Reklama

čtvrtek 8. února 2018

Prohlubující se nespolehlivost České televize v mediálním zpravodajství (případ 8 – „Islám a nejčastější britská chlapecká jména“)

8. 2. 2018 Agentura EXANPRO
Specifická analýza – seriál ČT (13035)

Úvod do seriálu o nespolehlivosti České televize (ČT) je uveden v prvním dílu seriálu (viz produkt 13024), kde je rovněž rozebrán první případ, jenž se vztahoval k dezinterpretaci. Odkazy ke všem dosud zpracovaným případům jsou dostupné v přehledu na konci produktu. Níže uvedený případ z produkce České televize se vztahuje k záměrně šířené dezinformaci* a účelové manipulaci s cílem uvést veřejnost v omyl o vlivu islámu na výběr chlapeckých jmen ve Velké Británii. 


PŘÍPAD 8 (záměrná dezinformace a účelová manipulace)
Rozebíraný případ je druhou ukázkou z dokumentu ČT pod názvem Uprchlíci a hoaxy: Podívejte se na 10 nejčastějších mýtů o uprchlících. První ukázka z tohoto dokumentu byla analyzována jako případ číslo 5 s titulkem „Militant jako nelegální migrant“ (produkt 13028). Uvedený dokument o hoaxech připomenuli pracovníci ČT na svém zpravodajském webu v článku s názvem „Centrum proti dezinformacím začíná fungovat. Odborníci to vítají, Zeman mluví o cenzuře“ (2. ledna 2017).1 Článek byl Českou televizí uveřejněn v souvislosti se zahájením činnosti Centra proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH) a odkaz na dřívější dokument ČT měl být zřejmě snahou o zdůraznění významu vzniku CTHH. Avšak ve všech předložených údajných hoaxech či mýtech o „uprchlících“ (správně by mělo být o „nelegálních migrantech“ – viz vysvětlení na konci produktu2) je zjevná manipulace za účelem jednostranné neboli předpojaté interpretace (viz předpojatost*).
Rozebíraný případ se týká údajného mýtu/hoaxu, jenž byl v příslušném dokumentu ČT uveden jako mýtus číslo 7 pod tímto názvem: „Nejčastějším britským chlapeckým jménem je Muhammad“.  Před analytickým rozborem se nejdříve podívejme na celý příspěvek ČT ke zmíněnému bodu:

  

Uprchlíci nezaplňují pouze přední strany novin a televizní reportáže, téma silně rezonuje i na sociálních sítích. A to velmi často ve formě takzvaných hoaxů – vymyšlených poplašných zpráv. Lidé je sdílejí, aniž by se snažili je ověřit. Vybrali jsme proto deset nejčastějších mýtů týkajících se uprchlické krize a zjistili jsme, jak to s nimi je.

Nejčastějším britským chlapeckým jménem je Muhammad

Tuto zprávu rozšířila webová stránka BabyCentre a vycházela ze vzorku svých 56 tisíc uživatelů. Podle dat z britských matričních úřadů je však nejčastějším britským jménem pro chlapce Oliver. V roce 2013 se narodilo 6949 novorozenců s tímto jménem. Muhammad byl patnáctý s 3499 nositeli. Z celkového počtu všech narozených chlapců mělo zhruba jedno procento z nich jméno Muhammad.
Česká televize se ve svém příspěvku dopustila hned tří pochybení se záměrem vytvořit dezinformaci a manipulovat s povědomím české veřejnosti:

POCHYBENÍ 1

První pochybení je hned v samotném titulku, jímž se Česká televize snaží představit údajný mýtus či hoax (podle jejího dokumentu – viz Uprchlíci a hoaxy…). Tvrzení, že nejčastějším britským chlapeckým jménem je Muhammad, nikdo v této přesné formě nešířil! Byli to pracovníci ČT, kteří si tvrzení do svého titulku upravili pro svou vlastní potřebu a odvolávali se pouze na jeden konkrétní tvar jména zakladatele muslimského náboženství. Na webové stránce BabyCentre je možné v této souvislosti nalézt tvrzení, jež se vztahuje k roku 2014 a které zní následovně:

„Jméno Muhammad se poprvé vyhouplo do čela seznamu (chlapeckých jmen), pokud k němu připočteme ostatní psané podoby tohoto jména jako např. Mohammed.“

Znění původního textu v anglickém jazyce: „For the first time at BabyCentre UK, the name Muhammad has topped the list, when alternate spellings such as Mohammed are included.“ (příslušná stránka zde).

Jestliže by ČT chtěla toto sdělení interpretovat pravdivě, tak by musela uvést například tento titulek: „Nejčastějším britským chlapeckým jménem je jméno zakladatele islámu“. Jenže Česká televize účelově posunula výklad jen na jednu podobu jména zakladatele islámu, čímž úmyslně dezinterpretovala sdělení ze zmíněných webových stránek, vytvořila záměrnou dezinformaci ve formě vymyšleného mýtu a celé to šířila české veřejnosti.


