Reklama

sobota 5. května 2018

„My politici“, to zní sebevědomě


Jaroslav Tichý
5. 5. 2018
Poměrně často se setkáváme s některými dosti frekventovanými pojmy, mezi něž patří i označení „my, politici“. Mnoho lidí se nad tím již ani nepozastaví, neboť pokud jsou jim takové pojmy často vtloukány do hlav, v hlavách mnohých z nich se nakonec usídlí, aniž by tito lidé konfrontovali takové pojmy se skutečností.
Zastavme se tedy u jednoho z nich, tentokrát u sebevědomého sebeoznačení, „my politici“ a podívejme se při této příležitosti blíže na činnost, kterou ti dotyční sami vydávají (či dokonce snad i sami považují) za politiku.

 
Nejprve se podívejme ale na to, co je politika. Z hlediska rozhodovacích procesů je politika:
a/ správou věcí veřejných;
b/ uměním řídit stát;
c/ hájit zájmy jednoho státu vůči druhému;
d/ vytvářet a udržovat vztahy mezi těmito státy.
Politika každého státu je jednak vnitřní (viz a/ + b/) a jednak zahraniční (viz c/ + d/), přičemž vnitřní politika se vztahuje k veřejným zájmům, zatímco zahraniční politika pak k národním zájmům. 
Položme si nejprve otázku, jakou zahraniční politiku dělají naši poslanci a vláda (směrem do zahraničí). Jak tedy hájí české národní zájmy. (Od toho totiž v dnešní době a v naší pozici závisí do značné míry i politika vnitřní). 
Zda jsme tedy svědky toho, jak naši poslanci ve Sněmovně usilovně:
·       pracují na formulaci naší národní politiky (tj. českých národních zájmů) směrem do zahraničí,   hledají pro její co nejlepší formulaci dohodu napříč politickými zájmy ve snaze upřednostnit naše národní zájmy nad úzkými partajními zájmy jednotlivých politických stran,    po vzájemné dohodě zavazují k takové činnosti naši vládu a jejího premiéra před závažnými jednáními v zahraničí (např. v Bruselu či New Yorku);
·       úkolují naši vládu, aby hledala v zahraničí přirozené spojence k lepšímu prosazení svých národních zájmů. Zda se naši poslanci snaží k takovému postupu získat i naše europoslance v Bruselu apod.
Že nikoliv? A proč ne, proboha? Čím se tedy vlastně zabývají?

„U nás to prý funguje jinak“. My necháme odjet naše vládní představitele, aby v zahraničí (zejména pak v Bruselu) „projednali“ a především podepsali prakticky vše, co se tam po nich chce a teprve potom to u nás „projednáváme“ ve Sněmovně. Má to ale přinejmenším tyto 2 háčky:
- naši představitelé takto podepíší v zahraničí cokoliv, hlavně když tam nezarmoutí a
- to, co přijde z Bruselu, jsme si sami již dříve iniciativně povýšili v ústavě nad naše zákony.(Ač jsme nemuseli). Takže to pak musíme považovat za „Písmo svaté“.
Výsledek se takto nemůže nedostavit. Jednak následně poslanci odsouhlasí již čistě formálně cokoliv, co přišlo z Bruselu (jinak prý kvůli Ústavě ani nemohou), jednak to často ani nečtou. Taky k čemu?
Z uvedeného je zřejmé, že na nějaké hájení českých národních zájmů prostor nezbývá. Také proč? Copak kolonie, jako jsme my, má vůbec mít nějaké národní zájmy? Dlouhodobě naši občané těmto otázkám a jejich postupnému zhoršování nevěnovali dostatečnou pozornost. Výsledek v podobě současného stavu se nemohl nedostavit.

Zastavme se nyní chvíli u té vnitřní (domácí) „politiky“. Ta souvisí (či má souviset) s naším veřejným zájmem.
Když ale konfrontujeme skutečnost s uvedenou teorií, musíme konstatovat, že naše vnitřní politika rozhodně s naším veřejným zájmem nesouvisí, právě naopak. 
Ačkoliv se totiž blíží každým dnem nebezpečí pro náš stát a národ, jako je:
·       jeho islamizace a zkáza;
·       nemožnost nuceně importované „národní hosty“ v množstvích podle rozdělovacího klíče (viz smlouva Dublin IV) u nás uživit a soužít s nimi;
·       nebezpečí našeho zatažení do války s Ruskem;
·       rozpuštění našeho státu do několika tzv. euroregionů či
·       naše totální nepřipravenost na příchod průmyslové revoluce 4.0, zabýváme se setrvale hrou na to, kdo bude osočen jako agent StB, kdo bude či nebude trestně stíhán za bagatelní záležitost, zatímco skutečné zlodějny ve stamilionovém či dokonce miliardovém rozsahu zůstávají u nás nešetřeny a nestíhány. Zabýváme se též nálepkováním těch nepohodlných, přičemž skuteční extrémisté touto nálepkou označují za vydatné podpory mainstreamu zpravidla vlastenecké síly.
A zabýváme se samozřejmě i bojem o koryta a o faktické přežití některých politických stran. K tomu všemu je třeba přičíst neutuchající záplavu různých zákonů, vyhlášek, pokynů a omezení ze strany EU, které musíme implementovat do našeho právního systému, který již dávno ztratil na jakékoliv přehlednosti. Některé z nich by nepochybně mohly být přínosem silvestrovského pořadu televize, který je rok od roku mizernější, a to za předpokladu, že témat jako je předpis o povolené míře zakřivení banánů či o splachování na WC se ujme alespoň trochu schopný autor.

Za tohoto stavu pak není divu, že skutečné problémy nás evidentně zastihnou nepřipravené. Správa věcí veřejných i řízení státu podle toho vypadají. Neexistují dlouhodobé (a fakticky ani střednědobé) koncepce pro jednotlivá odvětví ekonomiky u nás, ačkoliv ve státní administrativě rostou neustále počty zaměstnanců, kteří předstírají, že něco řídí. Přitom nanejvýš rozpracovávají to, co přijde z Bruselu.

Je přitom smutnou skutečností, že jediný, kdo se zabývá českou zahraniční politikou a hájením českých národních zájmů je prezident Miloš Zeman. 
Ještě smutnější skutečností je pak to, že to je k nelibosti všech těch, kteří tak sami nečiní, ač to mají v popisu práce. Ti sami o žádnou skutečnou zahraniční politiku neusilují a v té vnitřní často spíše jen politikaří či dokonce pletichaří.

Opět se touto cestou dostáváme k základní otázce, jaké má být postavení našeho státu a jaká má být tomu odpovídající jeho politika.  V neposlední řadě s tím pak souvisí např. i otázka, jaké nároky mají být na kandidáty při volbě českého prezidenta. Zda prezident potřebuje dobrou hlavu, znalosti mezinárodní politiky a související praxi v ní či zda mu pro výkon funkce prezidenta stačí dobré nohy. Tyto nároky totiž souvisejí s úlohou, kterou má hrát. A tato úloha souvisí právě s postavením našeho státu a s tomu odpovídající politikou. Tedy buď politiku v zájmu našeho státu dělat nebo si běhat podle situace tam či onam do zahraničí pro instrukce. Podobně lze posuzovat např. i premiéra a další osoby ve vedení státu.
Ano, zde je ten potřebný klíč.

Máme tedy v zásadě tyto 2 možnosti:
A/  zůstat kolonií, do které kromě odpadů nejrůznějšího druhu mají být nově vyváženi ze západních členských zemí EU a zejména pak z Německa i migranti, které A. Merkelová přes své přísliby nezvládla. Kolonií, která byla pro západní a zejména pak německé firmy přeměněna v největší krmelec v Evropě, která nemá nárok na realizaci vlastní politiky nebo
B/  stát se opět suverénním státem, a to jak navenek, tak i vnitřně. Stát, který se začne znovu stavět na vlastní nohy. Po stránce ekonomické, politické i sociální. K tomu ovšem sami naši občané musí začít nejprve vytvářet potřebné předpoklady, a to zejména ve volbách. Musí nejprve pochopit, že nelze:
·       současně se bránit invazi migrantů a přitom zůstat v EU, která tuto invazi sama organizuje a která připravuje akce proti členským zemím, jež se takové migraci brání (viz Maďsrsko);
·       hájit svůj stát, národ, jazyk, rodinu, kulturní zvyky atd. a současně setrvávat ve spolku s někým, kdo usiluje o rozvrácení všech těchto základních hodnot ve jménu hodnot cizích, údajně vyšších;
·       zajišťovat naši obranu tím, že se přidáme na stranu agresora proti jiné zemi atd.
Je prostě možné buď jedno, nebo druhé. Pohádka „O chytré horákyni“ v těchto případech fungovat nemůže a ani nebude. Stejně tak je nesmyslná a nepravdivá pohádka o tom, jak zreformujeme Evropskou unii. Jako kdyby to globalisté, kteří ji používají jako nástroj k realizaci vlastních cílů, umožnili. Jako kdybychom měli v EU vůbec nějaký vliv.  Neztrácejme tedy další čas a nelžeme do kapsy sami sobě ani našim spoluobčanům. Dalším lavírováním v této záležitosti se nikam nedostaneme.
Evropská unie je tím, kdo ČR přetvořil ze středně rozvinutého průmyslového státu (ještě podle mezinárodních hodnocení z konce 80. let minulého století na rozvojovou zemi podle loňské překlasifikace naší země ze strany renomované americké banky Goldman Sachs.
Půjde tedy o volbu jedné z alternativ (A/ či B/). Té, kterou si vybere většina našich občanů.

Podle této naší základní volby máme možnost (a měli bychom) volit i v dalších volbách, a to jak z hlediska programů, tak i vhodných osob schopných takové programy realizovat. Připomínám, že volba by měla vycházet z programu, který občany nejvíce osloví, který bude odpovídat nejvíce jejich potřebám.
Pro srovnání uvádím výsledky voleb na celostátní úrovni z posledního období seřazené v časové posloupnosti, a to s připomenutím výsledků, jak jsme volili:

1.  poslední volby do Senátu (před cca 2 roky)
     Občané zvolili alternativu A/

2. volby do Sněmovny (v říjnu 2017)
     Občané zvolili (spíše) alternativu A/

3. volba prezidenta (v lednu 2018)
     Občané zvolili altrnativu B/.

Otázkou, která se nabízí, je, zda uvedené výsledky znamenají postupně určité „blýskání na lepší časy“, případně jsou reakcí na vývoj situace na mezinárodní scéně a na naše rostoucí ohrožení či zda jsou mimo naznačený kontext a souvisejí pouze s volenými osobami, tj. s M. Zemanem a T. Okamurou.

V každém případě je třeba, aby naši spoluobčané/voliči začali stále častěji sami sobě pokládat výše uvedené základní otázky, přemýšlet o nich, dávat je ve stále větší míře do souvislostí a předkládali je stále častěji i svým poslancům.

Výzvu k tomu jsme jako Aliance národních sil podali našim spoluobčanům již v článku „Zlomový rok 2018 – co může a MUSÍ udělat každý z nás“ ze dne (viz článek na CFP a Nová republika ze dne 24.4.2018). Tato výzva se zdaleka netýká jen požadavků na odmítnutí podpisu smluv Dublin IV a Globální kompakt k migraci, jakož i odmítnutí ratifikovat již podepsanou smlouvu Istanbulská úmluva. Týká se současně i požadavku na změnu přístupu našich poslanců ve Sněmovně k předkládaným zahraničním smlouvám či zákonům přicházejícím z EU (resp. k jejich návrhům), které spočívají v opuštění dosavadní praxe, kdy poslanci nechají nejprve bez povšimnutí naše představitele podepsat různé mezinárodní smlouvy či projednat zákony v EU, aby je pak mohli jen automaticky schválit, často s odvoláním na jejich nadřazenost našim zákonům.

Takové postupy jsou vhodné pouze pro kolonii, která nemůže uskutečňovat svoji vlastní politiku. Ne tedy pro Českou republiku, pokud její občané mají zájem její pozici na mezinárodní scéně (a současně i svoji vlastní situace) změnit k lepšímu.
O tom, zda naši občané chtějí v tomto smyslu změnu, musí ale rozhodnout sami.

Názor Aliance národních sil přitom vyplývá jednoznačně z hesla „Systémová změna je nutná“. Nejde nám přitom o změnu pro změnu ani o změnu (či spíše výměnu) pro někoho nepohodlné osoby v politice (jak jsme toho v poslední době v souvislosti s voláním po blíže neurčené změně svědky), nýbrž o změny spočívající v:
·       našem vystoupení z EU a z NATO jako základních předpokladů k realizaci našeho programu po našem vystoupení z EU a z NATO a
·       samotné realizaci takového programu.
Bez toho zůstaneme i nadále tím, čím jsme. Tedy kolonií Západu. A je otázkou, kolik z těch našich stávajících „politiků“ bude vůbec využitelných. Takový program bude totiž klást vysoké nároky na odbornost a praxi, kterou často nahrazují pouze zvýšenou mírou servilnosti, nálepkováním druhých apod. A ti stávající „politici“ to vědí. Proto udělají ve svém vlastním zájmu vše, aby k tomu nikdy nedošlo. Na úkor zájmu naší země a většiny jejích obyvatel. S tím je třeba počítat a z toho i při dalších volbách vycházet.

Jaroslav Tichý je aktivistou ANS

31 komentářů :

 1. stejnou odpovědnost jakou má politik by měl mít i žurnalista veřejnoprávního média.dnešní čt události hnus.opět manipulativní zpravodajství o vraždě slovenského novináře- pojďme udělat vzpomínkovou akci když zavraždili bezdomovce, copak ten neměl svůj život a důstojnost, vzpomínky?Osvobození a pražské povstání- vlasovci, technika US amy v Plzni.Skutečně zpravodajství na úrovni- a zlatý hřeb demonstrace proti zlému putinovi, tomu který dostal v březnu ve volbách takový mandát o jakém se nikomu nezdá- a v reportáži si vytáhli týpka kterému to prostě vadí že je tam 20 let- co na tom že jsou demokratické volby že jo- ach jo

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ....Česko se stane rohožkou Evropy. Petr Žantovský zalistoval chystanými dohodami, o kterých média důsledně mlčí...

   https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Odporna-neomarxisticka-hniloba-islamska-budoucnost-Evropy-Cesko-se-stane-rohozkou-Evropy-Petr-Zantovsky-zalistoval-chystanymi-dohodami-o-kterych-media-dusledne-mlci-Pochopite-proc-534703

   Smazat
  2. Pan ing.Tichý může psat dookola,že ignoruje voliče a jejich

   NÁRODNI PROGRAM OBČANŮ VOLIČŮ

   který si osvojit nechce a nechce.
   Je tedy na pořadu otázka jakými silami se chce dát zvolit,když svoje voliče ignoruje a má z toho přimo živočišnou radost!
   Proč tady píše je fakt záhada.Obcané chtěji videt návrhy řešeni,které tu asi presentovat buď neumi nebo je nemá.

   A TO JE TA CHYBA CHYBOUCI,ŽE TY ANS SILY PAK VŮBEC NEEXISTUJI,NEBO CO NEBO JAK,ŽE ANO?

   Smazat
  3. Pan ižinýr nevi,že škrábat se do politické třidy sprostých Šmejdů mu přitíži,až se bude u pana Belzebuba vařit v kotli

   nebot hlas lidu je hlas boži a s ignorovánim boha to může skončit jen tak JEDNOTNĚ v prdeli!
   čehož důkazem jsou volby zabejčenců a ibnorantů,kteři se záludným a zákeřným využivánim oblbovadel dostali k moci a ted nás muči terorem diktatury prý humanistického neomarxismu naše neštastné duše,aby později bylo jasné,že jejich uloupeni hlasů voličů jejich zákeřnými způsoby mohlo učiniti volby nelegálnimi.
   O tom pište pane Tichý a ne o tom,že voliči po volbách nemaji už zádnou možnost něco z vašeho repertoiru uskutečnit!

   Smazat
  4. Pro Anonyma 11:22 - NPOV tady na Nové republice vyšel už před drahným časem a na nikoho moc nezapůsobil, protože je v něm plno hloupostí a nedomyšleností. Ty se tu jen ztrapňuješ jeho propagací a zbytečně napadáš lidi, kterým o něco jde. Jsi ostudou místní diskutující komunity - podobně jako Honolulu, Radosta a další blbové.

   Smazat
  5. 11.42
   Vám nepomůže lhát jak když tiskne režimni kafoun z pražské kakárny.

   NÁRODNI PROGRAM VCELKU TADY NIKDY NEVYŠEL

   Vyšla jenom jeho PRVNI verse na jednom dobře navstěvovaném tzv alternativnim webu.
   Byla to nesmírná sila a proto ji pan Soros,který tam vede ruku admina dal okamžitě vymazat spolu se 67 sympatizanty do mrtě.
   Už prvni bod znamená změnu korporátniho oligarchické tyranie na normálni civilizovaný evropský systém.
   Zkuste ho vy lháři tady zopakovat a vysvětlit.

   Nejste náhodou ten politik z politické třidy sprostých lhářů A šMEJDŮ,která se už pokadila strachem a začiná bojovat otevřeně proti SVÝM občanům voličům?
   Tak co pane svinjak pijete ten vinjak?

   TAK TU NAPIŠTE TEN PRVNI BOD NP A VYSVĚTLETE V KTERÉM DIVADLE HRAJETE,ABY SE MU VŠICHNI VYHLI!

   Smazat
  6. DRAHÝ LHÁŘI 11.42 NAŠE VEDENI VĚDĚLO,

   že se jednoho dne najdou sprosťáci,kteři začnou bojovat proti našim voličům a hlavně jejich NÁRODNIMU PROGRAMU

   Proto padlo rozhodnuti čekat na ty volotrky a dávat tento mimořádně silný Program per partes tedy po bodech.


   Co vidite za problém na př.v NP Nr.8.kde se navrhuje zpusob jak uďelat NATO pro ČR zbytečným,když to usetři desitky miliard,které vaše politická třida sprostých Šmejdů chce vyplýtvat na šilené zbrojeni a výdaje na naše vojsko při hranicich Ruska,kde budou pozabijeni Putinovou námořni pěchotou bránici své zemljanky jako v pořadi první!

   Smazat
 2. Jinak pane Tichý, dobré názory na spoustu věcí, chce to je dostat do povědomí co největšího vzorku populace, a musí to jít, jednou ten parlament přijde

  OdpovědětSmazat
 3. Po 89 přišel plánovaný ekonomický stres a rozvrat hospodářství, takže většina obyvatel nemá ponětí o čem pan Tichý mluví. Mají jiné starosti. S panem Tichým souhlas, ale není tu elita, která by prováděla nejen národní, ale vůbec smysluplnou politiku.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. od toho by tu měla být média, která takovou alternativu můžou lidem přednést, a ti by pak byli více v obraze- tedy ti které to zajímá.Čím dál víc si ovšem myslím, že by měly být jednak volby s povinnou účastí, ale zároveň by se měla výrazně zvýšit věková hranice. třeba na 35 let. to už člověk má něco málo za sebou, něco si odpracoval, založil rodinu atd, bylo by i zajímavé vědět jaká je volební účast podle věkové struktury.třeba kdybychom vzali kategorii 40+ byla by volební účast procntuálně vyšší?

