Reklama

pátek 6. dubna 2018

Dopis O. Benešíkovi - předsedovi Výboru pro evropslé záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu české republiky

6. 4. 2018
Praha 3. 4. 2018
Vážený pane poslanče Benešíku,
odpověď, kterou jsme od Vás obdrželi (je na konci textu) k naší Výzvě poslancům PS PČR ze dne 31.3.t.r. ZDE, v nás vyvolává obavu v tom smyslu, že jste dotyčnou výzvu buď vůbec nečetl, nebo neporozuměl jejímu textu a především pak jejímu účelu. Hlavní obsah této výzvy spočívá v hájení českých národních zájmů skutky, nikoliv jen slovy a tedy v předcházení podpisu mezinárodních smluv, které jsou v příkrém rozporu se zájmy této země a většiny jejích obyvatel.


Následné „projednávání a schvalování“ těchto smluv podepsaných s Bruselem je totiž již čistě formálního charakteru, zvláště za situace, kdy podle platné legislativy jsou tyto zákony často nadřazené zákonům českým.

Ve výzvě se obracíme na poslance s žádostí, aby iniciovali konání ad hoc referenda k uvedeným smlouvám, pokud budou mít potřebu ověřit si předem většinový názor našich občanů a opřít se o něj. S ohledem na průtahy při jednání o zákonu o obecném referendu je totiž již nyní jasné, že je třeba reagovat na všechny tři uvedené smlouvy velmi rychle – tedy před možným vypsáním referenda, které by již vycházelo z platného zákona o obecném referendu. Jinými slovy navrhujeme volit stejný postup, jaký byl použit při našem vstupu do EU.

Poslanec Benešík (KDÚ-ČSL)

Dovolte tedy, abychom Vám sdělili shrnutí obsahu Výzvy poslancům PS PČR:
a/ cílem této výzvy je především předejít podpisu smluv Dublin IV a Globální kompakt k migraci, a to z podnětu poslanecké sněmovny. Dodatečné schvalování již podepsaných smluv mezi představiteli ČR a vedením EU naší poslaneckou sněmovnou má totiž již zcela formální charakter a jako takové je jen ryze formální. Nebo snad zamítá poslanecká sněmovna takto podepsané smlouvy, když tyto jsou fakticky následně nadřazeny českým zákonům? Je třeba si uvědomit, že oba zákony znamenají zásadní ohrožení další existence našeho státu, národa, jazyka, kultury a zvyklostí, o zbytku naší suverenity ani nemluvě.

b/ Pokud máme být závislí jen na tom, co přijme či nepřijme europarlament, je další existence Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nadbytečná. Váš argument tedy  nemůžeme přijmout a jsme si jisti tím, že pokud se nad celou věcí zamyslíte, dáte nám nutně za pravdu.

c/  Smlouva Dublin IV může být nepochybně europarlamentem přijata (a my si při stávající praxi neděláme velkých iluzí o opaku), naše výzva však směřuje k tomu, aby poslanci sněmovny iniciovali odmítnutí jejího podpisu, což je něco zcela jiného než to, o čem píšete. Vyzýváme tedy poslance, aby hájili české národní zájmy, o nichž mnozí z poslanců vč. premiéra tak hezky hovořili při ustavující schůzi nové sněmovny po posledních volbách. A jak jistě uznáte, je to něco zcela jiného, než alibistické vyčkávání a odkazování na to, co bylo či nebylo přijato europarlamentem, kde navíc jak známo nejsou ani čeští europoslanci schopni hlasovat jednotně.

d/ V případě smlouvy Globální kompakt k migraci vyzýváme opakovaně poslance, aby:

1.  odmítli záměr vedení EU podepsat za všechny členské země tzv. Globální kompakt, (a to dokonce i bez jejich souhlasu). Jednak proto, že takový postup nemá s demokratickými principy zhola nic společného, jednak i proto, že z veškeré české politické reprezentace dělá pouze statisty a ukazuje na jejich nepotřebnost;

2.  iniciovali výzvu pro prezidenta republiky k odstoupení od smlouvy Globální kompakt, což současně přispěje ke sjednocení naší zahraniční politiky v tomto pro naši zemi a národ doslova historickém kroku. Oba uvedené kroky je třeba provést v jejich kombinaci, neboť jeden nenahrazuje sám o sobě krok druhý.