POCHYBENÍ 2

Své tvrzení se Česká televize snažila dokázat údaji z britského Národního statistického úřadu (The Office for National Statistics – ONS), což ve svém textu popisuje jako údaje z britských matričních úřadů. Ale opět zde poukazuje jen na jeden tvar rozebíraného jména a úmyslně zapomíná na několik dalších tvarů, jež se liší jen nepatrně, a to podle toho, jaká komunita a v jakých zemích (jazycích) jméno zakladatele islámu používá. Například v českém jazyce píšeme a používáme tvar Mohamed.
Pokud se podle údajů ONS podíváme na tři nejčastější podoby diskutovaného jména (v tabulkách ONS jsou min. další čtyři tvary), tak zjistíme, že jméno zakladatele muslimského náboženství je ve Velké Británii každoročně nejoblíbenějším, a tedy i nejpočetnějším chlapeckým jménem již od roku 2012 (viz tabulka níže). Nutno doplnit, že tento fakt* (faktický údaj*) rozšiřuje platnost vyjádření na stránkách BabyCentre o další dva roky.Jméno Oliver nepřevyšuje početně jméno zakladatele islámu v jeho vícerých podobách ani tehdy, pokud připočteme i další tvary jména Oliver jako např. Olivier, Oliveris a Olivers.

POCHYBENÍ 3

Česká televize se vykonstruovaný mýtus snažila dále doložit prostřednictvím zprávy na jednom z uživatelských účtů sociální sítě Twitter (viz příspěvek ČT výše), avšak daná zpráva vůbec nepodporuje tvrzení ČT o šíření informací, že konkrétní jméno Muhammad je nejčastějším britským chlapeckým jménem. Ve zprávě je uvedeno, že jméno Muhammad proniklo mezi nejrozšířenější jména v Británii, přičemž pod uvedeným odkazem (#TruthRevolthttp://dld.bz/dQNBj) je objasnění s odvoláním na ONS s počtem jmen Muhammad, Mohammed a Mohammad, která při svém součtu převyšují jakékoli jméno ve Velké Británii (včetně jmen dívčích).

Zpráva z Twitteru doplňuje, že v Londýně je nejoblíbenějším chlapeckým jménem Muhammad, což platí už jenom pro tento jediný tvar jména zakladatele islámu (zpráva z Twitteru je v příspěvku ČT neúplná – na konci věty chybí jméno Muhammad: „… is now Muhammad.“). Pracovníci ČT si patrně neuvědomili, že sdělení ze sociální sítě Twitter se netýká celé Velké Británie, ale jen Londýna, čímž je sdělení zcela pravdivé. To potvrzují i údaje ONS.

Jméno ve formě Muhammad se ve Velké Británii neustále posouvá výše (viz tabulka), a co se týče Londýna, tak tam je tvar Muhammad již od roku 2012 každoročně nejčastějším chlapeckým jménem.

ZÁVĚR

V činnosti České televize se vyskytují jednoznačně prokazatelná pochybení, ale ani v jednom zmíněném případu se nic neděje (přehled zveřejněných případů je uveden na konci produktu). Vedoucí pracovníci ČT nic nevidí, což znamená, že buď špatně pracují (nevěnují se dostatečně své pracovní náplni), anebo tyto pochybné aktivity podporují. Potom by ale měla jednat Rada ČT. A když ani tady nic nepomáhá, tak musí konat Poslanecká sněmovna, která členy Rady ČT volí a odvolává. Zůstávají nezodpovězené otázky, proč se pracovníci ČT takto chovají a proč to nikomu z odpovědných orgánů nevadí, přičemž všichni odpovědní pracovníci ustavičně přetřásají slova jako dezinformace a propaganda.

Kodex České televize byl porušen v následujících bodech:

 „5.5 Česká televize nakládá s informacemi, které pro diváky opatřuje, jako s hodnotou, již si není oprávněna na úkor diváků přivlastňovat, obchodovat s ní nebo ji učinit předmětem jakékoliv spekulace. Česká televize musí vždy přednostně postupovat tak, aby konkrétní informaci připravila s odbornou péčí do vysílání a touto cestou ji pohotově předala divákům.“

„5.6 Ve zpravodajství a aktuální publicistice Česká televize dbá na přesnost a nestrannost spočívající především ve zjišťování a ověřování skutečnosti.

5.7 … Česká televize musí dokázat pro diváky jednoznačnou formou oddělit zprávu od hodnotícího soudu, zvláště není přípustné směšovat zprávu a hodnotící soud v jedné větě redaktora. Rovněž není dovoleno vydávat pouhé domněnky za zprávy.“

 „5.8 Zpráva musí být založena na zjištěných a ověřených údajích. Česká televize je při získávání a zpracovávání informací plně podřízena imperativu zjistit a divákům zprostředkovat pravdivý obraz skutečnosti…“

5.10 Hodnotící soud je vždy subjektivní a není ze své povahy podrobitelný důkazu pravdy. To však Českou televizi nezbavuje povinnosti zařazovat do vysílání zpravodajských a aktuálněpublicistických pořadů jen takové hodnotící soudy, které jsou prezentovány čestně a bez klamavé manipulace s fakty, kterými má být hodnocení odůvodněno…

„5.14 Redaktoři České televize si musí při vystupování ve zpravodajských a aktuálně publicistických pořadech počínat tak, aby divák nemohl rozpoznat, jaký mají na věc, o níž informují, názor“.

Předchozí díly seriálu o nespolehlivosti České televize:
Související zpravodajský produkt:

1 Článek byl později aktualizován a odkaz na dokument o uprchlících a hoaxech byl posunut přes další vložený článek. 

