Reklama

pondělí 18. června 2018

Atlantické hodnoty

Leo K.
18.6.2018 Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com
Slyším-li politiky ohánějící se evropskými nebo dokonce atlantickými hodnotami, napadá mě, že tady schází někdo jako Oldřich Nový v závěrečné scéně filmu Pytlákova schovanka neb milionářova dcerka:
(k hercům) „Dost! To stačí! Jděte se odlíčit! (k divákům) Jistě jste sami poznali, že jsme se chtěli vysmát líbivým lžím, plných falešného citu, […] hloupých frází…“
Jenom si nejsem jist jestli by politici osvědčili tolik profesionality jako herci, kteří s koncem představení odhodí i své role. Ještě k těm atlantickým hodnotám. Vůbec si nemyslím, že máme stejný hodnotový žebříček jako na druhé straně oceánu. Pamatuji se, jak s námi otřáslo, že Američané pili neodfiltrovanou kávu (dnes se tomu říká turek) a do sandálů, ale často i do jiných bot s fixovanou patou si nebrali ponožky.

Tenkrát nám obojí přišlo poněkud buranské. Dnes zase složitě rozdýcháváme jejich zdravotnictví, které k nám chtěli pod patronací největší americké zdravotní pojišťovny Kaiser Permanente zavést MUDr. Julínek a MUDr. Hroboň jako vzor.
Levicové proudy v politice Demokratické strany USA nám připadají jako vlhký sen těch nejbezohlednějších evropských kapitalistů. Vždyť podle jejich měřítek jsou levicoví i bratři Charles a David Kochovi nebo George Soros. Snad i proto si vždy rád poslechnu, co kdo považuje za ty evropské hodnoty. Na konferenci Evropské hodnoty a identita pro 21. století (téměř na den přesně před dvanácti lety) jmenoval Alexandr Tomský evropský hodnotový systém takto:
Liberální demokracie, vláda zákona, lidská práva, tolerance, kulturní pluralismus, tržní hospodářství, sociální stát i důraz na svobodu vědy a umění spolu s mnoha křesťanskými ctnostmi, které vešly do oběhu společnosti jako soucit, milosrdenství či respekt vůči lidskému životu a lidské důstojnosti.
Stále nemohu pochopit, proč se v oficiálních pramenech musí spojovat pojem demokracie s nějakým adjektivem. Existuje snad nějaká neliberální demokracie?
Zkusme to česky. Nesvobodomyslná demokracie? Pak to ale, u všech čertů, není demokracie! Vždyť demokracie je forma vlády, na které se všichni občané svobodně podílejí a která tuto svobodu účinně podporuje, že všechny tři atributy státní moci důsledně odděluje. Jak moc zákonodárnou, tak moc výkonnou a samozřejmě soudní.
To je tak, když používáme pojmy a nepřemýšlíme v jakém kontextu mají svoji platnost. Už jsem jednou napsal článek Jen tak kecáme…
Nebo lidská práva. Po dnes už jen těžko představitelných hrůzách druhé světové války Valné shromáždění OSN 10. prosince 1948 odsouhlasilo Všeobecnou deklaraci lidských práv jako nezávazný dokument obsahující nejznámější katalog těchto práv. Letos to tedy bude 70 let. Čas oponou trhnul a znění například naší Listiny základních práv a svobod se přece jenom od původního vzoru odlišuje.
Jednak proto, že 1. srpna 1975 byl všemi 35 evropskými zeměmi a USA s Kanadou přijat Závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE). Dokument obsahoval tři „koše“ problémů. První se týkal evropské bezpečnosti. Jednotlivé země se zde zřekly použití síly při řešení mezinárodních problémů, byla zde konstatována neměnnost hranic a nezasahování do vnitřních záležitostí jiných států. Druhý koš se věnoval otázkám spolupráce v oblastech kultury, hospodářství, vědy, nových technologií a životního prostředí a třetí koš se věnoval otázkám humanitárním, volné výměny informací a problematice redefinovaných lidských práv. To proto, aby se z lidských práv stal významný politický klacek.
Vždyť odporoval principu nezasahování do vnitřních záležitostí v prvním koši.
Ve společnosti jejímž nejvyšším cílem je slast z konzumu prochází podobnou mutací i pojetí individualismu, svobody a tolerance, kterým se Evropa vymezovala proti  kolektivistickému světu. Stát by měl individuální svobodu omezovat co nejméně, avšak prvořadou potřebou každé společnosti je nutnost klást meze emocím a vášním. Svoboda bez morálky, bez ctností, je dokonce ještě větší tragédií než tolerance agresivní hlouposti.
