Reklama

sobota 28. dubna 2018

KSČM a ČSSD bez programu? Konečná - 2

Radim Valenčík
28.4.2018 blog autora
Přesně před 11 dny, 17. dubna jsem byl požádán o stanovisko k "Postkladenskému programu" KSČM. Zpracoval jsem ho, bylo dost kritické a rozpoutala se k němu diskuse. "Prokomunikování" nosného programu je vždy dřina. Pak se stalo něco mnohem horšího. 


Proběhl mimořádný sjezd KSČM, který měl být sjezdem "nápravným". Místo toho však proběhl v sobotkovském stylu (podobně jako ten loňský v případě ČSSD). Obávám se, že se i KSČM vydala na cestu bezprogramovosti, což by pro tuto – ze své podstaty programovou – stranu znamenalo konečnou. Doufám, že se toto nebezpečí podaří odvrátit a že se podaří vrátit programového ducha i do ČSSD. Výsledkem ignorování problematiky tvorby programu, který by dal odpověď na otázku, o co v současné době jde a do dělat, je totiž to, že se z politiky stává hnojiště, viz ZDE.

Tímto příspěvkem pokračuji v sérii v rámci seriálu o vizi, která těží z dříve naspaných článků, ukáže na problémy přípravy nosného programu a pokusí se dát i některé náměty k řešení akutního problému programové vyprázdněnosti ČSSD a KSČM.

Ještě k Postkladenskému programu KSČM - 1

Hlavní autor "Postkladenského programu KSČM" mně zaslal repliky k analýze mého rozboru. Jsou formou poznámek (zvýrazněno barevným podkladem) do jeho textu. Uveřejňuji ji beze změny i s mým základním textem, pouze jsem tučně zvýraznil to, co považuji za nejdůležitější. Podrobněji se jim budu věnovat zítra. Dnes přidávám jen stručný úvod (modře), který reaguje na některé poznámky v rámci diskuse k programu. Doufám, že přibudou další. KSČM je programové strana a dobrý program je jednou z klíčových otázek jejího přežití v pravém smyslu tohoto slova.

Celý program je ke stažení ZDE.

Zde je moje stručná úvodní poznámka:

Z čistě teoretického hlediska, z hlediska ekonomie produktivní spotřeby, jsou zásadní koncepční nedostatky "Postkladenského programu KSČM" poučné. A vůbec není těžké je pochopit, resp. není těžké pochopit, co autoři programu nepochopili.

Ten, kdo nepochopí, že uspokojováním potřeb nekončí ani ekonomický proces a ani reálná náplň života člověka, že uspokojování potřeb je jen nutnou podmínkou uchování a rozvoje schopností člověka, tedy toho, "čím jsme tedy, v tomto světě" (funkčně i prožitkově) a že uchování a rozvoj schopností člověka je hlavním faktorem ekonomického růstu (míra, v níž ekonomika úsporou času pro rozvoj schopností člověka vytváří podmínky, je pak tím, co určuje i kvalitu růstu, jeho konkrétní podobu), nepochopí nic z toho, co se ve společnosti odehrává a o co jde.

Tady platí to slavné Goethovo: Kdo si špatně zapne první knoflík, ten se už dobře neobleče. V případě autorů "Postkladenského programu KSČM" je to přímo učebnicové nepochopení. Místo přirozeného konceptu tvoří krkolomné konstrukce, které jsou při bližším ohledání snůškou absurdních a nezakotvených tvrzení.

Zde je jsou mé poznámky k "Postkladenskému programu" s replikami hlavního autora (text s barevným podkladem):

Dostal jsem k připomínkování "Návrh postkladenského programu KSČM verze 1.3" s tím, že by bylo vhodné jej podrobit i veřejné diskusi. Se zájmem jsem jej začal číst, ale byl jsem dost zklamán.

Velké omyly a naprosté ignorování K. Marxe (tam, kde je jeho dílo doložitelným přínosem), najdeme již na začátku "programu":

"Kapitalismus dokonale zneužívá čtyř významných vlastností člověka a společnosti, a sice že:

- lidské potřeby jsou neomezené;

- vzácné zdroje sloužící k jejich uspokojení jsou výrazně omezené;

- rozdíly ve schopnosti jednotlivců uspokojovat své potřeby jsou extrémní;

- člověk usiluje o uspokojení svých potřeb bez významnějšího ohledu na újmu druhých."

(Druhá stránka textu, s. 5 dle číslování stran)

To je úplně jiný pohled na člověka, než má K. Marx. Je to pohled vypreparovaný a odtržený od reality.

1. Vezměme formulaci "vzácné zdroje sloužící k jejich uspokojení jsou výrazně omezené". Z hlediska toho, co je napsáno na začátku věty, se tato formulace netýká "významné vlastnosti člověka". Budiž. Mohlo by se zdát, že se jedná jen o formulační lapsus. Ale toto tvrzení není pravdivé ani fakticky. Technický pokrok a s ním spojené inovace umožňují neomezeně snižovat množství vzácných zdrojů k uspokojení jakkoli rozvinutých potřeb člověka. Neexistuje žádný nepřekonatelný rozpor mezi neomezeností potřeb a omezeními vnějšího světa.

1) Špatně čtete, pane docente. V návětí není uvedeno jen "významné vlastnosti člověka", ale "člověka a společnosti". Druhá teze se týká vlastností (charakteru) distribuce vzácných zdrojů ve společnosti, nikoliv vlastností člověka jako jednotlivce. Vámi konstatovaný formulační lapsus je tak spíše lapsus Vaší pozornosti či schopnosti interpretovat text.

2) Současně nutno podotknut, že vzhledem k počátečním fázím přípravy nového programu není cílem této verze být formulačně precizní, ale představit základní obsahové teze – až po nalezení konsensu na obsahu a struktuře dokumentu, což je úkol přinejmenším na řadu měsíců, přijde na řadu vyladění jazykové stránky textu. Slovo "vlastnost" v návětí lze samozřejmě nahradit vhodnějším pojmem (např. rys, atribut, znak....) a namísto spojky "a" mezi slova "člověka" a "společnost" použít např. alternativní spojení "a/nebo", ale tento jemnozrnný jazykový pohled není účelem nynějšího fáze připomínkování. Současným cílem veřejné diskuse je především materiální stránka dokumentu, a od akademického pracovníka s hodností "docent" znalého metodologie přípravy obdobných dokumentů bych očekával, že je mu tato skutečnost zřejmá i bez předchozího vysvětlení.

3) Pokud by na světě neexistovaly vzácné zdroje, neexistovaly by ani propastné rozdíly v jejich ceně a celý svět by byl úplně jiný než dnešní. Vždyť právě přístup (či dokonce vlastnictví) vzácných zdrojů je klíčovým činitelem rozhodujícím o bohatství či chudobě nejen jednotlivců, ale začasté celých států. Vy umíte třeba vyrábět vodu? Třeba z písku? Pokud ne, jsem zvědav, jak se pomocí Vaší teze vyrovnáte s jejím chronickým nedostatkem v subsaharské části Afriky. A i pokud existují technologická řešení určitého nepoměru mezi zdroji a potřebami, začasté je jejich použití tak nákladné, že by se vůbec nevyplatilo (např. mnohde podmořská těžba surovin). Rozpor mezi potřebami a zdroji je jeden z nejvýznamnějších neodstranitelných problémů a zároveň charakteristických rysů života na Zemi a tvrzení o jeho neexistenci je naprosto neudržitelné, přičemž jen akademická úcta mně brání v použití mnohem silnějšího výrazu.

