Reklama

.

.

středa 16. května 2018

Nejvyšší čas začít přemýšlet o naší budoucnosti

Jaroslav Tichý
16. 5. 2018
Reaguji tímto na článek p. doc. Valenčíka pod názvem Hledáme „diskutovatelné paradigma“. Úvodem je třeba jasně říci, že pokud ve zdraví přežijeme pokusy o rozpoutání 3. sv. války útokem na Rusko, začne v krátké době docházet k větším technickým změnám, než si většina z nás dokáže představit. Tyto změ-ny souvisejí s příchodem průmyslové revoluce 4.0, která bude (tak jako všechny předchozí technické revoluce doprovázena zásadními změnami ve společnosti a v jejím řízení). Něco z toho bude obtížné ovlivnit, na něco naopak můžeme mít náš vliv.
V každém případě nastal již svrchovaný čas přemýšlet o naší budoucnosti.


Bez toho totiž nelze ani plánovat budoucnost našeho státu, naší společnosti a návazně ani nás samotných. Postupovali jsme tak jako ANS již před přípravou volebního programu pro loňské říjnové volby, neboť jsme si uvědomovali, rozsah a hloubku přicházejících změn, a to alespoň v rozsahu našich tehdejších znalostí. Kdo tak nečinil, což byly prakticky bez výjimky téměř všechny politické strany, jejich volební programy připomínaly spíše „vzpomínky na minulost“ či „slibem nezarmoutíš“, než by řešily problémy stojící před naším státem a jeho obyvateli. Nejinak je tomu i v případě současného vládního prohlášení. Bohužel.

Iniciativu p. doc. Valenčíka jako ANS vnímáme jako:

· svrchovaně potřebnou a nanejvýš aktuální;
· důležitou k otevření celospolečenské diskuze na téma naší budoucnosti a zásadních opatření k jejímu zajištění

· důležitou pro návazné formulování českých národních zájmů.

Upozorňuji ale na to, že uvedený soubor jeho otázek je postaven na předpokladu našeho dalšího mírového vývoje, tj.:

- bez islamizace naší země a našeho národa a
- bez vypuknutí 3. sv. války a našeho zatažení do útoku proti Rusku.

Pokud nastane kterákoliv z obou uvedených variant dalšího možného vývoje, vše bude jinak.

Zatím se nicméně soustřeďme na variantu našeho dalšího mírového vývoje, ač tento je v současnosti i v blízké budoucnosti velmi silně ohrožen.

K jednotlivým okruhům otázek položených ve shora citovaném článku dále uvádím:

1. Vývoj si vynutí systémové změny (politické, ekonomické a další). Je třeba jít jim v ústrety. To je úkolem alternativy, od současných držitelů moci nic takového nelze čekat, postupovali by totiž proti svým zájmům.

2. Drobné pozitivní změny budou prosazovány postupně, nebudou ale zdaleka postačující. Stávající establishment se bude usilovně snažit je brzdit. Dojde tak k výbuchu/zlomu (nemusí to být nutně v ČR), který odstartuje zásadní změny politické a ekonomické v mnohých zemích světa vč. ČR.

3. a/ Prvotní podstatou změn je průmyslová revoluce 4.0, která (stejně jako ty předchozí) si vyžádá změny v oblasti vlastnických vztahů (zrovnoprávnění 4 forem vlastnictví a významné posílení role státu). Může ovšem jít naopak proti nim, což souvisí s tím, jaké vlivy a jaké pojetí budoucí globalizace v ČR převáží. (zda čínsko-iránsko-indické) nebo ruské). To je i jeden z důvodů, proč nemůžeme zůstat nadále pasivní a pouze přihlížet trpně dalšímu vývoji. To je i důvod, proč musíme formulovat a neprodleně začít hájit české národní zájmy;

b/ životaschopné a konkurenčně úspěšné prvky nové ekonomiky u nás nevzniknou, pokud k tomu nebudou vytvořeny vhodné podmínky. A jediný, kdo je může zajistit, je stát. Bude-li to cizí subjekt (či naše protektorátní vláda na pokyn cizího subjektu) půjde o cizí vesměs plně robotizované továrny u nás, Ty sice budou životaschopné a konkurenčně úspěšné na mezinárodní scéně, nám však nepřinesou v zásadě nic. Uberou jen pracovní místa, přičemž naše protektorátní vláda nebude mít zájem a zejména prostředky k tomu, aby vytvořila pro naše občany pracovní místa nová.