e/  Návrhy obou smluv (Dubliv IV a Globální kompakt k migraci) jsou zásadně škodlivé pro náš stát a naše obyvatele, a to nejen co do konkrétního obsahu, nýbrž (a to především) co do samotného záměru. Proto je třeba odmítnout jejich podpis a k tomu iniciovat i naše příslušné představitele. Představa, že případná změna několika slovíček v návrhu smlouvy změní její obsah a záměr je nesmyslná. Máme již smlouvu Dublin III, která se dnes jeví nedostatečnou k tomu, aby ospravedlňovala snahu Německa, Francie a některých dalších členských zemí EU zbavit se části nejméně pohodlných migrantů jejich přesunem do ČR a do dalších zemí V4. Tato jejich snaha roste přímo úměrně s problémy, které si tyto země svojí benevolentní migrační politikou samy způsobily. To vše za situace, kdy jsme na rozdíl od právě jmenovaných zemí sami plnili podmínky smlouvy Dublin III. Důsledky neplnění ze strany dotčených zemí máme však podle smlouvy Dublin IV nést my a další země V4. Dosud není ani patrná snaha zmíněných západoevropských zemí toto migrační šílenství zastavit, pouze přesunout jeho důsledky i na další země, vč. ČR.

g/ Pokud jde o tzv. Istanbulskou úmluvu, pak Vaše tvrzení je v příkrém rozporu se skutečností, neboť tato smlouva byla podepsána již v r. 2016 a v současnosti máme poslední možnost, jak zamezit jejímu vstupu do praxe. Tedy zamítnutím tuto smlouvu v ČR ratifikovat. Celý proces ratifikace přitom začíná právě v poslanecké sněmovně. Pro pořádek znovu připomínáme, že uvedením této smlouvy ve stávajícím již podepsaném znění do praxe dojde k zásadnímu ohrožení rodin našich spoluobčanů i nás všech, kteří máme děti či vnoučata apod. Ohrožení těchto dětí stejně tak jako různé genderové manipulace s lidskou rasou, v daném případě s občany našeho státu a s jejich potomky je nutné zastavit. Odmítnutí ratifikace uvedené smlouvy je k tomu poslední příležitostí.


