Reklama

úterý 10. dubna 2018

Jak pomoci Romům i Čechům zároveň Příspěvek do diskuse paní doktorky Kláry Samkové


Michal Brand
10. 4. 2018
Říkáte ZDE, že pokud chce někdo tvrdit, že integrace Romů v české společnosti dosáhla nějakých úspěchů, že jste připravena o tom diskutovat, ale že budete požadovat tvrdá fakta. Máte pravdu. Úspěchy jsou zcela marginální a jsou maximálně tak „jednou vlaštovkou, která jaro nedělá“.
Dále poměrně podrobně popisujete historii snah o zlepšení situace romské menšiny i o zlepšení soužití. Problémem nedostatečné integrace romské menšiny za komunistů bylo podle Vás, že komunisté k problému přistupovali jako k problému sociálnímu nikoli národnostnímu. Po roce 1989 podle Vás vzniklo množství romských aktivit, které se podle Vás snažili o „participaci na správě vlastních věcí“.   

Souhlasím, že jednou z podmínek začlenění do fungující společnosti adekvátním konstruktivním způsobem je „podíl na správě vlastních věcí“ – podíl na správě vlastních věcí je podle mého názoru především jasná a nezměkčitelná odpovědnost za výsledky a důsledky vlastních činů. Správce bez odpovědnosti není správce ale tunelář. Podíl na správě vlastních věcí tedy znamená především odpovědnost za výsledky. Počínaje stavem bytů v Chánově, možnostmi vzdělávání značné části romských dětí pokračujíc, zaměstnatelností velké části romské populace nekončíc. Ne, všichni Romové nevedou své děti ke krádežím, k neúctě k práci, k neúctě k hodnotám, k neúctě k pozitivní tvorbě lidské práce a k neúctě k pozitivnímu přetváření světa okolo sebe. Ale je jich příliš mnoho na to, aby to byla zanedbatelná výjimka. A aby takový negativní přístup ke světu a k vlastní budoucnosti i k budoucnosti vlastních dětí mohl být chápán jako výjimka – kýmkoli, kromě sluníčkářů, kteří za všechno zlo světa kdykoli ochotně obviní bělochy, judeo-křesťanskou civilizaci, pracující většinu, slušnou střední třídu, Židy, „venkovské burany“, prostředních 80% populace, kam patříte i Vy sama, nebo obviní za všechno zlo tu pracující většinovou populaci, která svojí prací zaplatí všechny legrace, sociální dávky, výstavbu bytů i jejich demolice po několika letech.

Plně s Vámi souhlasím v několika dalších věcech, které uvádíte. Plně souhlasím, že romské organizace se ve velké většině proměnily ve spolky „pro-romské“, ve spolky parazitující na „romské otázce“, spolky, které zneužívají romskou problematiku k parazitickému životu vlastních „zaměstnanců“ a „představitelů“, k vlastnímu parazitismu ze státních příspěvků. Souhlasím, že neziskové organizace romskou situaci nijak nezlepšily a nezlepšují a samy jsou parazitickými organizacemi.

Dokonce si troufnu tvrdit, že v současném nastavení a v současném šílenství multikulti tyranie ani nikdy romskou situaci zlepšit chtít nebudou a nemohou. Cílem neziskovek není zlepšit situaci Romů, zlepšit možnosti začlenění Romů do společnosti, zlepšit vzdělanost romských dětí a zlepšit jejich šance a perspektivu. Cílem neziskovek je co nejvíce Romů v co nejbídnějších podmínkách, co nejméně integrovaných a co nejméně integrovatelných, co nejvíce nevzdělaných a nevzdělatelných romských dětí. Čím více neintegrovaných Romů, tím více dotací, subvencí, tím více neziskovek, tím více „zaměstnání“ pro s prominutím idioty s pseudo-univerzitním pseudo-vzděláním a honosnými tituly (různé humanitní obory). Čím větší problém, tím lepší situace pro neziskovky. 

Proto také neziskovky nedělají nic jiného, než že křičí „rasismus, rasismus, diskriminace“. Protože kdyby měly neziskovky říci, kolik romských dětí přivedly na gymnázium a k maturitě, a kolik romských dětí přivedly na nějakou skutečnou univerzitu (ano, paní doktorko, například na práva, ale klidně i na jadernou fyziku, medicínu, biologii, geologii, strojárnu, jakoukoli skutečnou univerzitu), kdyby měly neziskovky vykázat výsledky své práce, zjistil by každý velice snadno, že tyto neziskovky udělaly pro skutečnou pomoc Romům ........ ehm, pardon, vůbec nic. Na jednoho romského vysokoškolsky vzdělaného člověka by neziskovky vykázaly náklady cca 15 miliard korun. A to si troufnu navíc tvrdit, že jeden každý univerzitně vzdělaný Rom ve skutečnosti vystudoval zcela nezávisle na jakékoli aktivitě jakékoli neziskové organizace. Nebo spíše činnosti neziskovek navzdory.

Říkáte „Stejná situace je v Kanadě, kde se v šedesátých letech dopustila vláda na Inuitech, dříve Eskymácích, obdobných zvěrstev jako komunistická vláda na Romech v 50. létech. V Československu se zabavovali koně a sundávala se kola z kočovných vozů, v Kanadě se vybíjeli eskymáčtí tažní psi.” Ale paní doktorko, řešení problematiky života Romů asi těžko může spočívat v tom, že budou kočovat ve vozech po republice, krást slepice a opékat si je na ohni tam, kde se zrovna utáboří. Jakákoli ekonomická činnost v dnešní moderní ekonomice je zcela neslučitelná s kočovnictvím. To je prostě fakt. Dělník v automobilce nemůže kočovat po Evropě.

Soužití menšiny a většiny zároveň nemůže spočívat v tom, že si většina nechá od menšiny líbit cokoli a bude tolerovat naprosto destruktivní, kontra-produktivní modely a způsoby chování. Kočovat v moderní společnosti prostě není možné. Pokud chtějí Romové kočovat a krást slepice, protože něčím se při kočování živit budou muset, musí si najít nějakou jinou oblast s jinou civilizací, s jiným kulturně-civilizačním a sociálně-ekonomickým modelem. Tato moje námitka není rasismus, to je naprosto jasný a exaktně daný požadavek. Požadavek daný základními předpoklady fungování jakéhokoli systému – lidské společnosti stejně jako jakéhokoli jiného složitého systému. Není možné mít pravidla silničního provozu, že lidé se sudým číslem v poznávací značce jezdí na silnici vlevo, lidé s lichým číslem vpravo a lidé s individuální poznávací značkou mohou jezdit vlevo, vpravo nebo uprostřed, jak se jim zrovna ten den zachce. Můžete to zkusit. Můžete obvinit lidi, kteří trvají na jednotných pravidlech silničního provozu z „anti-sudo-číselného rasismu a xenofobie“. Ale fungovat to nebude. A pokud to zavedete, způsobíte jen rozvrat, chaos, kolaps.