Tyto prvky nové ekonomiky vzniknou na základě politických změn souvisejících s vlastnictvím výrobních prostředků, kde:

A - bude stále více dominovat soukromé vlastnictví a akumulace kapitálu nebo

B – začne se obnovovat státní vlastnictví a úloha státu ve společnosti. Bez znovu vytvoření zdrojů příjmů nebude náš stát schopen vyplácet nezaměstnaným (či všem obyvatelům bez rozdílu) minimální garantovaný příjem či jiný zdroj pro jejich obživu a pro udržení určité kupní síly.

Kterou z cest další vývoj půjde, záleží především na nás, občanech. Při naší další pasivitě lze jednoznačně očekávat vývoj charakterizovaný v té první z obou variant.

4. Odpověď na tuto otázku úzce souvisí se stavem, který u nás nastane. Bude odlišný, pokud se ČR stane:

a/ součástí Evropského islámského chálifátu (kdy odpadne návazně na to úrok a další s ním související nástroje a pravidla, jako např. úloha úvěru a zdroje pro jeho poskytnutí, potřeba nekonečného ekonomického růstu a nesmyslná nadvýroba, která zbytečně spotřebovává zdroje, avšak nenachází zčásti koupěschopnou poptávku) nebo

b/ součástí Euroasijského prostoru. V takovém případě bude důležité, kdo bude jeho lídrem, kdo v něm bude určovat pravidla. Zda:
- stávající globalisté, kteří se (zatím) stěhují z V. Británie a z USA do Číny, resp. druhá větev globalistů, která se má stěhovat z Vatikánu do Iránu nebo
- Rusko.

Těch možností je tedy více. Zápas o hegemona Euroasijské zóny byl již zahájen, není však zdaleka ještě dobojován.

Bude-li další vývoj probíhat podle varianty a/, dojde u nás nepochybně k nahrazování stávajících tržních mechanismů, zatímco v případě varianty b/ lze očekávat spíše zdokonalování stávajících tržních mechanismů a jejich postupné odbourávání v některých oblastech (zdravotnictví, školství, sociální služby apod.).

Ve hře zůstávají ale další (dosud neznámé) faktory, k nimž bude třeba přihlédnout.

5. S postupem času průměrná kulturní a vzdělanostní úroveň lidí v EU i v ČR klesá. Nárůst volného času nahrazováním živé práce její robotizací bude znamenat pro lidi velkou změnu a současně i příležitost k vlastnímu sebevzdělávání.

Lze se ale důvodně domnívat, že většina lidí v uvedeném prostoru nebude schopna této příležitosti využít, aniž by k tomu dostala nějaký impuls či stimul (od státu či od subjektu určujícího nově ekonomická pravidla). Ve stávajících podmínkách totiž tendovala ve své většině k pravému opaku. Nárůst volného času (bez dostatečného a včasného stimulu ze strany vlády) se proto projeví ve většině případů v devastujícím účinku na společnost. Minimálně v prvním přechodovém období.

Nárůst volného času sám o sobě není (a ani nemůže být) předpoklad k přechodu na nový typ ekonomiky. Přechod na nový typ ekonomiky může být ale naopak oním impulsem pro část lidí k tomu, aby se začali věnovat rozšiřování a doplňování vlastních vědomostí. Změna chování převážné části lidí (obrat pozitivním směrem) se však neobejde bez státních stimulů (metoda cukru a biče). Může být tedy okolnostmi vynucena.

6. Je především třeba blíže specifikovat, co vše obnáší pojem „zásadní změny“. V obecné rovině je ale možné zásadní změny realizovat např. ve skupině menších zemí (např. V4 či V4+), pokud se společně domluví na přechodu k nim. Přinejmenším bez očekávání návazných zásadních změn i v širším rozsahu ve světě to bude velmi obtížně realizovatelné (viz např. závislost jednotlivých zemí na mezinárodním finančním systému. A ten bude globalistický jak v případě toho stávajícího „západního“, tak i toho nového „čínského“ – viz např. AIIB apod.) byť jejich podmínky se mohou zčásti lišit.