2. Toto též není vlastností člověka: "rozdíly ve schopnosti jednotlivců uspokojovat své potřeby jsou extrémní". Je to konstatování nějaké skutečnosti, ale nedává to smysl z hlediska první odrážky, kde se říká "lidské potřeby jsou neomezené". Pokud jsou lidské potřeby neomezené, pak jsou neomezené a v tomto smyslu stejné. Autor textu zde chce vyjádřit nějakou tušenou myšlenku, ale nedokáže to. Možná chce říci, že někteří lidé jsou nenažraní. Ale to je úplně něco jiného, než mu vyplynulo z pod pera nebo z toho, co držel v ruce.

1) Vlastnost je přece druhem skutečnosti, nevím co Vás na tom překvapuje.

2) Pokud jde o význam čtyř Vámi zmiňovaných tezí, myslím že jejich myšlenka je vyjádřena naprosto jednoznačně a pochopitelná i pro čtenáře mdlého rozumu – potřeb je mnohem víc než zdrojů jejich uspokojování, schopnosti své potřeby uspokojit se mezi jednotlivci výrazně liší a drtivá většina lidí preferuje uspokojení svých potřeb před ohledy na potřeby druhých – pokud tento mechanismus necháme neregulovaně působit, máme společnost podobnou společnosti zvířat. Rozdíl je však v tom, že lidé jsou na rozdíl od zvířat schopni morálních soudů, takže tak činí i přes případné uvědomění, že je takové jednání nemorální. Tím hůře pro společenské systémy, které takovéto soudy považují za legitimní.


3. A toto už je úplně mimo: "člověk usiluje o uspokojení svých potřeb bez významnějšího ohledu na újmu druhých". Není to pravda fakticky. Dokonce Binmore prostřednictvím teorie her dokazuje, že mít ohledy na zájmy druhých je efektivní strategií z čistě matematického hlediska.

1) I Posner se ve svých raných dílech snažil obhájit kapitalistickou směnu tím, že z ní nakonec mají užitek všichni. Posléze i on sám pod tlakem argumentů oponentů musel uznat omylnost těchto svých tezí, neboť řada aktérů směny do ní vstupuje v podstatě z nutnosti a tudíž za natolik nevýhodných podmínek, že mnohem více ztrácí než získává.

2) Vámi zmíněný účelový "ohled na zájmy druhých" motivovaný opět jen k maximalizaci vlastního prospěchu není skutečným ohledem, ale opět jen snahou o posílení své pozice na úkor druhého. To, že se v kapitalismu prosadili neosobní vztahy závislosti namísto závislosti osobní (otrocké či vrchnostenské) není dán větším ohledem třídy vykořisťovatelů vůči třídě vykořisťovaných, ale větší efektivitou z takového vztahu pro vykořisťovatele plynoucím. Takže to, co píšete, je vlastně jen potvrzením toho, co píšeme my.

3) Argumentovat takto jedním autorem jedné teorie a činit z toho takto generalizující závěr je obdobný nesmysl, jak kdybych vzal kupř. jeden výrok představitele jednoho právněfilozofického směru (např. pozitivisty Heriberta Harta) a generalizoval bych jej jako obecně platnou tezi právní filozofie. Opět naprosto absurdní a velmi nemoudrý postup nemající nic společného s odbornou kritikou.


Místo toho doporučuji vzít za základ Marxovo pojetí člověka jako výsledku přírodně historického procesu. Z něho vyplyne, že:

- Naplněním reálného bohatství života člověka je rozvoj a uplatňování schopností člověka (tj. nejde jen o uspokojování potřeby, ale o to, že uspokojování potřeb není samoúčelem, působí na rozvoj lidských schopností a zpětně zvyšuje produktivní sílu práce.

- Toto zvyšování produktivní síly práce se projevuje v inovacích, které radikálně snižují spotřebu přírodních zdrojů, činí všechny zdroje recyklovatelnými, přičemž recyklací dochází k tomu, že se pro uspokojování rozvíjejících se potřeb člověka vytvoří výrazně příznivější podmínky než při původním použití.

- Komunismus jako "společnost, v níž je rozvoj každého jednotlivce podmínkou rozvoje všech" (viz "Komunistický manifest" K. Marxe a B. Engelse, je tudíž z výše uvedeného hlediska realistický projekt. (Mj. není náhodou, že v celém textu není žádné přesné vyjádření toho, co si autoři pod socialismem či komunismem představují.)


Bezprostředně na výše citovanou zmatečnou pasáž navazuje další snůška nesmyslů:

"Pokud jako alokační mechanismus vzácných zdrojů použijeme prostý silový střet mezi úsilím jednotlivců o uspokojení jejich potřeb nazývaný kapitalistickou terminologií "svobodný trh", důsledky jsou nevyhnutelné. Trh není zdrojem ani referenčním kritériem hodnot, a proto nemůže být ani jejich spravedlivým distributorem. Použitím tržní alokace vlastně říkáme, že vzácné zdroje mají být rozdělovány podle "práva silnějšího" bez ohledu na to, zda některá ze stran tržního konfliktu předmětné zdroje potřebuje k zajištění existenciálních potřeb a druhá k rozmařilé kratochvíli.

Trh tak nezná přiměřenost ani sociální spravedlnost, je pouze bezpřívlastkovou výslednicí působení sil protikladných zájmů, která nechce a ani neumí být spravedlivá. O uspokojení téměř každé potřeby je nutno "tržně" bojovat, tj. člověk člověku má být vlkem. Čím silnější, sobečtější a bezohlednější vlk, tím je "tržně úspěšnější". Kdo nechce či neumí být vlkem, má smůlu. Láska k bližnímu a morálka se zde nenosí."
(Konec s. 5)

K. Marx, třeba v kapitole o zbožním fetišismu v ----"Kapitálu"----, kritizuje trh. Ale takovéto, s odpuštěním hovadiny, neříká. Trh je prostě směna. Pokud je nerovnoprávná, musíme hledat odpověď, jakou to má příčinu. Obvinit samotný trh z toho, že je zdrojem zla, je nesmysl.

Trh jistě není sám zdrojem zla. Zdrojem a příčinou zla je samotný člověk a trh je pouze mechanismus, který dává nepěkné lidské podstatě volný průchod. To vyplývá opět z pasáží výše – i čtenář umdlévajícího rozumu chápe, pouze čtenář rozumu, s odpuštěním, naprosto mdlého, píše o hovadinách a snůškách nesmyslů.

Například říci toto: "Trh není zdrojem ani referenčním kritériem hodnot, a proto nemůže být ani jejich spravedlivým distributorem." – To je totéž, jako říci, že distribuce nemůže být založena na principu "Bez práce nejsou koláče.". To ovšem znamená, že ti, kteří pracují, si musí nechat od těch, kteří nepracují, ukrást výsledky své práce. – To by byl opravdu dobrý komunistický program.