Čím začít?

Zbavit se premisy – za problémy menšiny může rasismus většiny.
Přestaňme Romům říkat, že za jejich problémy může rasismus většiny. Za problémy Romů mohou v první řadě Romové sami. Ať to zní sebetvrději, sebevíce „rasisticky“, sebevíce politicky nekorektně.

A řešení problémů Romů začíná (a v dnešní situaci a v dnešním pojetí také ihned končí) u Romů samotných. Zlepšit svoji situaci musí především Romové sami. Romové sami musí začít tím, že chtějí chodit do práce a ne žít ze sociálních dávek, jak vidíme u této národnosti nebo sociální skupiny až příliš často. A je naprosto jedno, jestli budeme Romy nazývat sociální skupinou nebo národností nebo národem nebo bflmpsvz skupinou. Na problému to nic nezmění.

Řešení budoucnosti romských dětí nespočívá v tom, že většinovou populaci nazveme rasistickou a nezvladatelné děti s asociálním chováním nacpeme do normálních škol „inkluzivní stranickou direktivou“, jak vidíme v cca 99,99999% politicky korektních diskusí na toto téma. Řešení budoucnosti romských dětí spočívá v tom, že romské děti budou svými výsledky ve vzdělání, svým přístupem ke vzdělání, svojí úctou ke škole a snahou získat vzdělání k nerozpoznání od dětí českých, vietnamských, ukrajinských, ruských, slovenských, německých. Proč nejsou vietnamské děti ve zvláštních školách? Proč například právě vietnamské děti dosahují naopak lepších výsledků v normálních školách než děti české? „Rasismus“?

Pomozme Romům, stejně jako jakýmkoli jiným sociálně vyčleněným, sociálně slabým skupinám. Pomáhejme jim, jak jen můžeme. Pomáhejme jim změnit svůj život, začlenit se řádně do společnosti, Získají na tom nejen oni sami, ale i celá většinová společnost. Vím, že i mezi romskými dětmi jsou a budou talenty – pro hudbu, pro malování, pro matematiku, pro architekturu, pro právo, pro geologii. Stejně jako takové talenty jsou i v chudých a sociálně vyčleněných českých rodinách. Ztrátou těchto talentů ztrácíme všichni. Náklady vynaložené na to, aby i tyto děti měly motivaci, chtěly a mohly získat vzdělání, tyto náklady se vrátí stokrát, tisíckrát.

Neplaťme Romům ani chudým českým rodinám peníze na pohodlný život BEZE ZMĚNY PŘÍČIN jejich neutěšené situace. Plaťme jim za změnu této situace. Neplaťme jim ledničku, televizi. Plaťme jim vzdělání, rekvalifikační kurzy. Plaťme romským dětem a dětem ze sociálně slabých rodin klidně prospěchové stipendium za dosahování výsledků (v anonymních testech, abychom neměli pozitivně-diskriminované „hodnocení“ výsledků vzdělání), plaťme romským a dalším dětem ze sociálně slabých nebo vyčleněných skupin klidně prospěchové stipendium od základní školy. Ukazujme jim prakticky, že vzdělání se jim vyplatí a že nemusí krást, aby měly hezké značkové tričko. Pomozme jim vymanit se z bídných podmínek, pomozme jim získat schopnosti a dovednosti k samostatnosti, k dosažení úspěchu vlastní prací a dovednostmi. Ukazujme jim a veďme je, jak jen můžeme, k tomu, že model chování „s nataženou rukou čekám na sociální dávky a kdo mi je nedá, ten je rasista“není jediný možný. Že mohou dosáhnout úspěchu vlastním přičiněním, vlastním úsilím, vlastní prací.

Pojďme stimulovat a motivovat nejen Romy, ale všechny sociálně slabé skupiny. Pojďme je motivovat ke změně vlastního postavení. Přestaňme jim platit držhubné nebo výpalné, které je jen motivuje k setrvání ve své sociální a ekonomické vyloučenosti a ke stále širší a početnější reprodukci stejného problému – k nezačlenění do fungování společnosti, k vyčleněnosti, k vytváření stále početnější skupiny lidí, kteří od většinové společnosti pouze vyžadují, požadují, obviňují, vyčítají.

Říkáte, že by Romové měli mít možnost vzdělávání ve svém jazyku, ale toho se jim nedostává. Romové mají mít možnost vzdělání ve svém jazyku? O čem se budou vzdělávat ve svém jazyku? To nemyslím jako útok, urážku, znevažování Vašeho stanoviska, paní doktorko. Myslím to jako vážně míněný dotaz. Musím se totiž přiznat – chápu, co může být předmětem vzdělávání v maďarštině, slovenštině, ruštině, ukrajinštině, němčině. Ale nevím, co by mohlo být předmětem vzdělávání v romštině. Napadá mne laciný a hloupý vtip – správné vyplnění žádosti o sociální dávky. Ale veďme tuto diskusi vážně. Budu se snažit o co nejméně ironie. Jde o problém vážný. Ale i na tom hloupém vtipu možná něco je. Připusťme to na chvíli, vynechejme alespoň na chvíli tyranii politické korektnosti.

Všechny ostatní menšiny, Maďaři, Němci, Slováci, Rusové, Ukrajinci, Poláci, křesťané z afrických zemí (mimochodem, mám souseda afrického křesťana), ti všichni mají jednu základní věc společnou s většinovou populací – sociálně-ekonomický model, kulturní model. Úctu k práci, snahu být součástí společnosti. Snahu pracovat, vydělávat, dosahovat úspěchu pozitivním způsobem, způsobem akceptovaným většinovou společností, způsobem, který celou společnost nepoškozuje, ale přináší hmatatelný pozitivní přínos ostatním. Mají Romové stejný kulturní model? Mají ve svém kulturním a sociálně-ekonomickém modelu jako jeden ze základních principů úctu k práci, k pozitivnímu tvoření, k přetváření svého vlastního okolí i života k lepšímu vlastní prací? Tak to totiž má celá evropská civilizace. Není náhodou problém nevzdělanosti většiny romské populace v tom, že pro Romy samotné vzdělání není hodnotou a cílem, a nikoli v tom, že je málo učebnic v romštině? Romové, stejně jako všichni ostatní, musí adaptovat svůj sociálně-ekonomický, svůj kulturní model požadavkům moderní společnosti. Nebo se dobrovolně vyčleňují a musí nést svoji bídu a vyčleněnost jako následky svého rozhodnutí. Stejně jako všichni ostatní.

