Reklama

pátek 6. dubna 2018

Největší bariéry efektivní integrace romské komunity

Klára A. Samková
6. 4. 2018   (předneseno na semináři v Poslanecké sněmovně 4. 4. 2018)
Vážení přítomní,
mám dnes zde promluvit na téma „největší bariéry efektivní integrace romské komunity“, a to v rámci semináře s tématem „Rezervy sociálního systému ČR“.
S tímto tématem se vypořádám velmi snadno a původ bariéry efektivní integrace romské komunity do české společnosti označím také velmi snadno. Je jím totiž samotný fakt, že se problém „integrace Romů“ probírá v rámci „sociálního systému“. Tím je řečeno vše. Pokud budou Romové součástí otázek probíraných v rámci „sociálního systému“, pak se i nadále budeme těšit ze stejných úspěchů při tak zvané integraci Romů v ČR, jak jsme toho svědky i nyní.Totiž stálému nárůstu počtu vyloučených lokalit, po generace předávané nezaměstnanosti a nezaměstnatelnosti, všeobecně katastrofální úrovně vzdělání Romů, která vůbec neodpovídá normálnímu rozložení úrovně dosahovaného vzdělání v české společnosti, kriminality a drogové závislosti velké části romské komunity, přetrvávající elementární chudoby a alarmující předluženosti, hraničící s doživotním a děděným otroctvím.

Pokud chce někdo v auditoriu tvrdit, že v otázce „integrace Romů“ dosáhla Česká republika úspěchů, ráda si jej vyslechnu, ale předem říkám, že chci tvrdá fakta. Pakliže budou předložena, zjistí se, že každý jeden tak zvaný „úspěch“ je vykoupen tak neskutečnými náklady, že je zcela evidentní, že nemůže jít o systémové řešení, ale spíše o to, že se těchto úspěchů dosahuje nikoliv na základě sociální státní politiky ve směru k Romům, ale spíše navzdory ní.

Rozhodla jsem se, že využiji času, který mi zde byl dán a seznámím vás se svým náhledem, proč je politika státu vůči Romům tak neúspěšná, proč nikdy úspěšná být nemůže a jaké jsou eventuální možnosti nápravy.

Pro pochopení problému a jeho řešení je nutno se vrátit do moderní historie a připomenout zejména tu její část, která nebyla psána vítězi. Jejich prohra je totiž důvodem současného neutěšeného stavu.

Nutnost řešit tak zvanou „cikánskou otázku“ začala být pociťována i stranickými orgány KSČ na konci osmdesátých let s obzvláštní naléhavostí. I pro tehdy vládnoucí režim se začala stávat úroveň a způsob zacházení s „cikánskými spoluobčany“ neúnosná.

Dne 20. ledna 1989 předložil známý normalizační politik a člen ÚV KSČ Karel Hoffmann předsednictvu ÚV KSČ „Zprávu o stavu řešení problematiky romského obyvatelstva v ČSSR a základní zaměření dalšího postupu“. Celá koncepce ÚV KSČ, která byla schválena 3. 2. 1989, vychází z pohledu, že Romové jsou problém sociální. V materiálu se hovoří o nutnosti zvýšení počtu a odborné způsobilosti sociálních pracovníků, zlepšení sociální práce a „zapojování Romů do pracovního procesu, předškolní a školní výchovy“. Zvláště ten pracovní proces mne zaujal s ohledem na skutečnost, že v té době byla práce povinná, jinak hrozil trest za trestný čin příživnictví. V tomto zásadním materiálu se hovoří o zákonném ukotvení postavení Romů takto (cit.):

„...reálně existující etnickou svébytnost Romů bude nutno legislativně vyjádřit v našem právním řádu, především v připravované nové Ústavě ČSSR a navazujících zákonech jako etnické skupiny.“ Zejména mělo dojít k přiznání „některých“ práv na sdružování a všestranný kulturní rozvoj.

Na základě tohoto materiálu přijala Vláda České socialistické republiky dne 29. listopadu 1989 usnesení č. 294 s názvem „Ke zprávě o stavu řešení problematiky romského obyvatelstva v ČSR a základního zaměření dalšího postupu.“ Nepostrádá pikantnosti, že posledním vládním aktem komunistické vlády ČSR bylo usnesení právě o Romech. Vláda v něm konstatuje, že (cit.:) „proces společenské integrace romského obyvatelstva neprobíhá v souladu s potřebami a možnostmi společnosti“. Dále usnesení hovoří zcela v duchu předcházejícího materiálu ÚV KSČ o nutnosti (cit.): „systematicky vytvářet podmínky pro rozšíření a zkvalitnění sociální péče poskytované romskému obyvatelstvu...včetně pravidelného doškolování sociálních pracovníků, ... přijmout opatření ke zvýšení účinnosti zdravotní péče o romské obyvatelstvo ... přehodnotit koncepci výchovy a vzdělávání romských dětí a mládeže ... a upravit zásady kulturně – výchovné práce mezi romským obyvatelstvem se zdůrazněním většího využití romské kultury k pozitivnímu ideově výchovnému působení na příslušníky této etnické skupiny a ostatní veřejnost.“

Abych to vzala zkrátka, byla to právě tato komunistická idea řešení romské otázky coby otázky sociální, která přes odpor Romů po listopadu 1989 zvítězila a která je dosud státem aplikována. Ještě jinak řečeno – normalizační stranický funkcionář uskutečňuje svou vizi a program ÚV KSČ ještě 29 let po údajném odstavení KSČ od moci a pět let po své vlastní smrti. K dosaženým úspěchům soudruhům upřímně gratulujeme!

Kromě komunistické vize, která Romy charakterizovala jako tak zvaně „sociálně nepřizpůsobivé“, se kterými je nutno sociálně pracovat, a která nyní zažívá svou naprostou renesanci, existovala ještě cesta, o kterou stáli samotní Romové. Ideově vychází z Prohlášení Charty 77 číslo 23 „O postavení Cikánů – Romů v Československu“, a jejími autory byli Václav Havel a Ladislav Hejdánek. Oba mluvčí v dokumentu Charty uvádí: (cit.:) „...Ve skutečnosti vychází oficiální pojetí „cikánské otázky“ dodnes ze Stalinových výkladů národnostní otázky. Pro Romy to znamená, že se mohou rozhodnout, zda se stanou Čechy nebo Slováky, přičemž jejich specifika mají zaniknout...“ Dále se v dokumentu hovoří o ignoraci romštiny českým i slovenským školstvím, takže děti často nerozumí jazyku, ve kterém probíhá výuka. Zvláště je zmiňovaná oficiální politika umísťování romských dětí mimo rodinu do dětských domovů. Prohlášení Charty 77 končí následujícími slovy (cit.:) „Bez pravdivého odhalení závažnosti problému, bez zásadní právní úpravy bez skutečné účasti Romů samých na rozhodování o věcech, které se jich týkají, jsou pokusy o řešení otázky romské menšiny u nás iluzorní. Tato otázka už není pouze otázkou menšinovou, ekonomickou nebo sociální, ale čím dál více se stává otázkou svědomí celé společnosti.“

Abychom pochopili, co vlastně Václav Havel ve své kritice státní politiky vůči Romům říká, musíme si zopakovat Stalinovu tezi národnostní otázky. Podle Josifa Vissarionoviče platí, že „národ je historicky vyvinutým, stabilním společenstvím jazyka, území, hospodářského života a psychologické skladby, jež se projevují ve společenství kulturním“. Romové se nemohli vykázat zásadním stalinistickým znakem národa, totiž vlastním územím. Proto dle komunistů neměli také nárok na ochranu jako národnostní menšina. Toto nepříznivé pojetí se pokusili Romové zvrátit okamžitě po 17. listopadu 1989, kdy se jejich představitelé hned v prvních dnech přihlásili k Občanskému fóru a jeho ideám. 25. listopadu 1989 na Letenské pláni, na shromáždění při svatořečení Anežky Přemyslovny, stáli zástupci Romů vedle Václava Havla a český národ pod tribunou skandoval „Ať žijí Romové!“

Snaha Romů o národní emancipaci se okamžitě projevila v jejich práci v Občanském fóru. Samozřejmě Romy ani nenapadlo chtít nějaké vlastní území, ale chtěli být uznáni jako národ nejen v kulturně-etnickém slova smyslu. A rozhodně odmítali být jen „sociální skupinou“. Dne 8. 2. 1990 předložil romský místopředseda Národnostní komise koordinačního centra Občanského fóra materiál, vypracovaný z jeho podnětu právníkem Alešem Dvouletým, na zřízení Federálního ministerstva národností, které by řešilo především otázku romskou – a to jako otázku národnostní. Takto pojaté řešení romského problému Občanské fórum zcela akceptovalo a zařadilo je do svého volebního programu. Ve výkladu volebního programu k národnostní politice Občanské fórum mimo jiné uvedlo: (cit.) „....navrhneme zřízení ústředního orgánu výkonné moci v postavení ministerstva na federální úrovni, který by realizoval funkce státu v oblasti národnostní a současně plnil funkci prostředníka mezi státem, respektive státotvornými národy a národnostmi..... U Romů předpokládáme v souladu s návrhem nové Ústavy jejich postavení národností rovné postavení národnosti maďarské, ukrajinské, polské a německé.“ V tomto duchu předložila v srpnu 1990 Romská občanské iniciativa vládě ČSFR „Koncepci řešení problematiky Romů v ČSFR a koncepci odstranění sociální nerovnosti“. Základem tohoto programu byl (cit.:) „Program národního obrození se všemi jeho atributy.“

Přes svůj závazek Romům, že jejich postavení bude postavením národnostní menšiny, Občanské fórum, a i obě jeho nástupnické politické síly, totiž Občanská demokratická strana a Občanské hnutí, jakož posléze i Sociální demokracie, Romy zradilo. Ačkoliv i komunisté v lednu 1989 počítali ve svém materiálu, že by se zástupci Romů měli účastnit práce na proponované nové Ústavě ČSSR, k práci na Ústavě demokratického polistopadového Československa Romové přizváni nebyli. To se projevilo i na textaci Listiny základních práv a svobod, která byla v lednu 1991 přijata coby ústavní zákon č. 23/1991 Sb. Zde se v hlavě III. hovoří o „právech národnostních a etnických menšin“. Pod pojmem „etnická menšina“, který není v českém právním řádu nikde definován, se pak automaticky mysleli Romové. Tím se první polistopadová vláda fakticky přiklonila ke Stalinově definici národa a Romové byli tam, kde dříve v dobách komunismu.

Přesto se Romové i nadále snažili o tak zvanou „ústavně zaručenou“ participaci na správě svých vlastních věcí. Přestože jejich postavení jako plnohodnotného národa bylo přijetím Listiny základních práv a svobod paradoxně zmařeno, předložila Romské občanská iniciativa federální vládě dne 1. 11. 1991 „Návrh souboru opatření k odstranění příčin kriminality části romského obyvatelstva“ a dne 10. 11. 1991 „Návrh na zřízení Úřadu zmocněnce vlády České republiky pro romskou národnost.“ Ani s touto koncepcí Romové a jejich politická reprezentace neuspěli.

Dovolte mi nyní jednu drobnou odbočku: vím, že po internetu a sociálních sítích koluje seznam asi 150 romských organizací a jejich údajná existence je dávána jako příklad toho, jací jsou Romové vyžírky a co všechno jim majoritní společnost platí. Jedná se o organizace, které v naprosté převaze vznikly na úplném počátku 90. let jako výraz autentické snahy Romů začlenit se a přispět ke společenským změnám. Vím to, protože naprostou většinu lidí, kteří tyto organizace zakládali, jsem znala a znám osobně. Dnes z těchto organizací funguje asi pět, přičemž je otázka, zda se jedná o organizace romské nebo tak zvaně „pro-romské“, které často s autentickým romským hnutím mají společného jen velmi málo, pakliže vůbec něco. Nadšením lidí, kteří tyto organizace, povětšinou občanská sdružení na místní úrovni, zakládali, stejně jako sedmdesáti tisíc členů federální Romské občanské iniciativy, politická reprezentace jak na pravici, tak na levici pohrdla.

