Reklama

.

.

pondělí 7. května 2018

Václav Klaus a Karel Marx

Radim Valenčík
7.5.2018 blogg autora
Václav Klaus mě svým pečlivě připraveným vystoupením v Trevíru hodně zklamal. A mrzí mě to, protože mu v dnešní době téměř ve všem (tedy, když zrovna neamnestuje) fandím. Považuji ho za člověka, který si uchoval úctu ke vědě a který na sobě stále tvrdě pracuje, aby se dobral pochopení podstaty současného dění. Řada věcí, které v Trevíru řekl, jsou pravdivé a výstižné.


Bohužel v tom nejdůležitějším se nejen mýlí, ale způsobem své kritiky se dostal na úroveň prznitelů Marxe. Vztah mezi dílem a jeho možným zneužitím je složitý a diskuse k tomuto vztahu budou existovat vždy, protože definitivní řešení asi neexistuje. V určitém smyslu má Klaus pravdu, když říká, resp. parafrázuje: "Jeden významný myslitel kdysi řekl, že se síla jakéhokoli učení nejlépe projeví v jeho trivializaci." Jenže zrovna tak by bylo možné vyslovit další moudra, jako třeba:

Čím je myšlenkový odkaz kohokoli významnější, tím je větší snaha různých parazitů si přisvojit jeho výklad, odkaz zprznit a následně zneužít.

- Trivializace každého významného díla, které obsahuje přesahy oproti stávajícímu poznání, znamená jeho podřízení pohledu, který tyto přesahy nepochopil a zůstává na úrovní zastaralého poznání.


A tak dále a tak dále...

Problém Klause je v tom, že metoda jeho hodnocení Marxe je v podstatě shodná s metodou, kterou, jeho slovy "kulturní marxismus (nedaleko od Trevíru vzniklá frankfurtská škola Adorna, Horkheimera a Habermase)" prznil Marxe:

- Ignoruje se metodologie, se kterou Marx pracoval (a už vůbec se nevyužívá její přínos).

- Marxovo dílo se rozseká na kousky

- Z těchto kousků se vyberou úryvky, které se zveličí (pro potřeby zneužití, viz např. Adorno, nebo naopak kritiky, viz např. Klaus).

- Příslušné úryvky se účelově zařadí do předem připraveného výkladu určité dějinné souvislosti (čím má být podpořen význam této souvislosti, v jednom případě jako pozitivní příklad hodný následování, ve druhém případě jako negativní zavrženíhodný případ).


Mimo jiné stejným způsobem, s využitím stejného postupu a stejné metody, postupovala i většina těch, u kterých Klaus dle vlastních slov "Marxe před téměř šedesáti lety povinně studoval". Působil jsem 12 let v tomto prostředí, ve kterém nám např. bylo vyhrožováno vyhozením z práce, když budeme číst Marxovy "Rukopisy ´Grundrisse´" (pochopitelně jsme je četli tím pozorněji).

Ale takto by vědec neměl postupovat. Nalézání pravdy předpokládá vytváření určitého provázaného systému poznatků, každé dílčí tvrzení má smysl jen v určitém kontextu, součástí vědeckého poznání je i umění komunikovat se znalostí kontextů.

uuuuuK některým prvkům metodologického odkazu Marxe:uuuuu

1. Marx je především jedním z nejlepších mistrů práce s pojmy, tj. ve využití vzájemného vymezení pojmů, aby v realitě identifikoval, resp. rozpoznal podstatu toho, o co jde, a začlenil příslušný podstatný fenomén do systému poznání. Jedná se o jeden z nejdůležitějších kroků v rozvoji poznání, který v dnešní postmoderní době dost vymizel. A proto se stále jen opakují sterilní konstrukce setrvačného vidění reality bez schopnosti těch, co takto provozují imitování vědy, vidět podstatné přesahy. (Tato kritika se samotného Klause netýká, ten umí pracovat s pojmy a umí pojmenovat to, co druzí nevidí.)

2. Společenský vývoj můžeme nahlížet různě, metodologicky významné však je vidět a chápat společenský vývoj jako přírodně historický proces, jako proces, ve kterém člověk (společnost) přetváří přírodu, a od tohoto procesu přetváření přírody se odvíjí sebeutváření člověka (společnosti). To neoklasická ekonomie neumí a je to jedno z jejích nejvýznamnějších omezení. (Jakkoli počínaje E. v. Böhm-Bawerkem vnesla do vývoje ekonomického myšlení nové prvky a odhalila řadu jednostranností v Marxově díle, resp. závěrů, které neplatily tak obecně, jak Marx předpokládal – v upozornění na tuto skutečnost má Klaus pravdu, část odkazu Marxe v oblasti ekonomické teorie zastarala, ale to je u vyvíjející se teorie přirozené.) Marxův monismus na základě přírodně historického pojetí vývoje společnosti je dnes rovněž velmi významný jako protiváha relativizující postmoderny.

3. Rovněž tak Marxovy poznatky v oblasti zájmové podmíněnosti jak rozvoje poznání, tak i při jeho aplikaci nejsou úplně nevýznamné. Povinností dobré teorie (včetně ekonomické) je zkoumat zájmovou podmíněnost rozvoje a uplatnění teorie v praxi, včetně identifikování příslušných mezičlánků. (Některé prvky jsou v Marxově díle překonané, to, že zájmová podmíněnost existuje, že ekonomická věda by měla přispět k jejímu identifikování, že problém vztahu teorie a praxe je rovněž předmětem teorie však platí; Klaus se spousty problémů ve svém úsilí prosadit liberální myšlení mohl vyvarovat, pokud by si něco z této části Marxova metodologického odkazu zcela pragmaticky osvojil v kontextu s prosazením orientace na svobodného a zodpovědného jednotlivce.)

