Reklama

neděle 4. února 2018

Tři poznámky k sestavování vlády


Stanislav A. Hošek
4. 2. 2018
V první poznámce se zamýšlím nad nerovnoprávností politických stran, které jsou součástí současné sněmovny, což způsobovalo v celé historii ČR problémy při sestavování vládních koalic a v současnosti se ještě prohloubilo. Ve druhé pak o suverénním vítězi voleb a jeho koaličních problémech. V poslední pak o Čtyřbloku a jeho pozici vůči každé eventuální vládě.Nerovnoprávnost politických stran


Déle než dvacet let je ve spektru politických stan přítomna KSČM, která v něm zaujímá poněkud bizarní postavení. Může vykonávat svou činnost, může být dokonce volena do všech zastupitelských orgánů, leč nesmí se podílet na vládnutí ve státě. Taková pozice je poněkud schizofrenní a nedůstojná skutečného právního státu. Politické strany v solidním právním systému jsou buďto v celé šíři legální, nebo je jejich činnost soudem zakázána. Jiná jejich pozice je čistou diskriminací, politickou šikanou a v neposlední řadě porušováním občanské svobody. Zásadně je povýšením ideologie nad právo.

Kořeny této situace tkví v samotné změně společnostně-politického režimu bezprostředně po 17. 11. 1989. Nově nastupující moc nebyla, bez stávajících úředníků veskrze příslušníků KSČ, nejen spravovat stát, ale ani vytvořit pravidla demokratického politického systému. Za druhé se obávala rizika z okamžitého zákazu KSČ, aby nevznikly nepokoje, či dokonce občanská válka. Za třetí si už vůbec nedovolila svou aktivitu prezentovat jako restauraci kapitalismu, dokonce toho z devatenáctého století, protože by s jistotou ztratila spontánní souhlas s celou změnou.

To byly hlavní důvody, proč komunistická strana nebyla zakázána, ale její ideologie později pouze deklarována za zločinnou. Deklarace jsou vždycky právně nejasné, tvrdím že záměrně, protože je pak věcí dalšího mocenského boje je různě vykládat. Takže nakonec máme ve spektru politických stran komunistickou stranu pod firemní značkou KSČM, která se dokonce někdy prohlašuje za antisystémovou, aniž by přesně veřejnosti sdělila co to je a vedle toho celou škálu protikomunistické agendy od lustračního zákona přes pseudohistorický ústav šetřící minulost až po „Bohumínské usnesení ČSSD“.

Tato celková situace mi příliš připomíná absurdní myšlenkovou dílnu lídra polistopadových změn. A bohužel nejen to, přesvědčuje mne o tom, že určitá část elit politických, či jen aktivně se do politiky zapojujících si v některých situacích rovněž libuje v absurditách. Ne nadarmo mezi nimi převládá cimrmanovský duch, což je pouhé pokračování absurdit Švejka, tentokrát v mírových podmínkách.

KSČM je tedy od svého založení „polostranou“. Z právního hlediska není protiprávní, ale není plně právní, čili jaksi nedefinovaně v neprávním postavení. Neprávnost je jedním z charakteristických rysů dominantně ideologického právního systému. V tom našem jde evidentně o pozůstatek právního myšlení vzniklého za minulého režimu. Pokud by právní systém byl striktně pozitivistický, nepodřízený ideologii, poskytoval by jmenované straně právní prostředky k žalobám za diskriminaci. Řečeno na tvrdo. Bohumínské usnesení ČSSD by mohlo být soudně napadeno a příslušný soud by musel nařídit jeho zrušení. Pokud by zrušeno nebylo, musel by soud sankcionovat ČSSD, až třeba po zákaz její činnosti. Z tohoto úhlu pohledu se nezabývám tím, nakolik taková situace vyhovuje nejvyšším představitelům KSČM, kteří si po celou zmíněnou dobu lebedí ve sněmovně za vysoce nadprůměrné požitky, aniž mají jakoukoliv odpovědnost.

Rozepisuji se o tomto stavu poněkud obšírně především proto, že v současné sněmovně už není v takové situaci jenom jedna strana. Vedle KSČM, s níž se nechce pořád nikdo umazat, je tam nově SPD, se kterou se dokonce nechce umazat po čtvrt století diskriminovaná KSČM. Považuji takový stav za neudržitelný. V mých očích je dokonce jedním z prvků degenerace zastupitelské demokracie. Popsaný stav již není pouhou krizí zastupitelské demokracie, čili šancí na reformu. Je to již prvek úpadku této formy konstituce politické moci. Což je už situace vysoce riziková. Nelze totiž ve spektru politických stran trpět „polostrany“, či dokonce jakési strany až třetiřadé. Tímto trendem by se postupně mohla úplně zablokovat funkčnost sněmovny. Neprávní pozice KSČM je produktem převratového kvasu, což po nějaký čas se dalo tolerovat. Ovšem stavět v právním státě do stejné situace i další strany, je nejen politicky, ale dokonce ústavně a státoprávně neúnosné.

Je minimálně zapotřebí zahájit debatu o našem systému soutěže politických stran v ustavování politické moci. Zásadním politickým a následně právním rozhodnutím musí být, zda uprostřed svého politického režimu dáme prostor pro existenci politických stran, které jej chtějí změnit. Z takové debaty musí jasně vyplynout, které strany mohou působit v celé šíři Ústavou kodifikované politické soutěže. Apriorní odmítání jejich práva na státotvornost, pak musí být trestně postižitelné.