S cílem rozptýlit nedorozumění se pokusíme Vám touto cestou vysvětlit obsah a smysl naší výzvy detailněji:
1/ smlouva Dublin IV.
S ohledem na základní body návrhu této smlouvy jsme navrhovali, abyste tuto smlouvu jako takovou odmítli, a to v plném rozsahu. A zavázali k tomu kroku též našeho představitele, který bude tuto smlouvu na vrcholné úrovni za ČR projednávat. Výslovně přitom upozorňujeme na tyto skutečnosti:
a/ jednání sněmovny v této věci a její usnesení přijaté dne 17.1.t.r. je zcela nedostatečné, neboť se zabývá především a prakticky jen odmítnutím automatického přerozdělovacího mechanismu a navíc
b/ toto usnesení je vyargumentované (s použitím ustanovení ohledně subsidiarity) tak, že u Evropského soudního dvora v Lucembursku neobstojí. O tom svědčí zkušenosti jiných členských zemí, pokud někdy použily tento argument, třeba i v jiné věci. Vždy neúspěšně. Tento fakt navozuje úvahy o chabé odborné úrovni předkladatele či dokonce o záměru poslanců Dublin IV. v navržené podobě nechat projít s výmluvou, že se nedalo nic jiného dělat, když ve věci rozhodl ve finále Evropský soudní dvůr. Hojná neúčast poslanců (či jejich nepřihlášení) při hlasování o usnesení k této pro naši zemi tak významné smlouvě tomu nasvědčuje. Ať již je správná kterákoliv z obou možností, ukazuje to na nedbalost až lhostejnost v práci poslanců, jestliže takové usnesení schválili.
Na další body obsažené v návrhu uvedené smlouvy pak usnesení sněmovny prakticky vůbec nereaguje, což navozuje dojem, že další ustanovení obsažená v návrhu smlouvy Dublin IV. jako např.:
 • omezení zodpovědnosti prvních států za migranty a její přenesení na jiné státy EU, tedy i na ČR;
 • tzv. reforma evropského azylového práva s tím, že cílem je zajistit ochranu migrantů již v regionu jejich původu, kdy migranti budou tak zlegalizováni ještě před odjezdem z domovské země s jejich přepravou do Evropy zajišťovanou neziskovkami (nejlépe za peníze našich daňových poplatníků).
 • touto smlouvou zakotvená povinnost pro ČR, která bude muset přijímat trvale migranty, které jim bude přidělovat evropská agentura pro azyl nebo platit miliardové pokuty (EUR 250 tis./1 migranta v případě jejich odmítnutí) poslanecké sněmovně nevadí.
Zabývala se mimochodem sněmovna již výpočtem, kolik bude činit pokuta ze strany EU ve výši 250 tis. EUR v případě, že by ČR odmítala „pouhých“ 100 tis. „přerozdělených“ migrantů zpočátku? Zjistila již, že výsledná částka je zcela mimo možnosti ČR?
Nechceme se (spolu s většinou občanů ČR) dožít v krátké době našeho zavezení migranty, které si pozvaly do svých zemí vlády západoevropských zemí, kterým dnes situace očividně přerůstá přes hlavu, a to jen proto, že usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR bylo odbyté tak, aby teprve dodatečně po podpisu této smlouvy ze strany představitele ČR bylo možné argumentovat tím, že jsme na úhradu pokuty za odmítnutí migrantů jako stát neměli peníze. V danou chvíli již nepůjde o nějaké kvóty v několika málo tisících migrantů, nýbrž o čísla až stonásobně vyšší. A to bude jen začátek, nikoliv konec.
Z tohoto důvodu opakovaně vyzýváme touto cestou poslance a celou sněmovnu k tomu, aby zavázala našeho představitele jednajícího v této záležitosti s EU, podpis této smlouvy jako celku jednoznačně odmítnout.
2/ smlouva Globální kompakt k migraci
Jak jistě víte, tuto smlouvu hodlá podepsat vedení Bruselu s OSN, a to za všechny členské země EU a dokonce i bez jejich souhlasu. Jde přitom o prezidentský typ smlouvy.
Opakovaně v této souvislosti připomínáme, že tato smlouva zakotvuje:
 • vznik práv občanů třetích zemí na migraci v kategorii občanských práv. (Tedy na jejich právo přistěhovat se do evropských zemí, tudíž i do ČR, zatímco občané ČR ani vláda či parlament v ČR nebudou mít možnost po podpisu uvedené smlouvy tento proces jakkoliv ovlivnit);
 • skutečnost, že členské země se tím vzdají úplně kontroly svých vlastních hranic, přičemž organizování migrace by tak mělo přejít z rukou orgánů jednotlivých států na Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a na neziskovky (účast na realizaci takového kroku by zřejmě naplňovala skutkovou podstatu velezrady v případě prezidenta republiky či vlastizrady v případě poslanců Parlamentu ČR nebo dalších ústavních činitelů).
 • skutečnost, že podpisem této smlouvy Evropskou komisí by se tato smlouva měla stát závaznou pro všechny členské země EU a její případné neplnění má být vymahatelné a sankcionovatelné Evropským soudním dvorem. (Na to, že nebudeme mít jako ČR na takové sankce peníze, upozorňujeme již v souvislosti se smlouvou Dublin IV. – viz bod 1/).
Účelem naší výzvy v případě této smlouvy je tedy iniciovat poslance k tomu, aby:
1.  odmítli postup zamýšlený ze strany Bruselu jako nepřípustný a
2.  vyzvali prezidenta republiky M. Zemana k odstoupení od této smlouvy (tak jak to učinily již některé jiné země – prezident Trump za USA, dále pak představitelé Švýcarska, Dánska, Maďarska, přičemž podobný krok lze očekávat s ohledem na již vydaná stanoviska i od Polska a některých dalších zemí).
3/ Istanbulská úmluva
Naprosto chybné je pak tvrzení, že v případě této smlouvy jde o nikým neschválený návrh. Tuto smlouvu totiž podepsal velvyslanec ČR při EU již v r. 2016, a to nikoliv svévolně. Nezbývá nám tedy, než vyjádřit politování nad tím, že Vy, jako předseda výboru pro evropské záležitosti, tuto skutečnost neznáte a neověřil jste si ani skutečný stav věci. Aby tato smlouva vstoupila v platnost, je třeba již jen její ratifikace. Její proces přitom začíná právě ve sněmovně. Z důvodů uvedených již ve výzvě poslancům (zejména pak legalizace kradení dětí z rodin státem za účelem jejich převýchovy, a to i pod často směšnou záminkou v rámci novodobého projektu GREVIO, jehož část je podobná nacistickému projektu Lebensborn) vyzýváme poslance, aby odmítli ratifikovat tuto smlouvu, a to až do doby sjednání zásadních změn v jejím obsahu.
Věříme, že poté, kdy jsme blíže objasnili podstatu a obsah této výzvy, dojdete k diametrálně odlišnému názoru, než který jste nám zaslal ve Vaší původní odpovědi, kterou pro pořádek přikládáme.