Základní moment řešení situace romské menšiny totiž podle mého názoru je právě tento princip, který musí i romská menšina akceptovat. Multikulturalisté možná budou tvrdit, že bude roztomilé kulturní obohacení, když vedle sebe budou existovat sociálně-ekonomické a civilizačně-kulturní modely, které jsou zcela nekompatibilní. Jako například multikulturalisty vysněná leč naprosto nemožná koexistence evropské kultury rovnosti práv, občanských svobod, rovnosti žen, a vedle toho muslimské kultury s jejich „filozofií“nutnosti vyvraždit Židy, zotročit a částečně vyvraždit ateisty a křesťany (jen částečně, protože někdo musí pracovat a platit džizju, že?), muslimské kultury „práva“ znásilnit a pak ukamenovat každou nezahalenou ženu, která má tu „drzost“ chodit po ulici bez doprovodu matky apod. 

Stejně tak není možná koexistence sociálně-ekonomického a kulturního modelu založeného na práci a osobní zodpovědnosti a modelu založeného na požadování privilegií, dávek, nového bytu každých pět let apod. Pardon, paní doktorko, ale tak naneštěstí funguje tak velká část romské menšiny, že je to po mnohaletých zkušenostech většinovou populací vnímáno jako charakteristický rys. Nazvěte to rasismem, ale nic tím nezměníte. Zakážeme slovo cikán, protože má staletími dané negativní konotace, dané naprosto konkrétní zkušeností s chováním této menšiny, ale nic tím nezměníme. Proč nemusíme zakazovat slovo „Maďar“ nebo „Němec“ nebo „Francouz“ nebo „Rakušan“? Jen několik let a budeme muset ze stejných důvodů zakázat i slovo Rom a nahradit ho slovem jiným v rámci „orwellovsko-jakešovského“ pseudo-řešení reálného problému změnou názvosloví.

Jakýkoli model, způsob, princip řešení problematiky zlepšení života Romů a jejich situace musí především zaměřit všechny priority na to, aby z nich vyrostlo co nejméně lidí, kteří umí diskutovat jen v rovině „diskriminace“, „dávky“, „rasismus“, „my máme právo, vy povinnost“. A co nejvíce lidí, kteří budou chodit do práce a budou CHTÍT chodit do práce, budou usilovat o vzdělání svoje i svých dětí, o získávání dovedností, které jim umožní uplatnit se na pracovním trhu i bez právníků a provokatérů z neziskovek za zády. Vy přece také nepotřebujete k získávání klientely pro Vaši advokátskou praxi ceduli „dyškrymynance“ a neziskovku za zády. Jste schopná právnička a nikoho ani nenapadne přemýšlet nad tím, zda jste Romka nebo ne. 

Zrušme všechny neziskovky parazitující na problému vyčleněných sociálních skupin, na problémech nezačleněných menšin, na problémech romské menšiny. A začněme odznova. Kdekoli vynakládáme prostředky na nápravu problému, požadujme měření výsledků a jasné zaměření na snížení problémů, nikoli na jejich stále se rozšiřující reprodukci. Kdo problém jen reprodukuje a žvaní o něm, ať nedostane ani korunu dotací.

Romové mají jistě právo na vzdělání v romštině. Mají právo učit se antickou filosofii z učebnic přeložených do romštiny. Ale nejdříve musí chtít učit se antickou filosofii. Mají právo učit se Pythagorovu větu i trojčlenku nebo kvadratické rovnice z učebnic v romštině. Ale nejdříve musí chtít učit se matematiku. Mají právo učit se botaniku, zoologii, chemii, geometrii, programovací jazyky, anatomii, geografii, topografii, deskriptivní geometrii, ba dokonce i infinitezimální počty z učebnic v romštině. Ale nejdřív se to všechno musí chtít učit. Ne všechno najednou, ale vlastně vůbec něco. S ironií, kterou si přeci jen občas nemohu odpustit a kaji se za to – nemyslím, že problém nevzdělanosti drtivé většiny romské populace by spočíval v tom, že je v romštině málo učebnic derivací a kvadratických rovnic. Ale pokud to tak je, problém může být vyřešen velice snadno, za částku v řádu milionů korun, za částku naprosto směšnou v porovnání s mnohamiliardovými každoročními náklady ve stávajícím „řešení“ řádného, produktivního, samostatného, prospěšného a přínosného začlenění romské menšiny do fungování naší země a naší civilizace. Ale ono to tak není.

Nemůže vedle sebe koexistovat sociálně-ekonomický a kulturně-civilizační model založený na práci a vlastním úsilí, model založený na zodpovědnosti rodičů za ZAČLENĚNÍ A ÚSPĚCH VLASTNCÍH DĚTÍ a vedle toho model založený na bezpracném životě ze sociálních dávek, z cizí práce, a halasného obviňování všech ostatních z vlastního neúspěchu, model založený na neochotě dosáhnout úspěchu a o to větší ochotě podílet se na plodech takového úspěchu dosahovaného jinými. Platí to pro nelegální migranty, platí to pro existující neintegrované menšiny, platí to pro kriminální sociální skupiny, platí to pro parazitující Čechy, Slováky i Romy, platí to i pro některé „Afroameričany“ v USA, platí to pro černochy (nebo Afroafričany) v Zimbabwe nebo v Jihoafrické republice.