7. V souvislosti s prosazováním nových systémových změn je nutné počítat s tvrdým odporem současných držitelů moci. Tak tomu bylo vždy v historii, nikdy se příchod průmyslové revoluce neobešel bez válek, tak to již probíhá i nyní, byť jde v našich podmínkách zatím „jen“ o válku hybridní.

8. Obvykle je zapotřebí, aby to pochopilo cca 20 % lidí, ti další se již jen přidají. Část z nich to stejně nikdy nepochopí, někteří z nich o to ani neusilují. Krom toho si uvědomme, že jde o směs různých procesů, které probíhají současně a často působí protikladně. Někteří lidé tyto procesy a možná východiska pro nás nepochopí do soudného dne. Stačí se podívat na většinu našich „politiků“ v parlamentu (viz návštěva P. Ryana, kdy se zcela ztrapnili a kdy předvedli, že se vůbec ve svém řemesle neorientují. Jak jsem psal jindy a jinde, umějí jen politikařit či pletichařit).

9. Změna, která přichází, je vyvolána novou průmyslovou revolucí. Každá nová průmyslová revoluce (tato, stejně jako 3 předchozí – viz Kondratěvovy vlny) přináší s sebou obvykle i související změny v oblasti vlastnictví výrobních prostředků, finančnictví, někdy vytváří i nové společenské třídy, výrobních vztahů, dále pak ovlivňuje děje na mezinárodní i vnitrostátní politické scéně atd. Stávající držitelé moci se tomu brání, přicházející změny jim totiž odeberou jejich moc, postavení a výhody. K předávání moci nedochází v takových případech dobrovolně. Vyvolává mezinárodní i vnitrostátní konflikty, následně jejich řešení násilnou cestou, jejímž výsledkem je překreslování map jednotlivých zemí, příp. i zánik některých z nich a vznik zemí nových, dále pak vznik nových tříd a potlačování některých existujících apod.. Dochází tak i ke změnám držitelů moci na vnitrostátní scéně.

10. Jde zřejmě o nejsložitější otázku ze všech uvedených. Politická ekonomie kapitalismu vycházející z díla Karla Marxe byla uceleným a logickým studijním předmětem v minulosti, dílo K. Marxe bylo ale daleko obsáhlejší.

Od doby K. Marxe se podmínky v mnohých ohledech již dost změnily. Některé z tezí, jako je např. vrcholná fáze kumulace kapitálu a její důsledky, nepochybně fungují i nadále, u jiných to jednoznačně tvrdit nelze (např. klasické rozdělení společnosti na třídy a dnešní představa, kdo vlastně patří např. k dělnické třídě a kdo ne. Naproti dochází k novému jevu, kdy se střední vrstva postupně stává pracující chudobou atd.).

Marxovo dílo ale napomůže pochopit spíše změnu realizovanou v intencích dosavadní globalizace (V. Británie, USA s pokračováním v Číně) než v případě přechodu globalizace na ruský model. Ač i v Rusku je dnes zaveden kapitalistický model hospodářství, o podstatě změny, která souvisí s příchodem průmyslové revoluce 4.0 a která je postavena na vzájemně výhodné obchodní spolupráci, toho zatím příliš nevíme. Ruskem navrhovaný model spolupráce „win – win strategie“ je totiž diametrálně odlišný od klasického kapitalistického modelu kumulace kapitálu a ničení slabších partnerů, který vyúsťuje pravidelně ve válkách.

Obecně lze ale konstatovat, že v případě postupného nahrazování lidské práce stroji bude třeba zajištovat finanční zdroje k vyplácení nepodmíněného příjmu rostoucímu počtu nezaměstnaných. Zatím se hovoří o vyplácení nepodmíněného měsíčního příjmu. Vývoj vyplývající z technického pokroku se tak začíná blížit z tohoto pohledu ke komunismu (odvádění práce podle možností a příjem podle potřeb). Bez ohledu na konstatované odlišnosti čínského a ruského modelu globalizace.