ANO je klonem OF

OF vzniklo jako odpor proti normalizačnímu systému vlády KSČ. Zdůrazňuji, že vzniklo živelně a v neskutečně krátkém čase, i když odpor elit a nevůle většiny veřejnosti proti nadvládě KSČ byly dlouhodobé. ANO je výsledkem odporu vůči politické vrstvě polistopadové moci. Rozdíl je v tom, že doba vznikání odporu a nevůle veřejnosti proti ní je kratší, ale zato konstituování odporu do politického subjektu trvá nepoměrně déle, než tomu bylo v případě OF.

Lídr OF byl ve skutečnosti politik, sice deformovaný dlouholetou činností v ilegalitě, ale jeho vizí bylo vytvořit jakousi občanskou společnost poněkud neujasněnými metodami nepolitické politiky. Oproti tomu lídr ANO je nepolitik, který se začlenil do politického systému a hodlá svou činnost dominantně rozvíjet v jeho rámci, čili se změnil na profesionálního politika.

Pracovní metodu lídra OF determinovaly dvě stěžejní ideje. Lídr za prvé, díky celkové euforii doby, vzal na sebe roli jakéhosi guru velice fádně definovatelné víry, vyjádřené sloganem o vítězství pravdy a lásky nad lží a nenávistí. Za druhé díky dlouhodobému odporu proti nadvládě až diktatuře, si v sobě vypěstoval poněkud politicky kontraproduktivní vztah k právu. Stavěl totiž nad něj svědomí, navíc dominantně své vlastní. Dále to nehodlám rozebírat, ale troufám si tvrdit, že někde tady, v těch dvou rysech polistopadové nepolitické politiky, je skryt i jeden zdroj rozštěpení dnešní společnosti, které by byl až k uzoufání nudné, kdyby nebyla tak nebezpečné.

Pracovní metoda lídra ANO je naopak vysoce pragmatická. On sám je přesvědčen, že zásadní boj o moc byl již nejen rozhodnut, ale že jím nastolený stav bude trvat velmi dlouhou dobu. Ví, že půjde o kapitalismus nejvyšší prozatímní formy, čili o jakýsi globalismus. Což není nic neříkající pojem jakým je globalizace, jejíž počátek lze položit až do dávných dob prvních komunikací samostatně se rozvíjejících forem lidské civilizace. Babiš je původem nepolitik a je především oligarcha, tedy příslušník supervrstvy nejbohatších. Patří y k vrstvě, kterou v zemi vytvořily politické síly, jež jsou nyní prvoplánově naladěny proti němu. Ať už coby oligarcha bude prosazovat správu státu jako řízení firmy, či si uvědomí svou faktickou pozici politika, bude především, ne-li jenom spravovat stát tak, aby profitoval, protože pak bude profitovat i on. Je oligarchou natolik pragmatickým, že odmítá neoliberální ideologii. Je si vědom toho, že k profitování státu je nutná minimální spokojenost většiny a tak nesouhlasí s úplným odbouráváním prvků tak zvaného sociálního státu. Víc to nehodlám na tomto místě rozebírat.

Ve vedení OF se seskupili lidé všech možných ideologií, představ o politické praxi i dalším vývoji státu. Ještě širší názorová paleta ovládla jeho voliče. Díky tomu vznikalo, uvnitř nesourodého celku, zákonitě velké pnutí. Není proto divu, že se prakticky okamžitě po prvních volbách rozpadlo. Díky tomu, že vliv médií byl tehdy velmi malý, vytvořily se prakticky do té doby ve světě obvykle působící politické strany, dokonce kopírující pravo-levé spektrum

V hnutí ANO je v současnosti rovněž široká názorová paleta jak mezi vedoucími politiky, tak v členské základně a především v onom, na naše poměry, obrovském množství sympatizantů. Jsou tím dány základy vnitropolitických střetů názorových, ale také ve výkonu funkcí. Hrozí proto reálné spory až po rozštěpení celého subjekt. S čímž počítají převážně ostřílení borci politických klání od senátora Kubery přes Kalouska po Bělobrádka. Omlouvám se těm, na něž jsem zapomněl.

Zatímco lídr OF neměl žádnou reálně nosnou představu o podobě naší země, lídr ANO ji má. A nejen že ji má, veřejně ji sdělil, a což je nejdůležitější, lze pro jeho vizi získávat většinovou společnost. Pokud dostane možnost politické vlády, může se zaměřit na reálné vytváření takové většiny, zvláště když vize je střednědobá, ba až dlouhodobá, čím zásadně mění dosavadní programy politických stran, jejichž představitelé žili od voleb do voleb. ANO tím pragmaticky stírá rozdíl mezi tradiční levicí a pravicí a za „budovatelský“ princip svého konání pokládá profit státu, rodin a samozřejmě svůj. Je pouze otázkou, jakými metodami dokáže sjednocovací prvek alespoň udržovat, ne-li dokonce posilovat, aby jej většinovou veřejnost nejen pocítila, ale třeba i podpořila.

Na tomto místě si přece jenom nedokážu odpustit jednu osobní poznámku. Jsem celoživotním přesvědčení levičák a tedy nejsem samozřejmě obdivovatelem Babiše, jak se někdy může na první pohled zdát. Ale jsem zároveň jako on, vrcholně pragmaticky myslící a chovající se homo politicus. A jako takový velice dobře vím, že proti větru nelze… Beru za fakt, že kapitalismus byl nejen obnoven, ale dočasně posílen a že je dominantně celosvětovým. Podle mne na dost dlouho. Dále vnímám, že v Evropě není ani náznaku o změnách orientace v mezinárodním prostředí a že v ČR potřebujeme udržet stabilní situaci. Proto by politici, občané, ba i obyvatelé levicově, národovecky a konzervativně smýšlející se měli spojit s vizí ANO a snad ji i aktivně podporovat. Tou podporou vytvořit jednu z podmínek, aby se nerozštěpilo. Především levice by to měla pochopit, protože na rozpad ANO sází veškerá pravice, především ta nejdivočejší, neoliberální.