2 Česká televize upřednostňuje termín válečný uprchlík před souslovím nelegální migrant (viz termíny uprchlík* a nelegální migrant*). Ve většině evropských států však nemohou existovat váleční uprchlíci, neboť v jejich sousedních zemích nezuří ozbrojený konflikt. Váleční uprchlíci jsou lidé, kteří prchají do první bezpečné země (zpravidla se jedná o zemi sousedící se zemí ozbrojeného konfliktu). Tam mají status válečného uprchlíka. Uprchlíci, kteří se svévolně vydávají na pouť přes další bezpečné země, přičemž si vynucují vstup do zemí na ose svého svévolného pohybu, porušují zákony příslušných zemí, čímž ztrácejí status uprchlíka a stávají se z nich nelegální migranti (neoprávněně čili nelegálně vstupují na území cizí země). Osoba, která se pohybuje přes celý světadíl (v dnešní realitě často přes dva světadíly), přičemž prochází několika bezpečnými zeměmi, nemůže mít nikdy nekončící status válečného uprchlíka (taková osoba není pod neustálým ohrožením života nebo zdraví, ale svou cestou se ohrožuje sama, případně ohrožuje i své děti). Nelegální migrace spadá do oblasti národní bezpečnosti, a tedy do odpovědnosti konkrétního státu bez cizího vměšování, jak tuto situaci řešit (viz článek 4 Smlouvy o Evropské unii). 

* Definice odborných termínů jsou dostupné v produktu ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK - sjednocená verze.

Zpravodajský produkt 13035
Specifická analýza – seriál ČT
© 2018 Agentura EXANPRO

64 komentářů :

 1. No, já si myslím, že tenhle rozbor je vlastně zbytečný.
  1) Všichni víme, že ČT řekne pravdu pouze když se splete.
  2) Všichni víme, že zatímco etničtí evropané vymírají, muslimové se velmi rychle množí. A to jak ve svých původních zemích, tak i tam kam přijdou. Stačí si přečíst pár demografických studií.

  Samozřejmě, růst populace je daleko největší problém, před kterým lidstvo stojí. Jestli se dnes někdo patlá v klimatických změnách, je to pouze odvádění pozornosti a skvělý byznys pro hrstku vyvolených. Všichni lidi potřebují jíst. Pro všechny se tudíž musejí vyrobit potraviny, bez ohledu na to kde. Při jejich výrobě se spalují uhlovodíky a vytvářejí skleníkové plyny. Čím víc lidí, tím víc jídla, tím víc plynů. Přímá úměra. Pokud tedy dnes někdo řeší změny klimatu omezováním produkce skleníkových plynů, vytěsnil následkem příčinu.
  A tím to samozřejmě nekončí. Muslimové se nikterak netají svojí touhou o světovládu. A protože člověk ovládaný náboženstvím je ideální loutka, musí se islám určitým lidem jevit, jako ideální náboženství. A že ostatní musejí konvertovat nebo zemřít? Tím se ČT jistě chlubit nebude.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nezbývá než souhlasit.

   Smazat
  2. vladimír hricák Souhlas.

   Smazat
  3. 5:10 - včera jsem omylen asi 2 minuty sledoval čt a tam nějakej placenej debil vyřvával něco o xenofobii a podle jeho hodnocení jseš xenofob jak sviňa - ostatně bude nás víc - co chci říct oni se snažej vnutit lidem že ten kdo má jinej názor (než ten co propagujou oni) tak je deviant a nenormální člověk - holt zloděj křičí chyťte zloděje - nedávno jsem četl jak lze poznat psychopata a oni jsou příklad že to jde krásně poznat
   Vaska

   Smazat
  4. ČTfake nebrat!

   Smazat
  5. 16:03

   Toničku, ty vole, to je myšlenka jako kráva - tu si pamatuj!

   Smazat
  6. 9:58 To je právě ten neomarxismus! O tom jsme se bavili v diskusi u předešlýho článku a postihuje všechny - bez vyjímky! I zdejší redaktory - bez vyjímky. Zkrátka jde o gigantickou masírku mozků, kdy je celým masám podsunuta anti-idea přirozena, tedy všechny hodnoty vycházající z přirozené podstaty člověka a jeho tisíc let budované kultury jsou převráceny naruby a to tak dokonale, že jedinec je schopen papouškovat tyto lživé sračky jako nezpochybnitelný dogmata a ošklivit si to co jeho předkům bylo nutnou přirozeností! Často přeci i zdejší cenzoři vykřikují že "rasistické texty budeme mazat!" - jenže proč? Jen papouškují co jim již implemenotvali do mozků dříve tito mozkomyči! Přeci pro rasu i národ ba i každičký kmen je nezdravá nikoliv xenofobie, nýbrž naopak anti-rasismus a xeofilie! Ta je začátkem konce každé rasy i národa! Mozkomyčům se ale podařilo natolik infitrovat myšlení, že se z pojmů xenofilie a rasismus staly dokonce nadávky. No a jednou bude nadávkou i tvrzení, že ženy mají poslání rodit děti - bude to považováno za nepřípustný mužský šovinismus nebo naopak porušování práva mužů stát se matkou:)))

   Smazat
 2. Nemíním polemizovat o ČT, kterou já osobně nazývám již dlouho "Jejich česká telževize".Jen se tu a tam podivuji nad tím, že redaktorům a hlavně redaktorkám, které jistě před zrcadlem tráví více času, není při pohledu do zrcadla na sebe sama na zvracení. S jakou zarputilou umíněností vytrubují do světa jen tu svou a jedinou pravdu. Nepřináší nic nového jen nám odhalují své subjektivní pohledy a své názory. Příjde mi, že se za každou cenu chtějí přiřadit k jakési morální, či umělecké elitě. Vždyť kdyby se zamysleli, tak musí zákonitě dojít k přesvědčení, že, to co křičí do světa je tak zvrácené a doslova perverzní, že každý normálně uvažující člověk, ať už podle jejich měřítek vesnický vidlák, či pražský intelektuál si, mírně řečeno, klepe na čelo. František