Místo autentické občanské angažovanosti vláda dosadila profesionální tzv. nevládní a neziskové organizace, které tuto sice často naivní, neumětelskou, avšak upřímnou a akční občanskou angažovanost Romů prostě převálcovaly. Z Romů vlády udělaly klienty sociálních středisek, a ačkoliv to po vládě nikdo z Romů nežádal, ba právě naopak, jejich národnostní identitu vyměnila za identitu „nepřizpůsobivého občana“. Na námitky Romů nedbala a posléze vládou ustanovená Agentura pro sociální začleňování stejně jako koncepce, která jí byla dána vládou do vínku, vznikla vyloženě proti vůli a proti názoru, vyjádřeném romskými členy Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Však také všichni vzpurní členové byli vládou obratem vyměněni. Ještě nutno dodat, že nejen proti vzniku Agentury, ale i proti jejímu personálnímu obsazení zbytky romské reprezentace marně protestovaly a upozorňovaly, že takovéto uspořádání nemůže fungovat. Inu – nefunguje. Romům tak zbyla jediná identita, totiž identita „sociálně nepřizpůsobivých“, neboť jejich národnostní identita není ani dnes v zásadě povolena, natož aby byla podporována. Všechny vlády se pak velmi diví, že Romové v této své umělé sociální identitě, podporované obrovskými granty pečujících organizací, přetrvávají. Nic jiného totiž nemají.

Pokud bych měla shrnout činnost všech zmocněnců pro záležitosti Romů v ČR, nezbývá mi než jmenovat pány Bratinku, Uhla, Mlynáře, Kocába... ti všichni se zpronevěřili myšlence svého údajného guru, Václava Havla, a místo naplnění původních slibů Romům, že budou uznání jako národ a budou moci alespoň spolurozhodovat o svých záležitostech, dali jim faktickou identitu sociálně patologické skupiny osob bez národnostních práv. I těmto soudruhům k dosaženým výsledkům gratulujeme, zejména pak gratulujeme k udržení stranické linie vytýčené již soudruhem Hoffmannem.

Jen na okraj podotýkám, že ti stejní lidé, kteří dovedli řešení romského problému do dnešního zcela neutěšeného stavu, se aktivně hlásí k řešení problému tak zvaných migrantů a poučují nás, jak jsme xenofobní, když odmítáme islám. Zároveň se opět pasují na jediné vhodné a kompetentní řešitele tohoto nového národnostně-ideologického problému. Po zářných výsledcích, kterých dosáhli při řešení romských záležitostí bych řekla, že už stačilo...

Výsledky řešení národnostní problematiky cestou tak zvané sociální práce s příslušníky toho kterého národa je přitom dobře známé. V roce 1994 zveřejnila vláda USA zprávu, nazvanou „Aljaška 1994“, která pravdivě vylíčila důsledky dopadů sociálních programů na eskymácké obyvatelstvo na Aljašce. Zpráva konstatovala, že dnes lze na Aljašce najít jen rozvrácené trosky původních obyvatel, které podlehly alkoholu, drogám, jinde dávno vymizelým nemocem a nachází se v naprostém morálním rozkladu, neboť tak zvané dobré úmysly sociálních programů inuitské národy zcela zdecimovaly. Stejná situace je v Kanadě, kde se v šedesátých letech dopustila vláda na Inuitech, dříve Eskymácích, obdobných zvěrstev jako komunistická vláda na Romech v 50. létech. V Československu se zabavovali koně a sundávala se kola z kočovných vozů, v Kanadě se vybíjeli eskymáčtí tažní psi. Zoufalý úpadek Inuitů nemůže zastavit ani pozdnější vznik kanadského severního teritoria – Nunaviku, s jeho nepřeberným nerostným bohatstvím, které je Inuitům k disposici. Zcela stejně vyznívající jsou i zprávy o tak zvané převýchově Aboriginců v Austrálii, ke kterým také docházelo prostřednictvím adopčních a sociálních programů.

Tato obecně známá fakta, totiž, že příslušnost k národu či národnosti je součástí individuální lidské duše a tu když člověku seberete, tak mu seberete i jeho vlastní identitu, jeho vlastní já a tím z něj vytvoříte mentální trosku, vláda, respektive všechny vlády České republiky soustavně ignorují. V nejlepší plzákovské tradici radící ono pověstné „zatloukat, zatloukat, zatloukat“ nikdy nepřizná vláda chybu, natož aby se ji pokusila napravit změnou přístupu, který očividně přináší zcela kontraproduktivní výsledky. Následkem pochybné protiprávní i protiústavní vládní politiky je, že prostřednictvím státních nákladů je ve skutečnosti páchána na romském národě genocida – a to ještě za nepřejícné závisti české společnosti, která doposud nepochopila, že sociální experiment na Romech je pouze pilotním projektem zkoumajícím, jak zlikvidovat jakoukoliv národní identitu, tedy včetně té české.

Jak by řekl klasik: to nevymyslíš...

Vrátím se však k názvu tohoto semináře a zodpovím na otázku, co je největší bariérou efektivní integrace romské komunity. Je to současný sociální systém. Jeho rezervy nejsou žádné, protože je zcela zvrácený. Pouze tehdy, když se stane nástrojem sociální, a nikoliv národnostní politiky, můžeme se vůbec bavit o tom, zda má či nemá nějaké rezervy. V současné době nemohu říci nic jiného, než že jako celek jej považuji za zcela kontraproduktivní.

Bylo by nefér, kdybych jen kritizovala a nenabídla ani náznak řešení. To je jasné: návrat k řešení „romské otázky“ jako otázky národnostní. Zavedení stálého dialogu s byť i roztříštěnou romskou reprezentací. Současné omezení aktivit těch, kteří si tak zvanou romskou otázku v podstatě privatizovali a udělali si z ní dojnou krávu.

Přála bych nejen Romům, ale nám všem, aby se to jednou povedlo.

klara.samkova@lawyers.cz

P.S. k tištěné verzi tohoto projevu:
V listopadu 1989 autorka spoluzaložila Romskou občanskou iniciativu. Po ustavení Koordinačního centra Občanského fóra začala pracovat jeho národnostní komisi. Od června 1990 byla za Romskou občanskou iniciativu na kandidátce Občanského fóra zvolena poslankyní Federálního shromáždění; pracovala v ústavně-právním výboru. Členkou Romské občanské iniciativy byla do roku 1994, kdy se tato strana fakticky rozpadla. Neformální poradkyní různých částí romské reprezentace byla ještě zhruba dalších deset let. Událostí od listopadu 1989, které popisuje, byla osobně účastna. Citované dokumenty má k disposici ve svém soukromém archivu.

109 komentářů :

 1. Vsechno to co pani Samkova napsala o problemech zaclenevani, jak v Kanade, tak hlavne na Aljasce je pravda !
  VUBEC NIC NEFUNGUJE a ja vam rikam, ze nefunguje nic ani v Americe - daleko od Aljasky !

  Toto nejde vyresit zakony nebo narizenim !
  Nejlepsi by bylo, aby kazda etnicita mela svoji vlastni "zahradku" !

  Tak to chtel a budoval B.J. Vorster - prime minister of South Africa.

  On zavedl to, cemu se rika BANTUSTAN. (Bylo jich 17 !)

  Ptam se ! Je mozne udelat v Cesku BANTUSTAN, nebo reservace, jak maji v Americe pro Indiany ? ?

  Vazena pani Samkova, vy jste z Brna.
  Dostal jsem prave napad zbudovat BANTUSTAN v Brne na ul. Bratislavske, Francouske, Hvezdove a Pradlacke.
  dr. Kocab by to asi schvalil !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 136(!!!!!!!!!!!!!!!!!) neziskových organizací se přiživuje na usnadnění života Romů(dříve Cikánů) v naší zemi. 600 let měli na to, aby se zařadili do majoritní společnosti a byli jí rovnocennými partnery. Jsou nepředělatelní! Návod je jednoduchý. Žádné výhody jen proto, že jsem Cikán, to co platí pro všechny bude platit i pro ně! Mé problémy neřeší, žádná ,,humanitární" organizace a jsem schopen se o sebe postarat sám, hlavně tím, že chodím do práce. Nadávejte si na komunisty jak chcete, i v jejich době měli Cikáni určité ústupky ale makat zrovna tak jako já museli. Neumíš se postarat o svoji rodinu? Tvůj problém. Já se o tu svou musím postarat bez pomoci druhých. Budou mít památník v Letech. Kolik Cikánů se bude podílet na jeho zbudování, na likvidaci vepřínů, na jeho následném udržování!? Kolik Cikánů vůbec ví co byly Lety? Ptal jsem se jednoho jestli ví co jsou Lety. Tož věděl, vyhlídkové lety...

   Smazat
  2. Zde je nevybuchlá puma, politici v Praze!
   Těmito, dny hrdosti si pouze namastí kapsy, pražáci, kterých se tento skutečný problém vůbec v tom nejhorším slova smyslu netýká! Jsou opevněni "NA SVÉM ÚZEMÍ A MEZI SVÝMI", ono si je to ovšem najde?! Ono to bobtná a bobtná, nedovedu si představit, jak tito ZEMĚvůdci, řeší migraci z Afriky, či z blízkého východu. Ještě, že jsme zemí chudoby, krom Prahy. Svými pražskými parazity přisátými, nic neřešícími pochody, hrdostí, všeho druhu? JEN, KDYŽ TO KÁPNE!!!

   V neděli 8. dubna oslavíme již poosmnácté Mezinárodní den Romů romipen. Pražské oslavy budou třídenní a i tentokrát proběhnou v režii organizace Ara Art. Tématem letošního ročníku oslav bude romipen (romství) a jeho obsah v 21. století.

   Mezinárodní den Romů je dnem, kdy Romové po celém světě oslavují bohatství své kultury, připomínají si svou historii a také reflektují situace, kterým čelí jak v majoritních společnostech, tak i uvnitř vlastních komunit. Jednotící téma každého ročníku oslav je voleno vždy tak, aby odráželo některou z aktuálních problematik. Letošní ročník oslav zastřešuje téma romipen, tedy romství s jeho obsahem a významem jak pro romskou, tak i pro většinovou společnost.

   „Termínem romipen označujeme soubor kulturních tradic, hodnot a způsobů jednání, vystupování a chování nejen v rámci rodiny a komunity, ale také na veřejnosti. Jde o nepsané zákony předávané z generace na generaci, kterými se (mimo jiné) odlišuje romská společnost od majority,“ vysvětluje David Tišer, ředitel organizace Ara Art a hlavní režisér pražských oslav. A dodává: „Chceme se v rámci letošních oslav ptát, co vlastně znamená romipen v současné době pro samotné Romy – jaké má podoby, jak se vyvíjí, zda nás kultivuje, nebo naopak brzdí.”

   Odpovědi na otázky týkající se hodnot a vlastní identity Romů jsou podle organizátorů nesmírně důležité. „Abychom jako celek mohli dobře fungovat v majoritní společnosti, musíme především rozumět sobě samým. Jak jednou trefně popsal novinář Petr Uhl: ´Romipen je základem kulturní emancipace Romů´. A já k tomu dodávám, že tato emancipace je bezpodmínečně nutná k tomu, aby Romové žili důstojně a v oboustranně přínosné symbióze s majoritou,“ říká David Tišer.

   Pražské oslavy Mezinárodního dne Romů potrvají od pátku 6. dubna do neděle 8. dubna. Hlavním městem budou jezdit historické tROMvaje s živou hudbou. Hudební program bude těžištěm celých oslav, které vyvrcholí slavnostním galavečerem plného romských i neromských osobností v neděli 8. dubna v divadle Archa. Již tradičně zde bude také udělena Cena Mileny Hübschmannové za zvláštní přínos v oblasti romského jazyka, jejíž laureáty každoročně vybírá Seminář romistiky při FF UK v Praze. Program oslav včetně dalších informací pro návštěvníky je už nyní dostupný na www.mezinarodnidenromu.cz.