Ve jménu evropských hodnot často dochází k jejich faktickému zpochybňování a oslabování. Hodnota rovnosti může být pomocí manipulativní rétoriky zneužita k oprávnění čehokoliv. Sociálním utopistům anebo zločincům (například francouzská nezisková organizace SOS Méditerranée, která vlastní loď Aquarius podílející se na pašování migrantů) pak koncept poskytuje výhody, které jim usnadňují ohrožovat zachování evropských hodnot.  Proto se zdá, že je na čase celý koncept základních lidských práv vyhodnotit a možná i opravit. Vnucuje se totiž otázka – jak jsem už psal jinde – proč v 21. století neexistuje základní lidské právo dýchat čistý vzduch? Nebo mít střechu nad hlavou? Nebo proč byl opuštěn článek 1 této deklarace?
Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv.
Neboli zásada rovného startu. Zbývá jenom ta bolestná otázka PROČ? Protože … jen tak kecáme…
Petr Robejšek píše:
… Vládnoucí vrstvy často zneužívají značku „evropské hodnoty“ ve svůj prospěch. Ve skutečnosti chtějí jenom jedno: Nerušeně vykonávat moc a hodnoty jim přitom slouží pouze jako marketingové „krytí“ pro poručníkování většinové společnosti. Připomínám třeba vydírání, které Německo a jiné státy používají vůči nám pod záminkou povinné „solidarity.“ A proto je velmi důležité uvědomit si, že evropská integrace není žádná evropská hodnota. Je to pouze představa o jednom z možných scénářů vývoje na našem kontinentu…(Konec citátu)
Vlastním pramenem toho, co nazýváme evropskými hodnotami je antická filosofie a z ní pramenící tradice rozumu, vzdělanosti a důrazu na racionální argumentaci fakty. Antická nenasytná touha po vědění spolu s křesťanskou rovností a spiritualismem a s římským právem jsou ty skutečné hodnoty, na kterých vyrostla Evropa.
Všechno ostatní, co z toho pramene vyrašilo je výhonek z kmene a jenom naše omezenost může některé z těchto výhonků preferovat a jiné zase omezovat. Příklad? Autorské právo už dlouhá léta není autorským, protože největší finanční prospěch z něj mají organizace, které jej spravují.
Vlastně si tyto organizace přisvojily právo monopolu na kopírování díla.
Dlouhých sedmdesát let po smrti autora. Jestli jste toho názoru, že tato (původně americká variace) podoba autorského zákona podporuje vědění, sdílení a jeho vývoj, tak jste v rozporu s elementární logikou. Je to bezohledně kořistnická úchylka vyrostlá původně zpoza Atlantiku.
Dnes už ovšem i v Bruselu. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu, kterou má Evropský parlament odhlasovat 20. června, si vlastně ve svém důsledku činí právo i na jednotlivé myšlenky. Je to ještě brutálnější zásah než byl u nás známý případ Bauhausu, který byl pokutován částkou 200 000 Kč, že ve své reklamě použil text: „upeč…třeba zeď.“ Žalujícím byl Zdeněk Svěrák, který poukázal na zneužití jeho písně kde je text: „upeč třeba chleba, postav třeba zeď.“
Z Bruselu se ozval předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, který takový pohled odmítl. Tvrdí, že chce, aby „novináři, vydavatelé a autoři byli spravedlivě placeni za svou práci. Za našimi návrhy týkajícími se autorských práv stojí myšlenka, aby si lidé byli schopni vydělat na živobytí svými kreativními nápady. Návrhy na modernizaci ustanovení o autorských právech EU nepoškodí svobodu projevu na internetu.“
Ale chránit myšlenku, když ji sdělím? Když jí vypustím do světa?
Není to přímý útok na svobodu a pokrok? A zase…jen tak kecáme…
Vždyť každý jedinec mohl dopsat svému europoslanci žádost, aby hlasoval proti. Komu se to zdálo být příliš pracné mohl na adrese: https://saveyourinternet.eu/#newmode-embed-4348-4465 klepnout myší na Email your MEP, vyplnit svůj mail a Česko a portál zařídil ostatní.
Vlastně není ani divu, že se toho chopilo jenom několik jednotlivců z ČR. Novinky, které zprávu přinesly mají také svojí „diskusi.“ Proč v uvozovkách? Protože nejde o diskusi, ale o komentáře.
A tady je zakopaný bludný kořen. Komentující nerozumějí článku a komentují nikoliv článek, ale svoji domněnku. Naprostá většina se domnívá, že se jedná „jenom“ o prostou cenzuru. Dosah toho případného počinu jim uniká. To je přesně to, o co stojí naše vládnoucí „elity.“ Je zbytečné, aby tomu lidé rozuměli. Ještě by mohli roznítit nepokoje.