My hledáme způsob, jak zajistit, aby každý dostal za svoji práci tolik koláčů, kolik si zaslouží. Jsem objektivista, tudíž samozřejmě vycházím z objektivní hodnotitelnosti každé práce.

Trh plní významnou distribuční funkci. A pokud z hlediska nějakých hodnot chceme tuto funkci nějak modifikovat, musíme říci konkrétně z pozice jakých hodnot a jak. To lze, ale doporučoval bych nejdříve pochopit pozitivní funkce trhu v oblasti distribuce a teprve pak návazně a v odůvodněných případech uvažovat o modifikaci. Jinak tu máme kasárenský komunismus polpotovského střihu jak vyšitý.

Trh po celá tisíciletí fungoval tak, že směňující strany si vzájemně poděkuji, protože každá má ze směny užitek. Dobře jsem poobědval v sobotu "Na šibeničním vrchu" v Mnichovicích, poděkoval jsem a zaplatil. Vrchní mi poděkoval rovněž a zeptal se mě, zda jsem byl spokojen. Byl jsem a on taky. Kde je tady vlčí morálka?

Ze skutečnosti, že trh nezpůsobuje morální delikty v každém vztahu který řídí přece nelze korektně dovodit závěr, že je nezpůsobuje nikdy či většinou. A my nikde nepíšeme, že trh nemůže fungovat vůbec, ale že nemůže fungovat tam, kde jeho mechanismus působí vážné hodnotové delikty. Čím nezbytnější statek z hlediska uspokojování lidských potřeb, tím víc vlčí morálky – vlastník restaurace na šibeničním vrchu ji projevovat nemůže, protože kdyby to přehnal (třeba hrubým nesouladem ceny a kvality oběda), bude v restauraci prázdno – ale podívejte se třeba na ceny pohonných hmot u nás, a uvidíte vlčí morálku hned, stejně jako tiché kartely – čím hodnotově významnější a vzácnější statek a čím větší schopnost strany nabídky ovládat trh, tím víc vlčí morálky...

Takto přece funguje 99 % aktů tržní směny. Toto "sdělení" je z celé plejády Vašich nemoudrých vyjádření jednoznačný vítěz....

Bylo by dobré, kdyby autoři programu uvedli konkrétní příklady, kdy je trh vyvolává nutnost bojovat, nikoli se vzájemně výhodně dohodnout. To, co uvádějí dál (dostanu se k tomu za chvíli), je velmi specifická záležitost.

Jak se mohou "oboustranně výhodně" dohodnout dvě opačné strany tržní směny, když nejsou v rovném postavení, což nejsou v podstatě nikdy? Čím větší nerovnost, tím větší diktát silnější strany...A příklad boje? Nebýt odborů, bylo by postavení zaměstnancům vůči zaměstnavatelům ještě mnohem slabší a nuznější...onen "konsensus" je pouze jakousi výslednicí předchozího boje obou protichůdných zájmů, kde vítězí silnější a nikoliv nějaká oboustranná výhodnost...naivní jako Vy snad nebyli ani teoretikové věřící v reálnou existenci dokonalé konkurence...

A poslední citovaná věta je už úplně komická: "Láska k bližnímu a morálka se zde nenosí." No jak by mohla (tedy podle autorů)?! Vždy podle toho, co sami napsali, platí: "člověk usiluje o uspokojení svých potřeb bez významnějšího ohledu na újmu druhých". To platí podle autorů obecně. Ať trh či netrh. Je to (podle autorů) jedna ze čtyř významných vlastností člověka. Co myslíte, najdou autoři někde lék na tuto (podle mě neexistují) vlastnost člověka lék?

Zkuste si představit jediný den, na který by byly suspendovány zákony. Nepřál bych Vám vidět ty bandy "hodných lidí", kteří by vyrazili loupit do bank, krást vše co by jim přišlo pod ruku, řada otrlejších by se ráda zbavila svých sousedů, nevítaných konkurentů v zaměstnání, řada mužů by si ráda podvolila mnoho žen proti jejich vůli atd atd....vše toto se stává, dokonce i když to zakazují zákony a stát to postihuje.....stejně jako někteří si pozlacují kliky od WC a cestou do práce chodí kolem bezdomovců, kteří nemají ani kůrku chleba....jiné "hodné děti" zase odloží rodiče do domova důchodců, a jezdí za nimi jen pro penzi....atd atd.....ale jinak jsou lidé vlastně hrozně hodní...

Autoři vzápětí, na další stránce uvádějí příklad, kdy skutečně trh nemusí být schopen příslušných problém řešit: "Jakou cenu na plně liberalizovaném trhu zaplatí smrtelně nemocný pacient farmaceutické firmě za nezbytný lék, jehož úhrada není v zájmu tržně jednající zdravotní pojišťovny? Jakoukoliv, jde mu přece o život. Chce-li žít, akceptuje nakonec jakékoliv podmínky, neboť pouze tehdy bude firma "svobodně" souhlasit se "svobodným" uzavřením smlouvy o poskytnutí léku. Učebnice neoliberalismu konstatuje, že dohody mezi tržními stranami bylo dosaženo, tj. trh se vyčistil. A kapitalista dodá, že vše proběhlo "svobodně" (pacient měl přece svobodné právo umřít)."

Ale ani zde nemají pravdu. Mimo jiné vím, o čem mluvím, protože tuto situaci právě nyní prožíváme v našem rodinném kruhu a pacientem je poměrně mladý člověk, odborník ve své profesi, rodič tří dětí. Ale i u nás, i v zahraničí, není v této oblasti trh plně liberalizován. Mohu zaručit, že v našem případě se problém řeší velmi citlivě ze strany zúčastněných stran (lékařů i pojišťovny).........mám přesně opačné zkušenosti. Ale zkušenost ani jednoho z nás není vhodná ke generalizaci. Podstatné je, že systém kde pojišťovny coby nepotřebný prostředník vysávají ze systému prostředky, které by jinak mohly jít na léčbu pacientů, je naprosto špatný, stejně jako veškeré ostatní prvky kapitalistického zdravotnictví, které staví ekonomická kritéria nad kritéria medicínská, či dokonce umožňuje parazitovat na tom, že někdo je nemocný.

a že se řeší i z hlediska otázky, že když necháme přežít jednoho, odsoudíme k smrti druhého, protože zdroje nezbytné k léčení jsou opravdu omezené.

To pouze za podmínek současného systému. V systému který navrhujeme my se toto stát nemůže...u nás nebude Kellnerů, ale bude na bezpodmínečnou ochranu zdraví a života každého člověka...
Brzy třeba nebudou, ale potřebný lék se teprve začal vyrábět. Podobný případ je i to, když se rozhoduje o tom, komu bude transplantován určitý orgán, kterých je též omezeně. Proto se intenzivně hledají cesty, jak (třeba pomocí kmenových buněk) tuto omezenost odstranit. Ale toto přece vše nesouvisí s 99 % případy toto, jak trh funguje.