   Ramón


   Anonymní 6. dubna 2018 16:16
   ROMOVÉ PODPOŘTE Romea.cz
   Podpořte pravdivé zpravodajství o Romech
   Jednorázově Měsíčně
   Přispět v Kč: Jiná částka
   1 000 Kč 500 Kč 300 Kč Darovat 500 Kč
   zabezpečeno Darujme.cz

   Smazat
  3. Ja by som tuto pani zoznamil so svojim pohladom, preco je politika voci Ciganom neuspesna, preco ani uspesna byt nemoze.
   Hlavne je to preto, ze kazdy jeden Cigan vie o svojich pravach, o povinnosti sa nikdy nestara.
   Na to je tu Gadžo. Ten musi pracovat, aby sa cigan mal dobre, aby v statnom rozpocte bolo dost penazi na socialne davky.
   Hlavny problem je, ze cigan ani nema snahu, chut, nieco menit. Moze mu stat pomahat ako chce, vysledok je nulovy. Pomoc statu cigan hodnoti podla vysky socialnych davok.
   Treba ale uznat, ze su medzi ciganmi aj slusny, ktory sa snazia poctivo makat, slusne zit.
   Ale ako chcu vyriesit tento problem, ked male ciganca vidi vo svojich rodicoch vzor. A ak ono vidi, ze dada rano vstane, a ma fajront, iba caka kedy pride ten spravny datum na socialnu davku, mysli si, ze tak to ma byt, a tak sa aj v buducnosti bude samo chovat.
   Jedina sanca je, zacat od deti.
   Ale ako ?

   Smazat
  4. Zaujala mě hláška pí. Samkové, že "přes odpor romů(?) byla CIKÁNSKÁ OTÁZKA ŘEŠENA JAKO SOCIÁLNÍ..." PANÍ SAMKOVÁ, A CO CIKÁNŮM BRÁNILO A BRÁNÍ ODMÍTNOUT VÝPALNÉ Z NAŠICH DANÍ (ano, z nás vydírané "dáfky" a teátr Lety za nám odňaté = nám ukradené zdroje) A JÍT POCTIVĚ DO ŠKOL, DO PRÁCE (dle věku samozřejmě) A POCTIVĚ ŽÍT Z VLASTNÍ MZDY (PLATU)? Přestaňte, prosím, CIKÁNIT... paní Samková.

   Smazat
  5. Za prvé s tím jít si vydělat, to je dnes nesmysl, když práce není zajištěna zákonem jako dříve. Západ je plný mladých nezaměstnaných, práce pro všechny prostě není, proto se uvažuje o základním přijmu. A nové technologie budou potřebovat stále méně pracovníků.

   Za druhé Romové/cikáni jsou umělý produkt světového zákulisí, které usiluje o plné zotročení lidstva již velmi dlouhou dobu. Autor tohoto genetického experimentu je stejný jako u židů.

   Obě tyto údajná etnika ve skutečnosti vyšlechtěné umělotiny sami o sobě nepřežijí, protože to jsou parazité a potřebují společnost, na které mohou parazitovat, ale nejsou schopni společnost samostatně vytvořit, stabilizovat ji a rozvíjet ji.


   Problém práce lze vyřešit základním příjmem. Pak je tu ještě problém nadměrné porodnosti. Je potřeba výrazně omezit přídavky na více dětí.

   Smazat
 2. Pracovní povinnost.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. každému cikánovi"psí" známku na krk, dostane třikrát denně nažrat a jinak nic!
   Dokud nebudou děti denně cjdit do školy a cikáni do práce!
   KAŽDÝ ROK NÁS TITO CIZÍ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNÍCI STOJÍ PĚT A DVACET MILIARD! Za co soudruzi, za co???

   Smazat
  2. Jenže kdo jí tu zavede,když jsme se stali dobrovolně součástí zdegenerovanýho Západu, kterej zkrachoval a je na ústupu z historie! Neb dějiny píší pouze rasy či národy (které v pravém smyslu toho slova vytvořila jen ta bílá) brutální vůle! A tou ta naše dávno být přestala a bude z dějin zákonitě odejita! Nahrazena a vyměněna rasou houževnatější, odolnější, nepodléhající zhoubnému individualismu, buzerantismu, xenifilismu, egalitarismu a dalším úpadkovým vlivům a idejím! A když nebude Čtvrtý Řím, pak bude nová Zlatá Horda! Tuvin Šojgu - druhý muž a nástupce Putina v Rusku bude jejím prvním chánem. Páč čím jest Rusko samotné, když ne nástupcem oné říše Mongolů", v reálu ale šlo o říši Eurazijců! Jak řekl již markýz de Custin: „Grattez le Russe, et vous verrez un Tartare“ (podrbej Rusa a najdeš Tatara), což souvisí s ruskou "civilizační volbou" - více o tzv. eurazijském Projektu se dá více dočíst bohužel pouze ve slovenštině ZDE - https://www.protiprudu.org/vazenie-naroda-etnonacionalisticka-historia-ruska-cast-1/
   Však také Moskevské knížectví nebylo jen legitimním nástupcem Byzance jakožto pravoslavný Třetí Řím, ale také dědicem právě oné Mongolské říše, jejíž bylo několik století ulusem! Však také první car Ivan IV. byl sice po linii otce přímým potomkem Rurika, po matce ale chána Mamaje, vládce Zlaté hordy, tedy potomka Čingischána! Ruský historik proto nazývá carskou říši eurazijským Projektem! A tento Projekt nejen že nekončí, ale on přežije i neslavnou jepičí pidiříši zvanou "Euroatlantida", která přestala být invazívní a sama se stala terčem invaze barbarů, což v dějinách je vždy předznamenáním pádu!

   Smazat
 3. Ja studoval genetiku v Pretorii a zjezili se mi z ni chlupy strachem.

  Genetika nam rika, ze etnicity, ktere maji spolecne prarodice se casem dokazi spolu szit a ty ktere spolecne prarodice nemaji se szit nedokazi.
  Proto od nepameti existuje rasove deleni sveta, ktere zaridila kralovna priroda ! A my na to nemame vliv.

  Napr. Cech, Zulu a Eskymak - to se vzajemne vylucuje.
  Ale Polak, Rakusan a Cech se dokazi szit.

  Pani Samkova ja mam i dalsi skvele napady o zrizeni rezervace v Brne , ale Brnane by me namlatili, tak se o nich zatim nemohu zminit, ale casem vam je zdelim.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 87 % cikánů má vrozené dědičné vady. Většina i několik. tři čtvrtiny trpí sníženou chápavostí. Něco, co teď infikovalo TOP 09, ODS, ČSSD, KSČ a KDU

   Smazat
 4. Eskymák....původní obyvatel Kanady...

  Cikán? To je vetřelec v Evropě.Nebo to je původní obyvatel ?

  Řešení podle legračně veselé Samkové :

  1.Cikán nesmí pracovat a k práci být nucen...
  2.Každý cikán musí obdržet min, 150 000,- Kč na obživu a hry...
  3.Každá cikánská rodina musí dostat každého 1/2 roku nový byt o velikosti dle počtu členů rodiny..
  4.Každý dospělý cikán má každý rok nárok bezplatně obdržet nový automobil dle vlastního výběru ze značek AUDI,BMW,Mercedes....hodnostáři potom Ferrari....

  OdpovědětSmazat
 5. Národ je skupina lidí, kteří se společně o něco snaží a nepřestávají v tom ani při dílčích neůspěších. Čechové nedostali od Rakouska dotaci na národní divadlo, postavili si ho sami za peníze, které vybrali mezi sebou. 2x. Češi si sami zakládali české školy a vyučovali česky, měli svoji kultůru , měli identitu. Romové se ke své "národnosti" hlásí jen když z toho koukaj prachy od nás. Ani si dodnes nenapsali učebnici romštiny, natož aby si založili romskou školu a vyučovali svoje děti romsky. Právo na to v naší ústavě mají, jenže to právo chápou jako naši povinnost jim to všechno zřídit a přinést pod nos. Češi, když neměli svůj stát, zakládali české čtvrti, osady a města kdekoliv po světě, tam byli spolu a žili svůj národní život. Nebyla to česká gheta, rozvíjely se, nevybydlovaly. A nikdo jim na to nedal ani korunu. Češi se účastnili aktivně politického života. Bojovali za svá práva v politice, čestným způsobem. Romové slouží jenom jako cvičení paňáci pro jiné politické strany, s jejich právy a identitou se kupčí v parlamentu. A jim je to jedno Není to národ v reálu, jen podle papírů. Slovo Rom nahradilo slovo cikán, ale obsah zůstal stejný, ne li horší.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ehm.... více než polovinou na Národní divadlo přispěl osobně rakousko-uherský císař... děkuji, konec hlášení.

   Smazat
  2. hm.... více než polovinou na Národní divadlo přispěl osobně rakousko-uherský císař... děkuji, konec hlášení.
   xxxxxxxxxxxxx
   hm...
   No, a co, jako?
   Češi vybudovali prosperující stát.
   Víte, kolik miliard se od roku 1989 vynaložilo z daní daňových poplatníků této republiky na "integraci" cigánů?
   A kde jsou nějaké výsledky?
   Miliardy jsou v pr*deli, a cigánský problém narostl do naprosto neřešitelných rozměrů.
   Co vybudovali cigáni? Pochlubte se. Ghetta, plná
   asociálů. Chcete to popřít?
   Tak, a teď, babo raď!

   Smazat
  3. Prostě Romové v ČR jsou v převážné většině potomky relativně nedávných cikánských přistěhovalců, jejichž soužití s většinovou společností bylo od jejich příchodu problematické, byť je sem nikdo nepřesouval proti jejich vůli. Pokud příchozí do jiné země nechce respektovat základní zákony a pravidla života země a naopak vyžaduje splnění svých požadavků a dlouhodobě bere víc, než dává, pak nebude vítán - nikde na světě, viz rychlá změna azylových pravidel v řadě zemí se silným sociálním systémem, které Romové postupně "nezištně" a vybaveni radami soucitných a zcela jistě též nezištných právníků vyzkoušeli.

   Smazat
  4. a příbuzenská plemenitba. Žijí v uzavřených klanech, mají svoji vnitřní hierarchii do které nedají nahlédnout. Jsou mezi nimi nesmírní boháči, kteří si budujíty nejdražší hrobky na brněnské centrálce a to přímo na hlavní "ulici" kudy musí všichni gádžo projít. jedna jako druhá nejméně za milion neli víc. zdobí si je s vytříbeným nevkusem jen aby na sebe upoutali pozornost. já už raději chodím od krematoria abych tou ulicí okázalého nevkusu nemusel procházet. K hrobu zásadně mercedesem.... Taková dvacetičlenná uzavřená rodina si měsíčně přijde na pár set tisíc. Neřešitelné...

   Smazat
  5. Paní Samková začněte tím že nároky a povinnosti budou srovnány všem stejně . Když přijde běloch o dům dostane jiny ? Záplavy Troubky , tolik lidi bez domova a poradili si . Jak pomohl stát ? Když nebylo na hypotéku o znovu postaveny dům přišli a žijí kde se dá. Černej když vybidlí panelák tento je stržen z peněz nás všech a bydleni dostane jiné.

   Smazat
  6. Paní Kláře Samkové:
   Panovník dobře věděl, proč nenechal historii Národního divadla protahovat, německá menšina byla bohatší(myslím, že jich bylo ai 25000 a měli dvě divadla). Ale policie řešila tvrdé šarvátky mezi mimoběžnými národnostními skupinami českými a německými u kterých společný - bolzanovký- kontakt nebyl v dohledu a panovník správně tušil, že ztratí-li loajalitu české (početné) části své říše, bude slabý. Definitivně zvítězila neloajální skupina po roce 1918 . Ostatně, bylo to Rakousko, které odpískalo konec říše a svojí politikou ji rozbilo.
   Ale Romové se vůči československému (českému) státu nijak neprofilují, je jim lhotejný. Spíše k němu mají záporný vztah jako k někomu, kdo jim něco dluží(emigrační vlna do Británie a Kanady). Rodové zřízení ale je v Evropě minulostí.