Pro úplnost uveřejňuji celé Klausovo vystoupení v Trevíru (kurzivkou), do kterého vkládám své, jen stručné, poznámky:


Václav Klaus: Dvě stě let od narození Karla Marxe a jeho nová obří socha v Trevíru

Děkuji za pozvání na dnešní setkání, které, alespoň doufám, je akcí protestní. Že tedy není ani oslavou, ale ani pouhým pasivním připomenutím Karla Marxe. Přišli jsme sem proto, abychom varovali před bagatelizováním vlivu, který Marx po celých uplynulých dvě stě let ve světě měl, a stále ještě má.

Nehodlám zde teď rozebírat jeho dílo a polemizovat s jeho hlavními, už tisíckrát rozebíranými a kritizovanými tezemi, na to jsou akce jiné. Nejsem ale ani pro lacinou trivializaci Marxe. Nezjednodušujme si to. Marx byl – ať se nám to líbí nebo nelíbí – významným reprezentantem společenských věd a jedním z největších a nejúspěšnějších ideologů v dějinách, i když v mém oboru, tj. v ekonomii, měl a má druhořadý význam. Půl století si pamatuji výrok jednoho z největších ekonomů druhé poloviny dvacátého století Paula Samuelsona, že Marx sice byl významný "social scientist", ale v ekonomii byl "postricardiáncem menšího významu". Vyslovil to v roce 1968, v okamžiku stopadesátého výročí Marxova narození, kdy Marxova hvězda pořád ještě stála hodně vysoko (ač jsme mnozí její falešný svit už tehdy dobře viděli).

K tomu:
Očima P. Samuelsona, pokud bychom jeho pojetí ekonomie brali jako univerzální, by se to takto jevit mohlo. Z hlediska vývoje ekonomie jako vědy, z hlediska dalších otázek, které pod ekonomickou teorii spadají, je to hodně zjednodušující.

Dnešní den je třeba využít jako výzvu k přemýšlení o tom, k čemu mohou zdánlivě nevinné, na první pohled scientistně a akademicky vyslovované myšlenky ambiciózního, nesmírně pracovitého a cílevědomého intelektuála ve světě, který čeká na své radikální věrozvěsty, vést. To říkám jako někdo, kdo prožil více než čtyři desetiletí svého života v politickém, ekonomickém a sociálním systému, který Marx svým dílem předurčil, propagoval a svou předstíranou vědeckostí v očích mnoha lidí legitimizoval. A jako někdo, kdo Marxe před téměř šedesáti lety povinně studoval.

K tomu: Marx rozhodně neadresuje své dílo jen "radikálním věrozvěstům", resp. ani ne především jim. Marx si velmi dobře uvědomuje, že rozhodující je akceptování poznatků vědeckou obcí, a proto se obrací především k ní. A zůstává důsledně na půdě vědy, kdy svá tvrzení formuluje jako zdůvodněnou alternativu vůči korektně reprodukovanému stávajícímu poznání. Pokud ho někdo kritizuje, měl by být v argumentaci alespoň tak korektní, jako on.

Často se dostáváme do konfliktu s názorem Marxových věrných stoupenců, kteří jsou i dnes přesvědčeni, že Marx světu odevzdal skvělé myšlenky, ale že ty nebyly správně pochopeny, interpretovány a realizovány. Že bylo jeho učení zneužito, zjednodušeno, ztrivializováno. S tím zásadně nesouhlasím. Jeden významný myslitel kdysi řekl, že se síla jakéhokoli učení nejlépe projeví v jeho trivializaci. Přesně to se – oprávněně – stalo Marxovi. Marx se stal ikonou socialismu a komunismu.

K tomu: O tom jsem již hovořil.

Jeho útok na kapitalismus a tržní ekonomiku předznamenal celé dvacáté století se všemi jeho ničivými ideologiemi a praktikami. A hrozí s překvapivě narůstající silou i ve století dvacátém prvním. Marx kapitalismus a tržní ekonomiku odstranit chtěl a navíc dobře věděl (a říkal to výslovně), že uskutečnění komunistického ideálu vyžaduje diktaturu proletariátu. Diktatura, byť ne proletariátu, byla po roce 1917 v Rusku a později v dalších zemích světa – s desítkami, ne-li stovkami miliónů obětí – zavedena. Marx k tomu přispěl výrazně.

Je známá jeho aktivistická a intelektuály burcující teze, že myslitelé nesmějí svět pouze vykládat, ale že ho musí i měnit. To se mu skutečně podařilo. Komunistické diktatury dvacátého století od Marxe oddělit nelze, jakkoli by si to jeho dnešní stoupenci tolik přáli.

K tomu: Pokud někdo zná Marxovo dílo, pak si nemůže nepovšimnout toho, že Marx velmi podrobně hovoří o pozitivní roli trhu i kapitálu, teprve pak následně o historické omezenosti těchto fenoménů. Dobu této omezenosti však posouvá hodně daleko. Například zdůrazňuje význam trhu za socialismu (Kritika Gotthajského programu). Pravda je, že jeho učení o úloze dělnické třídy (diktatuře proletariátu) je dnes nutné podrobit výraznému kritickému přehodnocení. Ale toto přehodnocení včetně oprávněné kritiky a včetně praktických důsledků původní koncepce nelze dělat zkratkovitě.