   Smazat
  2. 21:24
   Ne. Většina obyvatel si prostě myslí něco jiného než vy, události hodnotí jinak než vy a chtějí něco jiného než vy. Respektujte to. Tím, že se z nich pokoušíte dělat nesvéprávné hlupáky děláte hlupáka ze sebe.

   21:31
   Věková hranice pro volební právo nad 35 let jen proto aby vám to nějak vyšlo? Větší zoufalost jsem dlouho nečetl.

   Smazat
  3. elita kterého národa?
   "Elita" vobřezaného národa tu byla třicet let a okupovala náš stát a zotročovala náš národ. Teď se chystá do krimu. Tak vo co gou?

   Smazat
  4. dobra scifi ale jen pro neznalky za kulisama funguje všechno jinak ale před kulisami jsou všichni svati ovšem jako americka vyzva že jednou budem dal tak to mi cosi připomina

   Smazat
  5. 21:55 když už mluvíte za většinu - beru to tak, že si to myslíte Vy, na svém společenském ostrůvku. Kolem a kolem, nedozírné moře ...

   Smazat
  6. 11:31

   O tom co si lidé myslí a co chtějí hovoří výsledky voleb, vy "ostrůvku"! Vystoupení z NATO a EU to rozhodně není.

   Smazat
  7. 11:38
   Tak proč se ta havloimbecilní kolaborantská pakáž TOLIK BOJÍ REFERENDA O VYSTOUPENÍ Z NAT0 A EU???!!!!

   Smazat
  8. 11:38 co si myslí ti, kteří nechodí k volbám, to víte? Koho reprezentují dámy a pánové senátorky a senátoři, chytrolíne?

   Smazat
  9. 21:55 Ekonomická fakta hovoří jasně, stali jsme se vysávanou kolonií, viz např. doc. Švihlíková. To ovšem neznamená, že se v některých věcech něco nepohnulo vpřed. Pokud Vám systémová korupce, lhaní a usurpace EU vyhovuje, asi je to pro Vás výhodné. Znám spoustu lidí, kteří si neuvědomují, co se děje.

   Smazat
  10. 21:31 Taky myslím, že volební právo by měl mít člověk, který se pár let živí vlastní prácí.

   Smazat
 4. třicet let sionisté zneužívali volební právo ve svůj prospěch, Teď, když je Český národ definitivně odkopl do propadliště dějin, chtějí jen změnit! Jak?
  Samozřejmě ve svůj prospěch!
  Chtějí nicotné kriminální tlupy dostat opět do hry!
  Jediným cílem příštích voleb je definitivně vymazat z povrchu země největší nepřátele Českého národa.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vlada-projedna-napad-na-zmenu-voleb-do-Senatu-534794

   Smazat
 5. Volte ty, na které šmejdi nadávají a honí je po soudech, nemůžete udělat chybu!

  OdpovědětSmazat
 6. Jo souhlas s článkem za B je správně bohužel občané zvolily A snad nebudeme muset za 3 roky napravovat škody liberálů z ana.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Občané zvolili, ti občané. Jinak by se psalo " krávy zvolily", příčestí minulé, ženský rod.

   Smazat
  2. 23:22 Mno jo je tam chyba ale mě to je šumák.

   Smazat
 7. Já bych byl pro možnost A/ = zůstat kolonií. Aspoň bude klid.

  OdpovědětSmazat
 8. S těmi kandidáty na prezidenta si dovolím odkázat na tweet pana Hilšera, který uvedl, že zaměstnanci rozhlasu vyvěsili československou a americkou vlajku. Na fotografii jsou ale čtyři vlajky. Československá, sovětská, britská a americká. Je pan Hilšer slepý nebo tupý?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zapomněl jsem uvést, že to mělo být při pražském povstání.

   Smazat
  2. Že by selektivní publicistika ?

   Smazat
 9. Výborný článek, ukazuje na naši realitu, není nikterak nadějná!

  OdpovědětSmazat
 10. Tak si říkám, nebýt těch pár let "komunismu" a dokonce i Ruska, čím by se ti naši "politici" (rozuměno podnikatelé s politikou), zabývali.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.