  OdpovědětSmazat
 3. Je to marné, je to marné, je to marné. Dokud nebudou padat hlavy a veškeré takové důkazy budou shazovány ze stolu, tak se z té špíny nevyhrabeme. Naopak, oni si budou dávat mezi sebou Zlaté křepelky a Stříbrné peroutky a budou z nás mít jenom srandu a budou dokonce dávat okatě najevo, kdo je tady pán. Oni prostě vědí, že se jich všichni politici bojí. Kdyby tak ti političtí bláhovci tušili, že na to nikdo soudný nekouká a už vůbec se tím jejich dezinformačním činěním neřídí, tak by to zarazili. Přece už první i druhé prezidentské volby a parlamentní ukázaly, že vliv jejich čété je mizivý, proč už to ty slepičí politické mozečky nepochopí a neudělají jediné možné, zrušit tu srandu. A když teda mermomocí se chtějí střídat jak svatí na orloji u Moravce, ať si to platí sami z volebního rozpočtu.

  OdpovědětSmazat
 4. Kde jsou různí kmentové a podobní špilmachři,kteří vrcou do všeho nepodstatného. Proč už lháři z ČT a Čro nejsou na pranýři?

  OdpovědětSmazat
 5. Česká televize je řízená velvyslanectví USA v Praze a redaktorky této televize plní jenom to co velvyslanectví USA jim nařídí. Za to jsou náležitě odměněny a o to jde. USA přes své zelené papírky ovládá celý svět a všechny válečné konflikty, které USA samo vyprovokovalo a řídilo. Sice hodně lidí dnes nemá v oblibě našeho bývalého prezidenta Václava Havla, ale ten nevědomě, nebo možná i záměrně, sdělil nám a celému světu, že vraždění civilního obyvatelstva v bývalé Jugoslávii byla humanitární pomoc. Málokdo si to uvědomil, někdo si možná klepal na čelo, ale v jeho prohlášení se skrývá podstata politiky USA. Tedy veškeré zabíjení civilního obyvatelstva, které USA provádí po celém světě, ve válečných konfliktech, které samo vyprovokuje a samo řídí, jde ze strany USA o humanitární zabíjení. Po skončení druhé světové války USA do dnešních dnů po celém světě, tedy vede humanitární války s humanitární zabíjením lidí. A aby se toto humanitární zabíjení lidí zvýraznilo, všechny státy na světě včetně České republiky a hlavně tam, kde jsou velvyslanectví USA, musí poslouchat a řídit se speciálním odborem na velvyslanectví USA, který má na starosti všechny televize a rozhlasy a nařizuje jim, co a jak budou hlásit a uveřejňovat. A jde to až tak daleko, že z velvyslanectví dojde pokyn při volbách na prezidenta USA, že Česká televize má hlásat vítězství Clintonové a Česká televize to plní tak vehementně, že i když už všichni na obrazovkách vidí, ž vyhrává Trump, Česká televize v přímém přenosu neustále plní to, co jí bylo zadáno z velvyslanectví USA a křičí naším divákům, že vyhrává Clintonová. A velvyslanectví USA také organizuje protestní akce proti našemu prezidentovi Zemanovi v podobě červených karet, které byly dodané právě tímto velvyslanectvím, včetně transparentů proti Zemanovi psanými v angličtině, ale vajíčka si musel asi každý s agentů červenými kartami, koupit sám. A nyní se zamyslete, jakou hysterii Česká televize proti Zemanovi rozjela a neustále štve proti Zemanovi a přesto neuspěli kandidáti, které nasadilo velvyslanectví USA, proti Zemanovi. Ale oni neskončí a neustále budou ve své práci pokračovat a to proto, že zatím zelené papírky jsou kouzelné.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Takze kratce receno jste jen onuce

   Smazat
  2. 10;51
   Ty nejsi ani to!!!!!

   Smazat
 6. 9.47
  Ano máte pravdu,zelené papírky jsou kouzelné,ale to kouzlo by jim bylo málo platné,kdyby v meistrimu a v kavárně to nebyla samá protičeská svině.Je to v lidech.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bohužel máte pravdu, jinak bych je ani nemohl nazvat.
   Volič-Vilč

   Smazat
 7. Tady přiznání německých poslanců:

  https://cz.sputniknews.com/svet/201802086742892-nemecko-krym-bezpecnost/

  OdpovědětSmazat
 8. Ti, kdo tu vystupují pod honosným názvem "Agentura Exanpro", jsou protipólem toho, co ČT ve stejně kalkulujícím uvažování zve a představuje jako "experty" nebo "analytiky". Je to holt dneska taková móda. Ale nechme je všechny, ať se vyšňořují, jak jim libo.

  Já bych rád poznal člověka, který dokáže vymyslet věty jako (viz nahoře) -
  "Redaktoři České televize si musí při vystupování ve zpravodajských a aktuálně publicistických pořadech počínat tak, aby divák nemohl rozpoznat, jaký mají na věc, o níž informují, názor."

  No, řekněte, není to rozkošné -
  "...aby divák nemohl rozpoznat..." - ?
  Nezrcadlí se v tom veškerá arogance onoho cechu "expertů" a "analytiků"?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10:47 - od tebe trochu zmatené, ne?!

   Smazat
 9. Tak se nerozčilujte . Pokud vám vysílání ČT nevyhovuje, tak ji přestaňte platit. Ať si ji platí ti, kteří jsou s jejím vysíláním spokojeni. A nebuďte bláhoví v naději, že s tím politici něco udělají. Jedinému politickému subjektu, kterému vadí ty zvěrstva, co ČT provádí, je Okamurova SPD. Všichni ostatní jsou spokojeni. S ČT nebudou dělat nic, do akce musí jí nespokojení občané.