Již několikrát jsem psal, že ač se píše o nebezpečí „Orwellizace“ našeho světa, spíše jsem nakloněn tomu, že to byl Aldous Huxley, který to nebezpečí vystihl lépe i když Orwellův „Velký bratr“ také nepřijde zkrátka. Dovolím si citovat malý kousek ze 16. kapitoly:
…„Mustafa Mond se usmál. „Můžete to označit jako pokus s přeléváním lahví. Začal roku 473 po F. Inspektoři nechali vystěhovat z ostrova Kypru všechny obyvatele, kteří tam tehdy žili, a znovu jej kolonizovali speciálně připravenou skupinou alf. Dostali veškeré zemědělské a průmyslové zařízení a byli ponecháni sami sobě. Výsledek přesně splnil všechny teoretické předpovědi. Půda nebyla náležitě obdělávána, ve všech továrnách vypukly stávky. Porušovaly se zákony, neplnily se příkazy. Všichni lidé, kteří byli přiděleni na určitou dobu k podřízeným pracím, neustále kuli pikle, aby se dostali nahoru, a ti nahoře se zase snažili za každou cenu zůstat tam, kde byli.
Během šesti let tam měli prvotřídní občanskou válku. Když už jich devatenáct tisíc z dvaadvaceti bylo vybito, požádali ti, kteří to přežili, jednomyslně světové inspektory, aby se znovu ujali vlády nad ostrovem. Což se též stalo. A to byl také konec jediné společnosti alf, kterou svět kdy poznal.“ Divoch si hluboce povzdechl.
Optimální populace,“ pravil Mustafa Mond, „je modelována podle vzoru ledovce – osm devítin pod vodou, jedna devítina nad ní.“ „A ti, co jsou pod vodou, jsou šťastni?“ „Šťastnější než ti, co jsou nad ní. Šťastnější než například tito vaši přátelé,“ a ukázal rukou. „I přes to, že konají tak hroznou práci?“ „Hroznou? Jim se nezdá hrozná. Naopak, mají ji rádi. Je lehká, je dětsky prostá. Žádná námaha pro mozek, ani pro svaly. Sedm a půl hodiny mírné, nevyčerpávající práce, a pak dávka somy a hry a neomezované páření a pocitová kina. Co si mohou ještě přát?
Na tuto část jsem si vzpomněl, když Saša Uhlová uveřejnila svůj cyklus investigativních reportáží Hrdinové kapitalistické práce. Původní záměr byl takový, že v každé z prací zůstane několik týdnů, ideálně jeden měsíc, a vystřídá jich alespoň šest. Nakonec jich prošla – s výjimkou krátké epizody v továrně na sladidla – jen pět. Pracovala v nemocniční prádelně, v drůbežárně, za pokladnou v obchodním řetězci, v továrně na výrobu holicích strojků a v třídírně odpadu. Poznamenala, že je spousta pracujících, kteří jsou zavření v halách bez oken, často v prostorách, kde je navíc hrozná zima, anebo naopak vedro, a nikdo je nevidí. Svými reportážemi chce přispět k tomu, aby „vidět“ byli. V reportáži z nemocniční prádelny píše:
Jedna si vydělává tak málo, že vychází jen s obtížemi. Celé dny se navíc bojí o svého muže, který nemůže chodit a je doma sám. Druhá chodí do práce ráda, s penězi vyjde, ale nemůže si ani vzít dovolenou, když je nemocná, a tak si dál ničí své chatrné zdraví. Poznala jsem v prádelně skvělé lidi a vstřícný kolektiv. Navíc to byla krásná a užitečná práce, kterou bych dokázala dělat, i když byla fyzicky náročná. Za tři týdny práce jsem si vydělala 8106 korun čistého, pro které jsem si musela přijít osobně, protože Nataša mi řekla, že mzdy nezasílají na účet, vyplácejí je pouze v hotovosti[…] Hela se v sociálním systému nevyzná. Neví ani, jestli má nárok na nějakou pomoc. Jenom za manželovy léky platí měsíčně tři tisíce korun. Vycházejí jen s obtížemi. Do důchodu jí zbývá šest let. Nevěří však, že důchod vůbec někdy bude brát. „Oni to do tý doby stejně změněj, anebo se ani nedožiju,“ usmívá se smutně, bez hořkosti, ale i bez ironie.
Vzpomněl jsem si Aldouse Huxleye, ale také na Petra Koláře, který v Broumovských diskusích tak horoval pro atlantické hodnoty a lidská práva obzvlášť, protože vidí jenom sebe a okolí, které je na vyšší úrovni nebo se mu rovná. O ostatních – o těch osmi devítinách – se nezmiňuje. Jsou pod vodou. Jsou na úrovni anglického kapitalismu 19. století. Více než 830 000 lidí v exekuci, to je taková hora neštěstí, že je poměřitelná s vězením pro dlužníky. Lze se domnívat, že tyto skutečnosti jsou v souladu s lidskou důstojností?
Kde je nějaká nová Charta 77 – tedy spíše Charta 2018?   Jen tak kecáme…