Postavení obřího Marxova pomníku, navíc financovaného stále ještě převážně komunistickou, Marxem inspirovanou Čínou, považují mnozí lidé nejen v jeho rodném Německu, ale i u nás za výsměch. Za výsměch dějinám, za výsměch obětem režimů, které vznikly na bázi Marxova učení, za výsměch dnešku. Tento pomník je totiž produktem dneška, dneška, který svobodnou společnost a tržní ekonomiku opět odsouvá do pozadí. Je to i dnes prováděno v duchu Marxova učení, tentokráte převedeného do formy kulturního marxismu (nedaleko od Trevíru vzniklé frankfurtské školy Adorna, Horkheimera a Habermase).

K tomu: Čína není komunistická, takové zjednodušení bych opravdu nečekal. A míchat sem Frankfurtskou školu?

Znovu se nám vrací – byť v nových podobách a pod novými prapory, tentokráte méně rudými, o to více zelenými a duhovými – revoluční utopismus, který kapitalismus dnešní doby považuje za stejné selhání, za jaké ho před sto padesáti lety, kdy dokončoval svůj Das Kapital, považoval Marx. *Tento revoluční marxismus je i v současnosti naším zásadním nepřítelem.

K tomu: Plně souhlasím. Jen tak trochu nechápu, kdo reprezentuje Klausův "kapitalismus dnešní doby". Klaus ano a v tom mu fandím, pokud budu moci mu i pomůžu. AfD? To si nejsem tak jist, určitě ne celá. Juncker asi ne, toho Klaus zavrhl. Co Merkel nebo Macron? Nebo Trump za Velkou louží?

Co zrodilo Marxe a tisíce či spíše miliony jeho následovníků? Byla to především nepokora před člověkem a lidskými dějinami. Tváří v tvář nespravedlnostem a nedokonalostem, kterých je v každé lidské společnosti dostatek, Marx a marxisté prosadili názor, že je nutné starý svět zbourat a začít jakoby od nuly, jinak, nově, bez respektu k dosud vytvořenému, bez respektu k obřímu společenskému dědictví, které je produktem minulých generací, bez pokusu navázat na minulost a spokojit se s dílčími, my ekonomové bychom řekli marginálními změnami. Marxismus vznikl jako plod nepochopení a/nebo nerespektování společenských zákonitostí a samotné lidské podstaty. Vznikl na bázi předpokladu, že jsou lidé v zásadě stejní, že jsou pouhou součástí celku, který může a musí být řízen shora, nikoli být evolučně utvářen na základě svobody a svobodného jednání každého jednotlivce.

K tomu: Ale to ne. Tady Klaus jen dokumentuje to, jak špatně ho před 60 léty marxisté Marxe učili. K tomu snad jen toto, kdo ví, bude vědět, o co jde: SVOBODNÝ ROZVOJ KAŽDÉHO JE PODMĺNKOU SVOBODNÉHO ROZVOJE VŠECH. (Marx je bytostně spjat s pojetím člověka jako svébytné individuality, jako toho, jehož základní náplní života je svobodný rozvoj.)

Marxismus je třeba znát i dnes. Nepřetržitě vznikají nové, pro svobodu člověka nesmírně nebezpečné ideologie, které sice na první pohled nemají s původním marxismem nic společného, ale ve skutečnosti jsou budovány na stejném základě. Proto nesmí být dnešní výročí oslavou Marxe a marxismu, ale varováním před ním. Musí být výzvou k zamyšlení a k otevření očí. A k "prokouknutí" těch ideologií, které – ač si to leckdy nepřiznávají – z marxismu přímo či nepřímo, vědomě či nevědomě, vycházejí.

K tomu:
V tom se s Klausem shodnu. Jen bych ho doplnil, že by to chtělo taky trochu znát skutečného Marxe, tedy to, co napsal přímo on, a nikoli jen toho ukradeného, toho ze seconhandu, toho ze sekundárních zdrojů upravených marxisty.

Je mimo veškeré chápání, že se dnešního odhalování Marxova pomníku účastní nejvyšší představitel Evropské unie. Pro řadu lidí je to překvapení a zklamání. Pro mne nikoliv. Pro mne je to přiznání vlivu, který Marx na náš dnešek a na progresivistický, téměř marxiánský projekt evropské integrace v jeho dnešní podobě Evropské unie má.

K tomu: Tak nějak to taky cítím. Raději než stavět pomníky poctivě si něco od Marxe přečíst. Stavění pomníků vždy vede k té již diskutované trivializaci odkazu bez znalosti původního textu.Václav Klaus, podklad pro vystoupení na akci "AfD gegen Marx-Kult", Best Western Hotel, Trevír, 4. května 2018.
Publikováno v deníku Právo dne 5. května 2018.
Celé spolu s dalšími materiály viz: http://institutvk.cz/clanky/1127.html


49 komentářů :

 1. "Považuji ho za člověka, který si uchoval úctu ke vědě a který na sobě stále tvrdě pracuje, aby se dobral pochopení podstaty současného dění."

  - To si snad pan Valenčík dělá legraci?!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. KOPECKÝ NEDĚLEJTE SI Z TOHO NIC,ŽE SE DOCENT

   načisto poplantal.On nechce vědět,že Klaus je a zůstane neomarxista,který nám ubohým jeho obětem přinesl na hřbetě

   KAPITALISMUS BEZ PŘIVLASTKŮ,ODRŮDU GANGSTERISMU.

   pan Valenčik pravděpodobně svým slepým obdivem ,asi zbláznil nebo co!
   Klaus si prý hezky prostudoval strejdu MARXE ,aby věděl jak uškodit všem domorodcůnm ČR a to také UDĚLAL.
   A hodlá škodit dál!
   Na to jak, upozornuje NÁRODNI PROGRAM OBČANŮ VOLIČŮ hned v několika bodech.
   Je fakt neuvěřitelné,že neexistuji v ČR téměř žádni vizionáři natož,aby to poznali ubozi brouci,kteři nestačili absolvovat pravou českou školu jak křivit kusadla!