Čtyřblok


Necítím se kvalifikován k tomu, abych radil lidem, jako je pan Babiš a ostatní vedoucí politici. Ovšem pro naši zem v současné době je naprosto prioritní stabilita, hospodářská, sociální a tím i politická. Z posledních voleb vzešla obrovská převaha pragmatického politického subjektu, který fakticky ani není stranou, alespoň ve smyslu, na jaký je náš politický systém stvořen. Pokud ANO bude politicky vládnout v zemi, bude potřebovat silnou, až velice silnou opozici. Ovšem opozici především, ne-li jenom demokratickou a ne vedenou ideologickou zaslepeností.

Brzy po ustavení sněmovny vznikl Čtyřblok, který se sice pracovně vymezil jako ochránce demokracie, ale při tom se stejnou intenzitou nezdůraznil, svou ideologickou podstatu, jíž je nejen jakási nepřesně definovaná pravicovost, ale doslova nostalgie po éře nadvlády ODS. Čtyřblok je tedy, i ke své škodě, v éře pragmatismu naší země, přežitkem ideologizované politiky. V čemž pro budoucnost vidím problém. Čtyřblok se provoplánově prohlásil za opozici. Vládní pragmatismus, podle mého vidění, nebude v něm mít kompatibilní, čti pragmatickou opozici, ale nejasnou a hlavně dominantně ideologickou opozici. Čímž bude v zemi zaděláváno na nestabilitu až neodhadnutelného druhu.

Celá vrstva profesionálních politiků bude muset za pochodu řešit následující zásadní rozpor praktické politiky. Dovolit, či nedovolit nadvládu ideologií všeho druhu nad vývojem v naší zemi. Odhaduji, že dominantními prvky ideologie Čtyřbloku jsou antikomunismus, západnictví a lidsko-právní směska.

Na tomto místě bych si dovolil poslední zásadní poznámku. Všechny nedávné výzkumy ukazují, že antikomunismus dneska již nezajímá okolo 70ti procent občanů. Ideologii západnictví si je třeba ujasňovat, protože již dneska se rýsuje dvojí Západ, atlantský a kontinentální. Dokonce bych drsně konstatoval proamerický a proevropský. Předpokládám, že i u nás se bude muset vyjasnit, která košile je nám bližší. Co se týče balíku lidských práv, myslím si, že je čas začít rázně v praktické politice oddělovat někdy až vágně deklarovaná lidská práva, od přesněji kodifikovaných občanských svobod. Současně s tím je nutné pragmaticky uchopit i lidská práva, protože opět ukazují všemožné průzkumy, že většinovou společnost až v 80ti procentech vůbec nezajímá svoboda v Tibetu, ale výše jejich příjmů. Že tedy dávají vysokou prioritu sociálním právům nad všemi ostatními. Dokonce i ta migrace je vnímána přes brýle sociální. I když tady jde snad o jedinou oblast, kde je zřetelně vidět rozpolcenost vnímání práv na život a alespoň minimálně dostatečnou jeho kvalitu, s mnohostrannými a širokými právy na slušný a spokojený život.

Souhrnně

Závěrem si troufám shrnout. Pro stabilitu této země je nutné zrušit nerovnoprávnost politických stran. Je víc jak potřebné respektovat vůli nejpočetnější a k pragmatismu inklinující skupiny voličů. Za třetí pak je velice zásadní ve sněmovně vybudovat státotvornou opozici, čili dominantně s neideologickými argumenty vůči vládnoucím. Pokud bude forma vládnutí čistě pragmatická, nesnažit se ji rozvracet ideologicky. Při čemž je ale oprávněné široce debatovat o těch částech ideologií, které tvoří značně vlivné linie dělící současnou společnost. Migrací počínaje a mezinárodní orientací konče. Ty ovšem promítat do opoziční práce teprve tehdy, když bude známo většinové smýšlení. Odmítám tvrzení o exkluzivnosti jakýchkoliv názorů a nadtož skupin jejich nositelů ve společnosti a tedy poněkud zvrhlé představy, že existují lidé, kteří mají vyšší stupeň nároku na prosazování svého pohledu na svět, ať už se to týká jakékoliv oblasti.

40 komentářů :

 1. Pokud bude „demokratický blok" v opozici bude to jen dobře.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Víte co by pane Hošek lidi zajímalo?

   Zda nynějši komunistická strana ví,že by měla veřejně odsoudit NEOMARXISMUS s diktaturou tzv humanistů a později islamistů.
   Vždyt oni jak to vypadá ani nevědi vo co de protože nečtou NR a zpupně se radši dají porazit a rozemlit občany na prášek než by se hli!.

   Taky proč je v ÚSTAVĚ,že strany nebudou hájit zájmy voličů,ale SVOJE ZÁJMY.

   O TOM NĚCO NAPÍŠTE!

   A POSLOUCHEJTE UŽ UMÍTE NAZPAMĚT PRVNÍ BODY NÁRODNÍHO PROGRAMU OBČANŮ VOLIČŮ NEBOJE BUDETYE DÁL IGNOROVAT!

