Reklama

.

.

pátek 18. května 2018

Exkluzivně: Český překlad plného znění Marakéšské deklarace! Dokument, ze kterého budete zvracet!

- VK -
18.5.2018 AE News 


Je to horší, než jsme si mysleli a pouze maďarský ministr zahraničí se pod tento skandální dokument nepodepsal! Manifest oslavující migraci je plánem na přesuny národů! V dokumentu se píše, jak usnadnit řádnou, bezpečnou, odpovědnou a hlavně pravidelnou migraci a mobilitu lidí mezi Afrikou a Evropou!Redakce AE News přináší zřejmě jako první server v České republice plné znění a český překlad skandální a výbušné Marakéšské deklarace, kterou počátkem května v Maroku podepsali představitelé evropských a afrických zemí v rámci tzv. Rabatského procesu. O události jsme již psali zde. Dokument byl dlouho utajován, ale konečně se objevil na serveru Evropské komise [1] a redakce Aeronetu vám proto níže přináší jeho plné znění a navíc v českém překladu, strávil jsem nad překladem podstatnou část dnešní noci. Tato deklarace je bodem zlomu v procesu migrace do Evropy. Dokument je deklarací, kterou se evropské země, za zády svých občanů, zavazují v rámci tzv. Rabatského procesu k podpoře pravidelné, zdůrazňuji a opakuji “pravidelné” migrace mezi Afrikou a Evropou. Je přitom jasné, že z Evropy do Afriky nikdo migrovat nebude, proces bude jen jednosměrný.

Marakéšská deklarace je součástí zničující Agendy 2030 z pera globalistů v OSN.


Než začnete číst, chtěl bych požádat všechny čtenáře, aby sdíleli tento dokument na všech sociálních sítích, v emailech, ale i mezi svými přáteli, abyste dokument zaslali politikům z SPD, KSČM a z dalších stran, které mají pro-národní postavení a ukotvení. Dokument se totiž opírá o dvě globalistické agendy neomarxistického světového řádu, o tzv. Global Compact a o tzv. Agendu 2030. Oba dva dokumenty jsou v deklaraci zmíněny a je na ně odkazováno. To, co v dokumentu je právnickou hantýrkou přežvýkáno tak, aby tomu pomalu nikdo nerozuměl, je rámcovou smlouvou Evropy s Afrikou, na základě které proběhne exodus biblických rozměrů, exodus z Afriky do Evropy. Není divu, že nikdo z politiků se k dokumentu před vlastními voliči doma nehlásí a všichni se tváří, že dokument je neškodný. My přinášíme důkaz zločinu na evropských národech. Sdílejte, šiřte a nezapomeňte, že Aeronet je místo, kde už dnes přinášíme zítřek. Bohužel, ten zítřek vypadá jako biblická gehenna.

Úryvky z deklarace

 • Zvýšená pozornost věnovaná boji proti xenofobii, rasismu a diskriminaci: partneři vynaloží úsilí na potírání těchto jevů a podporu vyváženého mediálního narativu (pozn. propagandy) o migraci a diasporách založeného na faktech a zdůraznění jejich pozitivního přispění k rozvoji společností v zemích původu, tranzitu a v zemích určení
 • Cílem agendy pro udržitelný rozvoj do roku 2030 je podle bodu 10.7 Usnadnit řádnou, bezpečnou, pravidelnou a odpovědnou migraci a mobilitu lidí, včetně provádění plánované a dobře řízené migrační politiky “
 • Ve svých intervencích (pozn. na podporu migrace) se budou partneři snažit zapojit všechny subjekty pod koordinací vnitrostátních orgánů (regionální organizace, místní úřady, tradiční a obvyklé orgány, zástupci občanských společností a migrujících a uprchlických komunit, sociálních partnerů (neziskovek), soukromého sektoru a médií a akademické obce (tzn. vysoké školy)…
 • Od svého založení Rabatský proces důsledně prosazoval pozitivní potenciál pravidelné migrace a klíčovou roli diaspory pro země původu, tranzitu a určení. Posílení synergií mezi migrací a rozvojem představuje prioritní oblast a je specifickým rysem procesu Rabatu. Partneři dialogu souhlasí s touto cestou a zaměří se ve většině svých opatření na maximalizaci přínosů pravidelné migrace…
 • Vezmeme-li na vědomí výše uvedený cíl 10.7 Agendy pro udržitelný rozvoj do roku 2030 (tzv. Agenda 2030), partneři Rabatského procesu uznávají, že je třeba podporovat a posilovat cestu k pravidelné migraci…
 • Akce 9: V duchu partnerství se věnovat zejména otevřenému dialogu o usnadnění udělování víz…
 • Partneři z Rabatského procesu opakují své dodržování závazků vyplývajících z mezinárodního práva v EU oblasti návratu a zpětného přebírání a připomínají význam udržitelného opětovného začlenění. Opakují jejich podporu principu nenavracení a souhlasí s tím, že upřednostňují jen dobrovolný návrat (migrantů)…
 
Hlavní cíle Agendy 2030.
Z těchto krátkých úryvků si můžete udělat představu, co to vlastně je ta Marakéšská deklarace. Přestože je pravda, že v dokumentu se nachází na závěr kapitola, která hovoří o procesech návratu migrantů a jejich reintegrace, tak při pohledu na celý dokument je zcela zjevné, že tato kapitola tam je jenom kvůli tomu, aby deklarace byla stravitelná a omluvitelná pro evropské politiky před svými voliči. Přečtěte si dokument, raději dvakrát, v klidu. Potom ho přečtěte svým dětem, známým, vytvořte kopie a rozlepte je ve svém městě, distribuujte text deklarace do schránek, sdílejte dokument a šiřte ho. V této fázi už je skoro hotovo, ale může být ještě hůř. Marakéšská deklarace je Pandořina schránka moderního věku. Níže tedy přinášíme plné znění deklarace. Sáček na zvracení mějte v pohotovosti.

