Reklama

neděle 20. května 2018

JEFTA: Nové kolo ofenzivy nadnárodních korporací

Protest proti JEFTA v Německu
Jan Májíček 
20.5.2018  Solidarita
A je to tady znovu. Stále ještě běží ratifikační proces ke smlouvě mezi Kanadou a EU (CETA) a už je tu další „velká zkratka“. Ratifikační proces smlouvy CETA dost možná skončí pro zastánce volného trhu fiaskem, protože Belgie podala žádost o posouzení souladu této smlouvy s ústavou Evropský soudní dvůr. Jeho negativní rozhodnutí by ukončilo možnost smlouvu CETA plně uvést v život.


Zatímco tedy všichni čekají na rozhodnutí soudu a další evropských parlamentů, začala Evropská komise v čele se svým předsedou Junkerem vyjednávat novou smlouvu, tentokráte s Japonskem. Jednání o Japonsko-evropské dohodě o volném obchodu (JEFTA) započala 6. července 2017 na jednání zástupců EU a Japonska. Tato smlouva, stejně jako CETA, má za cíl liberalizovat obchod a má být „druhou šancí“ po krachu jednání o smlouvě TTIP. V rychlém sledu by měly následovat obdobné dohody s Novým Zélandem a Austrálií.

Na rozdíl od jednání se Spojenými státy o smlouvě TTIP je jednání s Japonskem na první pohled neproblematické a připomíná jednání o CETA s Kanadou. Zatímco americké korporace se těší obecně světové kritice za své agresivní a lidská práva porušující jednání, o těch kanadských či japonských se příliš nemluví. Přitom je Japonsko zemí prosazující tvrdou fiskální disciplínu, vláda Šinzo Abého je zastáncem neoliberalismu, a to dokonce v jeho autoritářské podobě projevující se zejména stále se zvyšujícím státním dozorem nad občany.

Z pohledu makroekonomického by uzavření smlouvy JEFTA znamenalo, že by jí bylo pokryto 40% světového HDP a byla by zapojena země, která je součástí podobně rozsáhlé smlouvy TPP (Transpacifická smouva).


Vše špatně už na začátku


Z dosud uniklých dokumentů je patrné, že JEFTA pokračuje stejným směrem jako CETA a TTIP před ní. O některých rizicích víme již nyní, jiné můžeme předpokládat podle postojů EU a Japonska.

První rizikovou oblastí je finanční sektor. Jak ukázala krize z let 2008, vede uvolňování pravidel k stále riskantnějším operacím a tzv. morálnímu hazardu, kdy banky a jiné finanční instituce riskují a doufají, že budou zachráněny v případě neúspěchu státem, protože jsou tzv. too-big-to-fall (tedy příliš velké na to, aby krachly). Cílem JEFTA je právě liberalizovat pravidla finančního sektoru, což vede k jeho větší nestabilitě a může tedy svými riziky vysoce převážit pozitiva liberalizace. Problémem je zejména rozsah liberalizací. Má se jednat o veškeré produkty spojené s financemi, přes inovace až ke konkrétním toxickým finančním produktům a nástrojům, které stály u výše zmíněné krize v roce 2008.

Zadruhé se opět setkáváme se snahou poskytnout nadnárodním korporacím možnost žalovat státy za zavádění legislativy, která by podle nich omezila jejich zisk. Některé dosud prezentované návrhy se dokonce vrací na úroveň mnohokráte odmítnutého systému ISDS (Urovnání sporů investor-stát), který musela i Evropská komise sama přepracovat a nyní se jej snaží prodat evropské veřejnosti pod názvem ICS (Investor court system – Investiční soudní systém).

Poslední složkou je pak neprůhledný systém regulatorní spolupráce, jejímž cílem je snížit regulační zátěž pro byznys a tím podřídit regulace sloužící k ochraně zdraví, životního prostředí a práv pracujících zájmům korporací. Z dosud dostupného textu JEFTA je pak také patrné, že je znovu používána metoda tzv. negativních seznamů. To znamená, že veškeré služby a oblasti jsou považovány za ty, v nichž dochází k liberalizaci, kromě těch, které jsou buď EU nebo jejími členskými státy vysloveně vyjmenovány.