   Smazat
  2. Pane HOŠEK,OPĚT TU MÁME JAKÉSI POPISY SITUACE A ŽÁDNÉ NÁVRHY NA ŘEŠENÍ

   práve vy jako levičak musite vidět,že komunisti jsou řizeni svými diversanty ve vedeni,kteři zakázali šéfovi otevřit diskuzni rubrikz na jejich námi ovčany placeném stranickém webu voliče odkopávají stejně jako celá politická třida Šmejdů na FB,který je cenzurován a chtěji se tak sami zbavit odpovědnosti,aby se smáli svým voličům,kteři se na webech stěžuji a NIKDO JEJICH VRBU NEVYBÍRÁ !

   Kdo si z té polit.třidy vezme vaše dobře míněné rady k srdci,když tu máme v té polit třidě jen samé dubové hlavy,které nic nikdy nikdy od voličů respektovat nebudou?
   Za chvili budeme slavit brzy TŘICET let od doby,kdy tato polit třida není schopna udělat ani jeden použitelný

   ZÁKON O REFERENDU!

   Rovněž zapomněli dát ÚSTAVU schválit referendem a kdoví jestli proto pro občany platí!

   TO BY BYLO TÉMA KTERÝM BY JSTE ZAUJMUL NO NI?

   Smazat
 2. Pouze postrádám, a to nejen v tomto článku, jakoukoliv zmínku v oblasti Lidských práv a svobod o POVINNOSTECH!!! Tyto povinnosti při jejich dostačujícím vymezení dozajista mohou dopomoci ke sjednocení společnosti.
  Někdo může oponovat, že od toho jsou zákony.
  Já si to nemyslím, neboť zákonné normy se obvykle obcházejí, překrucují ve výkladu, či všelijak ohýbají a upravují nesourodými přílepky...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dobrý postřeh, ale ne nový. Aliance národních sil má připraven návrh nové Ústavy i s články o referendu a odvolávání politiků a také novou Listinu svobod, práv a povinností. Již brzy budou oba návrht zveřejněny k celonírodní a odborné diskuzi.
   Ukázka:
   Článek 3

   (1) Je přirozenou povinností každého respektovat svobody a práva jiného a nebránit mu v plnění jeho povinností a dodržování odpovědnosti. (2) Je přirozenou povinností každého omezit svá práva, je-li nutno ochránit život nebo zdraví osob, ochránit svobody a práva druhých anebo odvrátit závažné ohrožení vnější nebo vnitřní bezpečnosti a pořádku.
   (3) Je přirozenou povinností každého dodržovat při svém konání Ústavu a zákony. Obcházení Ústavy a zákonů je nepřípustné.
   (4) Je přirozenou povinností a věcí cti každého vykonat vojenskou službu nebo výcvik a bránit svou vlast a svou rodinu. (5) Je přirozenou povinností každého pomoci jinému v nouzi.
   Nové doplněné znění.


   Článek 25

   (1) Občané mají právo a současně povinnost postavit se na odpor proti každému, kdo by omezoval, potlačoval nebo odstraňoval svobody a práva občanů, měnil nebo rušil ústavní pořádek proti vůli občanů, omezoval nebo znemožnil činnost ústavních orgánů a orgánů státní správy a územní samosprávy nebo jejich činnost namířil proti občanům a státu.
   (2) Podmínky a podrobnosti držení, nošení a použití zbraní upravuje zákon.
   Nové rozšířené a upravené znění pro posílení ochrany demokracie.

   Smazat
  2. Je fakt škoda,že ANS odmítá zpupně podporu voličů a nemá žádný zájem dát do svého programu

   NÁRODNÍ PROGRAM OBČANŮ VOLIČŮ.

   Proto taky dosáhlove volbách debaklu a dále se těši,když může rajtovat jako strany politických ŠMEJDŮ ¨na mrtvých oslech!

   Smazat
 3. Trochu bych nesouhlasil s p.Hoškem, že ANO je OF.
  OF bylo sdružením nekomunistů, exkkomunistů a antikomunistů,
  a neco ve stopovém množství i tehdejších ještě komunistů. Tise vybrali sami.
  Do ANOfertu byli hlásící se zájemci prokádrováni,
  zda mohou být nějak prospěšní.
  ANOferst snad neměl Stanovy, ale měl Pravidla,mnohdy nepsaná.


  OdpovědětSmazat
 4. Listopadový podvod 19895. února 2018 0:57

  • www.youtube.com/watch?v=phci3AqzAv0
  Zásadně odmítám jako nepravdivý a zavádějící termín „sametová revoluce“. Pojem revoluce se totiž podle historické vědy vztahuje k úplně jinému fenoménu, než tomu, který proběhl u nás r. 1989. Šlo nikoli o revoluci, ale o kontrarevoluci, státní převrat, havloidní hadrák, palácový puč…, podobný latinskoamerickým převratům. S tím souvisejí i nesmyslné termíny „barevné revoluce“. Tyto názvy politruci moderních dějin užívají k ohlupování širokého občanstva.
  O žádnou revoluci přitom nešlo – šlo o mocenský převrat, doslova o palácový havloidní puč, při kterém jako polistopadový premiér sekundoval Havlův kámoš komunista a Slovák Čalfa.
  Čím byly "Václaváky" v pondělí, v úterý, ve středu? Stačí si jen chtít vzpomenout. Lidé ráno šli do práce a ti, kteří po práci si šli zazvonit klíči na Václavák, poslechnout si kohokoliv, si šli hlavně zakřičet. A to zejména proto, že už se to mohlo, přesněji, policie nikoho za to nehonila. Když se řečníci vypovídali a dav se vykřičel, pak se zavřel balkon na Melantrichu a všechno se zase rozešlo. Pak se situace probrala v hospodách a ráno opět do práce, kde všichni měli zajištěnu práci a svou mzdu. A tak to mohlo jít dokola ještě hodně dlouho.