Politické prohlášení v Marrákeši

Překlad pro AE News: -VK-
My, ministři zahraničních věcí, vnitra, integrace, zodpovědní za migraci a vysocí zástupci těchto zemí: RAKOUSKO, BELGIE, BENIN, BULHARSKO, BURKINA FASO, CABO VERDE, KAMERUN, CENTRÁLNÍ AFRICKÁ REPUBLIKA, CHAD, KONGO, POBŘEŽÍ SLONOVINY, CHORVATSKO, KYPR, ČESKÁ REPUBLIKA, DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO, DÁNSKO, ROVNÍKOVÁ GUINEA, ESTONSKO, FINSKO, FRANCIE, GABUN, GAMBIE, NĚMECKO, GHANA, ŘECKO, GUINEA, GUINEA-BISSAU, IRSKO, ITÁLIE, LOTYŠSKO, LIBERIE, LITVA, LUCEMBURSKO, MALI, MALTA, MAURETÁNIE, MAROKO, NIZOZEMSKO, NIGER, NIGERIE, NORSKO, POLSKO, PORTUGALSKO, RUMUNSKO, SÃO TOMÉ A PRÍNCIPE, SENEGAL, SIERRA LEONE, SLOVENSKO, SLOVINSKO, ŠPANĚLSKO, ŠVÉDSKO, ŠVÝCARSKO, TOGO, TUNISKO a SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ; Vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropský komisař pro migraci, vnitřní věci a bezpečnost občanství; a vysocí představitelé Hospodářského společenství států západní Afriky; Evropská komise; a Alžírsko a Libye jako pozorovatelské země;
NA ZASEDÁNÍ 2. května 2018 v Marrákeši na pozvání Marockého království;
UZNÁVAJÍCE rostoucí význam migračních otázek na globální úrovni obecně a v roce 2006, především evropsko-africké a vnitroafrické vztahy, jakož i potřebu identifikovat přizpůsobené a koordinované odpovědi na řízení migračních toků ve všech jejich aspektech;
PŘIPOMÍNAJÍCE závazky přijaté partnery v procesu Rabatu v rámci roku 2006, společné prohlášení Afriky a EU o migraci a rozvoji, prohlášení Afrika-EU z roku 2014 o migraci a mobilitě, Agenda pro udržitelný rozvoj do roku 2030 (tzv. Agenda 2030) přijatá OSN v roce 2015, kdy se státy zavázaly “nenechat nikoho bez pomoci“, Newyorská deklarace pro uprchlíky a migranty (tzv. Global Compact) přijatá 19. září 2016 Organizací spojených národů. Prohlášení o dialogu na vysoké úrovni o mezinárodní migraci v roce 2013 a Politické prohlášení z 5. summitu Africké unie – Evropské unie z roku 2017;
POTVRZUJÍCE závazky, které přijali partneři z procesu Rabatu na summitu o migraci ve Vallettě v listopadu 2015 a zasedání vrcholných úředníků Valletty v únoru 2017, stejně jako jejich dodržování zásad solidarity, partnerství a společné odpovědnosti ve společném řízení migračních otázek při plném respektování lidských práv;
PŘEZKOUMÁVAJÍCE závazek partnerů z procesu Rabatu k účinnému provádění společného akčního plánu Valletta (JVAP);
BEROUCE V ÚVAHU mandát udělený procesům Rabatu a Chartúmu k monitorování JVAP, stejně jako již provedeného mapování, aby bylo zajištěno jeho následné sledování a DOPORUČUJÍCE snahy o implementaci technického nástroje pro dlouhodobé sledování JVAP;
PŘIPOMÍNAJÍCE závazky, které přijali partneři z procesu Rabatu na ministerských konferencích v roce 2006, 2008, 2009, 2011 a 2014 a zásady obsažené v prohlášení z Dakaru z roku 2011 (operativního a soudržného dialogu, pružného a vyváženého přístupu, závazných partnerů a sdílení odpovědnosti);
UZNÁVAJÍCE pokrok dosažený v rámci různých plánů a strategií EU v procesu Rabatu a při zohlednění poznatků získaných z analýz provedených na konci Římského programu za období 2014-2017;
BEROUCE NA VĚDOMÍ hodnotu odborných znalostí a zkušeností externích pozorovatelů, jako jsou mezinárodní organizace působící v oblasti migrace a azylu, aktéři občanské společnosti, členové diaspory a akademičtí zástupci při obohacování a zprovoznění dialogu; VYZÝVAJÍCE k posílení spolupráce s těmito ostatními prostřednictvím zvýšení konzultace;
VĚDOMI si toho, že hnací síla procesu v Rabatu je při určování společných politických priorit pro otázky migrace a azylu mezi Afrikou a Evropou a její příspěvek k formulaci a provádění migračních strategií;
UZNÁVAJÍCE, aby byla zajištěna soudržnost s prováděcími nástroji, které se objevily od roku 2014 a které nově definují rámec partnerství, a vyhnout se duplicitě akcí v tomto ohledu a zajišťovat doplňkovou intervencí; Přijmout Marakéšský program pro roky 2018-2020, který zahrnuje současné politické prohlášení, jakož i cílený operativní akční plán, který je založen na regionálním přístupu respektující státní suverenitu;
SOUHLASEJÍCE s tím, aby byl program uveden do souladu s pěti oblastmi JVAP, aby byla zachována soudržnost a komplementarita s ním:
 • Oblast 1: Rozvoj přínosů migrace a řešení základních příčin nepravidelnosti migrace a nuceného přesunu;
 • Oblast 2: Legální migrace a mobilita;
 • Oblast 3: Ochrana a azyl;
 • Oblast 4: Předcházení a boj proti nelegální migraci, pašování migrantů a obchodování s lidmi;
 • Oblast 5: návrat, zpětné přebírání a opětovné začlenění;
SOUVISEJÍCE, aby rovnoměrně účinně prováděli akční plán, který je přijat a zahrnuje tyto průřezové priority:
 1. Přístup založený na lidských právech: prováděné akce přispějí k plnému respektování lidských práv a důstojnosti uprchlíků a migrantů bez ohledu na jejich migrační status;
 2. Zvláštní pozornost bude věnována problematice genderu a ochrany migrantů ve zranitelných situacích, zejména žen a dětí;
 3. Zvýšená pozornost věnovaná boji proti xenofobii, rasismu a diskriminaci: partneři vynaloží úsilí na potírání těchto jevů a na podporu vyváženého mediálního narativu o migraci a diasporách založeného na faktech a zdůraznění jejich pozitivního přispění k rozvoji společností v zemích původu, tranzitu a v zemích určení;
 4. Regionální přístup: dojde k identifikaci, formulaci a provádění akcí zohledňujících místní a regionální specifika.
 5. Přístup všem zúčastněným stranám: ve svých intervencích se budou snažit partneři zapojit všechny subjekty pod koordinací vnitrostátních orgánů (regionální organizace, místní úřady, tradiční a obvyklé orgány, zástupci občanských společností a migrujících a uprchlických komunit, sociálních partnerů, soukromého sektoru a médií a akademické obce), jakož i příslušné mezinárodní organizace, aby zajistily koordinované a řádné řízení všech dimenzí migračního jevu.
 6. Zvláštní pozornost věnovaná sběru, analýze a sdílení rozčleněných dat: mezi předpokládanými činnostmi, partneři se budou snažit identifikovat stávající iniciativy ke sdílení údajů o migraci a v případě potřeby se zavazují provádět specifické studie pro operační účely na národní nebo regionální úrovni. Získané údaje a informace budou přispívat k procesům vytváření migrační politiky a přispívat k nim;
ROZHODNUVŠI zaměřit se na konkrétní akce, které odrážejí specifickou přidanou hodnotu Rabatského procesu. A to zejména ve své schopnosti stavět sítě technických a politických aktérů, formulovat akce, které zohledňují regionální specifika, a centralizovat informace shromážděné v důsledku jejich provádění, přičemž současně respektují geografickou rovnováhu na všech úrovních;
SOUHLASEJÍCE s upřesněním způsobů provádění cílených akcí a využívání těchto nástrojů příslušnými mechanismy a nástroji pro sledování a hodnocení provádění Marrákešského programu pro období 2018-2020 na pravidelném základě za účelem zlepšení rozsahu a dopadu.

