Reklama

čtvrtek 22. února 2018

Riziková společnostVlastimil Podracký
22. 2. 2018
Globalistická akce, která v současné době probíhá v celé západní civilizaci, se dostala do fáze, ve které už naráží na přirozený odpor konzervativně založených lidí. Vývoj ke globalizaci přestal být přirozený a je mocensky prosazován. Globalizace má svůj přirozený segment spojování a vzájemných styků lidí různých národů na základě obchodní výměny a cestovaní, a svůj segment ideologický, mocensky prosazovaný establishmentem, mající především prvky násilného prosazení směsice různých národů a ras za přítomnosti tlaku na odnárodnění původních etnik. Tento násilný segment má totalitní tendence: ideologickou výchovu a přesvědčování, bojůvky (Antifa), vytváření nepřítele (v Rusku), násilné vnucování cizích etnik (jakýchsi nositelů globalizace) a snahu o cenzuru psaného a mluveného slova.


Dokonalá individualizace jako první krok globalismu
  Ulrich Beck (viz 1) sice vidí prizmatem osmdesátých let krizi ekologickou a celého liberálního systému, což se k dnešku vztahuje jen okrajově. Nicméně při té příležitosti analyzoval velice dobře individualizaci společnosti. Píše: „V devatenáctém století probíhala modernizace na pozadí svého protějšku tradičního světa zvyklostí a přírody, kterou bylo nutno poznat a ovládnout. Dnes modernizace svůj protějšek ztratila, naráží ve svých premisách a funkčních principech sama na sebe. Ztratila se zodpovědnost, protože následek přesně nesleduje příčinu: lépe řečeno, příčin je tolik, že ani tu eminentní nelze izolovat a zjistit. Rizika jsou legitimizována tím, že nebyla ani viděna. Ani chtěna. Jsou vedlejším důsledkem. (pozn. autora: myšlena rizika ekologická a systémová)

   Osvobození individuí od třídy, sociální vrstvy, genderového statusu, nastalo prý tak, jak byli kdysi lidé propuštěni z panství církve do lůna společnosti. Žena potom přirozeně opouští svůj genderový status dokonale pouze, když rezignuje na mateřství. Místo rodiny a vzájemné závislosti jejích členů vzniká jen vzájemná emocionální výměna. (pozn. autora: výraz „osvobození“ nepovažuji za přesný, proto tento jev dále nazývám „odloučení“ – viz 2) 

  Individualismus je především přesvědčení, že si člověk může za všechno sám. Je vyžadován aktivní model jednání v každodenním životě, který klade do svého středu vlastní JÁ, jemuž poskytuje a otevírá možnosti jednání a dovoluje mu tak smysluplně propracovávat vznikající možnosti utváření a rozhodování spojené s vlastní biografií. To znamená, že pod povrchem individuálních iluzí je třeba pro vlastní přežití vytvořit obraz světa centralizovaný na JÁ, který tak říkajíc zcela převrací vztah mezi JÁ a společenstvem, který společenstvo myslí a realizuje jen jako nástroj pro utváření vlastní biografie.

  Důsledkem je to, že se otevírají stavidla subjektivizace a individualizace společensky a institucionálně produkovaných rizik a rozporů. Pro jednotlivce nejsou institucionální situace, jimiž je determinován, už jen událostmi a okolnostmi dopadajícími zvnějšku, ale přinejmenším také důsledky jeho vlastních rozhodnutí, které musí jako takové vidět a zvládnout ....... 