Naopak. Takto trh funguje vždy, pouze zde je to natolik zřejmé, že ani Vy sám to nepopíráte.

Tak se podívejme, jak problémy chtějí autoři programu napravit:


"Na rozdíl od principiálně selhávajícího kapitalismu totiž neselhala (chceme-li vůbec mluvit o selhání) v případě režimů před rokem 1989 socialistická ideologie, ale státoprávní režimy, které se touto ideologií lépe či hůře zaštitovaly." (Kousek dál, s. 7)

Takže socialistická ideologie neselhala, ačkoli se stala služkou zaštiťování předlistopadových státoprávních režimů, které selhaly. To mě opravdu rozum nebere.........s akademickou hodností "docent" těžko uvěřitelné konstatování....

"Poučení z vlastních chyb je samozřejmostí, a na hledání cesty ke spravedlivějšímu společenskému řádu nás posílí." (Tamtéž)

Nikde, zdůrazňuji nikde, v celém textu programu o analýze příčin neefektivnosti předlistopadového státoprávního režimu ani slovo.

Program politické strany ze své podstaty směřuje do budoucna, nikoliv do minulosti.

Toto je jediná představa o tom, jak bude fungovat nová společnost:

"Nastal čas k započetí budování nové společnosti, kde nesmíme ustrnout pouze na prioritě uspokojení biologických potřeb každého člověka (život, zdraví, alimentace, bydlení, bezpečnost), ale vytvářet co nejlepší podmínky též pro uspokojení klíčových sociálních motivů lidské existence, jakou je touha po lásce, společenském uznání, seberealizaci, spravedlnosti a možnosti identifikace se společností a jejím hodnotovým systémem. Prostředkem k dosažení těchto hodnot musí být mechanismus, pro který tyto hodnoty budou hlavní cílem a který bude primárně založen na společenské kooperaci, nikoliv konfliktu." (Tamtéž, stále ještě s. 7) Zvýrazněno mnou.

Takže znovu zestátníme a vše bude zase vynikající. Jen mně není jasné, jak se tím vyřeší třeba tento problém, který autoři považují za zásadní: "člověk usiluje o uspokojení svých potřeb bez významnějšího ohledu na újmu druhých".

Tak, že o uspokojení jednotlivých potřeb nebude rozhodovat ahodnotový tržní střet, ale plošná nárokovost statků nezbytných k lidsky důstojnému životu každého člověka.

Úplně na závěr jsem si nechal toto:

"Reforma či vylepšování kapitalismu nikam nevedou*****, neboť vykořisťování, prohlubování sociálních nerovností neodvozených od vlastní práce, popírání morálky, nezaměstnanost či bezdomovectví jsou neoddělitelnou součástí kapitalistického sytému. Tyto nelidské, asociální jevy lze definitivně eliminovat ze života lidské společnosti jedině odstraněním kapitalismu a vybudováním kvalitativně nového společenského řádu. Náš program tedy začíná tam, kde program ostatních končí, neboť náprava všech zlořádů způsobených kapitalismem je pro nás pouze prvním krokem na dlouhé cestě k budování nové společnosti." (Také ještě na s. 7, před výše citovanou pasáží) Zvýrazněno mnou.

Naštěstí, od této strany, resp. s. 9 (na s. 8 je ještě jeden malý odstavec) je celý další program (více než 30 stran textu, celý program má 40 stran), je tento program tato verze programu reformou a vylepšováním stávajícího (tedy podle autorů kapitalistického) systému.

No vidíte, tak když je to vlastně kapitalistický program, vlastně nic neboříme, neděláme žádnou revoluci a všichni ti Bakalové, Klausové a Kellnerové jej jistě nadšeně podpoří, a ruku v ruce s dělníky od pásu poběží vstříc lepším zítřkům a společnému cíli, protože žádný třídní antagonismus vlastně neexistuje...krásná představa...

A to s řadou pozitivních prvků. Ale také je to standardní program definování priorit. Jako takový neobsahuje mimo jiné:

- Odpověď na otázku, co je příčinou současných problémů

- Kdo je nositelem té moci, která ohrožuje současný svět.

- Jak podpořit proces dozrávání veřejného vědomí a sebevědomí z hlediska toho, co je řečeno v předešlých dvou bodech (nikoli jen deklarovat abstraktní a teoreticky i fakticky nesprávná schémata).

Rád podpořím diskusi k jeho zlepšení, ale bude to dřina.

Díky za Vaše velkomyslnost, ale než takovouto "diskusi" z Vaší strany plnou urážek, arogance a přezíravých výroků, tak nám radši třeba něco namalujte...

Současně je nutné ocenit, že KSČM, resp. iniciativní skupina v ní, se začala vážně zabývat zdokonalením programové výbavy strany, které se bez dobrého programu nedokáže v politické konkurenci prosadit.

(Zítra pokračování odpovědí na repliky)

Malé formální změny provedla redakce Nové republikyZdroj: http://radimvalencik.pise.cz/5665-vize-185-kscm-a-cssd-bez-programu-konecna-2.html

32 komentářů :

 1. "Tímto příspěvkem pokračuji v sérii v rámci seriálu o vizi, která těží z dříve naspaných článků, ukáže na problémy přípravy nosného programu a pokusí se dát i některé náměty k řešení akutního problému programové vyprázdněnosti ČSSD a KSČM."
  ČSSD není vyprázdněna pouze programově,ale i finančně. Ve vládě by neměla být žádná strana se stamilionovými dluhy. A už vůbec ne na ministerstvu vnitra. To má přeci pod palcem všechny obce a města ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. TY STRANY MOHOU ZRUŠIT SVOU PROGRAMOVOU PRÁZDNOTU

   a stát ZA občany voliči.Stači jim SI OSVOJIT jejich

   NARODNI PROGRAM OBČANŮ VOLIČŮ

   a ne se se od nich distancovat s tim,že žádné voliče nepotřebuji.
   Tato kasta žije dodnes v domněni,že stači řici marxismus, socialismus a už bude vymalováno.
   At napíši hned jak chtěji znovu to znárodněni zajistit,když už v socialismu patři všechno všem a ted to dali občanům vycinkat a neřekli ani BUM!
   To at napíši,že nejsou pro to aby do prvniho článku naši ÚSTAVY se dalo jedno slovo SOCIÁLNI STÁT a dalši články onich jsou ZBYTEČNÉ!

   Smazat
  2. A co tak heslo rodíci se Nové ideologie SOLIDARISMU

   SOLIDÁRNI SPOLEČNOST PRO VŠECHNY to by bylo ono pravo!

   Setkáváme se tu s podivnými zásahy proti NEPOLITICKÉ SPOLEČNOSTI VOLIČŮ
   najednou blokuje nápis odpovědět,pak je automaticky mazán celý přispěvek když se zmáčkne anonymni,nejde opravovat chyby a aplikace přestáva fungovat,nejde odeslat přispěvek, protože okénko je prázdné a nejde vyplnit,že by nově vznikajici ideologie

   DIKTATURY SLUŠNÝCH OBČANŮ VOLIČŮ

   rozflakovala ten kapitalismus na cucky a on se bránil a bránil?
   Objasni nám admin, kdo to dělá a proč?

