Reklama

sobota 24. února 2018

Pravdy a lži českých dějin

Stanislava Kučerová
24. 2. 2018
"K násilí, jímž byli a jsou lidé a národy ovládáni hmotně, přistoupila jako poslední vymoženost dvacátého století propaganda, která ovládla lidi a národy duševně. Násilí zbavuje lidi svobody vůle. Propaganda je zbavuje svobodného úsudku. Proti násilí se bojuje rukama a zbraní. Proti nepravdě a neprávu, proti fanatismu a demagogii se bojuje slovem a svědomím. Ve světové při o pravdu a právo asi neplatí přísloví, že moudřejší ustoupí" Karel Čapek


Od převratu 1989 nepřestáváme žasnout nad neutuchajícími proudy pohrdavého a nenávistného znevažování našich národních dějin a naší národní kultury, které chrlí většina tisku i televizních kanálů. Hledáme-li zřídla tohoto mediálně šířeného špinění, pomlouvání a tupení naší minulosti, které již patří na veřejnosti k „dobrému tonu“, najdeme objemnou knihu „Úloha Čechů v dějinách“ /Praha 1991,690 s./, kterou pod pseudonymem Podiven /jméno sluhy knížete Václava/ vydala trojice autorů P. Pithart, P. Příhoda a M. Otáhal /ten s některými výhradami/. Prý zrcadlo, nastavené českému národu.

Ve skutečnosti pomlouvačný pamflet, do něhož se promítl příkrý, odmítavý vztah těch německých analistů, kronikářů a historiků, kteří perem podporovali, zdůvodňovali a oslavovali expanzivní činy svých vládců. Historické děje se tu podávají bez lidské účasti a porozumění pro zápas napadeného, ale s povýšeným despektem a zlomyslným pošklebováním agresora. A přitom šlo o osudy generací na léta, staletí. Podiven pohrdá Čechy jako otroky, ale nechce jim dovolit, aby se osvobodili. Odsuzuje opovážlivé Přemyslovce, kteří nechtěli být vazaly římských císařů, pranýřuje troufalost husitů, kteří se opovážili „vykloubit z duchovních svazků Evropy“, tupí stavovské rebely, exulanty, tajné nekatolíky, buditele a obrodiče, austroslavismus, panslavismus, čechoslovakismus, Volnou myšlenku, legionáře, Masaryka, Beneše, první republiku…Nejde tu o historickou pravdu, ale o útok na historické vědomí českého národa.

Za cenu zamlžování, bagatelizování, překrucování ba i vysloveně neslušného pomlouvání řadí vybrané historické jevy tak, aby byla potvrzena apriorní ideologická konstrukce /čím se liší od rasistické?/, že Češi jsou živel zaostalý, primitivní, málo tvořivý, zatímco Němci jsou „státotvorné plemeno“ a nositelé „vyšší kultury“. Podřadní Češi se marně snaží překonat svou nezralost, přízemnost, odvozenost, malost, plebejství. Neprávem se prý dovoláváme slavné minulosti, velikosti svých předků, kulturního bohatství svého národa. Jsou to samé anomálie, kterými jsme uráželi universalismus a jiné vznešené ideje „svaté říše římské německého národa“, vlídnou monarchii habsburskou i právní cítění Němců v našem pohraničí. Nejvíce jsme se ovšem prohřešili tím, že jsme znovu – zcela nezaslouženě – prý lstí a podvodem získali a potom zas ještě obnovili samostatný stát, proti vůli těch, kteří si osobovali právo nám vládnout.

Podle Podivena se Češi od nejstarších dob pouštěli do pochybných dobrodružství proti ozbrojeným nositelům vznešené ideje „svaté říše římské národa německého“ a pokračovali v tom i v rámci c. a k. habsburského mocnářství. Zahazovali se s povrchními kacíři a neprozřetelnými stavovskými odbojníky, pořád si na něco neodpovědně hráli, pořád něco předstírali, vymýšleli si mýty a fikce o vlastní minulosti. Pokoušeli se o obrodu jazyka a kultury, ačkoli na to neměli, jsouce ducha nedostačivého. Jungmann /o té nepoctivosti!/ si vypůjčoval slova od jiných Slovanů, Hanka, kterému nestačily staré pověsti v Kosmově kronice, podvrhl „Rukopisy“ a Smetana, Mánes, Aleš, Myslbek, Zeyer, Fibich aj. /jaká hanba!/ nebádali o jejich historické věrohodnosti, ale inspirovali se ve své umělecké tvorbě poetickou krásou básní, které se tu náhle objevily. A Světlá byla nenadaná snaživkyně a Hálek, favorizovaný současníky před Nerudou, se měl stát českým Shakespearem /haha!/ a Neruda byl citový deviant, a proto tolik přilnul k národu. Mácha byl dobrý básník, ale to jen dík jakési barokní filiaci své poesie. A Palacký s celou politickou reprezentací šli manifestovat do carské Moskvy /taková ostuda!/ a Havlíček byl šovinista, Masaryk venkoncem povrchní myslitel a posléze podlý /!/ politik a všechny ty panslavismy, austroslavismy a čechoslovakismy byly jen provokací vznešených idejí německého hegemonismu, založeného přímo „plemenně“ „státotvorným géniem Germánstva“.Češi nedovedou vládnout /na rozdíl od Maďarů/. Nepřestajná nedostačivost české kultury a bažení po nedostižných vzorech se promítlo i do budování Národního divadla /Národ sobě? K popukání. Takový národ!/ A Sokolové byli paramilitantní organizace /!/ atd. atp.

V antiemancipačním zaujetí vadí autorům všechny projevy českého vlastenectví, nedbání „integrující role křesťanství a katolické církve“ a nerespektování „státotvorného génia německého národa“. A aby nás snad nenapadlo aspoň zčásti se státotvorně integrovat, shromažďují rozsáhlý aparát ideologické munice pro separatistické rozeštvávání nejen Čechů a Slováků, ale i Čechů a Moravanů.

Podle Podivena jsou si Češi svými osudy i v nové době sami vinni. Nemuselo se jim spolu se Slováky podařit národní obrození, úspěšné angažmá v 1 . světové válce, zřízení společného státu a vcelku zdařilé usilování o prosperitu, demokracii a humanitu. Hitler nemusel žehrat na „versailleského zmetka“, ujímat se svých soukmenovců, kteří si přece ČSR nepřáli, nemuselo být „Mnichova“ ani protektorátu. Ve střední Evropě mohl být klid. Jistě, naši předkové mohli jít dějinami i jinou cestou. Polabské a Pobaltské Slovany již hlava nebolí. Ba ani Lužické Srby pomalu také už ne.

Podle Podivena bychom konečně měli uznat „plemennou schopnost vládnout“, které se nám nedostává. Nezasloužili jsme si stejných práv a svobod. Kajme se v pokoře a podívejme se na sebe očima svých protivníků. Dáme Podivenovi za pravdu a rozloučíme se, parafrázujíce slova básníka „Zmoudření dona Quijota“: „Ach, teď konečně vidíme své bláznovství a hůře – svou moudrost. Jací jsme to byli blázni: Co jsme si toho navymýšleli! Neexistuje svět, o kterém jsme snili. Je nutno smířit se se skutečností a vidět věci, jak skutečně jsou. Celá naše minulost je jen hloupý a směšný sen. Nyní budeme bdít, o jak my budeme bdít! Není nic velkého v našich dějinách, že, Podivene? Není nic krásného v naší kultuře, že, Podivene? A láska k vlasti? Nemiluje se přece vůbec, jsme-li rozumní, viď, Podivene? Jsi spokojen ?

Můžeš teď začít tesat epitaf pro náš národ: „Uznal své chyby. Je dobrý. Je moudrý. Je mrtev.“ A všechno to mrzké, co méněcenný národ podnikal pro svou sebezáchovu a rozvoj, nezralý, neschopný a nízký od začátku až do konce, může být zapomenuto. Věnujme vděčnou vzpomínku svaté říši římské německého národa i dobrotivému mocnářství rakousko-uherskému. Jejich bohulibý odkaz znovu ožívá v nových strukturách.

Ale teď bez ironie. Zaráží, že renomovaní autoři nepřistoupili k tématice jinak, v rámci „Česko–německého porozumění“ nově, interkulturně, že se nepokusili paralelizovat nezrušitelné protivy a hledat integrující momenty na vyšší úrovni obecnějších, všelidských kulturních hodnot. Místo toho napsali jen pamflet, hanopis, sbírku pomluv a špinění v duchu nejhrubšího nacionalismu – arci, v tom lze spatřovat jisté novum – na domácí půdě a z českého pera – nepokrytě protičeského zaměření.

Znám reakce čtenářů, kteří nejsou dost imunní proti podobnému druhu „psychologické přípravy“: „To je hrůza, jak se nám lhalo! Už abychom fúzovali s Rakouskem nebo Bavorskem!“ Anebo: „Bylo nám toho obrození zapotřebí? Mohli jsme být dávno Němci a mít pokoj!“

Autorská trojice, politolog, psycholog a historik, dobře vědí, co dělají. Pod záminkou„léčení národní duše“ a „boření mýtů“ předvedli techniku totální destrukce sebedůvěry národa. Předvedli techniku ponižování, napadání a ničení sebeúcty člověka a jeho identity, založené na národní příslušnosti. Pokusili se znevážit, znehodnotit, znectít všechno, co se v našem vědomí váže k národní historii, národní tradici, národní kultuře. Pokusili se připravit nás o naše národní hodnoty a ideály. Bytost, která je zbavena vědomí svých hodnot, není schopna činu. Národ, zbavený sebeúcty, není schopen hájit své zájmy.

Ptáte se, co přivodilo ten nepochopitelný útok na naši historickou paměť, na naši národní identitu, na smysl našich dějin, na samu existenci národa? Trojice se jménem Podiven patří k odpůrcům předlistopadového režimu. Tito dříve disidenti, dnes příslušníci vlivných politických a kulturních elit, přijali v letech totalitarismu za svou perfidní zásadu „nepřátelé našich nepřátel jsou našimi přáteli“. Z nepřátelství k domácímu socialismu hledali a nacházeli oporu antisocialistických sil u našich sousedů v zahraničí, bohužel zhusta i protičeského revanšistického zaměření. Jejich tehdejší spolupráce se neomezila jen na /v té době aktuální/ „studenoválečné“ měření sil mezi Západním a Východním blokem. Disidenti převzali vstřícně i „nový“ pohled na naše národní dějiny – z dílny německé imperiálně nacionální historiografie.

Máme teď u nás dvojí pojetí společných dějin Čechů a Němců. Jsou to dvě vyprávění, která nemohou být odlišnější. Jejich různost je zakotvena již v dávných dobách. Rakušanka Barbara von Coudenhove-Calergi srovnává obě pojetí přehledně a věcně takto:

1. Podle Čechů přišli Němci do země jako kolonizátoři a dobyvatelé, v německém podání přišli jako nositelé a strůjci pokroku a činitelé vývoje.

2. Doba husitská – pramen demokratických tradic země a počátek evropské reformace podle Čechů, úděsné a hrůzostrašné barbarství podle Němců.

3. Baroko – pro Němce doba kulturního rozkvětu, pro Čechy „temno“, do kterého upadli po porážce stavovského povstání, ztrátě suverenity, triumfu habsburské protireformace a zničení protestantské elity.

4. Vznik Československé republiky r.1918 – pro Čechy spravedlnost, návrat suverenity po dlouhých třech stech letech nesvobody, možnost budovat s láskou nezávislý demokratický stát. Pro Němce zneuznání práva na sebeurčení a seberealizaci, až „Mnichov“ přinesl kýženou satisfakci. V očích Čechů rozbití Československa přičiněním „spoluobčanů“ ve službách Hitlera - zrada a zločin.

5. Protektorát – pro Čechy vyhánění z pohraničí, zatýkání, popravy, ponižování, pokořování, nejhlubší poroba, likvidace inteligence (zavřeny vysoké školy, popraveno 60 universitních profesorů a docentů ). A budoucnost? Po vítězství Říše realizace projektu germanizace, deportace, genocidy. Ve vlastní zemi neměl zůstat ani jediný Čech. Podle Němců se Čechům za války nežilo špatně. Nemuseli rukovat, měli co jíst, nebyli bombardováni.