  OdpovědětSmazat
 5. Falešní zpráva v listopadovém podvodu 19895. února 2018 0:58

  Falešní zpráva (fake news) byla použitá u nás lživým Havlem, jeho kamarilou a protisocialistickými živly už v listopadovém podvodu 1989. Spolupodílel se na ní i herec Nárožní. Byla rozbuškou prvopočátku hadrové havloidní revoluce! Přičemž podle průzkumů v r. 1989 změnu politického systému chtělo jenom 12% lidí. Takže 88% lidí si přálo zachovat ten systém, který zde byl. Chtělo to pouze vykonat nějaké kosmetické změny.
  • www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Karel-Srp-a-nezkresleny-pohled-na-listopad-89-Nebyl-to-masakr-jen-vetsi-pendrekiada-A-ten-mrtvy-soudruh-za-ktereho-pujdeme-zapalovat-svicky-407304
  Jak mrtvý student Šmíd vstal z mrtvých a byl z něho srazu živý estébák Žifčák:
  • www.freeglobe.cz/Articles/1697-ludvik-zifcak-mrtvy-student-smid-vzpomina-na-listopad-slo-nam-o-vymenu-spicek-uvnitr-ksc.aspx
  • https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Šmíd

  OdpovědětSmazat
 6. Tento "Demokratický čtyřblok" si velice dobře rozmyslí , jestli podpoří Babišovu Vládu , protože v případě předčasných voleb skončí a korýtka jim budou odebrána .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 6:36 jestliže se Drahoš vmísí do řad TOP09 nebo do STAN, budou předpokládat, že se svezou na prezidentské "energii" pana Drahoše. A předčasné volby jsou možné?! Budou sázet na pasivitu voličů, otrávených volbami a oni jsou zarytí Bakalovci i když to mnozí netuší. A zfanatizovaným mladým je tunelář Bakala ukradený.

   Smazat
 7. V článku postrádám uvědomění si toho, že v naší zemi neprovádí nikdo, žádný "subjekt" samostatnou politiku. Náš 10 milionový stát je ve skutečnosti řízen zvenku a žijeme v postavení protektorátu. Proto jsou koaliční spory čistě jen hádkami vyšších zaměstnanců a lid je jimi znechucen, protože intuitivně chápe jejich malost.Jejich nemožnost a neschopnost změnit situaci, ať již jde, namátkou, o výši platů, TVORBU CEN VŠEHO včetně bydlení pro mladé atd.
  A co se týče komunistů, SAMI si zadělali na zánik, tím, že se tupě nepřejmenovali v touze neztratit starší voliče. Ze stejného soudku tuposti je to, že se zbaběle
  nechali kdekým ostouzet.Nepřilákali tedy mladé členy a tím jdou do háje.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Upřednostnil byste pokrytectví 8.32? Přejmenovat se a vymalováno? Jako to udělaly ty nejodpornější komunistický, aparátčický svině? Na každým podniku zakládali tzv. Občanská fóra, lezla do nich nejvyšší komoušská elita každého podniku, a pak se to rozdělilo - ta pakáž. Část zoranžověla na ČSSD a zčásti se stalo modrý ptactvo,a ihned to ničilo stranický legitimace, lhalo to jak prase, a kádrový materiály se u každého podniku skartovávaly v noci, kdy o tom řadoví zaměstnanci neměli ani šajn. Řadoví zaměstnanci letěli na dlažbu hned po ukončení tohoto procesu, komunistickej šmejd už rok dopředu věděl, co se chystá, a už měl zajištěný další koryta. A to, co vlezlo do parlamentu jakožto "zástupci lidu" a vláda a další havěť, která se ujala řízení tehdy ještě československé lodi, jako první "demokratický čin" si odhlasovala platy do výše desetinásobků původních!!! Desetitisíce lidí na dlažbě bez zajištění a bez koruny, a šmejdi nahoře se statisícovými platy těm ožebračeným občanům prostřednictvím medií vzkazovaly, že byli léta zvyklí "vodit za ručičku" a že to skončilo. A hned začali taky vykřikovat, že rovnostářství mezi lidmi je nemožné, a nezaměstnanost je vysoce ekonomicky přínosná a pokroková. Na to začaly privatizace činžáků potomkům nějakých "ukřivděných domácích" bez jakýchkoliv pravidel, stovky lidí bez střechy nad hlavou, první bezdomovci a první umrzlí bezdomovci. A hned potom přišel ten hnůj, který nemá v naší zemi obdoby - snad středověk? Ti šmejdi nahoře - ta elita - mají konečně svůj komunizmus v plné parádě, ačkoliv žvaní o demokracii a lidských právech, a všichni obyčejní občané, které mají u zadku, mají kapitalizmus, včetně veškerého hnusu, jako je lichva, vyděračství, smlouvy uzavírané telefonicky, exekutorské svině, a všechen tenhle švajneraj. A taky samozřejmě mediální hnus, uplácené hvězdy, soudce, advokáty - aby byrokratický a politický šmejd měl trvale zajištěné volební úspěchy. A vy tady melete něco o přejmenování? Proč? Poctiví komunisté, kteří to mysleli vždycky dobře a ideálům rovnosti mezi občany věřili a věří, proto nesmějí mít účast ve vládách apod. se mají nějak přejmenovat, aby si tím účast zajistili? To znamená pokrytectví, úplatky, zlodějny, lhaní, a oblbování? KSČM má cenu proto, že zůstala věrná svým zásadám, nezpronevěřila se, a jako takovou ji vnímáme. Proč by měli lákat "mladé členy"? Zas nové prospěcháře, kterým by nešlo o ideologii, když v tomhle státě jde jen o pytle grošů, státní trafiky, a parazitický způsob života, který je mediálně vychvalován? Mezi lidmi je spousta tupců, jako jste vy - jděte do háje!