   Ono je sice známo,že český národ je přikladem nesoudržnosti a ti jeho broučci se teprve uči křižit kusadla,
   ovšem co kdYž jejich budíci se intelektuálni špičky
   začnou vysvětlovat,že OVEČKY budou pobiti jako zvířata, když se nezačnou houfovat do tvaru SOLIDARITA!


   Smazat
 2. Válečnikuneomarxisti nam to mazou chyta je panika.ze by jste row

  OdpovědětSmazat
 3. Ve škole ucit komunisti spatna parta,nejlepsi demokrati a ne,komunisti,a lepsi, deset,Havlu jak jeden komunizmus a ve skole ucit tak a demokraticki4ever.

  OdpovědětSmazat
 4. Jiří Jírovec28. dubna 2018 16:46

  Zabývat se tímto programem je absolutní ztráta času. Svět má naprosto základní problém, spočívající v tom, že těch 20 nebo kolik presidentů se nedokáže dohodnout na tom, že skončí války a vyhazování peněz za zbrojení.

  Někde se musí začít. Papež, který je přece první po bohu, by měl ty válečníky exkomunikovat z církve. Ať se bojí boha, šmejdi. Druhá možnost je vzpomenout na to, že bezmocní mají moc (to si alespoň myslel Havel).

  Není absolutně žádný důvod, proč by president Zeman nebo jiní "bezmocní" nemohli veřejně prohlásit: "ve válkách s vámi nejedeme".

  V Česku hrozí chudoba. Zatím je na hranici "jen" 10% populace. To je problém, na který by se měla KSČM zaměřit. Těch 10% nikoho nezajímá, protože tito lidé představují jen zlomek voličů.

  Podstatná část této skupiny lidí má exekuce. Když se mluvilo ve Sněmovně o oddlužování, většina pravicových panáků vykřikovala, že se dluhy musí platit. Jinak by lidi spustli, půjčovali by a nechali se oddlužit.

  Na chudý lid musí být přísnost. Můj syn dlužil nemocnici $5 za jednu pilulku proti bolesti, kterou dostal na pohotovosti. Neměl u sebe peníze a já jsem po nějaké době dostal varovnou upomínku, že mě dají k exekuci. Mimochodem, ten poplatek byl nelegální a jako takový později zrušen.

  V ekonomice existuje pravidlo: na úrovni 100 miliónů dolarů již nezáleží, jestli je vlastníte nebo dlužíte. Podle toho s vámi jednají věřitelé.

  Byvalý vlastník Ottawa Senators, klubu NHL, dlužil $100 miliónů. Hrozil mu osobní bankrot, kterému se vyhnul dohodou s věřiteli. Ti byli ochotni přijmout 1c za každý dolar dluhu.

  Moralisté ve Sněmovně považují za nehorázné, že by dlužníci měli platit jen nějakých 15-30% a 7 let živořit z minimálního příjmu.

  Po roce 1989 se podařilo zcela zkurvit dostupnost bydlení. Ještě že existují ty králikárny, kterým se posmíval jistý pitomec.

  V Praze jsou nabízeny byty 1+kk za 2.5 až 4.5 miliónu korun. Na hypotéku dosáhnou jen ti, kteří mají 10% této částky v peněžence. Až se pánové z ČNB začnou domnívat, že je ekonomika přehřátá, bude to 20% a k tomu se zvýší úroková míra.

  Pokusil jsem se naznačit, že si komunisté musí odpustit utopie a přehnané představy, co všechno mohou naslibovat, ale nemohou splnit. Potřebují mít nohu ve dveřích k ANO a doufat, že se s Babišovou vládou podaří alespoň něco v sociální oblasti dosáhnout.

  Pokud neuspěje Babiš a příště vyhraje pravice bude KSČM zadupána do země.

  OdpovědětSmazat
 5. Zkrátka a dobře, komunisté ve vedení KSČM jsou takzvaní salonní komunisté, ovšem ani zbla nedosahující úrovně těch prvorepublikových, jako byli Šverma, Olbracht, Drda, Majerová, Seifert. Je to dnes levicový intelektuální odpad, který nemá podporu vlastních členů.

  OdpovědětSmazat
 6. Vytvoření materiálních podmínek pro rozvinutí schopností človéka ve svém učení o ekonomické základně rozpracoval Marx, úspěšně se jím řídí Čína a vrací se k tomu i Rusko. Diskuze o "základně" je pro komunisty kontraproduktivní, protože to je základ, z toho musí vycházet každá komunistická strana. To že kapitalistická ekonomická základna nevede k rozvoji člověka, ale k jeho degradaci a degeneraci to by snad mohlo být už každému jasné.

  Základna komunistického učení je daná a neměná, diskuzi lze proto vést pouze o "nadstavbě" ...

  Komunisté a V.I.Lenin realizovali první revoluční převzetí moci. Komunisté a J.V.Stalin vybudovali první stát s ekonomickou základnou, který umožnil rozvoj lidí a společnosti, který je základem dnešního Ruského státu ..

  Tak co s tou nadstavbou ??
  Komunisté by si měli přečíst knihu "Otázky Leninismu" od J.V.Stalina, vzorného studenta církevního semináře.
  Architekt Studené války západu proti SSSR J.F.Dulles tuto knihu měl neustále po ruce, měl ji i na nočním stolku jako Bibli a neustále ji studoval, aby pochopil protivníka SSSR.
  Globalista  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jak do těchhle vašich pouček zapadá Leninů NEP? JAk do toho zapadal ekonomický model Jugolásvie a jak do toho zapadá dnešní Čína?

   Smazat
  2. Příspěvek je o ekonomické základně "reálného socialismu", to co uvádíte jsou experimenty na oko nebo neúspěšné, ale odpovím.

   NEP v SSSR byl kapitalismus jen na chvilku pro bláhové hlupáky, stejně jako ten dnešní ruský kapitalismus. Ti hlupáci měli a mají "výrobní prostředky a kapitál v lénu" stejně jako ve středověku od státu - svého pána propůjčen na omezenou dobu. Stejné je to v Číně, stačí si udělat exkurs o čínském vlastnickém právu.
   A ta Jugoslávie, jak dopadla ?? Po válce když šli cestou "sovětských arťomů - družstev" a samospráv v podnicích to ještě šlo, ale potom k tomu přizvali korporativní západní kapitál a byl to jejich konec.

   Smazat
  3. Nesmysl, vy jen chcete opakovat chyby minulého režimu, na které také dojel. "Kapitalizmus na chvilku" má daleko větší úspěchy, i hospodářské, než "reálný socialismus" našeho již minulého minulého typu. Bohužl, normalizačním soudurhům není pomoci, asi i proto ztrácejí voliče, kteří to raději hodí Tomiovi či Babišovi. Smutné.

   Smazat
  4. TZV DNEŠNI PROGRAMY NAPÁCHALY POLIT.TŘIDĚ ZLO

   a to tim,že je společnost voličů odmitá čist.
   Jsou sbírkou jakýchsi levit a frázi a voličům NIC NEŘIKAJI a připadaji jim proto zbytečné,
   Některé strany ani nesmi udělat Program,nebot ony nevi co bude chtit později za nimi existujici černý zadavatel,který jimi hýbe-
   Programy se maji ukázat jako stručné vize.

