Reklama

neděle 3. června 2018

Přichází čas změn


Jaroslav Tichý
3. 6. 2018
Ač se zpožděním vyvolaným zarputilým odporem stávajících mocenských establishmentů a onoho 1% občanů v jednotlivých zemích přichází postupně, leč nezvratně, čas změn vyvolaných příchodem průmyslové revoluce 4.0 a tlakem na úspornější hospodaření se zdroji všeho druhu na této planetě. Ta, stejně jako ty předchozí, přináší s sebou i změny v oblasti společenských vztahů a především na poli politickém. Stávající mocenské struktury v posledních letech brání své vydobyté posty, které jsou těmito (fakticky objektivními) změnami ohroženy. Průběh těchto změn je však subjektivního charakteru, v minulosti býval spojen dokonce s válkami.Stačí přitom vzpomenout na tzv. Kondratěvovy1 vlny, které popisují jevy v kapitalistické ekonomice s periodou cca 50 let, které odrážejí jak ekonomické, tak i související celospolečenské a politické procesy. Jde přitom z jeho strany o popis dlouhodobých cyklů, nikoliv tradičních krátkodobých hospodářských cyklů charakterizovaných jejich 4 fázemi (růst-stagnace-recese-deprese) s tím, že horní fáze každé dlouhodobé vlny byla vždy spojena s rozvojem a rozšířením nových technologií majících vliv na vtažení značného množství pracovních sil do těchto procesů a na rozvoj ekonomiky. Základem těchto vln jsou tedy nové technologie a aplikace průmyslových vynálezů. Dosud byly popsány 4-K vlny, jak následuje:
·         1. vlna (r. 1800) - je spojená s vynálezem parního stroje a zpracováním bavlny. Z toho rezultovala potřeba přetáhnout pracovní síly z panských pozemků do měst a prvotně vznikajících manufaktur. Konflikt vyústil mj. do Velké francouzské revoluce (1789-1799).  Tehdy šlo o konflikt mezi aristokracií na ústupu a nově vznikající buržoazií;
·         2. vlna (r.1850) – souvisí s rozvojem železnice a s výrobou oceli. Promítla se mimo jiné do války Severu proti Jihu v USA (1861-1865) související s potřebou získat pro průmyslovou výrob na severu USA pracovní síly (otroky) vázané na plantážích v jižní části země.;
·         3. vlna (r. 1900) – rozvoj elektrotechniky a chemického průmyslu, jež se dává do souvislosti s následným vypuknutím 1. světové války jako způsobu řešení vzniklých politických a společenských rozporů v tomto období;
·         4. vlna (r. 1950) – charakterizovaná rozvojem petrochemického a automobilového průmyslu, který souvisel s 2. světovou válkou a s poválečným obdobím;
·         5. vlna – související s rozvojem informačních technologií měla kulminovat přibližně v r. 1990. Tato vlna však v předpokládané době nepřišla.

Podle Kondratěva nové technologie se objevují dokonce v periodě cca 25 let, přičemž mění ekonomiku, hodnotový a společenský systém a mají i vliv na mezinárodní vztahy. Kulminaci těchto jednotlivých dlouhodobých period (vln) však vyčíslil na zhruba 50 let.
Z uvedeného je zřejmé, že došlo ke zpoždění v náběhu 5. vlny, často se dokonce hovoří o tom, že došlo v případě západních zemí majících k dispozici již delší dobu nové technologie k zaseknutí 4. vlny.
5. K-vlna dlouho nepřicházela.  Za příčiny k tomu vedoucí jsou obvykle odborníky považovány zejména tyto:

1 Nikolaj Dmitrijevič Kondraťjev – sovětský ekonom, který navrhl model cyklů kapitalistické ekonomiky (Kondratěvovy vlny) a byl zakladatelem Nové ekonomické politiky (NEP). V r. 1938 popraven v rámci tzv. stalinských čistek.
- nejsou vytvořeny institucionální podmínky k zavedení těchto nových technologií do praxe či
- obava z toho, k čemu by jejich zavedení ve svých důsledcích vedlo nebo dokonce již i
- poznání, že jejich zavedení by učinilo současný systém neudržitelný a ve svém důsledku by zničilo kapitalismus jako takový, neboť tyto nové technologie budou pro svůj rozvoj potřebovat větší spolupráci, kterou jim kapitalismus zajistit nemůže.

Ačkoliv probíhalo po řadu let ze strany mocenských elit k cílenému brzdění v příchodu změn zahrnovaných do této 5. Kondratěvovy cyklické vlny, což se projevovalo v praxi růstem zadlužení, financializací ekonomiky, tlakem na pracovní sílu a militarizací, je nepochybné, že tato 5. K-vlna přichází nyní v podobě průmyslové revoluce 4.0 charakterizované robotizací a přináší současně i decentralizaci výroby, tj. tendencí vyrábět výrobky v menších množstvích a kvalitněji co nejblíže místu jejich předpokládané spotřeby. Bude tedy docházet k opačnému postupu, než na který jsme byli dosud zvyklí, kdy probíhala koncentrace výroby a stěhování lidí za prací do velkých center a k postupné likvidaci pracovních příležitostí a tím i osídlenosti na venkově, zejména pak v našem pohraničí. Nově má být cílem udržitelný rozvoj na bázi maximálních úspor surovinových a dalších zdrojů a šetrnosti k přírodě.
V důsledku těchto změn se dostanou lidé do období velkých změn přirovnávaného z hlediska jejich dopadů k situaci, v níž se ocitli jejich předci v souvislosti s vynálezem parního stroje.

