Reklama

pátek 4. května 2018

Boj proti dezinformacím – další metla na nepohodlné názory

Tomáš Břicháček
Tomáš Břicháček
4.5.2018  blogg autora
Potlačování „nenávistných projevů“ už Bruselu nestačí. Svobodu slova na internetu je třeba ještě více usměrnit pod hlavičkou „boje proti dezinformacím“. Je třeba zakročit proti „zavádějícím“ zprávám o EU, migraci, klimatu apod.
Evropská komise 26. dubna vydala sdělení Boj proti dezinformacím na internetu: evropský přístup. Volá v něm po komplexní reakci Unie na hrozbu „falešných zpráv“ („fake news“) šířených po internetu.

Dezinformace podle Komise představují pro Evropu velkou výzvu, neboť „nahlodávají důvěru v instituce a v digitální i tradiční média a poškozují naše demokratická zřízení, protože snižují schopnost občanů rozhodovat se na základě pravdivých informací“, „často podporují radikální a extremistické názory a činnosti“, mohou být využívány „k manipulaci politických a společenských debat a chování v oblastech jako změna klimatu, migrace, veřejná bezpečnost, zdravotnictví a finance“, mohou také „snižovat důvěru ve vědecký výzkum a empirické důkazy“. Masové online dezinformační kampaně prý „hojně využívá řada domácích i zahraničních aktérů, aby zaseli nedůvěru a vytvořili napětí ve společnosti, což může mít vážné důsledky pro naši bezpečnost“. Konečně, „častým cílem dezinformačních kampaní cílených na podkopávání jejích institucí, politik, projektů a hodnot“ je podle Komise Evropská unie.

Komise je přesvědčena, že přeshraniční rozměr online dezinformací „si vyžaduje společný evropský přístup, pokud má být zajištěna účinná a koordinovaná akce a ochrana EU, jejích občanů, politik a institucí“. Ve svém sdělení proto míní nastínit „komplexní přístup zaměřený na reakci na tyto vážné hrozby, jenž spočívá v podpoře digitálních ekosystémů založených na transparentnosti a upřednostňujících kvalitní informace, které vybavují občany proti dezinformacím a chrání naše demokracie a procesy politického rozhodování“.

První přišly na řadu „nenávistné projevy“


Nejde o první případ snah o usměrňování svobody slova na internetu. Jako první se dostaly do hledáčku unijních institucí tzv. „nenávistné projevy“ („hate speech“).
Před necelými dvěma lety Komise dojednala se společnostmi Facebook, Microsoft, Twitter a YouTube Kodex chování proti nezákonným nenávistným projevům online(31. 5. 2016). Tomuto velice spornému nástroji se věnuji v článku Bruselský náhubek kritikům migracea v knize Unie ve víru migrační krize. Na tomto místě postačí připomenout, že dotčené IT společnosti se především zavázaly zavést postupy pro přijímání oznámení o „nenávistných projevech“, v zásadě do 24 hodin je prověřit a v případě, že jsou opodstatněné, odstranit nebo deaktivovat přístup k dotčenému obsahu. Vznikl propracovaný systém honu na čarodějnice založený na mazání nevhodných názorů, blokování uživatelů, na síti udavačů, indoktrinaci a zapojení aktivistických NGO. Soukromé společnosti jsou v rozsáhlých oblastech on-line prostředí, které mají pod kontrolou, fakticky postaveny do role policistů, respektive arbitrů přípustnosti názorů a argumentace ve veřejné diskusi.

Dezinformace jako větší a šťavnatější sousto


Už definice „nenávistných projevů“ v unijním právu je dosti široká a vágní. Podle rámcového rozhodnutí Rady o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva (č. 2008/913/SVV) jde o „veřejné podněcování k násilí nebo nenávisti namířené proti skupině osob nebo proti příslušníkovi této skupiny vymezené podle rasy, barvy pleti, náboženského vyznání, původu nebo národnostního či etnického původu“.Určení toho, co je a co není nenávistný projev, představuje oříšek pro soudy i pro úřady, a rozhodování je v každém jednotlivém případě velmi subjektivní. A co teprve, má-li takové posouzení provádět zaměstnanec (cenzor) Facebooku nebo YouTube?

