Reklama

.

.

pondělí 12. února 2018

O tom děsivém rozdělení české společnosti: Nebo jen záměrně rozeštvávané?

Stanislav A. Hošek
12. 2. 2018
V souvislosti s prezidentskými volbami se o české, alespoň té politické, scéně začalo hovořit, jako o nebezpečně rozdělené. Výsledek voleb v poměru 51,36 : 48,63 byl mnohými dokonce interpretován jako katastrofální rozpolcení společnosti prakticky na dvě poloviny. Nechci s těmito moudrostmi polemizovat, protože stačí poukázat na volební účast a hned máme společnost rozdělenou minimálně na tři prakticky stejně početné skupiny. Není totiž zapotřebí ani maturity z matematiky, aby si každý vyvodil, že ve volbách prezidenta se ukázalo, že v zemi je jedna třetina Zemanovců, jedna třetina antizemnaovců a jedna třetina těch, které předmětné rozdělení minimálně vůbec nezajímá. Zdůrazňuji to proto, že právě z výsledku prezidentských voleb mnozí odvodili tvrzení o rozdělení občanů v zemi na dvě nesmiřitelné poloviny, což zemi fatálně ohrožuje. Kupříkladu pan Šimon Heller, funkcionář KDU-ČSL, v rozhovoru pro Parlamentní listy ze dne 6. 2. se sveřepostí kazatele velkých pravd vyvodil dalekosáhlé závěry z oéné nicotné až mylné informace.

V opozici vůči názorům o nebezpečném dělení u nás, se okamžitě objevily poněkud vágní, až banální tvrzení typu, každá společnost je přece rozdělená, či dokonce že bez rozdělení společnosti by ustal její vývoj a jiná, převeliká moudra.

Pravdou nepochybně je, že každá společnost rozdělená skutečně je. Na tom se jistě všichni shodneme. Což bude asi jediná shoda mezi příslušníky všemožných skupin existujících v každé komunitě od obcí až po společenství občanů určitého státu. Důležitější je proto začít hledat v každém konkrétním společenství nejméně tři věci. Pokusit se identifikovat skupiny které jsou ve sporu, definovat dělící linie mezi nimi a odhadovat nejen počet občanů v té či oné skupině, ale především sílu vlivu v daném celku. Následně se pak pokoušet vyhodnocovat závažnost toho či onoho sporu na celkovou atmosféru ve společenství. Už z takové analýzy by mohly, mimo jiné, možná i vyplynout scénáře možných řešení jednotlivých sporů tak, aby nehrozily přerůst v konflikty.

Reálně existující konkrétní spory v naší společnosti

 
V dalším se pokusím alespoň o vstupní náhled na stav sporů v našem státě.

Začnu sporem zemanovců a antizemanovců. Dovolím si konstatovat, že tento existuje ve zveličované formě již nejméně pět let, od chvíle, kdy byl Zemana zvolen prezidentem. Prokazatelně na jedné straně sporu byla a jak je i po druhém zvolení zřejmé i zůstala, skupina tvořená většinou médii s vysokou sledovaností, bohužel včetně těch veřejnoprávních. Na druhé straně sporu se postupem času zformovala skupina působící na sociálních sítích a v prostoru internetových magazínů. Osoby a obsazení zmíněného rozdělení ve společnosti pak jsou tyto. První skupinu tvoří poměrně jasně ohraničené hloučky současných politiků, ale také expolitiků, celebrit mezi umělci, poptvůrců, dále pak politologů, učenců sociálních věd a dalších VIP s privilegovaným přístupem do zmíněných médií. Na druhé straně se na veřejnosti projevovaly celebrity z kultury v poměrně menším počtu, politické a společensky vědné VIP rovněž specificky vyprofilované zato v daleko větší míře politicky aktivní příslušníci řadové veřejnosti. Tolik alespoň z mého pohledu.

Podle mého úsudku napřed se po první volbě vyprofilovala skupina antizemanovců, proti níž se postupně začala vytvářet skupina zemanovců všeho druhu. První skupina vykazovala vyšší míru organizovanosti a především měla obrovskou nadvládu v publikování svých názorů pomocí médií největší sledovanosti a tím největšího vlivu. Zmíněné “binární“ dělení společnosti bylo, je a jak se zdá i nadále bude, jediným tak poměrně přehledným případem, který veřejnost vnímá.

Všechna ostatní dělení jsou mnohem složitější a proto hledání řešení viditelných sporů, jež je způsobují, bude mnohem a mnohem nesnadnější. A skoro nikdy nebude mít jen jeden možný způsob řešení a s vysokou pravděpodobností i dílčí řešení bude mít vždy početnou řadu odpůrců.