Přes některé odlišnosti oproti původním tezím K. Marxe v současnosti má jeho dílo nepochybně význam pro pochopení přicházejících změn. Dochází totiž k vývoji, který Marx předvídal, byť s některými změnami ovlivněnými změnou podmínek v průběhu času.

Potíž zatím ale spočívá v tom, že jen velmi omezený počet lidí si tyto přicházející změny uvědomuje (stačí se podívat na programové prohlášení připravované vlády v ČR, které tyto změny, stejně jako některé další akutní problémy naší země vůbec nereflektuje).

O to důležitější je vést o těchto otázkách veřejnou rozpravu s cílem ji ale usměrnit ke konkrétním výstupům a krokům. Jinak zůstane jen ve filosofické podobě, což by bylo jednak škoda a krom toho si to naše společnost s ohledem na situaci již nemůže dovolit.

Jak již bylo výše řečeno, celý soubor otázek p. doc. Valenčíka, jakož i tento můj článek se zabývají úvahami ohledně našeho dalšího života v mírových podmínkách. Pro případ naplnění hrozby islamizace našeho státu a společnosti či pro případ našeho zatažení do války s Ruskem je třeba klást zcela jiné otázky. Odpovědi na ně budou pak rovněž diametrálně odlišné od těch výšeuvedených.

67 komentářů :

 1. Potřebujeme mladého, silného, osvíceného diktátora, jehož jedinou ambicí bude pro svůj národ položit život.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 12:48 Kalousek.

   Vymazat
  2. No nevím, jestli to, co potřebujeme, je mít v čele státu diktátora. Ať už jakéhokoliv.

   Vymazat
  3. Anonymní16. května 2018 12:48
   Diktátoři si neuzurpují moc proto, aby za někoho pokládali život!! P.K.

   Vymazat
  4. Anonymní16. května 2018 13:44
   „.. Kalousek.“
   Co je s ním? On je mladý, silný, osvícený, s ambicí položit pro svůj národ život? P.K.

   Vymazat
  5. Diktátoři hlavně rejžujou do vlastní kapsy.

   Vymazat
  6. 13:44 Kalousek je ochoten položit život za USA, ale pouze orálně. Jinak je to hovno parazitující na našem národě pod křídly protektora.

   Vymazat
  7. 15:38 Prosím pochopte,že můj "nárh", je myšlen ironicky. Osobně mám pana Kalouska rád asi jako trn v prd...

   Vymazat
  8. K DISPOZICI JE NÁRODNI PROGRAM OBČANŮ VOLIČŮ

   tak nám voličům zbývá jen maličkost

   HLEDAT SILY K JEHO USKUTEČNĚNI!

   Kdy to začne u ANS neni stále známo.
   Už jste si osvojili drazi přátelé jeho body,aby jste dali najevo,že voliče potřebujete,nebo jste stále ještě nepochopili kde hraje muzika a
   neumite dodnes POCHOPIT co NP obsahuje, ačkoli ho dobře znáte i s dalšimi svému štěsti se vzpírajicimi dubovými hlavami z ČSNS?

   DO TOHO PŘÁTELÉ.ROZNESTE HO NA SVÝCH PRÝ INTELEKTUÁLNICH KOPYTECH NEBO JSTE ÚDIVEM JEŠTĚ STÁLE NA VĚTVICH,ČI CO?

   Vymazat
 2. 13:44
  Byl by určitě menším zlem než prolhanej a podělanej Blbiš!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já Babiše nehájím, já ho nevolil. Ale nějak si takového "osvíceného diktátora" v reálu neumím představit.

   Vymazat
  2. 13:55
   Já ano,ale z mladých,"""nezkorumpovaných politiku"""mně bohužel žádnej nenapadá.

   Vymazat
  3. 14:55 Sobotka.

   Vymazat
  4. 14:55 Mladý osvícený diktátor? To je přece nesmysl. I kdyby někde nějaký existoval, nikdy by se do čela státu nedostal.

   Vymazat
  5. 16:09
   Já bych o jednom věděl – syn knížete Švancemberka. Už má hodně, tak nebude krást, má vztah k česku a česky by se snad také naučil.