Dlouhodobě nemohou tyto dva modely koexistovat – jeden převáží a „zvítězí“. Buď sociálně neintegrované skupiny „vyhrají“. Vyhrají a pod vahou jejich požadavků na dávky se zhroutí sociální systém, pod vahou tím dané finanční zátěže produktivních skupin se zhroutí ekonomika (produkce hmotných i nehmotných statků, produkce jídla, domů, bytů, nábytku, oblečení, toho všeho, co člověk spotřebovává ve svém životě – a co musí někdo vytvořit, vyrobit; a sociální dávka to vážně nevyrábí).  Tak, jako se zhroutilo zemědělství Zimbabwe. Pod vahou narůstající kriminality se zhroutí společenské mechanismy fungování. Pod vahou narůstajícího počtu inkludovaných „žáků“ (s minimálními předpoklady navštěvovat standardní školu) se zhroutí systém vzdělávání. 

Nebo se prostě nutné principy fungování a rozvoje moderní, úspěšné a přínosné lidské společnosti přestanou přizpůsobovat neproduktivním, destruktivním modelům chování menšin v naší civilizaci. Což platí pro všechny „diskriminované“ menšiny. A v takovém případě bude naše civilizace, náš sociálně-ekonomický model, náš kulturně-civilizační model i v budoucnu růst, rozvíjet se a nabízet všem jejím řádným členům veškeré výsledky svého fungování. Výsledky, které žádný jiný model sociálně-ekonomického chování nepřinesl, nepřináší a ani přinášet nemůže. Tyto výsledky naše civilizace, naše kultura nabízí všem, kteří respektují pravidla jejího fungování – bez ohledu na barvu pleti, bez ohledu na jméno, nářečí, národnost. Nabízí tyto výsledky jako možnost je získat vlastní prací a vlastním úsilím, ale ne jako automatický, ničím nezasloužený a ničím nepodmíněný„nárok“.

Motivujme romské děti i děti ze všech ostatních skupin sociálně vyčleněných. Motivujme je k tomu, aby získávaly vzdělání. Aby si vážily vzdělání. Aby z nich vyrostlo co nejvíce lidí s doktorátem – práv, medicíny, přírodních věd. Aby z nich vyrostlo co nejvíce lidí, se kterými je vůbec možné vést polemiku o problémech společnosti. 

Návrat k řešení otázky Romské jako otázky národnostní je podle Vás dobrým začátkem řešení. Myslím, že je to jedno, jestli to budeme nazývat otázkou národnostní, sociální nebo jinou.
Myslím, že vůči všem musíme prostě trvat na dodržování pravidel, neodměňovat nepřizpůsobivost, odmítání práce, neodměňovat parazitismus. (Ať už jde o desetitisícové sociální dávky nebo o miliardové dotace, předražené státní zakázky a daňové úlevy pro miliardáře, mimochodem.) Musíme trvat na povinnostech, na dodržování pravidel, na povinnosti starat se o výchovu a vzdělání dětí u všech rodičů, nejen u těch z většinové, integrované populace. A kdo taková pravidla, pravidla, která jsou samotným základem fungování a rozvoje naší společnosti, celé naší judeo-křesťanské civilizace, pravidla, díky kterým dosáhla Evropa takového stupně rozvoje, kdo tato pravidla nedodržuje, nesmí být odměňován dávkami ale trestán. Není obětí ale pachatelem.

Můžeme a MÁME pomáhat těm, kteří chtějí svoji situaci zlepšit – začlenit se do fungování společnosti, stát se znovu přínosem a ne ekonomickou přítěží, zajistit svým dětem lepší perspektivu a budoucnost bez závislosti na dávkách. Bude to ekonomicky, sociálně i kulturně přínosné jak pro sociálně vyčleněné, nebo pro romskou národnost, je jedno jak to nazveme, ale bude to ekonomicky, sociálně i kulturně přínosné pro nás pro všechny. 

Za vyhýbání se práci a parazitismus, ale především za zanedbávání výchovy a vzdělávání vlastních dětí, za tento zločin na dětech, za pořizování si spousty dětí jako poukázky na sociální dávky bez schopnosti nebo vůbec jakékoli vůle zajistit těmto dětem vzdělání, budoucnost a perspektivu, za to neodměňujme, ale trestejme. I trestně právně – včetně trestů odnětí svobody, v případě opakování se tohoto zločinu na dětech i opravdu dlouhými tresty odnětí svobody. Kdo si pořizuje děti proto, aby nemusel pracovat a měl vysoké sociální dávky a odmítá chovat se zodpovědně vůči budoucnosti vlastních dětí, ať je potrestán. Ať je to Čech, Vietnamec, Němec nebo Róm. 

Rovnost všech před zákonem. Základní princip naši civilizace.

Začněme snahu o zlepšení situace Romů tím, že přestaneme za špatnou situaci Romů obviňovat většinovou populaci. Pomáhejme Romům i jiným vyčleněným sociálním skupinám začlenit se do řádného fungování společnosti. Ale řekněme otevřeně – každý musí především sám chtít změnit svůj život k lepšímu. S tím musí každý, kdo je v nepříznivé situaci, sám začít. Bez toho to nejde.

A bez identifikace PŘÍČIN, není možné ŘEŠENÍ DŮSLEDKŮ, jen jejich maskování. Klidně i po desetiletí. I to je praktická zkušenost.

41 komentářů :

 1. Problém Romů já vidím trochu jinak. Svět je vždy znal jako Cikány,-dodnes se jim tak říká ve Francii i Španělsku. Tady si říkají Romové. S prominutím, vzhledem ke svým zkušenostem s tímto etnikem, jak se odborně říká, pokud některý z nich, a není jich málo, kteří to tak vnímají, o sobě řekne, že je Cikáan, tak to beru zcela jako kdyby řekl jsem Pepa Novák. Pokud mi ale někdo vnucuje, že je Rom, tak zbystřím a dávám se na ústup, protože těmto lidem nevěřím a mám obavy, abych se nestal z jejich strany obětí trestné činnosti. Znám hodně Cikánů, kamarádil jsem se s nimi, navštěvoval jsem je, nikdy jsem se u nich necítil špatně. Tudíž se za rasistu nepovažuji. Ale když si přečtu slovo Rom obráceně, tak se mi ježí kůže na zádech.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kořen problému je úplně jinde. Romové a židé jsou genetickými experimenty a slouží jako nástroj na zotročení lidstva. Sami Romové a židé hrají roli zneužitých, jenže nejsou na to schopni nahlédnout.