Začněme příkladně s migrací. Jde o obrovsky komplikovaný jev, který se už jasně vyvinul jako celosvětový, velice silně se dotýká především Evropy, kterou už doslova v některých regionech sužuje a u nás vytváří postupně klíma vědomí bezpečnostního ohrožení. Jednoznačně rozděluje naši společnost. Nejhorší ovšem na tom je, že média opět zveřejňují převážně krajní náhledy na řešení. Od „pěkně vás vítáme, rádi vás tu máme“, až po opačný pól „jen přes mou mrtvolu“, či „ani jeden muslim“. Nikdo u nás se nesnaží vědět, nakolik jsou početné uvedené dvě krajní skupiny a jak velká je naopak skupina těch, kteří problémem vůbec nežijí, či alespoň těch, kteří jsou nakloněni k nějakému neideologizovanému, či jinak nedogmatizovanému řešení.

Podobné je to s rozdělením na hlasatele odchodu z EU a nekritickými zastánci její co nejužší federalizace. Samozřejmě, že opět nevíme, kolik občanů tvoří rozumný střed, ochotný uznávat nadstát, respektující široké uplatňování principu subsidiarity pro národní státy, které jsou v EU sdruženy. A opět lze pozorovat, že tohoto nejasného stavu využívají různí šiřitelé běsů, rozeštvávající naši společnost. A, což je nejhorší, právě jim média dávají širokou možnost zveřejňování svých štvavých excesů. Za všechny si troufám upozornit na nedávné elitářské výkřiky Petry Procházkové, která povýšeneckými argumenty odmítá referendum o našem setrvání v EU. Což je sice jedno z těch nejkrajnějších řešení sporu našeho státu s eurobyrokracií, ale je přesto naprosto legitimní.

Velice živým je spor mezi „rusofoby“ a obdivovateli Putina. Osobně pochybuji, že tyto dvě krajní skupiny sporu o naši orientaci v dnešním světě tvoří víc jak deset až patnáct procent všeho občanstva. Ale zase, jako u všeho předešlého je příslušníky obou stran slyšet v takové intenzitě, jakoby šlo o holou existenci. Při tom je každému rozumem disponujícímu člověku jasné, že nelze být bezvýhradně poslušným satelitem euroatlantismu. Stejně jako každý, kdo pozoruje svět ví, že Rusko má o nás zájem asi tak jako Čína, čili že pouze využijí každého našeho počinu ve svůj prospěch. Jinak se oba bez nás víc jak jistě obejdou, ovšem nebudou ochotni snášet takové naše nepřátelství, jež by je reálně ohrozilo. Jinými slovy, pokud NATO zaútočí na Rusko, či ČLR, naše zem to také pocítí. Je mi už skoro trapné opakovat, že média šíří spíše krajní náhledy, místo těch racionálnějších.

Nesporným problémem v ČR je již zřetelně se rýsující rozdělení na centrum a periferii, které se v naší zemi vyvinulo ideologicky prosazovaným pojetím národohospodářství. Řečeno natvrdo, polistopadovým zrealizováním hospodářské degradace naší země, v prvé fázi na montovnu, až konečně na polokolonii nerozhodující ani o svých základních národohospodářských parametrech jakými jsou přírodní zdroje a sítě. Na první pohled se jeví, že se vytvořilo za čtvrt století jakési ekonomické centrum táhnoucí se od Plzně, samozřejmě přes Prahu až po sever Čech. Zbytek se už jeví jako regulérní periferie, i když se v některých malých enklávách tomuto osudu ještě místní správa zdařile brání. Vládní, ale především zákonodárná moc by si měla celou situaci podrobně nechat zanalyzovat a pokud se potvrdí zmíněný trend, pak by měla konat. Je zajímavé že toto dělení zatím média příliš nezdůrazňují, snad právě proto ho obyvatelé periferií cítí mnohem intenzivněji, než si to mnohdy dosavadní stav zasluhuje.

Za další vlivný problém rozdělující příliš viditelně naši společnost, považuji tendenci vydělování se z ní jakýchsi „lepšolidi“, elit všemožného druhu. Odborníky s pomyslným nárokem na vyšší rozhodovací pravomoc než ostatní veřejnost, či lidi všemožných dalších privilegií. Skupinky a jednotlivci povyšující se nad všechny ostatní občany a obyvatele, jež mnohdy elitářsky přezíravě označují až těmi nejpejorativnějšími pojmy. V této oblasti bude s nejvyšší pravděpodobností trvat nikdy nekončící boj dotýkající se každé demokratické společnosti. Přesvědčení mnohých o tom, že mají jakési pomyslné vyšší právo rozhodovat o všech ostatních, ať již založené na vyšším vzdělání, schopnostech, či jen na přeceňovaní sebe sama, je v mých očích samou podstatou další postupné demokratizace politického režimu, který po listopadu u nás zvítězil.