   Aby bylo jasné o co jde uvedeme přiklad.

   Demokracie je diskuse,proto se polit.třida,která demokracii nenávidi bráni NP Nr.2.ve zněni

   ANO OTEVŘENÍ ZABLOKOVANÝCH DISKUZNICH RUBRIK NA VOLIČI PLACENÝCH WEBECH POLITICKÝCH STRAN A HNUTI.

   Toto považuje NEPOLITICKÁ SPOLEČNOST VOLIČŮ za základ DIALOGU s námi zvolenými prý našimi
   zástupci a mohla by to být skutečnáa opravdová

   NOVÁ PŘIMÁ OBČANSKÁ DEMOKRACIE,KTEROU LZE USKUTEČNI HNED LEVNĚ A PŘIMO.

   TOHOTO POZNÁNI NENI SCHOPNA TÉMĚŘ ŽADNÁ POLIT.STRANA ČI HNUTI A ZUŘIVÝ ODPOR PROPTI DEMOKRACII TRVÁ..

   Smazat
  5. NĚKTEŘI DISKUTUJICI PÍŠI KAPITALISME PADNI

   a bude to vše vyřešeno.Co bude potom to už nevi i když texty MARXE to prý vi.

   Jak je tedy možné,že padlo mnoho pokusů svalit kapitalismuS?
   Naopak odrůda neomarxismu s diktaturou prý humanistů potažmo islamistů se ETABLUJE a chystá se zničit celé státy,jejich obsady pobit a zbytek budou hnědi otroci.

   TO BUDE TA DIKTATURA MENŠINY NAD VĚTŠINOU A OBČANÉ JI BUDOU VOLBAMI ŠILENĚ TLESKAT.

   Kapitalismus vítězi proto,že se dynamick měni a přizpůsobuje,To od MARXEnelze očekávat,prostě to nemohl vědět.Jako neuvěřitelným přikladem je

   ŽE KAŽDÝ Z VÁS TIM,ŽE TU NĚCO NAPÍŠE PODPORUJE TVORBU KAPITÁLU A ZVĚTŠOVÁNI JEHO BOHATSTVI,KTERÉ BUNKRUJI TzV MAJITELÉ VELKÝCH PENĚZ..
   No neni to pravda mili brouci,kteři se snažite teprve učit jak křižit kusadla?

   Smazat
  6. 9:20 - podstata kapitalizmu se za staletí nezměnila. On se může proměňovat jako chameleon či chobotnice, měnit barvy podle prostředí, ale je to stále ten stará "dobrý" kapitalizmus. naše generace má možnost srvonání tzv."reálného socilaismu", který nám poroučeli budovat normalizační neostalinisti s dnešním kapitalizmem, který nás nutí respektovat liberálové a neokoni.

   Smazat
  7. PANE DOCENTE VÁLEČNIKU NAPIŠTE PROSIME KSČM

   Drazi mi největši přátelé,

   mi neznámá nepolitická společnost voličů jejimž jsem taky členem vám doporučuje místo Frankfurtské školy školu,která se začiná nazývat ČESKÁ.

   Jejim základem je heslo SOLIDÁRNI SPOLEČNOST PRO VŠECHNY!
   To přijde místo Proletáři všech zemi spojte se a basta!
   Ti brouci chtěji prý

   DIKTATURU SLUŠNÝCH OBČANŮ VOLIČŮ a jakýsi SOLIDARISMUS.

   Aby je čert vzal!

   Doporučuji,aby se jejich politická větev KSČM ihned přejmenovala na VOLIČI za VOLIČE.
   Protože by to hrozlo pro vymírajici obsadu strany na infarkt je doporučováno název upravit

   na KOMUNISTIČTI VOLIČI za VOLIČE zktatka KVzV

   prý očekávaji v nejbližsich letech odpověd a nevěři,že za tu dobu bude po všem!

   Váš Válečnik vr vr


   Smazat
 7. Všechna debata kolem univerzálního návodu na program pro společnost nesprávně předpokládá,že všichni lidé jsou stejní. Je to jako hledání míry prokrustova lože.

  OdpovědětSmazat
 8. Pokud jsou salónní stranou současní komunisté, je salónním levičákem i pan Valenčík. Jeho oponentura vůči Postkladenskému programu KSCM je psána, jak jsem pochopil, z naroubování tezí Karla Marxe jako protikladu k tomuto programu. Zatímco teze Karla Marxe byly autorem, také salónním levičákem, psány v polovici devatenáctého století, komunisté svých pět bodů napsali po třicetiletém provozování současného kapitalismu u nás ve století dvacátém a dvacátém prvním. Samozřejmě, také salonně, ten program. Přesto bych řekl, že těch pět bodů je pravda. Všichni zde jmenovaní, Marxe bych do toho už netahal vědí, že tento kapitalismus je vadná systémová cesta. Také vědí, že ho nemůžou změnit. Ale také vědí, že na chleba se musí nějak vydělávat. Když vím, že systém dovolí jakousi levou opozici, samozřejmě vocud pocud, zaplním toto místo. Pan Valenčík je solitér mezi některými dalšími,Svihlíkovou, Bělohradským, Kellerem, na příklad. Jmenovaní mají takovou autocenzuru, že nenapíší, neřeknou nic úplně ultralevého. KSCM odstraní z viditelných míst paní Semelovou, pana Skálu, pana Grospiče. Dokonce i pana Dolejše dají na vedlejší kolej,ale určitě se stejným výdělkem.To jsou ti známější, viditelní.Dovolím si tvrdit, že v příštích volbách bude pan Dolejš na prvním místě pražské kandidátky. Neexponovanými nemá cenu se zabývat. Ne, pane Valenčíku. Vaše oponentura z mírné levicové posice proti ostřeji formulovanému Postkladenskému programu je bez významu na změnu názoru veřejnosti. Stejně jako Postkladenský program KSCM. Včetně jeho pravdivých pěti bodů. Tento systém je amorální! Podpora nespravedlivých válek, včetně účasti v nich.S výsledkem milionů mrtvých a zmrzačených nevinných lidí, utečenecké vlny z těchto válkou postižených zemí do Evropy. Divil bych se,že v průběhu let by tyto vlny v ekvivalentním, zpočátku kontrolovaném modu, nezasáhli CR. U nás pak desetisíce bezdomovců, milión zadlužených lidí, pět miliónů exekucí, sebevraždy, vraždy daleko přesahující tyto jevy v minulosti. Nedosažitelnost vlastního bydlení už i pro t.zv. střední třídu. Drogy, nenávist mezi generacemi, bohatšími a chudšími. Politici, justice? Má to cenu komentovat?
  Usměvně na mě působí část diskuzního příspěvku pana Jírovce, že " Papež, který je přece první po bohu, by měl ty válečníky exkomunikovat z církve. Ať se bojí boha, šmejdi."Vždyt všichni ti představitelé,v současnosti Bush, Blair, Clinton, Mayová, Macron, Sarkozy,Trump jsou křestané. Předpokládá se u nich inteligence. Určitě znají nepřekročitelnost pátého přikázání z Božího desatera-Nezabiješ! Ti na peklo nevěří! To,že by papež udělal jejich exkomunikaci z církve? Neudělá! Oni jsou snad křestané, ale katolického vyznání ne. Pouze snad Sarkozy je pod duchovní mocí současného papeže.
  Stačilo mnou asi napsat,že Postkladenský program a reakce na něj jsou nic neřešící kompiláty. Jenom však, pokud se významu týká... :)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Souhlasím s Vámi. Od pana Valenčíka je to jen slohové cvičení, nevybočující z řady těch mnoha prošlých

   Smazat
  2. Zatvrzelí normalizační soudruzi nemohou pochopit autentického levičáka Valenčíka. Je to smutné, ale není to chyba Valenčíkova. S omezeností trubců nic nezmůže.