   Jako geneticky modifikované potraviny v přirozeném prostředí se začnou vracet do normálu. Což dělo s německými a evropskými židy, kteří se začali integrovat do společnosti. Proto špičky židů zorganizovali holokaust. A v genetickém experimentu a nabroušení nástroje pokračují, například dětem promítají záběry z koncentračních táborů a tak v nich pěstují nenávist k ostatním. Od malička žijí v nenávisti k ostatním (Židé i Cikáni) a pak aniž si to uvědomují slouží k zabránění rozvinutí potenciálu lidstva, aby mohlo být zotročeno a také lze v nich snadno vytvořit pocit nadřazenosti, který je doplněk pocitu ponížení - vyrovnaná psychika se necítí ani ponížená ani nadřazená jiným tvorům.

   Smazat
  2. Cikánský problém se řeší nejméně 1000 let, nejstarší pokusy byly už za maďarského krále Bély (Štěpána), cikány věšeli, vyháněli, segregovali, upalovali a výsledek nula. Proč? Protože žili jinak, v podstatě na rodinném-skoro bych řekl kmenovém principu. My je podplácíme, tak bych řekl, že je to ještě horší. Přitom jsou nadaní, rozhodně v hudbě a pohybovém projevu a měli i vztah ke koním a kovářství, co vím, tak ani prostituce nebyl jejich vynález. Holt někdo nemá rád mezi sebou a nebem střechu. A ještě jednu věc bych dodal, podobně jako Indiáni nejsou vhodní k vykořisťování. A včil mi to nandejte.

   Smazat
  3. 9:14

   Naprosto souhlasím s tímto Vaším úhlem pohledu. -
   Proto jsem tu také upozornil na neschopnost Cikánů adaptovat se na kapitalismus (pod článkem Kláry Samkové: http://www.novarepublika.cz/2018/04/nejvetsi-bariery-efektivni-integrace.html).

   Snažit se o odpověď na otázku, jde-li o otázku "sociální" nebo "národnostní" je slepá ulička; takový pisatel neví o čem je vlastně řeč, ale snaží se škatulkovat. To je podobně hloupé jako tvrzení, že se jedná o problém "genetický" ("rasový").

   Ale když je něco dostatečně blbé, tak (jak moudře pravil Jan Werich) se to "bude líbit"!

   Smazat
  4. Anonymní10. dubna 2018 10:12
   Takže když to není otázka sociální ani národnostní a není to ani problém genetický, či rasový, tak o co se jedná? P.K.

   Smazat
 2. Snaha lecit to je pomoci poslusne a snazive poslusnosti , kombinovane s korupci velkych castek /ukradenych lidem bezohledne/ , jim dodavanym za nic a smerujici zcela jiste k jejich uplne Degeneraci...

  OdpovědětSmazat
 3. řešení existuje a zákonné!
  Podle četnické vyhlášky o cikánech je četnická stanice v místě zadržení cikána perlustrovat a nejbližší cestou jej předat další četnické stanici ve směru, kterým cikán přišel, až jej tak dopraví na místo kudy překročil státní hranici České republiky. Osobám, které se pohybují na českém území bez platných dokladů nebo se dopustily drobné krádeže uříznout ucho. pokud budou opětovně zadrženi při ilegálním pobytu, pověsit.
  tak zní litera zákona.
  Tak mazejte nasazovat kola na ty vaše žebřiňáky ať to na ty Slovenský hranice stihnete včas.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Slovensko je Indickou provincií? Psy, kteří nechtěli pracovat, cvičili odborníci na žrádlo. \pejsek nechtěl stopovat? Nebavilo ho to? Raději "tančil" na stopovačce a koukal kde co létá?

   Tak ho páníček dovedl po té stopě u nohy s nosem u země a EJHLE... na konci stopy byla miska s baštičkou. Tehdy nebyly granule, ale bylo maso, zelenina. šrot... A PÁNÍČEK KOPL DO MISKY, PRÁZNOU SEBRAL... A PES DOSTAL DOMA VODY CO HRDLO RÁČILO.

   To se opakovalo druhý i další den... a to už pejsek věděl, že chce-li jíst, musí si misku vystopovat... jinak NIC, NIC, NIC, hlad... i kdyby vyl celé noci hóóulóúkáááúúú...

   Ne, že bez práce nebudou koláče. BEZ PRÁCE NEBUDE NIC, ALE VŮBEC NIC, NEŽ ČISTÁ VODA. Židé tak úspěšně cvičí Palestince na okupovaných územích. Ale oni ani tou vodou loupenou neplýtvají.

   Smazat
  2. cikáni, pomožme jim. Rozdejme jim motyky, krumpáče a lopaty. S láskou.

   Smazat
 4. zkuste jako statni zaměstnanec s jistotou lehke prace a vysokych vydělku s nadstandartnimy bonusy spachat sebevraždu tim že někoho z jejich klanu odmitnente tak z vas udělaji teroristu a vraha nevinnych a votom to je

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. kdo se bojí, ser. v síni

   Smazat
  2. 6.11 Jistě, to je zákon přírodního výběru. Herojové se cpou v případě konfliktu dobrovolně do armád, navzájem se vybijí.... a shnijí bez potomstva. Ulejváci v týlu zatím oplodňují kromě svých i děvy herojů.

   Smazat
 5. je nemyslitelné, aby Český národ živil lůzu, která jen krade a pomlouvá jej kde může. Tito národní hosté vás stojí každý rok dvacet pět miliard korun. Nestarají se o vlastní děti nemají ani základní návyky v oblasti hygieny, páchají kriminální trestnou činnost na majetku a osobách Českého národa.
  Tak proč je živit?
  Jediné řešení je převýchova nebo cesta do jejich původní pravlasti.
  Kecy o rasizmu a nesnášenlivosti Čechů jsou jen sionistickou provokací. Na našem území žije deset procent cizích státních příslušníků a nikdo si nestěžuje. Tak proč osoby, jako Gabal - slovenský cikán, urážejí Český národ. Je potřeba s tím skoncovat. Jednou provždy. Žádné neziskovky, žádné dotace, žádné sociální dávky. Psí známku, na kterou dostanou třikrát denně najíst, ubytování ve státním zařízení, vše jen do osmnácti let a pak úplnou svobodu. Jakmile spáchají jeden trestný čin, nebo tři přečiny, zbavit státního občanství a nejkratší cestou je dopravit do země, která je má ráda, jako je SNR nebo USA. V Evropě je všude strkakají za katr.