Řešení problémů uvedených v posledních dvou odstavcích by ve svém důsledku přineslo i snížení napětí mezi metropolí a zbytkem země. Přesněji mezi vrstvou státních funkcionářů a úředníků, včetně jejich obslužných elit a zbytkem politických, občanských a dalších struktur.

Stojí snad ještě za zmínku časté opakování mýtu o rozdělení společnosti na staré a mladé. K tomu si dovoluji jen dvě věty. Spíše by se sociologové měli věnovat specifikám dvou skupin, penzistů a mládeže, která se ještě sama neživí. Jejich co nejracionálnější zařazení do zbytku společnosti pak může zamezovat vznikání sporných až konfliktních situací.

Souhrnné poznámky.

Ať se na dělící spory uvnitř naší společnosti dívám sebeskeptičtěji, nevidím ve vyjmenovaných jediný případ nesmiřitelné rozpornosti. Ve většině nejsou ani specificky českým problémem. Naše společnost není tedy podle žádné linie rozdělená fatálně. Zatím. Aby se hlouběji nerozdělovala, musí asi pěstovat dva zásadní mechanismy. Umět identifikovat spory, dokázat rozlišit uměle vyvolávané a živené, od těch opravdových, které by mohly přerůst v konflikt. Za druhé pak dokázat odhalovat subjekty, které posilují odstředivé tendence a všemi prostředky posilovat subjekty s opačnými snahami. Učit veřejnost rozpoznávat, kdo nás rozeštvává a kdo má zájem spory urovnávat.

Pokusím se to ilustrovat na příkladu vášnivého, údajně až katastrofálního rozštěpení našeho společenství, které se údajně projevilo ve volbách prezidenta. Troufám si konstatovat, že ve sporu kolem Zemana, čili mezi zemanovci a antizemanovci, se většina médií chovala a ještě stále chová jako bulvár. Publikují za každou cenu informace mnohdy neověřené, urážlivé, ba až za hranicí nejen slušnosti, ale obecné mravnosti. Především ale bez výjimky takové, které příslušníky obou stran sporu jen a jenom rozeštvávají. Tím zásadně zvyšují ve veřejnosti míru sociálního napětí.

Společnost je pak neustále přesvědčována, že Zeman ji rozděluje. Myslím, že v tomto textu je dost příkladů, ukazujících na to, že společnost je rozdělena i bez Zemana. Je ovšem pravdou, že Zeman je dominantně pragmatickým politikem. Jelikož byl po pět let napadán, využil toho. Podle osvědčeného receptu selského rozumu. Zná totiž myšlenkové pochody většiny lidí, takže ví, že proti komu se panstvo spikne, toho je zapotřebí podporovat. Média by si tedy především měla uvědomit, že ne vždycky platí, že stokrát opakovaná lež je pravdou, takže jejich šíření nenávisti je kontraproduktivní.

Když jsme si prosadili přímou volbu prezidenta, musíme se umět v jejím rámci chovat. Před volbami buďme soupeři, třeba i nelítostnými, leč přece jenom slušnými. Po nich ale přijměme výsledek, dokažme si zase sednout k jednomu stolu a nedovolme, aby se spor místo zaniknutí neustále stupňoval. Pokud to nedokážeme, zrušme nejen přímou volbu, ale i funkci prezidenta.

Závěrem jedna spekulace z mé strany.

Naše společnost, coby součást globalizujícího se světa, je ale opravdu rozdělena a to fatálně. Na jedné straně superboháči a na druhé všichni ostatní. Na jedné straně vlastníci finančně spekulativního kapitálu a na druhé vlastníci ostatního většího, či menšího kapitálu, či dokonce nekapitalisté. Na jedné straně anonymní nadnárodní korporace a na druhé všichni ostatní, donucení využívat jen jejich služeb. Na jedné straně vrchnost a jí sloužící obslužná elita, čti, panská vrstva a na druhé bezejmenný miliardový dav. Na jedné straně veškeré bohatství světa chráněné vší představitelnou ozbrojenou silou a na druhé…

Sílí ve mně přesvědčení, že všechny ty, nejen u nás emotivně produkovaná štěpení, dělení a já nevím co ještě, slouží pouze a jenom k tomu, abychom my, lid obecný, si nějak nestačili ani všimnout onoho zásadního rozdělení světa na všemocné a ostatní. Byl bych moc rád, kdybych se v tomto mýlil.