Marakéšský akční plán 2018-2020

Doména 1: Výhody pro migraci a řešení základních příčin nelegální migrace a fenoménu vysídlených osob

Cílem agendy pro udržitelný rozvoj do roku 2030 je podle bodu 10.7 “Usnadnit řádnou, bezpečnou, pravidelnou a odpovědnou migraci a mobilitu lidí, včetně provádění plánované a dobře řízené migrační politiky “.
Od svého založení Rabatský proces důsledně prosazoval pozitivní potenciál pravidelné migrace a klíčovou roli diaspory pro země původu, tranzitu a určení. Posílení synergií mezi migrací a rozvojem představuje prioritní oblast a je specifickým rysem procesu Rabatu. Partneři dialogu souhlasí s touto cestou a zaměří se ve většině svých opatření na maximalizaci přínosů pravidelné migrace pro rozvoj, a to včetně, jako priority, zaměření na členy diaspory v tomto procesu. Partneři z Rabatského procesu uznávají více příčin nelegální migrace a vynuceného přemístění.
Tyto základní příčiny, z nichž většina je vzájemně propojena, musí být stále více řešeny prostřednictvím široké škály vhodných reakcí, jak na politické, tak na operativní úrovni. S přihlédnutím ke smíšené povaze migračních toků partneři znovu potvrzují své závazky vytvořené v rámci Valletty, aby investovaly více do rozvoje a vymýcení chudoby jako základních příčin nelegální migrace, do podpory humanitární pomoci a rozvojové pomoci v EU nejvíce postiženým fenoménem vysídlených osob a zabývali se otázkami životního prostředí, bezpečností a problémy s klimatickými změnami v nejvíce zasažených regionech.

Cíl 1: Maximalizace pozitivního dopadu pravidelné migrace na rozvoj
 • Akce 1: Identifikovat a sdílet osvědčené postupy, které umožní zemím získat lepší znalosti o profilech jejich diaspor a přijmout nebo optimalizovat strategie, které podporují jejich ekonomický, sociální a kulturní potenciál pro rozvoj, a zároveň analyzovat možné překážky pro přijetí a optimalizace těchto osvědčených postupů.
 • Akce 2: Přispět ke snížení nákladů na převody finančních prostředků a k usnadnění převodů finančních prostředků zasílaných přistěhovalcům do zemí původu, zejména podporou inovačních nebo stávajících iniciativ potenciálu digitalizace. Partneři mohou odkazovat například na vykonanou práci Africkým institutem pro remitenci a jeho sítí kontaktních míst.
 • Akce 3: Podporovat iniciativy, které podporují podnikání a produktivní investice mezi mladými lidmi z africké diaspory (jako je vlajková loď “MEETAfrica Program“ vyvinutý v rámci Rabatského procesu) a povzbuzovat tyto mladé lidi k tomu, aby využili své dovednosti pro prospěch svých zemí původu.
Cíl 2: Dosáhnout společného chápání základních příčin nelegální a vynucené migrace v rámci Rabatského procesu
 • Akce 4: Analyzovat základní příčiny a učinit praktická doporučení (zejména prostřednictvím uspořádání tematických setkání na toto téma) s cílem zlepšit začlenění těchto otázek do rozvoje politiky.
 • Akce 5: Podporovat systematičtější začlenění otázek týkajících se základních příčin nepravidelné migrace a nuceného přesídlení do strategií a programů sociálně-ekonomického rozvoje na vnitrostátní úrovni a do programů rozvojové spolupráce, a současně podporovat přisvojení stávajících regionálních normativních rámců (srozumitelně: normativní rámce = kvóty).