  Proto je svoboda nutný požadavek pro realizaci dokonalé individualizace a demokracie je argument, že každý může svůj osud ovlivnit i skrze instituce. Nicméně dobře fungující demokracie vyžaduje kolektivní myšlení, riziko nastává tím, že individualista není ochoten ke kolektivní vzpouře, protože se domnívá, že všechno zvládne sám.“ 

  K tomu dodávám, že úpadek demokracie vlastně nastává dokonalou individualizací, v okamžiku, kdy se jednotlivci už neangažují pro celek, protože k němu ztratili niterný vztah a zůstává jen vztah účelový. To vidíme dnes, kdy občané mají politiku jen za supermarket, ve kterém vybírají politiky jako zboží podle líbivého obalu. Strany už členové většinou opustili, zůstávají jen ubohá rezidua někdejších monumentálních stran, využitá potom bohatými donátory jako nástroj svých zájmů. Dnes žijeme tedy v této evoluční fázi paradigmatu, kdy už stranický systém nefunguje, je zneužíván oligarchy (a to nejen ANO, ale téměř všechny strany). Lidé to cítí, ale místo angažovanosti ve stranách chtějí rozhodovat přímo v jakýchsi referendech, což je samozřejmě nefunkční novotvar. 

  Zde je dobré poznamenat, že obyvatelstvo Východu ještě dobře nezpracovalo individualizaci, proto stále očekává, že stát za něj všechno vyřeší. Proto také zároveň existuje zbytkový vztah ke společnosti, kterou považují obyvatelé Východu za důležitou, jejíž osud není pro ně lhostejný a tak kritizují problém špatného vládnutí daleko více než obyvatelé Západu. To se projevilo zásadně při příležitosti uprchlické krize. To se projevuje ve stálé nedůvěře v instituce, volbě trestně stíhaného politika, v požadavku referend apod.

  Obyvatel Západu je individuum. Toto postavení jej zavazuje, aby věci řešil sám. Ale věci už přesahují jednotlivce, migranti se hrnou, zklamala schopnost integrace přistěhovalců, zklamalo spoléhání na trh, ideje neomarxismu se prokázaly jako zhoubné, staré metody nefungují a demokracie nefunguje mimo jiné proto, že globalizace vzala státům pravomoci a tím i možnosti občanům demokraticky ovlivnit svůj osud. Stačí na to jednotlivec svojí snahou? Nestačí! A je z toho flustrován, pokud si to uvědomuje, pokud ne, potom stále spoléhá jen na svoje JÁ a vzhlíží k politické reprezentaci, kterou zvolil, jako ke spáse, protože individualista si nemůže dovolit pochybovat o tom, že něco udělal špatně.

  Nejsou východní národy Evropy na tom lépe? Nejsou více sounáležití se svým národem a státem? Nejsou ochotnější se bránit? Není snad individualistický Západ už v takovém rozkladu, že individua jsou tak hluboce obrácena do sebe, že už vyprchal veškerý sociální kapitál? Ale hlavně, individualisté ideologicky zařazení nedovedou už chápat společenské problémy jako svoje, jsou natvrdo „odloučeni“ od společnosti, dovedou ji dokonce zrazovat v zájmu ideologií, skupinových zájmů, svého prospěchu. Má vůbec takto individualizovaná společnost šanci?

Globalismus jako výsledek dokonalé individualizace

  Člověk se nejprve individualizuje, ztratí tedy kolektivní myšlení, je „odloučen“ od druhých lidí a tím i od společnosti, kterou vnímá jen jako nástroj pro svůj prospěch. Odloučení se potom týká také partnerů, kteří jsou opět jen nástrojem prospěchu (sex a romantika), rodiny se rozpadají a nezakládají, dětí je málo. V případě obce a národa vzniká zhoubná situace ztrátou nezištné angažovanosti k těmto společenstvím, nutnost veškerou činnost zaplatit. Individualizace přecházející v „odloučení“ je tedy už sama o sobě zhoubný jev.


   Pro individualistu je kosmopolitismus jakýmsi východiskem z nihilismu, ke kterému vede život jen pro sebe. Proto se stává globalistou téměř okamžitě. Kosmopolitismus je vnějším  viditelným znakem, musí nutně dát globalistickým ideologiím přednost před zájmy domova. Multikulturalismus je součástí globalistické ideologie. Přijímání migrantů a postupné vytvoření multikulturní společnosti je potom akčním vyústěním globalismu.

