Reklama

.

.

pondělí 30. července 2018

1968: Československá krize jako mezinárodněpolitický fenomén studené války

Oldřich Tůma
30. 7. 2018   Literárky
Když 18. srpna 1968 v Moskvě Leonid Brežněv s vedoucími politiky států Varšavské smlouvy probíral modality, problémy a rizika nastávající intervence v Československu, nevěnoval ani slovem pozornost mezinárodním souvislostem operace, respektive reakci Západu. Rozhodně se nezdá, že by se jí jakkoli obával či ji považoval za problém. Vlastně až na jednu krátkou pasáž, kdy vysvětluje, proč není vhodné intervenci odkládat, protože „naše vystoupení v samý předvečer 14. sjezdu strany (sjezd KSČ byl plánován na 9. září) využije s velkým rámusem západní propaganda“.


Brežněv se v mnoha částech své předpovědi, jak intervence proběhne, mýlil. Mýlil se v očekávání, jakou roli budou schopni zastat promoskevští quislingové ve vedení KSČ, mýlil se i v tom, jak budou schopni reagovat reformisté. Naprosto neodhadl, jak bude reagovat československá společnost. Mýlil se do jisté míry i v odhadu reakce západních médií. Ta, i když intervence neproběhla těsně před sjezdem, opravdu spustila „velký rámus“, tj. věnovala – nejen v prvních dnech, ale poměrně dlouho – Československu velkou pozornost, stejně jako veřejné mínění na Západě. Srpnová intervence Sovětský svaz v očích západního veřejného mínění a také v očích západní levice zdiskreditovala a znevěrohodnila.

V čem se ale Brežněv zásadně nemýlil, byla nijak razantní politická reakce Západu, jež se omezila v zásadě na verbální protesty. Brežněv to sice nemohl vědět, ale už v květnu připravil ve Washingtonu náměstek ministra zahraničí Eugene W. Rostow memorandum, kde vyložil, jak absence aktivní americké politiky vůči Československu po roce 1945 umožnila komunistický převrat v roce 1948 a jak negativní vliv to na vývoj situace v Evropě z hlediska amerických zájmů mělo. Navrhoval, že tentokrát by USA neměly opakovat stejnou chybu a měly by zvážit – dokud je čas, tedy dokud se Moskva nerozhodla k vojenské akci – co by USA mohly udělat, aby intervenci zabránily. Ministr zahraničí Dean Rusk Rostowovo memorandum odložil s krátkou poznámkou: No action (nic neprovádět). Už po srpnu shrnul v konverzaci s reprezentanty česko a slovenskoamerických organizací při jejich návštěvě v Bílém domě prezidentův poradce pro národní bezpečnost Walt W. Rostow (shodou okolností bratr náměstka Eugena Rostowa) stanovisko americké administrativy k intervenci. Naprosto ve shodě s realitou řekl, že USA neměly žádný spojenecký závazek bránit Československo a že jejich evropští spojenci by je nebyli v takové akci podpořili. Zároveň kategoricky vyloučil, že by USA daly Moskvě jakkoli předem najevo, že invazi do Československa akceptují. Řekl také, že bylo zjevné, že Československo samo i před invazí od USA očekávalo, že se budou chovat velmi zdrženlivě (lielow). Na návrh, že by SSSR měl být podroben ekonomickým sankcím, vysvětlil, že ekonomické vazby mezi USA a SSSR jsou natolik zanedbatelné, že by takové sankce neměly žádný reálný význam. Návrh amerických Čechů a Slováků, že SSSR a další interventi by měli být vyloučeni – stejně jako tehdy třeba Jihoafrická republika kvůli apartheidu – z nadcházejících olympijských her v Mexiku, ani nekomentoval.

Prezident Lyndon B. Johnson i ministr Rusk, stejně jako další západní státníci, intervenci odsoudili poměrně rezolutními prohlášeními. U slov ale zůstalo. Samozřejmě některé následky intervence na mezinárodním poli měla. Jednala o ní Rada bezpečnosti a pak i Valné shromáždění OSN, prezident Johnson zrušil plánovanou cestu do SSSR, k intervenci se vyslovilo jednání Rady NATO v Bruselu v listopadu 1968 atd. V zásadě byla ale okupace Československa opravdu v očích západních politiků, abychom citovali francouzského ministra zahraničí Michela Debrého, „nehodou, kvůli níž se přece nezastaví doprava na dálnici“ (rozumí se politika uvolňování). Nikdo nebral vážně návrhy, jež v srpnu zaznívaly i z Československa, na vyloučení agresorů z olympijských her. Na sportovním poli bylo jedinou reakcí poměrně směšné rozhodnutí UEFA přelosovat první kolo evropských fotbalových soutěží tak, aby se mužstva ze zemí Varšavské smlouvy střetla jen mezi sebou. Na to kluby ze zemí interventů reagovaly rozhodnutím ze soutěží vystoupit a ušetřily pány z UEFA jistě trapného uvažování, jak vylosovat druhé kolo.

15. a 16. listopadu se v Bruselu sešla k jednání Rada NATO, jež se samozřejmě okupací Československa musela zabývat. Závěrečné komuniké označilo invazi armád Varšavské smlouvy do Československa za akci, jež znehodnotila všechno, čeho bylo v rámci politiky uvolňování dosaženo. Ale tento rámec byl brzy obnoven. V březnu 1969 summit Varšavské smlouvy v Budapešti vyústil ve vcelku smířlivý návrh (tj. bez odmítání účasti USA a bez předběžné podmínky uznání teritoriálního statu quo, na čemž dříve Moskva trvala) uskutečnění evropské konference o bezpečnosti. NATO odpovědělo po jednání ve Washingtonu v dubnu též vcelku vstřícně. Pasáže o principech nevměšování a neužití vojenské síly, jež musejí být – podle washingtonského prohlášení NATO – mimo jiné předpokladem uskutečnění takové konference, přitom právě ve stínu toho, co se odehrálo o pouhých několik měsíců dříve v Československu, zněly poněkud teoreticky.

Od budapešťské deklarace a washingtonského summitu vedla ke konferenci v Helsinkách, ale také k úspěchům Ostpolitik ještě dlouhá a klikatá cesta. Mezi překážky, jež bylo na této cestě třeba odstranit, ovšem nepatřila srpnová intervence a její důsledky. Ty (existence normalizačního režimu v Československu a přítomnost sovětských vojsk na československém území) zůstaly v platnosti až do konce studené války. Reakce Západu v roce 1968 se opravdu nedá ani v nejmenším srovnávat s reakcí na intervenci v Afghánistánu na konci roku 1979 a ani s reakcí na zavedení výjimečného stavu v Polsku v roce 1981. V roce 1980 už byly zjevně hospodářské vztahy mezi USA a SSSR mnohem méně zanedbatelné, než jak to v roce 1968 vysvětloval americkým Čechům a Slovákům Walt W. Rostow. Tentokrát a pak i v prosinci 1981 byly sankce použity bez váhání. A bojkot olympijských her v Moskvě 1980 se stal vlajkovou lodí reakce USA a Západu na vpád sovětských vojsk do Afghánistánu.

Bylo to dáno jistě tím, že invaze do Československa – na rozdíl od té do Afghánistánu – nijak zásadně neměnila mocenské poměry, jež vytvořila už druhá světová válka. A politika Západu během polské krize 1980–1981 byla do jisté míry právě vybudována na poučení z nepříliš efektivní reakce na maďarskou krizi v roce 1956 a československou krizi 1968. Důležitým faktorem se tu ovšem jeví i naprostá neexistence jakékoli svébytné československé zahraniční politiky během roku 1968. Naprostá loajalita vůči Moskvě v zahraničněpolitických otázkách byla od počátku pevnou součástí politické strategie. Podle pozdějšího svědectví Jaroslava Šedivého Zdeněk Mlynář, jeden z myšlenkových otců reforem pražského jara, už na jeho počátku řekl, že „o zahraniční politice se mluvit nebude. Ta je neměnná , neboť je to zeď, v níž se nebude přehazovat ani cihla“. V Akčním programu z dubna 1968 bylo zahraniční politice věnováno jen málo místa, nějakých 5 procent textu. A i ona stránka a půl je spíše jen nepříliš smysluplně sestavený soubor tradičních sousloví a výrazů, který rozhodně žádný, natož nový program zahraniční politiky nepředstavuje. Není ostatně divu, autorem této části byl Pavel Auersperg, pozdější srpnový kolaborant první hodiny.