Doména 2: Legální migrace a mobilita

Vezmeme-li na vědomí výše uvedený cíl 10.7 Agendy pro udržitelný rozvoj do roku 2030, partneři Rabatského procesu uznávají, že je třeba podporovat a posilovat cestu k pravidelné migraci na základě účinných systémů občanské registrace a podpory mobility některých kategorií cestujících (zejména podnikatelů, mladých odborníků nebo výzkumníků) mezi evropskými a severními, západními a středoafrickými zeměmi.

Cíl 3: Podporovat pravidelnou migraci a mobilitu, zejména mladých lidí a žen mezi Evropou a severní, západní a střední Afrikou v rámci těchto regionů
 • Akce 6: Podporovat vytváření sítí výměny mezi institucemi odborného vzdělávání a pracovních agentur v Evropě a Africe, aby se plně využily dovednosti mladých lidí z řad přistěhovalců a přizpůsobit technické školení potřebám trhu práce. Zvláštní pozornost bude věnována činnosti zaměřené na ženy a mládež.
 • Akce 7: V souladu s vnitrostátními právními rámci podporovat projekty, jejichž cílem je: posílit přenositelnost práv a sociální ochranu pravidelných přistěhovalců a jejich rodin, například prostřednictvím uzavření a provádění vhodných dvoustranných, regionálních nebo regionálních dohod a mezinárodních úmluv.
 • Akce 8: Identifikovat osvědčené postupy a faktory úspěchu, které mohou vést k rozvoji příslušných politik a podporovat meziregionální a vnitroregionální mobilitu, zejména analýzou stávajících studií okružní migrace, zejména na regionální úrovni.
Cíl 4: Podporovat usnadnění postupů vydávání víz
 • Akce 9: V duchu partnerství se věnovat zejména otevřenému dialogu o usnadnění udělování víz prostřednictvím setkávání a technických školení.
 • Akce 10: Podpůrné akce určené ke zlepšení přístupnosti, účinnosti a průhlednosti různých vnitrostátních systémů vydávání víz, včetně podpory vytváření místních informačních struktur nebo zřízení online informačních portálů.

Doména 3: Ochrana a azyl

Partneři procesu z Rabatu opakují své mezinárodní závazky v oblasti ochrany a azylu, včetně těch, které jsou obsaženy v Politické deklaraci Valletta, a zejména těch, na něž se vztahuje při poskytování ochrany “všem oprávněným osobám v souladu s mezinárodními a regionálními nástroji”. Opět potvrzují svůj respekt k důstojnosti uprchlíků a dalších násilně vysídlených osob a ochraně jejich lidských práv bez ohledu na status. Partneři podporují úsilí o uzavření a provádění stávajících mezinárodních úmluv, včetně Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a jejího znění z roku 1967. Podporují také budování kapacit vnitrostátních institucí v oblasti azylových systémů.

Cíl 5: Podporovat opatření zaměřená na posílení ochrany uprchlíků a dalších násilím vysídlených osob
 • Akce 11: Identifikovat stávající přeshraniční a regionální iniciativy na ochranu v jedné z podoblastí dialogu a navrhnout opatření pro zúčastněné strany zaměřené na zlepšení ochrany uprchlíků a násilně vysídlené osoby. Zvláštní pozornost bude věnována maximálnímu zohlednění zranitelných osob, nejlépe zájmům dětí a potřebám nezletilých bez doprovodu.
 • Akce 12: Podporovat přijetí místních, národních a regionálních akčních plánů zaměřených na definování postupů pro účinnou reakci, zejména v případě masivního přesídlení lidí.
Cíl 6: Podporovat integraci uprchlíků a násilně vysídlených osob do společnosti hostitelské země
 • Akce 13: Podporovat integraci uprchlíků a násilně vysídlených osob prostřednictvím vytváření osvětových kampaní zaměřených na jedné straně na místní komunity, a na straně druhé u uprchlíků a žadatelů o azyl, které se týkají jejich práv a povinností v hostitelské zemi.
 • Akce č. 14: Sdílejte zkušenosti a osvědčené postupy, které podporují přístup k práci, a které to umožňují lidem, kteří mají nárok na mezinárodní ochranu, aby se stali více samostatnými.

Doména 4: Prevence a boj proti nelegální migraci, pašování migrantů a obchodování s lidmi v Evropě

Partneři z Rabatského procesu opakují svůj závazek vůči mezinárodním závazkům týkajících se prevence a boje proti pašování migrantů a obchodování s lidmi, které jsou dvojicí závažných forem organizovaného zločinu podle mezinárodního práva (Úmluva Organizace spojených národů z roku 2000), proti nadnárodnímu organizovanému zločinu podle dodatečných protokolů OSN proti pašování migrantů po zemi, vzduchem a mořem a zaměřené na prevenci, potlačování a potrestání osob obchodujících s lidmi v Evropě, zejména s ženami a dětmi).
V souladu s politickou deklarací Valletta partneři povzbuzují posílení úsilí o předcházení a potírání těchto jevů, a to jak v Evropě, tak v Africe, prostřednictvím různých nástrojů. V tomto rámci je hledání alternativ k neformální ekonomice nezákonného pašování migrantů a obchodování s lidmi zvláště podporováno. Partneři uznávají přínos regionálních a mezinárodních organizací a organizací občanské společnosti v této oblasti. Přidaná hodnota Rabatského procesu spočívá mimo jiné ve své schopnosti propojit aktéry dotčené těmito dvěma jevy, aby se podpořilo vzájemné učení a zlepšení spolupráce.