  OdpovědětSmazat
 6. každy se dneska boji aby nešlapl do tisic let stareho exkrementu ale proč neživyt někoho kdo něděla dělat nechce když se podivate kolem sebe my přijde chupce když ostani lehkoživkove na statnim jakoby nebyli a určitě je jich nasobně vice než našich milych jednou v budoucnu polepšitelnych nepřizpusobivych

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. to znamená, že budeme živit cikány, iciky a ještě flákače? S takovou politikou jděte do USA nebo do Izraele. A dejte si bacha, aby vás hned na hranicích ti demokratičtí lidumilové nezastřelili.

   Smazat
 7. Víte jaký je rozdíl mezi Gentlemanem a cikánem?
  Gentlemana poznáte podle toho, že nosí bílou košili a cikána podle toho, že nosí bílé ponožky.

  OdpovědětSmazat
 8. Neexistuje problém cikánů, ale problém celé společnosti. Její velké části chybí perspektiva. Tato část společnosti pochopila, že nemá šanci na lepší budoucnost a podřídila se daným podmínkám. Tito lidé se nenarodili s IQ 140 ale buď podvědomě cítí, nebo pochopili, že i kdyby se strhali, nemají šanci se zařadit mezi ty lépe situované. Z pracovních pozic popelářů, třidičů odpadů a pokladních v supermarketech budou do konce života tvořit předposlední vrstvu společnosti. Přičemž mezi tou poslední, z hlediska výše životní úrovně, je dělí téměř neznatelná hranice. Je zanedbatelný rozdíl mezi pracujícím za minimální, nebo téměř minimální, mzdu a trvale nepracujícím pobíračem sociálních dávek.
  Tenhle problém nedokáže vyřešit žádná strana ve stávajícím politickém systému a protěžováním jednoho etnika v vytvoří podmínky pro vznik skutečné rasové nenávisti. Ne té domnělé, s kterou se dnes ohánějí cikánští aktivisté.
  Rozděl a panuj. Je těžké ovládat společnost, která je homogenní. Ale rozhádanou, kdy chudí nenávidí bohaté, bílí černé a naopak, je téměř hračkou. V takové společnosti se jenom těžko vytváří jednotná opozice. A takovou je snadné ovládat a okrádat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Hričáku, tak jste se měl se svým IQ 140 v mládí více a lépe učit... a mohl jste třeba vystudovat jadernou fyziku a sedět s Drábovou ve všeobecné úctě. Ba, mohl byste se považovat i za přínosného a cenného člena elity lidské společnosti. Ovšem pak jít z práce neznamená čistou hlavu po "zaparkování" kolečka. To dá rozum.

   Smazat
  2. chcete nám nabídnout šanci, ještě více a usilovněji pracovat abychom byli šťastnější, že můžeme svými mozoly vydřené daně odevzdat cikánské lůze nebo židovské vládě?

   Smazat
 9. V článku jeden odstavec začíná otázkou "Čím začít"? Začal bych tím ,že bych z Česka vyhnal všechny nevládky , které tu nemají co dělat a těm ostatním , které nejsou nám prospěšné zrušil dotace . A cikány donutit živit se poctivou prací tím ,že jim budou sníženy štědré sociální dávky na životní minimum . Mám na mysli ty kteří odmítnou pracovat abych nebyl označen za rasistu jak je to dnes zvykem .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. žádné vyhánění!
   všichni dostanou propadnutí majetku, ztrátu občanství a nucené práce, pouze fyzické, do náhrady desetinásobku způsobené škody a pak vyhoštění. Vztahuje se to na jejich potomky do pátého kolena. bez vyjímky!!!

   Smazat
 10. Když chceš někomu pomoci, dej mu prut. Nedávej mu rybu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. vrať do Palestiny.
   Ti tvoji vobřezaní bratři rozkradli celou naši zem. a jediné, co si zaslouží jsou dva metry prádelní šňůry

   Smazat
 11. A stejné je to i s pomocí do zahraničí. Většinu zkonfiskují místní mafiáni(politici) a přeprodají ji buď doma nebo do zahraničí. A posílat tam peníze je jako je házet do bezedné studny.

  OdpovědětSmazat
 12. No jo na cikány platí jedině socialismus a žádný rasismus nebyl.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rasismus byl! Židovský a cikánský. Proto mají pro služebné podlidi, ze kterých žijí, speciální označení - GÓJ, GÁDŽA... A pokud budou tato a obdobná etnika takto myslet, rasismu se nezbaví.

   Smazat
  2. 9:24
   si pomatený, jako lesní včela
   Cikán věděl za Husáka, že když nepůjde do práce, nedostane přídavky na děti a půjde do kriminálu! Když bude krást půjde do kriminálu.
   Když ukradne jednou pět pytlů cementu, dostane podmínku! když ukradne pět pytlů cementu podruhé, dostane půl roku a když ukradne pět pytlů cementu, dostane patnáct roků nepodmíněně! a nucené práce!!
   A to jediné na cikány platí!
   a nejen na cikány, i na ostatní parazity a národní hosty v Čechách!!

   Smazat
  3. 14:23
   A proč také bylo v socialismu vezeňství zaplněno, cikánským kulturním obohacením, které nyní musíme ochraňovat jako křehké kvítko, před vyhynutím ...?
   Reakce na cinty Evy Jourové a EU k celoevropskému víkendu hrdosti v Praze ROMpien a tROMvajen.

   Hlavně, že jsou z Prahy pryč, přesídleni s něhou na sever ČR a již lehce, rychle obsazují regiony, kde ještě nevychutnali, sounáležitost s těmito kvítky křehkosti, když jsou vožralý a vartují, "bdí u mrtvého".
   To se nevyspíte většinou týden, bezohledná chlastačka! Je to jedna varta za vartou.

   Ramón

   Smazat
  4. Obrnice omezily doplatky na bydlení pro nově příchozí na sídliště!

   Sídliště Nová výstavba v Obrnicích na Mostecku je další lokalitou, kde nebudou úřady vyplácet doplatky na bydlení lidem, kteří se tam přistěhují. O vydání takzvaného opatření obecné povahy rozhodl mostecký magistrát, který je pro tuto agendu příslušným úřadem, řekl ČTK mluvčí radnice Jan Foukal. Na současné nájemníky se opatření nevztahuje, nárok na doplatek na bydlení nemají jen nově příchozí.