42 komentářů :

 1. Naprostá většina lidu této země ví prd o skutečné demokracii. To je prvotní příčina fatální současnosti a ještě fatálnější budoucnosti. Budiž nám slaboučkou útěchou, že ten prd o demokracii ví i naprostá většina lidu v naprosté většině zemí světa. Cesta k otroctví je dokořán otevřena. Nuže, dejme se na pochod.
  Štefan

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. DEmokracie - to slovo má tolik přídomků, např. i zde uvedený "skutečná". Demokracie prostě v reálném světě nexistovala a neexistuje, je to méně než fatamorgána, těšítko pro hloupé, šidítko pro pracující a samulacrum pro věřící. Diktatura proletariátu je prolétářskou demokracií, diktatura kapitálu je kapitalistickou demokracií.Proletáře jsme označili za blbce, sluhy kapitálu za střední třídu a z kleptokracie se těší kapitalisté. Budoucnost lidstva kapitalistického světa nemůže být již horší a žádný chléb a hry to nemohou dlouho skrývat. Humanizace kapitalismu je protimluv - neb buď kapitalismus nebo humanita, obojí nejde dohromady. Může se kapitalismus zbavit svého univerzálního terorismu? To by musel přestat existovat. Terorismus udržuje kapitalismus při životě! A čím jsou kapitalisté bohatší, tím jsou jejich války terorističtější.
   Ten kdo si dává jako vlastnost "demokratičnost" je obvykle ten největší terorista lidstva.

   Vymazat
  2. 18:47-souhlasím, teď již jen určit kdo jsou kapitalisté a kdo je zastupuje. Dovolím si tvrdit, že je to soukromý bankovní systém, který hýbe celým světem marionet! Tento systém je neprůstřelný svojí obrannou politikou zneužitím holocaustu, který pomáhal realizovat a nyní jej umně využívá k sebeobraně. Svět spěje ke konečnému řešení, holocaustu jedněch, či druhých, v Bibli je opravdu všechno. PS. mezi kapitalisty nepočítám hospodářskou sféru(podnikatele), ty je třeba zahrnout do sociální struktury každé společnosti(elity).

   Vymazat
  3. 20:01

   Jak je to prosté: kdo s koho aneb "konečné řešení". Myšlenka nijak originální.

   Vymazat
  4. 20:36-máte pravdu, my oba můžeme být oběti tohoto řešení, jak jsem pochopil každý na jiné straně. Proč se nespojit proti společnému nepříteli? Koho byste určil Vy, jako viníka nelidskosti kapitálu? Nebo proč se vyjadřujete?

   Vymazat
  5. 21:12

   Tak Vy jste "pochopil"? Vážně, Takhle rychle, po přečtení třinácti slov?

   VINÍK nelidskosti kapitálu? Omlouvám se, že nedokážu odpovědět, protože opravdu vůbec nerozumím, nač se ptáte.

   V jakém smyslu užíváte termín kapitál? Co to podle Vás je? Já znám pojetí Karla Marxe. Vy máte ale možná nějaké promyšlenější a hlubší? Pochlubte se, nestyďte se -

   A tu myšlenku "konečného řešení" máte odkud, snad ne ze Zjevení sv. Jana?

   Vymazat
  6. 21:34- Chápu rychle, proto platí to druhé, proč se vyjadřujete, když nedokážete odpovědět na problémy současné doby a jste v zajetí K. Marxe? Z Bible a "cesty Hitlera" jsem pochopil myšlenkové pochody "božích národů".

   Vymazat
  7. PS.momentálně se snažím pochopit třetí boží národ z Koránu.

   Vymazat
  8. PSS. začínám i chápat, proč USA je trojnásobně boží, mixem lidí a ideologií ztrojnásobil "hlas boží".

   Vymazat
  9. 22:00
   22:05
   22:12

   Koukám, že Vaše osvícení pěkně akceleruje. Takhle do Popeleční středy krásně stihnete teorii domyslet světových dějin a můžete s tím vyrazit do masopustního reje.

   Vymazat
  10. 22:18- tak to jste mne zklamal. Doufal jsem, že to proberme spolu, asi jen trollíte a K.Marxe moc neovládáte, neb je zde hodně znalců, ač já ne,dobrou noc.

   Vymazat
  11. 22:46

   Pročpak byste jste něco probíral, když přece nejste "v zajetí Marxe". Vy jste přece z takových dětských střevíčků dávno vyrostl, ne?

   Kráčejte dál po té zlaté střední cestě, kdesi mezi cestou Bible a cestou Hitlera. Šťastnou cestu!