- - -


44 komentářů :

 1. Úroveň morálky společnosti se pozná podle úrovně těch nejchudších skupin, důchodců, nemocných.
  Tak, jak se společnost dokáže postarat o ty, kteří to potřebují (nezaměňovat se zneuživateli).
  Pokud v dnešní době pracující není s to si ušetřit z výdělku za 8 hodin práce, při střídmém způsobu života a střídmém bydlení, je to chyba. Ve společnosti spousta prací, na nichž závisí pohodlný život spousty dalších a tyto práce jsou brutálně nedoceněny. A je spousta prací, na kterých nezávisí zhola nic a ty jsou přeceněny. Pokud by zaměstnanci s některých profesí nepřišli týden do práce, budeme ronit krokodýlí slzy a naproti tomu jsou profese, kdy by si většina lidí ani nevšimla, že stávkují .....
  Co s tím? Asi nejsou peníze na řešení a nebo řešení je, ale odpovědní jej přehlížejí, možná proto, že jdou v poledne na golf ...
  ABC

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane LEO, solidarita je založena na DOBROVOLNOSTI!!!!!
   Jistě máte na mysli ušlechtilou věc, ale to už spadá do jiné kategorie a tu bych nazval DIREKCE.

   Nikdo v životě vás nemůže přinutit aby jste byl solidární s něčím, s čím se neztotožňujete.

   Vymazat
  2. AUTOR LEO K.PÍŠE,ŽE HYO NIKDO NEPOSLOUCHÁ,NO

   neni to náhodou proto,že je sám ignorant?
   Ono autorům je prý dovoleno v republice psát smuteční články tohoto typu,ale nesmi psat nic o tom jak zajistit nápravu!
   No prý kde je ta nová šarta?
   Samozřejmě,že existuje ve formě společnosti voličů známé pod zkratkou OSV.
   To,že prý OSV tanči v opačném gardu je politická korektnost čili lež!
   Pan HAVEL se už v hrobě obraci jako větrák a chce z něho vyskočit,aby JI pomohl.
   Všichni už ví co je to ČESKÁ REPUBLIKA FIRST představovaná zkratkou NP,kterou autor ignoruje a ne že ne!!

   LEO VELIKÁNE PRÝ IGNORANCE ,KDY SE ZAČNETE MODLIT K NÁRODNIMU PROGRAMU OBČANŮ VOLIČŮ A ROZNESETE JEHO BODY V DISKUZI NA SVÝCH KOPYTECH,CO?

   Vymazat
  3. „Všichni už ví co je to ČESKÁ REPUBLIKA FIRST“
   To je přece stará slovanská mantra.

   Vymazat
 2. SOLIDARITU NELZE VYNUTIT!

  LIDSKÁ PRÁVA SI KAŽDÝ VYKLÁDÁ PODLE POTŘEBY!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Solidaritu např. s nemocnými a důchodci samozřejmě lze vynutit a také to naše zákony vynucují. Pravda, mohlo by to být vynucování efektivnější a větší.

   Leo

   Vymazat
  2. LEO OSV GRATULUJE,ŽE JSTE SE HNED NA ZAČÁTKU

   trefil do bodu NP Nr.1.ovšem chce to jeho uskutečněni a tak jak to tedy udělat co?
   To by bylo terno,kdyby to nebylo záměrně vynecháno v ÚSTAVĚ,aby se ČR mohlo drancovat anikdo z těch,kteři jsou úplni chudáci bezmocni a bez solidarity, oběti vadných zákonů na př exekučniho a padaji po statisicich nesměli nikde odvolat!

   Vymazat
  3. CO KDYŽ JSOU OBČANÉ ČR SVĚDKY GIGA PODVODU.

   a nevědi o tom a i kdyby věděli nikdo se neodváži ani ceknout,co by jste pane LEO udělal,komu by jste to řekl,když policie ČSSD všechno stopí a odloži!
   Co když na př .stávajici Ústava vůbec nemusi platit,neboť nebyla schválena domorodci v referendu?
   Co když právě to v ni jedno chybějici slovo umožnuje ten kapitalismus BEZ přivlastků a tedy i bezbřehé ničim bržděné raketýrováni domorodců?
   Co by jste udělal,kde by jste si stěžoval

   Vymazat
 3. „Stále nemohu pochopit, proč se v oficiálních pramenech musí spojovat pojem demokracie s nějakým adjektivem. Existuje snad nějaká neliberální demokracie?“

  Asi záleží na tom, co si představujeme pod slovy „liberální“ a „demokracie“.
  Autor si pod slovem „demokracie“ představuje „forma vlády, na které se všichni občané svobodně podílejí“, s čímž bych souhlasil.
  Pod slovem „liberální“, si představuje „svobodomyslná“. Což se mi moc nezdá, spíš má vyjadřovat, že tam existují svobodné volby.
  Podle mého názoru, v současné politice, termín „liberální“, však představuje nezasahování států do hospodářské činnosti soukromých subjektů. Důsledkem je, že nadnárodní korporace, hrozbou arbitráží, zasahují do správy států (takové zákony si vylobovaly),
  Mě z toho vyplývá, že liberální systém v současné době, je v protikladu k demokracii, tedy k formě vlády, na které se podílejí občané, nikoliv korporace. P.K.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. S vámi lze jen souhlasit.