6. Denacifikační odsun Němců z Československa – pro Čechy rozuzlení dávných i nedávných excesů, základ stability evropského poválečného uspořádání. Pro Němce katastrofa a zločin všech zločinů.

Autorka neskrývá podiv nad tím, jak po roce 1989 téma „odsunu“ ožilo. Dříve bylo jak v SRN tak v Rakousku (kromě spolků vysídlenců) „tabu“. Bylo nepohodlné, trapně spojené s nacismem. Věřilo se, že samočinně zmizí: staří odcházejí, mladí se již integrovali v nové domovině. Paradoxně jako by sjednocování Evropy probudilo démony minulosti. Objevila se „změna paradigmatu“ velikého rozsahu. Mnohým dělá dobře octnout se najednou v roli žalujících, nikoli již žalovaných. Ptají se: A co bude se „zločiny druhé strany“? O svých vlastních již nechtějí slyšet.

I na nás dolehla „změna paradigmatu“ velikého rozsahu. Mnozí „přepisují“dějiny a vykládají je podle německého vzorového schématu. Říká se tomu „demýtizace“ a ta postihuje všechna významná období naší minulosti. A není to nijak složité, všechno je prostě naopak.
Tak zrovna v těchto dnech přinesly „Parlamentní listy“ šokující názory údajného „historika“ T. Krystlíka. Historiografie zmíněného „experta“ sice postrádá odbornost (jak zdůraznila uznávaná historička prof. Věra Olivová), zato se honosí pozoruhodnými přepisovačskými „objevy“. Mezi takové „objevy“ patří i jeho tvrzení, že Češi si svůj stát rozbili sami, tím, jak utlačovali své menšiny. A tak i kdyby nebylo Hitlera, stát by se jim prý do roka rozpadl.

Jenže toto tvrzení není „objev“ zcela nový. Známe jej i z minulého díla T. Krystlíka. Ten před několika lety vydal jako novinář „Mladé fronty dnes“ pozoruhodný spis o dvou dílech ,„Zamlčené dějiny.“ Sestavil je věrně podle uvedeného protičeského schématu. Patrně z reklamně marketingových důvodů v předmluvě vyhlásil, že je „první“, kdo vybízí Čechy, aby skoncovali s překrucováním dějin, s kterým začal už Palacký a aby odmítli pajány o slavné české minulosti. Sám jim při tom chce být oporou, která dosud chybí, a která je nutná, aby se národ vyrovnal s minulostí, opustil falzifikace dějin a přestal dokazovat, že není méněcenný.
My ovšem víme, že „prvenství“ patří „Podivenovi“, a je neodůvodnitelné a neomluvitelné, že pan Krystlík „Podivena“ nepřipomíná. A jsou si přece tak blízcí!

Asi se nezmýlíme, když vyslovíme domněnku, že jak autorská trojice „Podiven“, tak unikátní T. Krystlík měli stejné poradce a stejné zdroje informací. Uznávaná historička prof.V.Olivová odmítla pojetí Krystlíkova spisu právem jako neodborné, které nadto souzní s německou účelovou antidemokratickou historiografickou publicistikou.

Mohli bychom nyní s tímto „demýtizátorem“ skončit, ale nechci čtenáře připravit alespoň o malou ukázku z jeho díla, aby mohl ocenit autorův vskutku „objevný“ výklad českých dějin. (Nijak se v tom ovšem od ostatních „demýtizátorů“ neliší.) Počínaje „Podivenem“ se u nás tisková i audiovizuální média (až na malé výjimky) předhánějí v horlivém šíření „nového pojetí“, a tak už dávno víme, co nám on také říká, že husitství bylo „běsnění, které vraždilo lidi a ničilo evropská města“, a že Žižka byl „masový vrah“, a že pobělohorská poroba je pouhý mýtus, protože „cizí nadvláda tu nebyla a vliv církve byl kladný a prospěšný“. Není novinkou ani Krystlíkovo opakované tvrzení, že „Československo vzniklo r.1918 jako „umělý, neorganický útvar, nedovedlo najít modus vivendi se svými menšinami a vlastní vinou se rozpadlo“. Usměvné fantazie, že protektorát „poskytl Čechům pracovní uplatnění, perfektně fungující trh, rozvoj porodnosti a rozkvět kultury“lze hravě korigovat autentickými vzpomínkami na skutečnost: násilné pracovní nasazení celých ročníků mladých lidí pro potřeby vojenského průmyslu převážně v Německu (ročník 1921, ročník 1924, koncem války šel na zákopy i ročník 1928), kvapné sňatky a účelová těhotenství na záchranu před nasazením, nedostatkový přídělový lístkový systém pokrývající jen minimální potřeby obživy a ošacení.

Následkem toho se rozvíjela intenzivní ilegální výměna všeho spotřebního zboží mezi městem a venkovem, kvetl „černý trh“ a šmelina nepředstavitelného rozsahu a spolu s tím se angažovaly obávané šťáry německé policie, např. na nádražích. A kultura? Cenzurou okleštěné skromné zbytky, pěstované ponejvíce v skrytu jako projev snahy po sebezáchově národa v smrtelném ohrožení. Pan T.Krystlík ovšem vskutku není ani první ani jediný „demýtizátor“. Nedávno mě jiný nadějný autor vlídně poučil, že výroky „zubožení“ a „bezpráví“ v souvislosti s pobělohorskou dobou patří „na smetiště dějin“. Nebylo prý bezpráví, nebylo zubožení. Šlo tehdy o „plodnou spolupráci, která dala Čechům vysoký standard, výrazně spoluutvářela jejich identitu a naučila je politické spolupráci na mezinárodní úrovni“. A celé obrození bylo scestné a zavádějící. O tom si mám přečíst novou literaturu, jsou jí plná knihkupectví a knihovny.

Co na to říci? Je pravda, že se po „Bílé hoře“ mnozí šlechtici získanými konfiskacemi celých panství velmi obohatili a měli „vysoký životní standard“, jako třeba Lichtenštejn, Dietrichštejn, Piccolomini, Coloredo a kohorta dalších dobrodruhů ze všech koutů Evropy, které panovník štědře odměnil za podporu proti odbojným stavům. Také církev se velmi obohatila. Jenomže to nebyli Češi. Počet obyvatel klesl téměř o polovinu. Doma zůstali převážně jen chudí nevolníci, kteří nesměli svou rolnickou práci opustit a víru museli změnit podle nařízení vrchnosti. Počet obyvatel klesl téměř o polovinu. Žádná barokní nádhera nemůže zastřít skutečnost, že došlo k zubožení českého etnika, které málem přestalo existovat a že arogantní triumf habsbursko-katolické protireformace vnímali mnozí /třeba i Komenský/ jako „temno“.

Součástí „demýtizační“ kampaně za diskreditaci Masarykovy první republiky a Benešova poválečného zákonodárství je trvale kritika tzv. „čechoslovakismu“. Masaryk si prý „vymyslel“ československý národ, aby mohl v jednání s presidentem Wilsonem prosadit ustavení nového státu na základě práva národů na sebeurčení. Výmysl? Společní předci ve Velké Moravě. Občas společní panovníci. Po staletí neomezený pohyb oběma směry přes řeku Moravu. Obyvatele na obou březích, byť administrativně oddělené, spojovalo vědomí příbuznosti, snadného dorozumění při malé jazykové odlišnosti, společné vysokoškolské studium, společná vojenská služba, vzájemní partneři. Od dob reformace po 400 let byla na Slovensku spisovnou řečí čeština (bibličtina). Ján Kollár mluví o českoslovanské větvi slovanské a soudí, že Češi, Moravané a Slováci mohou obstát jen pospolu. Palacký, Šafárik, Jungmann – ani jediný buditel nezapochyboval o jednotě a vzájemnosti. „Svoji k svému, paže k paži, od Šumavy za Pováží…“ Havlíček kritizoval, že třetina národa žije v maďarském područí a přál si spojení. Věřil, že právě ze Slovenska vzejde časem vůdcovství a síla celého kmene českoslovanského.

Ani štúrovci, přestože provedli jazykovou odluku, nepopírali jednotu. Při kladení základního kamene Národního divadla v Praze r.1868 vyhlašovali za Slováky J.M.Hurban a J.Novák: „Je to i náš den. Jsme příslušníky národa českoslovanského neb i my k vám náležíme. My vaši jsme, vy naši jste. Neb my všichni jsme Slované – českoslovanského národa“. Je přirozené, že kulturně prožívaná vzájemnost vedla postupně i k požadavku politicky se sjednotit v jednom státě. /Tendenční přetřásání Pittsburské dohody a údajné nedodržení Masarykova slibu o autonomii je, jak nedávno napsala bratislavská badatelka v oboru státu a práva, Katarína Zavacká, ahistorická dezinterpretace ve službách separatismu./

Ideu naší státnosti formuloval dlouholetý spolupracovník prezidenta T.G.Masaryka a náš dlouholetý ministr zahraničních věcí, dr. Edvard Beneš r. 1935, ještě před svým zvolením Masarykovým nástupcem, druhým prezidentem Československé republiky.

„Proti hrůzám války stavíme lidství a respekt k lidské osobnosti. Proti politickým doktrinám připouštějícím válku jako přirozený fatální stav společenský - soustavnou výchovu,ukazující, že takové názory jsou přežitkem minulosti a brbrství století předcházejících. Proti autoritativním a diktátorským koncepcím státních režimů – jedině správnou koncepci vývojové demokracie. Proti šovinismu – rozumný vřelý patriotismus. Proti mezinárodní anarchii, výlučnosti a egoismu národů a států – světovou organizaci mírovou, Společnost národů, a zásadu solidarity a spolupráce všech národů a států. Proti vyřizování mezinárodních sporů železem – mezinárodní soudnictví. Proti svévolnému rušení smluv a vyvolávání válek – společné zakročení a potrestání viníka sankcemi a tudíž vybudování kolektivní bezpečnosti, jejímž nástrojem má býti ui naše vlastní dobře vybudovaná a vyspělá armáda i celý náš systém spojeneckých smluv a paktů s našimi přáteli.“

V následujících třech letech se dařilo držet jednotu státu a jeho demokratický řád. Na podzim 1937, kdy Německo zahájilo přímý nástup k zničení Československa a našlo podporu u anglické politiky appeasementu, dařilo se prezidentu Benešovi v čele obrany republiky odrážet úspěšně jednotlivé fáze tohoto útoku. Zdálo se, že dík spojenectví se zeměmi na západě i na východě Evropy bude agresivita nacistického Německa zadržena. Mnichovskou dohodou čtyř velmocí – Německa, Itálie, Anglie a Francie koncem září 1938 však všechny naděje na udržení demokracie a míru padly. Československo bylo rozbito a ovládnuto Německem. R.1941 byla však protiněmecká fronta obnovena a dík Americe, Anglii a Sovětskému svazu nastal boj o nápravu a svět byl zaplaven hrůzami druhé světové války.

Tato historie vskutku nesvědčí o pravdivosti názoru pana Krystlíka o vnitřním rozpadu naší první republiky. Československo padlo jako oběť nacistické agrese a rozpínavosti, která existence německé menšiny bezostyšně pro své válečné cíle zneužila na základě vyprovokování jejího separatismu. Za rozbíjení Československa dostalo dokonce více než milion a půl Němců z našeho pohraničí medaile za zásluhy od A.Hitlera.
Československo padlo. Ale na rozdíl od většiny evropských států si uchovalo svůj politický štít čistý. Nikdy se nezkompromitovalo politickou dohodou s hitlerovským režimem nacistického Německa. (V.Olivová)

S uspokojením jsme našli ideové spojence v německých historicích Hansu a Evě Hahnových, kteří nejednou odhalili pravý smysl „nových pohledů“ na československé dějiny. „Nové pohledy“ jsou neseny snahou svalit odpovědnost za to, co se dělo v 30.letech z německého nacismu na – údajný český nacionalismus.

Novodobé české dějiny stojí přirozeně na tom, že vznik samostatného Československa z konflagrace válečných sil r. 1918 byl vyvrcholením snah celé řady generací, které od dob národního obrození hledaly cestu k svobodnému národnímu vývoji a k obnovení jeho ztracené státnosti. Připomeňme aspoň snahy Havlíčkovy, Palackého, Masarykovy. .