Za signatáře Výzvy poslancům PS PČR – seznam je zde:

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D. / předsedkyně Aliance národních sil, www.aliancens.cz
Ing. Jaroslav Tichý / místopředseda Aliance národních sil
Jindřich Vavruška / analytik Aliance národních sil
Ing. Jiří Oberreiter / ekonomický poradce Aliance národních sil
Petr Schnur, MA / místopředseda, České mírové fórum, www.ceskemiroveforum.com
PhDr. Ivan Müller, BA, MA, Ph.D. / místopředseda, České mírové fórum
Miroslav Starý /vydavatel, Severočeská pravda, www.severoceskapravda.cz
PhDr. Zdeněk Soukup / předseda, Platforma evropské civilizace, www.platformaec.cz
Ing. Karel Janko / předseda, Česká strana národně socialistická, www.csns2005.cz
Ing. Ivan Kratochvíl / předseda, Českoslovenští vojáci v záloze za mír, www.csvvz.cz
Ludvík Adámek / předseda, Občané 2011 – Spravedlnost pro lidi, www.obcane2011.eu
Ing. Marie Paukejová / předsedkyně, Jihočeská růže, www.jihoceskaruze.estranky.cz
Martin Marcikán / Svobodný vysílač, www.svobodny-vysilac.cz
JUDr. Karel Hais / předseda, Český ombudsman, www.ceskyombudsman.webgarden.cz
JUDr. Ogňan Tuleškov / vydavatel České národní listy, www.ceskenarodnilisty.cz
Ing. Peter Harvánek / předseda, Změna pro lidi, www.zmenaprolidi.cz
Mgr. Jan Kozák / filosof, www.gnostica.cz
Ing. Michal Klusáček / předseda, Česká strana národně sociální, www.csns.cz
PhDr. František Krejča / člen NR, Národní domobrana, www.narodnidomobrana.cz

S pozdravem

Ing. Jaroslav Tichý
PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

_________________________________________________________________________

Příloha: 

Odpověď předsedy Výboru pro evropské záležitosti PS PČR poslance Ondřeje Benešíka
k výzvě poslancům ze dne 31. 3. 2018.

„Děkuji. To jsou ale všechno nikým neschválené návrhy. Konkrétně ten z europarlamentu má minimální šance limitně blížící se nule na přijetí. Žádná smlouva do dneška nebyla přijata, takže se k žádné smlouvě nemůžeme vyjádřit.“ Zdraví O. Benešík

11 komentářů :

 1. Neskutečná drzost!
  Americká ambasáda u nás zavádí cenzuru! Představte si, kdyby to dělal někdo v jejich zemi! Kdyby jim někdo nařizoval, co si maj myslet!
  Ty už si z nás dělají opravdu BubuvZubu z Mogadiša!

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Americke-velvyslanectvi-vypisuje-granty-na-boj-s-dezinformacemi-Prednost-maji-ti-kteri-uz-drive-bojovali-530983

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jak to, že okamžitě nezasáhne BISka, kontrarozvědka? Jak to, že vláda okamžitě nereaguje protestní nótou a vyhoštěním velvyslanců? Co na to prezident?
   Toto flagrantní vměšování do vnitřních záležitostí naší země je jasným porušením mezinárodního práva!

   Smazat
 2. Aha podle toho panbíčkáře se vlastně nic neděje to je opravdu vidět v celé západní Evropě.

  OdpovědětSmazat
 3. Vláda: Už jste někdy viděli (slyšeli, četli), jak slouha protestuje proti svému pánovi?
  BIS: Už jste někdy viděli (slyšeli, četli), že by naše kontrarozvědka něčemu zabránila?
  Justice: už jste někdy viděli(slyšeli, četli), že by justice hájila zájmy této společnosti?
  Už jste někdy viděli (slyšeli, četli), že by vládnoucí třída či vrstva hájila jiné zájmy než zájmy své vlastní moci a kapsy?
  Já ne. Co tedy zbývá? REVOLUCE!