Pojem dezinformace je ještě mnohem mlhavější a otevřenější rozmanitým interpretacím. V komentovaném sdělení Komise je vymezen jako „prokazatelně falešná nebo zavádějící informace, která vzniká, prezentuje se a šíří za účelem ekonomického prospěchu nebo úmyslného podvádění veřejnosti a může působit škody. Mezi veřejné škody patří ohrožení demokratických politických a rozhodovacích procesů a veřejných statků, jako např. ochrany zdraví občanů EU, životního prostředí nebo bezpečnosti. Mezi dezinformace nepatří chyby ve zpravodajství, satira a parodie ani předpojaté zprávy a komentáře, které se jako vyhraněné jasně identifikují.“

Co je zásadní, zatímco „nenávistné projevy“ jsou nezákonné, u dezinformací tomu tak bez dalšího není. Unijním právem regulovány nejsou, a ve vnitrostátním právu bývají podchyceny jen určité krajní situace (u nás např. šíření poplašné zprávy či pomluvy). Komise si je tohoto rozdílu vědoma, nijak ji však od záměru zakročit proti dezinformacím neodrazuje. Existuje totiž prý „stále rozšířenější názor, že online platformy by nejen měly dodržovat zákonné povinnosti vyplývající z předpisů EU i jednotlivých států, ale také jednat odpovědně s ohledem na jejich ústřední roli a zajišťovat bezpečnost online prostředí, chránit uživatele před dezinformacemi a nabízet uživatelům přístup k různým politickým názorům.“

Opatření nastíněná ve sdělení


Komise se domnívá, že opatření proti dezinformacím by měla sledovat tyto zastřešující cíle:

 • zlepšit transparentnost procesu, ve kterém informace vznikají, jsou financovány, šířeny a zaměřovány, aby občané mohli vyhodnotit online obsah a odhalit možné pokusy o manipulaci s jejich názory;
 • podporovat diverzitu informací, aby se občané mohli informovaně rozhodovat na základě kritického myšlení, prostřednictvím podpory kvalitní žurnalistiky, mediální gramotnosti a obnovení rovnováhy mezi tvůrci a distributory informací;
 • posilovat věrohodnost informací uváděním údajů o jejich spolehlivosti, zejména s pomocí důvěryhodných partnerů označujících informace příznaky;
 • prosazovat inkluzivní řešení. Účinná dlouhodobá řešení vyžadují osvětovou činnost, vyšší mediální gramotnost, široké zapojení zainteresovaných subjektů a spolupráci veřejných orgánů, online platforem, reklamních agentur, důvěryhodných oznamovatelů škodlivého obsahu, novinářů a mediálních skupin.

Pokud jde o konkrétní kroky, Komise se především hodlá zaměřit na online platformy (sociální sítě, vyhledávače, apod.) a přimět je ke spolupráci podobně jako v případě „nenávistných projevů“. Komise platformy vyzývá, „aby významně zintenzivnily svoje snahy v boji proti dezinformacím na internetu. Má za to, že tomuto úsilí může pomoci samoregulace, bude-li účinně prováděna a monitorována.“ V tomto smyslu bude opět „podporovat vypracování ambiciózního kodexu chování“.
Nový kodex by měl sledovat mimo jiné tyto – dosti neurčitě a šroubovaně formulované – cíle:

 • významně zlepšit kontrolu zveřejňované reklamy;
 • zajistit transparentnost sponzorovaného obsahu, zejména politické a tematické reklamy zaměřené na aktuální problémy;
 • umožnit hodnocení obsahu uživateli s pomocí indikátorů věrohodnosti zdrojů obsahu, na základě objektivních kritérií, s pomocí mediálních zpravodajských sdružení, v souladu s principy a postupy novinářské práce, transparentnosti ohledně majitelů médií a ověřování identity;
 • snížit viditelnost dezinformací zlepšením dohledatelnosti věrohodného obsahu;
 • dát uživatelům nástroje, které jim umožní interaktivní používání internetu podle vlastních představ tak, aby mohli objevovat obsah a mít přístup k různým zdrojům zpráv prezentujícím alternativní názory;
 • poskytnout uživatelům snadno přístupné nástroje hlášení případů dezinformací;
 • poskytovat důvěryhodným organizacím ověřujícím fakta a akademické obci přístup k datům platformy.
 • Z dalších opatření, která Komise předpokládá, uveďme:
 • pumpování financí do veřejnoprávních a dalších mainstreamových médií pod hlavičkou „podpory kvalitní žurnalistiky“ – Komise míní ještě letos zveřejnit výzvu k podávání nabídek na „produkci a šíření kvalitního zpravodajského obsahu ohledně záležitostí EU prostřednictvím datových zpravodajských médií“;
 • indoktrinační akce (pod hlavičkou osvětové činnosti a zvyšování mediální gramotnosti);
 • vytvoření evropské sítě „ověřovatelů faktů“, kteří budou posuzovat věrohodnost obsahu „na základě faktů a důkazů“ – „hustá síť spolehlivých a nezávislých ověřovatelů faktů“ je podle Komise „zásadním požadavkem pro zdravý digitální ekosystém“.