   Vymazat
  6. 17:56 Že bychom ho dosadili na trůn a zavedli tady opět monarchii?

   Vymazat
  7. 18:37
   No tak ne, diktatura je lepší.

   Vymazat
 3. Místo dikrátora je potřeba změna státu, jeho ústavního a právního řádu. Taková změno dokáže donutit občany chovat se slušně a nezlobit lépe než diktátor ...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 14:08 Jakou změnu ústavy byste si představoval?

   Vymazat
  2. Jde změnu "státu, jeho ústavního a právního žádu" jako celku. Změna ústavy nic neřeší a radikální požadavek na změnu ústavy je v současnosti trestným činem proti ústavnímu pořádku, ne-li vlastizradou.
   Změnu ústavy si proto musíte představit sám a nechat si ji pro sebe, abyste nebyl obviněn a exemplárně potrestán ...

   Vymazat
  3. 14:29 A ta změna ústavy a právního řádu jako celku by měla vypadat jak?

   Vymazat
  4. Třeba právní stát nahradit sociálním státem. Co znamenají uvedené pojmy si už musíte vyhledat z dostupných zdrojů.

   Vymazat
  5. 14:47 Nahradit právní stát sociálním státem v tomto podání považuju jen za prázdné heslo. Promiňte.

   Vymazat
  6. NAHRAZOVAT NYNĚJŠI NEEXISTUJICI PRÁVNI STAT

   sociálnim statem no to by byl fakt požer!
   Mohli bychom se navzajem vraždit,znásilnovat na potkáni a krást,to by byla prima anarchie a žádný sociálni stát.
   No to si tady poznačime,aby ae s tim dalo supi operovat!

   JINAK SLOVO SOCIÁLNISTÁT BYLO ZÁMĚRNĚ V ÚSTAVĚ VYNECHÁNO,ABY JSTE BLBI MIZEROVÉ MOHLI BÝT VYKRADENI NA PLECH!

   Vymazat
  7. Právní stát je fraška pro hlupáky, kteří věří ve vládu nějakého imaginárního práva, které tvoří mezi sebou soutěžící politické strany.
   Sociální stát tuhle frašku odmítá, je to silný stát který vládne sám podle pravidel, které jsou mu vloženy do základů a jsou tvrdě kontrolovány občanskou veřejností.

   Vymazat
  8. 16.31

   Konečně je tu někdo,koo můžeme volit a ne,že ne ANO!
   Vaši voliči!

   Vymazat
  9. to ale vyžaduje odhodlané obyvatelstvo, které je ochotné přijmout odpovědnost za stát na svoje bedra a ne už ve většině tupou a globalizovanou masu konzumentů, kterým dnešní zdánlivý "blahobyt" věcí které si mohou kupovat ke spokojenosti stačí. Myslím že tudy cesta nevede. Může to vyřešit jen nějaký silný otřes ze kterého vyjdeme buď se štítem anebo na něm.

   Slávek z Brna

   Vymazat
  10. ODHODLANI OBČANÉ UŽ VI,ZA CO MAJI BÝT ODHODLANI

   sepsali to ve svém Národnim programu.Opakujeme proto,že je třeba nyni jen maličkost

   HLEDAT SILY K JEHO USKUTEČNĚNI.

   V prvni řadě odhalit,že jsou občané podváděni celou politickou třidou sprostých Šmejdů,která jim krade hlasy jejich ohlupovaci mašinerii OHLUPOVADEL lži a podvodného jednáni zkreslovánim informaci tak sprostě,že docházi právě na základě podvodnických lživých informaci k volbám nekvalitnich zástupců a to už skoro třicet let a je možné,že takové volby snad ani vůbec neplati!
   Když si koupíte vadný výrobek výchvalovaný podvodniky a ten nemá popsané vlastnosti je to podvod a je jen otázka času,kdy to voliči pochopí a začnou se podvodnikům šiřicich zlo bránit a to ve vlastnim zájmu!
   Jsou tu prvni plány odmitnout politickou třidu sprostého zla a založit vlastni hnuti v

   KOALICI TŘI HVĚZD!¨

   Vymazat
 4. „Obecně lze ale konstatovat, že v případě postupného nahrazování lidské práce stroji bude třeba zajištovat finanční zdroje k vyplácení nepodmíněného příjmu rostoucímu počtu nezaměstnaných.“
  Není tu něco špatně? Jaký rostoucí počet nezaměstnaných? To plánujete úžasnou společnost. P.K.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Žádná práce nebude,protože i zadek vám bude utírat robot a vy budete jen žrat a kakat!
   Orgasmus dostanete ve formě rány do palice!