   Smazat
 6. Mnoho slov, všechno špatně, ale jaké konkrétní řešení paní Samková nabízí ? Cikánský "problém" bude brzy přebit daleko silnějším kafem po prosazení Dublinu IV a s příchodem nových parazitů, kterým "alláh daroval tuto zemi".

  OdpovědětSmazat
 7. Doktorka Samková to posala tak precizně, že k tomu mohu jen dodat svoje poznatky z ranného svého mládí, kdy jsem možno říci kamarádil s Alexem, mladíkem tehdy Cikánem, dnes, žije-li ještě tak by už byl Romem. Odehrálo se to v padesátých letech, dnes tak proklínaných jistou státní institucí.
  Alex studoval pedagogickou školu v Teplicích a vedl si tam dobře, takže po absolutoriu se stal učitelem na základní škole. Ne ale na teplicku, nýbrž v rámci tehdejších zvyklostí tam, kde ho bylo nejvíce třeba. Obdržel tak zvanou umístěnku a ta byla dislokována na východní Slovensko. Do části, kde bylo nejvíce cikánských osad. Vedení školského úřadu předpokládalo, že mladý inteligentní učitel a též cikán, pozvedne výrazně úroveň tamních velmi bídných poměrů znalostních i kulturních. U dětí jdou tyto změny nejsnadněji provést - vlastním vzorem a přesvědčující - nechci říkat propagandou, ale dnešní dvanáctiletí žáci v ulicích napovídají, že to není neúčinná metoda.
  Ale v případě mého kamaráda se to v těch slovenských osadách nepovedlo. Proč? Byl na to sám a naprostá převaha prostředí tíhnoucího k zachování tradic a ostatně, novoty vždy nemají snadnou cestu k úspěchu.
  První co cikánská /dnes by byla romská / komunita udělala, tak milého pana učitele oženila s místní krasavicí, no a znáte to. Za šest let měl Alex už čtyři děti a zcela zapadl do osadního folkloru. A tak snad přece něco dokázal. Měli svého učitele. A jak to vím? Znal jsem ho osobně a přes známou kantorku jsem občas sledoval, jak si Alex vede.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Povolný, mám stejnou zkušennost. Kamarád z dětství, též cikán, ovšem adoptovaný rodinou Rosenbaumů. Vystudovaný středoškolák, kamarádský hodně jsme sportovali, poté jsme se my odstěhovali.
   A ejhle, Rosenbaumovi zemřeli a adopt. syn s bandou sobě rovných, mě potkal na ulici po 30- letech a chtěl ode mne 20Kč, že mi je brzy vrátí?

   Krev jej přitáhla a byl zpět tam, odkud přišel a kam patřil.

   Vova

   Smazat
  2. Známí adoptovali cigána . Myslel jsem že je to Vietnamec . Moje dcera si s nim párkrát hrála , začala mluvit sprostě ve čtyřech letech . To je u detí normální , naštěstí ksme bydleli daleko od tohoto hošíka . Po deseti létech jsem se dozvěděl že začal chodit za školu a ráno vodil domů mladé cigánky . Geny jsou geny . Ani pracovitî slušní pestouni mužou dělat vše ale zbytečně . Cigán zůstane cigánem .

   Smazat
 8. Pani Samkova, Globaliste v Americe prosazuji nasilnou rasovou integraci a vymysleli si napr. Affirmative action a nebo busing.
  Vznikla z toho rasova polarizace, ktera je horsi nez byla pred zavedenim Affirmative action !

  Tato polarizace pronikla i do politiky a 90 % vsech belochu volilo presidenta Trumpa a jine rasy volily Hillary.

  Takze ODDDELENOST, nebo-li Apartheid, stale existuje a my s tim nic nenadelame. On existuje uz 100 000 let !

  Ja vim , ze B.J. Vorster se zlomyslne chechta v nebi mezi andeli.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honolulu palec nahoru!

   Naprostý souhlas!

   Člověk pochází z přírody, a přírodní zákony platí plně i pro něj.
   Nelze nějakými zlovolnými utopiemi ohýbat přírodní zákony.
   Nebude to nikdy dělat dobrotu, a odnese to spousta nevinných lidí.

   Smazat
 9. Jiří Jírovec6. dubna 2018 15:47

  Česká společnost je pokurvená, řečeno slovy desátníka Střevlíčka z Tankového praporu.

  Jsme společnost, která umožňuje vznik "vyloučených oblastí", nechá vybydlet byty a domy, aby je mohla zbourat, protože cena pozemku je vyšší než dům sám. Pro bourání domů dokonce existují dotace.

  Máme zákon, který umožňují vytlačit "lidský odpad" co nejdále od nás přizpůsobivých. Až jednou nebude kam, oplotíme Lety.

  Dovolujeme obchod s chudobou, lichvu i hazard. Mimochodem, komu patří herní automaty? Sockám? Necháme lidi padat na dno. Jestliže v Česku žije 10% lidí na hranici chudoby, pak je zřejmé, že většina z nich je bílých, protože Romů je asi 300000.

  Když někdo spadne ke dnu, nemá v podstatě šanci, aby se dostal zpátky.

  Máme investigativní novináře, kteří neustále otravují Babiše nebo Ratha. Proč nevyjedou do Kanady a nepořídí reportáž o tom, jak se tam několik stovek Romů uchytilo?

  V roce 1987 jsem žil šest měsíců v Hamiltonu. V činžáku, kde byli přistěhovalci z nejrůznějších zemí, většinou na sociální podpoře. Majitel toho domu měl povinnost zajistit, aby všechno fungovalo. Úklid, odvoz odpadků, výtahy, teplá voda a topení. Vše bylo zahrnuto v nájmu. Byli tam černoši z Karibiku, kteří možná nikdy neviděli ústřední topení, Pakistánci a bůhví jaké další národnosti.

  Všechno fungovalo, protože tamní společnost měla zájem, aby to tak bylo.

  V Kanadě jsou stále indiánské rezervace. Existují z jednoduchého důvodu: Jednotlivé kmeny se soudí kvůli smlouvám, které kdysi bílým podepsali. Kdyby rezervaci (půdu) opustili, stratili by status kmene a možnost pokračovat v soudních řízeních. V rezervacích je jen málo pracovních příležitostí a peníze, které tam tečou se mění na alkohol a drogy. Stojí to obrovské peníze (a zaměstnává spoustu bílých na ministerstvech).

  V Praze existuje Přírodní gymnasium. Před několika lety jsem byl na presentaci jejich projektu, který srovnával mediální obraz Romů s tím, co ve skutečnosti na severu Čech viděli. Stručně řečeno, byli otřeseni z toho, jak media lžou.


  OdpovědětSmazat
 10. Je to sice ode mne nízké, ale bylo by dobře se zeptat paní Samkové, kolik mezi sebou Romové vybrali peněz jako příspěvek na výkup vepřína a výstavbu památníku Romského holocaustu v Letech.
  14:58 bych rád upozornil, že Cikáni neměli 600 let na přizpůsobení v Čechách, a to proto, že Cikáni žijící na území Protektorátu byli v naprosté většině vyvražděni, zatímco dnešní Romové jsou v naprosté většině potomci přišedších po 2.sv. válce.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, II. sv.válka znamenala genocidu původního cikánského etnika a dnešní Romové v ČR jsou v drtivé většině potomci poválečných cikánských přistěhovalců, a to zase především ze Slovenska - a právě s těmito přistěhovalci výrazně narostly problémy nepřizpůsobivosti, kriminality atd. Takže s kým to vlastně máme jednat o národní svébytnosti - to je chce paní Samková kádrovat nebo se toho ujmou borci z neziskovek nebo budeme jednat s tím, kdo přijde a prohlásí se za zástupce ? Mimochodem - v Německu žije více než 2 mil. Turků a slyšel někdo o německém "národě Turků" jako řešení jejich začlenění do společnosti ? V ČR žije přes 500 tis. cizinců a je snad s Ukrajinci či Vietnamci problém srovnatelný s Romy ? Ale to všechno jsou malé věci ve srovnání s tím, co nás čeká v souvislosti s vnucenými migranty mimoevropského původu - pak i Romové velmi rychle pochopí, protože příchozí nebudou rozlišovat, kdo je kdo a půjdou za ovládnutím darovaného území. Pak půjde o přežití, jak to již vidíme dnes v řadě zemí kdysi silné Evropy.

   Smazat
  2. 18:50
   Ano, jsou to přistěhovalci z přelomu 50 a 60. let, často přišedší dokonce z Maďarska, kam byli vypovězeni Maďaří za své postoje za Slovenského štátu, ale nikoli způsobem,aplikovaným na Němce, tito si mohli movitý majetek vzít s sebou.A tak do Maďarska putoval nejen gazda, ale i vagon dobytka a někdy i čeledíni, protože poválečná budoucnost se jim jevila nejistá. Systémem ,,kus za kus" pak přišli lidé, označení maďarskou stranou jako ,,Szlóvák" a ti zvedli počet žáků v naší třídě
   na 45.Třetina třídy nesla příjmení Mižigar(nikoli Růžička, jako v Letech). Zpočátku pracovali v zemědělství a prvně v životě jsem u nich viděl ,,Poukázku na chléb". Nebyli to jen cikáni, byl to produkt výměny obyvatelstva, školáci se rychle naučili česky, rodiče mluvili maďarsky. Ale jinak přišli podobně jako Turci do Německa , cikáni se snažili separovat a po setmění bylo dobré se jim vyhnout, byli agresivní. Ale jejich vztah k majoritě bude perspektivní jako u Turků v Německu.
   Je absurdní, že dnes máme Romy, Cigány žádné a proti nim stojí nikoli antiromové, nýbrž anticiganisti.

   Smazat
 11. Nemohu nic napsat ! Cenzor mi zavrael hubu.
  On nadrzuje Brnakum a je proti rezervaci.

  Jirovce, vy to tam znate v te Canade - pozadejte o funkci
  chiefa reservace !

  OdpovědětSmazat
 12. Odvěkou cikánskou otázku, nedokázal v Evropě vyřešit nikdo. Naše ctihodné Čechy, rómské národnosti, vykázali i z národnostně a etnicky tolerantní Kanady.
  Maximum, co pro ně můžeme udělat, je spravedlivá sociální politika, vůči všem našim občanům. Ale to jim nepomůže, neboť Romskou, nebo cikánskou mentalitou je upřednostňování života bez práce, před životem zajištěným soustavnou prací. Za socialismu, kdy byla cikánská otázka řešena nejkvalitněji, se tato jejich mentalita projevovala tím, že jich neuvěřitelně velké množství, pobíralo invalidní důchod. Podobně jako veksláci, abych předešel oponování, že tedy asi byli nemocní. To byla totiž jediná možnost, jak se vyhnout práci.
  Nyní tento samkové „národ“, získal od státu 450miliónů na jejich památník. Vyřvali si ho, Okamuru poplivali, že mu to připadá jako mrhání peněz. Takže ho mají mít, jsem zvědav, jak je to povznese.
  Moje řešení se od té samkové liší. Zavedl bych u škol školní družiny, kde by děti dostaly svačinu a byl by tam vždy nějaký pedagog, který by s nimi dělal doučování. Špatně prospívající děti by měly družinu povinnou. Pokud by se nezlepšily, následovalo by přeřazení na pomocnou školu, kde by se nakonec mohly i vyučit nějakému řemeslu. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zavedl bych u škol školní družiny, kde by děti dostaly svačinu a byl by tam vždy nějaký pedagog, který by s nimi dělal doučování. Špatně prospívající děti by měly družinu povinnou. Pokud by se nezlepšily, následovalo by přeřazení na pomocnou školu, kde by se nakonec mohly i vyučit nějakému řemeslu. P.K.
   xxxxxxxxxxxxxx

   Nebuďte naivní!
   Neexistuje žádné řešení zvenku. Je určitá část majority, která se také nějak "nepovedla", a nikdo s tím nic neudělá.
   Prostě geny jsou geny.
   To, že někoho povedete za ručičku od školky až po třeba vyučení se řemeslu, neznamená přece, že tohoto člověka povedete za ručičku celý život. Že mu najdete práci, a budete ho dále hlídat a sledovat, aby chodil do práce a řádně pracoval.
   Proberte se do reality.
   Neexistuje způsob, jak vyřešit geneticky podmíněné vlastnosti.
   Když někdo vyroste jen 1,50, co s tím naděláte?. Když někdo má IQ75, co s tím naděláte?
   Jediné řešení je, že se vezme konečně, bez jakékoliv politické korektnosti, na vědomí objektivní realita, že lidé nikdy nebyli, nejsou a nikdy ani nebudou stejní.
   A že stejně tak, jako jsou rozdíly mezi lidmi v rámci jedné rasy, tak jsou též rozdíly mezi rasami, etniky, atd.
   Vidíme přece, že jednotlivé státy, národy, dosáhly různého stupně civilizace, vývoje.
   A že tento vývoj trval dlouhé desítky tisíc let.
   A tuhle propast nelze překlenout nějakými hokus pokusy s multikulti.
   Řešení je v rasové segregaci, nikoliv v mixování ras.
   Evropská bělošská civilizace, je vrchol vývoje lidstva.
   Mixováním ras a multikulti politikou zničíme to nejcennější.
   Taková je realita.