Cíl 7: Budovat kapacity veřejných institucí s kompetencí v oblastech integrovaných hraničních řízení a předcházení a potírání pašování a obchodování s lidskými bytostmi v Evropě
 • Akce č. 15: Zlepšit možnosti zjišťování vnitrostátních orgánů, pokud jde o pašování migrujících osob, které potřebují mezinárodní ochranu, obchodování s lidmi, jakož i oblasti integrované správy a kontroly hranic.
 • Akce 16: Posílit justiční a policejní spolupráci na dvoustranných, meziregionálních a vnitroregionálních a meziregionálních úrovních, na mezinárodní úrovni týkající se výměny informací, přičemž zvláštní pozornost se věnuje vyšetřování.
 • Akce 17: Pokračovat a doprovázet úsilí určené k rozvoji a provádění vhodných opatření legislativních a institucionálních rámců na vnitrostátní i regionální úrovni v souladu s Úmluvy OSN z roku 2000 proti nadnárodnímu organizovanému zločinu a podle příslušných dalších protokolů proti pašování migrantů a obchodování s lidmi.
Cíl 8: Zlepšit ochranu migrantů a osob, kteří potřebují mezinárodní ochranu, kteří byli pašováni, a obětí obchodování s lidmi
 • Akce 18: Usnadnit sdílení osvědčených postupů v oblasti zvyšování povědomí a informací – rizika nelegální migrace a obchodování s lidmi, zaměřené zejména na děti a ženy a zapojení všech zúčastněných stran (stát, diaspora, média, sociální sítě, občanské společnost, mezinárodní organizace a soukromý sektor).
 • Akce 19: Formulovat konkrétní reakce týkající se ochrany a pomoci pašovaným postiženým osobám a obětem obchodování s lidmi, konkrétně ženám a dívkám (recepce struktury, právní poradenství, sociální, psychosociální a zdravotní služby, tlumočení, reintegrace atd.) a podporovat jejich začlenění do národních, regionálních a subregionálních iniciativ a politik.

Doména 5: Návrat, zpětné převzetí a opětovné začlenění

Partneři z Rabatského procesu opakují své dodržování závazků vyplývajících z mezinárodního práva v EU oblasti návratu a zpětného přebírání a připomínají význam udržitelného opětovného začlenění. Opakují svoji podporu principu nenavracení (migrantů do zemí původu proti jejich vůli) a souhlasí s tím, že upřednostňují dobrovolný návrat (migrantů). Připomínají, že politiky v oblasti návratu a zpětného přebírání osob jsou společnou odpovědností států, a že by měly být účinné, transparentní a prováděny s plným respektováním lidských práv, bezpečnosti a důstojnosti migrantů. Partneři procesu Rabatu oceňují společný pokrok dosažený prostřednictvím politických dialogů, které byly zahájeny v této oblasti. Je důležité, aby se toto úsilí uskutečnilo, a že tento dialog bude převeden do činnosti, což povede k posílené spolupráce a efektivnějšímu návratu a zpětného převzetí.
Cíl 9: Posílit kapacity příslušných orgánů s cílem zlepšit a zajistit identifikační procesy a vydávání cestovních dokladů.
 • Akce 20: Výměna osvědčených postupů týkajících se návratu, zpětného přebírání a opětovného začlenění na vnitrostátní, regionální a přeshraniční úrovni (zejména prostřednictvím regionálních konzultací).
 • Akce 21: Podporovat používání inovativních identifikačních technik. Tematická schůzka o návratu, zpětném přebírání a opětovném začlenění, které se konalo v Bruselu v roce 2016, navrhovalo mimo jiné použití videokonferencí pro identifikaci nebo předběžnou identifikaci osob, systematičtější používání otisků prstů nebo využití společných postupů pro složité případy. V závislosti na potřebách poskytnout podporu (technickou pomoc, vzájemnou podporu nebo odbornou přípravu) pro určitou skupinu zemí, aby jim pomohli technicky na místě.
Cíl 10: Podporovat programy, které zajišťují bezpečný návrat a udržitelnou reintegraci přistěhovalců při plném respektování jejich práv a důstojnosti
 • Akce 22: Uspořádat vzájemné setkávání mezi evropskými a africkými městy a s jinými příslušnými orgány, aby bylo umožněno vzájemné učení v oblasti řízení migrace, včetně udržitelnosti návratnosti, budování na stávajících sítích (jako je iniciativa Město-Město) a jejich úspěšné využití.
 • Akce 23: Posílit programy pomoci při návratu a podporovat doprovodné akce zaměřené na všechny vrácené migranty v rozvojových politikách a v programech na místní úrovni.
Konec dokumentu.


Sdílejte prosím tento článek všude, kde můžete. Tento dokument je manifestem zániku evropské civilizace v jeho současné podobě. Zároveň si dovoluji pozvat všechny čtenáře k poslechu mého pravidelného pořadu na Svobodném vysílači CS dnes večer od 19:00 hodin. Budeme hovořit o Marakéšské deklaraci v širokých souvislostech, ale dostane se i na další aktuální témata. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

-VK-
Šéfredaktor AE News

51 komentářů :

 1. Tem ,kterym je ukradeno vrazdeni Palestincu Izraeli ,bomby v Syrii,Iraku ,Jemenu a Afghanistanu ,fasisticky prevrat na Ukrajine ,staveni pomniku esesmanu v Lotyssku to uprimne preji.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Seznam zvěrstev, na které si budeme zvykat. Istanbulská úmluva..

   http://www.protiproud.cz/politika/3785-istanbulska-umluva-priprava-na-vymenu-lidu-evropy-seznam-zverstev-na-ktere-si-budeme-zvykat-neziskovky-ve-startovnich-blocich-budouci-generace-cechu-zbabela-cynicka-bezmocna-a-odstrcena.htm

   Vymazat
 2. Trestuhodné. Vůle občanů se ignoruje a volený zástupci sprostě lžou a manipulují s občany. Jsou to zaprodanci, lháří a obyčejný zrádci národa až na čestné vyjímky. Hnus.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 19:33 - Ty něco víš něco o vůli občanů? Vyprávěj! Přeháněj!

   Vymazat
  2. 19:36 kdyby se udelal pruzkum jestli Cesi chteji migranty, jak by asi dopad? Jenze to se v Cesku nesmi.

   Vymazat
  3. 19:43

   Ono se to nesmí?!
   A tohle je co?

   https://zpravy.idnes.cz/pruzkum-cvvm-centrum-pro-vyzkum-verejneho-mineni-uprchlici-kvoty-1dy-/domaci.aspx?c=A171214_135057_domaci_mpl

   Takže si laskavě své paranoické výkřiky o tom, že se něco "nesmí" napříště odpusťte!