   Leo

   Vymazat
  2. Liberální - slovník cizích slov: https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/liberalni

   Vymazat
  3. Leo K. 13:53
   Anonym 10:53

   Žijem - jak už kdosi před mnoha lety upozornil - v éře velikých zjednodušovatelů.

   To, že je liberalismus mnohými autory považován za pro roce 1990 vládnoucí paradigma politického uspořádání (řádu) - tedy za cosi "normálního", "přirozeného", obecně akceptovaného - neznamená, že jim je jasné, co vlastně liberalismus je. Opak je pravdou.

   Ať už někdo tvrdí, že demokracie je v principu vždycky liberální, nebo je přesvědčen, že liberální demokracie je contradictio in adiecto - oba setrvávají na pozici bezmyšlenkovitosti, dogmatismu, opírající se o předsudek, že všechno víme a není proč se ptát.

   Tím nemyslím pologramotné hlupáky, kteří tu na Nové republice, přinejmenším svou početností a hlučností, převládají, ale především ty, kdo zjevně určité vzdělání mají (např. mezi žurnalisty).

   Nemohu ani nechci to blíže vysvětlovat, ale musím zdůraznit, že se jedná o jednu z klíčových otázek dneška: co je liberalismus a jakou úlohu hraje v dnešní společnosti?

   Jakékoli slovníkové či ideologické definice tu s největší pravděpodobností povedou jenom do slepé uličky, tj. k tomu, že se přestáváme ptát a tedy přestáváme myslet.

   Vymazat
  4. Jan Kopecký 14:10
   „Nemohu ani nechci to blíže vysvětlovat, ale musím zdůraznit, že se jedná o jednu z klíčových otázek dneška ..“

   Díky za info. P.K.

   Vymazat
  5. KOPECKÝ,KTERÝ TU MÁ VŠECHNY NA NR ZA HLUPÁKY

   nám neumi vysvětlit ANI proč ještě nepožádal svého rakuského kancléře.aby ho radši poslal k strejdovi Putinovi a ten ho poslal dále na Sibiř budovat železnici pro činskou hedvábnou stezku.
   Tam by se lépe uplatnil než nadávat zdejšim našincům.
   Hej kOPECKÝ,vysvětlete všem PODLE VÁS BLBCŮM, NP Nr.6.kde se požaduje odstraněni kapitalismu BEZ přivlastků,který nám tu implantoval president Klaus a sám papež ho označil za "NOVOU TYRANII"nebot je to skoro prý odrůda gangsterismu,co?!

   Vymazat
 4. Jo jen se zástupci úspěšné menšiny těmi slovy ohání žádnou liberální „demokracii" v Česku nechceme.

  OdpovědětVymazat
 5. Izraelský poslanec sa dovoláva nadradenosti “židovskej rasy” v pro-Netanjahuovej tiráde

  https://www.hlavnespravy.sk/izraelsky-poslanec-sa-dovolava-nadradenosti-zidovskej-rasy-pro-netanjahuovej-tirade/1436918

  Nezažili jsme něco podobného za II. světové války. Árijská rasa byla nadřazena a Velký Izrael asi chce něco podobného. Tak to prohraje vše.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nadrazenost a jeste k tomu rasy je silenost.Netanjahu pritakava nacistum .S podporou USA se musel zblaznit

   Vymazat
 6. Blbost, i ti nejchudší se mají dobře. Ano, nemůžou si žít jako "džejár", létat na dovolenou do Karibiku a nakupovat do Paříže. Ale hlady nikdo neumírá. Sociální síť je tak štědrá, že i ti, kteří vlastním rozhodnutím nikdy pracovat nebudou, si žijí slušně (na to, co společnosti přinášejí). Existuje jen mizivé promile skutečně tragických případů a od toho by tu měly být ty různé neziskovky apod.
  Převážná většina lidí si spokojeně s pivkem u televize hudruje, jak jsou na tom špatně ...
  A jestli se Saša nechala zaměstnat načerno (výplata v hotovosti), tak je blbá a to nelze zevšeobecňovat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To,ze vy sam se mate slusne nebo dobre,neznamena,ze chudoba neexistuje.Mozna jste ji nepotkal a nechcete si pripustit,ze existuje.Kdo ji trpi ,je u vas blb.U mne je zase blbem lhostejny ,nazrany sobec.