Reformní vedení se – ovšem mylně, jak se brzy ukázalo – domnívalo, že právě loajalita a věrnost všem spojeneckým závazkům vytvoří prostor pro vnitřní reformy, jež bude Moskva tolerovat. V logice této linie pak bylo nehledat žádnou oporu proti stupňujícímu se tlaku a hrozbám spojenců. Návštěvy Tita a Ceaušeska v Praze v srpnu také žádnou mezinárodní oporu Československu nevytvářely. Přes všechny úvahy o obnovení Malé dohody, jichž byla československá média v létě 1968 plná, šlo jen o symbolickou manifestaci zaměřenou především na uklidnění domácí veřejnosti, nikoli o hledání zahraničně poltické alternativy. Později – v 70. a 80. letech se v exilových kruzích hojně diskutovalo a kritizovalo, že se pražské vedení nepokusilo v létě 1968 hrát čínskou kartou a že se mělo pokusit získat podporu proti sovětskému tlaku takto. To bylo ovšem něco, co bylo v kontextu roku 1968 naprosto mimo horizont uvažování politiků pražského jara.

Dokonce i v prvních dnech po 21. srpnu, v době celonárodního (a do jisté míry účinného) odporu proti intervenci reformní politici mimo rámec této linie vykročili jen váhavě, nedůsledně a jen na kratičký čas. Prohlášení vedení KSČ z noci 21. srpna sice konstatovalo, že invaze je porušením mezinárodního práva, ale vůbec se ke světové veřejnosti neobracelo – na rozdíl od projevu Imre Nagye ráno 4. listopadu 1956. Vlastně jediným krokem učiněným po 21. srpnu na mezinárodním poli bylo vystoupení československého delegáta při OSN Jana Mužíka na jednání Rady bezpečnosti a cesta ministra zahraničí Jiřího Hájka do New Yorku. Jan Mužík ovšem nedbal žádosti prezidenta Svobody, aby na Radě bezpečnosti nevystupoval a také ministra Hájka už cestou z Bělehradu přes Vídeň do New Yorku pronásledovala instrukce, aby Československo požádalo o stáhnutí československé otázky z jednání Rady bezpečnosti. Hájek sice ještě 24. srpna na Radě bezpečnosti s obžalobou intervence vystoupil, pak ale jménem vlády o stažení československé otázky opravdu požádal. Tímto krokem, vynuceným Sověty jako podmínka zahájení jednání v Moskvě, si ovšem Dubček a spol. sami oslabili svou výchozí pozici. Ale že představa hledání opory na Západě byla mimo představivost mainstreamu reformní politiky dokládá třeba i fakt, že Rudé právo – tedy Rudé právo, jež ve dnech mezi invazí a podepsáním moskevského protokolu bylo součástí celonárodního odporu a protestovalo proti intervenci – sice oceňovalo světovou podporu Československu, ale zároveň navrhovalo distancovat se od podpory, již by poskytovaly reakčních síly jako SRN a USA. Politika Západu nemohla nebo nemusela na žádné podněty či žádosti z Československa reagovat. Ani před 21. srpnem, ani po něm a už vůbec ne po podepsání moskevského protokolu. Západ tak víceméně vystačil s krátkodobými gesty.

Násilná likvidace pražského jara zásadní problém ani velkou cesuru v politice uvolňování napětí nezpůsobila, ale jako by naopak jednání v rámci politiky détente urychlila. Dost možná totiž právě jistý pocit ohrožení, který intervence především v některých neutrálních zemích vyvolala, přispěl k jejich aktivitám, jež dodaly bezpečnostním jednáním nové impulsy. A brzké zintenzivnění procesu jednání o bezpečnosti v Evropě tak do jisté míry bylo i jakýmsi vedlejším efektem srpnové intervence. Ostatně i sovětské vedení vnímalo právě konsolidaci své nadvlády ve východní Evropě potvrzené invazí do Československa jako důležitý předpoklad vyslovení nových nabídek na uskutečnění bezpečnostní konference v Evropě. Později, po uzavření smlouvy se Spolkovou republikou v roce 1970, to Brežněv formuloval jednoznačně: bez uskutečnění onoho obtížného rozhodnutí (tj. rozhodnutí vojensky intervenovat v Československu) bychom posunu ve vztazích se Západem a smlouvy s SRN nedosáhli.

To všechno ale neznamená, že by si Moskva mohla připisovat na konto srpnové intervence jen (anebo především) kladné body. Tanky v ulicích sice (stejně jako v roce 1956 a 1981) udržely komunistický režim při moci. Dlouhodobě ale vytvořila okupace celou řadu efektů, jež se nakonec ukázaly být pro normalizační režim v Československu i pro sovětské impérium negativní. O diskreditaci na Západě už byla řeč. Jedním jejím projevem byl vznik tzv. eurokomunismu, tj. emancipace velkých západoevropských komunistických stran (především italské) od kontroly Moskvy. Šok z okupace Československa byl jedním z důležitých faktorů obratu čínské politiky na počátku 70. let, rapprochement Pekingu a Washingtonu a vytvoření nového velmocenského trojúhelníku, v němž Moskva netahala za silnější nitky. Zkušenost s vlažnou reakcí Západu v roce 1968 ulehčila Brežněvovi rozhodnutí poslat v roce 1979 vojska do Afghánistánu, což bylo, jak se mělo ukázat, rozhodnutí fatální. A last but not least okupace také v Československu vytvořila mentální atmosféru (dvacet let skrytou, ale o to neméně významnou) antisovětismu, antikomunismu a rusofobie, jež se v jiné historické situaci dala snadno zpřítomnit. Ostatně, první velká protirežimní demonstrace proběhla právě 21. srpna 1988.


Autor je historik a působí v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.


135 komentářů :

 1. Díky okupaci vojsk Varšavské smlouvy
  bylo zpomaleno rozkradení republiky minimálně o dvacet let . Zdař bůh .

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak to abychom těm okupantům nakonec ještě děkovali, ne?

   Vymazat
  2. 18:03
   To uASSacký okupanti demokraticky čekají na tvojí omluvu,havloretarde!!!!!

   Vymazat
  3. Doporučuji toto video https://www.youtube.com/watch?v=mmR8Y-a6b8c
   Video trošičku nadržuje Marxismu. Totiž marxismus byla ta chyba a byli v socialistickém táboře vědci, kteří odhalili chybnost(lživost) Marxova díla, ale ty zavírali do blázince. Byli jsme blízko spravedlivé společnosti jen se zbavit Marxismu a zrušit vedoucí úlohu strany (o což se Stalin snažil) a vyčistit stranu od darebáků, kterých tam bylo asi tak 90%..

   Vymazat
  4. Kdyby v historii neplatí! Okupanti nám naordinovali nové vedení státu z lidí nesamostatně myslících, málo schopných, politických a hospodářských dogmatiků mnohdy i násilníků. Tohle vedení naprosto zdiskreditovalo myšlenku socializmu především v řadách inteligence a mladé nastupující generace. Nový situace byla vodou na mlýn prospěchářům, kariéristům, cyklistům (to jsou ti, co se nahoru hrbí a dolu šlapou). Konec znáte sami - lidové povstání s cinkání klíči, a následné zničení a rozkradení státu, ožebračení spousty lidí a přeměna Československa na dvě směšné kolonie.

   Za dnešní naši mizérii mohou vedle dvou ekonomických a politických zločinců - Havla a Klause - normalizační komunisté dosazení k moci sovětskými, polskými a maďarskými tanky v roce 1968.

   Leo


   Vymazat
  5. Pan Oldřich Tůma byl celých 19 let ředitelem Ústavu pro soudobé dějiny. Skončil v loňském roce. Převzetí jeho článku je od redaktorů NR provokace. Já bych to přirovnal k případu, kdyby Emanuel Moravec popisoval nacistickou okupaci Československa. Jistě by tuto dobu vylíčil jako vrchol našich dějin. Bývalý pán všemocný ředitel ztratil soudnost. Nedokáže ani definovat, co je to okupace. Za německé okupace bylo zabito přes 200 tisíc občanů státu (nepřesnost mi odpustíte) a hospodářství republiky bylo převzato okupační moci. Armády VS tady žádné násilné operace neprováděli a po usídlení se do našeho hospodářství nepletli. Tenkrát v roce 1968 jsem se cítil potupen. Po roce 1989 jsem pochopil, k čemu jsem dostal příležitost, aby se za kapitalismu neztratil.