   Vymazat
  4. 19:46 jsi si radit tvy babicce
   Jsi vitac a slunickar, skoda ze migrantska zvirata neubodali tebe
   A jsi lhar kdyz popiras ze v cesku je svoboda slova
   Jdi nekde rict ze migranti jsou zvirata
   Neodvazis se

   Vymazat
  5. 19:53
   Takže ten průzkum jsem si vycucal z prstu, že?
   A popírám, že je tu svoboda slova? Neplete se ti rozčilením trochu jazyk, vztekloune?

   Vymazat
  6. 19:57 Průzkum se dá zmanipulovat a referenda se vláda bojí jak čert kříže.

   Vymazat
  7. 20:21

   Patrně jste se ani nestihl podívat na odkaz, který jsem nabídl, ale už jste hbitě začal vykřikovat cosi o "manipulaci"?

   Podle zmíněného výzkumu je více než 2/3 dotazovaných proti přijímání uprchlíků a 4/5 proti kvótám. A Vy tu povykujete něco o manipulaci? Tomu se tady na Nové republice říká "diskuse"...

   Jste jedním z mnoha, kdo názorně předvádějí, jak mentální úroveň přispěvatelů odráží kvalitu webu.

   Vymazat
  8. 19:57 cynicky dlouhovlasy nenavustniku, ty mas radost kdyz migranti teroristi vrazdi
   Popiras, ze je v cesku zakaz svobody slova
   Malych veci si vsimas, velkym v bananove nerozumis

   Proc neni referendum o brani migrantu?
   Protoze se ceska tyranska vlada boji Cechu

   Vymazat
  9. 20:28 pojd se potkat, smrade, a ja ti vysvetlim jak se spravne reaguje na tve urazky o mentalni urovni
   Budes ji mit pak snizenou ze se bez pomoci ani nevyseres

   No a Ceska vlada dela vse proti vuli Cechu
   Tudis je to nelegitimni vlada tyranu
   A cesi tyranii toleruji

   Vymazat
 3. Jiří Jírovec18. května 2018 19:36

  Už jsem to zmínil pod jiným článkem: Migrace je do značné míry výsledek politiky naší "civilizované" Evropy. Bohaté země odsávají bohatství všude. Prostřednictvím levné práce (na cizí i domácí půdě) i drancováním přírodního bohatství.

  VK varuje před koncem evropské civilizace. Má na mysli tu, která je postavena na zločinech katolické církve, Inkvizici s jejím kladivem na čarodějnice, napoleónské války, dvě světové války, přímou nebo nepřímou účast ve všech dalších válkách?

  Má na mysli tu současnou, která dál vede k válkám?

  Nebo tu, která ničí Syrii, Libyi, Afghanistán, Srbsko a Kosov. Civilizaci, která zbrojí, aby jednou mohla dorazit Rusko (nezaslouží si, aby mělo takové území a přírodní bohatství).

  Evropská civilizace, to jsou i zdegenerované panovnické rody, a generálové, kteří by už zase rádi naplánovali nějakou "svoji" válku. Nebo ještě něco jiného?

  VK podtrhl slova "maximalizace přínosů" - to ale není varování, ale jen popis toho, co evropské země stejně dělají.

  Bereme migranty z Ukrajiny, Mongolska a jiných zemí, protože se to vyplatí. Bereme jiným lékaře, zdravotní personál a další profese, abychom nahradili ty, kteří od nás odcházejí za "lepším". Kdo bude léčit na Ukrajině, když jim přetáhneme lékaře?

  Když v sedmdesátých letech přišlo z Turecka do NSR na 3 milióny gastarbeitrů, prošlo to bez z povšimnutí. Teprve později došlo k problému "nevracení proti vlastní vůli", které VK podtrhl.

  Němci to tenkrát řešili nabídkou 10000 DM/hlavu, těm, kteří se trvale vrátí do Turecka. Pak se ale ukázalo, že původně populární opatření ztratilo na přitažlivosti, protože lidé se těžko znovu začleňovali do původní společnosti. Nucený návrat může vést k vytváření tlaku v zemi, do které se migranti mají vrátit a paradoxně může vyvolat další vlnu migrace.

  Máme několik tisíc migrantů v montovnách. Jak se budou vracet až je nebudeme potřebovat (tedy až je nebude potřebovat VW nebo Hyundai)?

  VK se tváří jako ochránce civilizace. Ve své zaťatosti bohužel zapomíná na to, že jde o lidi. Je jedno jestli z Prahy a nebo odněkud z Afriky.  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přesně tak.
   Zdejší "vlastenci" s pěnou u huby tu ovšem stejně vysolí desítky nenávistných příspěvků - i vůči Vám, pane Jírovče.
   Už se tak vžili do své role, že ostatní svět ani nevnímají.
   A budou tomu říkat "diskuse", "argumenty" a "svoboda názoru".
   A sdělí Vám určitě opětovně, že Vám "Kanada vymyla mozek".
   Na ně je spoleh.

   Kokotko

   Vymazat
  2. Copak, Jirovec, ze zase neutocite na Druhy Ammendment?
   A Kokotko, jdi se nechat ubodat migrantem, ty slunicko vitacske
   Migranti jsou zvirata

   Vymazat
  3. 19:49

   A že mě raději nepošleš do nějaké školy v Texasu.... Není snad lepší zahynout rukou občana civilizovaného světa, co říkáš, frajere?

   Kokotko

   Vymazat
  4. Tohle je zásadní !!
   Ve své zaťatosti bohužel zapomíná na to, že jde o lidi. Je jedno jestli z Prahy a nebo odněkud z Afriky.
   Jsou ti imigranti lidé ? Nebo zvířata, jak se o nich v poslední době zmínil Trump v případě imigrantů pronikajícich do USA.
   A v Evropě se chovají jako lidé ?

   Vymazat
  5. 19:54 ty do USA nesmis, nemas visa, ty se smis popelit jen v EU
   Jsi holt maky kokot

   Vymazat
  6. 19:55 migranti nejsou lidi, jsou to zvirata
   V Evrope vrazdi
   Skoda ze nevrazdi vitace a slunickare

   Vymazat
  7. Pane Jírovec Vám také doporučuji video přednášky Mgr Jana Kozáka a nejlépe začít Kult hada.