Svoboda projevu čím dál více na obtíž


Nová iniciativa Komise potvrzuje vzrůstající tendenci Bruselu a obecně evropského politického mainstreamu přistřihnout křídla svobodě projevu, respektive nepřipustit svobodnou soutěž myšlenek. To vše ve chvíli, kdy – na pozadí migrační krize a nejrůznějších dalších neduhů EU a evropských států – ve společnosti sílí nekonformní, politicky nekorektní názory.

Paradoxně – a jaksi po orwellovsku – je přitom boj proti „fake news“ vydáván za opatření, které má svobodu slova chránit. Komise ve sdělení uvádí, že dezinformace „narušují svobodu projevu, což je jedno ze základních práv podle Listiny základních práv Evropské unie“. Podobný přístup už jsme mohli zaznamenat v souvislosti s potíráním „nenávistných projevů“. Komisařka Jourová se např. na kolokviu o základních právech v říjnu 2015 nechala slyšet: „Pokud je svoboda projevu jedním ze stavebních kamenů demokratické společnosti, projevy nenávisti jsou na druhou stranu jejím do očí bijícím porušováním. Musí být přísně postihovány.“ Kodex chování proti nezákonným nenávistným projevům online je uveden tvrzením, že signatářské IT společnosti nesou „společnou odpovědnost za propagaci a podporu svobody projevu v celém světě online, na což jsou dostatečně hrdé“.

Těmito tvrzeními, a celým mnohomluvným odvoláváním se na ušlechtilé pohnutky, jimiž je unijní boj proti „hate speech“ a „fake news“ obalen, se nenechme zmást. Všechny tyto snahy směřují pouze a jen k umlčení nepohodlných názorů, k vytěsnění ideových protivníků z veřejné diskuse, k jejich převýchově a zastrašení.

Evropský levicově-liberální mainstream má ambici budovat „nového člověka“ a definovat novou „pravdu“ – pravdu o evropské integraci, o změnách klimatu, o migraci, multikulturalismu, „genderu“, LGBTI(...) apod. Kdo tuto novou pravdu zpochybňuje, musí být jako „hater“ nebo „dezinformátor“ nahlášen, diskvalifikován, zablokován, smazán, korigován „správným“ („pravdivým“) názorem.
Na tuto hru přistoupit nikdy nesmíme. Nenechme si vnutit progresivistické „pravdy“, jako ty jediné správné, o nichž se nediskutuje. Nepřestávejme pod nánosem líbivých frází ostře vidět snahy o prachobyčejnou cenzuru.

- - -

39 komentářů :

 1. No - nechte na hlavě pane autore. Přečtěte si příležitostně diskuze na serveru Novinky.cz a budete čumět na nenávistnou břečku, co tam denně sází sprostoty a urážky, zejména prezidenta republiky. Vám snad přijde normální, aby byly zde dovoleny veřejné, sprosté, úchylné a oplzlé nadávky prezidentovi? K čemu že zde vedou media a celý ten mediální sajrajt mládež? Aby sprostě nadávala prezidentovi? Ať ti dědkové u počítačů sprostě nadávají svejm babám doma, a svejm harantům, když se potřebujou ukázat, co jsou za senilní, sprostou havěť, ale kdo vymyslel tyto a podobné diskuze? K čemu to jako mělo být dobré, a čemu to posloužilo? Tak ať se všude nalepí obrovské plakáty se všemi těmi sprostými nadávkami a urážkami prezidenta ( budete překvapen, jak jsou diskutující odporní a sprostí - možná jste diskuze ještě nečetl - doporučuji) a k tomu nápis - "toto je dnešní ČR" nebo - "toto je ukázka mravnosti a kultury dnešní ČR" Moji prarodiče jsou úplně zděšeni z toho, co si můžou dnes lidi veřejně dovolit psát, jaké oplzlé, úchylné, sprosté nadávky a urážky prezidenta státu. Jakou budeme mít jednou mladou generaci, když toto zde vychovává doma děti? Díky diskuzím a mediálním šmejdům roste zde generace zmetků, zločinců, a ničeho se neštítících sprosťáků - konečně - proč by se jinak někdo internetem a takzvanou "svobodou slova" vůbec zabýval? Asi už si toho všimli "ti odpovědní" jak strašně se to všechno zvrhlo - tedy v ČR určitě. Něco tak odporného zde do roku 1990 nebylo!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V tom, co píšete, máte sice pravdu - proč ale píšete anonymně?.