   Vymazat
  6. 19;01
   Jak dojemné havloide!☺
   TOHLE BY SE MĚLO TESAT DO PÍSKU PŘI ODLIVU!!!!

   Vymazat
  7. 14:56 Na sklonku roku 1989 zveřejnila Státní spořitelna údaj, že počet střádalů se zůstatkem, převyšujícím milión korun činí asi 30 000. Žádná dnešní politická strana nemá tolik členů.

   Vymazat
  8. 14:56 Přesně tak kolego Zdař bůh sem rád za prožité roky v socialismu.

   Vymazat
  9. neni žadne tajemstvi že američani dali rusakum souhlas bez ktereho ato vědi všichni by byla třeti světova a že jsme mala kolonie stači mrknout na kubu jak tam mohli začit prskat atomovky takže vřele pozdravy i soudruhum z ameriky za pry dočasnou okupaci

   Vymazat
  10. Ale byl to ten Ukroušský Brežněv kanón, co?
   Intervence do ČSSR, intervence do Afghanistánu, chystaná a plánovaná intervence do Polska...
   Ukroušům zcela vlastní chápání při řešení jakékoliv politiky...

   Vymazat
  11. 18:26 jsi jen smrad z putlerovejch hoven zkurvenej zdegenerovanej bolševickej čechomužiku, kterej Chrchloj ve vytahaným svetru s lahváčem v ruce vděčí za to že neskončil po zásluze takhle - http://novysmer.cz/index.php/historie/2679-budape-1956

   Vymazat
 2. Krym je , byl a vždy bude Ruský . Marčelíno .

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Doporučují navštívit Krym zejména v září. Byl jsem tam 5 krát na dovolené a krásnější místo jsem neviděl.

   Vymazat
  2. vyse.te se jim na osm a šedesátý. to ať si opakujou s babičkou! ten seji taky nepoved.
   vždy když se objeví nějaké nosné téma, začnou uhejbat, metat kotrmelce, jen abychom se nevyjadřovali k té partě všiváků, co nám rozkradli vlast. už je toho dost. je třeba jít do ulic a rozmlátit jim palice.

   Vymazat
  3. Pro invazi v 1968 hlasovalo včetně Brežněva 7 Ukrajinců, Litevec, Kirgiz a Kazach. Bělorus se zdržel hlasování, PROTI HLASOVAL RUS - jediný zástupce Ruského národa ve dvanáctičlenném předsednictvu Nejvyššího sovětu.

   Neokupovali nás proto Rusové, Ale UKRAJINCI, Zakavkazští, Poláci, Maďaři a Němci. První ukrajinský sbor (jenom Ukrajinci) a Třetí záložní uralský sbor (zauralské národnosti). Rusové byli až v je střídajícím Třetím sboru.

   Vymazat
 3. Vy dva ,asi hodně tepla co.14:56 Jinak zdráv,lidská hloupost je opravdu nekonečná.

  OdpovědětVymazat
 4. 16:10 Vy jeden, s těmi dvěma se dá souhlasit, ale u vás, pokud jde o vaši hloupost, teplota nehraje žádnou roli.

  OdpovědětVymazat
 5. 16:10
  Není rozumět tvý LŽIDODEBILOHAVLOVŠTINĚ,TAK západní na záchytku,flanděro TUPÁ!!!!!!!

  OdpovědětVymazat
 6. Naprosto souhlasím s anonymem 14:56.

  OdpovědětVymazat
 7. Dekuji SSSR a spol. ze oddalili vlkotinu ranni kapitalismus , z ktereho se vyklubali zlodeji defraudanti a podvodnici .To vse dnes na pozadi zapadnich hodnot , rozvraceni malych statu a valecne stvani .Tak jakepak viteztvi ?

  OdpovědětVymazat
 8. Pan Tůma se trochu mýlí.Brežněv věděl o reakci USA a NATO z toho důvodu,že měl z tamní strany své zprávy.Nakonec mu ze strany USA bylo řečeno,že je to sféra vlivu SSSR a oni k tomu jen vydají stanovisko.To se splnilo do puntíku.
  Petr Majevský

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Souhlasím,ale jak se postupem doby názory "obrušují",tak si myslím,že to provedl tím nejblbějším způsobem a naprosto zničil vděčnost za osvobození z r. 1945.

   Vymazat
  2. Jistě. O vyslání vojsk NATO do podobně bouřící Francie rozvrácené studentskými nepokoji nakonec nedošlo jak prý původně dříve zamýšleli. Podařilo se jim uklidnit situaci jinými prostředky. To se mělo tady udělat podobně taky.

   Vymazat
 9. Začal bych tím, jak si GRU kvůli umístění raket slepila ze starých kádrů NKVD obrodníky.
  Ruml a Pavka Kohout?
  V&W hadr.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Trochu to motáš, že. Zase strašíš strašidlem, které nebylo a není. Ale někdo to k životu potřebuje stejně jako světová kinematografie Hitchcocka.

   MM

   Vymazat
 10. A kdyby neprisel Breznev , tak bych byl jeden z vas ! (Neunosna predstava.)
  Tim, ze prisel mi zachranil dusi a zivot ! Utekl jsem ! Nezhloupnul jsem ! Zuslechtil jsem se, obohatil se po vsech strankach ! A v pristim zivote budu velitelem andelu !
  H.
  DEKUJI TI Leonide ! Svet patri me !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak mu pošli pomocí PPL kytku na hrob,ale stejně ti moc nevěřím,protože není dne,aby jsi se zde neprezentoval.

   Vymazat
  2. 17:43
   S ÍÁ-1150 budeš dělat leda reklamu na PLNEJ NOČNÍK!!!!!!!
   Máš tam ostatně studijního materiálu co hrdlo ráčí,HOVNOLULANOHEDVÍČKU!!!!!!!!

   Vymazat
  3. 17:43 odešel a jeho hloupost se v Jižní Africe a posléze v USA zakonzervovala. S malým rozdílem. Místo našeho strašáku StB má Mugabeho.

   Vymazat
  4. To von Pepek Vyskoč je původcem Leonidů. Prý to měl být meteorický roj a von to Pepek ve skutečnosti založil pěvecký soubor na počest svého dobrodince Leonida I.Brežněva.

   Vymazat
 11. Pjakin 9.7.2018 :

  "Jediná možná záchrana pro Bělorusko je zaprvé, že Lukašenko přestane chytračit a začne hrát čestnou hru, potom Bělorusko nechají na pokoji. A zadruhé, my se musíme na běloruském území ocitnout dříve, než tam vtrhnou vojska NATO. Je to analogické situaci se vstupem vojsk do Československa v roce 1968, kdy jsme je předběhli doslova jen o několik hodin, a to jsme už byli nuceni vytlačovat vojska NATO z Československa. "

  Otázkou je, jaké má Pjakin k svým tvrzením informace ?!
  Dozvíme se my někdy pravdu ???

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bohužel, Pjakin, podobně jako mnoho současných Rusů, vychází z sovětských propagandistických legend a mýtů. Setkal jsem se s tím již u několika ruských politologů při soukromých hovorech. Jejich duše nějak nemůže připustit, že byli někde okupanty, že vtrhli nepozváni do země, kde se nestřílelo a kde do té doby byly sympatie na straně SSSR.

   Vymazat
  2. U Pjakina, když uvede zdroje tak si je ověřuji a opravdu nekecá a zatím vždy jeho analýzy sedí jak prd.lka na nočník . Západ byl připraven k nám vtrhnout, jen by to situace trochu dovolovala. Akorát je potřeba se zbavit představy, že někde někdo čekal na rozkaz nebo byli připraveny jednotky k obsazení. To se dělá šikovně. Když by se situace někde vyhrotila (a bandy byli vyzbrojovány), tak by bylo problematické zasáhnout bylo to za pět minut dvanáct jinak by došlo ke krveprolití. Nedávno vyšla informace jak západ plánoval zničit sovětský svaz jadernými zbraněmi, dokumenty existují. Nedělejte si iluze o anglosasech, vzpomeňte na Mnichov. Oni Ruské elity už byli připraveny vzdát se západu, historická fakta jsou, ale vyjebali s Rusi v Maďarsku, kde zabili spoustu komunistů a tak se Ruské elity ještě vzchopili, když poznali co by je čekalo (hon na Komunisty a jejich hromadné vraždění).