   Smazat
  3. Podobné levicové myslitele, jako je Valenčík, soudruzi rádi popravovali - např. Záviš Kalandra!

   Smazat
  4. Anonymní 22:26Anonymní 22:26

   Nemohou pochopit "autentického levičáka"? Autentický levičák je pouze ten, kdo obsáhle teoretizuje o jednoduchých věcech bez praktické uplatnitelnosti? Také se stanu autentickým levičákem teprve tehdy, až se začnu šťourat v banalitách a budu se pokoušet formou ekvilibristiky zpochybňovat vyjádření jiných levičáků?

   Pro příklad hned na začátku pan Valenčík zpochybňuje v programu uvedená konstatování, že "rozdíly ve schopnosti jednotlivců uspokojovat své potřeby jsou extrémní" a že "lidské potřeby jsou neomezené", které se podle něj neslučují a vyvozuje, že autor asi měl na mysli nenasytnost některých lidí, ale nedokáže to vyjádřit.
   Pan Valenčík zřejmě považuje ostatní lidi za naprosté hlupáky, kteří by na tak "objevnou myšlenku"(někteří lidé jsou nenasytní) nikdy nepřišli, pokud se jim nesdělí tak jak to dělá on. Přestože nemám žádné tituly před ani za jménem, zcela přirozeně jsem to pochopil už z programového prohlášení KSČM, i bez explicitního vyjádření "někteří". Jsem přesvědčen, že to tak pochopila naprostá většina z těch, kteří program četli a je jim aspoň 15 let. Přeci když konstatuji, že voda je nezbytně nutná pro život člověka, tak nikdo mentálně zdravý si pod tím banálním vyjádřením nebude představovat vodu z chladicího okruhu reaktoru.

   Právě tento text pana Valenčíka mi spíše připadá jako projev salónního levičáka, který jen přikládá do kotle rozhádanosti levice, bez jakékoli snahy o pomoc k dosažení společného cíle levice - získat vliv na řízení společnosti, odpovídající zastoupení spadající populace.
   Vrtání se v drobnostech a vytváření rozporů tam kde nejsou, opravdu žádným společným snahám nepomáhá, spíše je sabotuje.
   Lidé se společným cílem musí mít především snahu si porozumět, nikoli hledat rozpory. Jinak se na to rovnou můžou vykašlat, protože s takovou nikam nedojdou a budou stále jen terčem posměchu pravičáků, kteří ačkoli mají své individuální kořistnické zájmy, dokáží je v případě potřeby přizpůsobit společnému cíli, na který by sami nestačili.

   Nemohou pochopit "autentického levičáka"? Autentický levičák je pouze ten, kdo obsáhle teoretizuje o jednoduchých věcech bez praktické uplatnitelnosti? Také se stanu autentickým levičákem teprve tehdy, až se začnu šťourat v banalitách a budu se pokoušet formou ekvilibristiky zpochybňovat vyjádření jiných levičáků?

   Pro příklad hned na začátku pan Valenčík zpochybňuje v programu uvedená konstatování, že "rozdíly ve schopnosti jednotlivců uspokojovat své potřeby jsou extrémní" a že "lidské potřeby jsou neomezené", které se podle něj neslučují a vyvozuje, že autor asi měl na mysli nenasytnost některých lidí, ale nedokáže to vyjádřit.
   Pan Valenčík si považuje ostatní lidi za naprosté hlupáky, kteří by na tak "objevnou myšlenku"(někteří lidé jsou nenasytní) nikdy nepřišli, pokud se jim nesdělí tak jak to dělá on. Přestože nemám žádné tituly před ani za jménem, zcela přirozeně jsem to pochopil už z programového prohlášení KSČM, i bez explicitního vyjádření "někteří". Jsem přesvědčen, že to tak pochopila naprostá většina z těch, kteří program četli a je jim aspoň 15 let. Přeci když konstatuji, že voda je nezbytně nutná pro život člověka, tak nikdo mentálně zdravý si pod tím banálním vyjádřením nebude představovat vodu z chladicího okruhu reaktoru.

   Smazat
  5. pokračování..

   Právě tento text pana Valenčíka mi spíše připadá jako projev salónního levičáka, který jen přikládá do kotle rozhádanosti levice, bez jakékoli snahy o pomoc k dosažení společného cíle levice - získat vliv na řízení společnosti, odpovídající zastoupení spadající populace.
   Vrtání se v drobnostech a vytváření rozporů tam kde nejsou, opravdu žádným společným snahám nepomůže, spíše je sabotuje.
   Lidé se společným cílem musí mít především snahu si porozumět, nikoli hledat rozpory. Jinak se na to rovnou můžou vykašlat, protože s takovou nikam nedojdou a budou stále jen terčem posměchu pravičáků, kteří ačkoli mají své individuální kořistnické zájmy, dokáží je v případě potřeby přizpůsobit společnému cíli, na který by sami nestačili.

   Smazat
  6. Mnoho keců, žádné konkrétno - tak reaguje sekta na kritiku "programu", který je také nekonkrétní, plný nesmyuslů a protimluvů. Takhle se nikam nepohnete, soudruzi.

   Ztrácíte voliče a ani nevíte proč! ANi to vědět nechcete!

   Asi vám není pomoci, vy teoretici revoluce, kteoru jste promrhali, probendili, zlemplovali a zradili.

   MM

   Smazat
  7. Kritika pro kritiku, postavená na dogmatickém slovíčkaření je k ničemu. Dobrá snad jen ke zdůraznění důležitosti kritika.

   Myslím že ti, kteří vkládají své naděje do jiných stran(nepřipadá mi, že by se jejich očekávání setkávalo s uspokojením), se komunisty nemusí trápit. Brečet nad tím, jak komunisté ztrácejí a volit tu ODS, tu ODA, tu US, tu SZ, tu "Zelené", tu VV, tu Piráty, tu ANO šéfe, je trochu hloupé. Kňourejte si nad tím, co s touto kdysi perspektivní zemí provedly vaše modly. Komunisty můžete s klidem v srdci ze svých nářků vynechat, za nimi účty nejdou.

   Smazat
 9. Program KSČM se hezky čte, ale těžko si představit jeho realizaci. Utopie. Autorova kritika je zase dogmatická a řekl bych, že samoúčelná.