  OdpovědětSmazat
 10. Občané svou nespokojenost mají dát najevo jakým způsobem,aby byla účinná ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jednoduše.
   1.Pražáky naházet do Vltavy.
   2. Sluníčkáře vystřelit na měsíc.
   3. Vítačům přidělit muslima se 4 manželkami a 20 dětmi.
   4. Ostatní (novináře, neziskovky, analytiky, ekonomy a jim podobné) poslat do dolů a do lomů makat, aby byli aspoň trochu užiteční.
   Jak prosté, Herloku Sholmesi...

   Smazat
  2. Začněte třeba tím, že přestanete platit koncesionářský poplatek. Pokud koncesionáři nespokojení s vysíláním ČT přestanou být koncesionáři, tak to ČT pocítí. Nebudou totiž many, a o ty jim jde především. Jinak můžete vylézt na kopec a řvát o nevyváženosti vysílání ČT, garantuji však, že to s ČT ani s politiky nic neudělá. Tak se rozhodněte, co je účinnější.

   Smazat
 11. PRAVDA ZAČÍNÁ TAM,KDE KONČÍ SIGNÁL ČT...!!

  OdpovědětSmazat
 12. PRAVDA ZAČÍNÁ TAM,KDE KONČÍ SIGNÁL ČT...!! he, he, he...bingo!
  Ono všechny zprávy "HLAVNÍ STOKY" (mainstream) slouží především tomu národu-rase, "jejížjménoje lépenevyslovovat"...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co kdybys už nechal toho Povolného na pokoji, ty střelenej zmetku? Tenhle žvást píšeš pomalu pod každý článek jakožto tvůj názor k článku? Jsi sprostej duševní mrzák Napiš zde své plné jméno a internetové spojení, aby na tebe mohl pan Povolný podat trestní oznámení za opakovanou sprostou veřejnou dehonestaci jeho osoby. A jestli to neuděláš, jsi odpornej zbabělec, kterej se umí jenom pošklebovat ostatním a pomlouvat. Myslíš si, že diskutující zajímá tvůj každodenní způsob masturbace? Nezneužívej k tomu články NR. Jdi do prdele!

   Smazat
  2. 16:28-Šuhajrá je Vaše ctěné jméno? Jsem rád, že se již podepisujete. Tak tedy pane Šuhajro, v citacích mezi uvozovkami dodržujete přesnost, což kvituji rád. Ostatní slova jsou Vaše doplňky a domněnky. Podpásovky a věty psané za jinou osobu Vám snad "zatrhla" redakce nebo Váš právní poradce. Zbývá mi tedy doplnit těch pár teček na počátku, před "Budeme zabíjet....". Reagoval jsem na antisemitský článek hrubého zrna. Vaše vytržení z kontextu tedy upravuji: "Proč zabíjet židy,křesťany? Co je jen nevolit do funkcí?...." Za tím si stojím, jako Slovan a ateista mám právo si volit své zástupce a tedy znát národnost a víru volených. Toto právo je mi volebním zákonem odepřeno, jasné?

   Smazat
  3. 18:46

   Nerozumím jednomu:

   Přesné opakování slov pana Povolného, která tu on sám napsal a výslovně potvrdil, že je myslí vážně, je dehonestací jeho osoby?!
   - Dokážete mi to vysvětlit?

   Smazat
  4. Pokud vás 18.54 - p.Povolný nepožádal o to, abyste slova z jeho příspěvku dále šířil a používal, s vlastní úpravou, aby jejich reprodukce vyzněla co možná nejsměšněji, pak jde o vaši zlovolnou dehonestaci jeho osoby, a pokud dokonce bez jeho svolení vydáváte části jeho názorů za svoje, jde o plagiát jeho příspěvku, k němuž má on autorské právo. Autor příspěvku vás nezmocnil, abyste jeho příspěvek opakovaně reprodukoval v diskuzním fóru, činíte tak proti jeho vůli, a i ostatní diskutující už vás za to napomínají. Diskuzní fórum je platformou pro možnost uplatnění vlastního názoru k publikovaným článkům - k ničemu jinému neslouží, a už vůbec ne k osobnímu napadání dalších diskutujících. Proč upozorňujete na vybrané pasáže z příspěvku pana Povolného zde veřejně, ostatní diskutující? Účastníci diskuzního fóra si jej jistě přečetli v originále, bez vašich směšných úprav, a vaše aktivita, s níž si nedovoleně berete do úst jiné diskutující, by mohla být předmětem trestního stíhání. Takže - ještě jednou - uveďte zde vaše plné jméno a spojení na vás, aby mohlo být přikročeno k opatření, a další pak již necháme na orgánech činných v trestním řízení? Kde svoje chování buď obhájíte, nebo za ně budete potrestán - a pokud tak neučiníte, tj. neuvedete svoje jméno, jste jen sprostý zbabělec, a vaše diskuzní aktivita je přímo zaměřena na pošklebování se ostatním a urážky. Pište si svoje názory - neopakujte zde názory jiných diskutujících. Doufám, že jsem vám to vysvětlil adekvátně, a že svého jednání zanecháte. Buď diskutujte v souladu s pravidly diskuzí, nebo toho nechte.

   Smazat
  5. 19:22

   Argument s autorskými právy je pozoruhodný - ale nepatřičný. Napíšete-li např., že "XY je popleta" a já to bez Vašeho "zmocnění" 100x zopakuji, poruším tím Vaše autorská práva?