   Vymazat
  3. 18:51 hezky fantazíruje. Kde máš k tomu svému tvrzení nějaké zdroje, ty "historickej fakte"?

   Vymazat
  4. Pro 19:03. Byla návštěva jakého Ruského kapitána, kterého přijala na ostrovech královská rodina s docela parádou okolo. Samozřejmě musíte si dát dvě dvě dohromady a nastudovat události té doby a složit mozaiku. Žádné dokumenty se nesepisují.

   Vymazat
  5. Aha. Takže máš hovno a jen tlacháš.

   Vymazat
  6. Vygúgli si to Pepku ak vie. Je to doložené v archívoch. O týchto udalostiach mi rozprávali moji rodičia ako sa nežne a zamatovovo počas svohej plyšovej revolúcie vzájomne maďaróni v susednom meste za hranicami vešali na kandelábre. Až museli zasiahnuť sovietske vojská. Môj strýc rozprával ako slúžil pri hraniciach a ako ho roznežnení maďaróni ktorí prekročili ilegálne hranice prišli provokovať. Až ho to naštvalo natiahol sapík a ukázal im cestu domov. Našťastie poslúchli a rezko sa otočili čelom vzad. Ináč by ste tu teraz mohli rozmazávať ako jeden darebák z mojej rodiny surovo zavraždil hlúčik nešťastníkov túžiacich po slobode. Naivky, ale nie Pjakin, ale ako pán David. Myslia si že ktovie o čo tu išlo. O nič iné len o rozvrat a nepokoje. Vedeli dobre že že naivky nič nedostanú žiadnu podporu,len si to tu všetko rozmlátia a rozvrátia. Išlo presne o to isté o (čo v plyšáku89, presne jak sa vyjadrili v názoroch tam vyie. A že si to Rusi "nepriznajú" že našlo o humanitnú vojenskú operáciu, ale o "okupáciu"? Pche! A kto si prizná z vás, že vaši legionri v Russku sa účastnili vojenskej agresie, že ste tam lumpačili terorizovali, vraždili, kradli a ulúpili Russké zlato na ktorom ste si vybudovali Legionbanku!? A teraz tam ešte idete týmto hajzlom stavať v Russku provokatívne pamätníčky?! Rusi musia mať s vami a Poliakmi bohovskú trpezlivosť. Niečo podobné tu skúšali maďari s Orbánom na čele. Ale okamžite boli otočení na Dunajskom noste a vykopnutí zo Slovenska. Môj profil Ukrofil.

   Vymazat
  7. neuvažujte o Bělorusku jako o ukrajině. ukrajina je protektorát chzarů. Bělorusko - je tam několik milionů Rusů, bělorusové trpěli za války snad více než rusové, ti se prodat nedají. Tam germáni ani američtí sionisté neuspějí.

   Vymazat
  8. 18:12 Tvrdit, že V.V.Pjakin "vychází z sovětských propagandistických legend a mýtů" je po "přečtení" knihy Stewarta Stevena VÝBUŠNINA "velmi ošemetné"...
   I Slánský apod. je pro naše historiky(?) přece uzavřenou kapitolou !

   Vymazat
  9. Ošemetné možná, ale co se týče sovětských mýtů: v Jaroslavi byl postaven pomník "padlým sovětským vojákům při kontrarevoluci v Československu", mnozí ruští "odborníci" tvrdí, že v roce 1968 sovětská armáda b o j o v a l a (!) s Bundeswehrem. Chápete tu absurditu! Na tohle asi narážel pan Dvořák v 18:12.

   Vymazat
  10. 21:20 A vy zcela určitě víte, že sovětská armáda v roce 1968 nebojovala s bundeswehrem, příp. s někým dalším ?
   Pod pojmem "boj" nelze "vidět" jen souboj armád, ale i zpravodajských služeb, speciálních jednotek a skupin, apod.
   Za "boj" lze označit i činnost ruských průzkumných plavidel v Jaderském moři v období útoku NATO na Jugoslávii, činnost průzkumných letadel a lodí obou stran, průzkumné družice, zpravodajskou činnost, atd., atd.
   I to považujete za "absurditu" ?!

   Vymazat
  11. Sovětská armáda opravu, ale opravdu v roce 1968 nebojovala s armádou NSR na našem území! Je to jen hloupý tlach. Jinak, proti Rusku nic, ale proti SSSR hodně!

   Vymazat
  12. Jedna sovětská jednotka Ukrajinců postupovala, druhá sovětská jednotka Ukrajinců postupovala proti ní. Nevěděly o sobě, a tak obě svedly "boj se Západními Němci"... Jako dnes svádí Ukrajinci pro změnu boje s Ruskou armádou (v ukrajinských hadrech). Nikdo z velitelů, kteří zanedbali průzkum, nechtěl a nechce ke zdi...

   Vymazat
  13. 19:33 Pamatuju si jako dítě jsem slýchával od dospěláků průpovídku že "Hitler byl svině, ale komouše, židy a cikány měl vyhubit" anebo že "ho to měli nechat dodělat" apod. Tak jsem se na to těšil, že to dokončíme my, až to tu praskne! Jenže jsem nevěděl že na tom Západě to stojí taky za veký kulový, jak jsem potom zjistil, páč komouši ve všem lhali, co všecko prý "hrozí" kdyby to "prasklo" (teda kdyby zvítězila kontrarevoluce u nás) a my jak blbečkové tomu věřili! Že prej v západním Německu už "řádí" nějaký Khárl Heinz Hoffmann! Na fotkách vypadal dobře! Velkej knír jak kaizr Wilhelm a v ruce nějaký kvér a na hlavě měl nacisticku helmu! A prej že vede bojůvky neonacistů v západním Německu! A my se těšili až sem přijede v čele Bundeswehru na Leopardu (to je tank!). Až pozdějc mi syn emigrantů který tu bydlel u sousedů přes prázdniny v podnájmu řekl, že prej je v západním Německu Hitler zakázanej a že ten Hoffmann je jen takový pošuk z jakéhosi spolku vojenské historie! To mě zdeptalo, ale řekl jsem si - no co no -"poraženej " stát. Ale spolýhal jsem aspoň na Ameriku! Viděl jsem na vlastní oči v ČST záběry pochodujících KKKáček ve Washingtonu jak hajlují a nesou nápisy Free Hess a Hitler was right apod. A měl jsem za to, že to přijde sem! Ještě v listopadu 89 jsme seděli s partou ve vinárně a jeden spolužák dal nohy na stůl a prones památnou větu: "Já tomu stejně nevěřím! Dokud nepojedou po Václaváku meďáky s hákošema na kapotě!". A my se smáli "vtipu". Jenže on měl pravdu! Nic se nezměnilo! Furt stejný žvásty o zlých nacistech, komouše nepověsili, židi zůstali dál nekritizovatelný a dokonce ani neobnovili zákon o potírání cikánských band z 1. republiky, takže naco se to dělalo? Přišel ten čurák Havlů s těma a kecama o "lidských právech" a hovno do hovna! Místo KKK se začlo cikánům říkat "Rom"!! Takže zklamání a podvod. Já hned jak se začli ty demonstrace, tak jsem na náměstí u nás rozflákal komoušský zasklený vitríny s Hrdiny práce" či co. A hned pár lidí s nějakýho OF na mě že prej to nemám dělat, že prej musíme "opatrně" a pod. zbabělý kecy, aby nás prý neměli za "provokatéry"! He! Já jsem čuměl jak zjara! Furt jsem čekal že vohlásej, že byl zatčen Bilak a že už ho někde mučej a vono hovno hovno! Ani ty posraný Rusáky neprotáhli Prahou s prackama vjerch! Hovada ... a prej (kontra)Revoluce! Jo Budapešť 56 - jó to byla panečku Kontrarevoluce! - http://novysmer.cz/index.php/historie/2679-budape-1956