Životní prostředí


JEFTA představuje značné riziko také v oblasti ochrany životního prostředí. Jeho dosavadní ustanovení nejsou na evropské úrovni ani dostatečně obsáhlá, ani dostatečně konkrétní na to, aby v praxi zajistila účinnou ochranu. Se smlouvou JEFTA by ale došlo k jeho dalšímu oslabování. Mandát, kterým pověřila Evropská rada Evropskou komisi hovoří o tom, že hospodářské, sociální a environmentální dopady budou prozkoumány nezávislou dopadovou studií udržitelnosti (TSIA), která by měla vznikat paralelně s vyjednáváním smlouvy JEFTA. Závěrečná zpráva této studie byla publikována v květnu roku 2016, tedy dlouho předtím, než budou uzavřeny všechny vyjednávací kapitoly smlouvy JEFTA. Z mnoha z nich známe k dnešku, lednu 2017, jen návrhy nebo první revidovaná znění – a navíc neoficiálně jen díky únikům.

Nicméně závěry nenechávají nikoho na pochybách, protože tvrdí, že dopady této smlouvy budou nepatrné nebo dokonce neměřitelné. Samozřejmě, že přesně měření dopadů obchodní smlouvy, která zahrnuje tak velkou část globálního HDP, je spíše iluzorní. Proto se spíše jako zbožné přání a ideologická podpora pro smlouvu jeví závěrečné formulace, kde se dokonce hovoří o „pozitivních“ dopadech.[1]

Stejně tak se TSIA vyhýbá hlavnímu zadání z mandátu tím, že nenavrhuje žádná opatření, kterými by bylo možné zabránit negativním dopadům na životní prostředí. Příkladem můžou být dostatečně vysoké standardy ochrany, ke kterým by se podpisem smlouvy JEFTA obě smluvní strany zavázaly. Ujištění, že dosavadní nařízení, jako je zákaz dovozu masa lovem ohrožených velryb do EU, nebudou smlouvou JEFTA porušena, není dostatečně ambiciózní přístup.

Ustanovení, které se týkají stavebního dřeva (jehož je Japonsko jedním z největších dovozců), a lovu ryb mohou vést ke kritické situaci. JEFTA je naprosto nevhodná k řešení tak zásadních témat. Japonko je země, která dodává 90% čerstvého a mraženého tuňáka, tedy druhu, kterému hrozí vyhynutím. JEFTA se však těmto velice dobře zdokumentovaným případům vůbec nevěnuje. Rozhodnutí japonské vlády, že nebude spolupracovat na jakémkoli udržitelném systému spotřeby měl a má další důsledky ve spotřebě ryb ve středozemním moři. Masivní dovoz ryb do Japonska ze Středozemního moře, který vedl k ohrožení některých dalších živočišných druhů tak podtrhuje potřebu mít v JEFTA jasná a závazná opatření pro udržitelný lov ryb.

JEFTA tak selhává v zohlednění řady multilaterálních smluv, které nastavují standardy ochrany životního prostředí. Její schválení, by tak podkopalo roky jednání a snah o ochranu přírody. Navíc v JEFTA chybí jakákoli závazná ustanovení a závazky ve vztahu ke genetickým zdrojům, o ochraně biodiversity a tradičním znalostem. Vzhledem k tomu, že Japonsko vlastní 40% patentů vztahujících se k biotechnologiím bylo by záhodno, aby JEFTA obsahovala ustanovení, která by vyžadovala, aby použití patentů zahrnovala informace o geografickém původu biologických materiálů rostlin a živočišných druhů.

Otazník visí i nad bojem proti klimatické změně. V kapitole o obchodu a udržitelném rozvoji se sice píše, že obě strany „potvrzují svůj záměr dosáhnout konečných cílů stanovených Rámcovou úmluvě OSN o změně klimatu (UNFCCC),“ ale další ustanovení hovoří už jen o tom, že strany by „měly usilovat o provádění obchodu a investic způsobem…. jež je konzistentní s dalšími ustanoveními této dohody.“[2] Opět se jedná o velice obecné a nezávazné formulace, které nemají žádnou závaznost a kdykoli bude možné je obejít s poukazem na dobrou vůli, ale praktickou nerealizovatelnost konkrétního environmentálního opatření.


Nová ACTA?


Podle hlavního vyjednavače EU Maura Petriccioneho by měla být JEFTA vynechána z „vyostřených“ debat o ochraně dat, a kapitoly, které se k tomu vztahují, by měly být vyjednávány a schvalovány dodatečně. Jak Japonsko, tak EU mají určité zákonné nástroje a instituce na ochranu osobních údajů v digitální komunikaci. Pokud dojde ke schválení JEFTA, budou moci tato data plynout volně mezi oběma partnery a zde vyvstávají hlavní otázky. Např. proč mají některé skupiny takový zájem, aby se poprvé v historii smluv EU vytvořil závazek k volnému obchodu s daty? Má to být, tak jako v mnoha jiných oblastech, „zlatý standard“ obchodování, ale veškeré úvahy a opatření na ochranu dat vůbec nebyly řádně promyšleny a představeny.