   Trestní stíhání? Budeme tu se snad diskutovat o tom, jak co nejlépe uplatňovat "opatření", která prosazují pánové Milan Chovanec a Jakub Janda.

   Nicméně se těším se, že zde v budoucnu budete dbát na slušné mravy - rozumí se stejně anonymně jako to činíte v tuto chvíli, a jako já - a podobně vehementně a zevrubně budete upozorňovat na nevhodné chování zdejších "diskutujících", ve chvíli, kdy sem po stopadesáte okopírují pasáže z propagandistické nacistické a rasistické literatury. To bude fajn, protože pak se, což evidentně ještě naprosto nechápete, octneme "na stejné lodi".

   Vy se totiž pořád ještě domníváte, že tu (a to podtrhuji) vážně míněná slova pana Povolného opakuji pro zábavu nebo abych někoho pozlobil.

   Smazat
  6. Mýlíte se - já se nic takového nedomnívám. Předvádíte zde intelektuálně zdatného jednince, ale vaše slinty na to nemají. Jste obyčejný diskuzní masturbant. Proč jste si vybral zrovna pana Povolného ke svým přitroublým útokům, je samozřejmě záhadou, ale já s vámi diskutovat nehodlám. Kopírování těch pasáží,jak upozorňujete, je samozřejmě v rozporu s pravidly diskuzí, a na bulvárním serveru Novinky.cz by za to následovalo odstranění příspěvku z diskuzí a zablokování diskutujícího.A jako osvědčený diskutující z Novinek to jistě dobře víte. Nejste zde samozřejmě sám - řada ostatních novinkových plácalů, když vyplácají své dva povolené příspěvky, přelezou plácat na NR, protože zde jsou pravidla benevolentnější. Například může jeden diskutující plácat sám se sebou a zabrat celý prostor pro diskuze, nebo může urážet a nadávat, a může žvanit, hádat se, a diskutovat až do úplného užvanění - když se najde vhodný žvanivý protějšek. I délka příspěvku zde je na vyšší počet znaků. Benevolence NR se mohutně zneužívá. Pokud jde o to "kopírování" nějakého anonymního žvanění, ještě se to dá snést, ale upozorňovat na někoho jiného jmenovitě - jako že je "považte trouba a blbec" - protože napsal to a to, a dokonce to opakovat, už je přes čáru. A budete se divit, jestliže já veřejně publikuji, že XY je popleta, nesmíte to doslovně opakovat ani jednou bez mého svolení, protože okamžikem uveřejnění mám k tomuto výrazu autorské právo jen já. Mohl byste napsat že ... ten a ten napsal to a to... konečně v článcích se velice často vyskytují pasáže, kde je citováno, co který politik řekl, nebo napsal a zveřejnil, a dotyční to přehlížejí, ale mohli by dělat problémy. Zkrátka každý má nárok jen na své autentické názory - ty může vyjadřovat a šířit. A konečně -proč tedy neustále opakujete v diskuzi na NR příspěvky p.Povolného uplatněné rovněž v diskuzi na NR?

   Smazat
  7. 19:38-pane Šuhajro, chcete-li "trollením" hájit své pozice, prosím ale já také hájím svá práva! Co si popovídat důkladněji o volebních zákonech, jak jsou proporčně zastoupena etnika v ČR na moci? Jak to zjistit? Nevíme! Kdo nemá šikmé oči nebo afro účes, případně to deklamuje dobrovolně nevíme nic. Já se nechci rozhodovat jen podle politické orientace ale i podle "podružných" kritérií a to je mi odpíráno! Jak jsem již uvedl, jsem Slovan, ateista, středo-levě zaměřený. Zákon si prostudujte sám, abyste pochopil, že mi současný tyto možnosti nedává. K 19:11- ano, reagoval jsem na celkový dojem z diskuze tvrzením, že Korán je mladší bratr Starého zákona. Excesy Starého zákona se proměnily do politické moci zjemněním, "Alláh" zaostal ve středověku a je používán jako beranidlo(předvoj). Abyste pochopil mé ego, je jednoduché. Proti lidem, kteří by vás(židy) chtěli vraždit, budu nekompromisní. S lidmi, kteří chtějí vrátit stát "Koruně české" se skamarádím.

   Smazat
  8. Miroslav Povolny 8.února 2018 21:01

   "Volební" zákony sice evidentně neznáte, ale tvrdíte, že si o "nich" chcete "důkladněji popovídat", a jste přesvědčen, že Vám cosi upírají.
   Na to abych "pochopil" něco, co je Vaše nedoložená domněnka, nebudu plýtvat časem.

   Ostatně:
   Došlo Vám vůbec, že se jedná o elementární věc, které říkáme ROVNOST PŘED ZÁKONEM? Stačilo by podívat se do Ústavy, už jste to někdy zkusil? Mám nepříjemný dojem, že rovnost před zákonem je něco, co v oblibě moc nemáte?

   Nehodlám se u toho déle zdržovat, jen Vám mohu říci, co s největší pravděpodobností ani netušíte(?), že znalost těch "podružných" kritérií, by Vám zaručil Stalin - za jeho časů se tyto věci psaly do osobních dokumentů, kterými si lidé na úřadech nebo při hledání zaměstnání museli vykazovat. Pro leckoho to mívalo důsledky, které si možná právě Vy dovedete docela dobře představit. Přinejmenším ještě na přelomu 80. a 90. let se takové dokumenty v SSSR používaly.

   Je od Vás nesmírně šlechetné, že budete nekompromisní, kdyby mě někdo jako Žida chtěl vraždit. Nejsem sice Žid (a na rozdíl od Vás to nepovažuji v nejmenším za důležité - v tom je mezi námi propastný rozdíl!), a přesto jsem dojat skoro až k slzám.