   Vymazat
  8. Pane Jírovče, neznáte plány pana Kalergiho, výroky Rhomase Barneta, Brzezinského, Georga Friedmana a dalších neevropanů? Neslyšel jste přednášku barbary Lerner Spectre?, tak alespoň její názor : Barbara Lerner Spectre, Američanka žijící nyní ve Švédsku, ředitelka Evropského institutu pro židovské studie, Paideia, který vzdělává desítky osob z desítek zemí pro vůdčí pozice v obnově židovské kultury v Evropě, praví: „Mám za to, že v Evropě znovu ožívá antisemitismus, protože Evropa se doposud nenaučila být multikulturní. A myslím, že budeme částí porodních bolestí této transformace, ke které dojít musí. Evropa už nebude sestávat z jednolitých společenství jako v minulém století. Židé přitom sehrají ústřední úlohu. Pro Evropu tu bude obrovská přeměna. Přejde teď do multikulturního módu. Židé budou odmítáni právě kvůli jejich vůdčí roli. Ale bez této role a bez této přeměny Evropa nepřežije.“ neleňte a pátrejte po dávných plánech na zabarvení Evropanů a také nahlédnšte, kdo to dnes podporuje a organizuje - stačí se porozhlédnout. L.H.

   Vymazat
  9. Kokotko a Jirovec jsou Cechy nenavidici slunickari a vitaci

   Vymazat
  10. 20:26

   Ale běž, kdepak máš - u mne nebo u p.Jírovce - nějaké "vítání", ty troubo?
   Jsem proti masové migraci do Evropy. Ale vadí mi také hysteričtí hlupáci, kteří si namlouvají, že tu mluví za "národ".

   Nemám v oblibě Turky ani Araby, ale slušný Turek je mi nakonec stokrát milejší než Čech, který mluví jako ignorant a chová se jako hovado - pro kterého diskuse znamená pouze osobní útoky a povykování s pěnou u huby.

   Kokotko

   Vymazat
 4. Zavrit hranice
  Deportovat cizaky

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Otevřít hranice.
   Deportovat Čechy.

   Vymazat
  2. 19:43 septas hezky, zbabelce
   Pojd to rict verejne, ale to by si se neodvazil
   CECHY CECHUM

   Vymazat
  3. 19:55

   Ale jdi, ty brepto - cechy už byly dávno zrušeny. Žiješ ještě ve středověku? Dneska máš nanejvýš obchodní komoru, svaz průmyslníků nebo odbory.

   Vymazat
 5. 19.36
  Pláčete sice dlouze,ale pláčete na špatném hrobě.Vaše výčitky jsou špatně nasměrovány na Českou republiku. Musíte je směrovat dál na západ.Ten má na svědomí vše o čem vy píšete.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jen se neboj, zadna hranice mezi zapadem a Ceskem neni

   Vymazat
  2. 19:58

   Patrně Vám uniklo, že ČR vstoupila roku 1999 do NATO a že se od té doby na agresivních válkách ve světě aktivně podílí?

   Kokotko

   Vymazat
  3. 20:00 vykej tvy babicce
   Ceska republika je bananova smutna komedie
   O hnoji se nema cenu bavit, slunicko kokote

   Vymazat
  4. 20.0-Kokotko
   A to máme mít jako špatné svědomí? Neumětel Havel zavedl tuhle republiku do hnoje a to má být důvod k souhlasu s migrací. Jděte se vycpat.

   Vymazat
 6. evropa je naruby celá a přizpůsobení mi dělá potíže nejen u počasí..možná budu časem závidět selhání rozumu všem multikulti nadšencům i pokrytectví všem proamerickým lhářům..ale zánik malého českého národa zatím nejsem schopna vstřebat ani mu zabránit..

  OdpovědětVymazat
 7. Bohužel. Poděkujme Havlovi že nás vtáhl do NATA.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Cesi mu dekuji i ted pojmenovanim letiste
   Vlezdoprdelismus
   Stydim se za Cechy

   Vymazat
 8. Diskutujte k Marakéšské deklaraci a k dokumentům z kterých vychází

  Dokument se totiž opírá o dvě globalistické agendy ( neomarxistického - napsal pitomec ) světového řádu, o tzv. Global Compact a o tzv. Agendu 2030

  Kdo si to prostuduje pozná co je to za svistvo skrývající se za humanitu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 20:10

   V první řadě jsou to alibistická prohlášení plná bezobsažných frází, která mají předstíráním výsledků ospravedlnit činnost zaměstnanců nesčetných mezinárodních organizací.
   To, zda mohou v budoucnu někomu či něčemu posloužit, je velice sporné.
   O tom, co bude, se nerozhoduje na podobných konferencích a jednáních - to jsou jen dodavatelé propagačních brošur a letáků.

   Nebo se snad NATO řídí tím, co je dohodnuto v rámci OSN a OBSE?

   Kokotko

   Vymazat
  2. Kokote, migranti jsou vrazdici zvirata
   A jejich vrazdeni schvalujes

   Vymazat
 9. Obsazování Evropy muslimy je přímo řízené, ato více strukturami. Muslimové i v dnešní době dobývají svět a není to jenom Evropa. Dnes muslimové dobývají a úspěšně Nigérii, Indii, Barmu a mnohé další státy. Některé již mají téměř celé pod svojí kontrolou nebo aspoň z poloviny (Sůdán, Etiopii, Somálsko, Indonésii a další). Snaží se ovládnout celý svět. Jak? Především jejich pláčem, útěkem do bezpečí, jejich lhaním a přetvářkou. To je jejich začátek, tak se chovají při vlamování se do pootevřených dveří vítačských států. Posléze se jejich chování, ale velice pozvolna stále mění (dnes například v Číně, Uzbekistánu či Kazachstánu a jinde) v individuální násilí proti jednotlivcům těch zemí, které je v dobré víře přijímaly a dále v uzurpování jednotlivých městských čtvrtí nebo obcí a vytváření zde no gou zón, jako je v tomu především v EU ( zvláště ve Švédsku, Anglii, Německu, Holandsku a jinde). Nikde na světě není země, která muslimy dokázala integrovat do své společnosti. Jsou ovšem též muslimové, kteří nemají džihádistické ambice, raději nenapíšu pro jejich dobro jací to jsou, ale ti zůstávají doma, ve svých zemích, ato i v době válek na svých územích. Chrání tam svoje rodiny. Do Evropy však přicházejí pouze džihádisté, tj. dobyvatelé! Karel z Plzně