   Vymazat
  2. To číslo počtu exekucí pro ignoranta 12:17 nic neznamená. Důchodu pod 10.000 Kč také nic. Bože, bože, co to je za případ?

   Vymazat
  3. Saša 12:17

   Vy jste se zrovna nažral, že jste tak tupý a jestli jste starý, tak jste navíc i "blbý". Vyjeďte si na sever čech a nejen tam, máme každý den vybrakované kontejnery s odpadem. Od těch přesycených s pivkem u "Prostřeno"!

   Jenom ty čerty, nevidím vyjídat popelnice, ti odjíždějí od Tesca Taxi s narvanými košíky toho nejdražšího jídla, nějaké slevové letáky jim jsou, šumafuk?! Dostanou ze sociálky další výpalné.

   Kvůli takovým přežraným tupcům, zde dávám příspěvky o nezaměstnaných a Personálních Agentůrách!? Je vidět, že hodně moc koukáte na ČT a věříte statistikám a dezinformacím?!

   Rozepněte si opasek, ať Vám nepraskne, je možné že Vás ješté dnes klepne pepka, máte nato manuál? Nejlepší bude, když se poté obrátíte na neziskovky nebo otporáře z pekla ..., přeji Vám hlad, buřte Sašo!!! Tfuj do tváře.

   Ramón

   Vymazat
  4. 12:17 úmyslně klame, protože dobře pochopil, že Saša Uhlová blbá není. Zaměstnání nastoupila jako materiálně zabezpečená s úmyslem předvést, jak funguje náš pracovní trh. Rozdíl mezi ní a jejími spoluzaměstnanými byl právě jen v tom, že oni už jiné příjmy nemají. Saša Uhlová seznámila veřejnost s praktikami zaměstnavatelů, které komunistům kdysi umožnily vyhrát volby.

   Vymazat
 7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 8. Děkuji autorovi, že výslovně zmínil "Kaiser Permanente" = výtvor Richarda Nixona a jeho administrativy.

  U nás tato hrozba (tj. prosadit chápání zdraví jako zboží) ještě ani zdaleka není odvrácena.
  "Investoři" trpělivě čekají ve startovních blocích, včetně takových "dárečků" jako MUDr. Roman Šmucler.

  Ostatně i případ "Diag Human" je dodnes slyšitelným varováním.....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi

  1. Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler:
   „Nejde nám o zisk, doplatky u zubaře jsou pro pacienty výchovné!

   „Zubní kaz mít nemusíte, když pečujete o svůj chrup. Kdo tak činí, ušetří si minimálně na jedno auto, nemluvě o bolesti a jiných problémech,“ řekl Šmucler. Podobně by podle něj mohl stát lidi odradit od přejídání nebo kouření.

   Zavedení nadstandardů, za něž si lidé připlatí, podporuje i v jiných oborech. „To, že si člověk nemůže doplatit léčbu, která je třeba méně bolestivá, nebo s kratší rekonvalescencí, je vysloveně proti lidským právům,“ uvedl.

   Nedostatek zubařů v Česku je podle něj zažitý mýtus. „Proti Západu máme nezvykle mnoho zubních lékařů na venkově a v malých městech. Je to pozůstatek z doby socialismu, kdy je tam prostě naveleli,“ řekl.

   Slýchá prý často stížnosti starostů obcí pár kilometrů od velkého města. Zubař by tam podle Šmuclara ale ani potřebných 2000 pacientů nenašel, protože lidé za ošetřením stejně jezdí do většího města.

   ------------------------------------------------

   Ceník Asklepion R. Š. od:

   Vyšetření a konzultace
   Konzultace stomatologa 620 Kč
   Intraorální rentgen 160 Kč
   Panoramatický rentgen 730 Kč
   Komplexní vyšetření od 1240 Kč
   CT rtg 2580 Kč
   Extrakce zubu 5000Kč
   Prevence rakoviny VELscope
   900 Kč
   Dentální hygiena
   Vstupní návštěva (60 min) 1340 Kč
   Kontrolní návštěva od 700 Kč
   Bělení zubů
   Domácí od 4330 Kč
   Fasety
   Keramická faseta od
   7400 Kč
   Výplně, korunky aj.
   Výplň fotokompozitní od 1550 Kč
   Celokeramická korunka 10100 Kč
   Celokeramický můstek od 26000 Kč
   Implantace

   * Cena ošetření zubními implantáty závisí na mnoha faktorech a je třeba k ní připočítat další výkony a práce (např. zhotovení korunek, můstků atd.). Přesnou cenu vám sdělí lékař při konzultaci.

   Implantát Dentis – zavedení od 11000 Kč
   implantát Straumann – zavedení od 15900 Kč


   Ramón

   Vymazat
  2. Dle logiky dr.Šmuclera si nemocni zavinili svoje choroby sami.Proc uz neprisel o doktorat?