   Smazat
  2. „Jediné řešení je, že se vezme konečně, bez jakékoliv politické korektnosti, na vědomí objektivní realita, že lidé nikdy nebyli, nejsou a nikdy ani nebudou stejní.“
   V tom s Vámi souhlasím, ale lišíme se v tom, co s tím. I pro ty handikapované, by měla společnost vytvářet příležitosti, jak se pracovně začlenit podle svých schopností. Ten můj návrh, jde tímto směrem. Přičemž potom není třeba speciálně mluvit o Romech a o tom, jak jsou oni utlačovaní a nepochopení. P.K.

   Smazat
 13. Napsal jsem o puvodu Slovanu a neproslo to !
  Napsal jsem o povodu a zarazeni Cikanu v Indii a neproslo to !
  Prisel jsem k zaveru, ze cenzori jsou daleko horsi nez Cikani v Luniku v Kosicich.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní 6. dubna 2018 16:27

   Čtyřikráte mi zmizel můj nerasový příspěvek, přímo před očima, aniž bych jej vůbec odeslal,
   cenzor je ... z Prahy? Hlavně, že koktá u M. Jílkové, včera "(Ne)máte slovo!"?

   (jedná se o příspěvek 6. dubna 16:27 2018)

   Ramón

   Smazat
  2. 16:27
   18:20
   No tak to zmizelo -
   Beztak je tu srček víc než dost!

   Smazat
  3. Další SRAČKA tu SMRDÍ dál ANONYMNÍ 6. dubna 2018 18:22 známý VYPATLANEC!

   Martin Šmíd

   Smazat
  4. Mýlíte se Martine, smrdí tu SRČKA 6. dubna 2018 18:22
   Nějaký funebrák

   Smazat
  5. 18:22 To je způsobeno faktem, že tohle jsou skuteční autoři NR! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/image02021.jpg

   Smazat
 14. Panove, jak matematika, tak ekonomie ma urcite zakony !
  Ty zakony rikaji, ze je casem NEUZIVITE !
  Co budete delat ?

  OdpovědětSmazat
 15. Vrátím se však k názvu tohoto semináře a zodpovím na otázku, co je největší bariérou efektivní integrace romské komunity. Je to současný sociální systém.
  xxxxxxxxxxxx

  Současný sociální systém je špatný, s tím souhlasím.
  Ale zakládat zde, v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, systém pro vznik dalších "národů", je debilita. Víme přece, že to nedělá nikdy a nikde dobrotu, jen zlo. Vzpomeňme sudetské Němce, vzpomeňme Slováky.
  Začne to cigány, potom černochy, araby, a vandráky z celého světa to bude pokračovat. Každý z těchto primitivů bude potřebovat štáby odborníků a sociálních pracovníků k "integraci". Platit to bude kdo?
  Budeme se starat o všechny vandráky na celém světě, o jejich "práva", a co práva našich daňových poplatníků? Už se jich někdo zeptal, co oni na to?
  Když emigruje Čech do nějaké země, je jen na něm, aby se začlenil. Pokud má děti, chodí do místních škol, a učí se řeč domorodců. Není možné, aby si vytvářeli nějaké národní struktury.
  Paní Samková, cigánský problém má jednu jedinou příčinu, geny. Je to geneticky podložené nízké IQ80-85, a geneticky podmíněné vlastnosti, nevzdělatelnost, nepřizpůsobivost.
  To jsou exaktně zjištěné objektivní skutečnosti, které vznikly v průběhu evoluce.
  A z toho je třeba vycházet. Stejné je to v Americe a Kanadě
  s indiány, eskymáky, černochy.
  Veškeré snahy vyšly vždy naprázdno.
  A směřovat prostředky a zdroje majoritní společnosti na neřešitelný problém, respektive problém ještě zhoršující, je cesta do záhuby. Je to jako se pokoušet uhasit oheň tím, že do něj budeme lít benzín.

  Řešit problém kriminality "části" cigánské komunity?
  Jak řešíme problém kriminality části majority?
  Soud a vězení.
  A pokud to nepomáhá, je třeba přitvrdit.
  Co jiného s tím chcete dělat?

  Hezky jim promlouvat do duše?

  Už to někdy někde mělo úspěch?

  OdpovědětSmazat
 16. Mělo by to být řešeno podobně jako v Řecku. Ti, kteří pracují, by měli mít právo všech výhod, ostatní jsou umístěni do ohrazených území, kde se tak, či tak musejí o sebe sami o sebe postarat. A funguje to!

  OdpovědětSmazat
 17. "Reprezentacni", vykladni skrin prosazene Integrace !

  CHICAGO : 4000 mrtvych obeti kriminality za rok 2017 ! President Trump tam chce poslat vojaky !

  JOHANNESBURG (mesto meho mladi) :
  50 vrazd v prumeru denne t.j. 18000 rocne !

  LOS ANGELS : Poulicni valka mezi Hispanci a cernochy !

  DETROIT: Totalni devastace !

  DURBAN : Out of limit 60 % mesta !
  ( Cape Town nebo Pretoria -
  vsak daleko vice !) atd. atd.

  Ona ta interace podle vzoru globalistu
  nefunguje nikde !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honolulu

   1000 /tisíc/ aut shořelo v Paříži na Silvestra 2018.
   Výsledek "zábavy" primitivů z afrického pralesa.
   To je to pravé "obohacení", které nám afričtí kanibalové z pravěku přinesou.

   Smazat
 18. Hlavně, že jste se zbavili 3 milionů českých Němců. To by tento stát neutáhl..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Douč se historii. Vše se odehrálo v nějakých souvislostech, jsou příčiny a důsledky.

   Smazat
  2. Douč se ji Ty, historie se opakuje. Tehdy Němci, dnes Cikáni. Brzo vás dohoní minulost, Merkel vám místo Němců předá imigranty z Afriky.

   Smazat
  3. Hlavně, že jste se zbavili 3 milionů českých Němců. To by tento stát neutáhl..
   xxxxxxxxxx
   Nikdo se jich nezbavoval, oni sami chtěli do říše.
   Beneš jim před válkou málem růžové snesl z nebes. Opovrhli, a dali se na stranu Hitlera. Zradili republiku.
   Zavinili válku a genocidu Čechů, to jsou fakta.
   360 tisíc mrtvých měli na triku.
   A i kdyby nebyli odsunuti, problém by znovu oživl po r.1989. Zcela demokraticky by se trhli a přičlenili k Německu.
   To je naprosto jasná věc.
   A je to zase důkaz toho, že více národů, etnik, ras, v jednom státě nedělá dobrotu. Lze to udržet jen brutálním nátlakem.

   Smazat
  4. Anonymní6. dubna 2018 17:01
   Nechápu souvislost mezi sudeťáky a romy. Sudeťáci se provinili proti českému národu, tak okamžitý odsun byl nejhumánnějším řešením. Alternativou mohlo být jedině zavření do lágrů a práce na obnově rozbité země. Ale dostalo se jim toho, po čem toužili, stali se příslušníky Německa.
   Romy nikdo nevyhošťuje. Pouze se po nich chce, aby neohrožovali, nepřepadávali a neokrádali většinovou společnost. Pravda, z něčeho žít musí, proto se po nich ještě chce, aby pracovali. Ale to už je deadline, přes kterou nepůjdou. Zde není na místě házet na většinovou společnost pocit viny, že jim kdysi úřady zabavily vozy a zakázaly kočování. To byl krok k větší bezpečnosti většinové společnosti. P.K.

   Smazat
  5. 21:27 Ale kdeže! Rasa a její zájem stojí nad jednotlivými jejími větvemi, národy. A WWII. prohrála Naše rasa jako celek, ne jen nějací Němci! Každý Čech se moh dříve či později poněmčit, nikdo to nepozná, ale čmoudem se nestane a do mentality koránu či jiných divošských kultů nepronikne i kdyby se potentočkval! Slované by bývali byli z velké části odsunuti za Ural, kde by toto území osídlili naší, tedy Bílou rasou a zachránili ho tak pro nás! Nyní připadne rase žluté, bohužel. Tak jako celý zbytek Ruska a ten ocásek na konci Asie zvaný Evropa zase rasám tmavým. Páč dějiny píší jen rasy rozpínavé a ostatní - ty zdegenerované a změkčilé z ní bývají odejity. A to čeká nás, je to po porážce v roce 45 náš neodvratný osud. Stalinský systém na Východě jen dočasně zakonzervoval stav, který se ale i tak stal historicky neudržitelným. Celkově vyhrál sice SSSR, ale Rusové byli poraženým národem ve WWII - http://img-fotki.yandex.ru/get/3304/tapirr.11f/0_27c44_2dd8151b_orig.jpg

   Smazat
  6. Očištění republiky muselo proběhnout . Staleté spory byly nekonečné . Sudetští Němci začali s vraždením evropy které trvalo pět let . Dnes učí ve škole že několikadenní odsun Němců z Československa byla genocida . Škoda že se nepovedlo našemu bratrskému jihoslovanskému Srbsku vyčistit Kosovo od nefachčenku , drogových dileru , kriminálních živlu Albáncu .

   Smazat
  7. Anonymní7. dubna 2018 7:48
   „Slované by bývali byli z velké části odsunuti za Ural, kde by toto území osídlili naší, tedy Bílou rasou a zachránili ho tak pro nás!“
   Jděte s tou rasou do hajzlu. Germáni chtěli Slovany ve střední Evropě zlikvidovat, rasa, nerasa. To si nemůžou dovolovat a po právu, i když nedostatečně, za to zaplatili. Když chtěli pro tu Vaši rasu zachránit Ural, tak se tam měli přesunout sami a ne někoho proti jeho vůli znásilňovat.
   Vaše teorie jsou choromyslné. P.K.