   Vymazat
  2. DOCENTE OPTEJTE SE VAŠEHO IDOLU CO JE TO BEZ.

   kterým oblbil všechny prý intelektuály co jich jenom v zubožovaném Česku jenom je,že se nikdo z nich nezeptal které,že to přivlastky jsou CO NECHCE a tak tomu je dodnes!
   Zkuste to pane VÁLEČNÍKU vysvětlit tady publiku,pokud víte vo co de sám, ABY TO BYLO JASNÉ VŠEM to by se fakt hodilo,anebo at vám to vysvětli sám KLAUS a vy to reprodukujete souvětim

   KLAUS MI ŘIKAL,ŽE MI RADŠI NEŘEKNE NIC neni liž pravda!

   Vymazat
  3. No ten Klaus je fakt už starý a měl by čist alternativu,nebot by se tu dozvěděl,že si jeho neomarxisté dali předělat toho strejdu Marxe tak,aby mu majitelé velkých peněz zdemoloval ten jeho KAPITÁL na úplný opak.
   Nyni,když zmizeli dělnici a rolnici,stali se vytouženou buržoasii,tak do zrezivělé káry si zapřáhli tu nejhorši spodinu společnasti a dali jí do ruky diktaturu prý humanistů potažmo islamistů,aby tito lháři a špinavci podporovali jejich moc ukradenou polopravdami a lživým tiskem a TV kdy se bude brzy pochybovat zda to bylo vůbec legálni,nebot voliči se rozhodovali na základě falešných informaci a koupili tak načisto zkažené výrobky smrdici zlem!

   Vymazat
  4. komunisticka diktarura mu vadi asi nejvic to, ze musel jet na rozkaz komunistu do USA.
   kapitalisticka diktatura, vrazdici od vzniku kapitalismu nepretrzite a i ted denne, to Klausovi nevadi

   Vymazat
  5. Docent občas píše hlouposti.
   Vzpomínám, jak chválil Topolánka, jeho nominaci do prezidentských voleb. Že prý to je správný antiglobalista, na podobné straně jako Zeman.
   Pan docent rád píše, občas semele cokoliv.
   A Klaus, toho nechci komentovat, to je čirý předskokan toho nejdrsnějšího kapitalismu, slouha nejsilnějších tržních subjektů, protože jeho odpor proti státu a hnutím, které se zastávají řadového občana, je příznačný. Cokoliv a kdokoliv, (co) kdo nesdílí jeho džungloidní pohled na svět, nazývá "neomarxismem a neomarxistou".

   Vymazat
  6. Pro Klause:

   Manifest Komunistické strany - Karel Marx, Bedřich Engels

   "II. Proletáři a komunisté

   Na začátku této kapitoly je otázka: „V jakém poměru jsou komunisté k proletářům?“ Následně přichází odpověď: „Komunisté nejsou zvláštní stranou oproti jiným dělnickým stranám.“ Nikterak se neliší od proletariátu.

   Hlavní rozdíl je v tom, že zastupují zájmy proletariátu bez ohledu na národnost a také, že zastupují vždy zájmy celého hnutí.

   Cíl komunistů je na celém světě stejný, jako všech proletářských stran a to svržení panství buržoazie a vydobytí politické moci proletariátu. Teoretické teze komunistů jsou obecným výrazem skutečným poměrů existujícího třídního boje.

   Charakteristikou komunismu není odstranění vlastnictví, jen odstranění buržoazního vlastnictví. Buržoazní soukromé vlastnictví spočívá na třídních protikladech a na vykořisťování.

   Autoři říkají, že cílem komunistů není odstranění maloburžoazního a malorolnického vlastnictví, jelikož tento odstranil a odstraňuje vývoj průmyslu.

   Proletářova práce vytváří kapitál tj.: „ Vlastnictví, které vykořisťuje námezdní práci, která se může rozmnožovat jen podmínkou, že plodí novou námezdní práci, aby ji vykořisťovalo.“

   Kapitál je dle autorů mocí společenskou. Jestliže se kapitál přemění v kolektivní vlastnictví, změní se společenský charakter vlastnictví, tím i vlastnictví ztratí svůj třídní charakter.

   V komunismu je nahromaděná práce prostředek k usnadnění života dělníků. Autoři se zamýšlejí nad přechodem od buržoazie a měšťáků nad jejich rodinným zázemím. Jejich rodinné svazky jsou o to odpornější o co velký průmysl přetrhává všechny jejich pouta."