Vznik a existence Československé republiky jsou tak spojeny s historickými kořeny národa, že všechno pozitivní, co se na našem území událo, směřuje k nim jako svému cíli a všechno v nich ozřejmuje svůj smysl. Není divu, že i nepřátelské tendence mají stejný směr, ovšem s úmyslem rozbíječským. Přes svou novost a heterogennost i v neklidném meziválečném čase Československá republika si udržela svůj demokratický systém přes všechny i sílící nedemokratické tendence sousedních evropských států. Byl tu Masarykův demokratický program Washingtonské deklarace, byla tu angažovaná práce politických zakladatelů republiky, byly tu s úctou a láskou udržované a šíření kulturně historické tradice, představované Mistrem Janem Husem, Jiřím Poděbradským, Janem Amosem Komenským, a celou plejádou vědců, umělců, myslitelů, kteři pracovali nezištně pro blaho národa a nečekali „ni zisk ni slávu“. Bylo to přirozené, protože oni připravovali a pak udržovali stát novodobé emancipace Čechů a Slováků pro společně vyznávané hodnoty demokracie a svobody, vzdělanosti a kultury. A protože „Státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily“, i proti jejich myšlenkám a dílům, proti jejich poctivému přesvědčení a nezištné práci se i dnes houfují síly nepřátel Hahnová našla nedávno podobný nepřátelský výklad i v anglosaském zámoří. Recenzovala knihu Američanky (patrně německého původu) Mary Heimannové, „Československo – stát, který selhal“. Ukázala na ní, že je to jen další varianta protičeské propagandy. Tak hned český národ pokládá Američanka za romantickou obrozeneckou fikci.

Není-li českého národa, nejsou ovšem ani Češi. A tak autorka mluví o Dobrovském jako o „maďarském rodáku“, o Palackém jako o „moravském protestantovi“ a o „rakouském Slovanu“ Dvořákovi soudí, že udělal kariéru jen dík českému nacionalismu. Kdyby toho nebylo, byl by prý odsouzen hrát ve své vesnické kapele polky, mazurky, pochody. Ale on se vyšvihl „směsí českých nacionalistických skladeb.“ (Tak tady si ho autorka asi trochu plete s Bedřichem . Smetanou, který její pozornosti kupodivu unikl, ačkoliv právě on byl autorem nádherných hudebních básní o lásce k národu a vlasti.)

A Henlein, podle M.Heimannové, prý chtěl jen demokracii pro své rodáky, kterou jim „utlačovatelská“ ČSR nechtěla poskytnout. Přitom zamlčuje, že jim dala, mimo jiné, i tři ministerstva ve vládě, prvotřídní školství a kvalitní kulturu. (Jen privilegia, jaká měli za Rakouska, o ta v demokratickém systému přišli.) Číst podobné výmysly by bylo k smíchu, kdyby to nebylo smutné svědectví o nepřestajných lživých útocích na naše dějiny. Proč? E.Hahnová ukazuje, že od svého vzniku stálo Československo v cestě organizaci přeshraničního hnutí, jehož cílem bylo nastolit místo Československé, Rakouské a Německé republiky jedinou - Velkoněmeckou říši.

Proti destrukci historické paměti vystupují odborní historikové, učitelé dějepisu, pamětníci, mluvčí vlasteneckých organizací. Ozývají se na stránkách několika málo tiskovin, které jsou jim otevřeny. Jejich hlas je slabý, jde o tiskoviny velmi nízkého nákladu. Většina tisku se octla v cizích rukou a cizí kapitál nemá zájem udržovat povědomí o českých národních dějinách. Přeje spíše „demýtizátorům“ v cizích službách. Před časem se Bořivoj Čelovský pokusil burcovat národ, který sice získal svobodu slova a tisku, ale ne už prostředky k tomu, aby jí mohl využívat. Vydal brožuru „Konec českého tisku?“S otazníkem na konci. Brožuru poslal politikům a jiným veřejným činitelům k vyjádření. Většina oslovených byla situací našeho tisku, který je z 80% v cizích rukou, nemile překvapena. Ale zároveň většina usoudila, že v době kapitalismu a volného pohybu kapitálu se nedá nic dělat. Někteří s daným stavem dokonce souhlasili, protože prý monopol kapitalistů je lepší než monopol stranických sekretariátů, ztratíme sice suverenitu, ale polepšíme si ekonomicky. A že to vlastnictví našeho tisku je většinou německé? To přece nevadí. Mladí již nemají potřebu bývalé spoluobčany démonizovat. Čelovský vydal brožuru znovu, rozšířenou o tyto a četné jiné podobné odpovědi našich vůdčích osobností. Titul, opět „Konec českého tisku.“ Tentokrát bez otazníku.

Když před 20 lety vyšel „Podivenův“ manuál „ demýtizace“, většina recenzentů reagovala na knihu silně kriticky. Ale oficiální mínění to přičetlo na vrub tradičnímu chápání českých dějin, „jiným“ vztahem k rozpadu Československa a k odsunu Němců po druhé světové válce. R. 2003 se dostalo knize dokonce reprezentačního vydání v nakladatelství Academia, garantovaném Akademií věd ČR. Milan Kundera kdysi napsal, že národy se likvidují tak, že se jim nejdříve vezme paměť. Zničí se jejich knihy, jejich vzdělanost, jejich historie. A někdo jiný jim napíše jiné knihy, dá jinou vzdělanost, vymyslí jinou historii…Bez odkazu předků a bez vlastní sebeúcty přestaneme být národ. Proměníme se v nevědomý, neodpovědný, manipulovatelný dav. Dopustíme to?

Ve veřejném prostoru jsme denně svědky tendenčního výkladu událostí. Společenské vrstvy, různé skupiny, strany i jednotlivci stylizují své zprávy o událostech tak, aby sloužily jejich potřebám a zájmům. Je to prastarý způsob, jak uplatnit svůj vliv a oslabit protivníka. Už sofisté ve starém Řecku věděli, jak se dělá z černého bílé, z většího menší a naopak. Učili tomu za peníze. Pro moderní dobu nezapomenutelně ukázal G.Orwell ve své satirické vizi „1984“, jak se bez přestání přepisují dějiny podle toho, jak se ustavičně střídají mocnosti v globální hegemonii, ve světovládě. Nad všemi manipulacemi světa však musí existovat historická pravda, nepřibarvená a nepřikrášlená. Pravda českých dějin je základem naší identity. Lživé podání dějin v imperiálním zájmu mocnějších sousedů ohrožuje samu naši existenci.

Polistopadový převrat přinesl nejen pád despotického režimu, ale i oživení rozmanitých společensky rozkladných sil. Ožili přátelé bývalého mocnářství i skrytí vyznavači nacismu. Využívají a zneužívají svobody projevu a tisku k šíření svých obskurních názorů a přpisují naše dějiny ze všech sil. Negují všechny historické tradice, kterých si vážíme a které milujeme.Ale zvláště si dávají záležet na tom, aby zpochybnili nutnost a oprávněnost vzniku ČSR, znevážili charakter meziválečné existence naší republiky a dehonestovali nový osvobozenecký boj a nové vítězství v době 2. světové války. Podle nich byl vznik ČSR vlastně neprozřetelný a hazardní experiment. A tak zvanou první republiku si prý bezdůvodně idealizujeme a vlastně jsme za ni ani nebojovali, když šlo o její existenci. A za protektorátu se nám vůbec nežilo špatně a celý náš odboj byl vlastně směšný. A neúnavní přepisovači dospěli posléze k tomu, že naše národní uvědomění je fikce, národ je vlastně přežitek a vlastenectví je zdrojem xenofobního nepřátelství.

Vlastenectví, láskyplný pocit domova, pocit silné sounáležitosti a odpovědnosti k vklastnímu národu a jeho zemi, jazyku a kultuře nabývá v procesech integrace v celoevropském a světovém měřítku nového významu. Má smysl bránit svůj národ a svou příslušnost k němu v době postupující globalizace?

Odpověď je jasná. Bez pocitu národní příslušnosti chybí jedinci společenská a kulturní sebejistota, bez takového pocitu je vykořeněný, sám a sláb, bez opory a záštity. Ani v globalizovaném světě nechceme ztratit svou národní identitu, věrnost tradicím a kulturnímu dědictví, které shromáždili naši předkové na své cestě dějinami. A protože musíme přemáhat mnoho sil opačného směru, je na čase znovu se zajímat o témata, která naši rodiče pokládali za jednou provždy uzavřená. Znovu se otvírají. Nastává čas nových obran národa a mateřského jazyka. Prof.Albert Pražák, čelný představitel Pražského povstání r.1945, vydal r. 1946 nádhernou kulturně historickou knihu, „Národ se bránil“. Sleduje v ní sebezáchovné boje našeho národa od dob Velké Moravy až do 2. světové války. Mysleli jsme si, že poválečným osvobozením doba pro sestavování takových „obran“ přestala, že ve svobodném demokratickém světě se již nikomu a před nikým bránit nebudeme muset.

Přesvědčujeme se však denně o opaku. Potřeba bránit se nejen že nevyhasla, ale že čelit znevažování našeho národa, jeho minulosti i budoucnosti, je stále naléhavější. Braňme se. Netrpme lži o českých dějinách, o české kultuře.

Literatura:
Parlamentní noviny, březen 2017
Albert Pražák: Národ se bránil. Praha 1946.
Coudenhove-Calergi,B.: Kein Stoff fur´s gemeinsame Schulbuch. Die Presse, 12.Okt 2002
Dyk,V.: Zmoudření dona Quijota. Praha 1957
Hahnová,E.: Úskalí jedné demytologizace. In: Lidové noviny, 23.1.2010
Olivová,V.: Destrukce historické paměti. In: Národní osvobození, 26.5.1998
Olivová,V.: Jak je možné psát české dějiny. In: Národní osvobození, 17.6.2011
Kálal,K.: Slovensko v české škole. Praha 1918
Pešek,J.: Matka vlast. Praha 1924
facebook490810227709170


Autorka Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc. je historička

103 komentářů :

 1. Příliš dlouhé. Hodnotí se aktivita stará víc jak 20 let, ale je pravdou, že s vývojem ideologie EU, preferující multikulti.., snahou o splynutí národa s muslimskou kulturou, je toto téma opět aktuální.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. TY SI NEZASLOUŽÍŠ NOSIT JMÉNO ČECHŮ
   jsi zaprodanec a barbar!
   Vtom lepším případě.

   Smazat
  2. Pro hloupé lidi je to asi příliš dlouhé. Oni totiž zaměňují faktografii a filosofickou moudrost textu s grafomanií. Tihle jedinci "těží" informace jen z nadpisů a nejlépe z bulvárních periodik. Skopčáckých, samozřejmě.

   Smazat
  3. Dáma žije v 19. století. Nastupující generaci je nějaký výklad dějin ukradený. A vlastenectví? Krindapána, kdo by chtěl bojovat za dnešní politické elity? Do jednoho jsou to darebáci a zloději. Nemohou dát lidem zbraně (udělat z nich vojáky), protože první, co by udělali, by bylo postřílení právě jich. Jakou vlast by vlastně měli bránit? Tu rozkradenou, rozvrácenou zemi, kde nám už skoro nic nepatří? To je dnes hlavní problém, ne to jaký byl či nebyl Beneš. Dáma je zcela mimo a plácá nesmysly o nástupu skrytých fašistů. Zbláznila se? Kde by se tu vzali? A jak by se pár magorů dostalo k moci? Vždyť i v tom Německu by se bez peněz západních bankéřů nikdy nepostavili na nohy, i kdyby byl Áda 100x charismatičtější.