   Globalisté, zvláště ve východních zemích, nemohou říci svoje názory. Lidé jim nerozumí. Jejich ideologie předpokládá individualismus a kosmopolitismus, tedy myšlení naprosto odloučené od domova a jeho zájmů. Proto se jeví jako marťani v prostoru, kde jsou lidé ještě s domovem, a jeho zájmy, spojeni. Přece neřeknou, že jim islamizace Česka nevadí, že rozhodování lidí v referendech nechtějí, že naše pravomoci Bruselu klidně předají, že vstoupí do eurozóny a dluhy Řecka klidně zaplatí (nikoliv ovšem z vlastní kapsy). Proto by raději zavedli cenzuru, a vůbec totalitní metody (některé snahy se už objevují). Jinak totiž globalismus neprosadí. Strašení Ruskem a vymýšlení nějaké informační války má jim dát pravomoci cenzuru vykonávat, samozřejmě, že ne jen na ruské weby, ale na všechny, které prý jsou „nenávistné“. Nenávistnými se stanou samozřejmě všechny, které budou proti přijímání migrantů, proti vstupu do eurozóny, zmíní nějakou myšlenku na základě odlišných antropologických znaků. Cenzura vzniká z nedostatku racionálních argumentů na straně establishmentu. Aby se prosadily věci lidem nechtěné, bez cenzury to nejde.

  Nicméně globalistické myšlení velmi postupuje. Výchova ve školách, na univerzitách, styky se zahraničím, stálé cestování, zájmy spojené se zahraničními firmami, vazby na západní instituce, práce v globalistických ideologických (vzdělávacích) neziskovkách. Proto je mladá generace spíše globalistická a konzervativci zůstávají ti starší nebo ti, kteří nebezpečí globalismu prohlédli, jsou spojeni s domovem, záleží jim na něm. Pro mladé lidi je přitažlivá globalistická vzpoura proti konzervativním poměrům, zvláště když jsou pomlouvány jako postkomunistické, zaostalé, umožňující korupci a jiné nepříznivé jevy.

Závěr:
  Cesta ke globalismu a postupnému zániku národů a evropských etnik je otevřena. Chování lidí, které k tomu vede, je otázkou víry v různé hodnoty: Dějiny od doby osvícenectví probíhají v čase asi takto:
1/ Víra v přirozené a duchovní hodnoty pomalu zanikající, avšak okrajově se udržující
2/ Víra v podstatné kolektivy – národ, obec, rodinu, stát, třídní kolektiv; války kolektivů
3/ Individualizace - víra v sama sebe (fenomén „odloučení“) a ztráta sounáležitosti s podstatnými kolektivy: ztráta identity s národem, rozklad rodiny a ztráta natality, nefunkční demokracie uchopená oligarchy; stát je jen nástrojem prospěchu jednotlivců a skupin.
4/ Globalizace – zánik svébytných kultur, nihilismus, fatalismus, nezájem o osud podstatných kolektivů, vznik převážně kosmopolitního myšlení na základě globalistických ideologií, multikulturní směsice a válka kultur; konečný zánik státu a jeho pravidel
5/ Nepředvídatelný vývoj anarchistické situace založené na neschopnosti vymáhat pravidla v dokonale otevřeném světě sobeckých individualistů; nejspíše příchod jiné civilizace na základě zcela jiných hodnot (islám, Čína).

  Protože většina lidí se nachází ještě v bodě 2 v přechodu k bodu 3 (ještě mají kolektivní sounáležitost), tzv. elity se už nachází v bodě 3 a 4 (kolektivní sounáležitost necítí), nemohou si rozumět. Signifikantní byla diskuse s Cyrilem Hoschlem a Tomášem Halíkem v nedělním pořadu Václava Moravce (18.2.2018). Podle nich jsou politici populističtí, když se staví proti přijetí migrantů a proti vstupu do eurozóny, přestože tento odpor je v souladu s převažujícím míněním lidu. V diskusi převládaly viditelné rozpaky, co dělat proti tomuto prý populismu (ve skutečnosti sounáležitosti se zájmy národa), nejspíše zavést totalitní metody, nějakou cenzuru apod., hlavně ovšem vyloučit rozhodování lidu. Že je demokracie především plnění vůle lidu, jim jaksi uniká (a to si říkají demokraté). Pro většinu konzervativců ještě existují hodnoty - národ a stát, které je nutno hájit, čemuž globalisté už rozumět nemohou.