   PS: A nezapomeňte na S.E.S., jinak Vám všici utečou k tomu Moravákovi Okamurovi!

   Vymazat
  12. Civilizace není mír, jenž ji hubí a degeneruje, neboť se zrodila ve věčném boji! Např. Řím - dokud vedl války ve kterých šlo o bytí a nebytí Republiky, jakou byla ta s Pyrrhem, Jugurthou či Mithridatem a hlavně ovšem s Hannibalem, země byla pevná jako ocel, lidé v ní hrdí a nezdolní! Zocelení bojem a každodenním nebezpečím, potřebou sebeobětování! Jak ale nastal tzv. mír, tedy jistí imperátoři - cézaři vedli místo válek jen různé drobné válčičky či spíše šarvátky na vzdálených hranicích říše, tu s Germány, jindy zas s primitivními Dáky či Svéby, nastal úpadek! V samotném Římě pak množili se buzeranti, děvky a alkoholici a rostla korupce, letargie, tupost, bujely blbost a intrikaření! Dnes se k tomuto stavu opět přibližujem. To chceme? A bude hůř! Páč příroda nedopouští přežívání slabých a nemocných a my se k ní musíme vrátit, neboť jinak jako druh zahynem! I proto musí být pravidelně vedeny války, protože pud boje je hluboce zakódován v genech každého člověka, jen se ho u každého jedince nepodařilo stejně potlačit. Boj tříbí! Ten vynáší na povrch vynikající jedince mého typu a vyhání z času přebytečný kompars ražení místních užgryndaných čechomužiků, neb lidstvo existuje jen jako materiál pro šlechtění vynikajících jedinců, kteří píší dějiny! Ostatní z nich jsou pak beze stopy odejiti v podobně kolaterálních ztrát ... neb jak praví klasik: „Slabí a nezdaření mají zahynout: první věta naší lásky k člověku. A má se jim k tomu ještě pomáhat.“ Friedrich Nietzche

   Vymazat
  13. 18,47
   Lépe bych to nevystihnul. Demokracii vnímám naprosto stejně, to znamená jako utopii. Volíme si do vedení lidi o kterých nic nevíme a ani vědět nemůžeme. Novináři jsou prodejné děvky, které za úplatu vykreslí největšího lumpa jako dobráka od kosti a lempla jako pracanta na roztrhání. Kapitalismus sám je systém, který nemá budoucnost. Je kořistnický a funguje na principu sežer, nebo budeš sežrán. Co nastane, až ty největší ryby sežerou všechny ty menší? Začnou se žrát navzájem? Asi ano a dopadne to, jako mnohokrát v minulosti. Poštvou lidi navzájem proti sobě. Oni ale umírat nebudou

   Vymazat
  14. 18:49
   Zkuste to o té utopii říct Švýcarům! Ti vás poženou. Ha, ha, ha!

   Vymazat
 2. Nebezoečím "rozdělování" se vždycky nejvíce ohánějí zastánci autoritativních režimu a populisté.
  K jejich oblíbeným frázím pak patří např. "vysoušení bažin" nebo "zakopávání příkopů".
  Koneckonců krásným příkladem byl i název, který si dali protektorátní loyalisté a sjednocovatelé - Národní souručenství; kam se na to hrabe Národní fronta.

  OdpovědětVymazat
 3. |Pane Hošku, mate mne vaše závěrečná spekulace. Přece tím nejpodstatnějším nesmiřitelným rozporem kapitalistické společnosti je a zůstává rozpor mezi vykořisťovateli a vykořisťovanými. Mezi prací a kapitálem. Nechme stranou konkurenci mezi kapitalisty a konkurenci mezi dělníky. To jsou jen doprovodné jevy základního rozporu, který bude existovat do doby svého vyřešení svržením kapitálových vztahů. T

  OdpovědětVymazat
 4. Když zlomek vykrátíme a zbyde nám sedlácká jednoduchá úvaha - Poslední 4 roky pan Babiš jako ministr financí dokázal ušetřit - před tím se jen kradlo.Současně dokázala vláda pohnat před soud dříve nestíhatelné. Šmejdi dostali strach a toto rozdělení podle mě : ti , co profitují na starém modelu ministra financí Kalouska a ti co si uvědomili posun k hodnotnějšímu životu. Celá naše rodina volila samozřejmě Zemana. Fr. Čapka Olomouc.