  OdpovědětSmazat
 4. 21:48 - po taškařici v 1989, o čem se nemluvilo, kdy se přepřáhlo cca 80% důstojníků STB do "moderní BIS", jelikož zde nebylo kde a z čeho brát, z disidentů???

  Hlavní a prioritní v tu dobu bylo, zlikvidovat Národní gardu u nás směšné Milicionáře! Taškařice se vybarvila, jen lidé nechápali, až nyní kdy se začínají probouzet, končí svoboda vyjadřování MAZÁNÍM, přesně CENZŮROU.
  A o tom vám už možná více řeknou PIRÁTI, kteří jinak plácají, páté přes deváté?
  Stark

  OdpovědětSmazat
 5. Zásadní omyl signatářů Výzvy poslancům spočívá v tom, že si myslí, že Dublin IV má charakter mezinárodní smlouvy. Nikoliv, tzv. Dublin IV má formu NAŘÍZENÍ EP A RADY EU. Takové nařízení schvaluje jen EP a Rada EU a platí přímo a je závazné pro všechny členské státy EU. Národní parlamenty do toho nemají co mluvit, leda snad podávat připomínky k návrhům. Jediná možnost jak zabránit přijetí takového nařízení je hlasovat proti jeho přijetí v Radě EU. Jak se ukázalo již při hlasování o kvótách, tak zástupce ČR se svými 12 hlasy toho moc v Radě EU nezmůže. O českých poslancích EP ani nemluvě. Protože kolem návrhu Dublinu IV byl dost velký šrumec v celé EU, zabývala se jím i Evropská Rada. Na posledním jednání ER účastníci jednání zřejmě nedospěli ke konsensu, ale Tusk předpokládá, že k němu dospějí na zasedání ER v červnu t.r. Pokud se tak stane a případně nějak upravený návrh následně schválí EP a Rada EU, bude prostě platit a hotovo.Pokud jeho ustanovení nebudeme respektovat budeme platit my mastné pokuty. Jiné alternativy nejsou, náš Parlament může akorát zírat. Když nezamítli poslanci Lisabonskou smlouvu, tak mají utrum. Referendum o Dublinu IV by jim nijak nepomohlo, protože poslanci nemají žádnou pravomoc zrušit jakékoliv Nařízení EP a Rady EU, pokud jsme členy EU. Taková jsou prostě pravidla, která již dávno poslanci schválili a tehdejší prezident podepsal. Prezidenta Klause, který váhal s podpisem Lisabonské smlouvy chtěli tehdy obžalovat z porušování ústavy, či dokonce vlastizrady. Teď si ten hořký kalich služebnosti našich zástupců holt musíme vypít do dna. Žádné petice a výzvy nám nepomůžou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:40 Pokud budou držet státy co nechtějí migranty a další co toho mají dost tak nějaká komise nic nezmůže. A neplatit nic a vyhlásit referendum.

   Smazat
  2. Anonymní - 6. dubna 2018 23:06

   Nebudou dotace, skončí stranické palmáre? To nikdy ta s€branka n€dovolí, živý je 500.000.000 daňových plátců, vyjma neplatičů!
   A to se vyplatí!
   D. Č€rný, umělec(€ntropa)

   Smazat
  3. A 22:40 Smlouva Dublin IV může být nepochybně europarlamentem přijata (a my si při stávající praxi neděláme velkých iluzí o opaku), naše výzva však směřuje k tomu, aby poslanci sněmovny iniciovali odmítnutí jejího podpisu, což je něco zcela jiného než to, o čem píšete. Vyzýváme tedy poslance, aby hájili české národní zájmy, o nichž mnozí z poslanců vč. premiéra tak hezky hovořili při ustavující schůzi nové sněmovny po posledních volbách.

   S ohledem na základní body návrhu této smlouvy jsme navrhovali, abyste tuto smlouvu jako takovou odmítli, a to v plném rozsahu. A zavázali k tomu kroku též našeho představitele, který bude tuto smlouvu na vrcholné úrovni za ČR projednávat.

   Smazat
  4. Klause chtěli tehdejší verdikt senátoři a poslanci žalovat a Ústavní soud v čele s Rychetským k tomu zaujal verdikt,kterým Klause přinutil podepsat to uvádím proto,aby jste věděli jaký je Rychetský Pavel h a j z l .

   Smazat
 6. Doporučuji Benešíkovi: běž do hajzlu a spláchni za sebou.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.