   Nemusíte se mnou souhlasit, ale agresivita a sprostota (zmiňujete internet) jsou posilovány právě anonymitou: drtivá většina pisatelů by podobné věci nepsala pod vlastním jménem, stejně jako by je, až na výjimky, neřekli lidem tváří v tvář (leda snad v opilosti). Připadají Vám snad "diskuse" zde na Nové republice méně sprosté a nenávistné než na "Novinkách", které zmiňujete, nebo pod článkjy v "Parlamentních listech" a jinde? ("Novinky" neznám a nemám sebemenší potřebu se o ně zajímat.)

   Článek je dobře napsaný (autor je odborník mj. na evropské právo) a je přece jen o něčem trochu jiném, než o tom, nad čím se rozhořčujete.

   Hodně zjednodušeně řečeno: je o neschůdnosti snahy postupovat proti nežádoucím společenským jevům pomocí právních ustanovení. Snaha evropských zákonodárců je možná v něčem i pochopitelná, jenomže působí jako z jiného světa, když si uvědomíme, jaké je dnes např. chování (některých) žáků vůči učitelům, (části) mládeže vůči starším lidem. Vymyslí snad k "nápravě" každodenního života EU také nějaké podrobné předpisy?

   Předchůdcem Orwellova "ministerstva pravdy" byla v Evropě katolická církev ve spolupráci s někdejšími vladaři. Něco z tohoto censurního dědictví dnes můžeme pozorovat nejen v EU, ale aktuálně třeba v Polsku.

   Smazat
  2. No - zase "Kopecký" Proč jste anonym vy? Kde si můžu ověřit, že se jmenujete Kopecký? Vy s tím nepřestanete a nepřestanete, i když už vám více lidí napsalo, že jste s tím trapnej. Vůbec nejsem anonym - jsem Venda Benda. Tak - a dobrý? Spokojenost? To jsem rád.

   Smazat
  3. Když je řeč o nenávisti , není od věci připomenout si nedávnou minulost. Někdejší trestní zákoník ČSSR měl v řadě paragrafů vymezujících "politické" delikty formulaci "kdo z nepřátelství k socialistickému společenskému zřízení...", tedy požadovalk naplnění subjektivní stránky jednání. To, že soudy tehdy ono "nepřátelství" automaticky předpokládaly (tj. blíže nezkoumaly) je druhá věc.
   A stejný problém je tu i dnes, kdy je - pro změnu - řeč o "ohrožení demokracie".

   Prokázat, dokumentovat něčí "nepřátelství", jak autor správně upozorňuje, "představuje oříšek pro soudy i pro úřady.

   Pro politiky různého ražení je naopak označení čehokoli za projev nenávisti hračka. Doba je vymknuta z kloubů.

   Smazat
  4. (Anonymní 4. května 2018 19:26: Není moje starost Vám cokoli vysvětlovat. Pokud byste měl opravdu zájem a také alespoň minimum inteligence, jistě byste si to uměl snadno ověřit sám. Vám ale evidentně ke spokojenosti stačí psát agresivní anonymní repliky.)

   Smazat
  5. A co stačí ke spokojenosti vám "Kopecký"? Neustále na diskuzích mudrovat, proč lidé dávají přednost anonymnímu vyjadřování? No - proč asi? Nikdo nemá ani jediný důvod věřit, že v téhle české odporné senkrůvně nemůže dojít ke zneužití jmen lidí u diskuzí k různým účelům. Opak vypadá býti pravdou. A potom - každého zde by měl zajímat názor ostatních k věci - jinak by diskuze nečetli. Jsou lidi slušní a sprostí - ti sprostí, vzteklí, vulgární a oplzlí jsou demokrati - jak se ukazuje. Ti nesnesou jiný názor, než je ten jejich, a jejich jediným argumentem jsou urážky, pošklebky, a nadávky. To je nejspíš ta demokracie nebo její podstata. Media odvedla dobrý kus práce - zfanatizovala celou řadu trubců, kteří jsou dnes zcela mentálně závislí na čtení internetové publicistiky a psaní diskuzí - jsou k té bedně nalepeni od rána do večera, a z diskuzí vydělávají šmejdi, kteří píší nasrávací temata účelově a úmyslně, balíky - viz Novinky, ale to vás přece nezajímá. Nezajímá? Proč? Já jsem přesvědčen, že lžete! Ano, vy čtete bulvární zvratky redakce Novinky, a čtete i ty odporné diskuze, které smějí být jen pod jmény, což je k smíchu, když tak člověk čte ty pseudonymy. Samozřejmě že smečky diskutujících tvoří ti, co nechodí do práce -ti zbytečňáci k ničemu. Čekají na důchod a nudu si krátí blábolením kokotin na diskuzích. Jestli svůj názor budu psát pod svým jménem nebo ne, na něm nezmění nic. A jestli umím psát jen sprostě, vztekle a vulgárně, to nezmění žádné jméno, i kdybych se jmenoval Anděl. A já nejsem povinen si ověřovat něčí jméno - nemám fízlovské kvality - proč bych to měl dělat? A jestli píši agresivně je to jen tehdy, když jsem nucen reagovat na lidský humus, sprosťáky, zmetky, šmejdy a hajzly - proč bych měl psát agresivně na diskuzi mezi navzájem slušnými lidmi na úrovni? A vy se na mně vyserte - vám je do mně hovno! Napadáte mě pokaždé a pokaždé blbě žvaníte o té anonymitě. Patříte do blázince - už vám to leze na bednu. Jděte do hajzlu vy agresivní repliko takzvaný "Kopecký".