   Obec věří, že jí tak podaří zastavit příliv sociálně slabých obyvatel. "Můžeme tak mnohem účinněji ochránit slušné a poctivé nájemníky tím, že máme konečně nějakou páku proti spekulantům, kteří byty v panelových domech v sídlišti vlastní. Stěhují do nich problémové a nemajetné rodiny, které devastují a demolují byty i společné prostory. Spekulanti přes ně inkasují právě dávky na bydlení, ačkoli neplatí za služby ani do fondu oprav," uvedl starosta Obrnic Stanislav Zaspal (ODS).

   Úřady se při vydávání opatření musí řídit zkušenostmi policie a sociálního odboru, ty podle Foukala v případě obrnického sídliště potvrdily, že problémoví lidé ze sídliště mají velký podíl na kriminalitě a přestupcích. Potíže jsou i s mládeží a drogami. "Starousedlíci se bojí nechat si své děti hrát venku, či je samotné posílat do školy. Už to není únosné," doplnil starosta...

   http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/obrnice-omezily-doplatky-na-bydleni-pro-nove-prichozi-na-sidliste

   Smazat
  5. Romipen, neboli romství
   Termínem romipen označujeme soubor kulturních tradic, hodnot a způsobů jednání, vystupování a chování nejen v rámci rodiny a komunity, ale také na veřejnosti. Jde o nepsané zákony předávané z generace na generaci, kterými se (mimo jiné) odlišuje romská společnost od majority.


   http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/primy-prenos-slavnostni-galavecer-k-mezinarodnimu-dni-romu-2018

   Smazat

  6. OBRNICE A OKOLÍ versus PRAHA!!! KONTRASTY!!!


   Romové roztančili pražské divadlo Archa, oslavili zde svůj Mezinárodní den. Oslavy míří v divadelním podání do Bruselu.

   K tématu, které pro letošní ročník vybrala pořádající organizace Ara Art, její ředitel uvedl: „V rámci letošních oslav jsme se ptali, co vlastně znamená romipen, neboli romství v současné době pro samotné Romy – jaké má podoby, jak se vyvíjí, zda nás kultivuje, nebo naopak brzdí. Já osobně romipen vnímám jako pozitivní hodnoty romského národa.” K oslavám dále dodává: „Jsem rád, že jsme oslavy mohli organizovat i letos. Umožňují, aby se Romové potkali i s neromy, a naopak, nad nějakým tématem a dohromady se pobavili a vzájemně se obohatili, protože každý jeden člověk má, co předat.”

   K obsahu a významu pojmu romipen se vyjadřovali také vystupující interpreti. “Základem romipenu je tolerance. To je romipen,” zaznívalo nejen z úst Gejzy Horvátha. Ačkoli se podle řečníků romipen v čase proměňuje, pokora a slušnost zůstávají v jeho základu. “Tenhle večer je pro mě důležitý, že vím, že romství nezaniká,” uvedl Michal Horáček, který byl jedním z neromských hostů večera. Galakoncert moderátoři zakončili slovy o důležitosti zachování romské tradice a jejího předávání mladším generacím. “Nemusíme umět noty, je to něco, co umíme od srdce, to prostě předáváme z generace na generaci,” řekl jeden z moderátorů večera Ladislav Goral s tím, že se to nevztahuje jen na hudbu, ale na romskou kulturu obecně.

   Organizace Ara Art oslavy Mezinárodního dne Romů letos završí v Bruselu, kde představí svoji divadelní hru “....a zase jsme spali pindral”. Jedná se o autorské divadelní představení o romské historii, doprovázené živou hudbou s využitím prvků nového cirkusu. Inscenace vychází z textů Gejzy Demetera, Zory Horváthové, Ilony Ferkové, Emila Ciny a dalších romských spisovatelů.


   http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/primy-prenos-slavnostni-galavecer-k-mezinarodnimu-dni-romu-2018

   Smazat
 13. Necítím se být rasistou když řeknu, problém je v natalitě.
  Čili, ve vysoké porodnosti v tomto etniku, jako je to běžné ve světě nezasaženém západní civilizací.
  Taková záležitost, jako vysoká natalita u cikánů oproti většinové společnosti, je proto nenormální. Jejich množení totiž nemůže nahradit nemnožení ostatních, kteří musí počítat zda si mohou dovolit, a to doslova, mít děti. (Mám s manželkou tři děti, pět vnoučat a tři pravnoučata, kdy další dvě jsou na cestě).
  Dnešní nejistota, nedostupnost bydlení, nebezpečí zadlužení drží většinu "na uzdě". Cikán ten s tím nemá problém. Na deset dětí stačí jedna kuča, kde při množství jedinců se nemusí ani topit. A pokud se tato praxe bude stále tolerovat, budou se vyplácet "dafky", tak se nic nezmění.
  No holt, když se myši přemnoží, může hospodář i zemřít hladem.
  Ale chápu, že v této "humanitní" společnosti, kde se "lidská práva" povyšují nad ostatní, se s tím nedá nic dělat. Spoléhá se totiž na válku. Na větší úbytek lidstva, než za té poslední velké války.
  A nakonec, když si uvědomím, že k rostoucí natalitě cikánů tady přibudou podobní lidé z Afriky, tak pozdravpánbů.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A nevládky ohlupují lidi-tedy GADŽI,že myši zapřáhneme do pluhů pro lepší zítřky...

   Smazat
  2. měl by ses cítit parazitem nebo blbem

   Smazat
 14. Pokud budete některé lidi po generace živit jen proto, že jsou Romové /Cikáni /, nemůžete očekávat, že se zapojí do pracovních procesů. nezapojí, to odporuje logice, empirii a lidské povaze. Nudu s tímto způsobem života lze zahánět drogami, sexem, klábosením, kriminalitou a sicilským lpěním na rodinných vazbách. To může život zaplnit. -Okamžité zrušení dávek pro lidi produktivního věku, zprvu umělé vytvoření pracovních příležitostí- to by ten stát nezvládl? nezvládl, máte pravdu. Nechce. Cikáni by spustili řev. No a? jedině tak by jejich děti začaly toužit po vzdělání, aby nemusely zametat, kopat a uklízet. Jedině tak se děti formují. Když ale mají program plodit a rodit od 17 let....Dávky jsou vlastně zločinem na cikánských dětech.Zmrší každou další generaci / ty dávky/. Učitelka.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. tak si vyber, buď pečeš s romama nebo seš proti cikánům