   Smazat
  2. Do háje jděte vy, ale předtím si pořádně přečtěte
   můj příspěvek, vy horká hlavo. Ksčm se měla přejmenovat, ti komanči, co se překabátili a vlezli do jiných stran, o těch můj příspěvek nebyl. Ksčm měla pod novým jménem a s inovovanou ideologií získat mladé členy.Tečka.

   Smazat
  3. Ne! A čím by se pak lišili od lotrů, kteří se účelově překabátili? Kdyby se KSČM přejmenovala, úplně by ztratila smysl, úroveň, hrdost a čest - zachovala by se stejně jako se chovají hajzlové, kteří přelézají ze strany do strany, založili si TOP, LIDEM, a podobně. Nemají s tím problémy, hajzl jako hajzl, jen když to sype, a je tam určitá míra pramovoci. Jen tehdy, pokud si KSČM zachová název a čest, jen tehdy může získat nové členy a vyhnout se přirovnávání k šmejdům a pomluvám. Váš příspěvek jsem přečetl - fandíte šmejdům, převlékačům kabátů, a lovičům koryt. Vy byste se taky přejmenoval, kdyby to pod jiným jménem sypalo víc, nebo by to slibovalo lepší kariéru? Určitě ano - nelišíte se od převlékačů kabátů. KSČM nechte na pokoji, ti se určitě nepřejmenují a mezi laciné šmejdy se tím nezařadí. A něco jako jste vy, jim může vlézt na záda.

   Smazat
  4. Problém KSČM je její ideologie, která sice formálně kritizuje "některé chyby" minulého režimu, ale nikdy nepochopila a neztotožnila se s demokratizačním proudem z konce 60tých let. Výsledkem je, že jde jen o kontejner na protestní hlasy a ve chvíli, kdy se těch kontejnerů na protisystémový protest objeví víc - viz SPO, SPD, částečně Piráti, částečně i ANO - přijde zákonitě o voliče. KSČM je jen vzpomínání na časy minulé. Bez poučení, bez nové vize.

   Smazat
 8. Úvahy Stanislava Hoška jsou, jako většinou, zajímavé.
  Co mne u někdejšího zákonodárce - mírně řečeno - udivuje, je jeho představa, že "Bohumínské usnesení ČSSD by mohlo být soudně napadeno".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No nyní je již řada judikátů stran stranických problémů, např. nezařazení na kandidátku.
   Tudíž byla proražena možnost obrátit se na soud
   stran záležitostí politických stran.
   Jak by to skutečně dopadlo je jiná věc, zde se obávám, že by to bylo zahráno do autu.

   Smazat
 9. Podpořit Babiše je jediná možná cesta aby nedošlo k podpoře od DEMOKRATŮ a hlavně od ANTIKRISTŮ. Já to vnímám také tak že Babiš si je vědomý že jediná jeho opora jsou voliči atak to proto tlačí na zdegenerované socany a zatím nechce otevřeně spolupráci z SPD a KSČM. SPD jsem volil a komouše považuji za zkrocené parazitečky.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Opravdu 9.25? A za jaké parazitečky považujete všechen ten komunistický aparátčický šmejd, který je dnes zase ve všech pozicích státu i soukromého sektoru, kde se krade,šmejdí, devastuje a berou prachy pod různými jmény a názvy stran? Za nezkrocené parazitečky a šmejdy, které nikdo nikdy nezkrotí, a kteří jdou i přes mrtvoly, protože dovedou parazitovat i na ožebračených, chudých, umírajících, i na mrtvolách? To by mně zajímalo, jaký název jste dal těmto.

   Smazat
  2. To často uvádím již déle jak rok a to TOTÁLNĚ ZDEGENEROVANÝ ZVRHLÝ PARAZITI. Taktéž píši o rodinách bývalých komoušských pohlavárů jako Žantovských, Vondrů, Dlouhých a skoro nekonečný seznam. Určitě je znáte osobně. Čest práci lenoši. Lenost je matka všech neřestí.

   Smazat
 10. "Demokratický" čtyřblok vznikl za účelem ZABLOKOVÁNÍ DEMOKRACIE V ČR... a ať každý posoudí sám, nakolik se jim to čtyřnásobně z kavárny a z far daří. Takže dojde-li, z božího dopuštění díky blokujícímu čtyřbloku, který o demokracii bohapustě žvaní a myslí jí pouze svoji vlastní DIKTATURU, k opakování parlamentních voleb, VÍME PROTI KOMU MUSÍME VOLIT. PROTI BANDĚ ČTYŘ... a proti jejich "holubům" hnízdícím a hodlajícím se uhnízdit v SENÁTU. Slušní lidé nemluví s vlastizrádci (hláška ala Havlovi amorální moralisté).

  OdpovědětSmazat
 11. „Pro stabilitu této země je nutné zrušit nerovnoprávnost politických stran.“
  Nedomnívám se, že jsou strany nerovnoprávné. Který zákon je znerovnoprávňuje?
  Ostrakizace některých stran je prostě způsob vedení politického boje. Pokud na to voliči slyší, bude to pokračovat. Pro zachování demokratičnosti tohoto boje, vidím jako velký nedostatek, že veřejnoprávní sdělovací prostředky nejsou objektivní a slouží politickému boji jenom některých stran.