  Glabalisté jsou aktivisté a určují směr vývoje, chtějí měnit svět, oni musí zavést diktát, aby svoje myšlenky oproti konzervativcům uplatnili, když to nepůjde po dobrém. V západních zemích už je cenzura na kritiku islámu a chování migrantů. Jak by jinak mohli uskutečnit shora naznačený vývoj ke konečnému zániku evropské civilizace?

Litaratura.
1/ Ulrich Beck – Riziková společnost - Sociologické nakladatelství 2011
2/ Vlastimil Podracký – Návrat k domovu – Centrum české historie 2016

15 komentářů :

 1. Pojmenuj tzv. Globalisty co je to za lidi. Jsou schopnější v organisování a vytváření mocenských struktur, ostatní neovladatelní egoisté a individualisté zůstanou jako sluhové a lokaji této nadnárodnostní velící skupiny. Ano pořád platí, blbci všech zemí spojte se-máte-li NATO.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Totalitni diktatura demokracie se podoba a je obslehla okopirovana z loutkoveho divadylka a casto se ji dari ziskat prizen a duveru publika. A pevnou viru Nekterych inteligentu.
   Napriklad , kdyz se budovalo neochvejne pratelstvi zalozene na duvere a spolupraci, mezi Brittanii a Hitlerem , dohody byly uskutecnovany snadno a rychle. Zadna hanba prodat jinou demokracii O niz nikdo nic nevi, ani netusi , tak vzdalene az hned za hranicemi Nemecka.
   Dolf cestne prohlasil ,ze po Sudetech uz nema zadne pozadavky a nikdy.
   Kdyz okupoval cely stat Copak se stalo v Londyne ?
   Jednoduse vykopli z loutkoveho divadla Pajdulaka se jmenem Chamberlain a nastrcili vhodnejsiho, panaka se jmenem Churchill !!
   A v ty ranu byla Britannie zase cestne protiHitlerovska.

   Smazat
  2. V 2002 byla slavnostne vyhlasena celosvetova valka proti teroru. Moc spatnej byl ten terror.
   A hlavne ta Osa Zla. Ktera ale New York vubec neprepadla. Pred 3 mesici.
   Zitim v demokracii se pak nikdo nepodivil.
   Co ta Osa provedla. Kdyz slysela ty hlasky zacal zbrojit na svoji obranu. Mela svoje zkusenosti. Veci se zacaly podobat tomu divadylku s loutkama.
   Loutka Usamy B/L se vodkopla a nahradila dalsima ...Deus Ex Machina.
   Zlocinu Osy zla bylo hodne. Poskytovaly penize v milionech , zbrane,vyzbroj, tanky atd. pro teroristy a umoznili jim tak s jejich krutou nenavisti ukrutne a zakerne vrazdit a masakrovat vsude na svete .Zniceni civilizace sveta byl jejich cil. To ovsem USA nemohlo dopustit.
   Kdyz napadli teroristi Lybii a Syrii /Chalifat/ vsichni videli v TV nove tanky, vyzbroj, dela, nakladni auta a vse co je treba k valkam dlouhy cas.
   Ale byla treba vymena loutek, ponevadz se zjistilo ze skutecna a opravdova Osa Zla je ve skutecnosti ,
   nepochybne USA ZLA. Herky Jerky.
   A zvolena Ruskem !!.
   Divaci zacali hvizdat v divadle, bucet a odchazeli. Ameicane museli zashnout utoky na nemocnice skoly a civilni obyvatelstvo a deti.
   Potom Americane obbvinili pres. Assada , zoufale braniciho se proti terorisum ,ze vyrabi toxicke plyny a pouziva je proti svym obcanum , aby je nemohl najmout do armady a take aby podstatne snizil pocty svych vlastnich volicu. Vypukl tak zmatek v myslich obcanu a sem tam napsali neco.
   Ihned byli obvineni ze konspirujou ..
   A tak se ty OSY vselijak zahadne zapletli a zmatly.