  Lidé dnes v ČR nejsou rovnoprávní, jsou rozděleni na různé kategorie, od čehož se odvíjí mj. jejich povinnosti a přístup ke zdrojům. Mezi nejnižší kategorie jsou řazeni i lidé manuálně pracující. Pozice zaměstnanců je velice nerovná s pozicí zaměstnavatelů, mj. kvůli několikerému vykostění zákoníku práce. Zákoník práce se stal, stejně jako ostatní zákony, nejednoznačný, nesrozumitelný, nepoužitelný. Je vytvářen konflikt mezi pracujícími a programově nepracující spodinou, která je podporována k udržování svého parazitického stylu života a vysoké porodnosti. Vlastenectví je prakticky vymýceno a nahrazeno nezájmem a falešnými náhražkami stylu "kdo neskáče není Čech". Armáda plní ostudnou roli poskoků pro cizí zájmy, neslučující se se zájmy ČR. Školy produkují přinejlepším fachidioty. Společnost je šíleně přebyrokratizována. Značná část výsledků hospodářství je vyváděna do zahraničí. Kvalita potravin je nahrazena jejich kvantitou. Média hlavního proudu neinformují, ale šíří desinformace a propagandisticky manipulují veřejnost. Ve výkonu práva není stejný metr. Zájmy občanů jsou tím posledním, co by bylo zohledňováno ve vyšších patrech politiky. Občané nemají možnost ovlivňovat politiku. Plus stovky dalších akutních i chronických problémů.

  Až se podaří problémy eliminovat, pak můžeme uvažovat o povznesení společnosti na vyšší úroveň.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Programem ČSSD je vládní účastí zlikvidovat půlmiliardový dluh ...

   Smazat
  2. 22,05 Ano tak to je.

   Smazat
  3. Všechny vámi uváděné problémy může eliminovat reforma státně právního systému zaměřená na kodifikaci silného státu, který by reguloval ten liberální bordel, kde platí pouze právo silnějšího. Rozepisovat se o tom nebudu, měla by to být hlavní část diskutovaného programu.
   Je to podle K.Marxe ta nadstavba nad ekonomickou základnou, ta se ale v minulosti omezovala pouze na ideologické záležitosti.
   Ve věci státu marxistická teorie zaostala a využívala a využívá právní model státu vytvořený vyšinutými liberálními teoretiky státu před několika staletími.

   Smazat
 10. Zvolily jste si filipa tak bude třeba skončit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pravda, Filipa, který tu stranu za svého předsedování dovedl od vždy víc než dvanáctiprocentního, k šestiprocentnímu volebnímu výsledku. Hlavně, že nestrpí nostalgiky a zvládne parlamentní čachry. Však, Zeman mu cestičku prošlapal, že?

   Smazat
 11. Ta strana nemá tvář. Lepší část jejího členství je silně věřící,takřka v náboženskou vizi, ta horší a početnější je ve vztahu živnostenském. Nikdy jsem si nedělal iluzi o jejich altruizmu, ale jak se zachováli ke svému nedávno zesnulému soudruhovi evropskemu poslanci, překonalo vše. Nechápu, jak jim někdo může věřit.

  OdpovědětSmazat
 12. Dobrý den, šťastní přátelé nového roku, je to můj rok svědectví. Zázrak se stále děje, přečtěte si mé zázračné svědectví. Nemohu ani vysvětlit, jak se to všechno stalo, funguje to jako slib Drigbinovie, velkého člověka, který Bůh zvykl přinést pravou lásku ke svému manželství s jeho kouzlem. Můj manžel podepsal rozvodový list před šesti lety poté, co kamarád navštívil náš domov. Žijeme v Marylandu v USA, po více než šest let jsme měli dvě děti společně, kvůli mým dvěma synům obětuji všechno, abych pracovala v manželství, po nějakém měsíci můj manžel přestal dělat věci tak, jak používá a kdy snažte se mu říct, že skončíme s bojem, jednoho dne se můj manžel podíval do očí a řekl, že je mezi námi. byl jsem tak překvapený, takže jsem se ho zeptal, co jsem udělal špatně, ale na straně, chtěl nový život. Miluju svého muže tolik, že jsem nemohl žít bez něj den po mé straně a moje děti mohou žít tam dál. Můj manžel odešel domů po dobu čtyř měsíců. žádné telefonní hovory nebo textové zprávy od něj. Byl jsem tak strach a plakal celý den a noc na dlaždici Jednoho dne přišel domů opil s některými doklady s ním Pokusím se s ním mluvit, ale spal, takže když spal, podíval jsem se na dokumenty, které jsem byl tak překvapen, že jsem viděla rozvodové papíry, takže jsem četl rozvodový papír a byl jsem tak šokován, že jsem viděl mé jméno na dokumentu. Následujícího dne se ho zeptám, co to znamená, ale on sám chtěl nový život sám, volal jsem ho a prosil ho, aby přestal, co dělá. že ráno přišla žena a řekla mi, že je můj manžel právník. Tak jsem ji pustil dovnitř, pak ji nechal vědět, co se děje, a ona by měla dostat právníka, ale já ji prosila, že nemám peníze nebo někoho, kdo může pomozte mi. Takže podepisuji rozvodový papír a to bylo, že v loňském roce mi starí přátelé řekli, že můj bývalý manžel nyní pracoval blízko svého domova a teď má s sebou novou ženu, rozhodl jsem se, byla. Byl jsem šokován, když jsem viděl toho stejného právníka, který jsem zíral plakat. Tvá přítelkyně mi pomohla zotavit mého manžela zpátky mi řekla o doktorovi igbinovii, jak pomáhal lidem tak chtít, tak chci domů a číst on-line blog o poradenství / rozvod, četl jsem svědectví od ženy, jménem Mary Michael, jak. Drigbinovia jí pomohla vrátit manželství zpět, nikdy jsem nevěřila kouzlu kouzel, ale rozhodla jsem se to zkusit. Takže jsem mu poslal zprávu na své e-mailové adresy doctorigbinovia93@gmail.com, před dvěma hodinami mi odpověděl, a řekla jsem mu všechno o mém manželském problému, udělal mi slib, že mi pomůže vrátit se ke mému manželovi zpět. Drigbinovia mě poučila a řekla mi, co mám dělat během těchto sedmi dnů oběda lásky kouzlo. Sleduji všechny pokyny a dělám to, co jsi mě požádal, abych se dobře ujal. Jen tři dny po lásce bylo oběd ve vzduchu, můj manžel mi zavolal neznámým číslem. Byl jsem tak překvapen, že můj manžel stále má své telefonní číslo, aby mě kontaktoval tak laskavě. Zpočátku byl můj manžel obezřetný a cítil se provinile, že mne i naše děti osamocil po mnoho měsíců, aniž bych řekl nic jiného, ​​než aby můj manžel Raymond přišel do kostela v kostele přes noc, aby se omluvil. Jsem velmi rád, že můj Farmily je na zádech, jsem vděčný za to, co mi Drigbinovia pomohla. Velmi doporučuji každému, kdo má problém s manželstvím nebo partnerem, kontaktujte jej dnes, abyste se rychle vrátili k vaší skutečné lásce.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.