   Smazat
 15. Lidskou přirozeností je pomáhat bližním. Také Rómům Evropané pomáhají celá desetiletí. Ale existuje zkušenost, že oni tu pomoc nezhodnotí jako jiní, nýbrž ji promarní. Oni se totiž nechtějí začlenit a živit se prací. Tím pohrdají. Zde je jakákoliv pomoc s cílem změnit jejich život k obrazu našemu, odsouzena k nezdaru. Ale nějaký význam má, neboť když jim stát dává peníze bez práce, tak snad trochu méně kradou. To je asi maximum, kterého lze dosáhnout. Jenom se to nesmí říkat na plnou hubu. Ještě většími parazity jsou neziskovky na začleňování Romů. Ty bych zlikvidoval, stačí sociálka.
  Jak už jsem uvedl u předchozího článku, navrhoval bych, aby stát věnoval péči všem dětem, dle jejich sociálních potřeb. Aby netrpěla jejich výuka, sociálním postavením rodiny. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Evropané cikánům nepomáhaj!
   Cikánům vyhrazují tábořiště a kriminály!!!
   Sionisté okrádají Evropany a nutí je, krom jiného, peníze které si vydělali v potu tváře vyplácet parazitům

   Smazat
 16. Romští aktivisté využívají své působení spíše jako zakrytí jiné skutečnosti. Když někde řeknou, že jim jde hlavně o to, co možná nejvíce poškodit mladé lidi z chudých rodin, tak budou působit jako teroristé. Když ale si budou hrát na soucit s Romy, již to bude o zcela jiné záležitosti. Proč se v této věci hodně angažuje právě ombudsmanka A. Šabatová? Ale když má skutečně pomoci poškozeným občanům tak "skutek utek".Těmto lidem jde hlavně o udržení jisté vlastní nadřazenosti. Jejich děti do soukromých školek a škol, aby získali co nejvyšší vzdělání a do budoucna jistou pozici v zaměstnání. Pro ty ostatní inkluzi, což jim znemožní skutečné vzdělání a zabrzdí jejich snahu obsadit teplá místečka určená pro "lepší společnost". Když by řekli pravdu byla by to sobeckost, když to ale zahalí do soucitu s Romy, jsou hned vnímáni jinak. Proto se předváděla paní Saša Uhlová půlroku na pracovištích s nejnižší prací. S prací její matky není spokojenost, tak se to napraví. Těmto "lepšolidem" jde jen o sebe a místečko na světě jen pro sebe. V Demokracii by přeci znělo hloupě "JEN PRO BOHATÉ!!" A protože jsou o světě o trochu lépe informovaní a o záměru globalistů věděli již dříve, hodilo se jim vyzkoušet znehodnocení národa, způsobem jakoby napomoci v romské otázce, jako předskokan zničení Evropy islamisty.Své zkušenosti tak mohou využít a u globalistů si šplhnout.

  OdpovědětSmazat
 17. Romové mají jistě právo na vzdělání v romštině.
  xxxxxxxxxxxx
  Pane autore
  Fakt si myslíte, že lze studovat ve šroubárně Vergilia v romštině?
  Na jazyku je nejlépe ten problém vidět.
  Tvrdit, že lze překládat díla vyspělé civilizace do jazyka Aborigimců, Pygmejů, a dalších primitivních kmenů na úrovni lovců sběračů, je totální nesmysl.
  A v tom je jádro pudla.
  IQ a mentalita lovce sběrače plus genetika.
  Přírodní zákony vs neomarxismus.
  Utopie vs objektivní realita.
  Neexistuje řešení cigánského problému ve smyslu integrace.
  Je to přesně tak, jak jsem kdysi četl na zdi - řešení romského problému? Nebude rom, nebude problém.
  Máme vědecké metody, máme statistiku.
  Bez vědeckého, exaktně podloženého přístupu k problému,
  NEEXISTUJE řešení.
  Západní civilizace sešla z cesty evoluce. Pokud se včas nevzpamatuje, skončí.

  OdpovědětSmazat
 18. Vážení,

  někdo vymyslel pojem romský problém. No dobře, ale je to zavádějící výraz, který koneckonců může odvádět pozornost...protože jde vskutku o společenský problém a pokud je zde nějaká vina, je dominantně na straně těch, kdo společnost spravují...jediná reálná cesta řešení tzv. přizpůsobivosti či nepřizpůsobivosti romů ( a nejen jich) je dlouhá a obtížná, i když princip je jednoduchý: Na společenském bohatství se člen společnosti má podílet ve stejné míře, v jaké se podílí na tvorbě tohoto bohatství. Je jedno jaké má oči nebo kůži, je jedno jakému božstvu věří....
  Pominu zde v tuto chvíli, že kreativní vymýšlení penězovodů rovněž není podíl na tvorbě bohatství společnosti...ale je daleko výnosnější, než příživnictví slabých. Ale to je o něčem jiném.
  Pokud jde tzv. romský problém, může jej jedině prohloubit jakékoli rozdávání bez zásluh, bez podílu na tvorbě společensky uznaných hodnot.
  A to se děje. To, že na romském problému vydělávají nehorázně například majitelé ubytoven a pod. je docela známá věc.
  V době svého působení ve školství jsem zažil také
  to, že lékař přisoudil na zranění v podobě modřiny na stehně několikatisícové odškodné. Kromě tohoto intelektuála se na tomhle kousku podílela i pojišťovna sama, protože nechala bez povšimnutí upozornění, že v porovnání s jinými pojistnými událostmi se jedná o patrně nepřiměřené hodnocení bolestného... Našly se i dětské lékařky, které ex post vystavily pro dítě omluvenku do školy...nebo městská policie nedokázala ani na jedno ze šesti "stání" přestupkové komise přivést nezletilce, který ignoroval pozvání...nebo jindy příslušníci policie ČR přemlouvali vedení školy, aby nepodávalo oznámení na zloděje-žáka školy, že bude pro nezletilost tahle věc stejně odložena...to je jen několik ukázek z praktického života, to jsou mé vlastní zkušenosti s "rezervami", které ve společnosti existují a romové nejsou vinni ničím jiným než tím, že je využívají-zneužívají, protože je jim to umožněno.
  Chtít po někom, aby si zasloužil, to není rasismus, ale mohu vám sdělit, že nejednou jsem se setkal s tímhle pokusem o obranu...a to je naučili někteří chytrolíni z oněch tzv. neziskovek a pod...Jednoduchý princip není jednoduché uplatňovat, pokud není všude patřičná vůle...
  atd.
  Jindřich K.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.