   Smazat
  8. 11:15 K tomu by se dospělo časem! Aktuálně a to neměli dostatek vlastních lidí! Mohlo to fungovat jako za Ruského Impéria - tohoto mistrovského díla státotvornosti naší rasy řízené svrchní germánskou vrsvou. Protože Slované nejsou sami schopni postavit státní organizaci, jsou živlem chaotickým, neschopným samostatné státní existence. Ovšem měli to štěstí, že byli sousedy germánské tvořivé státotvorné síly! Z ní vzešla jak Sámova historicky krátká leč první vůbec slovanská státní organizace, tak i Novgorodská hanzovní republika a Kyjevská Rus! Vše co Rusové měli byly pouze západní licence. Nebyli schopni sami postavit NIC! Všecko jim spadlo na makovici! Ivan III. to dlouho zkoušel, nakonec usoudil že je to marný a pozval Italy! Péťa Velkej už byl zkušenej a domácí ani nezval, leda jako nosiče klád. Mužici kteří si schovanými plnovousy zacpávali díry v kapse, byli v těch svých láptích jinak nepoužitelní. Bez německých inženýrů a vojevůdců by německá princezna Káťa Rusy nazvaná Veliká nikdy Turka neporazila, dokonce ani toho mamlase Jemelku Pugačovic:) I před Napoleonem Rusům krom Bláta a Mrazu zachránil zadek Skot Barclay de Tolly, který Kutuzova přesvědčil vydat Moskvu. A byl to Němec Pjotr Christianovič Wittgenstein, kdo přivedl ruské armády až do Paříže v roce 1814. Když pak napoleonskými válkami bylo Rusko na několik desítek let odřezáno od nějakého evropského státu, který by byl jasným spojencem (tento stav vyvrcholil v době tzv. Krymské války), tak si jej Alexandr II. pomocí Bismarcka (jednáním s Bismarckem až po uzavření Alianční smlouvy Německa s Ruskem 1881 byl pověřen kníže Petr Saburov, který bohužel do své knihy vložil i obsah tajných apendixů o rozdělení vlivu v Evropě, proto její distribuci Alexandr III. zakázal) vytvořil v sjednoceném Německu. Bez Welšana Hughese by nikdy nedokázali vyrobit ani metr kolejí, natož pak celou Transsibířskou magistrálu. I Dněproges stavěli Američané a všechny automobily byly vyráběny v jejich licenci. Bez jejich kaučuku by bosí Rudoarmějci zmrzli na Kavkaze! A Němci zmocnivší se ropných polí v Baku by pak s nimi už snadno zacvičili ... Veliký Ruský chemik Mendělejev na počátku 20. století vypočítal, že pokud Ruské impérium půjde cestou reforem nastolených panem Stolypinem, bude mít na konci 20. století 596 milionů obyvatel a největší ekonomiku světa. To však nenastalo kvůli nenávisti Židů s nemalou spoluvinou slovanské, mužické lenosti, otupělosti a lhostejnosti! Nebýt Stalina, který se opřel opět o pomoc Germána (Německo - Rapallo, USA - fordizace SSSR) byl by zahynul a stal se "pouští osídlenou bílými negry", jak o tom hovořil Žid Bronštejn! - http://terrapapers.com/wp-content/uploads/2016/02/terrapapers.com_The-Protocols-of-the-Elders-of-Zion-10.jpg

   Smazat
 19. Romská otázka je česká paranoa. Pokud je národ životaschopný, produkuje svoje elity a snaží se o svébytnost. Většina romů žije na okraji společnosti a jako národ se nezviditelňuje, je to jen okrajové etnikum, bez valné perspektivy a jediným rozumným řešením pro většinu romů je asimilace. Původní čeští romové jsou už dávno asimilováni a romská otázka vlastně neexistuje. Současní romové přišli ze Slovenska a Balkánu po válce a nečeká je jiný osud, pokud nezmobilizují síly v původní zemi odkud přišli. Češi o ně nestojí.

  OdpovědětSmazat
 20. (Jirovce - Canadane ! Proc Hamilton ? Proc ne treba High Park - Bloor West ? Toulate se po nebezpecnych mistech !)

  OdpovědětSmazat
 21. Pani Samkova nez odejdu, tak se omlouvam za ten Bantustan v Brne ! To byla pouze sranda ! Vim ze to neni mozne.
  (Cesko je mala zeme.)

  OdpovědětSmazat
 22. Cesi ! NEZIVTE A NEKRMTE nikoho zdarma ! To si ted nemuze dovolit ani Amerika , ktera ma vice resources nez vy !

  OdpovědětSmazat
 23. Jiří Jírovec6. dubna 2018 17:32

  Pro 15:05

  Češi dostali příspěvek na stavbu ND z různých zdrojů, tedy i od císaře z Vídně.

  Ono se moc neví, že o něco později, udělali pražským Němcům podraz. Ti rovněž požádali Vídeň o příspěvek, aby mohli postavit svoje divadlo v Praze. Češi okamžitě požádali o příspěvek na další české divadlo. Vědeli, že Vídeň tolik peněz nedá a že obě žádosti zamítne. Což se také stalo.

  Historie je dost zajímavá.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hlavně, když si z ní vyberete.

   Smazat
  2. běž agitovat do Bavor nebo do Synagogy.
   můžeš začít u Hybernů, v Lidovém domě. Tam najdeš pochopení.
   My okupaci sionistů po 1989 ani fašistů po 1938 neslavíme. A všechny zločince budem věšet.

   Smazat
  3. Pane Jírovče, v Praze v roce 1921 byl podíl obyvatelstva s jinou než českou (československou) národností pouhých 7%.
   Dá se předpokládat, že ani v 19. století ten poměr nebyl podstatně jiný (nejsem si jistý, ale vybavuje se mi mi, že někdy v druhé polovině 19. století bylo v Praze cca 30 000 Němců).
   Takže od Čechů to vůči pražským Němcům určitě žádný podraz nebyl!!

   Smazat
 24. Rovnáke zákony pre všetkých, aby sa niekto potom nesťažoval, že niekto je rasista.
  A ten zákon TZV: INDEUROPSKY, by sa vzťahoval tak ako na Európana, Cigána, Inda, Prežana, aby niekto nenariekal, že niekto ho označil hanlivým názvom, používaním vyše 600 rokov!!
  Potom sa môže stať že si dá národnosť ARÝJSKU, a potom mu nejaký pitomci budú nadávať do ARÍJCOV.

  V Indii je pravidlo, že horné kasty sa rovno vyhýbajú tím nedodknuteľným (Řimanom). Ale tam platia zákony pre všetkých rovnako.
  U nás ti nadávajú do Arícou, a keď mu povieš že je sprostí Řiman, tak ťa označa za rasistu.

  OdpovědětSmazat
 25. Přečetla jsem všechny komentáře a musím říci, že jsem zděšena... prosím, nemohli byste diskutovat k věci a nevylívat si jen nenávistné emoce? Můžete nadávat jak chcete - ale ještě jsem neslyšela, že by vyřešilo někdy nějaký problém...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vaše hodnocení postupů vůči Romům v minulosti je jedním velkým obviněním, kdy jakoby každý z majoritní společnosti byl vinen, přičemž jedinou bezmocnou obětí je ten chudák Rom. A pak se divíte, že vzbudíte emoce ?? Naprosto pomíjíte válečné důsledky na cikánském etniku, přistěhovalecké vlny od 50. po 70.léta, kdo to vlastně přišel a jak se lišil od původního etnika Romů. Čí národní identitu to vlastně chcete řešit ? Ostatně, jistě budete v blízké budoucnosti mít příležitost prosazovat Vaše náhledy na soužití přistěhovalců z většinovou společností a jsem velmi zvědav, jak skloubíte Vaše názory na islám s Vaší citlivostí pro přiznání národní identity a nedotknutelnost osobní identity všem, kdo si začnou nárokovat svůj způsob života v zatím naší zemi.

   Smazat
  2. Přečetla jsem všechny komentáře a musím říci, že jsem zděšena...
   xxxxxxxxxxxxxx
   Proč zděšená?
   Lidé jen říkají, co si opravdu myslí.
   Samozřejmě, když začnete lidi pronásledovat za "nekorektní" mluvu, začnou se lidé bát říkat, co si skutečně myslí.
   Ale myslet si budou pořád totéž.
   Myslíte, že když hov*nu začnete říkat předseda vlády, že bude smrdět míň?

   Smazat
 26. a ještě bych chtěl dodat, že takto šílené komentáře jsem nenašla ani pod tímto mým článkem v Parlamentních listech... Prosím, já vím, že to je obtížné, ale prosím, zkuste jednou přemýšlet jinak, než že někoho k něčemu přinutíte, něco mu zakážete a budete jej trestat? Tresty a zákazy jsou, jak známo, ta úplně nejhorší motivace... děkuji

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:33
   18:35

   Paní Samková, nedivte se!

   Takové publikum si tu pánové Ivan David a Václav Dvořák vypěstovali - vulgární, hloupou a nenávistnou spodinu. Umím si těžko představit, že to je jejich záměr. Každopádně je to trestuhodná nedbalost. A dál se tváří, jakoby bylo všechno v pořádku!
   - Proti "hospodářskému a sociálnímu marasmu" bojují - ŽUMPOU!
   Je to především tím, že připouštějí anonymní diskusi.

   Smazat
  2. Kopecký ty nenáviděná spodino :-) Problém cikánů (podotýkám, že ne všech, ale statisticky významné většiny) je, že nebudou nikdy dělat a nebudou se ani nikdy nic učit. Současná situace jim vyhovuje, protože současný sociální systém je postavený na umělém udržení alespoň nějaké jejich životní úrovně bez jejich přičinění. Jelikož valná část sociálních dávek jde zejména na jejich děti, proto jsou děti u cikánů velmi vítány, nehledě na jejich přirozený životní styl. Tím se cikánská komunita geometrickou řadou rozrůstá a zatěžuje majoritní společnost další a ještě vyšší zátěží. Problém, který by vznikl snížením, nebo odebráním dávek je každému jasný a nasnadě. Nevídaný nárůst cikánské kriminality s následným jejich přemístěním do věznic a tím naprosté přetížení vězeňských kapacit. Z tohoto hlediska je situace bezvýchodná. V historii byla cikánská otázka řešena jinými způsoby, ovšem moderní pojetí občanských a lidských práv bez protiváhy a absence občanských a lidských povinností je zničující a dostáváme se pomalu do situace, kdy majoritní společnost bude brzy již ne menšinou, ale v blízké budoucnosti většinou, eliminována. LA

   Smazat
  3. Už zase ten jediný moudrý a spravedlivý Jan Kopecký. Ten nám to ze svého piedestalu vždy vysvětlí.

   Smazat
  4. Velmi vážená paní Samková. Možná jste dnes tou nejpovolanější osobou, která k tomuto neřešenému (žádným řešením není to, co tady je dnes) problému má co relevantního říct.

   Mám k tomu jen citát Karla Čapka: "Všichni vladaři světa se nejvíc děsí toho, že by to měli zkusit jinak, neslýchaně a obráceně; nic není konzervativnější než lidské vládnutí."
   A dodám ještě, že politici často dokáží i ty nejlepší dobré úmysly přetvořit v noční můru.

   Smazat
  5. 22:03

   Také bych uvítal, kdyby Dr.Samková k tématu napsala něco dalšího. Nenosí totiž v sobě onu nevraživost a chorobnou nedůvěřivost, se kterou se neustále setkáváme na obou stranách: tedy jak u Cikánů, tak u "Gádžů".

   Věc má ještě jeden aspekt, který se, pokud vím, opomíjí: nejde možná ani tolik o neschopnost "integrovat" se do "většinové" ("civilizované") společnosti, jako o bytostnou neschopnost přizpůsobit se modernímu odlidšťujícímu KAPITALISMU u této skupiny, u niž převládá rodový způsob života a kmenové hierarchie a autority (které se, máme-li věřit sociologům a sociálním pracovníkům, dnes navíc kvapem rozpadají!). Nezapomínejme prostě, že to, čemu říkáme civilizace (a kde oprávněně kritizujeme "Západ") není nic jiného než kapitalismus, který ničí kulturu (a nahrazuje ji zábavou) i obyčejné lidské vztahy.

   Tím se "neřešitelnost" cikánské otázky ještě násobí. V Indii to překrývá kastovní systém.

   Problémy muslimských ghett ve Velké Británii, Francii, Belgii - a postupně, zdá se, i v dalších zemích, jsou ovšem nesrovnatelně výbušnější a nebezpečnější než "cikánská otázka" u nás, řekl bych.