   Smazat
  6. Co maji nebo meli v USA /9/11/, to musi mit Spojene staty Europosranych taky a vic.
   Invaze se musi bezpodminecne pojistit dalsich 100 tisic zakonu navrch tech 100 tisic , ktere byly uvrzeny na nas pouze . Afroarabove jsou zakonem nedotknutelni a to se pojistuje dalsimi a dalsimi opresivnimi narizenimi ZA NASIMI ZADY !!
   Nikdo ty zakony nemuze ani NESMI ZNAT.
   A uz i doma a proste tim bejt na svete se zakony porusuji....
   Nic noveho to je zase Stalin , gulagy a SSSR 1917 - 1989...

   Smazat
  7. 1:12 Pane Kopecký, přece neočekáváte, že se Vám bude profesionál představovat. Tyhle užvaněné odstavce vulgárně volající po slušnosti nemůže psát normální člověk. Jejich smysl je jasný.

   A k té anonymitě: když se dáte s někým do řeči ve vlaku, při venčení mývala a podobně, tak také hned nevytahujete občanku.

   Smazat
  8. 11:20

   Když se s někým dáte do řeči, vidíte si navzájem do tváře (pokud nenosíte burku). Nevystupujete tudíž anonymně (skrytě, neosobně).

   Smazat
  9. Pro "Kopecký" -blbče!Pro 11.20 -kdo je podle tebe profesionál - o čem tady žvaníš? Kde jsou nějaké "užvaněné" odstavce? Jak může volat po slušnosti ten, který volá po slušnosti do stáda smradlavých, vulgárních prasat? Sprostých a úchylných? Mně vadí a serou sprosté a oplzlé nadávky prezidentovi, nebudu házet perly sviním, a na hrubej a sprostej pytel přišiju jen sprostou záplatu. Ty se považuješ za normálního člověka, jestliže ti sprosté nadávky prezidentovi od tvých svinských spoluobčanů nevadí? Myslel bych, že každému slušnému a normálnímu člověku něco takového vadí - takže? Nejsi normální, a už vůbec ne slušnej. Jsi jen obyčejná diskuzní potrefená husa - proto kejháš k tomu, co tobě určeno není, a s Kopeckým, nebo s takzvaným "Kopeckým" vůbec není možno diskutovat, ten bude mlít pořád jedno a totéž a neustále brebtat o nežádoucnosti anonymity. Je to prostě magor s přezdívkou Kopecký.

   Smazat
 2. NR by si měla zamést před vlastním prahem...
  poukazujete li na právo šíření pravdivých informací
  měli by jste se podle toho chovat a necenzurovat*

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Správně jste 18.04 napsal "pravivých" - pravdivých!!! informací. A ne lží a blábolů, které může každý pisálek upravit podle svého, a zveřejňovat. A to jsou už dezinformace. A dezinformace mají daleko do "pravdivých" informací. A proto cenzura být musí. Kdyby stále fungovala cenzura i u filmového umění, a televizního vysílání, byli bychom ušetřeni velkého množství hnusných sraček, na které se nelze dívat, ale které denně zaneřádí celé televizní vysílání ( až na výjimky) proložené stovkami uřvaných, blbých, a stupidních reklam - reklama - to jsou sprostě předražené, nevyžádané informace. Přesto se nám sprostě vnucují všude, i na internetu, a ne že zde jen jsou, oni dokonce už i blikají, všelijak světélkujou, a poskakujou, strašně obtěžujou a otravujou - přesto je musíme snášet za trest, i když si internet platíme, a ne málo. Naopak - málo je cenzury! Všechno toto by se mělo zakázat! Filmy, kde jsou sprostoty, vulgarizmy, a které mají zesměšňující charakter - zakázat! Blbé reality šou, které jsou žvaněním o hovně, ale předstírají skutečnost - zakázat! Našup bychom měli pokoj od soudkyně Barbary, nebo soudce Alexandra, policistů v akci, výměny manželek, prostřeno,a dalších pitomých blábolů, které moderuje ten teplouš, nebo ty dvě, už okoukané krávy. Media by přestala dělat z lidí šašky a blbce. To, na co jsme nuceni se v TV dívat, je nějaká úcta k divákům? Opakuji - cenzury je málo. Ale museli by ji dělat lidé nezkorumpovaní, nezkorumpovatelní, žádný protekční týpek a sajrajti - známý známého, tak, jak to tady současně funguje.