Souběžně s tím dochází ke stále silnějšímu uvědomování lidí, které se týká:
a/ nespravedlivého postavení naprosto převažující většiny občanů, která stále silněji volá po ekonomické demokratizaci, což je jev rozšířený v mnohých zemí světa, EU nevyjímaje. Ze stávající stavu profituje ono 1 %, které se v posledním období přeorientovalo na tzv. dobývání renty, kdy využívají zejména své privilegované postavení k bezpracnému zisku, a to na úkor ostatních 99% občanů. V důsledku toho 1% lidí stále více bohatne, platí přitom stále menší daně, zatímco zbývajících 99 % chudne a je přitom podrobováno stále vyššímu zdanění a šikaně ze strany úřadů. To se týká i občanů naší vlasti, kde je situace zhoršená ještě podřadnou úlohou, která nám byla přidělena v rámci EU.
b/ nespravedlivého postavení naší země na mezinárodní scéně (zakotvené smluvně naším členstvím v EU, v rámci které plníme roli kolonie), kdy pracujeme na rentu nejen domácího 1% lidí, nýbrž ještě na rentu pro cizí země v pozici metropole (zejména pak na Německo), a to jak pro potřeby tamního 1%, tak pro další potřeby této metropole vč. spolufinancování islamizace Evropy.
V prvním z obou uvedených příkladů jsou zdroji k dobývání oné renty především dotace z EU či dotace od našeho státu, případně různé granty (ale též např. předražené státní zakázky či privatizace penzijního systému apod.). Systém dotací a grantů zavedený v souvislosti s naším vstupem do EU značně rozšířil v členských zemích EU (vč. ČR) korupční prostředí a umožnil hladší přechod privilegovaných na dobývání renty jako nového způsobu jejich „podnikatelské“ činnosti. Vzniká přitom zásadní rozpor ve společnosti, kdy ono 1% hájí svá privilegia a možnost pokračovat v dobývání bezpracného zisku, zatímco ostatních 99% projevuje s tímto stavem rostoucí nespokojenost, byť často ještě neumí přesně identifikovat její příčiny.
Ve druhém případě jde především o stále rostoucí odliv (vesměs nezdaněného) zisku, dividend a úroků z ČR, který již překročil 8,3 % ročního HDP a hodnotově představuje více než 1/3 ročního státního rozpočtu. K tomu je nutné dále přičíst podhodnocenou korunu, kdy její směnný kurz (cca 25,80 Kč/EUR) zdaleka neodpovídá paritě její kupní síly (18,-Kč/EUR), což v praxi znamená značné ztráty v prodejních cenách přepočítaných do EUR či USD. Zlevňují se tak naše vývozy pro zahraniční odběratele, a to na náš vlastní úkor. S těmito jevy pak logicky souvisí nízká úroveň mezd, platů, jakož i důchodů u nás (v zásadě třetinové průměrné mzdy oproti Německu a cca 42%-ní oproti průměru EU, zatímco důchody jsou u nás v prů-
měru poloviční oproti Německu a dalším vyspělým zemím EU), což zdaleka neodpovídá porovnání produktivity práce u nás a ve srovnávaných zemích.
Tyto každoroční ztráty peněz pro náš rozpočet jsou pak dále umocňovány úniky nezdaněných zisků vytvářených mnohými firmami u nás do daňových rájů, aniž by s touto situací kterákoliv naše vláda byla ochotná něco udělat. V poněkud podobné situaci jsme byli po našem odtržení od Rakousko-Uherska a založení 1. republiky, kdy továrny a firmy byly u nás, zatímco jejich sídla ve Vídni. Vyrábělo se u nás, daně se ale platily do Vídně. S cílem tomuto nežádoucímu stavu zamezit byl vydán tehdy u nás nostrifikační zákon, který ANS ve svém programu navrhuje zavést i nyní s cílem stávající anomálii odstranit.

Naprostá většina lidí ve společnosti tak platí stále více za obsluhu stále méně funkčního systému (reprezentovaného státem), který jí poskytuje stále méně služeb, navíc ve zhoršující se kvalitě (školství, justice, zdravotnictví atd.).  Současně však lidé vidí, že značná část toho, co platí, končí v rukách zbývajícího 1%. Takový systém proto považují za nespravedlivý a nelegální.
Často však lidé u nás mylně spojují vlády vyšlé z takového systému s institucí státu (jako takového), od něhož se pak odtahují. Ke škodě nás všech, neboť bez existence státu se národ stane pouhým etnikem. A tlaky ze zahraničí (i ze strany jejich domácích přisluhovačů) na likvidaci našeho státu rostou. Je proto v nejvlastnějším zájmu našich občanů náš stát hájit, čímž nejsou míněny jednotlivé vlády, které přicházejí a odcházejí a které jsou koncem konců výsledkem našeho hlasování ve volbách.

Jak již bylo uvedeno, přichází 5. K-vlna a s ní mnohé změny, které si vyžádají nejen nové
technologie, nýbrž i orientace na nové trendy vyvolané úbytkem zdrojů všeho
druhu ve světě.
Tedy na jedné straně přechod na robotizovanou výrobu a služby se značným úbytkem pracovních sil zapojených v těchto sektorech, na straně druhé ale přechod od centralizace k decentralizaci výroby a služeb, orientace na úspornost, na co nejefektivnější využití zdrojů, na šetrnost vůči Zemi a přírodě apod.
V praxi to znamená:
·         odklon od stěhování lidí do velkých měst či průmyslových aglomerací za prací a jejich návrat na venkov a do pohraničí, kde bude možné obnovovat a dále rozvíjet drobnější průmyslovou výrobu, potravinářství a služby (podpora lokální ekonomiky a to vč. podpory finanční).  Tedy návrat lidí k přírodě, vytváření nových pracovních příležitostí pro část pracovníků, kteří přijdou o svoji práci díky robotizaci výroby a některých služeb;
·         příležitost k zavedení ekonomické demokracie, kdy pracovníci nebudou zdaleka v dosavadní míře odkázáni jako námezdní síla na zaměstnání u nadnárodních či velkých tuzemských firem, nýbrž mnozí z nich jako pracovníci se stanou i spoluvlastníky výrobních prostředků a začnou participovat i na rozhodování a na výsledku své činnosti (rozvoj družstevnictví a podniků se zaměstnaneckými akciemi). Součástí ekonomické demokracie je však i účast občanů na rozhodování o použití finančních zdrojů v rámci rozpočtu jejich města či obce (participativní rozpočty apod.), dále pak na přímé volbě představitelů a na jejich odvolávání, jejich majetková a trestně-právní odpovědnost - tedy prvky přímé demokracie. Důležité ale bude včas legislativně „ošetřit“ nebezpečí jejího zneužití v praxi;
·         přechod na projekty „chytrých měst a chytrých regionů“, tak aby bylo možné:
- maximálně zefektivnit správu a využití omezených zdrojů a přitom stimulovat udržitelný rozvoj v daném městě či regionu;
- posilovat komplexnost, efektivitu a udržitelnost všech aspektů městského rozvoje, a to prostřednictvím ekonomických, sociálních a zejména technologických inovací;
- snižovat přitom dopady na ekologii, posilovat konkurenceschopnost a současně přitom zvyšovat životní úroveň obyvatel a kvalitu jejich života.
- vybudovat efektivní spolupráci a funkční vazby mezi klíčovými subjekty příslušného města (či regionu) a jejich systematické zapojení do rozvoje „chytrého města či regionu“;
- vytvořit v rámci daného města či regionu soběstačnost z hlediska výroby základních výrobků a služeb. K tomuto účelu je dle odborníků zapotřebí, aby tyto „smart“ projekty
 byly aplikovány ve městech či regionech s počtem obyvatel minimálně 100 tis..