   Smazat
  9. 21:36- proč jste ty nic neříkající bláboly psal, když se nehodláte k nim vyjadřovat? Nebylo by lépe se orientovat na "Novinky"?

   Smazat
  10. 21:47

   1) K těm "nic neříkajícím blábolům" mám řadit i zásadu rovnosti před zákonem?

   2) To, že pane Povolný, Vám něco nic neříká, neznamená, že jde o blábol. Dokážete takový rozdíl pochopit? Nebo jde z Vaší strany jen o nadávku?
   3) A o tom, že Vám zákon v něčem brání, mluvíte pořád Vy, ne já - je tedy na Vás, abyste to doložil, ne na mně abych to vyvracel.

   Smazat
  11. 20:18

   Mýlíte se - novinky jsem v životě nenavštívil.

   K autorském právu jenom tolik:
   Váš výklad je stejně originální - použil bych, a můžete to klidně považovat za porušení Vašeho autorského práva!, slovo "autentický" - jako nesmyslný.

   Příspěvky pana Povolného opakuji jednoduše proto, že se domnívám, že nemají ohlas, jaký si zasluhují.

   Pan Povolný mi ostatně nejméně jednou poděkoval "za reklamu" - je ovšem pravděpodobné, že to bylo míněno ironicky.

   Smazat
  12. 21:56-pane Šuhajro, Vy asi nedokážete pochopit, že mluvím o Vašich blábolech, ne o znění zákonů, o kterých by byla vhodná debata! Vraťte se opravdu na "Novinky"!

   Smazat
  13. 22:12 - Pane Povolný, nemohu se vrátit někam, kde jsem v životě nebyl.
   A když už si tu značkujete revír, vezměte laskavě na vědomí, že já Vás nikam neposílám.

   Smazat
  14. Pane Šuhajro, věřím Vám ale někdy zkuste upřímně říci, kde a kým jste v životě byl, co jste zažil a jaký jste si(životem) vytvořil politický názor. Inteligenci na to máte, tak volte vhodnou formu aby byla srozumitelná, jako je nám srozumitelná řeč Zemana, Babiše a ku podivu i xenofoba(cizokrajného) Okamury! A někdy vyměňte moji hanlivou přezdívku za skutečné Vaše jméno, pak si Vás budu vážit a přemýšlet nad Vašimi názory jinak, než současně.

   Smazat
  15. Miroslav Povolny 9.února 2018 0:51

   Pane Povolný,

   neračte se urazit, ale z toho Vašeho nepochybně dobře míněného kádrování nic nebude. Budete se zkrátka muset, pokud vůbec chcete, prodírat ke smyslu slov bez této berličky a vyžadování podmínek, které by Vám snad dovolily zbavit se vlastních předsudků. Je to čistě na Vás.

   Moje a Vaše názory na vhodnost či nevhodnost formy se nejspíš nesejdou. Tak už to chodí.

   Jinak slovo šuhajrá, které z jakéhosi důvodů chápete jako hanlivé, pochází z jakéhosi dialogu Horníčka se Škutinou.

   Jinak ještě několik vysvětlujících slov k tématu najdete v mé odpovědi (0:21) panu P.K. 23:32 pod článkem "Jsem pro povinné přerozdělení!". A tamtéž i jeho odpověď (1:02)

   Smazat
  16. 1:12-pane Šuhajro, neráčím se urazit a nemusím znát všechno. Pan Škutina s panem Horníčkem jistě použil, jak ty dva pány znám, termín "Šuhajrá" jistě k oslavě Slovanů! Jinak Vás nebudu odkazovat na "odkazy", jen na letitou slušnost mezi lidmi, představit se jmény, toť pro dnešek vše, pane Šuhajro.

   Smazat
  17. Hele ty Šu-hajtro, ty se mi vůbec nelíbíš! Drž ten svůj špatně insekticidů našňupanej sosák, neb ti ho přetáhnu přes makovici že se ti pejzy kolem něj vobtočej a zalkneš se, ty parazite vobřezanej!

   Smazat
 13. Ona je ta skutečná situace v ČT ještě horší, než jak dokumentuje pitva EXANPRO. Ona totiž Česká televize, která převzala údaje z britského Národního statistického úřadu (The Office for National Statistics – ONS), což ve svém textu popisuje jako údaje z britských matričních úřadů, udělala v Tabulce chybu v součtu arabských mimin za rok 2014. A ta unikla i společnosti EXANPRO. To už je tuplovaný šlendrián!

  OdpovědětSmazat
 14. Hmmm, pane Povolný, souhlasím s Vámi, mám zato, že národnost, rasu, či víru voleného by měli jeho voliči znát.
  Ale!Jak se to dozvíte? Co asi tak odpoví na dotaz voliče Židoameričan Dienstbeer? Co odpoví cikánský kříženec Banga? Pokud by někdo uchazečům o volenou funkci nařídil, aby zveřelnili svůj rasový, etnický či náboženský podstavec.... kdo právě z nich odpoví podle pravdy? Přece jsou to ti, kterým přímo jejich kodex víry nařizuje gojímům (respektive kafírům) lhát.
  A dovedete si představit ten jekot, to pištění potrefených, to hýkání jejich podržtašků??

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:05

   Čechu, doufej, že se neproflákne, že jsi taky kříženec!

   Smazat
  2. Prosím vás, běžte s podobnými idiotskými "diskuzemi" do háje. Nikdo na váš rasizmus není zvědavý!