   Smazat
  6. 22:03 Pane Vláďo, hlavně ať paní Samkovou ještě více nezklameme, že ? Jistě má co říci, ale pojala to poněkud jednostranně - nejsme to my, kdo chce mít osud romského etnika ve svých rukou. Jejich přístup a konání určí jejich budoucnost. Bohužel jsme na šikmé ploše a brzy budeme postaveni před násobně obtížnější situaci než je dnešní situace Romů - z toho pohledu mi přijde celá tato diskuse tak trochu jako odvádění pozornosti od hlavních hrozeb.

   Smazat
 27. Pani Samkova - zde je spodina z americke ulice nick honolulu a predkklada neco na zasmani !

  Hillary byla v New Yorku a co cert nechtel, natrefila na novinare ! Novinari ji dali okamzite otazku :

  - Madam, s kym by jste radej chtela byt uveznena ve vytahu, ktery ma poruchu ? S presidentem Trumpem, s vicepresidentem Mike Pencem a nebo s Jeff Sessionem (Attorney General) ?

  Hillary se zamyslela a rika : - A MUSELI BY Z TOHO VYTAHU VYJIT ZIVI - ?
  Samozrejme, ze vsichni jeceli smichem !

  Pouceni z toho je, ze neni v Americe politicke korektnosti a proto je to zeme - nejlepsi na svete.

  OdpovědětSmazat
 28. Nenavist mezi rasami je zapricinena NEROVNOSTI v povinnostech a odmenach prosazovanou autoritami !
  Dale v kulturnich inklinacich a zivotnich hodnotach.

  Hitler mel Norimberske zakony z 15.9.1935 , ve kterych Cesi byli diskriminovani.

  A vy v Cesku mate privilegie pro zminene etnikum , na ktere si Cesi stezuji. Privilegie, ktere Cesi nemaji ! (Napr. davky a pridelovani bytu.)

  OdpovědětSmazat
 29. Ve virtuálním prostředí není žádný nick zárukou, že víte, s kým komunikujete. I ta fotka se dá zneužít. Podstatným důvodem sprostoty a hrubostí je nemožnost přímých důsledků - klávesnice snese vše a napadený se nemůže bránit způsobem obvyklým při osobním kontaktu. I od Vás, pane "Kopecký", pamatuji řadu nevěcných výpadů takříkajíc "na přeshubu", takže i Vy této beztrestnosti zneužíváte.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  2. 19:36 (opraveny překlepy) -

   Pokud Vám něco na mně vadí, není problém napsat mi to přímo, mamísto anonymního nekonkrétního osočení.
   Stačilo by totiž kliknout na mé jméno (nikoli "nick", jak mi drze a bezdůvodně podsouváte). Takhle se bohužel nevymykáte ze zdejší většinové pospolitosti.

   Smazat
  3. 20:02 Žádné osočení, konstatování. Jsem "kolemjdoucí" a tak jako na ulici se mohu dát do řeči s kýmsi, aniž bychom si prokazovali totožnost (směšná představa, že), tak i tady občas vstoupím do diskuse, kdy mi jde o názor a ne o jeho nositele. Takže otázkou není, co mi na Vás vadí. Jakýsi "Kopecký" se tady vyvyšuje nad spodinu, brodí se žumpou a tepe ty, kteří mu to umožňují - zajímavý jev, takříkajíc na diagnózu. Psát Vám na jakýsi blog nemám důvod, jen nemám rád falešné elitáře a plané kazatele.

   Smazat
 30. Paní Samková,stále nevím,co cikánům brání v tom,aby žili jako civilizovaní lidé(jsou malé výjimky),že by to byly geny?Jsou totiž pro to dost podpůrné důkazy z praxe.
  Možná víte,že dcera Pavla Kohouta si osvojila velmi malé 2 cikány.Jak dopadla,to si zjistěte sama!
  Příklad č. 2 je staršího data,kdy učitelská rodina adaptovala rovněž 2 cikáňata a adoptivní rodiče dopadli, když cikáňata dospěla oba mnohem hůře ,byli jimi zavražděni !Případ se stal v dobách ČSSR v Běchovicích u Prahy....
  Myslete si co chcete,ale osobně nechápu,proč by o ně měl někdo pečovat a to ještě v čase kapitalizmu !Po ulicích se potuluje a spí pod mosty 100 000 bílých bezdomovců.nechcete se o ně postarat ?Proč ta dojemná péče zrovna o cikány?
  Ona se s cikánskou kartou hraje doslovně genocidní hra s celým českým národe,pokud jste oslepla,a ohluchla tak to nevidíte,ani neslyšíte !
  Představte si alespoň,že by se tato parazitující stvoření ocitla pospolu někde na jim daném území někde na Zemi?Co by dělali na kom by parazitovali ?Viděla jste cikána zemědělce,který by si vypěstoval potravu ?Ukrást to ano.....škoda dalších slov-

  Pavel Beran

  OdpovědětSmazat
 31. Kopecky - znasilnujete a podcenujete mozky ceskych obcanu, krome toho,
  zde nemohu najit NIC VULGARNIHO !

  Mimo to, my prispevkari jsme utlacovani ve svobodnem projevu - mozna Dvorakem a jeho cenzurou -
  (NEVIM to vsak URCITE !)

  Lide jako vy, pro vas benefit, predepisuji lidem
  myslemni - a ja vam zarucuji, ze neuspejete !
  Lide uz zacinaji ignorovat i nalepkovani !
  Neco na zasmani pseudonime Kopecky :

  Stephen K. Bannon- jeste donedavna muz cislo 2 v Americe, ktery odesel z Bileho domu pro nezrizeny alkoholismus rekl Americe :

  Berte nalepku "rasista" jako pochvalu za vas intelekt a bystrozrakost !
  Huuu, ha, ha, ha...
  (Oni ti namorni dustojnici (Bannon - puvodne), kaslou na to, co je v diplomacii zakazano !

  OdpovědětSmazat
 32. Napsat o GENECH - ani Cechu ani Cikanu se nesmi,
  prestoze existuje studie, ktera se zabiva hlubokou minulosti obou kmenu.
  Dnes trocha toho o cem se zminuji byla smazana Koniasem a ja nevim - kdo to je !

  Ta studie je od vehlasnych prof. na nasich americkych universitach. (NINI z moji hlavy !)

  Amerika na pokusy hloupe Cenzury odpovedela zakladanim tajnych knihoven.

  OdpovědětSmazat
 33. Cesi, protoze nekteri z vas nemaji anglictinu, tak mi dovolte vam vysvetlit ucinek slova - DEPLORABLE - coz v anglictine je slovo - SPODINA - !

  V roce 2016 Hillary tim oslovila davy Republicanu a ti co nevedeli koho volit, tak za velkeho hulakani se vsichni pridali ke Trumpovi.

  Hillary to vubec nerozhodilo a hned z toho uteku volicu obvinila presidenta Putina !

  (Ten k tomu prisel jako slepy k houslim ! V kratkem case na to byl obvinen z povodne na Mississippi a potom znovu kvuli Huriccanu IRMA v zari 2017.)

  Rikam vam Cesi ! Kopecky ma v Americe strejdu v
  mediich a jede na vas stejnou habaduru ! !

  OdpovědětSmazat
 34. Dodnes si pamatuji jména několika Cikánů, kteří se nestyděli za to, že jsou cikáni. Primárně především starého pana Kudrače z Vojnic, v jehož partě jsem kdysi jako náctiletý studentík na zemědělské brigádě pracoval. To byl totiž PAN CIKÁN! Když jsem se ho tenkrát naivně ptal, proč pracuje, protože do té doby jsem pracující cikány neznal, tak mi řekl "My tady pracujeme, protože jsme kotláři a v téhle zemi žijeme po staletí! Většinu z našich ale zabil za války Hitler a ti co přišli ze Slovenska, to jsou Olaši a ti nikdy poctivě pracovat nebudou! A dělají poctivým cikám jen ostudu!" A následovala přednáška o cikánské etnicitě. Prostě SUPER ČLOVĚK! Z nekolika debat s ním jsem pak těžil pokaždé, když jsem měl s cikány co do činění. Takže pro paní Samkovou jen otázku: Kotláře máme v pohodě, tak co s těmi Olachy a jim podobnými, když nikdy poctivě pracovat nebudou? Opravdu věříte tomu, že když se stanou formálně národem, tak popadnou lopaty a s naším 50-90% finančním přispěním si postaví Cikánské národní divadlo s nápisem "Cikáni sobě!"? Souhlasím s Vámi jen v tom, že současný systém většinu z nich jen "nutí nedělat" a vlastní poctivě makající menšinu mít za hlupáky ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je přesně ono, valná většina dnešních "našich" cikánů jsou necivilizovaní přistěhovalci!
   Chce to změnit přístup, nebo spíš přístupy, ale i když se zvolí správný mix, bude to běh na dlouhou trať. A nesmíme sem už pouštět další necivilizovaná etnika.

   Smazat
  2. 21:08

   Sem = do Brna?
   Vy jste tedy, chápu-li to správně, civilizovaný domorodec?

   Smazat
  3. Specielně pro vás tedy více polopaticky:
   • "sem" znamená do ČR;
   • "naši cikáni" byli za dlouhá staletí na našem území už mnohem civilizovanější, než ti, kterých je dnes u nás většina;
   • na rozdíl od "našich cikánů", jsou "přistěhovalí cikáni" dosud necivilizovaní;
   • a to právě v kontrastu s "civilizovanými domorodci", mezi něž samozřejmě zahrnuji i "naše cikány";
   • a jejich změna chování, aby na ně ostatní společnost nedoplácela, bude ještě běh na dlouhou trať.
   Možná se v některých bodech trochu opakuji, ale je to z obavy, abyste to pochopil.

   Smazat
  4. 21:36

   Díky - pochopitelně oba víme, že řeč nebyla (jen ) o Brně.

   Zajímavé je srovnání života Cikánů u nás a v jiných zemích. Např. v Řecku nebo Turecku smějí (nebo přinejmenším nedávno směli) kočovat) a bylo jim dovoleno vstupovat do měst a vesnic jen v určitou denní dobu. I v Bulharsku jsem viděl kočující Cikány. V rakouském Burgenlandu najdeme Cikány sice na okraji sídlišť, ale jejich příbytky od ostatních, pokud to nevíme, nerozeznáme. Ve Francii zase známe Cikány kočující v jejich Mercedesech s obytným přívěsem. (Ovšem, když k nim přibyli ti z Rumunska, začaly problémy!)

   Ty příklady tu zmiňuji ne proto, že bych se snažil polemizovat za každou cenu.
   Jen tím chci upozornit, že to s tou "civilizovaností" není tak prosté a že skutečně záleží TAKÉ na povaze společnosti, kde se Cikáni pohybují.

   - U paní Dr.Samkové si nejsem jist, k jakému "řešení" se vlastně přiklání. Slovo "integrace" je trochu inflační a požadavek integrace (čímž rozumíme především dobrovolné přizpůsobení se pravidlům hry v zemi, kam jsem se přistěhoval - tolik k dnešní "migrační krizi") - domnívám se - může být u Cikánů přece jen postaven trochu jinak než třeba u Afghánců, Čečenců nebo Albánců, abych jmenoval etnika, u nichž se nejvíce setkáváme se zvýšenou agresivitou.
   Zajímavé je, že třeba Kurdové (ač by je leckdo taky označil za "necivilizované") si s sebou do Evropy (Německo!) podobné problémy nepřinášejí.

   Připomenu "Zákon o kočovném způsobu života" platný v ČSSR, který svědčil také o bezradnosti - a tedy represi - tváří v tvář fenoménu kočování.
   A tady opět připomenu Cikány ve Francii ("Gitanes" jako ty cigarety) - nebo také svého času /nevím nakolik dnes/ oblíbenou variantu "kočování" v obytných přívěsech.

   (Omlouvám se za určitou nevyrovnanost - píšu to, jak mě to zrovna napadá...)

   Smazat
  5. (vypadlo mi kde):
   "kočování" v obytných přívěsech v USA.