Jak jsme jako Aliance národních sil již dříve upozorňovali, je třeba připravovat se na řešení problémů, které přijdou, nikoliv se do budoucnosti připravovat na řešení problémů minulých. Na tuto potřebu upozorňuje z politických stran či hnutí pouze Aliance národních sil (a dále některé občanské iniciativy či spolky jako je Alternativa zdola a některé další).

Je stále více zřejmé, že dochází k zásadním změnám v oblasti technologií a návazně na to i v oblasti společenské a politické. Tyto změny, kterými se zabývá a které ve svém programu avizuje Aliance národních sil (dosud jako jediná) z politických subjektů na naší scéně, jsou objektivního charakteru, způsob, jak na ně bude náš stát a my všichni jako občané reagovat, je pak subjektivního charakteru. Ten bude záležet na nás všech.

V každém případě je jasné, že heslo, které ANS použila již pro říjnové volby 2017 do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, tj. „systémová změna je nutná“, nebylo heslem nahodilým, byť je u nás bohužel zatím stále heslem ojedinělým.
Nelze totiž provádět potřebné změny, které si vyžádá se zpožděním přicházející 5. K-vlna, a přitom zůstat v systému, který se snaží jejímu příchodu zabránit. Zabránit tedy přicházejícím objektivním procesům subjektivními postupy hájícími úzké soukromé zájmy onoho 1% obyvatel a státních establishmentů pro ně pracujících.  Ten stávající systém je pro nás vymezen postupně se měnícími pravidly naší účastí v EU, která je:
- přímo odpovědná za naši přeměnu v kolonii a za podporu korupčního prostředí pomocí dotací u nás, což se často negativně projevuje i v jednání některých našich politiků či vládních představitelů
- autorem stále více svazujících a omezujících zákonů a podmínek, jež nám budou bránit přistoupit k realizaci shora uvedených nových procesů a
- spoluorganizátorem islamizace svých členských zemí vč. ČR a postupné demontáže jejich státních zřízení.

To jsou i hlavní důvody, proč navrhujeme zahájit co nejdříve konkrétní přípravné kroky, jež nás v ústrety zásadním změnám zanedlouho čekají.

O této potřebě se stále více hovoří i v některých dalších členských zemích EU, kdy nejčastější návrhy na řešení spočívají v:
A/ přeměně EU v Unii nezávislých evropských států – na bázi zachování volného pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu avšak se zachováním nezávislosti jednotlivých států a jejich národních vlád, s odbouráním nesmyslné byrokracie a snah o vytvoření jediného Eurostátu s cílem jeho následné islamizace (tedy fakticky vytvořit velkou obdobu organizaci EFTA) nebo
B/ vystoupení z EU, jako hlavní brzdy usilující o zachování starého, leč stále méně udržitelného systému a začít na smluvní bázi vytvářet systém nový (ať již v rámci stávající organizace EFTA či v jiném).
To je i předmětem úvah a jednání v současné povolební Itálii, bez ohledu na snahy tamního prezidenta podle pokynů vedení EU tento proces, vyplývající z vůle italských občanů vyjádřené v nedávných volbách, zabrzdit.

Pokud se nezapojíme do již probíhající postupného procesu změn v Evropě, setrváme současně v pozici kolonie, bez možnosti:
- změnit systém, v němž se nacházíme;
- přejít včas na nové postupy spojené s přicházející novou vlnou;
- zlepšit jak naši ekonomickou situaci, tak i politickou pozici ČR na mezinárodní scéně a
- zlepšit i život naších občanů ve své vlasti, a to vč. jejich vztahu k našemu státu.
Bez ohledu na to, zda se nakonec EU rozpadne či zda z ní některé státy vystoupí a její torzo se se příp. přetransformuje do jiné podoby. Zůstaneme-li v ní, zůstaneme v roli kolonie i po rozšíření 5.-K vlny do praxe. Transformace není totiž totéž co reforma.

Této nové příležitosti ale naopak využijí jiné členské země EU, které včas pochopí přicházející objektivní změny (a z toho vyplývající příležitosti), a budou schopny se jim rychle přizpůsobit. Náš odstup za nimi se dále zvětší namísto toho, abychom je doháněli. V takovém případě budeme pokračovat v kupení chyb, které jsme prováděli po celé polistopadové období, a to i nadále nepoučeni.

Je to tedy na nás, jak se rozhodneme. Zda budeme přicházející změny jako objektivní proces včas reflektovat či zda se jim budeme ze subjektivních pohnutek onoho 1% a vládního establishmentu bránit.

Po této úvodní části chceme jako ANS postupně informovat veřejnost o jednotlivých částech našeho programu, vč. případných vysvětlení a zodpovězení dotazů posluchačů, a to v rámci okénka v pravidelném rozhlasovém pořadu ANS na Svobodném vysílači.

63 komentářů :

 1. Všechny vědecké analysy sice předpokládají velké změny,ale nikde jsem se nedoslechl nějakém velkém posunu v oblasti využití a zpracování odpadových surovin.Tam vidím obrovskou možnost podnikání a možnosti zaměstnání lidí s nižší případně žádnou odbornou kvalifikací.Tam by stát měl lít peníze a ne jenom na podpory které problémy jen oddalují.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je problém pro současnou liberální společnost neřešitelný. Je potřeba to vyřešit již ve vývoji a produkty navrhovat tak, aby byli beze zbytkové recyklovatelné. To by je učinilo na trhu neprodejné pro jejich vysokou cenu.

   Smazat
  2. Tak dlouho kritizovali Činu,že schromažďuje a zpracovává odpadky a vzrábi z nich tríčka až oni ten výkup odpadků zastavili.
   A najednou ty odpadky smrdi po velém EU a Čina si svoje odpadky začala zpracovávat sama.
   Obyvatelé EU se musi proto cpát mikroodpadky aby jim ubylo spermii na jednom šusu!
   A tak se přišlo na mzšlenku ,pozvat na to Afroaraby.FUJ vládo padni!

   Smazat
  3. PAN TICHÝ ZAS DLOUZE LAMENTUJE.KDE JE ŘEŠENI?

   OSV společnost začala se svým skvělým návrhem NP,který prý jacisi jeho chalupnici všemi silami IGNORUJI.
   Kde jinde tedy budou hledány sily k uskutečněni skvělých vizi OSV napsaných v postuilátech NP,když se ANS odmitá k nim přidat a aktivisté občanů budou zavřeni za prý podporu pravdy jak to dělali komunisté nebožtikovi HAVLOVI do basy?
   Režim si už zjištuje,že aktivisté uveřejňuji na Švajc WEBU,KDE CENZURA ČSSD NEDOSÁHNE,ale jména už prý kdesi ti politikové už prý máji!