  OdpovědětVymazat
 5. Je po volbách a u stolu v restauraci, tedy ani ne v hospodě ani ne v kavárně, jsme každý volili svého prezidentského kandidáta. Pohádali jsme se dokonce. Je po volbách, které nás všechny voliče u toho stolu nijak nerozdělili. Všichni respektujeme demokratickou volbu prezidenta. Opravdu věřte, že voliči Drahoše nemají opravdu ale opravdu pěnu u pusy a od ,,vítězů" si neodsedli!. M.R

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Milý slepý idealisto 15:08 - Červené karty, Červené trencle, sudetoněmečtí Hermani se svými Bradami, Pussi Pusy a další kreativní výtvory Pražské a brněnské kavárny se objeví celkem vbrzku. A samozřejmě s nimi i plné kýble těžko tutlatelné nenávisti a zloby. Leo

   Vymazat
  2. Dobře vidím, vidím i to na co upozorňujete, a zastupuje tento sajrajt polovinou společnosti? Třetinu? Desetinu? Tu snad! Věřte, že národ se mezi sebou kvůli těm, na které poukazujete, mastit nebude! Budou jen ubozí a trapní. Teda alespoň u mě jo. M.R.

   Vymazat
  3. možné už nudelmanová a spol pečou na usambasádě koláčky pro české majdanisty

   Vymazat
 6. Vážení, trochu selského rozumu a nedávné historie.
  Rozděl a panuj, chléb a hry a rozeštvávání lidi mezi sebou , ustrašení a bezmocní lidé to je ta správná společnost, která nevnímá zásadní problémy a tím pádem neohrožuje mocenskou vrstvu.

  OdpovědětVymazat
 7. Autor se příliš nemýlí, když píše, že: ... každý .. ví, že Rusko má o nás zájem asi tak jako Čína, a že obě země pouze využijí každého našeho počinu ve svůj prospěch.
  ---
  Vždyť tak to i má (musí) být!! Nespatřoval bych v tom něco v principu špatného! Rusko i Čína - v porovnání např. s námi - totiž (jen) důsledněji uplatňují své národní zájmy.
  Stejné to tak od počátku 90. let činily a i dnes to dělají západní velmoci (US/EU), které po Velké sametové cíleně naši ekonomiku oslabily a podřídily si ji jako polokolonii. (To za vydatného přispění místních tržně bezpřívlastkových klausoidů a "nepolitických" havloidů).
  Snahu Ruska a Číny o navazování ekonomické spolupráce bych proto spíše vítal. Zejména ve vztahu k Rusku dává nové podnikatelské příležitosti a napomáhá zmírnit jednostrannou orientaci našeho exportu na Západ, resp. Německo. Samosebou, že taková orientace nebude sklízet ovace v zemích EU, kterým se tak vymykáme z jejich mocenského monopolu a zároveň představujeme (nevítanou) konkurenci na východních trzích.
  A nadto, se zeměmi, se kterými jsme schopni uskutečňovat oboustranně výhodnou ekon. spolupráci, nemáme důvod vést války. A to je druhá příčina, proč US/EU mocenské "elity" tak nevraživě sledují aktivity prezidenta Zemana a všech kolem něj. Ty nás totiž potřebují pro zcela odlišné mocensko-politické cíle a z nich plynoucí úlohy.
  Jinak se domnívám, že zásadní rozpor dneška stále existuje mezi prací a kapitálem. Stejně, jak existoval po staletí existence kapitalistické společensko-ekonomické formace. Jen se stále více vyostřuje do podoby, která ohrožuje nejen naši kulturu, ale samotné bytí. Ať již nám to fronta mediálních prostitutů halí a rozmělňuje sebevíc.

  OdpovědětVymazat
 8. Věřím, že kdyby měl pan prezident Zeman takovou podporu všech medií a komediantů, jako jeho protikandidát, tak s přehledem vyhrál v prvním kole. Důležité ale je, že vyhrál a já se s hrdostí hlásím k těm málo inteligentním, nevzdělancům a vážím si toho, že na Hradě opět sedí buran. Mezi skupinu intelektuálů a supervzdělanců, podporujících to nažehlené nic, bych nechtěl patřit ani za zlaté prase.