   Vymazat
  2. Anonymní16. května 2018 16:37
   Jo, takhle to bude. Budeme si žít, jako eurokomisaři v důchodu. Tak to tedy hurá, hurá, hurá. P.K.

   Vymazat
 5. Když se národ dostane do velkých nesnází,demokracie je mu k ničemu, je potřeba nastolit na určitou dobu omezenou diktaturu.To věděli už i staří Řekové...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A staří Římané tuplovaně. Diktátor orbánovského střihu by mi vůbec nevadil. Pokud zatočí se Sorošem a postaví se Bruselu a migrantům, beru ho všema deseti.

   Vymazat
  2. Byli ustanovováni v případě ohrožení, aby vedli armádu proti nepříteli. Velká neznámá byla, co nastane po vítězném skončení války. Ponechá si diktátor moc, nebo ji vrátí senátu? P.K.

   Vymazat
 6. Článkem citovaný předpoklad mírového vývoje (- bez islamizace naší země a našeho národa a
  - bez vypuknutí 3. sv. války a našeho zatažení do útoku proti Rusku), není úplný. Ve značné míře budou rozhodovat o našem rozvoji události: (a) uvnitř EU (poměry mezi Německem, Francií, Anglií), ale rovněž (b) vně EU, dle vývoje vztahů Ruska s USA a s Čínou. Tyto vztahy v zásadní míře určují (již dnes) vývoj v EU (smlouva s Iránem, velvyslanectví v Jeruzalémě..), i u V4, resp. ČR (střídání vlivových uskupení ve prospěch nové administrativy USA, potažmo i Ruska a Číny). Autor se těmto změnám v dalším textu věnuje podrobně a je nutno s jeho názory živě souhlasit. Kruciální otázkou však zůstává, jak (kde) najít v ČR vlivové, mocenské uskupení, které by bylo schopné správným způsobem pracovat na národním rozvoji, v následujících turbulentích časech. Zdá se, že je možné počítat pouze se strukturami napojenými na SPD a ANO.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. PERFEKTNÍ STRUKTUROU UŽ JE OSV

   tedy nepolitická společnost voličů a stači,aby začala se svou

   DIKTATUROU SLUŠNÝCH OBČANŮ VOLIČŮ

   a svou novou ideologii SOLIDARISMU s prima heslem
   SOLIDÁRNI SPOLEČNOST PRO VŠECHNY.

   Tak si to vy mizerové konečně osvojte,kolikrát vám to tady máme oslit, no ni?

   Vymazat
  2. Anonymní16. května 2018 16:23
   „Tak si to vy mizerové konečně osvojte,kolikrát vám to tady máme oslit, no ni?“
   Neptejte se, stejně to budete oslit stále dokola. Ale už Vám mohlo dojít, že to pro zavedení té Vaší diktatury, asi nestačí. P.K.

   Vymazat
  3. Tak PK navrhněte něco lepšiho

   na př přejit na islam a zdynamitovat Babičokla,to by byl vy volotrkovié aspoň pohyb vpřed a stačilo to i k diktatuře pana Belzebuba který by ho hned i šoup jako topivo pod kotle!?

   Vymazat
  4. Anonymní17. května 2018 1:28
   Mojí volbou je demokracie, ta je lepší než ty Vaše diktatury. P.K.

   Vymazat
 7. Co se budoucnosti týče, bude muset na Zemi vzniknout Planetární vláda, protože demokracie většinově nevyspělými státy světa je zničením těch nejvyspělejších, které by jim musely demokraticky ustoupit.