   Vymazat
 12. Proč západ reagoval na "okupaci" Československa tak vlažně? Protože to žádná okupace nebyla. Byl to pouze úklid dvorku, který Sovětskému svazu vykolíkovali naši západní "spojenci" na Jaltě a v Postupimi.
  Západ měl šanci napravit to, co posral podpisem Mnichovského diktátu, kdyby otevřel druhou frontu mnohem dřív, než jí nakonec otevřel. Konec konců, Stalin je o to žádal hned po napadení SSSR. Západ čekal. Čekal, až Hitler Rusy udolá. Jenomže Rusové to dokázali otočit a začali Němce hnát zpátky. Teprve tehdy jim na západě došlo, že se Rudá armáda zastaví až na břehu Atlantiku a do Stalinovo vlivu se dostane každá země, do které Rudá armáda dojede. Proto sofort připravili vylodění, aby jim z Evropy zůstal alespoň kousek.
  Západ nás prodal několikrát. Už když umožnil nástup Hitlera a následnou militarizaci Německa. Hitler moc neskrýval své úmysly vytáhnout pro "lebensraum" na východ. A dalo se tušit, že k tomu bude potřebovat volnou cestu a československý průmysl.
  Podruhé to bylo v Mnichově, kde padly přívětivé masky.
  Potřetí, když se zdráhal otevřít druhou frontu a čekal, jestli se Hitlerovi přece jenom nepovede převzít opět iniciativu.
  A počtvrté již ve zmíněné Jaltě a Postupimi, kde už jim ale Rusové hodně zúžili vyjednávací prostor svým rychlým postupem na západ.
  Nemusím se srpnem 68 souhlasit, ale nesmím ho vytrhnout z událostí, které mu předcházely. A i toto tenkrát mělo vliv na reakci západu, který mohl hrát pouze s kartami, které mu zbyly. Alternativou by byla pouze III. světová válka. A kvůli Československu by jí západ nerozpoutal.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Méně známa informace je proč Stalin tak pospíchal i za cenu ztrát s dobytím Berlína. Znal plán na zničení Ruska, kde se počítalo, že Rusové jsou vyčerpaní. Rychlý postup vedl "spojence" k tomu, že svůj plán vyhodnotili jako příliš riskantní.

   Vymazat
  2. Ano, a hřebíček do rakve jejich plánům bylo bleskové zničení dosud neporažené japonské mandžuské armády Rudou armádou. Churchill i Truman viděli, že by je Sověti v Evropě převálcovali raz
   z dva, zvlášť, když v té době měli velké slovo v evropském ozbrojeném odboji komunisté (Itálie, Francie). To by se Sověti asi zastavili až na Pyrenejích, možná až u Gibraltaru.

   MM

   Vymazat
  3. hricáku a spol. Západ reagoval na okupaci ČSSR zachvátčiky z BídySStánu vlažně proto, že vládci světa po roce 1945 měli takovou dohodu o dělení světa, teda hlavně šlo o politiku (východní a západní). Jako pamětník vím, že nešlo (Pražské jaro) o změnu socialismu na kapitalismus ale o reformu tehdejšího režimu. Gorbačov to za 20let po 68 roce nazval v SSSR perestrojka. Ten kdo děkuje rusákům za příkoří a vraždy v ČSSR po 21.8 1968 bych já osobně rozšláp dršku. Díky roku 68 se v lidech z ČSSR nahromadil odpor, k všemu ruskýmu a rok 1989 to potvrdil. Ta vaše hrstka právověrných milců SSSR si může v plakát oči, anebo hodit provaz a já i miliony Čechů nehne ani barvou, aby Vás litoval. Ahoj

   Vymazat
  4. Souhlas pán Hricák. Šlo čistě o humanitní vojenskou operaci vojsk Waršavské smlouvy, jelikož ČSSR se hroutila do humanitní katastrofy a L.I.Brežněv nebyl o nic ménší humanista než tatíček Havel a nemoh se nato nečinně koukat. Později byli vojska Waršavské smlouvy nahrazeny stabilizačními jednotkami ze Sovětskeho Svazu.

   Vymazat
  5. Jdi do prdele. Nikdo tady nevelebi sovetsky svaz, ty stoupo. Jenom se vam, rusofobum snazime vysvetlit, ze bez roku 1938, by nebyl rok 1948, natoz 1968.

   Vymazat
  6. Ahoj-jdi na hnoj19:29. Nikdo o tvou lítost nestojí chudáčku. Taky bych já tebe vůbec nelitoval kdybys vylezl teprve z Jáchymova. Je to pouze tvoje věc a tvé ubohosti.

   Vymazat
  7. 19,29
   Když Američané "uklízeli" ten svůj dvorek, Panamu, Grenadu, Irák, Libyi,..., byla to také okupace? Když prostřednictvím intrik a nasazením pátých kolon měnili režimy a svrhávali legitimně zvolené vlády, byly to okupace?
   Rusové z východní Evropy odtáhli už před čtvrt stoletím. Proč tam smrdí Američané dál? To není okupace.
   Všichni melete o ruské hrozbě. Ruská hrozba s padesátimiliardovým obranným rozpočtem, v dolarovém ekvivalentu, proti bilionu zemí NATO? Myslíš si, že jsme úplně blbí? Do jaké školy jsi chodil, že tě nenaučili počítat?

   Vymazat
  8. 19:47 kdyby nebyl rok 1968 a události s tím spojené, tak,, něžná revoluce,, by snad ani nebyla. Paradox je, že ten kdo je rád a byl rád za okupaci 68. je zároveň nechtěný strůjce a pomahač Havla

   Vymazat
  9. hricáku žiju, žijeme v ČR a Libye, anebo Tramtárie je tam, kde mocnosti světa dělají svoji politiku. Ostatně Rusko se hrabe do Ukrajiny, anebo do Asie. Toho blba si strč do prdele, když nevíš kolik má ČR vojáků, coby okupantů v zahraničních misí. Srovnej USA a Rusko jako velmocí s ČR jako se státem s kterým si vytře zadek kdejaká republika banánů. Hňupe vzpomněl sis na rok 1968? Ty počítat opravdu neznáješ

   Vymazat
  10. 20,18
   To je coby kdyby. Pravdou, dnes nepřipomínanou je, ani Havel nebyl v listopadu proti socialismu. Vědom si, že by ho většina lidí poslala do prdele i s revolucí, vykřikoval, že není nepřítelem socialismu a nejde mu o žádné majetky. Lidi si musejí zvykat pomalu.
   Kdyby Rusové nezasáhli v roce 1968, stalo by se to, co se stalo po roce 89. O tom není pochyb. Na druhou stranu, nemyslím si, že by jim tolik záleželo na budování socialismu právě v Československu. Socialistický tábor na západ od sovětských hranic měl primárně sloužit, jako nárazníkové území a raketová střelnice první vlny III. světové války. Možná, že by nás i nechali být, kdyby měli jistotu, že se tady neusalaší Američané.
   Ale to už jsme na poli spekulací a dohadů. Faktem je, že Rusové vytáhli do Evropy jedině tehdy, když si o to západ řekl. Za Napoleona, v I. sv. válce a za Hitlera. Výpady mezi tím byly pouhým dolaďování stavů po předchozích válkách.

   Vymazat
  11. "Vědom si, že by ho většina lidí poslala do prdele i s revolucí, vykřikoval, že není nepřítelem socialismu"
   =======================
   Hricáku, lidé tak strašně moc chtěli socialismus, že Havel musel vykřikovat "nejsme jako oni", aby komoušům nasraní lidi nezakroutili krkem.
   Taky tak moc chtěli socialimus, že v prvních svobodných volbách komouši získali místo obvyklých 99.9% pouhých 13%.
   Jsi zcela mimo, stejně jako vždy.

   Vymazat
  12. 20,40
   Pro Rusy, nebo Američany je Československo, Česko stejné, jako Banánová republika někde v Africe. Možná, že většina Rusů ví, kde leží Česká republika. Ale že většina Američanů ví hovno, na to vsadím klidně boty.
   Že jsme sami okupanty? Jsem si toho vědom, ale není to moje vůle. Děje se tak jenom díky lidem, jako jsi ty. Raději se budete mýlit s Amerikou, než mít pravdu s Ruskem. Vrchol idiocie, kdy svojí zaslepeností předčíte i normalizační soudruhy.
   Pokud jsou Rusové okupanty, co jsou tedy naši noví soudruzi ve zbrani Němci? Po jejich poslední okupaci nám tu zbylo 350 000 mrtvých. A přesto jsou to dnes naši kamarádi.
   A Ukrajina? Kdo tam napumpoval pět miliard dolarů na podporu "demokracie", jak přiznala Nuland? Tehdejší vláda nebyla nic moc, ale lidi si jí vybrali sami a měli možnost jí v následujících volbách poslat na smetiště dějin. A bez střílení a mrtvol. A jestli se do Ukrajinců serou Rusové? Stoprocentně ano, ale o nic víc, než se do ní serou Američané.
   Jděte do prdele i s tou vaší propagandou!