   Smazat
  4. 7:45
   Řešení je tady

   Návrh nové programové platformy

   Každý společenský systém nereflektující přirozenost lidského bytí je odsouzen k zániku. Základní otázka tedy zní: Co je, z hlediska lidského bytí, přirozené? Je přirozená nadřazenost jednotlivce/zájmových skupin nad celkem, nebo je tomu naopak? Tvrdím, že přirozená je nadřazenost a vláda celku svým jednotlivým členům/zájmovým skupinám. Je nezbytnou podmínkou bezpečí a prosperity celku, jeho jednotlivých členů i zájmových skupin.
   Podívejme se, jak vypadá skutečnost. Současná společenská formace je postavena na nadřazenosti zájmových skupin (politické strany/hnutí) nad celkem (obec/město/region/stát. Platforma na níž je postavena není přirozená. To považuji za základní příčinu současné devastace společnosti.
   Jediné smysluplné a skutečně účinné opatření směřující k dosažení přirozeného stavu společnosti tedy spočívá v odnětí moci, politickým stranám/hnutím a nastolení moci územních celků (obce/města/regiony. Úloha zájmových skupin – politických stran/hnutí ve skutečné demokracii spočívá pouze v ovlivňování vlády občanů, nikoliv v jejich ovládání.
   Můj návrh nové společné programové platformy zní:
   Novou platformou pro humanizaci společnosti je její nepřirozený stav spočívající v nesvobodě územních celků ovládaných zájmovými skupinami. Naším společným cílem je nalezení způsobu, jak ji uvést do přirozeného stavu – stavu svobody a vlády svým členům - jednotlivcům i zájmovým skupinám.

   Štefan

   Smazat
  5. 13:04

   Konečně to někdo vyřešil! Já už skoro nedoufal.

   Smazat
  6. Štefan je pašák. Přišel na to, že ryba nesmrdí od hlavy, ale od přirození.
   Pan Tichý to může zabalit a jít na ryby.

   Smazat
  7. Štefane Forgáči, kolk má ta vaše OSV členů?

   Smazat
  8. Souhlasím s 13:04, to je cíl. Ovšem cesta k němu nebude snadná. Například geniální, ale nepřáteli po smrti pomluvený Stalin byl proti vedoucí úloze strany zakotvené v ústavě a plánoval řízení na základě národních sovětů. Uzemní princip je jednoduchý, přirozený a fungující. Tam se grázlové nemohou schovat žijí tam a jsou známí a nezískají podporu obyvatel. Je těžké doma podvádět, proto když chtějí naši otrokáři terorizovat místní obyvatelstvo musí dovézt teroristy nebo vládní složky odjinud, aby neměli vazby na místní.

   Jak se to stalo, že jsme zotročeni a nemáme vládu ve svých rukou? Kořeny jsou hluboko v minulosti. Děti mají být vychováni, že jim jejich země a bohatství patří a ne pouze někomu a že musejí být žebráci a otroci (zaměstnanci).

   Správnou a ověřenou cestou je pomluvený, ale historicky úspěšný, bolševismus. Jednání v zájmu většiny tedy i v zájmu svém, protože jsem součástí toho celku a sám o sobě zemřu (např. člověk bez přírody bez biosféry).

   Jenže mladým nezralým je naléván do hlav styl "prase v žitě". Sice půjdu první na porážku, ale mohu říci žil jsem si jako prase v žitě. Ale těch, kteří dosáhli alespoň chvilku stavu "prase v žitě" je velmi málo a tolerováni jsou pouze proto, že slouží jako matoucí příklad ostatním.

   Smazat
  9. PAN FORGÁČ JE ZNÁM SVÝMI SVÉRAZNÝMI NÁPADY,

   roste do podoby komisaře OSV,nepolitické společnosti občanů voličů hledajici pravdu,která má 8 395 132 MOŽNÝCH ČLENŮ a právě se začiná konstituovat.
   Vidite,že to může být sila jak BYK,když budeme chtit,anebo taky ne!!
   Pan Tichý se přidat nechce nebot jeho snem je přisluhovat majitelům velkých peněz a dorvat se do Prdlamentu!

   ZOPAKUJEME MYŠLENKY NAŠEHO FUJERA KOMISAŘE Š.

   1.Dnešní tzv demokracie už název má.Jedná se o o diktaturu menšiny,kde jednou z hlavních ovládacich pák je mediální oblbováni s pomoci kterého jsou nám občanům voličům tzv volbami ukradeny hlasy a tedy i naše moc.
   Ti voliči, kteři jsou ještě schopni vztekle vrčet na to už přišli a vytvořili poprve v dějinách ČR svůj Národni program občanů voličů,který je bod po bodu představován jakonáš občanský nástroj nápravy a ne že ne ANO!
   vZHLEDEM K TOMU,ŽE JSME POD KNUTOU KAPITALISMU BEZ PŘIVLASTKŮ,NEJHORŠIHO DRUHU KAPITALISMU ODVOZENÉHO OD GANGSTERISMU,

   musime vymyslet jak z toho ven.Ojevuji se zde prvni skvěli myslitelé,kteři už kráči ve šlépějich našeho nesmrtelného mentora pana doktora inženýra J.MRÁZKA.
   Nebojte se spolu s námi sjednotit v boji za NAŠE peníze,všichni zbohatneme ,zdroje jsou!

   Smazat
  10. MAGOŘI OSV si nikdy nedají pauzu. Jejich kecy jsou svým způsobem fantastické.

   Smazat
  11. CO NÁM VLASTNĚ NAVRHUJE NÁŠ P. Š.DÁLE SKUTEČNĚ?

   2.Při studiu jeho myšlenek vás hned může napadnout,že chce svěži pokrok a tedy pozor navrhnout Švýcarsku,aby nás kolonizovalo A TO BEZE SRANDY!!!.
   Vznikly by tak jen nové kantony Čechy,Morava a Slezsko ,okamžitě by se mohla převzit celá švýcarská Ústava a přejmenovali bychom se na ČESKÁ RTEPUBLIKA ŠVÝCARSKA,Praha by se mohla ale vyčlenit a stát se samostatná,pražáci by mohli tím pádem svobodně poroučet čišnikům ve svých kavárnách a radnice by mohla požádat o zvýšeni uprchlických kvot hlavně děvčat jejichž výběr by mohl jejich ministr vnitra provádět ohmatem přimo v Africe.
   Pražákům by kantony nemusely nic platit, nebot by se mohli živit půjčovánim svých čtyř manželek a ziskané penize by mohli investovat do pražského vojska v Afganistanu ,odkud by se do našeho hlavniho města mohly hned letadly z Ruzyně dolétávat drogy.
   No nejsou to ty správné myšlenky,když už tu máme navic Národni program k tomu?
   Připomínáme všem,.že brzy tady nastoupí cenzoři z osy zla ČSSD a Ano bude hůř a proto si každý pořidte kroužkové bloky A 4, čtverečky,kde si vše ještě před zdemolovánim jistě stačite poznamenat!
   Později blok můžete opatřit nadpisem a vzdat knižně

   ČESKÁ ŠKOLA SOLIDARISMU ,MŮJ AKTIVNI PŘISPĚVEK

   k diktatuře slušných lidi s jejich heslem místo Proletářů....bude

   SOLIDÁRNI SPOLEČNOST PRO VŠECHNY!