  Samozřejmě, že bude muset jít o vládu silovou, protože své většinové vůle se tyto primitivní státy a jsou jimi myšleny především ty nábožensky rozumově nemocné a vlastně i rozumově neschopné, nevzdají dobrovolně. Náboženství nemá co do činění s vládou, protože vnucuje ideologii vzdorující zdravému rozumu všem, slepou vírou se prostě vládnout nedá a ani nesmí, nebyla by to vláda ale jen touha.

  RB OSN je nefunkční, protože vládnout nelze vzájemnými nepřáteli, vládnout může jen jeden z nich, aby bylo jednotné vedení - velení a hierarchie,... jako je Bůh jen jeden a vládne. V případě lidí a Země samozřejmě státy stejného smýšlení a demokracií mezi nimi,... protože navzájem nepřáteli nejsou. OSN pouze udržuje současný stav,... rádoby mírový ale jde už jen o stagnaci. Vláda stagnací být nemůže, respektive nesmí, protože stagnace je ve svém důsledku zaostávání zánikem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. --- Právě jste slyšeli slova blba, směji se a rád souhlasím, protože je to fantasmagorie předpokládající válku a nebo nejspíše války. Možná zničení Země a její lidské civilizace. Nyní je období takové vědecké, technické a všeobecně zbraňové úrovně, že lze planetu i zničit a především vylidnit.

   Vždy je to tak, je to vývoj, kterým zákonitě prochází každá civilizace. Nejde to jinak. A přesto je možné vládnout tak, jak je v předešlém příspěvku uvedeno. S pomocí těch, kteří jsou už vývojově výš a čekají na vaši žádost o pomoc, protože zatím je stále jen usilovně ignorujete a odmítáte, aby se nepletli do vašeho života, kterému chcete sami vládnout,... rozumějte absolutisticky lidem.

   Vymazat
  2. --- Takže si vyberte, vy vyspělé státy Země: Buď váš demokratický zánik ve prospěch primitivní většiny světa a nebo války umožnící vaši vládu proti nim, respektive i jim a nebo naši pomoc a vaši vládu Zemi bez válek.

   Vymazat
  3. Řekněme si to jasně: Náboženství je kritériem zdravého rozumu a my nebudeme ani jednat s kýmkoliv, kdo zdravý rozum odmítne užívat.

   Vymazat
  4. 18:13 To jako věřící člověk je podle vás někdo, kdo nemá zdravý rozum? Nebo jsem vás špatně pochopil?

   Vymazat
  5. 19:13 Slepá víra je opakem zdravého rozumu.

   Vymazat
  6. 19:24 Já o slepé víře nenapsal ani čárku. Já mluvil o úplně normálních věřících lidech.

   Vymazat
  7. 19.24
   A není ten zdravý rozum také vírou v nějaké pitomosti. Viz víra v pravdu a lásku ..
   A není přesvědčení člověka o jeho zdravém rozumu, vírou hlupáka o svojí vyjímečnosti ?
   Já mám pocit, že lidstvo se "zdravým rozumem" se čím dál víc podobá nemyslícím živočichům.

   Vymazat
  8. 19:56 Normální je myslet a nevěřit slepě.

   Vymazat
  9. 20:03 Takže věřící člověk není schopen normálně myslet???

   Vymazat
  10. 20:09 Slepě věřící člověk není schopen normálně myslet.

   Vymazat
  11. 20:16 ??? Kdo je to proboha "slepě věřící člověk"??? ... Když už to píšete asi potřetí ...

   Vymazat
  12. 20:19 Pojímat informaci, kterou nelze ověřit, respektive prokázat, za pravdivou, to je slepá víra, která vylučuje zdravý rozum, respektive logické myšlení na základě skutečnosti.

   Vymazat
  13. 20:30 To je váš názor. Já ho nesdílím. Evidentně o víře nevíte lautr nic.

   Vymazat
  14. 20:39 "My křesťané věříme v Boha Otce, Syna a Ducha svatého." . "To nic není, tom my vyznavači science-fiction věříme i v jeho příbuzné, například v jeho bratra a dvě sestry a vnuky a pravnuky a prapra a v mnoho svatých duchů a prdů, s prominutím." .