  OdpovědětVymazat
 9. Ono nejde o samotné rozdělení. To bylo, je a bude. Jak se říká: Není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem.
  Jde o to, že máme, hen tu onů demokraciu a v ní by mělo platit, že se demokratická menšina podřídí demokratické většině. pokud jsem nespokojený s rozhodnutím většiny a jsem přesvědčený, že se většina mýlí, musím lépe a víc vysvětlovat, nebo obhajuji neobhajitelné. A pak bych se nad sebou měl zamyslet.
  Ani po jedněch volbách, pokud si vzpomínám, jsem nebyl zcela spokojený. Ale naučil jsem se s tím žít. Lidi to tak chtěli, tak to tak budou mít, říkal jsem si. Jenomže dnes vidíme v přímém přenosu stav, kdy se demokratická menšina odmítá smířit s porážkou. Napadá většinu, aniž by jim jejich "chybné" rozhodnutí vyvrátila rozumnými argumenty. "Máme pravdu, protože jsme to řekli MY". A my máme vždycky pravdu a o tom se nediskutuje.
  V tom vidím problém, protože takové chování si pamatuji z dob před sametem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane Hricáku, bravo, obzvlášť v posledním odstavci. Osobně znám dost těch kteří mají jen tu svou jedinou pravdu. Jsou to z 99-ti % bývalí komunisté, nebo synci minulých vysoce postavených funkcionářů. A toto si hraje na elitu.

   Vymazat
  2. 17:17 máte pozoruhodný okruh osobně známých, když jsou z 99% bývalí komunisté, nebo jejich synkové. Rozšiřte si rozhled. Mimochodem, není třeba psát "z 99-ti %", stačí psát "99%", aby každý s širším rozhledem četl stejně.

   Vymazat
 10. Dyť to je přece paráda, že jsme rozdělení, že máme pluralitu názorů. Jen pár procent, opravdu nepatrný zlomek obyvatelstva, je z toho auf. Jsou to různí savci veřejných rozpočtů, přísavci zahraničních dotací, nemakačenka ... prostě ti, co mají reozečtvávání v náplni práce a jsou za tu lumpárnu placeni. Jeden fandí Slávii, druhej Horní Dolní, další nemá rád fotbal, jeden je zapřísáhlej pejskař, další kočkař, koňák ..., jeden zásadně jezdí do Chorvatska, druhej po vlasti České .... - co člověk, to názor, to zájem. Sjednotit by nás chtěli, lotři zaprodaní, asi jako Hitler sjednotil Němce, Musolíny Italy, Trockij permanentní revolucionáře ... hlavně by nás chtěli v houfu, hlavně by chtěli nad tím houfem moc, moc by chtěli moc ... jen pro sebe. Děkuji národu, že je rozděen. Byli jsme vždy rozděleni, ale v tom podstatném jsme ve většině jednotni - jsme Češi, tady jsme se narodili, tady jsme doma. Chátra zlovolná neprojde!!!!

  OdpovědětVymazat
 11. Zbytečné žvanění - naši společnost rozeštvávají media - mediální průmysl, a bulvár, odporná stoka plná protekčního hnoje. Jeden majitel si platí tyhle za články proti tamtěm, další majitel zas platí tamty za články proti těmhle - a do toho píše publicistický bulvár neuvěřitelné sračky, jedni a titíž novinářští lumpové píšou tu o tragedii, tam fotí rozkroky a vypadlé kozy a žvaní, jak která česká neuvěřitelně přeplácené celebrita si rochní někde u moře - to lidi zvlášť těší. To spolehlivě nasírá občany, a není v tom závist. Protekční šmejdi se už rodí se zlatou lžicí v zadku, druhými okázale opovrhují a je to rozlezlé všude. Perverzní (zřejmě impotentní) úchylové píšou a zveřejňujou neskutečný sračky na Stream.cz, a v rubrice "pro ženy" se rozebírá tema například - proč asi muž nechce ženě vylizovat píču, když ona jemu čuráka olizuje, a další článek - jak nejlépe čuráky olizovati, aby to bylo ono. Takovej hnus píšou oplzlí úchyláci, zveřejňuje se to bez ohledu na to, že k internetu mají přístup i děti, Syndikát novinářů proti hnusu, který tady páchá společnost Borgis ( odporná stoka plná úchylných novinářských prasat) a provozuje to společnost Seznam.cz - hnus jako jsou Novinky.cz, Super.cz, Stream. cz, Pro ženy.cz apod. Vedle článků teď momentálně lítá v reklamě fialovej čurák ( prý radost na Valentýna) - a neuvěřitelně odporné jsou i diskuze, na kterých se promenádují externí pracovníci redakcí placeni za své rozesírací a odporné žvásty. Diskuze k tomu olizování přirození - absolutní, neuvěřitelnej hnus!!! Tohle je naše současná mediální kultura - tohle rozesralo naši společnost - úchylové, oplzlíci, šmejdi, úchyláci, píšou a zveřejňujou si co chtějí naprosto beztrestně. Ještě asi časem přijdou návody jak sestrojit bombu, kde získat jed na otrávení vody - a nikdo proti tomuhle nezakročí. Už je to za hranou. Mediální průmysl - to je smradlavá stoka plná protekčních parchantů a starých impotentních oplzlíků.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jo,nemusím už nic psát,s tímto plně souhlasím do písmene! Perfektní názor i rozbor současného hnusu a špíny.To nedopadne dobře,jsem rád že jsem starý a snad už se toho nedožiju....

   Vymazat
 12. Rozeštvávání občanské společnosti tzv. střední třídou, alias pražskou kavárnou, je samozřejmě součástí diktatury kapitálu - tedy chléb a hrátky s občany. Nyní třeba i v posouzení jedním sloupem státu, že kapitalisté nemusí platit DPH a naopak že stát z daní zaměstnanců je povinen nezaplacené DPH zpět proplatit zlodějům. Za kolik asi - to korupné tohoto posouzení ?Jistě šlo do desítek milionů!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 18:33
   Mýlíte se.Společnost nerozeštvává střední třída.Ale tzv."ELITA"....oni si pouze myslí že jsou elita.Chtěli by jí být.Ale nejsou.Jsou jen přisluhovači za peníze.Jsou to příživníci společnosti. U nich platí ,že "přání je otcem myšlenky".A tím rozeštvávají společnost a pasují se tak sami do role národních zrádců.
   A střední třídu rádi nemají.Naopak proti ní "bojují".Střední třída je posledním článkem,která spolu s "lidmi práce"vytváří bohatství společnosti.

   Vymazat
 13. Jak chcete usmirit spolecnost kde je povoleno kapitalistum drit lidi z kuze? Kapitalisti patri do vezeni.

  OdpovědětVymazat
 14. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 15. Rozdělení bylo a bude už aby to vykořisťované většině došlo.

  OdpovědětVymazat
 16. Demokracie a svoboda po německu:

  https://www.youtube.com/watch?v=jkdp-57Y6ms

  OdpovědětVymazat
 17. Nechceme, aby to tu bylo jako ve Francii (vyjímečný stav již 3 rok), v Německu, v Anglii:
  https://www.youtube.com/watch?v=kxR5d7Bf0ZE

  OdpovědětVymazat
 18. Miroslav Povolny 20:01

  Tak co, už určujete, kdo jsou ti kapitalisté?

  Vybral jsem speciálně pro Vás:

  "Lidé volí v jednotlivých národních „chlévech“ na obranu svých zájmů spásné představitele dílčích racionalit („zdravého rozumu“), kteří vzájemnou soutěží sami v celosvětovém měřítku vyvolávají neskutečnou iracionalitu, vrcholný nerozum, jenž ve svých důsledcích dopadá na „spodní lid“ všech států a regionů světa. Tento manévr je vhodně – v konkurenčním prostředí zcela organicky – zpevňován škálou demagogií, BOJOVNÝMI PATRIOTISMY, strašáky všeho druhu, vzýváním sociálna i VLASTENECKÉHO ODŘÍKÁNÍ, vyfabrikovanými i ještě horšími, protože polopravdivými obrazy nepřátel. A ovšem OBYČEJNÝM RASISMEM. Ne že by šlo o BŮHVÍJAKÉ SPIKNUTÍ. Za jinak stejných podmínek jednají v duchu transformační krizové logiky kormidelníci exploatačních společenských řádů vždycky stejně a zcela bezděčně. A stejně bezděčně se k nim přimykají i dosavadní představitelé tradičních politických sil, kteří se opět – pokolikáté už? – mylně domnívají, že v očích davů coby kováříčci zastíní kováře." (Martin Hekrdla)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 8:48- Martin Hekrdla je poměrně mnohomluvný jak ho znám, tudíž zbytek asi neanoncujete. Je přece jasné, že se národní strany celého světa nemohou domluvit! Většina těchto stran bojuje proti "národním" zájmům velkých států, národům, včetně těch "božích". Proto mají také jen půl pravdy! Tu druhou polopravdu bych čekal od Martina nebo od Vás.Druhový boj mravenců je tomu(nám) nejblíže! Chcete-li, můžeme se věnovat tomuto rasizmu nebo se věnovat kapitalizmu jako parazitizmu a teď koho na kom? Víte, parazité(lidští) byli vždy, jen se s dobou měnili od šlechty k bankéřům. V současnosti jsou to oni, kdo hýbou světem. Proto trvám na tézi "úroku" od jednoho božího národa jako hlavní definici kapitalizmu s podružnými parazity(burzy ap.) Jak se levicoví myslitelé s tím vyrovnají nevím, toto je můj názor.

   Vymazat
  2. Co považovat mšice za kapitalisty?

   Vymazat
  3. PS. Mravencům u zadku prospívají, rostlině(zemi)škodí?

   Vymazat