   Smazat
  12. Švýcarská konfederace 26 kantonů
   Rozloha jako polovina ČR
   Obyvatelstvo 8,5 milionu

   Smazat
  13. Nemuzu cist DOSTAL SEM Z TECH VLN MORSKOU NEMOC...

   Smazat
  14. 4.00

   To nejsou vlny,ale Česká škola solidarismu,která zbavuje nebohé české dušičky známe svou nesoudržnosti a uči misto nechutného neomarxismu,nové diktatuře slušných občanů a má heslo

   SOLIDÁRNI SPOLEČNOST PRO VŠECHNY!

   Překlad zni:ať ty svoje migranty zaplati ze svých obrovských zásob nahrabaných trilionů majitelé velkých peněz a přestanou nám občanům dále krást to málo co nám ještě zbývá!

   A o to se musime jako občané poté co selhávaji naši tzv naši zástupci ,postarat a bude to!

   Smazat

 2. Zásah do konstrukce výrobků bude nezbytný. Možné je to už dnes. Srovnejte sestavu počítače, který právě přehrává televizní pořad (např. z pozemního vysílače) a televizor. Divák vidí a slyší totéž ,
  v počítači není problém zaznamenat pořad, v případě poruchy vyměnit např. CD-DVD jednotku, která je levnější(390,-), než
  kus ohnutého plechu(poštovní schránka 700,-) a inovovat jej postupně, popřípadě sešrotovat za současného rozebrání jednotlivých dílů. Televizor končí na sběrném dvoře, později pod buldozerem v nějaké rozvojové zemi.
  Zkušenost konstruktéra: na výkresech detailů byla v rohovém razítku povinná rubrika TŘÍDA ODPADU. Před 50 léty!

  OdpovědětSmazat
 3. V článku je to obsaženo skrytě , ale je to potřeba říci nahlas: s exponenciálním růstem počtu obyvatel se řítíme do propasti! Počet obyvatel a hranice států zůstanou stabilní .

  OdpovědětSmazat
 4. Čas změn? Dnes jsem si přečetl stať Johany Hovorkové o Václavu Klausovi a musím konstatovat, že pokud budou existovat takoví pisálkové, k žádným změnám nedojde. Budou stále produkovat svoje ego a nebudou dbát na obecné mínění. Mít názor je jedna věc, vymýšlet si, že chce Klaus či jeho syn do vlády, je věc druhá. Je to v podstatě totéž, jako když si jiný myslí, že nepotřebná kráva by měla jít na jatka. Myslet ale není totéž jako o tom psát.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. PRYČ S KAPITALISMEM BEZ PŘIVLASTKŮ TOHO KLAUSE!

   nebhoť to přitáh jako president na hřbetě, viz NP Nr.6.který je politickou třidou sprostých a prolhaných Šmejdů nejen cenzurován ,ale i stylizován do odrůdy gangsterismu a kdo tady bude otevirat pusu bude oddíly cenzury ČSSD které prý ještě stále protizákonně funguji zjištěn a nahnán do basy,aby jste si nemysleli že pan Havel měl tu pravdu a mohl se dnes otáčet v hrobě jako větrák!
   A mizerové, nepomůže vám ani to,že se kryjete pod anonymni radši tu pište svá PRAVÁ jména,to je totiž nejvíce nenápadné!

   Smazat
  2. OBČANY,KTEŘI JSOU JEŠTĚ SCHOPNI VZTEKLE VRČET,

   upozorňujeme,že sám pan papež FRANTIŠEK označil kapitalismus BEZ přivlastků za "NOVOU TYRANII"

   Smazat
  3. Vážení, pletete si pojmy s dojmy. Kapitalismus je jen název, stejně jako socialismus, například s lidskou tváří. Systém dělají lidi, a pokud vládne mediakreatura, která nemá žádnou odpovědnost, dopadne to vždycky tak, jak to doposud dopadlo. Bohužel i když ČRo propouští, většina blbečků zůstává.

   Smazat
 5. Nie som si istý, že nie je neskoro. Je tu fašizmus v plnej paráde (legislatíva, súdna moc, výkonné zložky... úplné v rukách nadnárodných korporácií). Pánovi Tich. asi tento fakt uniká. História nás učí, a denno_denne to vidíme, že pre to 1 percento nie je problém vyvraždiť 6 miliárd zbytocnych jedlíkov. Zákony dodržiavame my, nie oni! Bojovať s nimi "zákonnou" cestou je nezmysel. Pri migrácii Africanov a Arabica do Európy boli porušené všetky zákony! A čo sa stalo? Nič! Pan Tichý je naivný!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 6:31 Článek je neuvěřitelný blábol odvádějící pozornost od podstatných věcí. Technologie se mění, ale není to technologie, co představuje zlo. Společnost musí dbát na svůj morál, ať už používá jakékoli technologie.

   Smazat
 6. Náš drzia v otroctve vykonštruovanými zákonmi, ktoré pre nich nikdy neplatili! Napospol ide o psychopatov a sociopatov. Hovorí sa, že peniaze kazia človeka. VVich prípade to nie je o peniazoch, ale MOCI! Ake ľudské hodnoty zastáva to 1 percento? Ľudia, otvorte oči! Boli ste a ste stále manipulovani! Tí, čo svet organizujú, to sa iba na človeka podobá!