   Smazat
  2. Největší fejk je tvrzení, že existuje bůh. A cenzura nikde!!!!

   Smazat
  3. Blázen od normálního člověka se liší především ve špatném zhodnocení úsudku.
   Pro blázny je cenzura nutná.
   Normální člověk pozná že se mu lže...
   Prahnout po cenzuře je krátkozraké*

   Smazat
  4. Kdyby cenzura měla mít za následek, ty přezdívko 6.08, že zmizí z internetu a televizního vysílání všechny ty hovadiny a prasečiny, že zmizí z internetu zhovadilej Super.cz nebo Stream.cz, z nichž jeden podává informace o kdejaký blbý krávě a jejím rozkroku a fotí prdele zblízka, a druhej žvaní jen o úchylkách, oplzlostech, a jevech magorských - k tomu vedou diskuze jen úchylové a magoři. Tak to kdyby zmizelo z český kultury úplně odevšad, a kdyby z nás mediální průmysl přestal dělat blbce, a hltouny hovadin, cenzuru bych bral všema deseti! A každej den, a pořád. A kdyby někdo zametl s reklamou, a vším tím svinčíkem, byl by to uznávanej hrdina. Protože proti veškerému tomu hnusnému svinčíku, který zničil českou kulturu a vkus občanů, jsme bezbranní, musíme si to nechat líbit, a musíme s tím žít. To není jen o tom, jestli mi někdo lže nebo ne - to je o tom, že nechci být zaplavován smradem a hovny z české mediální senkrůvny.

   Smazat
 3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jenomže tvůj problém, exulante, spočívá v tom, že si meleš co se ti zachce, a vůbec - ale vůbec nerespektuješ článek. Pravidlo diskuzí je směrováno k názorům k článku, kteréžto články sem autoři píší. Ty články nečteš vůbec, protože si zde meleš, co tě napadne, a samé kraviny, které zdejší lidi nezajímají. Zkrátka - ty jsi odstraňován proto, že porušuješ pravidla diskuzí. Tyto diskuze zde nejsou otvírány proto, aby kdejaký šmejd, který se nudí, a zachce se mu producírovat se na diskuzích, si je prostě otevřel a napsal jakési kokotiny - to by se jinak články nemusely psát. Článek není určen k tomu, aby byl zneužíván k jakýmsi blábolům, ale každý čtenář k němu může vyjádřit svůj názor. A proč se diskuze vždy zvrhnou na sprosté nadávky a urážky, - to už jsem přestal chápat. Ale začal jsem chápat všechny naše politiky, vládu, a odpovědné osobnosti - na český lid je třeba se vysrat. Vůbec se jím nezabývat. Nikdy nevěděli a nevědí, co chtít, nikdy neměli jasno v tom, o co jim jde, a jediné co umí, je nadávat. Nadávat kdekomu, nikdo a nic se jim nelíbí, přičemž ale všechno si tady posrali úplně sami! A totálně. Nechali si zničit a posrat úplně všechno, žijí ve zmrzačené zemi, a nadávají, uráží, hádají se, a nenávidí se. Všechno. Proč se na takový "lid" ohlížet? Tak si každý zodpovědný hledí jen svýho koryta, lid nechají vykvičet a vynadávat. Všechno. A ty už tady nediskutuj. Nikdy nepíšeš k věci. Nikdy! Jsi jak američan - kváká si co chce, ale myslí si, že se mu každý musí podřídit.

   Smazat
 4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Například klaustrofobie se vyléčí jen tím, že zesílíte, třeba fyzicky posilováním. Získáte tím oprávněný pocit, že ten stav, tu situaci, vlastní silou zvládnete. Myslím, že v Česku ale silní být nechtějí, raději vlézt někomu někam a nechat se od něho kojit a ovládat. Je to smutné. Já už Čech nejsem. Musel bych ze sebe zvracet.