   Smazat
  3. Osa vlastne USA zla zapricinila take velke ztraty /nebo uspechy/ jak to kdo bere, v New Orleans s pomoci Hurricanu Katrina. Aby nezustala pozadu za presidentem Assadem. Usa prvni. A smytec.
   A pomahaly Fake media uskutecnit miliardove bezpecnostni agentury , propagovat tisice represivnich zakonu uvalenych vladou ,ale proti svy volicum..
   Kdo je tady soudruzi terorista.
   Obcan USA nebo ten afroarabskej ...Bigamista ,trigamista.
   A kde je ta Osa Dobra ?
   Uvidime , rekl slepej a sel do kina.
   Usaci vyhlasili ,ze muzou napadnout kazdej stat na svete kdykoliv se jim zlibi. Pricinou muze byt , co takovy stat udela za 10 , 20 nebo za 100 let.
   Ale prepadne se ted hned. Aby byl klid.
   Tak dochazi k tomu ,ze nektery chory mozky ted nesmi nic rict. Protoze nechapou co je Pentagonska NATO demokracie a Osa. USAOSA.
   Cenzura musi byt , nekteri nechapou.
   Co nechapou. Jak jsou loutky uzitecne pro vyvoj svobodneho sveta..
   A prestante uz bucet.

   Smazat
 2. ….Takže peníze kryjí samy sebe….

  https://aeronet.cz/news/mainstream-funguje-na-klicek-staci-ho-natahnout-novinar-a-banker-to-je-smrtici-koktejl-a-zaba-na-prameni-navzajem-se-kryji-a-ted-vyjeli-za-prahu-aby-to-tem-ktere-znicili-spravne-vysvetlili/

  OdpovědětSmazat
 3. Nechci se Vás autore dotknout, trochu mi ten článek připomínà Čapkovu pohádku, jak kočička s pejskem vařili dort!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  2. (Těch překlepů bylo moc...)

   0:07

   Ano - částečně je to možná způsobeno tím, že autor text nenechá uležet a pořádně si ho po sobě nepřečte.

   Analyzovat to soustavně by byla zbytečná námaha - a vzhledem ke kvalitě článku (byť pan Podracký už napsal texty mnohem horší) i nezasloužená.

   Upozorním proto jen na detaily:

   - Užívání výrazu "přirozený" (např. přirozené hodnoty) - to je charakteristické pro určitý typ konservatismu, který vychází z přesvědčení, že lidé reformami a revolucemi pokazili řád, který "fungoval" a byl tedy "přirozený".

   - Opomíjení elementární historické skutečnosti, že "individualizace" je základním kamenem liberalismu. Ten se dostává do konfliktu s křesťanskou - přesněji řečeno církevní - tradicí, která posvěcovala jeden určitý typ pospolitosti odpovídající feudálním poměrům. Patrně i proto se moderní individualismus nejlépe uplatnil u kalvinistů (jak si všiml už Max Weber, když popsal kořeny kapitalismu v "protestantské etice"). - V Německu proti tomu konservatismus vedl boj ve jménu "kultury" proti "civilizaci" (např. Thomas Mann). Od té doby se táhne linie "konservativní revoluce". Rozmanité proudy se zpravidla shodují v jednom: kořenem zla je Francouzská revoluce.
   -- Na tomto místě je důležité si uvědomit, že Francouzská revoluce zakládá oba hlavní politické proudy: liberalismus a socialismus. --

   Autor si vybral Beckův termín "rizikové společnosti" nahodile a zachází s ním zcela svévolně. Jako ostatně s většinou ostatních termínů.