   Vymazat
  13. 17:59 vše souvisi se všim.Po 1w.w. se chtêlo válčit jen Nêmecku a Rusku.Vzpomeñte na Chembrleiovo-Pŕivezl jsem mir.Jenže,následoval pakt Ribbentrop-Molotov.Jenźe SSSR chtêlo jit dál a tak nasledoval preventivni úder Nêmecka 21.6 1941/u nãs pŕepadeni SSSR/.Jste milnê informován.Zapad cca dva mêsice v r. '41/po praventivnm uderu či napadeni,vyberte si/když bylo zřejme,že jde o totalni valku začalo se s pomoci,bez ni by se fronta neotočila.K roku '68,neź jsme se stali totálnê gubernií snad jen tulik.Pŕesto že Brežnêv prohlasil-v pŕipadê valky nás jako nejvêrnêjši"pŕátele" bude muset objetovat,byl nakonec vêtšinovÿ souhlas.Deśni myšleni lidi? Tenkrat lidem bylo jaksi jedno,že jsme gubernii a když by pŕišlo na"hotové"kldnê by valčili za toho kdo už v zarodku nas připravil o snesitelnejši źiti.Dnes tito lidé nebo s myšlenim jako tenkrat obhajuji zvêrstva SSSR.Jistê,po tolika letech vychovy ma každy v sobê kus Lenina a tak vaśe diskuse je omluvitelná.Je to vaš nazor, no.

   Vymazat
  14. 20,55
   Lidi neměli dost socialismu, ale lidí jako jsi ty. Hnidy které zavšiví a rozleptají každý systém. Zavšiví ho ideologií, byrokracií a protekcionismem. Černá přestane být černou, bílá bílou, zloděj zlodějem a nýmand nýmandem. Všichni budeme šedě korektní. Zloděj nekrade, ale pouze odklání. Nýmand nekazí, ale pouze špatně odhaduje situace (stokrát po sobě)

   Vymazat
  15. 20;55
   Kdyby ten zrzavej udavač a vochlasta NEBYL ZVLOLEN HLASY KOMUNISTŮ,TAK SI TEN ZMETEK ANI NEŠKRTNUL!!!!!!
   A KSČ NEZAKÁZAL JEN PROTO,ŽE SÁM BYL StB DOBROVOLNĚ JEDNA RUKA,TAKŽE SI PROCENTA STRČ DO PRDELE,ŠULINE!!!!!!☺

   Vymazat
  16. 21:05

   Přestaň mlít blbosti a nevydávej svá přání za fakta.
   Lidé měli dost zatuchlého socialismu, chtěli se mít jako Němci nebo Rakušáci. Jak materiálně tak svobodou. A navzdory rudým hňupům jako jsi ty tohle rozhodnutí potvrzují už 30 let pravidelně ve všemožných volbách.

   Vymazat
  17. 21,09
   Myslím, že motáte páté přes deváté. po první světové válce nechtěl válčit nikdo. Alespoň nikdo z vámi jmenovaných. Jedinou vyjímkou byli asi Poláci, kteří snili o velkém Polsku od Baltu po Černé moře.
   Rusové se tenkrát raději vzdali i části svého území, než by pokračovali ve válce. A Němce vyhnal do zákopů až západ. Německo bylo stiženo obrovskými válečnými reparacemi. Ty umocněné hospodářskou krizí vyvolali v Německu obrovskou bídu, která nabudila komunistickou ideologii. Hitler byl v té době šedou myší. Jenomže mocní dali raději přednost fašistům před komunisty. A to byl začátek konce.

   Vymazat
  18. 21,13
   Blbosti meleš ty. Ale připouštím, že jsem byl blbý tenkrát také. Tenkrát jsem ještě netušil, že to západní pozlátko je koupené na dluh. Dluh, který se dnes dostal do nesplatitelných dimenzí.
   Lidi by přijali každý systém, jedno, jak mu budeš říkat, který bude spravedlivý. Ve kterém ti, co poctivě makají dostanou poctivě zaplaceno. Systém, kde lumpové budou po zásluze potrestáni a neschopní nýmandi skončí někde u lopaty.
   Tohle nedokázali bolševíci a doslova propadli i naši "demokraté".

   Vymazat
  19. hricáku bude dobře, až nějaký tvůj soudruh o tobě řekne:čest jeho památce..

   Vymazat
  20. A končím. Na rozdíl od tebe, 21,13 si musím zítra jít vydělat na chleba.

   Vymazat
  21. 21:20 - Karma je zdarma.

   Vymazat
  22. Ještě k tomu Havlovi a socializmu: bzl jsme na Václaváku a lidi chtěli navázat na proces z roku 1968.

   Havle věděl o co jde a proto manipuloval, lhal, přetvařoval se. Usměrňovala ho i paní Olga.

   Není pochyb o tom, že obliba tehdejší komunistické strany byla jen 13%. To ale není argument proti socializmu jako systému, která je spravedlivý k lidem a tvrdý proti parazitům.
   Kdo nadává komunistům a odsuzuje je by si měl uvědomit, že socializmus je budoucnost, ať s reformovanými komunisty nebo bez nich.

   Leo

   Vymazat
  23. 21:20 při vaš diskusy si vždy vzpomenu na p. Wericha,řikával stary blbec byl i v mladi blbec.To jse si tenkrat neuvêdomoval v jakém stavu je hospodáŕeni zemê?Vše obecnê, v ti co mêli aspoñ troch zajem o deni v republice s nadsazko ŕíkali,po tureckem hospodaŕeni komunistú snad republiku nedá dohromady ani pan Búh.Čekal jste snad v tê dobê,źe dostaneme vše od nêkoho,
   tak jak byv. NDR nêco zadarmo? Svatá prosto, vždyť dodnes se tŕeba likviduji resty z dob"komunismu" dodêlaVaji se na vsich vęci,kterê mêli byt hotovy už za dob,kdy to stálo za h.. ..To stoji prachy a i když vêtšina lumpú/ bÿv. soudruhú"/rozkradla kde co,pŕiznejte,že na tem nejsme celkovê tak špatnê.

   Vymazat
  24. 22;03
   Komunisti byli proti pohadrákovým havlozlodějům zlatý!!!!!!!!

   Vymazat
  25. Bůvole 30. července 2018 20:55

   Vy myslíte 13% pro komunisty kývače KSČ(M), rozumím. A co exKOMUNISTÉ ve všech stranách tzn. v ODS, TOP09, navíc Kolaboranté v ČSL(KDU) v NF (P. Pithart), ANO, STAN, navíc Kolaboranté v ČSS(D) v NF, SPD, děti "komunistů" Piráti ze "Slapů" atd..

   Z jakého důvodu tyto ve svém průzkumu vynecháváte! Vždyť se říká: "Bývalý komunista, je něco jako bývalý černoch ..."? Buďte příště objektivnější a důslednější, my jsme se zde nezrodili, podvodem na lidi v roce 1989!? A já nejsem zrovna nejmladší.

   Věčný nestraník Ramón

   Vymazat
  26. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
  27. 22,03
   Ještě je to dobrý...
   Ano máme se dobře. Alespoň někteří z nás. Je otázkou, jak dlouho nám to ještě vydrží. Při zadlužení státu 1,6 bilionu Kč a dalších cca dvou bilionů dluhů domácností. Dneska, v době konjunktury, nejsme schopní sestavit ani vyrovnaný rozpočet. A to zatím nesplácíme ani korunu dluhů. Sedmdesát miliard jde jenom na obsluhu dluhů (splácení úroků) a i na to si musí vláda půjčit. Co až se ty dluhy budou muset jednou začít splácet? A co když půjde ekonomika zrovna dolů?
   Kdyby komunisti, kteří tak turecky hospodařili, zadlužili republiku stejnou měrou, jako to dělají dnešní kapitalisté, zasypali by nás banány, tuzexovými auty a veškerou veteší, které byl tenkrát nedostatek.
   Komunisti vládli čtyřicet let. a co tu po nich zůstalo? Desítky přehrad, dvě atomové elektrárny a infrastruktura, ze které velkou měrou žijeme dodnes, téměř třicet let po jejich pádu. Na co jste tolik pyšný? Na to diletantské hospodaření? Na to rozkrádání ve velkém? Na to, že jsme odnaučili lidi pracovat? Jsme národem lenochů, zlodějů a lemplů. To z nás neudělali komunisté, ale naši demokraté.