   Smazat
 2. Zabyvate se minulosti, ne pritomnosti. To nas nikam neprivede. Nas problem je, ze jsme odjakziva 'pod ochranou' kohosi, ktery definuje pravdu a vyrabi lzi, kterym mame verit. Neni to jine ani dnes pod podrucim USA a medii, ktere ovladaji. Jsou cenzurovane, lzou nam, zamlcuji, vytvareji nepritele, ktereho se mame bat. Chteji ho znicit a tohle je jenom priprava na dalsi valku v Evrope. Nasadte sve mozkove zavity k tomu, co je treba udelat, protoze situace je pro nasi zemi krajne nebezpecna.
  Kdyz ven z EU, musime mit alternativu. Ekonomika se presouva do Ciny, se kterou nam Kavarna brani spolupraci na Hedvabne stezce a s projekty Eurasie. Neni problem s EU uzavrit dohody bilateralni jako Svycarsko. To si uchovava svou suverenitu, nechce do EU, nema Euro, neni v NATO, je neutralni a uspesne. Je v prostredku EU a funguje! Cesko je trhano sousedy a velmocemi odjakziva. Jsme stale v neci sfere vlivu, ktere podlehaji i media, ktere nam lzou a strasi alternativou, kterou chteji znicit. Rakousko, Nemecka rise, CCCP, dnes USA. Porad ta astejna pisnicka, jak je nam Rusko nebezpecne a oblbovani lidi, manipulace, propaganda a lhani. Hospodarsky jsem odkazani i na export. Na vychode budou modernizovat, ne na zapade a to je nase sance. Musime i z NATO, abychom se neucastnili jako komplic na zlocinnych valkach USA za nase penize. Satelitni stredisko v Praze bude slouzit NATO za nase penize. Ma slouzit valce s Ruskem, ktere USA planuji a ktera ma znicit Evropu. Budme neutralni jako Svycarsko. Usetrily ho dve svetove valky. US ambasada stavi na Petrine bunker. Ten nei pro nas Prazaky, ten je pro Americany. Az bude Praha znicena, budou se chechtat, co jsme za blbce a jak na nas vyzrali. To neni fake a fantazie, na tom pracuji a my to ignorujeme, protoze nam vladne lokajska banda grazlu, indoktrinovanych NWO.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naprosto souhlasím.
   Je nutné, aby si tohle uvědomila většina občanů.
   Díky autorům, diskutujícím a noverepublice.
   Děda.

   Smazat
  2. Vážená pani Stanislava Kučerová se nezabýva minulostí, nýbrž přítomností a tím, /už po slovensky/ ako sa dnes vymazáva historická pamäť nielen Čechov, ale aj Moravanov a Slovákov. Pani Kučerová, veľmi ste mi pomohli pochopiť aj našich slovenských "rodákov", ktorí začali kritizovať "čechoslovakizmus". Hlavne po roku 1989. A v poslednom čase sa u nás začali "slniečkári" dokonca navážať aj do nášho spoločného básnika a vlastenca Jána Kollára kvôli jeho slovansko-ruským úvahám. O Štúrovi, ktorému poskytli Češi ešte za Rakúska-Uhorska pomoc aj úkryt pre jeho snahy o pozdvihnutie Slovákov, ani nehovorím. Aj ten už začína vadiť. Ešte raz vďaka za Váš článok. MK

   Smazat
  3. Co se týče tvrze ní že TGM něco vymyslel, tak to je velká mejlka! Ten tzv. československý národ vymyslel žabožrout Aristied Briand, vysokostupňák Velkého Orinetu, spoluložník Žida Kirbüse, známého též jako Kerenský - hrobníka to Ruska)! Československo bylo uměle vytvořeným státem na Pařížské mírové konferenci po první světové válce. Obyvatelstvo se skládalo z několika vzájemně nekompatibilních a rozhašterených národností, včetně Čechů, Němců, Maďarů, Slováků, Rusínů a Židů. Díky tomu bylo od začátku nestabilní. Hlavní město Praha bylo domovem pro 118 000 Židů, z nichž byla většina komunistů nebo jejich sympatizantů. Pražští Židé byli dobře organizováni a otevřeně sympatizovali se SSSR. Komunistická strana Československa (v čele s Klementem Gottwaldem, Rudolfem Slánským, Josefem Guttmannem a jinými, většinou Židy) byla členem komunistické internacionály (Kominterny) a byla připravena spustit v Československu komunistickou revoluci při první příležitosti. Po německé anexi Sudet v září 1938 se Československo rozpadlo podle etnických hranic a velké části území s množstvím obyvatelstva se připojilo k okolním zemím. Zbytek bývalého Československa - Čechy a Morava - s hlavním městem Prahou, se stal zcela bezbranným a náchylným k převzetí moci komunisty. I proto, aby zabránil takové pohromě, Hitler udělal z Čech a Moravy německý protektorát. A tak ČSR - tato jepičí pidiříše upletená zednářem TGM z dezertérského lejna po zásluze zanikla dříve než s ní on sám či jeho nástupce dokázali zapráskat! - https://www.youtube.com/watch?v=B-oTS2XulNU

   Smazat
  4. Novináři až na vyjímky dnes slouží tomu kdo je zaměstnává,
   Z jejich strany jde o neobjektivitu a papouškování toho co si přeje velký bratr.(Jů es ej) Ten když řekne např. že Rusko se hospodářsky hroutí,tak ti naši "pisálkové"ho vidí už zhroucené a ona skutečnost je jiná,to je jeden z příkladů. Nejsem a komančem jsem nebyl,ale na dobu,kdy tu vládli komančové vzpomínám rád a jako ateista blahořečím Bohu,že jsem převážnou část života prožil za komančů,díky nim mám dnes alespoň nějaký důchod. A připomínat si Únor 1948 jako nějaký puč,tak to lze jenom z pohledu těch dnešních politiků,kterým jde o to nepřijít o své trafiky a nevybočovat z řady. To mi dneska ti nejchytřejší chtějí namluvit,že ty davy lidí v roce1948 na ta náměstí tam byly nahnány a že na povel projevovali radost a plácali tomu,že Gottwald dal dohromady vládu i bez těch "demokratů".Jen blbec tomu může věřit. O puč se jednalo v roce 1989 a můžete si myslet o mě co chcete.
   Republika je rozkradena,nesoběstačná v potravinách,na nic nejsou peníze a když se objeví někdo,kdo by to chtěl dát alespoň nějak do pořádku ke spokojenosti lidí tak se mu házejí klacky pod nohy. Přesně podle toho,čím hůře,tím lépe. To mi chcete vsugerovat,že je dneska dobře!?!?!

   Smazat
  5. bez naší ČESKÉ minulosti bys byl metařem na předměstí Drážďan.

   Smazat
  6. Bez minulosti neni budoucnosti jak rika davne prislovi.

   Smazat
  7. Stale opakovane zboznovani a vychvalovani a vynaseni Masaryka do nebes sentimentalnimi , zidealizovanymi vzpominkami burzoasnich vrstev nemluvi k dnesku.
   Vsechno je jinak v tehle smerech..
   Ale " Zabuodnuty Slavove" si nedaji pokoj..

   Smazat
  8. To jsou oni co by rádi aby bylo na minulost zapomenuto...
   O těch je i celý článek... Jedni zabývání se přítomností a budoucností a ne minulostí hlásají, protože vědí proč a druzí protože nevědí...

   -HZ-

   Smazat
  9. Anonymní24. února 2018 17:53
   Vážený pane,
   Speciálně podle vašeho odkazu na fašistické video bych vás odhadoval na zhrzeného možná odsunutého národního socialistu.
   NUD

   Smazat
  10. 9:49 To je normální Protektorátní týdeník, opatřený českými dobovými titulky. Co je špatné na pojmu fašistické? To je jen reakce na tohle zlo! - https://www.bejvavalo.cz/clanky.php?detail=416

   Smazat
  11. 17:53 nesmyslná argumentace, nesmyslné závěry. Doslova vycucáno z prstů, primitivní, trapné

   Smazat
  12. Jiz davno mela probihat v tichosti separatni jednani ve V4 plus A ,neb tento stav se dal predpokladat jiz pred 5 roky.Vzdy platilo,ze je lepsi predchazet nez nasledne obtizne lecit.Myslim ze schopnych vyjednavacu se v kazdem state najde dostatek.Jinou cestu ja osobne nevidim,v opacnem pripade si vychutnat trpky konec nasi pomyslne suverenity.

   Smazat
  13. 17:18 Nikoliv! Pouze dnešním vládnoucími nosatci dobře utajené! https://www.protiprudu.org/mytus-o-nemeckej-podlosti-nemecka-anexia-sudet-1/

   Smazat
 3. Ono je v historii vždycky něco za něco. Zbavili jsme se despotického režimu, máme všeho dostatek a nadbytek, máme supermarkety, hypermarkety, mega -markety nabité vším zbožím, můžeme cestovat po celém světě a mladá generace je happy. Tak co s tím? co jsme si ovečky vycinkaly, to máme.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano máme všecho dostatek, jenom nic neni naše a velké dluhy...tak ty jsou naše...

   Smazat
  2. Socialismus byl despotický k parazitům. K nikomu jinému. A je zajímavé, že právě komunisté vyzdvihovali hrdinství našich předků a nepřekrucovali národní dějiny. Husitství bylo především hnutí lidu proti nenažranosti feudálů a církve, Bílá Hora katastrofou pro náš národ, protektorát zločinem proti národu.

   Smazat
  3. U nás za boĺsevika sme sa mali neporovnateĺne lepsie. A povie to dnes drvivá vácsina ludi. Ale keď to budem tvrdo dokazovat, darmo fakty, proste budete tvrdiť, ze to nie je pravda. Ale dnes ľudia vedia, že boli podvedení a okradnutí. Že to bol prevrat na okradnutie a rozkradnutie. Nič iné. A dnes to vravia ĺudia uz otvorene. V internetovych debatach na aktuality.sk , sme.sk, pravda.sk, paralamentnilisty.cz, idnes.cz. 99 % názorov to tvrdí . Asi vedia prečo. Prosto je to tak. Zlatý bolsevik. Co s tym ?? Vymeníte národ ? Dnes to už ludia vedia a pichujú o 100 šest. Ale už im je to nanič. Za 28 rokov „demogracie“ tento režim nevie nič vytvoriť. Doslova. Iba sa kradne. Aj za bolsevika sa kradlo ale 1milionkrat menej ako dnes. Zijete, rovnako ako ja v Kosiciach. Kosice dostali 290 miliônov Euro na dopravu. To je info priamo od Rašiho z jeho volebných materiálov. A co dokázal za tie 8 Miliárd a 700 miliinov sk ? Bolševik by vybudoval Metro. METRO! A Raši ? Jedno veĺké H a o male n a veĺké O. Za Bolševika by sa húpal na šibenici. A tento mamičkin najkrajsí, čo vymenil staré kvalitne koĺajnice vymenil za hrdzavé Čínske v dlžke asi 8km. Cize 1 km vymeny koĺajnic nás vyšiel na 1 Miliardu sk. Choré na hlavu. Dnes po 28 rokoch nám Slovakom nepatrí už skoro vôbec nič. Žiadne elektrarne, ropovody,plynovody, železiarne, hlinikarne, rafinerie ropy, distribúcia energie, vody atd, atd, atd nič vsetko toto co tu zanechal tento náš “ nepriatel“ nám nepatrí. Naopak patrí to nášmu veĺkému „priateľovi“ zo západu.

   Smazat
  4. 18:36 nerev bratček, nerob nam tuna ostudu! Ved sa nám teraz vedie lepši ako jemu, ako všem týmto závistným a zbabelým čeHúnom! Ked naši dedovia bojovali za Európu,tak ti jejich chujskí dedkovia dýchali kakao aby nemuseli budovat spoločnú budúcnost v ramci kulturných národov lebo rovno sypali piesok do heinkelovských motorov - zbabelci zákerný! Preto my sa im možeme iba smiat dnes a zazpievať si tu našú! - https://www.youtube.com/watch?v=FbKdjzqWIA0

   Smazat
  5. 16:13 krom toho máme bezdomovce, statisíce pod exekucí, happy mladé v mama hotelu bez naděje na vlastní bydlení s hospodářskými depresemi a krizemi jako jistotou, když ne okamžitě, tak na obzoru.

   Smazat
 4. Rodina Coudenhove-Calergi zase vystrkuje hlavu???:-(

  OdpovědětSmazat
 5. "Polistopadový převrat přinesl nejen pád despotického režimu, ale i oživení rozmanitých společensky rozkladných sil."
  Tato věta vysvětluje vše. Ti, co označovali minulý režim za despotický, pokračují ve svém lhaní i ohledně jiných období historie. Je mi líto, že tímto vyjádřením se k nim řadí i paní Kučerová. Minulý režim byl nesrovnatelně svobodnější a pravdivější, než je dnešní despocie "pravdy a lásky".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Také mne to tvrzení zarazilo. Co paní profesorka vůbec od převratu čekala? Co ji mohla dát parta, která se ujala moci, aby splatila své dluhy v Německu, které tu partu budižkničemu podporovalo?

   Smazat
 6. Odpovědi
  1. Hvno! Furt bulíte, rudoši, jak se vám mizerně vede! A věříte estebanoj Burešoj žvásty o tom, jaký jsme byli za 1. republiky "premianti" a že pej zas budééém! Hovno podruhý! Za První republiky u nás tvořilo německy hovořící obyvatelstvo 1/4 z celkového počtu, ale tvořili téměř 2/3 HDP!! A to jsme nepatřili k žádným premiantům jak nám dlouhodobě lžou!! Cituju: "Mýtem je, že ČSR patřila mezi deset nejvyspělejších států světa. Nepatřila, v národním důchodu na hlavu byla na 17. místě, před ní byly všechny západoevropské vyjma Itálie a skandinávské státy kromě Finska, dokonce i poražené Německo a Rakousko." - http://nassmer.blogspot.cz/2014/03/jak-na-tom-byla-prvni-republika-ve.html
   Čili je logický, že když vyženeš tu 1/4 obyvatel, která se podílí na tvorbě 60% HDP, tak nemůžeš nespadnout mezi státy jako je Polsko, Pobaltí nebo Maďarsko! To dá rozum! Jen idioti furt hledaj nějaký výmluvy svý neschopnosti v údajným cizáckém područí a postavení "polokoline" neo "otroků" atd. atd.

   Smazat
  2. oprava: Hovno ... prej ... "polokolonie" ... "otroků" ...

   Smazat
  3. A kde ses naučil tak úžasně česky, Helmute? Vidím, že se ti stýská po III. říši... a po Mnichovu. Nacismus se asi dědí, co? ☺

   Smazat
  4. 19:41 Všichni jsme z valný části Němci, Henrichu! Jen jsme hráli hloupoučkou hru na jakési "Slovany", což jest ponejvíce jen legenda vytvořená demagogy z první poloviny 19. století než geneticky potvrzená realita. Doma nám bude líp:) - http://g.cz/17-plus-6-duvodu-proc-by-cesko-melo-byt-soucasti-nemecka/

   Smazat
  5. 10 20 30, narodil se fricek 17:58, 19:46...

   Smazat
  6. Anonymní 17:58 19:46

   Jen hlupák se může ohánět bludy hlupáka Krystlíka, o němž je ostatně řeč i v článku.
   Pokud se cítíte "z větší části Němcem", tak vám to nikdo nebere a klidně si můžete i naplnit své "Heim ins Reich!". Vám i nám, Slovanům, tak jistě bude lépe. A můžete si přibalit i toho pošuka Krystlíka. Plakat pro vás nebudeme. Jen nechápu vaše nutkání aplikovat své zvrácené pocity na populaci Čechů - Slovanů a vnucovat nám své perverzní tužby. Kdybyste raději šel něco užitečného dělat, nemusel byste si zatěžovat mozeček hledáním nacionalistických rozbrojů.

   Smazat
  7. Nevím kdo je Kyslík. Ale vím že statistika je pro demagogy, lháře a tobě spřízněný manipulátory svinstvo, páč je zdrojem faktů, které mýtí vaše podvodné mýty jak spráchnivělý les starých českých pověstí ... -
   https://www.novinky.cz/veda-skoly/453236-jen-tretina-cechu-ma-slovanske-koreny-ukazal-vyzkum.html

   Smazat
  8. To by mě zajímalo, jakým způsobem k takovému závěru vědátoři přišli. Jaký byl zkoumaný vzorek a jak moc by si věřili obhájit tento názor v případě uskutečnění průzkumu na 100% populace v ČR.
   Nemluvě o tom, že Slovanem mě rozhodně nečiní vazby v řetězcích mé DNA, ale kultura a prostředí, v němž žiju jako potomek mých předků již mnoho staletí.
   Ostatně určovat příslušnost podle genetiky je ve střední Evropě tak jako tak pitomost. Jak poznali už nacisté, když se snažili vytvořit národ "árijců".

   Smazat
  9. 17:58 Zralý na kandelábr že fašounský prase. Jak tu může heinleinovský pohrobek psát takový kydy.

   Smazat
  10. Krystlik ,Podiven -je omen nomen-opravdu k PODIVu co se tady po Havlove kolaborantske omluve sudetakum vyrojilo hejno dalsich kolaborantu !!!

   Smazat
  11. 22:34 Ty rudá posranino, esi zavčas nevodtáhneš se svou zdegenerovanou famílijej na Sibíř, kde ti jistě pederast Putler poskytne krom azylový kvóty i nějakej ten stakan votrávený pěny do koupelny, tak budeš absolvovat kombinované kurzy létání a plavání pana Trujilla svržením z helikoptéry do žraločí zátoky! Tak si vyber:)))

   Smazat
  12. 17:58 trapně tu tapetujete nesmyslem o produkci "německého průmyslu" v meziválečné republice. Neumíte počítat ani poměr obyvatel podle národností, netušíte nic o postavení Němců v té době (nejenže měli ministerstva, ale v místech s českou menšinou i celá zastupitelstva), ignorujete, že produkce, tak jak o ni mluvíte, je počítána podle vlastníků! Pokud chcete znovu a dál takto argumentovat, svoje tvrzení laskavě obhajte! Takhle opakovaně lžete!

   Smazat
  13. 17:39 Snad každý kdo však studuje dějiny hudby, literatury, chemie, matematiky, vynálezů, nebo fyziky, tomu nemůže uniknout úžasu z množství německých jmen na seznamu. Němci tvrdě pracují, jsou produktivní, energičtí, stateční bojovníci a nade vše, velmi tvořiví. Němci celá staletí nepředstavovali pouze to nejlepší z celé naší rasy, ale byli v každém ohledu klíčovým elementem veškerého lidského rozvoje. Proč potom Německo, mohli byste se zeptat, mělo zpoždění za Francií, Španělskem a Anglií v získávání kolonií a založení svého impéria? Odpověď leží v jeho Achillově patě. Žádný národ nemůže přežít pokud je vnitřně rozdělen. A žádný jiný národ netrpěl tolika rozkoly a vnitřními spory jako právě Němci. Od dob Římanů, přes vládu Karla Velikého a po další staletí bylo Německo rozdělené na malé knížectví a království. Snad od dob pádu Babylonu nebyl nikdo tak napaden židovskými parazity jako malá knížectví v Německu. V nich se Žid opevnil a jejich vládcům - půjčujíce jim peníze - zkazil morálku a podnítil války mezi nimi.
   V 15. století se stále více projevovalo, že Německo se stává novou mocí v srdci Evropy a pokud ho nechají tak díky svým lidem, řemeslu a technologii jako byl např. knihtisk, brzy ovládne Evropu. Pokud existuje něco co Židé nechtějí a nemíní tolerovat, je to fakt, že by se bílí lidé jako Němci sjednotili a ovládali světovou politiku. Asi v této době začali Židé propagovat to co je v pozdější historii známé jako "Velká Schizma" jehož 500. výročí si v letošním roce připomeneme! Židé zorganizovali protestantskou reformaci a s ní i bratrovraždy neslýchaných rozměrů. Židé kteří křesťanství vytvořili, a pak ho 1500 let skrze hierarchii římskokatolické církve ovládali, církev zkazili do takové míry, až byl průměrný "Věřící" zcela znechucený výstřelky církevních prelátů a připravený povstat. Pak Židé vždy přivedli loutku, pokaždé jinou, která měla vést povstání proti církvi, která se tak měla již podruhé rozpadnout, tentokrát od Německa a Švédska přes Francii po Anglii. Po asi století tlení tyto nepokoje propukly do ohnivé bitvy Němců proti Němcům. Dnes to nazýváme třicetiletou válkou v letech 1618 až 1648. Po skončení tento tragický rozkol zanechal Německo rozpadlé a krvácející, 5/6 majetku bylo zničeného a 1/3 obyvatel zabita. Když toto vraždění nakonec ukončil vestfálský mír, jehož znění nenapsali Němci, ale okolní vnější síly, které nechtěly vidět sjednocené Německo, zůstalo rozdělené na 300 knížectví, tedy mnohem více než tomu bylo před válkou. Tato krvavá a odporná zkušenost sebedestrukce vrátila Němce možná až 300 let zpět co se týče vývoje jejich státnosti a stála je světové vůdcovství. Taková byla situace v Německu až do příchodu Bismarcka, který německé státy sjednotil ale rozpoutal válku proti Němcům v Rakousku, které v bitvě u Hradce Králové v roce 1866 porazil. Tato bitva a vítězná válka proti Francii v roce 1870 sjednotila německé státy pod vedením Pruska, a Bismarck korunoval krále Wilhelma I. za hlavu německé říše. Německo bylo opět na cestě ke sjednocení a světovému vedení i když bez Němců z Rakouska. Navzdory času který Německo ztratilo zatímco jiné velké evropské národy získávaly kolonie, bylo Německo najednou světovou mocí s níž bylo třeba počítat a neúprosně se stávalo nejsilnějším národem Evropy a druhým na světě. V roce 1905 bylo celosvětově 95 procent vědeckých článků napsáno v němčině. Němci vládli vědě i opeře, poezii i teologii, filozofii i průmyslu. Dvacáté století mělo být německé století, a ačkoli to byl v tu chvíli národ poměrně militantní, první válku rozhodně nezačal – a druhá byla pokračováním té první.

   Smazat
  14. 8:11 musím říct, tupče! Byly časy, že stejně jako Němci v 19. století na tom svého času, bez ohledu na pořadí, byli Peršané, Číňané, Egypťané, Řekové, Římané ... Svého času. Nechápete, tupče, proč?

   Smazat
  15. 8:30 Nesmysl! Pomineme-li černé divochy, kteří se pojmu civilizace nikdy ani nepřiblížili, máme tu údajně velice starou civilizaci žlutých. Ti sice postavili asi jedinou stavbu viditelnou i z vesmíru, to je pravda. Ovšem skutečně něco rozvíjet nedokážou. Nahromadit horu kamení umí kdejaký hovado i ve zvířecí říši. Čínské stavby zůstaly tisíce let ve stejném slohu, střelný prach sice vyrobili, ale použít ho smysluplně nedovedli, do Afriky dopluli s obří flotilou, ale krom žirafy pro císařskou zoo tam nic nezískali a ani nezanechali! Když kamkoliv přišel Bílý muž, vznikla tam kolonie tvořená první pevností s posádkou. I proto osídlil celou Ameriku, Austrálii a dobyl všechny nejvyšší hory světadílů i oba zemské póly! Tenzingovy předci žili pod Mount Everestem tisíce let a vylézt nahoru nedokázali. Báli se "zlých duchů" hory. Musel přijet bílý muž britské entity z daleké Austrálie, aby tuto horu pokořil. Bílý muž sestoupil až na dno oceánských hlubin a prošel se po Měsíci, vynalezl penicilin i vodíkovou bombu! - https://www.youtube.com/watch?v=3DqPtV2KNas

   Smazat
 7. "Zabyvatelé minulosti, ne přítomnosti. To nás nikam nepřivede."Také názor a hned ten druhý. Tedy nejen nevzdělance - ale i snad IQ na úrovni čtenářů vkladních knížek. Samozřejmě že pro jen trochu vzdělaného Čecha jsou základem výkladu národních dějin Palacký a ne Pekař a DOBY TEMNA Ernest Denis. SAMOZŘEJMĚ ŽE GENERACE OBROZENCŮ BYLA NEPOCHYBNĚ TO NEJLEPŠÍ, CO NÁROD V NOVOVĚKU MĚL! A také Masaryk a Beneš pracovali s oddaností k národu a ne kapitálu. A to je ten kámen úrazu!!!
  Autoři zmíněného pamfletu také neměli v úmyslu posloužit národu výkladem jeho dějin, oni si vzali za úkol posloužit diktatuře kapitálu za bohaté korupné! A protože se v kapitalismu dá koupit naprosto vše, soudci, vrahové, poldové, otroci, prezidenti i voliči, tak se nedivme, že psali, jak psali ve službách nové podoby nacismu, který se usídlil v Bruselu a odtud vládne cukrem a bičem "svým poddaným". Posloucháte paní Merklovou? Ona sice tak nekřičí jako její soukmenovec a asi i vzor Adolf Hitler, ale její cíle nejsou jiné. "Kdo je pánem Čech, je pánem Evropy." Tak to platí samozřejmě i dnes a že se jde do Berlína zatím oklikou přes Brusel? Všeho do času! Samozřejmě, že Češi nejsou až tak velcí blbci, jak z nás autoři zmíněné publikace dělají a rádi by nás asi takové i viděli v reálu. A proto to sílící volání po czexitu a zcela oprávněné snahy těch moudřejších o zajištění budoucnosti národa ne v chapadlech EUnacismu, ale tam, kde jsme pomoc proti podlosti a zradě Západu našli v letech 2. světové války a po ní. Stále více a více se ukazuje, jak těch 20 roků "okupace" 1968-1989 bylo oddálením soudobé destrukce naší státnosti. Raději takovou okupaci, než okupaci Bruslem s kuratelou EUnacistů. Takovéto hrátky s českým národem, takové perverzní výklady jeho dějin a kultury, nebyli schopni ani ti největší kolaboranti z doby protektorátu Böhmen und
  Mähren, i Emanuel Moravec byl břídil proti tomu trojlístku "autorů" ve službách zmíněné nové podoby nacismu. A že lidovcům - Pihrtům -takový výklad vyhovuje - vždyť oni byli ve službách Vatikánu v dobách, když žehnal papež jednotkám SS, oni měli blízko k agrárníkům a vlastizrádci Beranovi, oni byli bratři Hlinkovců a Tissovců, oni patřili k rozbíječům státu. Tak se nedivme, že jdou na ruku soudobému neonacismu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jakýpak "křičení"? Já v tom vidím normální kultivovaný projev a hlavně obsahem pravdivý! -
   http://www.cum.sk/v/5heC/adolf-hitler-muz-ktery-bojoval-s-bankou

   Smazat
  2. On ještě dnes někdo čte Denise? Knížky, které vycházely ještě ve švabachu?

   Smazat
  3. Ernest Denis je psan ve francouzstine vzdelance

   Smazat
 8. Kriste pane, co ta filozofická fakulta v Brně vyprodukovala ... to snad není pravda.
  Paní profesorko, demýtizace vyložených lží neznamená, že bychom byli menší vlastenci či dokonce protičeští. Opak je pravdou, protože skutečné vlastenectví nemůže stát na mýtech a podvodech. A sebevědomí lidé si mohou říci o svých dějinách pravdu. A nedělají to proto, aby se zviditelnili, nýbrž kvůli národní hygieně, abychom se v cizině nemuseli za český výklad dějin stydět a být za šovinistické primitivy.
  Podivena jsem nečetl, tak bez komentáře, co se týče Krystlíka, je možné mít k němu výhrady, ale je to jediná kniha v Česku, která se podrobně zabývá konkrétními událostmi, které vedly ke vzniku ČSR, je tam plno věcí, o kterých jsme v životě neslyšeli, a hlavně, všude má odvolávku na prameny. Na rozdíl od Vašeho slohového cvičení.
  Jo, a to Vaše nálepkování a spojování příznivců monarchie s nacisty je neslýchaná drzost, co si to vůbec dovolujete?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zalez do díry primitive! A vem si tam sebou žvásty henleinisty Krystlíka!

   Smazat
  2. Velké díky za to, že filozofická fakulta v Brně vyprodukovala mimo jiné i paní autorku a že nemá nic společného s panem Krystlíkem. Ostatně pokud vaše vědomosti pocházejí od něj, tak to se opravdu nemáte čím chlubit a měl byste hodně zapracovat na svém dovzdělání. Budete pak sám překvapen, jaká je historie provázaná a zajímavá.

   Smazat
  3. Hoši, něco přímo k věci, aspoň trochu vyargumentované, by nebylo? Kolik jste toho sami nastudovali, že to doporučujete člověku, který se tím zabývá 45 let?
   Jinak klasika, ani slovo k tématu o tom, co je či není pravda, jen pouhé nadávky. A takový póvl patří k mému národu, je to na blití.

   Smazat
  4. 19:48 Potíž je v tom, že to, co je předkládáno jako "nová pravda", neodpovídá skutečnosti. K "odbornosti" pana Krystlíka se dostatečně vyjádřili skuteční odborníci, viz článek.

   Smazat
  5. Paní Olivová je ten odborník, jóóó? A to víte jak? Paní Olivová má dobrý flek, dobře placený a ani ji nenapadne o něj přijít hlásáním nějakých pravd. Které nejspíš ani nezná.

   Smazat
  6. Jestli nevite o hajlovani potomku Habsburku tak se lepe informujte .Od roku 1918 je u nas v CSR zakazano se klanet monarchii.

   Smazat
  7. 0:06 Je to tak, Bagoune! Levičáckej xindl má po katastrofě 1914 všude navrch! Dnes je skutečná pravice v podstatě zákonem zakázána a na jejím místě se usadili ideoví potomci někdejší buržoazní levice. To, co se nám dnes prezentuje, jako konzervativní pravice je ve skutečnosti konzervativní levice. Demokratická pravice je striktně vzato protimluv. Přitom požadavek rovnoprávnosti jako v podstatě základní levicové dogma nelze prakticky nijak rozumně obhájit. Proč bychom se měli všichni rodit se stejnými právy, když se přirozeně nerodíme rovní téměř v ničem?

   Smazat
  8. Anonymní 9:35

   Tak vy v tom máte dobrou bramboračku. Ještě jste do toho mohl zakomponovat Atlantidu a Aštara Šerana a bylo by to komplet.

   Smazat
  9. DEMÝTIZACE TROJLÍSTKEM SKRYTÝM POD PODIVENem spočívá v tom, že, že byly odstraněny pravdy a naopak nastoleny mýty. V tom je ten trik těchto BRATŘÍ V TRIKU Č.2. JEJICH "DEMÝTIZACE" SPOČÍVÁ NA HISTORICKÝCH LŽÍCH A ANI CÍLENÝ VÝBĚR ARCHIVÁLIÍ STEJNĚ POCHYBNÉ HODNOTY JAKO DOKUMENTACE "JEJICH PRAVDY" TO NEZMĚNÍ. JEN SAMOTNÝ VÝKLAD DOBY TEMNA JE OBDOBNÝ, JAKO POZITIVNÍ VÝKLAD DOBY PROTEKTORÁTU BÖHMEN UND MÄHREN. ČSR BYLA SLEPENCEM JAKO SKORO VŠECHNY STÁTY I JINDE VE SVĚTĚ, I V DÁVNÉ HISTORII VYTVOŘENÉ ÚTVARY. SLEPENCEM BYLO I RAKOUSKO - UHERSKO, JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH SLEPENCŮ JE NĚMECKO, ŠVÝCARSKO, BELGIE, V. BRITÁNIE A VLASTNĚ CELÁ AMERIKA.... KAŽDÝ SLEPENEC SAMOZŘEJMĚ LZE ROZBÍT, JE-LI K TOMU SÍLA. A KAŽDÁ PROPAGANDA JE SCHOPNA DOKAZOVAT, ŽE ROZBITÍ SLEPENCE JE NA POŘADU DNE, KDYŽ TO POSLOUŽÍ TĚM, KTEŘÍ VLÁDNOU. ROZDĚL A PANUJ!!! A PRÁVĚ O TO SE SVÁDÍ U NÁS DNES ZÁPAS. KDO POTŘEBUJE ROZBÍT ČR, TOMU SLOUŽÍ PRAŽSKÁ KAVÁRNA! NE ZEMAN, ALE TZV. KULTURNÍ RETROGARDA, ALIAS KAVÁRENŠTÍ VE SLUŽBÁCH DIKTATURY KAPITÁLU ROZBÍJÍ JEDNOTU ČECHŮ! NEB TA DIKTATURA POTŘEBUJE OPANOVAT ČESKO. a ta část Čechů, co si to uvědomuje, chce czexit a orientaci státu a národa ne do hrátek zrádného a podlého Bruselu, ale do spojenectví, které nám bude zárukou přežití soudobé "epochy" antihumánního imperialismu ZÁPADU.

   Smazat
  10. 10:36 Nikoliv! Skutečná pravice, která jediná může zajistit zdravou společnost, dnes stojí mimo zákon. Neb platí že "Nadčlověk je smyslem Země ... a právo nutně znovu povstane z násilí a moci. Protože jen malý počet lidí je natolik vynikajících, aby mohl vládnout, zatímco sloužit musí vždy nesčetné zástupy." Fridrich Nietzche.

   Na západě se liberálně-konzervativ-ní levice (kvazipravice) přetahuje o moc se židohumanisty (neomarxisty). V bývalém socialistické bloku je však stále ještě nutné počítat s vlivem klasických marxistických partají a frakcí a lžidohumanisté si zde jen pozvolna budují své postavení. Skutečná (absolutní) pravice je generální reakcí proti levici.
   Pravice odmítá všechny formy rovnostářství.
   Čistokrevný pravičák tedy musí v prvé řadě odmítnout rovno-právnost jakoukoliv formu egalitarismu!

   Smazat
  11. 19:48 na rozdíl od vás jsem Podivena pozorně četl, pravděpodobně na rozdíl od vás jsem pamětníkem a vím, že "prameny" a "prameny" jsou natolik různé, že ahistorickou tendenčnost lze, pro neználky, snadno podepřít. Abych to pokrátil, pan Krystlík je prase. I když jsem za Reichu, poměřovám a testován německou odbornou komisí byl zapsán za Árijce. Bylo nás ze školní třídy 32 žáků takových pouze 5.

   Smazat
  12. 17:52 Nikoliv! Češi byli za Hitlera uváděni výslovně jako árijský národ a v osobních průkazech měli uveden rodokmen předků; z českých chlapců se měl vytvářet nový nacistický vůdcovský dorost na elitních školách NAPOLA; čeští muži měli být přijímáni do řad SS; „česká krev“ byla zákonem chráněná před míšením se Židy… Etablovaná česká historiografie k těmto skutečnostem mlčí, jelikož se tato historicky podložená fakta nehodí do narýsovaného konceptu, podle nějž neměli Češi v nové Hitlerově Evropě fyzicky co pohledávat. Je ovšem fakt, že převážnou část Čechů a Židů spojovala nenávist k nacistickému Německu. Zatímco však Češi německý národ upřímně nenáviděli, neboť jej chápali jako ohrožení své národní suverenity, Židé tento pracovitý národ svým typickým způsobem milovali a nenáviděli pouze nacisty, kteří jim znemožnili z jeho práce profitovat. Jakmile byli nacisté poraženi, okamžitě se začali do Německa odevšad hrnout, podobně jako zlatokopové do oblasti zlatých nalezišť.

   Smazat
 9. Vážení,
  rozumný člověk a vlastenec může paní autorce poděkovat za stručný přehled problematiky, nepochybně vysoce aktuální.
  Zamysleme se nad tím, kde se to bere, že Podivenové a Krystíci mají takový prostor prakticky bez oponentury stejné intenzity.
  Nedávno skončil v televizi, která se jmenuje česká a je údajně veřejnoprávní, seriál Vzteklina. Mělo jít o kriminálku, ale byla to příšerná slátanina, na kterou prakticky nikdo nereagoval adekvátně.
  Zasloužilo by si to příkrou kritiku jako kriminálka, nebudu to rozvádět, ale jako kriminálka to byla blbost na druhou.
  Ale to hlavní bylo něco jiného než samotná kriminálka. Ta snad měla přitáhnout větší pozornost diváků, než by to dokázal "dokument".
  To hlavní bylo ukázat divákům, jakých zhovadilostí se dopouštěli hnusní naši předkové na chudácích Němcích v pohraničí po válce. Asi abychom si naše osvobození neidealizovali...
  Česká televize funguje v souladu s Podiveny a Krystlíky, aby nám napravila hlavu. A tvůrci nové generace, spisovatelé, filmaři a herci se neštítí na tom podílet. Tak daleko jsme došli za necelých třicet let.
  Nemělo by se to stát a nemusí se to stát, že po církevních restitucích přijdou na pořad nějaké restituce sudeťácké. Ale berme na vědomí, že zde se jedná o psychologickou přípravu na to, aby k nim došlo.
  A v této souvislosti zvláště vyniká, že vlastizrádní lidovci, kteří se samozřejmě nehodlají omlouvat za paktování se sudeťáky, požadují omluvu po T. Okamurovi, který nazval věci pravým jménem, totiž že výkup vepřína v Letech je darebnáctví (já říkám prasečina), ve kterém mají lidovci také prsty.

  Jindřich K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ...Zamysleme se nad tím, kde se to bere, že Podivenové a Krystíci mají takový prostor prakticky bez oponentury stejné intenzity...

   Kdyby bylo Německo českou kolonií a ne naopak, dělo by se nejspíš v opačném gardu totéž. Podivenů, Krystlíků a jiných od přírody lokajů je vždy a všude dost.

   Smazat
  2. Vám se zdá, že Krystlík či Podiven tady mají nějaký prostor? A kde, smím-li se ptát? Vy jste někdy viděl Krystlíka v televizi? Viděl jste jej vůbec. Četl jste od něj něco?
   Co se týče zločinů na Sudeťácích, ty se skutečně udály. Zapírat to může jen pětiletý kluk na pískovišti či někdo na jeho úrovni. Udály se ... no a co? Je nutné u toho hysterčit? Takové věci se v jistých dobách přece dějí běžně, a tehdy šlo často o odplatu, byť i na nevinných. A sadisté a kriminálníci mají v takové době volnou ruku. Ale to neznamená, že bychom za to mohli my Češi. Stejně tak bychom se takových grázlíků neměli zastávat a omlouvat je, jak to zde provádějí primitivní diskutéři (národovci).

   Smazat
  3. Mikeš 22:22

   Podivenové a Krystlíkové mají neomezený prostor k šíření svých demagogických lží proti Čechům, ve prospěch různých revanšistů a tzv. Západu obecně. Po tom není nutné ani pátrat, stačí zcela průměrně sledovat mediální scénu. Jsou jich desítky a najdeme jejich antičeské a antislovanské výplody od různých obskurních blogů, přes masmédia až po sněmovnu. Tvářit se že o tom neví může jen blb nebo člověk hrající si účelově na blbého.

   Co se ojedinělých nezákonných jednání vůči německému obyvatelstvu českého pohraničí týče, jistěže nemá smysl je popírat a působilo by i podivně až neuvěřitelně, kdyby k tomu po zažitých letech války nedocházelo. Ale je třeba, když už se zmiňuje, uvádět věci v kontextu. Ne tak, jako by se odsunem Němců začala psát historie, jako by to vzešlo náhle samo od sebe a nic tomu nepředcházelo. To je potom totiž demagogie a kdo ji používá, činí tak s cílem uvádět jiné v omyl, manipulovat s nimi. Totéž platí o zlehčování příčin a zdůrazňování následků, nebo o suchém konstatování událostí záměrně bez vcítění se do situace účastníků. On totiž asi neudrží emoce na uzdě každý, komu právě sundali okovy, kdo několik let trpěl zvůlí okupantů, nebo kdo jejich cíleným nenávistným působením přišel o své blízké. Takoví lidé si pak můžou vybít nastřádané emoce i na lidech, kteří se sami konkrétně na jejich utrpení nepodíleli, ale kteří stáli na straně agresorů. Toto jednání vůči poraženým nepřátelům samozřejmě nelze schvalovat, ale rozhodně není nepochopitelné. Lze předpokládat, že kdo se tváří, že jej nechápe a hraje si na citlivého moralistu, činí tak čistě demagogicky zištně s určitým cílem a morálky by se v něm nikdo nedohledal.

   P.S. Tím nezpochybňuji, že násilí mohli často vyvolávat i lidé, kteří měli máslo na hlavě a chtěli tak ze sebe setřít podezření z kolaborace.

   Smazat
  4. Mikeši 22:22 ani jsem si nevšimnul, že by se tady někdo zastával sadistické spodiny na české straně, ať už krutě zasahovala proti pronásledovaným za Protektorátu, nebo po válce, proti Němcům. Jako pamětník, český uprchlík ze Sudet a okamžitý navrátilec vím za
   1/ že značný objem tzv. "špatného" zacházení s Němci byl důsledkem jejich, ještě válečné evakuace z tehdejšího " Generalgouvernementu" a tehdejších „východních území“ Říše, když byl (už i za existence Říše pro tzv. „Národní hosty“) problém zajistit jejich ubytování, stravování a léčebnou péči v důsledku válečného a poválečného nedostatku. Tím trpěli i Češi, kteří se vraceli z „totálního nasazení“, koncentráků a věznic.
   2/ sám jsem byl po několik měsíců jediným českým klukem mezi německými vrstevníky. Žádný problém. Odsuny každého z nich jsem obrečel, ale dovolím si tvrdit, a byl jsem při tom, že vše probíhalo sice tvrdě, ale korektně, když dokonce několik mladičkých radikálů, bůhví odkud, šlo do vazby, protože odsunované pod různými záminkami okrádali.
   3/ v tehdejší obecné a měšťanské škole nás nebylo nikdy víc než šestnáct, z toho byly 3 spolužákyně a jeden spolužák německé národnosti, dva ze „smíšeného“ manželství. Žádný problém!
   4/ za dvacetileté trvání meziválečné RČS nebyl v té mé rodné sudetské vesnici v obecním zastupitelstvu ani jedinkrát nikdo české národnosti, objekt české školy byl dostavěn v roce 1936, do té doby jednotlivé třídy „hostovaly“ kde jen se dalo, také v objektech dobře dimenzovaných dvou německých škol.
   Dnes dávám plně za pravdu a děkuji autorce článku. I když jsem stále tím, komu jiná národnost (s němčinou nemám od dětství problém) ani rasa nikdy nevadila, dnes pod přívalem lží a přehánění o záporných vlastnostech a činech českého národa se stávám, a rád, xenofobem a nacionalistou. Vy všichni lháři, tendenční lezprdelkové a neználci, za vás jsem nucen se stydět.

   Smazat
 10. Paní autorka jen zapomněla připodotknout, že "Podivena" za jeho dílo někdo docela dobře platil. Pro nezasvěcené - byli to "milí krajané" jistého pátera vyklouze Hermanna.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je očekávatelné a mnohé to vysvětluje. Jsem přesvědčen, že ani Krystlík neplodí své bludy jen tak z nudy.

   Když nerozumíš pozorovaným dějům, sleduj cestu peněz.

   Smazat
 11. Paní Kučerové si nesmírně vážím.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Paní Kučerová patří do 19. století, nebo ještě tak do 1. poloviny min. století, dál určitě ne. Má ráda jednoduchý svět, kde platí to, co se dověděla před 50 lety. Že od té doby se objevily další prameny nebo že už před těmi 50 lety existovaly i jiné názory, o kterých se nemluvilo, nechce slyšet, protože by to rozbilo její jednoduchý svět, kde může být profesorkou na fakultě právě kvůli své zamrzlosti.

   Smazat
  2. Mikeš, a ty patříš do jeskyně

   Smazat
  3. Mikeš

   Problém není ani tak v tom, že by se "objevily nové prameny"(a co se jich jistě objeví za 100 či 200 let, podle toho, kdo bude tento prostor ovládat), ale v tom, že "nové výklady" se objevují úměrně tomu, jak vymírají pamětníci.

   Smazat
  4. Pamětníci skutečně vymřeli, bohužel. Asi byste se velice divil, co vykládali třeba o době Protektorátu, z toho by se vlastenci osypali.
   Nové prameny se objevují podle toho, jak se uvolňují archivy (i ty se jednou vyčerpají). Anebo až se smí některé věci publikovat. Záleží to na vrchnosti. A také na úrovni myšlení populace. Většina lidí informace pouze konzumuje, aniž by se nad nimi zamyslela, což je voda na mlýn politikům, kteří jsou s to krmit tupý národ už 150 let (nebo už 200?) prolhanými mýty.

   Smazat
  5. 22:11-pověste ho vejš, ať se houpá.

   Smazat
  6. Mikeš 22:35

   Naštěstí stále nevymřeli všichni, i když jich kvapem ubývá. Můj 94 letý děda, celoživotní obyvatel tzv. sudet(vyjma období po Mnichově), je jedním z nich. On je pro mě ta nejhodnotnější kniha. Výplody exotů jako je Krystlík apod. ho ani neobtěžuji, i přepisování historie masmédii mu řádně hýbe žlučí.

   Mimochodem, u takto starého člověka je zajímavé nejen to, že rozumí historii, kterou prožil, ale že dokáže velice správně dešifrovat i současné světové události, předkládané v deformované podobě "našimi" médii. A to bez přístupu ke zdrojům na internetu a celkově bez zájmu o internet. Holt životní zkušenosti jsou tou nejlepší školou k hledání pravdy. Na něj si dezinformátoři nepřijdou.

   Smazat
 12. Vládci současného světa, to jest finanční oligarchové,chystají dluhové znevolnění lidu. "Boháči utlačují lid, ale lid nechce být utlačován" (Machiavelli).Lid se instinktivně brání ztrátě svobody , a boháči se tedy snaží potlačit organizace a ideje , které k této obraně vznikly.
  Levici se jim podařilo zcela obliterovat, ale narazili na další svobodnou ideu, a tou je NÁRODNÍ UVĚDOMĚNÍ (kterou si kdysi nechala levice vyfouknout od pravičáků).Takže teď je ze všech sil útočeno právě na to jediné, co lidu k obraně zbylo, a to je národní uvědomění.
  Jako první cíl si správně vybrali národ kde se domnívali že to je nejslabší a to jsme my Češi.Kolik štvavých, prolhaných kampaní bylo proti nám vedeno v cizím tisku není obecně známo, jen kdo to sleduje ví, že jich bylo bezpočet a pořád trvají; v současnosti je to například Amnesty International, kdo se zapojil.
  Mají také vydatného pomocníka u našich národních zrádců nebo vyšinutých jedinců; bohužel naše dějiny přispěly k tomu že jich je tu víc než u jiných národů, i když nějaký se vyskytuje u všech. A to je právě ten Podiven; u toho prvního jeho člena se nikdo ani nepodiví.
  S pozdravem Ex-nemo

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Planým národovectvím nic nevyřešíme, protože to nás odvádí od pochopení skutečných dnešních problémů. A cílená přeprava tisíců primitivů ve vojenském věku do Evropy nemá s Podivenem či Krystlíkem nic společného.
   Nevím, v čem jsme nejslabší národ a kde se proti nám vedou prolhané kampaně.
   Největšími našimi nepřáteli jsou místní politici, kteří se nechávali uplatit a vyprodali tento stát. Právě ti se nějakou národní identitou či zájmy vůbec nezabývají, za úplatek prodají i vlastní mámu. A právě ti se rádi zaštiťují národními mýty a lžemi. Jako např. že nás v Mnichově zaprodali. Že nás k Mnichovu neomylně přivedly české elity svou politikou, samozřejmě ani slovo.
   První dva odstavce jsou idiotské bláboly.

   Smazat
  2. Pane Mikeši,
   Můžete prosím jen pro mě rozvést tuto vaši myšlenku ? "Že nás k Mnichovu neomylně přivedly české elity svou politikou, samozřejmě ani slovo.
   NUD

   Smazat
  3. Ty Tvoje první dva odstavce sis ohodnotil dobře, souhlasím.Jinak . pokud nemáš dost IQ na to abys pochopil o co se jedná, zdrž se prosím komentářů.

   Smazat
  4. Pane NUD, na to nestačí nějaký diskuzní příspěvek, na tohle téma vyšly celé knihy. Takže je nejstručněji: zákony, které nastolily vlády ČSR, byly diskriminující a následně i postup vůči Němcům zcela zákonitě přivedli všechny naše Němce do náruče Hitlera. Vyústěním byl Mnichov. A naši politici? Ti to svedli na Západ, že prý nás zaprodal. Ani slovo o tom, že to byla jejich vina.

   Smazat
  5. Mikeš, proč lžeš? Žádné zákony 1. republiky nebyli vůči německým spoluobčanům diskriminující. Pouze proklamativní části některých zákonů hovořily o československém národu a ignorovaly menšiny, ale i slovenské národní cítění.

   Mikeš, Mikeš, někdy mám pocit, že tu pod jménem podnikavého kocoura z pohádek vystupuje to tlusté demagogické čuně Posselt.

   Smazat
  6. Pane Mikeši,
   Předně děkuji za odpověď.Nedomnívám se ovšem, že i kdychom si německou menšinu jakkoli "hýčkali" mělo by to ve výsledku jiný výsledek než byl Mnichov.V Rakousku žádný problém s německou menšinou nebyl/alespoň o tom nevím/ a přesto ho Hitler anektoval bez mrknutí oka.Kdyby Hitlerovi záleželo pouze na blahu sudetských Němců, nemohla by propuknout po odstoupení Sudet 2.WW. To se evidentně nestalo takže Sudety byl jen Hitlerův propagandistický zástupný problém.To, že nás Francie s Anglií v Mnichově naservírovali v rámci vlastní předposranosti Hitlerovi je neoddiskutovatelný fakt na který by nemělo být zapomínáno.Na druhou stranu historie na příkladu Polska ukázala, že i dodržení smluvních závazků ze strany Francie a Anglie byla Polákům prd platná.
   Závěrem bych napsal, že se jako Češi nemáme za co stydět a komukoli se omlouvat. My jsme na rozdíl od Slováků, Maďarů, Rumunů, Holanďanů, Belgičanů a Francouzů nezorganizovali vlastní SS divize a na tom německém hledání lebensraum jsme se nepodíleli.
   NUD

   Smazat
  7. Mikeši 0:30 proboha, pokus se mi vyvrátit co jsem zde napsal (jako pamětník) 25. února 2018 19:04 a neplácej nesmysly ze svých tendenčních vyčteninek. Nebo napiš, jakou lepší pozici prvorepublikoví Němci mohli v RČS mít. Snad jako Češi za Rakousko-Uherska? Teprve pak by se právem cítili utlačování. Čekám odpověď.

   Smazat
 13. Shrnu to krátce, pan Podiven, nebo-li pan Pithart opovrhuje českým národem, dřepět v Senátu a žrát z přebohatého koryta mu však nevadí a ještě u toho to "prase" mlaská. V každém rozhovoru a že je jich přehršel, se vyjadřuje pořád ve stejném negativním, štvavém tónu. Není na čase toho idiota už do Senátu příště nevolit ?? Omlouvám se, ale slušně to napsat nešlo, jak se říká, na hrubý pytel, hrubá záplata.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. On je zhrzený, že nikdo ani koutkem úst neutrousil, že by mohl kandidovat na prezidenta a přitom kdo jiný, než on, by si to zasloužil, protože on by národ poplival naprosto excelentně. Takže dokud mu bude zdraví sloužit, tak nás bude pronásledovat na moři i na souši.

   Smazat
  2. Pitharta nemám rád, ale nikdy bych si nedovolil, že pohrdá českým národem, páč pro to nejsou žádné indicie. To, že někdo říká pravdu, neznamená, že je proti Čechům.

   Smazat
  3. Pithart říká pravdu? To je velice naivní názor, už z té podstaty, že dotyčný je politik.

   Smazat
  4. Mikeši, Pithart žádnou pravdu neříká. Pouze pomlouvá Čechy a jejich historii. Je typické, že je volen za české křesťanské demokraty (dříve lidovce), protože ti patří k internacionále, která by nás - převážně ateistický národ - zničila zase nějakou tou křížovou výpravou za pomoci cenzora Koniáše.

   Smazat
 14. No, paní profesorce ani neříkejte, že ji za svého guru považuje jistý historik amatér, vzděláním geopsycholog či co Sláma, který taky je schopen diagnostikovat prezidenta z televizní obrazovky, možná hádá i podle telefonního čísla.

  OdpovědětSmazat

 15. Vážná paní Kučerová,
  Mnohokrát díky za tak ucelený, výstižný a čtivě, kultivovaně formulovaný popis současné situace.

  Vždycky pookřeji, když shledám, že se ještě i dnes mezi vlastenci a "nevykořeněnci" najdou i lidé vzdělaní, s rozhledem, s pojmoslovným aparátem a odhodláním užít tyto své dary ve prospěch této země.
  - Na její obranu, chcete-li.

  P.S. Tu knihu už sháním.. ,)  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ..tedy tu knihu A. Pražáka. - nikoli Podivena.

   Smazat
 16. Zpochybňování naší národní existence probíhá po celou dobu naší historie.
  Obrozenci 19.století čelili úplně stejným agresivním, zákeřným a podlým protivníkům, jakým čelíme my dnes.
  Chtěl bych zde vyzdvihnout jednoho z nejskvělejších vlastenců, jaké tato země měla. Který čelil stejným útokům pro svoje vztahy s Ruskem, jakým čelí v současnosti např. prezident Zeman. Čelil komplotům rakouské policie. Čelil anonymním útokům v tisku. Soudil se a vyhrál. Národ ho pochoval vskutku pompézním způsobem padesátitisícovým průvodem na Vyšehradě. Jedná se o Václava Hanku, dnes neprávem považovaného na základě sto třicet let starého historického oportunismu za padělatele. Konspirační teorie Němců a rakouské police bohužel nahlodaly další české vlastence natolik, že ti v podstatě politickým rozhodnutím bojácně zavrhli český národní poklad. Takže od té doby my Češi absurdně vystavujeme jednu z nejdůležitějších českých písemných památek jako padělek.
  Ale čas padělání Rukopisů nejenže nepotvrdil, ale přináší další a další důkazy pro jejich pravost.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nebuďte směšný! Hanka byl sice vlastenec, ale i padělatel.

   Smazat
  2. 2:51
   Směšný jste vy. Opakujete dokola zlidovělou konspirační teorii, aniž byste o problematice něco věděl. Dnes už se ani na akademické úrovni nepředpokládá, že by padělatelem byl Hanka a vznik Rukopisů se posouvá zatím kompromisně do doby Baroka. Nicméně existuje důkaz, který vylučuje vznik Rukopisů minimálně po 15. století. Jižní brána Pražského Hradu byla objevena archeology v roce 1920, zanikla pravděpodobně velice brzy, možná ve 13.století. Rukopis Královédvorský je jediná písemná památka, která se o ní zmiňuje.
   Podíváte-li se na věc obyčejným střízlivým rozumem, tak i s týmem dnešních špičkových specialistů byste se výsledku ani nepřiblížil.
   Kde by Hanka vzal středověký nepopsaný pergamen(teorie palimsestu byla vyvrácena), jak by napodobil středověký inkoust, včetně jeho stárnutí, musel by vymyslet staročeštinu, včetně slov již zaniklých, musel by se naučit kaligrafii, musel by znát dokonale historické reálie, včetně těch, které nebyly v Hankově době známy, musela by ho posednout múza Shakespearova formátu na dílo světové úrovně. To vše ve 26 letech.
   Dále by musel zinscenovat dokonale nepravděpodobnou scénu s mnoha lidmi, kdy jede do Dvora Králové navštívit svého přítele a u oběda se stočí řeč na husitské šípy, na které se jdou podívat do kobky místního kostela. V kobce mimo šípů najdou pergamenové rukopisy, mezi kterými je později nazvaný Rukopis Královédvorský. Ve skutečnosti nejde ani tak o nález, protože kaplan Borč o těchto písemnostech věděl. Důležité je, že spolu RK byl objeven společně s dalšími historickými rukopisy menšího významu ze 14. a 12. století, které jsou stejně ostříhané jako Rukopis Královédvorský, protože ústřižky si varhaníci podkládali píšťaly. Takže i tato díla Hanka zfalšoval. Kolik let na tom dělal? Proč nikdo nezpochybňuje pravost těch ostatních pergamenů? A to vše při dokonalé konspiraci všech zúčastněných? Rakouská policie tenkrát vyvinula na diskreditaci Hanky obrovské úsilí.
   Bohužel v případě Rukopisů zvítězila konspirační teorie, nad zdravím rozumem.


   Smazat
 17. Nejdůležitější je nepřistoupit na současný německý historický diskurz. Němci si svůj národní mýtus zlikvidovali nacismem a dnes vyžadují to samé po ostatních.
  Ale my nic takového dělat nemusíme!

  OdpovědětSmazat
 18. Já děkuji autorce nejen za obsah, ale především za to, že to vyvolalo velkou odezvu, která svědčí, že jedněm osud národa a druhým osud kapitalismu nejsou lhostejné. Každému podle gusta. Samozřejmě, že vlastenci budou podporovat myšlenku přežití národa a státu - a budou onim "levičáckým xindlem". A naopak fanoušci kapitalismu a dehumanizace budou oním "kapitalistcikým xindlem". To je přesně ta orientace buď na lidstvo, nebo na jedince, co je víc. Kapitalismus včetně nacistického a jeho soudobé EUpodoby vsadily na jedince, socialismus vsadil na lidstvo. Zatím jedinci poráží lidstvo, ale bude tomu nakonec naopak!

  OdpovědětSmazat
 19. Mikeši 24. února 2018 21:30 píšete: „Hoši, něco přímo k věci, aspoň trochu vyargumentované, by nebylo?“. Takže mi odpovězte na příspěvek z 25. února 2018 19:04, potažmo z 19:18. Těším se. JiH

  OdpovědětSmazat
 20. Paní profesorka mne trochu překvapila. Tvrdí, že polistopadový převrat přinesl pád despotického režimu. To jsme asi oba žili v jiné zemi. Co tady bylo despotického v porovnání s dneškem? Už v minulých příspěvcích jsem byl zvědav, jak žila po dobu 40 let komunistického útlaku? Ona jako žvanivý vlastenec dostala, co chtěla. Obnovili ji kapitalismus.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kde jste, Mikeš,se svou argumentací? JiH

   Smazat
  2. To se něco kecne a hned je jasné, kam člověk patří. Doporučuji ostražitost a hlavně zdrženlivost. To je způsob jak si falešnou představu o sobě udržet nejdéle. Vezměte si příklad z Havla pane JiH.

   Smazat
 21. Každý jen tu svou má za jedinou ...
  Čechové, národe udatný, jsi jako i jiní, nic moc. Ale kopat se do vlastní řiti ?

  OdpovědětSmazat
 22. Vážená paní profesorko. přešetl jsem celý Váš článek velice pečlivě a s velkým zájmem. Je vněm vyjádřeno Vaše vlastenectví, které bohužel chybí celé řadě našich občanů. Přiznám se, že s Vašimi myšlenkymi a úvahami v plné míře souhlasím a jestliže něčeho lituji tak toho, že bych tak krásně tuto tématiku nedokázal vyjádřit slovy jako Vy. Myslím si , že můžeme závidět studentům, kterým jste jako učitelka a profesorka přednášela. Je škoda, že vlastenecká tématika se po převratu vytratila ze školních osnov a učebních programů na všech školách. Ti kteří to způsobili se dopustili zločinu nejen na mládeži, ale na několika příštích generacích občanů. Dobře byli v USA vyškoleni a věděli, že národ může být zlikvidován pouze tehdy, když bude zbaven vlasteneckého cítění a myšlení. Pokud budeme chtít napravit škody, které nás degradují na neplnohodnotné občany a kolonii západních mocností, potom jsem přesvědčen, že s výchovou mládeže k vlastenectví je nutno začít na všech stupních vzdělávacího systému.
  Paní profesorko, přečetl jsem si pozorně také všechny odezvy, ale nebudu je komentovat. Jsou mezi nimy skutečně výplody chorých mozků, pokud jejich autoři nějaké mozky mají. Tito lidé jsou prodcnuti nenávistí nejenom k předchozímu režimu, ale k českému národu vůbec. Své špinavosti se neštítí kydat ani na zakladatele ČSR Masaryka. Zasluhují lítost, protože s nenávistí se jim určitě žije špatně a neplnohodnotně.
  Nám českým občanům a vlastencům přeji, abyste v tomto duch napsala ještě hodně článků. Obdivuji Vás a Vaši erudici.
  Prof. B. SVOBODA.

  OdpovědětSmazat
 23. Omlouvám se za tři překlepy v prvních dvou řádcích. B.S.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.