Většina návrhů, které se týkají obchodování a nakládání s daty vypadají v JEFTA, jako kdyby vypadly z pravidel Světové obchodní organizace někdy v době analogové. Digitální doba si však žádá mnohem obsáhlejší a zevrubnější ochranu a uvažování nad tím, co jsou data a jak je chránit proti zneužití. Například v kapitole o finančních službách se mluví o ochraně „informací“ to vypadá, že JEFTA jde ještě zpět za podmínky, které byly – nedostatečně – stanoveny ve smlouvě CETA. Není například vůbec jasné, kdo, kde a kdy je za ochranu dat zodpovědný. Navíc se v textu často hovoří o obsahu zpráv, což je sice důležité, ale neméně důležitá jsou také tzv. metadata, která jsou spolu se zprávami odesílána, tj. informace odkud, kdy a jak zpráva odešla.


Veřejné služby a práva pracujících


Jedním z kritizovaných bodů smlouvy CETA bylo omezení rozšířit v budoucnu veřejné služby na další oblasti. Tajemník Evropského odborového svazu pracovníků ve veřejných službách Jan Willem Goudriaan k tomu poznamenává: „Znepokojuje nás, že JEFTA zahrnuje ta samá sporná ustanovení, která jsme odmítli ve smlouvě CETA.“ Otázka regulací, standardů a rozsahu a kvality sociálních služeb zůstává vyset ve vzduchu – pokud se nic nezmění, bude to znamenat jen opakování ustanovení CETA ve vztahu k jiné zemi.

V Japonsku má každý pracující právo na deset dnů dovolené ročně plus jeden den navíc za každý odpracovaný rok do maximální výše 20 dní. Mnoho lidí si ale tyto dny navíc nevybírá, protože se obávají toho, aby se na ně kolegové a nadřízení nedívali skrz prsty. Extrémně intenzivní pracovní nasazení vedlo k fenoménu, kterému se říká „karoši“. To znamená smrt z přepracování či vyčerpání. Navíc policejní statistiky hovoří o více jak 2000 sebevražd v roce 2015, které jsou spojeny s problémy v práci. Zákonná norma stanoví v Japonsku 40 hodinový pracovní týden, nicméně existují možnosti, jak toto ustanovení obejít – konec konců jako v Evropě. V 35% společností mají zaměstnanci v průměru 80 hodin přesčasů, takže lidé, kteří se snaží bojovat proti tomuto vykořisťování by jistě ocenili, kdyby měli po ruce vymahatelný nástroj na ochranu práv pracujících. Stejně tak evropským odborům by přišlo vhod, kdyby nebyly vystaveny závodu ke dnu s argumentem, že „v Japonsku to přeci jde“.

Shrnuto a podtrženo, Evropská komise pokračuje v politice, která byla pomocí Evropské občanské iniciativy, a i řady demonstrací odmítnuta miliony obyvatel Evropy. Její další osud je třeba sledovat a stavět se proti všem opatřením, která budou útokem na sociální, environmentální i občanská práva.


21 komentářů :

 1. Je potřeba zlikvidovat komunistickou vymoženost 21 placené dovolené a podle příkladu Japonců makat jak barevný.

  OdpovědětSmazat
 2. Nesměji lidé volit politiky co prosazují korporátní fašismus.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. DOKUD BUDE REŽIM POUŽIVAT OHLUPOVÁNI TV A TISKU

   a to tak,že občané budou dále obtěžováni zkreslenými a lživými informacemi a ještě navíc tím,že neni koho volit, tak se politické třidy sprostých Šmejdů nikdy nezbavime.
   Jen se podivejte do tv a zdemolovaného tisku.
   Najdete tam co je obsaženo v Národnim programu občanů voličů a jak ONI nyni hledaji sily k jeho uskutečněni?

   TO TAM NENI A NIKDY NEBUDE, POKUD NEDOJDE K DIKTATUŘE SLUŠNÝCH OBČANŮ VOLIČŮ.

   Kde tam je nase budouci heslo

   SOLIDÁRNI SPOLEČNOST PRO VŠECHNY?

   Právě z něho by měl zuřivou radOst strejde MARX,který se přes všechno své úsili té radosti nedožil a tak o ni ani nenapsal!

   Zjištujte si drazi Brouci jak se můžete naučit křižit svá kusadla a čtěte Českou nepolitickou školu která pokud se stane politická má za to,že

   budouci Hnuti tři hvězd, je holenkové vaše paleta!

   Smazat
  2. Spravne to udelal Gottwald
   Jedine reseni je Kapitalisty popravit

   Smazat
  3. KAPITALISTY POPRAVIT NENI MOC CHYTRÉ,

   daleko horši bude pro ně bude postavit je před soud podobný Norimbberskému a ten už najde důvody proč se jim musi zabavit všechno jměni,třeba proto,že ho použivaji k financováni válek a hecováni k rozpoutáni Prvni a posledni atombombové války.
   Jediná podminka je,že to musi být před jejim začátkem, tedy brzy!

   TO BY MĚLI ASPON PROSAZOVAT DNEŠNI KOMUNISTI NEŽ NÁM ÚPLNĚ VYMŘOU A PAK JIM UŽ ANI KOTFALD NEPOMŮŽE

   Ostatně sami vidite,že dodnes to všechno dělaji špatně MLČI a nechtěji převzit Národni program občanů voličů,nebot žádné voliče už asi potřebovat nebudou...


   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 3. Ta námi zvolená třida nenažraných a sprostých Šmejdů

  stejně nikdy nepochopí,kde začiná hrát muzika,když to ani tady nikdo nebude denně razit majzlikem do šutru jak svého času ten Mojžiš či co!

  OdpovědětSmazat
 4. Budeme muset my občané použit metod gangsterismu?

  Co tak požádat pana Sorose,který investuje všem stranám a tedy možná bude i nám dávat na jejich činost?
  Hnuti Tři Hvězd by tak mohlo dostat maličkost z jeho kapsičkz u vesty tj TŘI MILIONY EUR do začátku.
  Samozřejmě,že je nepošle,ale vyplati se mu to?
  Co když náš skvělý plán vyjde a my občané se nacpeme do Parlamentu a začneme rušit plánované daně, toho procenta majitelů velkých peněz které maji krýt prý karambol dolaru,který se ječtě statečně drži.
  No konkrétně lze okamžitě jmenovat ty DVĚ později ČTYŘI % na tanky a samopaly z rozpočtu,což se ušetři aplikaci NP Nr.8.kde se píše

  NE NATO?A PROČ,KDYŽ NIKDO NENAPÍŠE CO BUDE POTOM.

  Vždyt stači udělat to nato pro ČR zbytečným a hotovo ,no ni?
  No a bude po miliardovém kšeftu a pan Soros už ani nemusi přemýšlet jak ukrást dalši penize a budeme mu platit negativně dál!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Teprve teď vidime,že celý ten nepotřebny Národni program je jen o penězich.

   Stydte se vy skryti budouci miliardáři určitě to děláte vše, aby jste zbohatli a tedy pro peníze.
   To máme z toho,že tu na webu každý kdo cokoli napíše přispívá k tvorbě kapitálu proklatých kapitalistů,kteři se nám tu krouti jak žižaly na háčku a ne,aby se konečně sami vzdali jak jim to nařizuje náš bůh MARX, LININ A STALIN S LENINEM DOHROMADY§ .

   Smazat
 5. EU bojuje se členskými státy nějakými právními slátaninami na hajzlpapíře a používá při tom nějaké "jejich bohem" seslané právo.
  To jednou Josifu Visarionovičovi vyprávěli o nějakém Papeži, že byl v minulosti nejmocnější a v té době nejvlivnější člověk. A josif Visarionovič na to .. a kolik má ten člověk vojenských divizí .. odpověď byla žádné .. a Josif na to, tak co mě s tím otravujete.
  V případě EU by byl asi rozhovor podobný ..

  OdpovědětSmazat
 6. TADY JE VIDĚT,ŽE JOSIF BYL ZACOFANEC A NEVĚDĚL

  že slovo bude tak silné, že PORAZI JEHO PUŠKy A PATRONY i s jeho tanky ho promění na šrot.
  Vojáci se mu rozutekli nebohé SSSR se stalo nebožtikem.
  Dnes plati nejen to co řekne strejda Putin ,ale i nová nepolitická ideologie OSV za proklatě sofistikovaného přitele mas,který zná tu moderni dobu a vi že to vyhraji informačni boje a humanitárni bombardováni internetu cenzurou a to bude teprve prima krach ,nebot se budeme muset vracet do té doby Stalina!