  „Je víc jak potřebné respektovat vůli nejpočetnější a k pragmatismu inklinující skupiny voličů.“
  Tato vůle je vyjádřená výsledkem voleb (už ale nevím, jak zrealizovat to váhové kritérium „k pragmatismu inklinující“). Jak tuto vůli dodržet při sestavování vlády, když procentuálně první strana, má odlišný program od druhé? Potom by striktní dodržení navrhované téze, nevedlo k funkční vládě.
  Nebo, má premiér vytvořit takovou koalici, aby měl maximální počet křesel ve sněmovně, či raději takovou koalici, která bude mít menší (ale nadpoloviční) počet křesel, ale budou v ní strany, programově si bližší?
  Tím chci naznačit, že podle mého názoru, je demokratická politika strom zelený a snaha ji zdokonalit, i když je vedená dobrými úmysly, může přinést více dalších problémů, než kolik vyřeší (pokud nějaký). Možná jsem tomu ale špatně porozuměl, potom by bylo názornější, kdyby autor uvedl jakou ústavní změnou, by si představoval navrhovanou tézi zavést.

  „Za třetí pak je velice zásadní ve sněmovně vybudovat státotvornou opozici, čili dominantně s neideologickými argumenty vůči vládnoucím.“
  Toto mi přijde jako naprosté volání na poušti. V opozici zůstávají strany, které nejsou přizvány, nebo odmítnou vstoupit, do vládnoucí koalice. To jediné mají společné. Jinak to je naprosto nesourodé uskupení stran s rozdílným přístupem k vládnímu prohlášení i s rozdílnou vůlí, v případě rozhádání koalice, vyjádřit vládě nedůvěru a tím vyvolat předčasné volby. Podobně, jako u předchozího bodu, navrhovaná téze by byla zásahem do demokratických svobod politických stran (opozice nemá povinnost být státotvorná, či nebýt ideologická). Chování vlády, Sněmovny, či Senátu upravuje ústava a bylo by třeba určit, co je tam špatně.
  P.K.

  OdpovědětSmazat
 12. Dnes je shodou okolností na internetovém publicistickém bulváru Novinky.cz publikován článek o projednávání zákona o prokazování původu majetku ( pokud vím, tento zákon se neúčinně projednává už asi 25 let) a pochopitelně, celá smečka politiků, různých zástupců obcí a měst, a různých zastupitelů, a dalších a dalších mluvících hlav a parazitů bolestně vřeští, a nadává, a
  dokonce! hrozí demisí a rozvázačkou. To by bylo, aby se u všech těch původně nahých prdelí, které si vlezly do politiky nahrabat majetek, prokázalo, kolik si žvaněním, politikařením, a zneužíváním pravomocí skutečně nahrabali, a jak lehce to jde. Kdepak pořádná práce - to vošklivý slovo jen pro blbečky! Raději funkce položí - raději dobrovolně odlezou od koryta? To už něco znamená! Všichni by totiž měli být vyšetřováni trestně za zneužívání pravomocí za účelem získání neoprávněného majetkového prospěchu, a za špatné nakládání se svěřeným majetkem. Zase a opět již tradičně kují pikle, a dožadují se pomoci ve smyslu zákona o střetu zájmů, který prosadili a ještě trapně zdokonalili v tažení a boji proti Babišovi - a teď se u téhož Babiše dožadují pomoci s využitím právě tohoto zákona! Jak tradičně trapné - česká tradiční trapárna v akci. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní spadnout nechce a nechce, a tak je to tady pořád dokola. Teď už na očích veřejnosti, protože všechno utajovat do nekonečna nelze. Skutečnost, že spousty zákonů, předpisů, a hovadin, občany těžce poškodily, oni vždycky měli na háku. Dokud se škodí druhému, je to v pohodě ( typické pro ČR a Čechy) ale jak se hozený bumerang začne vracet, to je panečku ječení! Tak můžeme být ( my, občané, chátra, blbci, a neškodná lůza) jedno veliké oko a ucho, jak se z toho zase takticky a diplomaticky vybruslí k co nejmenší škodě obou stran. Opět a zas.

  OdpovědětSmazat
 13. KSČM nechápe, že měli bez dlouhých debat Babiše podpořit.
  A pak můžou různě varírovat a politizovat, ale až pak. nepochopili to a ani se nedivím...ale potom ať nebečí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proč by měla KSČM podpořit Babiše, když Babiš se jich i Okamury štítí a do vlády s nimi nikdy nepůjde?

   Smazat
  2. Tomu se říká strategie protože spojení Babiše s kýmkoliv z DEMOKRATICKÉHO bloku je katastrofa.

   Smazat
 14. Baibše by měli podpořit nejen KSČM ale také SPD a Piráti.Ti piráti,kteří se prvně dostali do parlamentu a hned si myslí jací nejsou borci.Ano,jsou borci,co boří všechno,nejsou vůbec vstřícní,jsou jakási odnož ODS nebo "demokratického" čtyř bloku vedeného Kalouskem.Dodnes se divím,že Kalouskovi beztrestně procházejí všechny jeho zlodějské kauzy....Tak asi tak.....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. "...Tak asi tak....." - asi tak, čili špatně. Co špatně, přímo debilně! Piráti nepozdravili u vrbiček svaté Čobolstvo v patřičně hlubokém předklonu? Nepatříte k té nové církvi, co má
   velké zloděje za svaté, ježto nekradou, nemají to zapotřebí. ŽE PREJ! sck

   Smazat
  2. A co takhle kdybys nechal pana Babiše konečně na pokoji, ty bezvýznamná nulo, vřeštící na diskuzích namísto názorů jen sprosté nadávky a urážky? Co je to "čobol" ty jeden trapnej sprosťáku? Když tahle země ustála vlády takovejch gaunerů, jako byli modrý ptáci, kteří veškerý majetek státu rozkradli a zem vydrancovali, nic horšího zde už nehrozí. Nic zde k ukradení není. Nikdo už nic neukradne, a pan Babiš to nemá zapotřebí vůbec, ty nulo s holým zadkem, zlá, závistivá, hloupá a omezená.