   Smazat
  3. 11:05

   Zajímalo by mne, zda přímo oslovený pan Miroslav Povolný s Vlastimilem Čechem souhlasí nebo ne.
   Teď dostal jedinečnou možnost se jasně projevit.

   Smazat
  4. 13:07-proč bych nesouhlasil? Vždyť ani Vy nejste schopen si veřejně určit národnost a bránit ji! Jen tím napomáháte šíření antisemitizmu a sionizmu! Jste tak blbí nebo navedení?

   Smazat
  5. 17:46

   ... antisemitizmu a sionizmu ... ?!
   Jak se říká: dvě mouchy jednou ranou...

   Hádám, že to pro Vás bude znít neuvěřitelně, ale existují i lidé, které národnost nezajímá. Hádám (podruhé), že takové lidi bez okolků přiřadíte k sionistům.

   Komunisté užívali coby synonymum výraz "kosmopolité" resp. "židovští plutokrati", nacisté tomu říkali "židobolševismus", neonacisté to zjemnili a hovoří o "bezcharakterních chlápcích z východního pobřeží".

   Smazat
  6. PS. být hrdým Židem přece není "Kainovo" znamení, pár těch polohrdých znám. Ti ostatní jen připravují nový holocaust nejen pro Židy, jako vždy v historii.

   Smazat
  7. 17:59

   Tak oni Židé vždy v historii připravovali holocaust? Zajímavé!
   Vás asi propustili z blázince do domácí péče jako nevyléčitelného pacienta.

   Smazat
  8. 17:55-máte pravdu, sionizmus plodí antisemitizmus, to byste měl znát ze základky(akce-reakce). Že Vás nezajímá národnost lžete! Přiznáte tu Vaši, nebo máte matku i otce "na nebesích"? Děti na Zemi, i ze zkumavky hledají své kořeny v dospělosti, proč Vy ne, odpovíte?

   Smazat
  9. 18:03- možná Vás pustili z blázince, možná nevíte, že bylo hnutí v židovské komunitě, jak realizovat židovskou SPARTU! Jedním z členů a sympatizant byl válečný prezident USA! Zkuste si propojit dějiny!

   Smazat
  10. 18:15

   Pro antisemitismus před vznikem sionismu máte také tak prostinké a pádné vysvětlení?

   Řekl bych, že není dobré kohokoli bezdůvodně obviňovat ze lži. To si laskavě dělejte u vás v hospodě - klidně i dvěma vykřičníky -, tam to lze bez okolků a zbytečných řečí vyjasnit.

   Odpovím Vám rád:
   Své kořeny a svou identitu hledají nejčastěji a nejúporněji lidé, kterým se život nepovedl a tak jim už nic moc jiného než ta identita nezbývá. K těm Vy sám sebe zajisté nepočítáte, což napovídá, že výrok psychiatrů o Vaší nevyléčitelnosti byl správný.

   Smazat
  11. 18:23

   A na kohopak v té Spartě chystali holocaust? Na slávisty nebo na Atéňany?

   Smazat
  12. PS. to ani nedomýšlím důvody původní Sparty-genofond spojený s kumulací kapitálu.

   Smazat
  13. 18:31
   Až to ráčíte domyslet, dejte prosím vědět! Česká i světová historická věda na to už jistě netrpělivě čeká.

   Smazat
  14. 18:29-pod Vámi je odpověď.

   Smazat
  15. 18:37

   A co si z toho vyplývá konkrétně pro mě?
   - Pro Vaši informaci: Jsem slávista, nejsem Atéňan.

   Smazat
  16. 18:31-kolik obcí se na mne spojilo, nevíte? Nemáte náhodou myšlenkový trust u vás?

   Smazat
  17. 18:46

   Ptáte se, zcela správně, Povolného (18:31), protože na takto těžkou otázku Vám dokáže odpovědět jedině on!

   Smazat
  18. Uf, "rychlost" mého jednoho prstu na klávesnici a brýle nestačily na naši "kavárnu" a udělal jsem drobnou chybu.Navrhuji pro naši kavárnu v diskuzi užívat krom lidí pod jmény a nicky též rozlišovací znaky anonymů za textem, místo podpisu: Národnost skrytou anonymitou ale hrdou na kořeny. Tedy Ž,atd. dle počátečního písmena jména národa, ke kterému se hlásí. Ostatní někam zařadíme také nebo je budeme ignorovat. Jako experiment to není nezajímavé. Lidé se jmény se mohou na konci též identifikovat, proto já budu končit vždy čm,což značí značí národnost českomoravská s akcentem mámy, tudíž správně to bude mč.

   Smazat
  19. 19:33

   Hmmm, další z Vašich nesčetných návrhů...
   Snad bude nejlépe, když tato pravidla odhlasujete na zakládajícím sjezdu Vaší Strany Etnických Slovanů.

   Doporučoval bych nechat si tu "skrytou ale hrdou" národnost vytetovat, aby někdo později nemohl fixlovat. To by např. u dárců krve či spermatu mohlo vést k nezměrným škodám na genofondu.

   Souhlasím s tím, aby ostatní byli "někam zařazeni". I na to ale někdo bude muset dohlížet, aby nevyklouzli a neohrozili zdravé jádro.

   Smazat
  20. 19:40-kromě keců, jakou budete mít značku pod komentem? mč

   Smazat
  21. PS.- poslouchám v pozadí ČRo+ záznamy hovorů z února 48. Doporučuji si přehrát.Situace současná je obdobná, jen ta minulá je výbušnější rétoricky. Ono vlastně ještě není výročí. Dokáže nějaká strana dostat do ulic tolik lidí(z lidu) nebo z kaváren?

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.