   Vymazat
  28. Souhlasím,podívejte se kam se dostala za 30 let Čína a kam my.

   Vymazat
  29. Jedno je jiste:napalm na hlavy nam armady peti zemi na hlavy nelili.Oproti utoku USA na Panamu bylo zabitych asi setina

   Vymazat
 13. 17:59
  Teď jste trefil hřebík na hlavičku a havlolejnolahvárenský kolaboranti začnou zase vřeštět a tapetovat ty HAVLOLŽI!!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Již začali. To jenom svědčí o pravdě kterou 17:59 napsal.

   Vymazat
 14. Položme si otázku, jak dlouho by autor článku, historik(?), působil v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, kdyby popsal události okolo 21.srpna 1968 "jinak" než mu určí jeho "páníček" ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale vždyť to napsal podle pravdy.

   Vymazat
  2. 19:25 "Podle pravdy" - šťastný to člověče...

   Vymazat
  3. 19:42
   Copak se ti nezamlouvá TY VRCHOLE PRAVDOMLUVNOSTI????!!!!!

   Vymazat
  4. A19:42 Nešťastný člověče:-).

   Vymazat
 15. Západ nás zradil už několikrát .
  Maďarsko v roce 1956 .
  Dnes víme kdo bombarduje svět a vraždí civilní obyvatelstvo . Je to USA a NATO . Jsem ročník 1968 . Nechci tady Američany , Rusy a uprchlíky už vůbec ne ! M.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Madarsko 1956 bylo to same, co ceskoslovensko 1968. Uklid stalinovo dvorku.
   Zapad, ve snaze znicit bolsevicke rusko, obetoval stredni a vychodni evropu. A ze si ji stalin po valce ponechal? Dela snad zapad neco jineho?

   Vymazat
  2. Maďarsko bylo něco jiného. V Maďarsku vraždili Horthyho amnestovaní fašisti, věšeli a upalovali komunisty mnoho jejich sympatizantů. U nás se nic podobného neděle. U nás šlo o výklad marxizmu, o demokratizaci, o zavedení tržních vztahů. U nás nešlo o primitivní nacionalizmus. U nás národovectví nebylo poznamenáno imperiálními excesy, jak v Maďarsku, ani anitrusismem a antikomunizmem.
   MM

   Vymazat
 16. 18:07
  Dějiny přepisují s oblibou pouze prouASSacký HAVLOBANDEROKOLABORANTI!!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ProruSSácký poudáš? Oni si rádi hrajou na to že se bráněj, že jsou skoro jako esesáci! (Schutzstaffel = Ochranný oddíl) - proto si dali do názvu taky dvě "S" - https://en.wikipedia.org/wiki/Rossiya

   Jenže my co známe jejich agresivitu jim zásadně říkáme RuSÁci! Tedy od zkratky útočných oddílu pouličních rváčů SA (Sturmabteilung= útočné oddíly).

   Vymazat
 17. Velmoci jsou velmocemi proto, že mají moc. Tzn. že si mj. dokáží prosadit své zájmy a udržet loajalitu ovládaných zemí. Platilo to jak pro SSSR, tak i USA. USA se nezdráhaly a nezdráhají vynutit poslušnost a pokud by se to nechalo dojít tak daleko, provést rázný ozbrojený vpád a nastolení svých pořádků. V případě SSSR to bylo s nastoupeným táním takové vlažné, začaly být pochyby o tom, jestli SSSR má na to sjednat si pořádek, když na dění v ČSSR nereaguje.

  Lidé jsou v podstatě velice primitivní a moc se neliší od opic. V opičí tlupě také vládne nejsilnější opičák, přičemž musí být neustále připraven obhájit svou dominanci. Pokud tlupa začne mít pochybnosti o opičákově síle, brzy se najde někdo, kdo se proti němu začne stavět. Buď ho zbije(zabije, vyžene z tlupy), nebo jako šéf tlupy končí.
  U lidí je to podobné.

  OdpovědětVymazat
 18. Vstup vojsk VS v srpnu 68 nás zachránil na 20 let před reinkarnací zločiného a zlodějského kapitalismu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 19:49 TAK TY JSEŠ HODNĚ VELKEJ PRORUSÁCKEJ BLB BLB

   Vymazat
  2. Nerozumím tvému výkřiku v 8:52. V roce 68 nás okupovali SSSR, Polsko, Maďarsko atd. Kde máš to své strašnė Rusko?

   Reaguješ na člověka, který si pochvaluje reálný socializmus. Ne Rusko. Zase trefa vedle.

   A prosím tě, ten druhý BLB, to je tvůj podpis?

   Vymazat
  3. 9:56 Nechytrý vole ,v rusku se za 100let nic nezměnilo, při jakékoliv oslavě vytáhnou ten jejich rudej hadr s kosou a kladivem ,nad kremlem svítí rudá hvězda všude pomníky lenina, stalina. Včera ten kašpárek putin do armády opět zamontoval politruky ,tak co tady žvaníš o rusku troubo .Rusácko jen bez dvou s soc rep

   Vymazat
  4. Udusit se nenavisti musi bejt blba smrt

   Vymazat
 19. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 20. No, já to vidím tak, že jsme dopadli ještě dobře. Taky nás mohli připojit k Sovětskému svazu a udělat z nás další svojí svazovou republiku. A kdoví, jak by to tu s námi dneska vypadalo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Krátkozrakost se dá léčit.

   Vymazat
  2. Takové tendence byly, ovšem nikoli ze strany SSSR.
   No, kdyby k tomu, čistě hypoteticky, došlo, tak dnes by to tu s námi vypadalo tak, že po rozpadu SSSR bychom zase byli samostatní, jako mnoho jiných dřívějších svazových republik, které o to stály.
   Nic moc složitého k pochopení, řekl bych.

   Vymazat
  3. 22:10
   Samostatní s nalezlými ruskými kukačkami.

   Vymazat
  4. 22:45
   Copak ty prouASSackej havlountermensch,štve tě,že VĚTŠINA LIDI SE POSTAVILA PROTI uASSackým okupantům a jejich radaru?????!!!!!
   Jdi se vybrečet na rameno ty kolaborantský kurvě jménem Klvaňa!!!!!!!!

   Vymazat
  5. 23:29 Co tu furt dokola slintáš na slídu těch několik nesrozumitelnejch skřeků ty UaSSáckolejnolahvárnickohavlobandeovskotrumpetovskonesvéprávnomongoloidolžinegerskejvječnězlitej klapehaltovní untermehschi frustrátskej co nikde nikdy nebyl, rusky neumí, ale hraje si tu na megarusák, hovne tupej ...

   Vymazat
 21. Článek vůbec nepodchytil podstatu věci a to, že to nebyl Brežněv, který chtěl provést vstup vojsk 21.08.1968 do Československa, ale bylo to vedení NDR a Polska, které tlačilo na Brežněva, aby byla provedená vojenská intervence v obavách, že tzv. obrodný proces z Československa se přelije k nim. Brežněv tuto intervenci nechtěl a proto se pokusil ještě vyjednávat v Čierne nad Tisou, ale Dubček torpedovaný Smrkovským, jednání vůbec nepochopil, nebo neměl vůbec lidi, kteří byli kolem něho, pod kontrolou. Při trochu dobré vůle, mohl ze situace vymanévrovat a k okupaci nemuselo vůbec dojít a mohli jsme jít cestou jakou v sedmdesátých letech šlo Maďarsko. Dubček byl neschopný politik, který neodhadl vůbec situaci a nejvíc mu podrazil nohy Smrkovský, ale to měl vědět a své lidi měl kontrolovat. Po srpnu využil Husák situaci, nasadil v Moskvě Slovenskou otázku a provedl kroky s rozdělením státního rozpočtu 1napůl 1:1 mezi Česko a Slovensko. V roce 1971 pak začali probíhat prověrky a někteří lidé z vedoucích míst odešli na méně vedoucí místa s lepším platem a kola se točila dál. Po hadráku, toho pak využili, jak byli strašně pronásledovaní a udělali na pronásledování politickou karieru s hrabáním peněz při rozkrádání republiky při zhasnutém světle. Naivní vykreslování v článku, jak obrovský vliv měl srpen 68 na mezinárodní scénu je naivní. Co Anglosasům v čele s USA vždy dobře šlo to byla propaganda a ta by byla proti nám vedená i kdyby srpen 68 vůbec nebyl. Puče a převraty, vraždění po celém světě, Američani provádějí i bez našeho srpna. Převrat udělali i Degolovi ve Francii, když naložil plnou loď dolarů a poslal ji do USA, aby to vyměnil za zlato. Výsledkem byly okamžité obrovské studentské demonstrace, obrovské nepokoje a sesazení z funkce prezidenta Francie. Takže si nedělejme iluze, jak jsme tady bojovali o demokracii. Západ nás vždy jenom využil a nyní nás vysává jak nikoho když sem do ČR dá 100 miliard dotací a hned vyveze 700 miliard a my za to musíme být ještě vděčni a všude na cyklostezkách jsou obrovské tabule jak to postavila Evropská unie, ale že máme čtvrtinové platy za stejnou práci, že nám podražila stonásobně voda o tom už západ nemluví, protože nás pěkně ekonomicky vysává.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Sakra dobrý postřeh!!!

   Vymazat
  2. 68 je už jen využíván k protiruské propagandě a každý rok jsou v televizi ukazovány hrdinové - herci, kterým sovietské tanky mířily na záda a oni hrdinně odolávali.

   Vymazat
  3. Anonymní 30. července 2018 21:41

   1***

   Zdraví Ramón

   Ps. Navíc A. Dubček, byl nazýván plačkou, kde mohl, tam se rozplakal. "Potřebné předpoklady pro schopného státníka"? To byl omyl - omylů!

   Vymazat
  4. 0:27 Ty ruskej hrdino ,ty stovky mrtvejch Čechu V 68 je protiruská propaganda? SEŠ BLBEJ JAK RUSKEJ TANK .

   Vymazat
  5. 18:32 stovky mrtvých v roce 68? Všechny oběti 21.8.1968 jsou řádně evidované a nejsou jich stovky. Největší podíl na obětech mají dopravní nehody. Ten 68 byla tragédie a nemuselo k ní dojít, kdyby tam byl někdo jiný, než Dubček. Dnes je to využíváno k propagandě vůči Rusku. V té souvislosti je třeba si připomenout intervenci vojsk USA do Panamy v roce 1989 a její mírumilovné řádění a střílení ostrýma přímo do civilního obyvatelstva Panamy s opravdu několika deseti tisícovkami obětí. Další humanitární akce USA bylo bombardování bývalé Jugoslávie s ze stovkami tisíc obětí. Pak Irák, Libye. Taky je zapotřebí připomenout puč v Čile řízený Americkými poradci a vytvoření koncentračního tábora na bývalém stadionu, kde jsme hráli finále na mistrovství světa ve fotbale s Brazílii, nejdou dodnes spočítané. Závěrem, každá noha cizího vojáka na území cizího státu je okupační a nemá tam co dělat. Je nutné si uvědomit, kde vojáci USA svoje nohy mají a kdyby odešli ze všech okupovaných území, svět by si oddechl a byl by klid.

   Vymazat
  6. http://www.noveslovo.sk/c/25926/Kto_na_koho_doplacal

   Vymazat
 22. 21:41
  To sedí jak delpr na hrnec!!!!

  OdpovědětVymazat
 23. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zastrilet si a zdarma ? Ja jedu potrebuji ale adresu kibucu

   Vymazat
 24. Pane 22:06, vy jste ale blbec. A ještě k tomu korunovanej.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tyto injektivy se take daji nazvat antisemitismus nemylim-li se,ze?? vy jeden 22.14

   Vymazat
  2. 22:23
   Nikdy mně nenapadlo,že havloblbci mají v Bohnicích tak dlouho do noci vycházky....????!!!!!☺

   Vymazat
  3. 22:23 Nejenže se mýlíte. Pletete si pojmy s dojmy. U blbců je to jeden z projevů idiocie.

   Vymazat
  4. Jsme radi ze se zde ozvali i hlavy fundovane ,pravdepodobne Dr z psychiatrie ci podobneho oboru . Mnoho nasich pratel totiz slouzi v teto oblasti jakozto poradci na skolach kde se casto objevi skodlive jevy v hlavach studentu a ty je treba v zarodku eliminovat Zdravi Moshe

   Vymazat
  5. Moshemu jeho přátelé už eliminovali celý mozek. Smutné.

   Vymazat
 25. Zdravim ,nase pratele zde zasilam obrazek ,po zvetseni na zed v obyvacim pokoji na gauce

  https://aeronet.cz/news/

  OdpovědětVymazat
 26. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 27. Cílem v roce 1968 bylo to samé, jako později v roce 1989, vytvořit tisíce H Systémů a rozkrást vše, co se dalo. Mohl to udělat Brežněv jinak, více v rukavičkách, třeba s Dubčekem, a to tak, jak to s ním udělali Havloidé po 1989. To bylo jediné, co mám dnes Brežněvovi za zlé, ale cílem bylo zde nastolit vládu Rotchildů. Jinak díky tomu, že tito lidé,jako byl Dubček atd. jsem dostudoval na solidní úrovní školství, že mám byt z té doby, že jsem získal dobrou praxi a že je ze mě čestný člověk.

  OdpovědětVymazat
 28. Děkuji za rok 89,děkuji ,že byla poražena rudá hydra,děkuji panu Havlovi za 28let spokojeného života.Těch pár rudých trotlu co zde čmárají neustále dokola ty své fráze,stojí pouze za politování. Rudí pejskové štěkejí, ale karavana táhne dál.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Obávám se, ze právě kvůli sobcům stiženým slepotou a egoismem jde "naše karavana" do jaderné prdele.

   Vymazat
  2. 10:08 Pokud myslíte Rusa, tak určitě.

   Vymazat
  3. 09;06
   JDI UŽ S ADORACÍ TOHO ZRZAVÝHO KOLABORANTA,UDAVAČE,LHÁŘE,FAŠISTY A VOŽRALI DO HAJZUTY TUPÁ HROMADO HOVEN MADE IN uASS!!,!!!!

   Vymazat
  4. Děkuji za rok 89, že jsem dostal možnost získat osobní zkušenost s kapitalismem a že už můžu dát dědovi za pravdu. Pochopil jsem, děkuji.

   Ale stačilo, ať už tedy někdo rozsvítí, řekne že to vše byla jen naaranžovaná exkurze a vracíme se zpět do reálného socialismu, pracovat a žít pro naši vlast, pro budoucnost našich dětí.

   Vymazat
  5. 12:12 A co děláte nyní ,podle vašeho komentu už jste v tom reálným socialismu v ruském HLUPÁKOVĚ . Prý "reálný socialismus".Dobrá rodina dementu

   Vymazat
  6. Anonymní 15:12

   Přiznám se, že si nejsem jist, co jste vlastně chtěl svým komentářem sdělit. Zkuste prosím soustředit svou veškerou mentální energii a pomalu, v klidu napsat srozumitelně, co vás tíží. Nepřepínejte se, nespěchejte na sebe, opravdu se zkuste napřed zamyslet a pak pomalinku sepsat, na co jste přišel a co toužíte světu sdělit za převratnou myšlenku.

   Vymazat
  7. 16:00 Chytrej pochopí ,hloupej píše dlouhej koment

   Vymazat
  8. No, no. Z toho, co napsal zjevný primitiv 15:123 ani já nejsem moc chytrý. A to je co říct - mám 147 IQ.

   Vymazat
  9. Prakticky kolega Einsteinstein

   Vymazat
  10. Anonymní 18:09

   Chytrý dokáže srozumitelně interpretovat své myšlenky, blbec si je nedokáže ani v hlavě uspořádat, natož formulovat.

   Vymazat
  11. 11:40 sáms jen smrad z putlerovejch hoven zkurvenej zdegenerovanej bolševickej čechomužiku, kterej Chrchloj ve vytahaným svetru s lahváčem v ruce vděčí za to že neskončil po zásluze takhle - http://novysmer.cz/index.php/historie/2679-budape-1956

   Vymazat