   Smazat
  3. OMYL teď nám jde o život!

   Smazat
 15. Jistě, až na drobnosti lze souhlasit. Drobnost: "právní stát"? Pragmatismus Babiše a ANO vypadá sympaticky, směřuje ke zlepšení sociálního postavení všech, tedy aspoň k částečné spravedlnosti. Čtyřblok: tyátr pragmaticky nemyslících, tedy myslících jen na sebe a své pány - kapitál. Čtyřblok desorientovaných zoufalců, kteří kopou na všechny strany, ale zásadně mimo branku? Protože 4blok "bojuje" proti občanům a jen za své partajní a sluhovské prebendy, je na odpis a kéž by "již nikdy více". KSČM buď ztratila chuť k tahu na branku, nebo taktizuje. Ale své poslání plní nemastně a neslaně. Potřebovala by mladou krev, ale ta je svedená vidinou "střední třídy" a svoji představou zářné budoucností v křesle mezi oligarchy. Tak když o tom přemýšlím, tak mám pocit, že ve větších výkalech jsme se v posledních sto letech jako národ nebrodili. A ke všemu ještě vedení za uzdu Bruselem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mladou krev? To myslíte ty omezený potetovance, kteří mají mozek v mobilu a tabletu, kam pořád čumí? Kteří neumějí ani přečíst knihu, pokud není napsaná v tabletu? Ty, kteří mají vystudovaný nějaký zaručeně přínosný obor, třeba antropologii, v lepším případě politologii nebo sociální vědy? Ano, to budou vědátoři na správném místě - pardon politici - ti pro takové zbytečné vřešťouny, kteří denně dřepí u počítačů, píšou trapný bláboly, a ze státních aktiv odčerpávají nemalý důchod, už připravují plynové komory - abyste nečuměli vy trapáci! Budeš se brodit v ještě hlubších a smradlavějších výkalech - a po právu! Protože přesně tohle jste tady vyvřeštěli jenom vy, a zas už otravujete vzduch a vřeštíte. Nikoho a nic nedokážete nechat na pokoji.

   Smazat
 16. Komunisté, neboli KSČ, nyní KSČM,se buď musí hlásit ke komunismu, nebo se přejmenovat. Protože se přejmenovat nechtějí, měli by i nadále hlásat vedoucí úlohu dělnické třídy a sebe jako její předvoj, zespolečenštění výrobních prostředků, atd. Namísto toho se spojují s miliardářem a oligarchou, dělají ze sebe víc než podle volebních výsledků jsou, sami říkají že do vlády nechtějí a také by to byl dost anachronismus, kdyby ve vládě člena EU a NATO komunisté byli. Tak aspoň hlásají jakýsi sociální program a jsou bojovníky za ochranu přírodních zdrojů, i když vykradení veškerého uranu Sovětským svazem, nebo prodeje vody či kaolinu jim nevadilo. Teď bojují za lithium aby před volbami oslabili ČSSD, i když je to asi bublina. Takže jaké zrovnoprávnění komunistů?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co to krafeš za sračky ty diskuzní sračkomete? nech KSČM na pokoji - a komu vadilo a vadí, že náš "stát" není vůbec žádný "stát" protože je celý rozkradený, a nepatří tomuto "státu" už vůbec nic? Proč žvaníte teď po osmadvaceti létech,kdy je všechno rozesraný, o komunistech? Protože jste duševní mrzáci? "Vykradení uranu" a neustále budeš vřeštět tyhle sračky, dokud u toho počítače nepojdeš? A kdo rozkradl český státní poklad - několik desítek tun zlata, který byl ukryt za okupace, a demokratům ho nedotčený vrátil ten "Sovětský svaz" o který si tady otíráš rypák - tak ptám se - kdepak je? Která svině ho rozkradla? Je z něj totiž úplný hovno - nemáme nic. Ale ty máš přehled, tak tady napiš kdo rozkradl národní poklad, namísto těch sraček o KSČM nebo Babišovi - vy halapartníci praštění!

   Smazat
  2. Marx se také opíral o v té době oligarchu Englse.

   Smazat
  3. 16.46 máte naprostou pravdu. A vy, 18.18, se raději uklidněte, prskáte jako rozzuřený jezevec.

   Smazat
 17. Jedinou skutečnou pravdu jsem pane Hošek napsal, že ANO má složení od radikální levé do radikální pravé . Kdyby odešel Babiš, tak se tato sešlost rozejde jak hosté restarurace po závěrečné.

  OdpovědětSmazat
 18. Po roce 1989 byl vytvořen z KSČ strašák.A lidi na to pár let slyšeli.Využily toho všechny strany,přestože se tím chovaly přinejmenším pokrytecky. Strany,které působily před rokem 1989 byly součástí národní fronty a radostně se podílely na všem co po listopadu kritizovaly.A do nově vzniklých stran zase nalezli překabátění komunisti.Takže jenom a jenom pokrytectví.A dnes si hrají na "demokratický blok".Jeden demokrat lepší než druhý.

  OdpovědětSmazat
 19. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.