  KDO TO CHCE AT TO TADY NAPÍŠE A ZDŮVODNI I PROČ!

  Do toho,do toho přátelé, anebo taky ne!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přiznejte se vy mizerové z OSV,

   že vy nám iíntelektuálům,kteři jsme také zodpovědni za vývoj v ČR chcete přivěsit na krk taky tu vaši NEpolitickou korektnost místo naši vítězíci politické korektnosti?
   Stydte se.!!Nebudete li nás poslouchat učinime vás za všechno zodpovědnými

   I KDYŽ SE VYMLOUVÁTE,ŽE JSTE NEPOLITIČTI a s tim už na nás nechoďte nebot si už s tim neporadi nikdo a bude to.

   Smazat
  2. Vy ubozi přátelé belzebuba

   satanisté z OSV přestante navádět občany,aby se zasadili o vznik KSDH čož má znamenat pseudo Křesťanské sociálně demokratické hnuti,které má nahradit ČSSD a i nás KDU ,kterí jedině dovedou za všech okolnosti vždy řidit ČR!
   Ještě dejte přejmenovat KSČM na VOLIČI ZA ZA VOLIČE a dokonce prý pro staré komunisty stravitelným Komunističti voliči za voliče=KVzV, to bude váš konec a zajistime vám misto v pekle pod oheňěm pekelným!
   Bude s vámi zle, bando neznabohů a nepomůže se vám obracet na pavoslavi toho čerta Putina i s jeho námořni pěchotou,která bydli v zemlankách a cpe se kaši!

   Smazat
  3. Ty vypatlaný hovado 15.40 - co pohledáváš mezi diskutujími? I když je to taky vypatlaná sebranka, ale ty jsi sprostej, úchylnej, dementní, vypatlanej magor. Něco takovýho, ty sračky o pekle a podobně, to názorně předvádíš vypatlanou starou lopatu, bývalýho soudruha, kterej se taky tumloval, aby si něco nakrad, ale nepovedlo se, a tak na stará kolena dřepí u počítače a skřehotá ty blívaniny. Tohleto - směrem od shora - mají jako být ty "diskuze"? Vždyť je to slet magorů a vypatlanců všeho druhu, žvaní ubohý sračky, a asi se u počítačů zabavujou. Pochybuju, že mají haksny v pořádku. Kdyby jo, mazali by od těch hovadin pryč, někam mezi normální lidi. Takhle věčně u počítače číst a psát ty hovadiny, se stejnejma hovadama, jako je to, co dřepí u počítače, to musí všem lézt na bednu. Ale asi to haksny nemá - asi je to tady samej duševní i fyzickej mrzák, závislej na čumění do bedny - jinak to nelze pochopit.

   Smazat
  4. NENADÁVEJTE PŘÁTELÉ NA TY ČERNOPRDELNIKY

   dejte tu raději vaše konkrétni návrhy jak je odoperovat, nebot nám zase ukradou ten prý jejich Sudetenland!

   Smazat
  5. Anonymní 19.43, ten Anonymní 15.40 není blbej, on si jenom testuje ( dělá průzkum ) co zabere v diskuzi.

   Smazat
  6. 20.52 tento web neni na testováni

   ale jede na ostro, ovšem at je to jak chce,dejte tu váš návrh co máme dělat my nevzdělani a ubozi otroci vždyt brzy budeme bez gati.
   Víte co, dejte návrh a my vás uděláme fujerem,když bude ta informačni revoluce, no neni to ferova nabidka,nebo co chcete vy?
   Máte penize?

   Smazat
  7. 21.34 jsem na vaší straně
   Anonymní 20.52

   Smazat
  8. 22.15

   Česko nemá vizionáře poté co se stal nesmrtelným náš OSV mentor Dr.Ing.J.Mrázek CSc.
   Je i málo fujerů,takže se mohou hlásit všichni ve formě svých přispěvků i tady.

   Nebojte se nic se vám nestane naopak bude to prima masakr nebo taky ne!

   Smazat
 7. OSV by mohlo mluvit s KSČM,ale zdá se,že jsou slepí i bez uši.
  Když už odkopávaji své voliče na FB a neotevřou na svém webu diskuzni rubriky pod svými články mohli by se objevit aspon tady, nebo co si myslíte vy drazi lidovi komentátoři?

  OdpovědětSmazat
 8. Your post is great and meaningful, thank you for sharing

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.