   Vymazat
  15. Bůh - o je nejstarší fake news.

   Vymazat
  16. 21:09 Nejde o to, jestli je nebo není, jde o to, že je to možnost, kterou nelze prokázat. Tvrdit, že má dokonce syna, sorry, nejsem natolik magor.

   Vymazat
  17. Kde není Boha, tam nalezneme jenom bučícího Vola .....
   Neser se do křesťanů, bez nich by si skákal ještě po stromech jako opice .. Debile

   Vymazat
  18. 21:22 O tom to bylo. Ta vývojová úroveň víry v Boha v rámci nějakého náboženství, tak ta už pro některé lidi a národy skončila, už ji překonali vývojově. Křesťanství mělo obrovský význam pro lidstvo, a pro národy na primitivní úrovni je stále potřebné a i nutné. Určovalo směr myšlení i vývoje a díkybohu za něj. No, ale například v Česku je aktivních křesťanů už jen asi sedm procent a celkem asi patnáct z počtu jeho obyvatel. V Česku asi každý věří v Boha,... ale ne v křesťanství,... protože ty jeho systémové debility už nelze ani číst a nemyslím tím vůbec moudrost Bible.

   Vymazat
  19. Které pasáže z Bible považujete za "moudré"? Prosím, podělte se zjištění a nenechávejte si ho jen pro sebe.

   Vymazat
  20. 21:38 Kdybyste tak mluvil sám se sebou, tak se urazíte.

   Vymazat
  21. Vy jste mi ale neodpověděl! Takže znovu: Které pasáže z Bible považujte za "moudré"? (jak v předešlém uvádíte)

   Vymazat
 8. Pane Tichý, je to marné. Pravidelně čtu Vaše články a pravidelně a marně hledám v diskuzi někoho, kdo chápe, o čem píšete, je ochoten téma přijmout za své a bojovat za jeho realizaci.
  A vy vážení diskutující, neztrácejte čas sezením u klávesnice a vyrazte do Kauflandu (Lidlu, Billy, Tesca), právě začínají sakční slevy na banány, mandarinky, toaletní papír a pražskou šunku. Tam jistě uplatníte své myšlení lépe než u tohoto článku...

  OdpovědětVymazat
 9. Článek p. Tichého je spíše o vizi a její prosazení.
  Diskutující hledají řešení současné situace a formu nápravy systému, přičemž bojují mezi sebou.
  Potom že neplatí heslo :
  Vstanou noví bojovníci !!

  OdpovědětVymazat
 10. Průmyslové revoluce 4.0 opravdu vše změní a proto je třeba nové občany kteří se nebudou bouřit když dostanou minimum na přežití.

  OdpovědětVymazat
 11. Now I have disassembled it and it and tried to put it into my computer using a free SATA port. The only place I can see the drive though is under Computer Management -> Disk Management. At the File menu, use the Add Folder To Library command. Direct the Browse for Folder window to the iPod Music folder you copied to recover data from dead android phone internal memory.

  OdpovědětVymazat
 12. Kapitalismus je ve své podstatě motor bez regulátorů otáček.
  To slavné 4.0 bude počátek nutného konce kapitalismu jako takového.
  A ani kapitalismus vyšší úrovně, jako je imperialismus, ho nezachrání.

  OdpovědětVymazat
 13. Ekonomický systém ( jeho motor ) se údajně sám reguluje trhem.
  Žvot společnosti je regulován pravidly - zákony, které jsou vytvářeny podle ideologického lidského myšlení, odtrženého od reality, které se staletí nezměnilo.
  Zákon podle svého názvu není lidským ideovým výmyslem, ale je ve vědě zevšeobecněným poznáním principů fungování reality. V případě společenské vědy, za kterou se právní pavěda považuje, by měl být zákon založen na zevšeobecněném poznání principů utvářejících lidskou společnost.
  Dnešní biologie, ekologie a další vědy o životě objevují stále nové zákony, kterými se řídí realný život a jeho společenství v přírodě.
  Lidská společnost se ale stále řídí právním systémen státu a zákony vycházejícími z ideových bludů minulých století.

  OdpovědětVymazat