   Vymazat
  7. Od poloviny minulého století se velebení práce buržoazií ustavuje ve stranu. Až do té doby se buržoazním stranám pro dělníky říkalo prostě „lidové", ale poté si ty buržoazní směry, které nejlépe dokázaly krotit dělníky, říkaly „socialistické strany", „dělnické strany", „sociálně-demokratické strany" a „strany práce"... Klasickým příkladem buržoazních stran (buržoazní byly svým programem, svým životem, svými činy...) byla Lasallova strana - německá sociální demokracie - a pozdějii veškerá mezinárodní sociální demokracie. Tyto strany byly tvořeny především dělníky a z opěvování práce a dělníků si udělaly základní bod svého programu. Buržoazní ideologie práce coby zdroje veškerého bohatství byla jak hlavním bodem teorie, tak cílem strany a socialismu. Heslem byla vyhlášena „emancipace práce" a vždy ji doprovázela jiná podobná hesla jako třeba „za ustavení svobodného a lidového státu". Čím více se stát osvobozuje, tím více utiskuje občanskou společnost a stejně tak i emancipace práce může znamenat jedině zpevňování kapitalismu. Po Marxově smrti se sociální demokracie snažila stát „marxistickou", aniž by zásadně změnila svůj lasallovský program (opěvování práce). Potlačila a padělala vše, co bylo na Marxově díle podvratné a revoluční a tak vytvořila to, čemu se říkalo (a ještě dnes se tomu tak říká) „marxismus" - to nejodpudivější velebení práce a dělnníků, jaké existuje. Kousek po kousku se z toho, co Marx ve svém díle považoval za katastrofální, jako třeba dělníkova bytost a práce, a co odsuzoval jako vrchol brutalizace, nelidskosti, vykořenění... stala nutnost, čest pro „marxisty" z celého světa. Ve jménu dělníků tyto strany práce propagovaly práci jako synonymum seberealizace člověka („práce člověka osvobozuje"). A od toho je už jen malý krůček k Hitlerovým a Stalinovým pracovním táborům.

   Vymazat
  8. po přečteni par řadku jsem odešel zvracet že myslitel klauz also šlohpero byl vlastně hrdina doby dobře vyživeny z peněz vovčanu also že dohonime apředhonime zatimco spravně že nas on dohnal a předhonil sam největši z největšich jajinek a řiditel zeměkoule apřilehlich galaxizapškli vašik netahlo

   Vymazat
  9. Zatímco stalinistický režim velebil „poctivou práci“ pro tzv. „blaho společnosti“ a pro „mír“, komunisté, včetně Marxe, se vždy stavěli proti práci. „Politická ekonomie skrývá odcizení v podstatě práce tím, že nezkoumá bezprostřední vztah mezi dělníkem (prací) a výrobou. Ovšem. Práce produkuje divy pro boháče, ale pro dělníka produkuje nedostatek. Produkuje paláce, ale pro dělníka brlohy. Produkuje krásu, ale pro dělníka zmrzačení. Nahrazuje práci stroji, ale část dělníků vrhá zpátky k barbarské práci a z ostatních dělá stroje. Produkuje ducha, ale pro dělníka produkuje slabomyslnost, kretenismus. A strach, který je proletářům i kapitalistům společný!

   „Strach" není ničím jiným než pocitem utištění a sklíčenosti, který u buržoazie nutně provází práci, tuto ohavnou činnost nuzného dobývání chleba. V udatném německém buržoovi „strach" rozkvétá ve své nejčistší formě: pro něj je chronický a „vždy jemu rovný", bídný a opovržlivý, zatímco proletářova mizérie vždy nabírá nejostřejší násilnou formu a nutí jej pustit se do boje na život a na smrt, čímž jej činí revolučním a takto nevyvolává „strach", ale vášeň. Chce-li tedy komunismus zrušit buržoův „strach" stejně jako proletářovu bídu, rozumí se samo sebou, že to nedokáže, aniž by zrušil příčinu obou: práci."
   Karel Marx, Německá ideologie

   Vymazat
  10. Tento citat dokazuje jak moc mel Marx pred 150 lety pravdu.

   Vymazat
  11. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
 2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. vvenc 7.května 2018 14:49

   Sean Adl-Tabatabai, na kterého tu odkazujete, je producent nesmyslných "legrácek". To, že Marxe oznařuje jako "londýnského" rodáka, možná ukazuje, že se pokouší o zvláštní druh satirické fikce. Jeho stránku někdy označují jako "Breitbart pro liberály".

   Patrně se tím trefil do Vašeho vkusu? Pokud ano, mohu Vám doporučit číst dost podobně laděné příspěvky pana "Radosty" - musíte ale být ve střehu, protože redakce je z nějakých důvodů, který nám asi sotva bude ochotna vysvětlit (?), maže rychleji a důkladněji, než ostatní.

   Vymazat
  2. Ad 15:00 - jakkoli laděný příspěvek je pořád určitou informací o které si teprve sám děláte svůj osobní názor.

   Vymazat
 3. Vážit si rozkradače a "vědce" Klause? Na čtení podobných hloupostí nemám už více čas...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ještě že jsme měli upřímné politiky Špidlu, Grosse, Sobotku, Zaorálka a proto si užíváme jistoty a důchodů ze zisku ČEZu.

   Vymazat
 4. Klaus - přítel a obdivovatel Pinocheta. Fuj!
  Klaus za mreže!

  OdpovědětVymazat
 5. Vo co tady de? Marx k dnešku neříká už vůbec nic. No a autor Valenčík to stále nechce pochopit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 18:03
   A co říkáš k dnešku ty, experte?

   Vymazat
  2. Marx vzkazuje .volové posloucheje OSV ta káže

   SOLIDÁRNI SPOLEČNOST PRO VŠECHNY NEBO SMRT!