  OdpovědětSmazat
 7. Pane Tichý,
  vaše teorie návratu lidí na venkov, zejména do pohraničí, ovšem drobet kulhá. Díky předchozímu vývoji totiž dnes většinu půdy vlastní novodobá šlechta. Není vůbec vzácným jevem, kdy tato novodobá hrabata vlastní stovky i tisíce hektarů zemědělské půdy, na kterou pobírají drtivou většinu z oněch téměř čtyřiceti miliard ročně zemědělských dotací.
  Změna zemědělské politiky a otočení dotací z útlumu zemědělské výroby zpět na produkci (jak to mají např. nastavené v sousedním Rakousku), by sice vyvolala poptávku po pracovní síle, ovšem dotyční přesídlenci by se museli vpravit do rolí nevolníků.
  V bezprostředním okolí vlastní zemědělskou půdu několik novodobých šlechticů u nichž pracuje zlomek předchozího počtu zaměstnanců v zemědělství. Proto mám alespoň rámcovou představu, kolik si tito zaměstnanci vydělají a kolik dotyční šlechtici pobírají dotací.
  Pro uskutečnění takovéto vize schází politická vůle této šlechtě půdu vyvlastnit a rozdělit mezi ty, kteří na ní skutečně fyzicky pracují, tak, jak to udělal Masaryk ve dvacátých letech při pozemkové reformě. Tady ovšem narážíme na další technický detail. Tenkrát lidé žili převážně v zemědělských usedlostech. Měli kde ustájit dobytek i uskladnit krmení na zimu. Když sleduji, jak třeba v naší obci utěšeně roste bytová výstavba, nenapadá mne, kam by tito lidé ustájili krávu a kde by skladovali třeba seno. Všude se totiž staví na cca deseti arových parcelách bungalovy, nebo rodinné domky.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já si myslím, že návrat k prvorepublikovému hospodaření by nebyl tím pravým a není tedy třeba řešit, kam by jednotliví hospodáři dali krávu nebo obilí. Za socíku se podařilo úspěšně rozjet družstevní a státní velkovýrobu, přičemž život vesničana se co do komfortu velice přiblížil životu lidí z měst. Na to bych navazoval. A když se to podařilo tenkrát, tak technicky by to určitě nebyl problém ani dnes. Problémem bude politická vůle, která však stěží vzejde od politiků samých.

   Smazat
  2. JK 8,39
   To by se ale muselo opět vystřelit z Aurory. Ač drtivá většina lidí vlastní , s prominutím hovno, stále se brání zestátnění půdy, nebo něčemu podobnému. Družstevní hospodaření v pohraničí nepřipadá v úvahu.
   A zase by jsme narazili na odpor veřejnosti, paradoxně nejvíc u těch, kteří žijí trvale ve městech v přesvědčení, že maso a mléko se vyrábí v továrnách a ani nevědí, jak vypadají vidle.
   Upřímě, tenhle systém nepotrvá věčně. Už jenom z prosté logiky věci. Ale co přijde po něm, resp. čím ho nahradit, to bych si vůbec netroufl ani pomyslet.

   Smazat
  3. Ten článek neinformuje zdaleka jen o zemědělské činnosti na venkově, jak bylo mylně pochopeno. Ten informuje mimo jiné o přesunu celých výrob zpět na venkov. O novém trendu, který přijde i k nám. Tedy o konci centralizace výroby a stěhování se lidí za prací do velkých aglomerací a o decentralizaci, kdy výroba a služby budou z větší části spotřebovávány na místě. Tedy žádné převážení toho, co můžeme vypěstovat doma, přes půl Evropy odjinud. To znamená i obnovu zpracovatelského průmyslu atd. Není tady prostor pro všechny připomínky. Otázka samotné zemědělské výroby bez dotací z EU apod. bude vypadat zcela jinak. Ale i dříve byla zemědělská výroba dotována. A byla by znovu, zejména s cílem obnovit naši potravinovou soběstačnost. Pamětníci si vzpomenou na diferenciální rentu I. a II. Znamená to ale být mimo EU, v rámci EU to možné není. Krom toho při nástupu průmyslové revoluce 4.0 ani tolik pracovníků v zemědělství (typu nevolníků) nebude třeba. Půjde spíše o odborníky schopné obsluhovat novou zemědělskou techniku. A snad ještě jednu poznámku. Zatím si své představitele volíme sami. V budoucnosti může být hůře, zatím ale ještě není. A voliči u nás stále dokola volí bez ohledu na volební programy některou z tzv. parlamentních stran, které jsou až na jisté odchylky stejné. Tedy ty, které jim prezentuje mainstream a zejména ČT, na kterou ovšem jinak nadávají. Jsou to systémové strany. To, o čem se v článku hovoří, je o změně systému vynucovaném vždy po určitých časových etapách technickým pokrokem. Zůstaneme-li ve stávajících strukturách, tak náš pohled na uváděné změny bude nutně skeptický. Hovoříme ale o změnách, které přicházejí a které budeme buď včas reflektovat a pak budeme konkurenceschopní nebo ke kterým budeme nuceni později se připojit tak jako tak. To už ale budeme zase to páté kolo u vozu. Zdravím diskutující a děkuji za jejich četné příspěvky. J. Tichý

   Smazat
  4. Pane Tichý,
   je vidět, že se v ekonomice moc nevyznáte. pokud přesunete výrobu do méně zalidněné lokality, budete zápasit se soustavnými problémy, kde vzít lidi. Každý zaměstnavatel vám řekne, že je lepší mít lidí nadbytek, než nedostatek. Jejich limitovaný počet vám pak podvazuje růst. A stagnace znamená v kapitalismu smrt. Známý princip rozpínání rukou. Nebo také "Kdo chvíli močil, již močí opodál".
   Žiji ve vsi s tisícovkou obyvatel, kde drtivá většina lidí za prací dojíždí. V nedalekém cca desetitisícovém městě je fabrika, která současnou konjunkturu musela řešit dovozem lidí z Moldávie, Rumunska a Ukrajiny. Místní už jí nestačili a důvodů je víc. Jako bonus, prudce se zvýšila kriminalita.
   Vize hezká, ale těžko uskutečnitelná.

   Smazat
  5. 16:56 Začínám mít pocit, že p. Tichý představuje projekt, který má odebírat lidi SPD.

   Smazat
  6. Pane Hričáku, píšete neustále nesmírné blbosti. A evidentně jste nepochopil ani smysl článku, ale ani odpověď pana Tichého!

   Smazat
  7. Anonym 20:21 Kdyby měla SPD něco podobného v programu, tak by bylo o co ji obrat. Ale protože to v programu nemá, tak jí není obrat ani o co! Proboha fanatiku SPD - probuďte se.