   Smazat
  2. Ano - to je opravdu smutné, co jste napsal anonyme 18.34. A máte pravdu. My jsme se sami zřekli svých předků, svých českých národních tradic, svých tradičních českých křestních jmen, české sounáležitosti, sprostě a oplzle nadáváme svému vlastnímu prezidentovi, zatímco občané jiných států své prezidenty brání - staly se z nás jakési atrapy, rádoby západní, ale nanejvýš směšné. Ten "západ" z nás má jen srandu, protože to, jak lezeme do toho "západního" zadku, je obrovsky evidentní,a nepřehlédnutelné. Jsme šašci -kdysi Češi -nebo šašci s českými kořeny? V televizi je spousta jmen tvůrců různých pořadů, a už i spousta herců, ale podle jmen už není jasné, jestli jsou to vůbec Češi. Samý Jack a Patrik - o praštěných ženských ani nemluvím. Dnešní ženy? Děvčata? Poskakující atrapy a reklamy na kosmetický průmysl - umělé vlasy, umělé řasy, umělé nehty, umělá prsa, umělé zadky, a ty starší? Vytahané čumáky s kačeříma pyskama - jeden hnus! A mládež obecně? Ti potetovanci, v rozdrbaných hadrech, oblečení jako strašáci do zelí, fialové a zelené vlasy, cvočky v rypáku, smrdí, a čumí do tabletu. Takoví Češi a Češky nikdy nebyli! Když se lezlo do zadku Němcům, a němčilo se, (česky mluvily jen služky) přece jen jsme byli víc Češi než dnes, s tou ubohou anglosaskou tendencí. Tenhle zvrácený, kdysi český svět už nedá dohromady nikdo. Jen válka by to dokázala - ale i ve válce bychom se chovali jako hovada. Čech Čechovi vlkem. Vyzabíjeli bychom se mezi sebou, ani bychom zásah zvenčí nepotřebovali. Kdo se na našem národě tak ukrutně podepsal? Který zločinec má tohle na svědomí? Snad media? Splnila nějaké "západní" zadání?

   Smazat
  3. 19:03 Na přímou otázku přímou odpověď, kolego: V roce 1968 se Československo vydalo cestou demokratického socialismu, jako jediný stát na světě a to dodnes. Obdivovali jsme Čechy a Slováky a netrvalo to dlouho, protože Sovětský svaz, ten především, zasáhl a vrátil Československo do totality. Pomohli mu někteří zrádci, kteří jsou organizováni v klanech MIRO, ČEST, BUĎCE. Jde o Jihočechy, konkrétně o Vítkovce, kteří od té doby provozují vlastní poutní pochod do rodiště zakladatele Vítkovců Vítka z Prčice. Nejsou už Čechy, válčili proti nim se záštitou Sovětského svazu desítky let, doslova je "masakrovali" a ničili jakýmikoliv způsoby, aby vlastním zednářským systémem dosáhli ovládnutí celého státu, všech významných a ziskových pozic. Nyní nevládnou Češi ale oni. Pokud tvrdím, že už nejsem Čech, nejsem Vítkovec. Má pokora vůči starým Čechům je maximální. Vlastně je i obdivuji, protože dokázali tolik, kolik já stěží. Vážím si opravdu moc toho, že mám s nimi něco společného. Z Vítkovců, zvracím.

   Smazat
  4. No - nic ve zlým 19.20 Ale jak je možný, že moji rodiče a prarodiče viděli v TV a filmech asi tak padesátinu ruských - nebo tedy - sovětských - filmů, zatímco já jsem nucen sledovat drtivou většinu amerických zabijáckých sraček? Bez logiky a děje? Nebo filmy plný přitroublých příšer? Dělají z nás blbce, nebo si opravdu myslí, že jsme blbci, stejní, jako je nadpoloviční většina americké populace? Nikdy nebyly v české TV sračkovité seriály o tisícech dílech, kde jedni herci stárnou, odcházejí, a umírají, a další a další protekční smradi - jejich děti - do díla nastupují, je to připisované úplně a zcela bez děje, herci nemohou svoji postavu ztvárnit, protože o ní nic neví, jsou jako šašíci na drátkách? Proč dříve nebyly ty přiblblé reality šou, ty spousty totálních kravin, žvaníren o hovně, mluvících hlav a reklam? Proč nás tím SSSR nezahlcoval? Proč česká kultura byla ponechána českou, zatímco teď je z toho hnusnej maglajz? SSSR nás do žádné totality nevrátil, protože tady dřív žádná nebyla - co je to totalita, vidím až dnes. Co je to zákaz kouření v hospodách - do prdele? V hospodách!!! Knajpách, kde se kouřilo odjakživa!!! Proč si hospodský nemůže řídit svoji!!! hospodu jak chce, když ji provozuje za svoje a ještě platí těm totalitním zrůdám tam nahoře daně? Co znamená zákaz používání značky "Rum" na náš tradiční rum? A syrečky, a další! Nemelte tady o totalitě - ta, která je zde dnes, je nejodpornější ze všech totalit - přímo zrůdná! A šli tak daleko, že přestali trestat smrtí i sprosté vrahy a zločince. A čumí jako červi z třešní, a to stále rostoucí množství zvrhlých a bestiálních vražd všelijak okecávají. A pak je pouští zpátky mezi lidi - no - chápete to? Je to úplně zvrhlý život! Tak nekecejte o Vítkovcích.