   Vymazat
 6. Marx by v dnešní době samozřejmě už nemluvil (nepsal) zcela stejně. Svět se po něm nějakým způsobem vyvíjel, ato ne zcela dle přání K. Marxe a v současném světě už ani nemůžou platit Marxovi teorie, rozhodně ne jejich většina...Karel z Plzně

  OdpovědětVymazat
 7. Marx vybudoval základy, ale dnešní Západní ekonomičtí a právní pavědečtí stavitelé nejsou schopni na těch základech nic pořádného postavit, protože ho dostatečně nepochopili.
  Mají v hlavě pořád ten liberalismus, samoregulující trh a jeho neviditelnou ruku, rovnost lidí v jejich právech, celospolečenskou ústavní smlouvu, právní stát s dělbou moci .. a další ideové výmysly.
  Staví proto pořád hrady z písku, které se sami rozsypou, nebo jim je někdo kdo chápe víc Marxe rozkopává ..

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nekecejte škarohlíde.Měli jsme to zjeveni Marxe a on se stal nesmrtelným nebot řval

   DIKTATURA SLUŠNÝCH OBČANŮ VOLIČŮ JSOU MÍ NÁSLEDOVNICI,TAK SE UČTE MODLIT KE SVÉMU NÁRODNIMU PROGRAMU A NE ŽE NE ANO!!!

   podpis OSV vr,vr,vr....

   Vymazat
  2. Zapomněl jsem .. OSV hrad z písku nestaví !!
   Ale ten neomarxismus ??, ten přece nemá s Marxem nic společného.
   To že plagiátoři Marxe se svou neznalostí došli až k bludu extrémního liberalismu o rovnosti práv lidí, místo rovnosti lidských bytostí, jim přece nedává právo špinit Marxovo zakladatelské dílo !!
   Nazývat bludy liberalismu Neomarxismem je nehorázná drzost !!

   Vymazat
  3. 20:30

   A proč se nad tím rozčilujete?

   Sociální demokracie se Marxe resp. marxismu dávno zřekla (např. německá SPD tuším 1959 v Godesbergu).
   Existují určité směry, které se označují jako neomarxismus, ale o těch tu není (a nikdy nebyla řeč). Jejich význam je zanedbatelný. Slouží jako zaměstnání mladých levičáků, kteří to myslí poctivě (bez ironie, či narážky na Standu Grosse), ale k praktickým programům se nedopracují. (U nás např. SOK = Socialistický kruh). Ke cti jim slouží, že svou bezradnost nepopírají. Trošku to připomíná skromné a "pololegální" začátky českého národního obrození.

   Namísto rozhořčení nad "drzostí" je lépe se zamuýšlet popřípadě diskutovat, co je opravdu liberalismus (a nejenom jeho dnešní neoliberální forma), a proč na mnoho lidí pořád ještě "funguje".
   - A nic si nenalhávejme, - to, že tak či onak funguje, jasně dokazuje chování voličů (přičemž mezi voliči většiny stran nejsou podstatné rozdíly: ČSSD, ODS, TOP09, Piráti ... a jak se všechny jmenují)!

   Hlupák se rozhodně, že za všechno může "establišment" si různé "elity", které podvádějí dobrý "poctivý lid". A takový hlupák pak skočí na špek buď Babišovi (v lepším případě), pokud očekává nějaký prospěch, nebo Okamurovi (v horším případě), pokud očekává očistu společnosti pomocí "referenda", "přímé demokracie" a podobných zázračných prostředků.

   Takže bych se méně zabýval tím, zda někdo "špiní" zakladatelské dílo (Marx už v mládí jasnozřivě mluvil o "strašidle" komunismu: to strašení úspěšně pokračuje dnes stejně jako před 170 lety) - a namísto toho se staral, v tom díle pokračovat.
   Howghg.

   Vymazat
  4. ANO,NEOMARXISMUS JE PODVODEM MAJITELŮ PENĚZ.

   bouda ušitá důvěřivým ovečkám.Cilem je zákeřně ziskanou moc ukradených hlasů při volbách udržet pak TEROREM na který si máme zvyknout.
   Samozřejmě,že je ṕroto,že peníze určené na sociálni stát považuji za svoje a proto je chtěji ukrást zejména tim,že ovečky daji podřezat a to bez milosti TEROREM.
   To co občané dnes DÁLE nevi je,že náhradou za padajici petrodolar bude celá Evropa platit svinskou dodatečnou daň těmto nenažraným majitelům velkých peněz a státy EU to odsouhlasi,protože to bude prodáno jako zbrojeni nutné v důsledku PUTINA.-

   Vymazat
  5. Dáme tu znovu o čem náš tisk a TV nesmi ceknout

   https://youtu.be/k1RasXw7iko

   Vymazat
  6. = hovadina!

   Vymazat
  7. 20.49
   Můj příspěvek byl hlavně reakcí na OSV s Českou školou Solidarismu, tak to moje rozčilení bylo míněno tím stylem asi jako příspěvky OSV.
   Ale na váš vážný příspěvek můj souhlas. Jenom bych dodal, že je nutné se zabývat a diskutovat o tom právním liberalismu, který napáchal a páchá největší zlotřilosti.

   Vymazat
  8. 21:30

   Nevím, co myslíte "právním liberalismem". Patrně tu liberalismus užíváte ve volnějším, přeneseném smyslu? -

   Připomenu jen, že k dogmatům liberalismu patřím např. i dělba moci (výkonná, zákonodárná, soudní), což je dlouhodobě přijímáno jako prospěšná zásada. Neuvažuje se přitom vůbec o tom, že to s sebou nese kromě výhod i nevýhody.

   P.S.:
   Toho (nebezpečí, které s sebou nese dělba moci) si byl vědom např. RFousseauův žák Maximilien Robespierre; nebyl liberál, ale radikální demokrat. Pochopitelně ještě neznal výklad dějin jakožto dějin třídních bojů. Poznal ho záhy na vlastní kůži. Pro liberály, ale hlavně pro konservativce /jako třeba zde často publikovaný magor Petr Hájek!/, patří dodnes k nejvíce nenáviděným a nejvíce špiněným osobnostem v dějinách vůbec.