   Smazat
  6. Pro 21:57 Vzpomínka - má matka mi vyprávěla o kočujících cikánech v době jejího mládí (tj. ještě před II. sv.válkou) - chlapi z vesnice nechávali práce a pomáhali cikánům s vozy tak, aby do setmění byli co nejdál od vesnice, a i tak počítali ukradená chovná zvířata a jiné drobné či větší škody. Ne všichni byli takoví, ale tak nějak to k nim patřilo a lidé to tenkrát asi brali s větším nadhledem, protože měli pro chudáky více pochopení. A cikáni to na druhou stranu zase nepřeháněli - byla to prostě taková hra. Dnes je toto již nemožné z řady důvodů a od té doby bylo také na cikánech napácháno až příliš "dobra", ale to oni vědí, jen jsou těmi všemožnými ohledy zkažení a teď už nikdo neví, co s tím. Jít na to přes ustanovení jejich národní svébytnosti a dělat si starost o jejich uvědomění osobní identity jsou krásná slova, ale co s tím vším napáchaným dobrem ? Chci-li přežít, musím se uživit (v souladu se zákonem !), chci-li se uživit, musím něco kloudného umět, a chci-li něco umět, musím za tím jít - a toto vlastní usilování když nemám, tak budu odkázán na vůli-nevůli ostatních. To musí pochopit nejen Romové. Nelze z nich donekonečna dělat oběti.

   Smazat
  7. 23:05
   To je pěkný příspěvek.

   Dodal bych ještě, že se sice pravděpodobně většina lidí shodne na potřebě vzdělání jako důležité součásti "řešení", ALE! :

   Cikán, který dosáhne středního či vysokoškolského vzdělání se vyčleňuje ze své skupiny mnohem výrazněji než ti ostatní.
   Uvědomme si laskavě jaká nedůvěra, někdy i zášť, v běžném životě (koneckonců velice často i na těchto stránkách) panuje vůči intelektuálům jakožto těm, kdo se vyvyšují nad ostatní.

   Smazat
  8. (23:12 dodatek) - Koneckonců Barack Obama je naprosto skvělým případem k bližšímu studiu těchto problémů! -- (Polo)černoch, který žije a chová se jako běloch, dokonce většinu svých "bílých" konkurentů v mnohém ohledu jasně předčí, ale.....
   Buďme rádi, že tento druh anglosaského rasismu (který t.č. zažívají na vlastní kůži i Rusové) u nás neznáme.

   Už slyším uřvané primitivy typu "Honolulu", kteří mi začnou vysvětlovat, že černoši jsou také (často daleko horší) rasisté. Jistěže ano, jsou. A co má být??? Jsou to přece jen dvě strany téhož problému.

   Smazat
  9. Už slyším uřvané primitivy typu "Honolulu",
   xxxxxxxxxxx
   Honolulu rozhodně není "primitiv", a už vůbec ne uřvaný.
   Je to člověk, který jen důrazně varuje, a to na základě svých životních zkušeností.
   Problém je u vás, že jaksi nejste schopen vidět nebezpečí, které nám všem hrozí.
   Černoch, arab, a další primitivní národy a rasy do Evropy nepatří.
   Lifrování černých primitivů do Evropy problém Afriky nevyřeší, jen zničí Evropu.
   Jestli máte děti a vnoučata, měl byste řvát stejně jako Honolulu, dokud není pozdě.

   Smazat
 35. Minuly tyden mi jeden cenzor napsal, ze moje SLUSNE prispevky jsou sproste ! O dva dny pozdej, ze me UMLATI lopatou a vcera nickovi Horni Dolni (Trumpuv American !) Bylo oznameno, ze dostane kulku do zatylku...

  Vasi cenzori budou pricinou , ze neudrzime stolici od smichu. Ja se nekdy tak smeji na NR, ze mam bolesti v brise.
  Dekuji za entertaimment - prdon - pobaveni !

  OdpovědětSmazat
 36. from nick honolulu to nick Vandal !
  Pamatuji si te z A...CZ, pred jeho znicenim !
  Jsem rad, ze jsi v poradku a mas smysl pro humor !
  PIS VICE !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honolulu
   zdravím, starý brachu!
   Děkuji, přeju rovněž hodně zdraví a elánu do boje za naši spravedlivou věc!
   Humanismus je hezká věc, ale nelze ho aplikovat na tvory, kteří evolučně nedospěli té úrovně, aby byli schopni humanitu pochopit.
   Nebo si snad myslí, že je humánní zlikvidovat bílou rasu?
   Svět se změnil, musíme se přizpůsobit.

   Smazat
 37. Jasně v TV Barrandov ve zprávách eu nás kritizuje že jsme rasisté a cikánům prý ubližujeme tak takové kecy si můžou nechat.

  OdpovědětSmazat
 38. Od roku 1989 nechodí do práce už druhá generace cigánu . Proč ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:18
   Hodně to souvisí s tím, co se snažím popsat nahoře (21:57) - s kapitalismem.

   Nicméně neplatí to tak absolutně: pozoroval viděl jsem jak při několikaměsíční opravě komunikací v Praze-Řeporyjích ze všech nejvíc pracovali Cikáni. Jak jsem na ně tak koukal, docela bych se vsadil, že se od ostatních svých "snědých" spoluobčanů (:Jarek Nohavica) i se svými rodinami odstěhovali a že jejich děti do školy chodí.

   Smazat
 39. Mám kamaráda - ještě žije. Vyrůstal na jihu Slovenska ve vesnici, která historicky byla části různých státu, (pořadí si nepamatuji). Za Československa byli policajti Češi. Ke každému případu jezdili, vše pečlivě nafotili, zaznamenali, nikdy nic nevyřešili. Následně Slováci, nikam nejezdili, nic nezaznamenávali, pouze leštili uniformy, nacvičovali parády a předváděli se. Pak byli Maďaři. Měli dlouhé pendreky, uměli je používat, vše řešili na místě, nikdy nic nezapisovali. A najednou byl klid. Přestali se ztrácet slepice, králici, dřevo, mladí cikáni začali chodit do školy a starý do práce. Tož tak nějak. Míra.


  OdpovědětSmazat
 40. Samková, Samková. Jste jen obyčejná koza odtžená od reality, které si mastí kapsu a ego v zájmu lidské rovnosti. Lágr v Letech za cca 0.5 miliardy je další projekt tunelářské mafie kde právníci druhu Samků a spol budou mít žně. Vaše ubohost je do nebe volající a JÁ vám řeknu je to,, Jděte do prdele,,

  OdpovědětSmazat
 41. Ty vogo. Přátelé najdete si na Wiki Klára Samková a budete žasnout. Tahle Bětuše le přímo politický akrobat a kurva těžká váha v převleku. Jen bych chtěl vědět zda to, co činí je z blbosti, anebo za peníze. Tahle ta Samková....

  OdpovědětSmazat
 42. =================================================


  Pánové Ivane Davide a Václave Dvořáku - jste to především Vy dva, kdo tu umožňuje šířit podobné zbabělé a svinské útoky v rámci tzv. diskuse.

  Tím, že mlčíte a nereagujete, se své odpovědnosti nezbavíte.


  =================================================

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pan David Ivan a Dvořák Václav velmi dobře chápou, že pokud začnou s cenzurou, mohou zavřít krám.

   A co se týče Bětuše

   OF–ROI (1989–1991)
   ODS (1991–1999)
   TOP 09 (2010–2014)
   nestraník za Úsvit

   Pěkná kariéra, ne?

   Co je špatného se k tomu vyjádřit?

   Smazat
 43. Cigáni jen žerou a souloží jako myši . Je to pravda . My pracující je musíme živit a když večer tahání zapneme čt tak nám zdelí sluníčka 09 že jsme rasisti , fašisti , populisté , revanšisté , nacisté . Měli by jsme být hodnější a stát se evropané jako Schwarzenberg . Taková je doba . Poctivost a pracovitost se nenosí .

  OdpovědětSmazat
 44. největší překážkou je nechuť Romů k normálnímu životu s neromskou populací, odmítání vzdělání a postoj s nataženou rukou.

  Pravda ale je, že toto v té míře, v níž je to dnes, je dílem všech proromských aktivistů a jiných dobrodějů, kteří tak dlouho nám radili, že v žádném případě nesmíme být protiromští, kdyby nám barák zapálili, až vnukli protiromské postoje absolutní většině.

  Tak dlouho hovořili o romských právech. až si z toho vykukové vzali právo nedělat, lichvařit a žít z cizí práce a ještě být drzý a agresivní.

  Za komunistů Romové i řada Romek normálně pracovala a společnosti romů i neromů se prolínala. dnes tomu tak není a ještě dlouho nebude. díky paní Samková a další, to je vaše zásluha.

  OdpovědětSmazat
 45. Za socializmu, musel pracovať každí, dnes 27 rokov budovania kapitalizmu, naša spoločnosť došla do absurdít.
  V Rumunsku bol Diktátor, ktorí likvidoval najvzdialenejšie obce, od centra, naoplátku v Bukurešti im postavil celej obci paneláky.
  Dnes sa to robí tak, že do Bratislavi nútia ľudí sa presťahovať z obcí, ktoré su už po 30 rokov prestárle, a mladí nemajú čo robiť. A na pracovných úradoch im vtĺkaju do hláv o vyhodnosti sa presťahovania trebaz z Vyšného Nemeckého, rovno do Bratislavi, kde mu môžu zabezpečiť vhodné pracovné miesto. Ale problém je že musí si zobrať HYPOTÉKU v sume 90 000€, aby 30 rokov pôsobenia v práci v Bratislave mohol dôstojne bývať. A nie prežívať na úbytovni.
  Problém potom je že do obce sa už mladí nevracajú, a dominujú tam naopak SPOLUOBČANIA, ktorí sa za 30 rokov stali majoritov, a neromovia menšinov, ktorá sa kvôli svojmu výsokému veku nevie brániť.

  Problém potom je že v regiónoch chýba investor, ktorí by tam dotiahol investície, nemôže sa proste stať, že v Bratislave nariekajú, že nemajú kvalifikovanú silu, keď v okresnom meste rovno zlikvidovali strojársku, poľnohospodársku, elektrotechnickú školu. A aj keď človek chce ísť 500 km na západ, tak si to musí premyslieť, či ž 700 eur, si zaplatí ubytovňu v mieste výkonu práce, a ešte mu ostane na nájmné v mieste trvalého bydliska.
  Veď u nás, na Slovensku ani cigáni nechcú sa presťahovať za 4000€ do Bratislavy. Ktorí dava úrad práce na presťahovanie sa.

  OdpovědětSmazat
 46. Kopecky, (10:09) mam zachvaty smichu nad tvym protestnim PRSKANIM !
  Cesi jsou chytrejsi a realitictejsi nez jsem si myslel a ty si zapamatuj , ze podle pravniho clanku americke konstituce maji pravo rict vse - co maji na srdci !

  Kopecky ty nemas hodnotne VZELANI, (krome tve Prumky) !
  Jinak by jsi vedel, ze vule lidu je vule Bozi - coz nas ucili Rimane uz davno !

  Cesi maji pravdu a ty ji nemas, ale mas pravo vyjadrit svuj NEEXISTUJICI nazor.
  Ty svym napadanim dr. Davida a Dvoraka zavadis do Ceska praktiky typicke z despotickeho barbarskeho Middle east.

  OdpovědětSmazat
 47. Kopecky -
  chces-li mit jeste nekdy ve tvem zivote nejakou karieru , tak musis prosazovat v Cesku stejna prava a stejne povinnosti pro vsechny. (Hlavne ty povinnosti !)

  Definice rasismu = UZAKONENA DISKRIMINACE a ty ji prosazujes proti Cechum !
  Dej Cikanum praci a ne DAVKY za jebacku.

  Vsichni pracuji cely zivot - v kazde zemi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honolulu zdravím!

   Naprostý souhlas, až na jedno - Dej Cikanum praci

   Nemáme socialismus, a práci si musí hledat každý jeden sám.
   Nikdo nebude nikoho vodit celý život za ručičku.

   Nouze naučila Dalibora housti.

   Vzdělání a práce se nedává, o to se usiluje!!!!!

   Jinak by se pokrok zastavil.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.