   Vymazat
 9. Hmm, kde že je nějaká nová Charta? Hmm, charty má každý na WC minimálně jednu roli. Do tiskáren k PC prodavají chartu po balících - nejčastěji ve formátu A4.

  Zase nějaká parta namyšlených lehkoživků bdící v kavárnách a restauracích a snící o vysoce placeném postavení a majetcích? PROBOHA, DĚKUJI, CHARTA JE NEJDRAŽŠÍ ZTRÁTA ČESKÉHO NÁRODA - výsledkem je rozbitá, vyloupená a vykradená republika, kde ani voda už nepatří Čechům.

  Raději, až příjde DEN, KÉŽ BŮH TU MOUDROST A AKTIVITU Z HUB DO NOHOU A DO RUKOU VRAZITI JIM RÁČÍ a do první linie je postaví. Papíry ať potom popisují potomci přeživších... do historické PRAVDIVÉ paměti Národa Českého.

  OdpovědětVymazat
 10. Meditace o demokracii: může být kapitalismus současně demokracií? Je svoboda tam, kde vše je za peníze, kde peníze dělají politiky, strany, jejich volební výsledky, když peníze určují komu a jak bude sloužit státní byarokracie, když slepá spravedlnost v ruce drží váhy a čeká, kdo na misky vah hodí více peněz? Když peníze rozhodují, jaké budete mít vy či vaše děti vzdělání, postavení, zdraví.... Kapitalismus, to byla, je v dy bude diktaturou peněz a kde je pak místo na demokracii?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kapitalismus je ekonomický systém, demokracie je forma vlády, Nemají nic společného.

   Vymazat
  2. Leo K 18. června 2018 21:32

   To myslíte vážně, že ekonomie a politika nemají nic společného?!

   Vymazat
  3. Leo K, zde to nedomýšlíte, zkuste porovnat vazby účinnosti jednoho s druhým i jiné varianty izmů, rád si to přečtu. Mám na mysli spojení středověké, vládu a ekonomii, současné a budoucí v 4.0. Zdá se mi zákonitost spojených nádob a v 4.0 tz.komunismus Orwellův, naštěstí zde již nebudu.

   Vymazat
  4. Bylo by krasne,kdyby nemeli nic spolecneho.Ale maji a zatracene mnoho.Proto to tak vypada jak to vypada.

   Vymazat
  5. Janu Kopeckému: Stačí číst a rozumět česky. Psal jsem, že kapitalismus je ekonomický systém, demokracie je forma vlády. A vy na mně s politikou. O politice jsem nic nepsal. Ale máte úspěch - hned dva další komentátoři se vám na to chytli.

   Vymazat
  6. Leo K. 12:40

   Takže forma vlády s politikou nesouvisí?
   A výraz "politická ekonomie" už jste snad také někdy slyšel - nebo ne? Ekonomický systém podle Vás funguje bez souvislosti s politikou? Musíme si tu opravdu vysvětlovat elementární věci - nebo dokonce dáváte přednost handrkování o tom, kdo umí číst a chápat?!
   Nevím totiž, oč svým výpadem usilujete? Česky čtu a rozumím - jistě o nic hůře než Vy, pane Kyslingere. Takže tady bych chybu nehledal..

   Pakliže Vaše pojetí vztahů ekonomie a politiky chápu špatně - třeba mi to vysvětlíte?

   Vymazat
 11. . casopisargument.cz = nejlepší český web! .  === P O D P O Ř T E ! A R G U M E N T ===

  http://casopisargument.cz/2018/06/17/staci-150-korun-a-zmenite-argument-k-nepoznani-pridejte-se-a-pomozte/  .

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V ČASOPISE ARGUMENT SE ZHOUFOVALI PRÝ INTELIGENTI

   a sami mezi sebou si píši,aniž by dávali jakýkoli návrh řešeni pro občany demolované těmi které si zvolili.
   Hlavně se boji jakéhokoli dialogu,zablokovali totiž diskuzni rubriky a ted tu na NR přicházeji s prosikem.

   DEJTE NÁM DĚLNICI A ROLNICI PENIZE.

   To,že by se měli postarat,aby ty penize právě oni měli,je ani nenapadne!
   Nepíši dokonce ani JEDNO PISMENO o Národnim programu občanů voličů,kde už intelektuiálni elita voličů začala o ně bojovat!

   Neopovažte se drazi občané dát tam jednu jedinoui korunu.To radši dejte penize na NR tady aspon vidite jak umime v situaci,kdy jsou nám voličům ukradeny hlasy zmanipulovaným tiskem a tv a tedy i naše moc,bojovat!

   ČLÁNKY,KDE SE PŘEDVÁDEJI XENOFOBOVÉ ,NEMAJICI ŽÁDNÉ SIGNIFIKANTNI NÁPAFDY JAK VĚCI VYLEPŠIT, SI MOHOU STRČIT LIDÉ Z ČASOPISU ARGUMENT VITE JISTĚ VŠICHNI KDE,NEBO NE?

   Vymazat
  2. Anonymní 19. června 2018 7:05

   !ARGUMENT není nic pro hlupáky jako ty, kteří mají místo mozku sračky a jenom bez konce žvatlají.

   Je jasné, že sem dál budeš srát svoje idiotské texty - tak si to užívej a nepleť se do věcí, kterým nerozumíš!

   Diskusní rubriku !ARGUMENT nezablokoval, protože tam prozatím žádná nebyla.

   Vymazat
  3. Argument je dílo namyšlených salónních levičáků, kteří mají k internacionalizmu a vítačstí migrantů velmi velmi blízko. Zatím se stydí to říct naplno.

   Nová republika je názorově pestrá, demokratická, i diskuze se tu zlepšila.
   Kupodivu spojuje levici s pravicí ve vlastenectví a hájení našich společných zájmů.

   Vymazat
  4. 8:44

   Je vidět, že nmáte valné ponětí, co je !ARGUMENT a jak se dělá - jinak byste tu nemohl psát takové nesmysly ("zatím se stydí").

   Nová republika až na několik málo výjimek PŘEBÍRÁ texty odjinud. O "pestrosti" by se dalo diskutovat, vzhledem k tomu, že naprostá většina článků (nezřídka mizerné kvality, ale tak už to chodí, když tu není skutečná redakční práce!) jde stejným směrem.

   Můžete prosím jmenovat některé ty namyšlené z autorů !Argumentu a případně ukázat, v čem spočívá "namyšlenost" toho kterého? Ono je snadné vyslovit paušální denunciace bez jakéhokoli zdůvodnění.

   Ale abych nezůstal jen u polemiky, podívejme se na Vaše hodnocení NR:

   Dokázal byste blíže vysvětlit, v čem spočívá zmíněné "spojování levice s pravicí"? Např. kdo konkrétně tu podle Vašeho názoru reprezentuje levici nebo pravici?

   Vymazat
  5. NA NR JE VIDNO,ŽE TEN ARG.NECHCE DEMOKRACII

   nebot demokracie je diskuse a tak to ze strachu před ní radši od začatku tamni dubové hlavy radši zarazili,jak tu potvrzujete na plnou pusu!
   To že NR přebirá skvěle a možná i jiné, vybrané články je VÝHODA!
   Jen se podivejte,že tam na tom prý Argumentu NESMI nikdo ani ceknout o Národnim programu prý proto,že tam maji zakázano ho převzit a kdo nám pak z těch pomazaných hlav vysvětli co je slovo BEZ v kapitalismu,který je odrůdou gangsterismu,na to se tam nezmůže NIKDO!

   NO NENI DIVU KDYŽ TU POSILAJI KOHOSI KDO PRÝ MÁ SRAČKY MISTO MOZKU JAK SE SÁM PŘIZNAL!

   Vymazat
 12. KOPECKÝ A DALŠI MUDRCI PODPORUJTE BOD NP Nr.4.

  Národniho programu,kde se mluvio haldách peněz,které jsou nám občanům kradeny každý měsic VELKÉ PENÍZE A TO KAŽDÉMU a nikdo tomu nevěnuje pozornost!

  PROČ?

  OdpovědětVymazat
 13. Na to není čas, ani místo. Ale stačí, když si uvědomíte, že demokracie nejen připouští, ale dokonce vyžaduje pluralitní politiku, že je dokáže zastřešovat z definice. Neodvažuji se posuzovat jak umíte česky, ale zjevně mi nerozumíte, nebo nechcete rozumět. Co mi zbývá?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Leo K. 20:19

   Samozřejmě musím připustit možnost, že jsem nechápavý.
   A co Vám zbývá?
   Vidím jen dvě možnosti:
   buďto se pokusit věc vysvětlit srozumitelně - nebo se na to vykašlat.

   Vymazat
  2. Leo K. 21. června 2018 20:19

   Už bych se k tomu (že ekonomie a politika jsou neoddělitelné resp., že snaha je oddělovat je únikem z reálného světa) nevracel, ale protože jsem od Vás četl několik zajímavých článků, chci Vám doporučit dva texty:

   1) Slavoj Žižek, "EU musí vytvořit nový světový řád, aby zastavila Trumpa" -
   https://a2larm.cz/2018/06/eu-musi-vytvorit-novy-svetovy-rad-aby-zastavila-trumpa/

   a především
   2) Ilona Švihlíková, "Jak jsme se stali kolonií", Praha 2015

   Doufám, že to nebudete chápat (jako někteří) jako mou snahu "za každou cenu poučovat" -
   J.K.

   Vymazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.