   Vymazat
  9. Ad 21:20 - tak to přesně funguje, výsledky jsou vidět!

   Vymazat
  10. vvenc 7.května 2018 23:19

   Potvrzujete opakovaně (předchozí odkaz ve 14:49), že patříte k hlupákům, kterými se to tu jen hemží.

   Vymazat
  11. 21.40
   Právní stát s dělbou moci je dogma, jak to správně uvádíte, které nechce nikdo změnit. V Právním státě má "vládnout právo" vytvářené zákonodárnou mocí, realizované výkonnou mocí s kontrolou mocí soudní. V liberálním Právním státě je to všechno právně zaranžováno jako divadlo pro idealisty.

   V liberálním Právním státě je vláda práva minimalizována ve prospěch "vlády trhu" - vládne liberální ekonomika a liberální ideologie kde je vše povoleno a zákonodárná moc se ideologii podřizuje.
   Vláda práva Právního státu pod vlivem liberální ideologie se tak dostává do téměř podřízené pozice, s nadsázkou se dá napsat že "vládne právo" tržně nejsilnějších, právní stát s jeho vládou práva je mimo a jenom pro diváky - idealisty.

   Zákonodárná moc, výkonná moc, soudní moc jsou "tržně" zkorumpované. Volby nehrají žádnou roli, dají se mediálně "tržně" zmanipulovat a hlasy poslanců se dají také koupit. Je to ve skutečnosti liberálně - trhovecký Stát, kde téměř o všem rozhodují ti tržně nejsilnější a jejich peníze. Zákonodárná moc má za hlavní úkol udržovat liberálně - trhovecký sytém a nepřipustit jeho změnu.

   Popsaný liberálně trhovecký Stát je vybudován podle liberální teorie Státu a práva - Právního liberalismu. Podle Marxe se jedná o Státně - právní nadstavbu nad Ekonomickou základnou.

   Vymazat
  12. 7:22
   V podstatě se jedná o jev krystalizující v každém řežimu a možná je to i důvodem k pádům zřízení. Ti u moci cíleně utvářejí prostŕedí tak, aby u moci zůstali co nejdéle a hlavně, aby měli osobní profit. Úkazem toboto jevu jsou rozporuplná rozhodnutí poslancú, úředníků, soudců atd. Ktera vesměs znamenají ztrátu pro stát a pŕínos pro úzkou skupinu či jednotlivce. Je jedno, jak systém vlády pŕívlastkujete.
   ABC

   Vymazat
  13. 9.14
   Není to důvodem k pádu zřízení, ti kteří chtějí zůstat u moci co nejdéle se většinou snaží o přitvrzení režimu a to vede k fašizaci systému.

   Vymazat
  14. 10:27
   Měl jsem na mysli velké celky, kde dojde k poklesu morálky, kdy korupce proroste celou strukturou řízení. Systém se stane nestabilní a rozpadne se na menší celky.
   U nás cíleně směřujeme do stavu, kdy půdu a výrobní prostředky bude vlastnit pár jedinců a nadnárodní firmy. Zajímavá je myšlenka, zda opět dospějeme do stavu, kdy většina bude nevolníky, bez možnosti rozhodovat sami o sobě.
   ABC

   Vymazat
 8. Marx je nadčasový. Ve své době toho moc dělníkům-otrokům nemohl sdělit. Nevzdělanost mas byla vysoká a
  možnost šíření informací, kromě farářů, byla nízká.
  Současný kapitalismus je v "laufu" a mnozí chudí duchem, co by vyznavači pravicových náboženství si myslí, že drobty ze stolu buržoustů budou padat věčně, ba i někdy celé stehýnko.
  Krize třicátých let a deprese kolem roku 2008 ale varují. Podkoní buržujů se budou časem probouzet, divit se a možná si vzpomenou na toho starého Marxe.
  Ale spíš ne. Chcípnou pod mostem s přesvědčením, že ten kapitalismus je přesto nejlepší.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý komentář také je třeba vyměnit obyvatele za blbce z afriky kterým stačí žvanec a místo k spánku a rozjet průmysl 4.0.

   Vymazat
  2. 22:52

   To je zbytečné, máme svých vlastních blbců víc než dost.

   Vymazat
 9. TAK CO BROUCI BUDE TU PŘEHRŠLE DOBRÝCH NÁPADŮ-ŘEŠENI

  nebo se tu utopime v popisech situace,kterou už známe nazpamět.Co tak nahradit to mláceni prázdné slámy kritikou bodů NÁRODNIHO PROGRAMU OBČANŮ VOLIČŮ a pošlapat ho hned a teď kopyty intelektuálů,aby jsme se jako občané voliči mohli připadně opravit a pustit ten buldozer SOLIDARISMU ,DIKTATURY SLUŠNÝCH OBČANŮ VOLIČŮ hezky dopředu!

  No ni?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Není nic praktičtějšího než dobrá teorie vycházejí z pravdivé a důkladné analýzy.
   To řekl jeden z nejschopnějších pokračovatelů k. Marxe.
   Česká škola Solidarismu tuto praxí ověřenou pravdu určitě nepřehlíží ! No ni ?