   Smazat
 8. Pan Tichý nepotřebuje občany voliče,aby se dostal do Parlamentu a proto nečte,že fašistickou,oligarchickou tyranii ohnutých hřbetů a nizkých platů je možné transportovat jen NP Nr.1.k Belzebubovi pod jeho parni kotly!

  http://e-republika.cz/article3790

  OdpovědětSmazat
 9. Vývoj západní civilizace založený na vítězství parazitismu v posledních pěti stech letech vybočil z cesty evoluce a dostal se do slepé uličky. Lidský život v této civilizaci se omezil na přijímaní potravy a vylučování, rivalitu ( podnikání, politiku, sport ) a na ukájení primitivních lidských pudů. Vše co se děje a bude následovat probíhá zákonitě, ale nikoli podle lidských zákonů, ale podle zákonů evoluce.
  Zlom ( změna poradigmatu ) který nastává je v podstatě přerušení vývoje a návrat zpět ( něco jako propadnutí ve škole života k opakování ročníku ).
  Lepší by bylo uvažovat o evolucí vynuceném návratu zpět k trvalým hodnotám, od kterých se lze vydat tou správnou cestou znovu k uskutečnění dalších kroků lidského pokroku.
  Změna něčeho, co je evolucí odsouzeno k zániku nic nového nepřinese.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mám stále silnější pocit, že minulý režim předběhl dobu. V čem? Ve střídmosti a právě v tom, že nedovolil vzniknout velkým rozdílům. Rozdíly byly a budou, ale ne v rozsahu bezdomovec - miliardář.
   Stále častěji uslyšíme o "nutnosti se uskrovnit", což vyplyne z potřeb našeho přežití v průmyslem přetíženém prostoru. Uskrovňovat se budeme v každém případě, buď společně, krok za krokem a nebo se bude muset uskrovnit většina při zachování zisku menšiny a tento způsob bych přirovnal k zavádění podpory fotovoltaických systémů. Nejprve byly podmínky nastaveny pro vznik obrovských zdrojů pro vyvolené a teď si vyvolení zákonem a dotacemi usurpují dodávky systému na klíč. Maximalizace zisku za omezením konkurence. A tomu se říká "spravedlivý" kapitalismus a rozvoj.
   Myšlenky v článku se budou diskutovat stále častěji a pokud je necháme řešit stávající objekty řízení, nebude to veselá cesta pro většinu z nás.
   ABC

   Smazat
  2. PAN ABC+JAKO JEDEN Z PRVNICH CHÁPE,

   že se museji uskrovnit jen zubožovani občané voliči,aby zbylo více pro politickou třidu Šmejdů,která tak může prý společně s majiteli velkých peněz odsouhlašovat vadné zákony jimiž půjde i to co ještě zbylo lidem dokrást!
   Vede v tom na prvnim mistě exekučni zákon,který by nešel schválit,kdyby platil bod NP Nr.1. občanského Národniho programu!
   Bezmocni voliči tak jsou schopni- NĚKTEŘI-jen vztekle vrčet!

   Smazat
  3. 11.53 Ti brouci hovniválové co si navalují svoji kuličku taky brzy dojedou, tu kuličku už neutlačí a nakonec je zavalí.

   Smazat
  4. 11.53 Mravenci, kteří se umějí dobře organitovat brouky hovnivály vždycky přechytračí, kulička trusu je jim k ničemu.

   Smazat
  5. 11.53 Zatím by každý mravenec chtěl být hovniválem, ale až to těm mravencům dojde, že jako mravenci dokážou všechno, co si mohou přát, tak budou mít vyhráno ...

   Smazat
  6. 11.53 Zdravím OSV a jejich Českou školu Solidarismu
   Ezop

   Smazat
  7. EZOPE JE VELKÝ NEDOSTATEK LIDOVÝCH FILOSOFŮ

   vítáme vás mezi nejskvělejši avantgardu OSV,která ubohému Československu prozatim chybi!
   Je možné,že budete i vymazán hroznou cenzurou oddílů ČSSD,které prý převzala nyni už jen protistátni organizace ANO BUDE HŮŘ,kde jeho EU komisařka zajštuje cenzuru pro celou EU ve spolupráci s panem Sorosem.
   Ten samozřejmě podporuje JAK JISTĚ VŠICHNI VÍTE konstituciujici se nová hnuti a tak ho můžeme i my snad brzy požádat o blbé TŘI miliony eur které určitě rád věnuje na vznik HNUTI TŘI HVĚZD,aby se dala provozovat naše NEpolitická korektnost a bude mela!
   Pokud jste proti napište proč a dejte protinápad!

   Smazat
 10. "... změny ... jsou objektivního charakteru, způsob, jak na ně bude náš stát a my všichni jako občané reagovat, je pak subjektivního charakteru."

  Před takto hlubokými myšlenkami se člověk musí sklonit v tichém úžasu...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. (9:24 - dovětek)

   Ing. TICHÝ není jediný, kdo dokáže podobně geniálně formulovat.

   Do hitparády ohromujících myšlenek bych zařadil i následující výrok Radima VALENČÍKa:

   "Ekonomika se změní z produkce výrobků prostřednictvím výrobků na ekonomiku produkce lidí prostřednictvím lidí."

   Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/4432-pred-jihlavou-o-degeneraci-soucasne-moci.html

   Když takoví myslitelé dají hlavy dohromady, to by v tom musel být čert, aby se dobrá věc nepodařila!

   Smazat
 11. Jo pěkný článek normálním občanům to nic dobrého nepřinese.

  OdpovědětSmazat
 12. Je zajímavé a nerozumím tomu, proč je vazba placení daní podnikatelů dána místem adresy firmy a nikoliv místem výroby, tedy místem vzniku zisku?

  OdpovědětSmazat
 13. Žádná vlny nejsou, je to jen souhra náhod. Pokrok v průmyslu běží stále se zrychluje. A lidi pracují a mají se lépe? Ne!!! Jen v TV slyší, jak se nyní mají nejlepší.
  Kolik lidi je výdělkem pod existenčnín minimem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ŽADEJME OBČANŮM NÁLEŽEJICI NEPODMINĚNÝ Z.PŘIJEM.

   který vyplácel všem ze zisku fabrik bývalý komunistický režim ve výši dnešních asi 9000 korun.
   Tyto peníze nám občanům voličům kradou majitelé velkých peněz dnes každý měsic!
   Proto všichni vpřed za NP Nr.4. kde je tento NZP jasně zpět pro všechny požadován.
   Nenažrani majitelé velkých peněz chyťte se za oko než vám ho za tu zlodějnu opatřime monclem!

   Smazat
 14. Utopie je ale také to, v čem dnes žijeme. A je čím dál více srandovnější ..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Smějete se zřejmě proto, že vám na dveře nezaklepal exekutor, vymáhající někde nezaplacených 500 Kč, ovšem narostlých, s odměnou exekutora a soudními polatky, o dalších patnáct tisíc.
   To je asi ten největší problém dnešní společnosti. Nedokáže se vcítit do rolí těch, které už něco podobného potkalo a uvěří teprve když je to potká.
   Z části manipulace médií, z části ono otřepané :"Sytý hladovému nevěří".

   Smazat
  2. 13.27 To co popisujete je také součástí té shora aplikované utopie a máte pravdu že to není srandovní ..