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. O tom, jak to funguje ve Francii mluvil nedávno JAN KELLER (v článku jsou i názory dalších účastníků):

   https://www.euportal.cz/Articles/18907-rozklad-a-zkaza-evropy-cerna-invaze-najezdniky-budeme-strilet-kulomety-eu-bude-do-cr-imigranty-umistovat-prednostne-keller-robejsek-hampl-a-kuras-hovorili-o-stretu-s-islamskou-civilizaci-v-evrope.aspx

   Kokotko

   Vymazat
  2. Zdá se, že islámský extremismus drží na uzdě na svém území jen Rusko a Čína. Oba uplatňují metodu "krátké opratě a dlouhý bič" a zatím víceméně úspěšně.

   Vymazat
 10. Vlady co pracuji proti svym obcanum jsou jako fasisti a sudetaci, kteri pracovali proti obcanum CR za doby fasizmu!!!! Proto je jedine reseni jako bylo 5.5.45 : "Prazske povstani" = tj. fyzicka likvidace "novodobych fasistu" vlady ktera neplni Ustavu a obcany CR zaprodava cizi moci!!!Toto zlocinne jednani vlad zastavi jenom boj=Prazske povstani 1918 !!!
  dustojni-valecny veteran

  OdpovědětVymazat
 11. Pokud se k tomuto dokumetu a nakonec k podpisu této smlouvy nepostaví ¨Babiš, ta ať jde od válu.
  Pokud smlouvu podepíše president, tak jeho dosavadní projevy jsou jen bohapustý blábol. A čert ho vem.
  Václav

  OdpovědětVymazat
 12. Jsem zvědav jak to dopadne prezident řekl že nikoho nebudeme přijímat. Škoda že nemáme politiky jako v Polsku a Maďarsku řekli to jasně že nikoho nevezmou.

  OdpovědětVymazat
 13. Tady odpověď presidenta na migraci a vládu:

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Psychiatrie-Strilet-Milos-Zeman-pro-PL-o-slozeni-vlady-odvete-za-Novicok-a-Izraeli-536428

  OdpovědětVymazat
 14. Na jedné straně ANO tvrdí, že bude bojovat proti imigrantským kvótám a na druhé straně podepíše takové svinstvo. A masmédia jako vždy, když jde o něco podstatného pro ČR mlčí.

  OdpovědětVymazat
 15. Zatím se řešení všech problémů, které jsou vyvolané množstvím uprchlíků, omezují pouze na řešení následků přítomnosti uprchlíků. K ukončení migrační krize v Evropě nestačí ukončit válku v Sýrii. Zvýšení životní úrovně zemí, odkud hromadně utíkají migranti, bude zřejmě základem komplexního řešení všech problémů způsobovaných uprchlíky. Zatím bohužel na světě neexistuje organizace, která by umožňovala efektivně řešit podobné globální problémy. Jednu možnou variantu vzniku takové organizace popisuje OTEVŘENÝ DOPIS POLITICKÝM STRANÁM VE VŠECH STÁTECH SVĚTA - http://miloslav7.blogspot.cz/2018/04/otevreny-dopis-politickym-stranam-ve.html

  OdpovědětVymazat
 16. zaujímavé -

  SMER - SD
  17 máj, 9:19 ·
  Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák to na rokovaní pléna Národnej rady SR povedal úplne jasne - MARAKÉŠSKU DEKLARÁCIU za Slovenskú republiku NIKTO NEPODPÍSAL, ani na stretnutí za našu krajinu tam nikto nebol. Takže všetky šírené informácie o prijímaní tisícok migrantov na Slovensko sú výmysly. Predseda Výboru NR SR Ľuboš Blaha doplnil, že správy o príchode 11 000 migrantov sú feik, na Slovensko nepríde nikto, ak si to Slovenská republika nebude želať a práve to predstavuje princíp suverenity, ktorý hájime.

  OdpovědětVymazat
 17. Babiš nás prodal za Čapí hnízdo a vy jste lovná zvěř ! jste spokojení!!!

  OdpovědětVymazat
 18. ANO, nebude líp ! Bohužel.

  OdpovědětVymazat
 19. Preklad je asi dost nepresny.

  Zatim jen na zacatku, v originalu neni nic o roce 2006 v odstavci zacinajicim "UZNÁVAJÍCE" "ACKNOWLEDGING",
  a v nasledujicim odstavci "PŘIPOMÍNAJÍCE" "RECALLING" je v originalu "in the framework of the 2006 Joint Africa-EU Declaration on Migration and Development", opet tam neni "v rámci roku 2006, společné prohlášení ..." , je to "deklarace z roku 2006".

  Misto "kdy se státy zavázaly “nenechat nikoho bez pomoci“" ma byt "nenechat nikoho pozadu".

  V dalsim odstavci: "Senior Officials’ Meeting of Valletta" je prelozeno "zasedání vrcholných úředníků Valletty" z cehoz bych chapal, ze to byli Valletští úředníci, ale ma byt "zasedání vysoce postavených představitelů/úředníků ve Vallettě". ...

  atd.
  Jsou to sice jen okrajove detaily (nedostal jsem se jeste k rozdilum v nejakych podstatnejsich castech), ale ponekud chapu, kde vzala ČT a vselijaci presstituti tu drzost/odvahu prohlasovat tento preklad za nepresny.

  OdpovědětVymazat