   Smazat
  5. 19:43 Klid, kolego. Možná toho víc nevíte než víte.

   Smazat
  6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  7. Magor už si píše sám pro sebe a sám sobě odpovídá. Doba se holt mění..

   Smazat
 5. A kdo potřebuje nějaký evropský přístup k "falešným zprávám"? Jediné, co platí na tento moloch, který slouží k tomu, aby ve všem tvořil jakýsi "evropský přístup" aniž by si to kdokoliv rozumný přál, je sebrat jim peníze, nic jiného nepomůže. Pokud nehodlají změnit přístup, nezbývá nic jiného než se s nimi rozloučit, dokud je čas.

  OdpovědětSmazat
 6. Jinak výtečný text. Tuhle práci by si chytří lidé typu autora měli dát s každým jedním Nařízením EU, kterým nám EU cokoliv nařizuje. Pak by lidi teprve viděli, co je tento způsob EU zač, co je to za strašnou hrůzu nezrozeného. Pryč, rychle pryč.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A kam pryč? A jít do pozice malého hovna ve vysoké trávě? Dokáže si někdo uvědomit, že země ČR má tolik obyvatel jako město Londýn, nebo Tokio a další? A jsme zadluženi, že musíme skákat a tančit přesně tak, jak nám píská náš věřitel? To už je bohužel úděl všech dlužníků. Nebo že by nás koupil na stojato třeba nějaký Brunejský sultán?

   Smazat
  2. 19:07 je pouhé zbabělé nic. Z něho nikdy český legionář nebude!

   Smazat
  3. 22.38 - odmítám, aby mně nějaký diskuzní magor nazýval zbabělcem, a moji odpověď na tuto sprostotu aby redakce vyzmizíkovávala. 22.38 je hrdina a diskuzní legionář, který umí namísto argumentů jen sprostě nadávat, a takových je na každé diskuzi hafo. Argument nemám, ale házet hovny po někom, jehož názor se mi nezamlouvá, budu. A znovu opakuju ( stejně jako ve vyzmizíkovaným příspěvku) že jestli je 22.38 legionář, tak já jsem indická princezna s dřevěnou nohou. Tečka.

   Smazat
 7. https://archiv.ihned.cz/c1-66128980-cenu-za-projekt-o-dezinformacich-ziskalo-aktualne-cz?

  OdpovědětSmazat
 8. Proti dezinformacím je potřeba bojovat dezinformacemi. A to na obou stranách, až do úplného zblbnutí. Amen.

  OdpovědětSmazat
 9. Můžou si cenzurovat ale co mám v hlavě to mě nikdy nevezmou.

  OdpovědětSmazat
 10. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 1:14
   Mugabe byl proti tomu zrzavýmu,tupýmu celosvětově vysmívanýmu kurevníkovi PAN PREZIDENT,ty jednozávitovej lejnosrkale!!!!!☺☺☺☺☺☺☺☺

   Smazat
 11. Ty největší dezinformace proudí z EU. Nevěříte? Např. česko obdrželo z unijní pokladny na období --- 600 miliard korun. Skutečně? A kolikl že peněz je z česka? 5640 miliard? Tak klolik je těch unijních peněz?

  OdpovědětSmazat
 12. 1:22 Souhlas, od eu sajrajtu pryč.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Správně. Českej sajrajt se musí od EU sajrajtu distancovat, to je jednou jasný. A budem jenom malej privátní, osamělej, zadluženej sajrajt, a celý EU sajrajt sem bude vozit a skladovat svůj odpad.Alespoň nějaký využití ten českej sajrajt mít bude.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.