   Smazat
 15. Řešení je tady

  Návrh nové programové platformy

  Každý společenský systém nereflektující přirozenost lidského bytí je odsouzen k zániku. Základní otázka tedy zní: Co je, z hlediska lidského bytí, přirozené? Je přirozená nadřazenost jednotlivce/zájmových skupin nad celkem, nebo je tomu naopak? Tvrdím, že přirozená je nadřazenost a vláda celku svým jednotlivým členům/zájmovým skupinám. Je nezbytnou podmínkou bezpečí a prosperity celku, jeho jednotlivých členů i zájmových skupin.
  Podívejme se, jak vypadá skutečnost. Současná společenská formace je postavena na nadřazenosti zájmových skupin (politické strany/hnutí) nad celkem (obec/město/region/stát. Platforma na níž je postavena není přirozená. To považuji za základní příčinu současné devastace společnosti.
  Jediné smysluplné a skutečně účinné opatření směřující k dosažení přirozeného stavu společnosti tedy spočívá v odnětí moci, politickým stranám/hnutím a nastolení moci územních celků (obce/města/regiony. Úloha zájmových skupin – politických stran/hnutí ve skutečné demokracii spočívá pouze v ovlivňování vlády občanů, nikoliv v jejich ovládání.
  Můj návrh nové společné programové platformy zní:
  Novou platformou pro humanizaci společnosti je její nepřirozený stav spočívající v nesvobodě územních celků ovládaných zájmovými skupinami. Naším společným cílem je nalezení způsobu, jak ji uvést do přirozeného stavu – stavu svobody a vlády svým členům - jednotlivcům i zájmovým skupinám.

  Štefan

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. MOŽNÁ PANE ŠTEPÁNE MYSLÍTE,ŽE BY MOHLY VZNIKNOUT

   nové země Čechy ,Morava a Slezsko.PRAHA BY SE DOMOHLA SAMOSTATNOSI a platila se sama a nemuseli bychom do ni valit kupy peněz.
   Poroučeli by tak jedině čišnikům v pražských kavárnách, nebo co nebo jak a bylo by po zpupnosti neomarxistických diktátorů prý humanistů potažmo islamistů a různých přiživnických vítačů,kteři by dostali každý svého lékaře a indžinýra!

   Smazat
 16. Lidi, pochopil vůbec někdo z vás (diskutujících), o čem ten článek je??? A máte tušení, co vás za 10, 20, 30 let čeká? Ohlédněte se, jak vypadal svět před 50,60,70 lety... (Pak snad pochopíte, o co jsme v 89. přišli.)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 15:45

   OTÁZKA: Lidi, pochopil vůbec někdo z vás (diskutujících), o čem ten článek je???
   ODPOVĚĎ: Článek je o tom, že ANS je prima!

   Jak praví ANS:
   -- Naše první motto zní:
   "Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme!"
   -- Naše druhé motto zní:
   "My ochotní, vedeni nevědomými, děláme nemožné pro nevděčné."

   OTÁZKA: A máte tušení, co vás za 10, 20, 30 let čeká?
   ODPOVĚĎ: Vycházíme z idey, že jenom smrt je nevratná. Za 10, 20, 30 let n ás čeká krematorium.

   A proto, jak praví ANS:
   -- Naším programem jsou 3 ANO a 3 NE
   Všechny podrobnosti tohoto projektu s Vámi rádi projednáme.
   ..... NO - NEKUPTE TO!! .....

   Smazat
  2. ČLOVĚČE POKUD NEPOCHOPÍTE,KDE HRAJE MUZIKA,

   bude to s vámi v prdeli.Čekáme tu,kdy se začnete modlit k OSV společenského tance amerického lidového bugi bugi s názvem Národni program... a přizvěte k tanci naprosto domordovanou okurku ČSNS,která je úplným neschopným trpajzlikem!


   Smazat
 17. Pro minulost je charakteristický nárůst parazitizmu. Upozornění: Nejsou jen hloupí a líní parazité, spousta je chytrých a pilných. Neviditelná ruka trhu ovšem parazity nepotlačuje, ale podporuje. Jenže žádný efektivní způsob potlačování parazitů není znám- od tajemníků partaje po PR agentury. Takže nakonec dojde ke krizi spojené s razantním úbytkem obyvatel a k návratu primitivních ani ne technologií, ale technik.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Paraziti jsou závislí na hostiteli, silný hostitel (společnost) se s nimi vypořádá snadno, viz Čína.

   Smazat
 18. Velmi zajímavá témata, autora nepodezřívám z upachtěné snahy získat popularitu a politickou profilaci.To může přenechat včerejším pragmatikům. Myslím si,že chyba je v tom,že dnešní svět hodnotíme použitím přizma minulého století.Především cykly se zrychlily, všiměte si jednotlivych fází výrobních,finančních,vzdělávacích ve všech oborech. Nedovedu si představit osnovy gymnázií za 20let, proto škola musí člověka naučit se celý život učit. Nebudeme-li dostatečně flexibilní budeme bez šance zvládnout rychlé změny.Technické obory budou hrát prim,ať chceme či nechceme, proto vyťěsňovat matiku že vzdělání pokládám za hloupost. Humanitní obory však nesmí zaniknout,bez nich by jsme přestali být lidi a jsou jedinou naší záchranou, která bude hodnotou biologických pracujících nad roboty (ti budou pracovištějsi, přesnější,nejnáročnější, ale
  bez citu,improvizace a inspirace. Toť vše zatím.

  OdpovědětSmazat
 19. Velmi zajímavá témata, autora nepodezřívám z upachtěné snahy získat popularitu a politickou profilaci.To může přenechat včerejším pragmatikům. Myslím si,že chyba je v tom,že dnešní svět hodnotíme použitím přizma minulého století.Především cykly se zrychlily, všiměte si jednotlivych fází výrobních,finančních,vzdělávacích ve všech oborech. Nedovedu si představit osnovy gymnázií za 20let, proto škola musí člověka naučit se celý život učit. Nebudeme-li dostatečně flexibilní budeme bez šance zvládnout rychlé změny.Technické obory budou hrát prim,ať chceme či nechceme, proto vyťěsňovat matiku že vzdělání pokládám za hloupost. Humanitní obory však nesmí zaniknout,bez nich by jsme přestali být lidi a jsou jedinou naší záchranou, která bude hodnotou biologických pracujících nad roboty (ti budou pracovištějsi, přesnější,nejnáročnější, ale
  bez citu,improvizace a inspirace. Toť vše zatím.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. NÁS POROKOVOU OSV BY ZAJIMALO ČIM NAHRADITE

   ten kapitalismus BEZ přivlastků,který pan papež nazval NOVOU TYRANII, to je dnes na pořadu DISKUSE dne,jsou tu nějaké nápady drazi přátelé a nepřátelé,co?

   Smazat
  2. Ano,vratit se do prvobytne pospolne spolecnosti a zacit znova ale k tomu beztak po VP dojde.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.