   Všechno je podřízeno dnes tak oblíbenému apokalyptickému vyznění ("konečný zánik").

   Symptomatické je, že se neobjeví sebemenší náznak myšlenky, že by globalizace mohla mít nějakou souvislost s kapitalismem.

   Smazat
 4. Panove, ci co jste ! Vase navstevnost je v upadku !
  (nick honolulu by rekl v prdeli, ale on je nastesti zablokovan.)

  22:52 - Nadnarodni kmenova vernost je u jednech odsuzovana a u druhych prosazovana. Nastesti mame daleko chytrejsi lidi nez jsou oni (ti degenerati) !
  POSLECHNETE SI !
  Alex Jones : Declares War on the NWO :
  EPIC RANT !

  OdpovědětSmazat
 5. Je potřeba všechny globalisty poslat do háje.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10:38!
   A kdo je tam vyprovodí, když neznají cestu a navíc jejich cílem je dojít do ráje nikoliv do háje.
   Ďuro Trulo

   Smazat
 6. Vynikající článek, který by neměl zapadnout! Velice dobře popisuje realitu tak, jak ji všichni chápeme.
  To co se dneska děje už tady v jisté podobě bylo a sice v podobě Římského impéria. Mnoho evropských národů bylo tenkrát zničeno a sešrotováno, aby po pádu toho strašného monstra se opět zrodily národy nové. Impérium je past, která zredukuje lidské bytosti na pouhý ekonomický rozměr.
  V takové pasti pak bují nejrůznější formy deviace ve snaze lidských bytostí se osvobodit. Protože ultratotalitní impérium nemá žádné obecně sdílené hodnoty, jsou deviace vydávány za svobodu. Bylo to tak za starého Říma, je to tak v současném Americkém impériu, pod které patří i jeho vazal Evropa.

  OdpovědětSmazat
 7. Proč nenaráží masová migrace v západní Evropě na významnější odpor?
  Je to z jednoduchého důvodu. Protože tu šílenou ideologickou masírku, jakou my tady zažíváme 25 let tam mají už od konce druhé světové války, kdy se západní Evropa stala vazalem USA. Takže tam již neexistuje generace, která by neměla vymytý mozek.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12.00 píše tam, kde se staletí lhalo "stejnosměrně" (západní státy), generace se naučily dílem "žrát" propagandu, dílem nedat najevo odlišný názor... protože JEJICH inkvizice, tajná policie a šibenice či gilotiny VEŘEJNĚ demonstrovaly svoji výkonnost.

   U NÁS TO OVŠM STALETÍ BYLY CIZÁCKÁ CÍRKEV, CIZÁČTÍ TAJNÍ I KATI. Proto si Český národ zachoval svobodu myšlení, naučil se hrát komedii jakémukoliv mocipanstvu, ... prostě už děti věděly, že mají chodit do Kuratoria a číst Árijský boj, později do Pionýra a číst Ohníček, dnes modlit se do Skautu... "věřit" masáži sdělovadel a exsoudružek, nyní paní inkluzivních učitelek... A MYSLET SI CO CHTĚJÍ.

   Smazat
 8. Ten článek je třeba vnímat z hlediska podstatných rysů, charakterizujících současnost. Bylo by chybou snažit se obsah nacpat do filosofického formátu. Podle mého se autorovi podařilo tu podstatu popisované individualizace jedinců potlačením jejich sociální odpovědnosti a inteligence 100% vystihnout. Bohužel tenhle globalistický hodnotový systém naruby není tím, čím se tváří být a co je nejhorší, ve svém důsledku nepředstavuje vývoj společnosti, ale naopak úpadek celku ve prospěch nejdravějších egoistů s nulovou sociální inteligencí, neboli "Vítejte v džungli predátorů, kteří to vymysleli a již léta trpělivě prosazují

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.