   Vymazat
  2. SAKRMENT,KTERÝ MIZERA TO TU PÍŠE PODOBNĚ OSV

   že by tu už kdosi pochopil,že doktrina politické třidy prolhaných sprostých Šmejdů vymyšlená proklatými majiteli velkých peněz se dá odbulderizovat jen naši novou správnou ideologii

   DIKTATURY SLUŠNÝCH OBČANŮ VOLIČŮ,kteři přimo miluji jejich

   NÁRODNI PROGRAM ?No to jsme tu paf.
   Protože článek zacházi za obzor nevime zda se tu vráti zdejši elitni diskutujici a tak jenom předběžně co dáme k demolici našim statečným miglancům postupně!

   NP Nr.1.by měl pojednávat o vizi jak se má zbavit nepolitická společnost občanů voličů korporátni oligarchické tyranie ohnutých hřbetů a nízkých platů!
   Navrhuje se konkrétně zajistit jedno slovo do Ústavy odkud bylo preventivně našimi Šmejdy LAPKŮ včas odloupeno,aby mohli schvalovat vadné zákony typu "exekucemi vám vy smradi, co jste nás k tomu zvolili, zabavime všecko a uděláme z ČR největši pláž nahatých v EVROPĚ!"

   NÁMI NAVRHOVÁNO JE DOPLNIT ÚSTAVU HNED V PRVNIM BODĚ O JEDNO SLOVO-SOCIÁLNI STÁT.

   Budete li se brouci ptát co to je za komunistická obluda, tak vám tu dáme definici.

   Je to solidárni společenstvi,kde vláda přejimá odpovědnost za politickou,hospodářskou a sociálni prosperitu.

   No jakmile s tím naprosto nevinným prohlášenim přišel na web náš pan WIKINGER okamžitě to bylo na jednom z dobře navštěvovaných ALTERNATIVNIM webu zběsile vygumováno a on dostal BAN.
   Kdyby někdo chtěl diskutovat ,ať nejprve napíše,že na to nemáme peníze, ať se tu máme hned čemu smát!

   Vymazat
 10. Marx bude znám navěky. Kdo je to ten Klauz, se už brzy nebude nikdo ptát.

  OdpovědětVymazat
 11. Mně jen překvapuje, ze člověk, který se významnou měrou podílel na destrukci morální, společenské, materiálni/mame holy zadek/, se odváží ke kritice Marxe. To o něčem svědčí.

  OdpovědětVymazat
 12. kolik lidi se citi ublizenych komunismem - egoisti -detinskost ,nemajici vuli a schopnost objasneni si toho ze jsou jen loutkami vlastniho ega a ideologie davajci falesnou nadeji na stesti ci lepsi zivot

  kolik lidi je linych poznat sve vnitrni nematerialni hodnoty a kulturu a dava prednost Marxovi ci Krestanstvi ,ci ANO, ci kapitalismu,ci LGBT ,ci scientologii,ci vede -egoisti zzenstili muzi

  kolik lidi ze sveho vlastniho strachu se nedokaze podivat sama sobe do oci ted stejne jako jindy,streachu ze by ztratily falesnou identitu a museli zacit zit svuj zivot

  kolik lidi bylo brainwashed - vymazano - odpojeno od sveho ducha materialnimi ideologiemi pro potreby tela a uspokojeni smyslu ,citu
  : judaismus, zidokrestanstvi ,islam , kolonialismus,fasismus,komunismus,nacismus ,liberalismus,LGBT,ponemcovani,poanglictovani,srasracky z holywoodu,satanisticka hudba , lziva veda zalozena na materialismu kde chyby jakekoliv poznani eteru (ktery byl odstranen z periodicke tabulky prvku) gmo jidlo , globalismus......vse pochazi z jenoho zdroje a diky konzumentum informaci kteri si nejsou vedomi sve vniotrni podstaty jsou proto lehko zmanipulovatelni


  ten kdo se hlsi k marxismu zastava nazor a postoj zrudy co vytvorila ciste materialistickou a bezduchou ideologii primarne namirenou a vytovrenou na zinscenovani holokaustu slovanu .
  takovyto obcane sebe sama musi tedy nenavidet kdyz propaguji vlastni skazu ktera vypliva ze strachu tedy ega... toto s indoevropskpou kulturou nema nic spolecneho ale to by jste se museli o sebe zajimat.

  je smesne ze ti co se o sebe nezajimaji a nevedi o sobe zhola nic se zde tvari ze jsou odborniky na marxe

  OdpovědětVymazat
 13. Ad 16:34
  Myslím, že by nebylo špatné naučit se český pravopis.
  Potom i Vaše příspěvky by mohly mít větší relevanci.
  Morave

  OdpovědětVymazat
 14. No prosím a snad někdo neočekával, že Klaus se pozitivně vyjádří k dílu K. Marxe! Pochopil jsem správně, on pozvání do Trieru vnímal jako pozvání na protest proti Marxovi. Vše, co jsme v souvilosti s odhalením sochy největšího myslitele 2. tisícíletí, slyšeli, byly jen plačtivé skřeky těch, co jsou svým životem a "dílem" pouhými hnidami. Marxe mohou uctívat jen lidé, homo sapiens sapiens, nikoliv vši, zrozené z výše uvedených hnid. Marxe nemusíme mít rádi, ale měli bychom se snažit jeho filosofii rozumět. A že se nehodí do dnešní doby imperiálního kapitalismu? Že se diktatuře kapitálu podařilo vychovat a sobě podrobit korupcí střední vrstvu? Že se kapitál snaží vytvářet vedle mocenských struktur policejních, vojenských a soudních i sobě podřízené a k terorismu vychované kolonisty - jako další karabáč na národy EU? Takový je život v kapitalismu!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat