Reklama

středa 18. července 2018

Minulé a současné souvislosti mezi globální politikou a českým údělem. Proč se Československo dostalo v roce 1948 na špatnou stranu železné opony?

Petr Trombik
18.7.2018  NWOO
V historii nemá smysl vyčítat si navzájem, jako malí kluci, kdo si začal. Ale velcí kluci se chovají často stejně, ne-li trapněji, mají však k tomu, bohužel, jiné prostředky než děti. Tak tomu bylo s mezinárodní politikou v minulém století, ať už byl mír, byť studený, nebo válka, byť vždy jen lokální. I v tomto novém tisíciletí tomu bude stejně, čehož jsme dennodenně svědky. Pokusme se tedy mezinárodní politiku pochopit s ohledem na náš český úděl, přestože nejsme ti velcí kluci, kteří ji hrají. Nikoliv kvůli tomu, abychom měli pro ty „velké kluky“ pochopeni!


Podle běžných názorů, byla studená válka zahájena projevem Winstona Churchilla ve Fultonu v roce 1946. Ve svém řečnicky brilantním projevu, sdělil Američanům a zbytku světa, že v Evropě spadla železná opona.

Nejen kvůli tomuto projevu dostal Nobelovou cenu za literaturu. Proč mu nebyla udělená i Nobelova cena míru, těžko pochopit. Můžeme posoudit fakta i bez občas matoucího výkladu dějin a četby paměti státníků a diplomatů všech úrovní. Zamysleme se jen s pomocí zdravého rozumu nehistoriků a nepolitiků nad tím, kdo železnou oponu vlastně spustil a studenou válku zahájil. Pochopíme pak, proč Československo zůstalo za tou oponou a na nesprávně straně.

Studená válka byla fakticky zahájena demonstrací válečného potenciálu USA, které ve dvou okamžicích předvedly SSSR, co dokážou. Kde? V Nagasaki a Hirošimě. Truman na civilním obyvatelstvu ukázal Stalinovi svou mocenskou převahu. Ve dvou vteřinách doslova odpařil 40 a 70 tisíc obyvatel a následně v děsivém utrpení zahynulo dalších 300 000 tisíc obětí v řádu hodin a dní.

O utrpení dětí, žen a starých nemohoucích lidi se americká propaganda příliš nešíří, na rozdíl od neustálého popisu krutostí všech ostatních. Vojáků v Hirošimě ani Nagasaki moc nebylo, byli na frontě. Nagasaki a Hirošima byly první vedlejší oběti budoucí studené války.

Můžeme slyšet seriózní argumentaci, že „díky“ Nagasaki a Hirošimě USA jen uspíšily konec války. Ale nesmí vás přitom nekorektně napadnout srovnávání zločinů diktátorů Stalina a Hitlera se smělým strategickým rozhodnutím vůdce demokratického světa, prezidenta Trumana.

USA názorně předvedly Stalinovi, že jsou odhodlané demokracii bránit za jakoukoliv cenu, jakýmkoliv způsobem. Tohoto způsobu vedení zahraniční politiky se Američané drželi, drží a budou vždy držet. Ani EU a NATO ani my Češi se proto nemusí nikoho obávat, stačí, když navýšíme rozpočet na obranu na 4%. Použití jaderných zbraní pro “ urychlení konce války“ bylo důležitým signálem Stalinovi, kde je místo SSSR a současně dobrým způsobem jak začít nový poválečný život v míru.

Jako alternativu k studenému míru dostal jen velmi horkou válku. Když Stalin předstíral, že nepochopil, spadla železná opona. Můžeme pochybovat o tom, že sovětské impérium, se zdecimovaným obyvatelstvem a zničeným nebo zastaralým průmyslem, bylo schopné ohrozit válkou nedotčené USA a zničit ostatní demokracie? Ještě i teď je třeba pro paní Albrightovou Rusko srovnatelné s Bangladéšem, liší se jen tím, že má atomovky.

Bylo toto poničené a zaostalé komunistické impérium hrozbou pro demokratické státy a jejich tržní ekonomiku? Jaderné zbraně ještě po válce pár roků Stalin neměl. V čase slavného fultonského projevu určitě ne. Koho mohlo SSSR, srovnatelné s „Bangladéšem bez atomovky“, ohrožovat?

Stalin už dlouho před 2. světovou válkou opustil marxleninskou teorii o historickém úkolu SSSR globálně šířit pokrok. Prosadil ve dvacátých letech budování socialismu v jedné zemi a jeho oponenti byli dílem v SSSR odstraněni, dílem se i s touto teorii uchýlili do jiných končin světa, kde se sem tam uchytila.

Říkali si trockisté a mnozí nynější demokratičtí politici EU a politologové v USA se svým trockistickým mládím nebo rodokmenem už nechlubí. Přejmenovali tuto ideologii a slouží podobnému globálnímu šíření pokroku, jen pod jiným názvem.

Kominterna sice zatápěla globálně kapitalismu a demokracii pod kotlem, ale jaký měl k ní Stalin vztah, to předvedl na mnoha jejích předních činitelích, o spoustě ostatních aktivistů nemluvě. To však patří k jeho zločinům, známým jako stalinské procesy. SSSR potřeboval po devastující válce skutečně mír a čas na svou rekonstrukci a konsolidaci života svých obyvatel. Stalinovo impérium na tom nebylo tak dobře jako USA, kterých se válka prakticky nedotkla.

Amerika jen nevěděla, co si se svým nedotčeným průmyslovým a rozvinutým válečným potenciálem počít. Velkou krizi z konce dvacátých let ukončil nikoliv Roosweltův New Deal, ale až vstup USA do světové války. Jak se vyhnout další poválečné krizi v mírovém světě? SSSR potřeboval jen spolehlivý ochranný nebo nárazníkový pás okolo svého území. Po jeho předválečných i válečných zkušenostech je to pochopitelné. „Sanitární kordon“ potřeboval SSSR i před válkou, kdy byl delší dobu izolován hospodářskými sankcemi. Proto mohly mít samostatnost nárazníkové, lépe řečeno transferové státy jako Finsko, Estonsko, Lotyšsko a Litva. O rok déle než Československo.

Kdo zná dějiny, ten ví, že nejde jen o zkušenost SSSR, ale i o staletou zkušenost Ruska se spojenci, kterou se musí řídit i jeho současná zahraniční politika s ohledem na ruské globální i lokální partnery. Tuto zkušenost má ostatně každá mocnost, pokud není ostrovní a nechrání ji moře.

Rusko je surovinově příliš bohaté, rozlehlé a málo osídlené území a mělo by se o své bohatství podělit, pravila Madelaine Albrightová. Kdo by se měl o ruské území podělit, je této paní jasné, jako to bývalo jasné i jistému německému vůdci Nové Evropy, který kvůli tomu realizoval plán Barbarossa.

Jak byl ochranný a nárazníkový pás Stalinem v Jaltě a pak v Postupimi konstruován, aniž by se ohlížel na rafinovanost Churchillova procentuálního podílu velmoci v jednotlivých osvobozených státech? Pokud jde o Churchillův plán na mezinárodní mírovou politiku ve svobodném světě, vypadal by asi takto: v suverénním a demokratickém státě by britský velvyslanec se sovětským vždy po místních svobodných volbách spolu usedli a rozhodli, jak v akciové společnosti podle procentní účasti, jakou politiku zvolena vláda neporobeného státu bude realizovat. Na současné EU s její Evropskou komisi nemyslete. Tak daleko to tehdy nedošlo. Stalin to řešil jinak.

Pokud jde o Polsko, kterému, na rozdíl od Československa, přispěchala „sladká Francie a hrdý Albion“ před Hitlerem na pomoc, nutno říct pár slov, protože zde Stalin Churchilla velmi rozhněval. Vždyť přece kvůli Polsku do války Británie a Francie s Hitlerem šla. Ted už víme, jak ta pomoc Polsku v roce 1939 začala i jak dopadla po roce 1945. Můžeme být rádi, že nás v Mnichově spojenci zradili a nepomohli nám jako Polákům, zamýšlíme-li se nad výsledky války a následky míru pro Polsko a srovnáme-li to s Československem.

Co Polsko získalo a co ztratilo, je jeho úděl. Hrdost si jistě tehdy Poláci uchovali, ale to je tak asi vše. Poláci a Rusové se nikdy k sobě přátelsky nechovali, což nás Čechy, jako jejich slovanské bratry, trápí už od národního obrození v XIX. století. I když se nám může zamlouvat, že polský odpor k Němcům a všem jejich Říším byl a je určitě ještě větší než ten náš.

K Polsku musel Stalin přistupovat jako ke starému nepříteli, ze kterého spolehlivého spojence po dobrém udělat nelze. Proto byl Polsku vnucen komunistický režim a nadiktováno složení vlády proti vůli Poláků. Churchill se zlobil, protože pro Poláky toho tolik udělal a polské vojáky nechal krvácet na všech svých frontách. Mohl na jejich adresu vyslovit bonmot, jak bylo jeho zvykem: „Nikdo neobětoval jako Poláci vše, aby nezískal vůbec nic. I mou zásluhou“.

Lze tedy tvrdit o Československu totéž co o Polsku, i když zdánlivě byla naše budoucnost v táboře míru a socialismu stejná? Naše cesty do tábora míru a socialismu se velmi lišily. My jsme si nikdy mezi rusofobií a germanofobií nemuseli vybírat. Na rozdíl od Poláků, kteří si také nevybírali, protože měli ve svém polském údělu dáno jedno i druhé.

Československá republika byla vůči SSSR loajální, Češi i Slováci byli rusofilní. Naše republika byla spolehlivý spojenec SSSR. S komunistickou stranou v čele a stejně tak by byla i bez „Vítězného února“. Eduard Beneš a všechny předúnorové politické elity v tom jediném byli zajedno. Československo bylo stejně spolehlivé jako Rakousko. Rudá armáda Rakousko opustila v 1954 i bez toho, že by se k moci dostali komunisté. Ostatně i naše území opustila Rudá armáda dlouho před únorem 1948.

Československo bylo spolehlivé jako poražené Finsko, kde také Stalin nemusel násilné instalovat komunistickou vládu. Československo, tak jako Rakousko a Finsko, by se s E. Benešem a J. Masarykem, včetně ostatních demokratických politiků „finlandizovalo“ samo a bylo by dobrým nárazníkovým nebo spíš transferovým státem. I bez vládnoucí role místní komunistické strany.

Ale to by se demokratičtí politici museli chovat ve vnitřní politice jinak. Naše politické elity nebyly schopné se o dělbě moci dohodnout demokraticky a proto demokracii na víc než 40 roků prohrály všem ostatním neelitním Čechům i Slovákům.

Proč tahle varianta poválečného rozdělení světa železnou oponou není analyzována historiky a politology? Vždyť z takové analýzy by vyplynulo, proč Československo skončilo za železnou oponou, na její špatné straně. Zásluhou vlastních politických elit. Archivy přece hovoří, anebo spíš platí, „nenechme je promluvit“.?

Bývalé sovětské archivy jsou otevřeny i pro naše historiky. Je tomu tak i díky jednomu údajnému proruskému politikovi, který sedí zrovna na Hradě a jeho návštěvě v Kremlu. Využijeme archivních pokladů pro nový výklad našich moderních dějin? Prozatím k tomu došlo, pokud vím, v jediném případě: zpracování životopisu Gustava Husáka.

Dejme historikům stipendia, ať jdou sovětské archivy studovat a mohou vyvrátit takové historické fejky a konspirativní hypotézy, jako tenhle text. Ať najdou v archivních svazcích politických elit pravdu o únoru, srpnu, listopadu a o všem, co dělaly mezi těmito roky, které jmenovat netřeba. Hovořit o jiné otevřené cestě Československa než té za železnou oponu, společně odmítli jak bývali českoslovenští komunističtí politici a historici, tak politikové a historici předúnoroví, buržoazní. A kupodivu i nynější svobodni historici a demokratičtí politikové. Historikům se nedivím, jsou to většinou jen státem placeni státní úředníci. Před vítězným listopadem i po něm. Nedivím se ani politikům, kteří se Vítězným únorem chlubili, jak ho demokratickou cestou provedli nebo naopak své únorové politické fiasko popisují ve svých pamětech, jak byli nedemokraticky podvedeni.

Dobrá výmluva je prý lepší než krajíc chleba. Určitě je však lepší, než přiznání vlastní neschopnosti a odpovědnosti za celý poválečný vývoj, včetně posrpnového, který byl jen další epizodou českého údělu, který započal státní reprízou ČSR po druhé světové válce. Sledujte nynější „boj v ulicích“ ve volbách poražených politiků, jak vykřikují o ohrožení demokracie, protože oni ty volby nevyhráli, přestože na demokracii mají patent.

Prvorepublikové Československo odhabsburšťovalo jen něco přes deset roků. Patentovaní demokraté dekomunizuji a bojují proti neexistujícímu SSSR jen proto, že prohrávají demokratické volby, po třiceti letech. Jak dlouho ještě budou bojovat minulé války?

Není na čase spojit se proti skutečným hrozbám? První republika to nestihla. Zklamaly naše politické elity v roce 1948 a chystají se za pokřiku o nepodstatných záležitostech zklamat opět. I „malí kluci“ v Rakousku nebo Finsku uhráli se Stalinem lepší výsledek než naši patentování demokraté. Rakousko a Finsko měly díky své transferové pozici obrovskou ekonomickou výhodu, železná opona je od svobodného světa neoddělila a následkem toho měli za studené války dlouhodobý blahobyt i demokratický režim.

V srpnu 1968 už nebylo o co hrát. Hra skončila dvacet let před tím, Vítězným únorem 1948. Nemusíme za socialismus s lidskou tváří držet smutek. Jako všechny ismy s přívlastkem nestál za nic. Jen rozhádané komunistické elity vtáhly národ do svých vnitrokomunistických bojů spojených s výměnou generací svých elit bez demokratických voleb.

My Češi, bychom jako národ, byť malý, měli mít víc sebevědomí a nevymlouvat se, že nám náš úděl stále nějací „velcí kluci“ vnucují. Jsou to naše malicherné elity, které za nás hrají své nicotné hry. Zrovna hrají o post ministra zahraničí, jakoby měly v úmyslu dělat nějakou zahraniční politiku. Ta se dělá za nás jinde, což všichni dobře víme.

Politikům, kteří nám plavbu tím či oním směrem, kotvení v tom či onom přístavu pevně stanovili, nenaslouchejme. A nebuďme trapní, na piráty si také nehrajme. Jsme suchozemci. A většinou dospělí. Doufejme, že čas vlastního rozhodování národa přichází. Geopolitická situace je sypká. EU se dřív nebo později sama i bez dalších referend rozsype. EUroelity to zvládnou samy.

Autor je bezpečnostní expert a bývalý člen Zastupitelstva hl. města Prahy

64 komentářů :

 1. S většinou názorů na historické děje lze souhlasit. A ruské archivy, jak oznamuje článek autora, prohledat dříve, než budou opět uzamčeny.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ne ty Ruské archivy by se měly zkoumat, ale ty Americké a Britské, jak nám ukradli společně s Hitlerovským Německem zlaty poklad jak ho zneužil jak Hitler tak Británie na zbrojení a vedení války. Jak proti naší zemí po II.sv. válce prováděly tyto státy diverzní akce posílání agentů na naše území s cílem zabíjet naše lidi, sabotovat naši výrobu, vyvolat mezi lidmi strach. Jenže dnes tyto všechny válečné zločiny jsou označené za vrchol demokracie.

   Smazat
  2. Československo se dostalo na špatnou stranu barikády až po kontrarevolučním puči v roce 89 a po restauraci zlodějského kapitalismu !! Od té doby vládnoucí buržoazie ukázala, že má k fašizmu blíže než jsme si mysleli !!

   Smazat
 2. Autor je především blbec, což dokazuje již zavádějícím titulkem. ČR totiž bylo na správné straně železné opony! A to je zásadní.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A tam se také vrátíme, protože západ to je cirkus zmaru a smrti. Ekonomicky nefungující letadlo a společensky stavící na otrokářském pořádku, kdy se podporuje nějaké skupina (vyvolení,nadlidi,lidé různých kategorií atd.) na úkor ostatních, ale pro přežití lidstva je potřeba využít genetický potenciál celé populace.

   Smazat
  2. Anonymní 19:30

   S hodnocením "Západu"(čili USA a jejich vazalů) sice máte pravdu, ale nemyslím si, že zrovna to nám pomůže vrátit se k "našim". Spíše naopak. Západ nikdy neusiloval o ztrátu svých kolonií.

   Smazat
  3. Autor je zcela mimo zvani plno blosti ktere finalne nerikaji nic . To se vse rozhodlo v Jalte kde si ti tri rozdelili Evropu . To za prve ,nikde neni zminka o tom ze Churchil byl silenec ji v 1 svetove a byl suspendovan a pouzit jen pro valku .Po valce ho opet vykopli ,chtel napadnout Rusy a pomoci 100000 nemeckych zajatcu a spojenych armad jiz v lete 1946 .On nahnal Ameriky do valky falesnymi informacemi o Nemecku a jeho tajnych planech na ofazeni USA.On odmitl snahy Nemcu o smir a spolupraci on dal Hesse do veze na celou valku(vyslanec Hitlera)Nnejhorsi ze se do techto lzidolsi nacpali ony dablovy sestky -holokolo a dalsi story .V te hrozne valce zahynulo 60 milionu lidi a mluvime dnes jen o zidech jakoby cela ta valka byla na to aby je vyhladili . Nikdo nerekne ze Nemeco je zadali o dobrovolny odchod a pozadalo jak Ameriku tak Anglii o repatriaci zidu (nechteli je netajili se tim po zkusenostech zzruionaovane ekonomie
   ktere zide jako vzdy pomohli svou lichvou a nenazranosti .Kdo zil v Praze jiste pamatuje kde kdo bydlel jak mluvil s temi podradnymi Cechy.Kdo vlastnil vily na Orechovce Hanspaulce Kobylisich Vinohradech a dalsich exlusivnich loka;otach . Takze se me zase rypaku zeptej ,kde ze beru ty informace !!

   Smazat
  4. Anonymní 19. července 2018 5:28
   Nedopsal jste co bylo to holokolo, že to bylo vyřizování si účtů mezi etnickými bratry rozdílného smýšlení cizíma rukama. O tom se ale nesmí diskutovat.

   Smazat
  5. Ne vyřizování účtů.
   Popíchnutí soukmenovců ukrajinskejma vidlema, aby se hnuli do Palestiny.
   Starej ročildovskej trik.

   Smazat
  6. Ad 19:24 obdivuji vaši rasanci,ještě chybí to zásadní ... popíliť bášňu ... Pane patříte do minulého století

   Smazat
 3. Jan Masaryk po návratu z Moskvy řekl: „Odjel jsem do Moskvy jako svobodný ministr a vrátil jsem se jako Stalinův pacholek.“

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Byl to zednář a tak není důvěryhodný. Ale je součástí našich dějin a snad mu opravdu trochu šlo o český národ. Tak i když ho považuji za otrokáře, je to náš otrokář. Vědomí našeho národa roste směrem k uvědomění a osvobození postupně a je potřeba na něj nějak navázat, ale rozhodně ne nekriticky považovat vše co řekne za písmo svaté.

   Smazat
  2. Honza Masaryk byl především demokrat, patriot, humanista a antinacista, ale v krizových chvílích zklamal národ. Národ samozřejmě nemyslím tu tlupu ozbrojených milicionářů, tu mělo rozprášit četnictvo, jako za první republiky. Politika se dělá v parlamentu, ne na ulici. Rozhoduje voličstvo, ne fanatický dav.

   Smazat
  3. Pro 20.o1 , Jenže za těmi milicionáři stál prakticky celý národ ! Četníci jen za 1.republiky zastřelili 199 hladových demonstrantů a na 500 těžce zranili , to by se vám líbilo ??

   Smazat
  4. Co by asi říkal , kdyby dnes přijel z Bruselu ??

   Smazat
  5. 20:01-to je dobrý, co říkáte na fanatický dav u PS.?

   Smazat
  6. PS. nemělo je také rozprášit četnictvo?

   Smazat
  7. Odpověď Povolnému: ANO!

   Smazat
  8. Asi mi pořád nerozumíte....Když za milicionáři stál celej národ, stačilo, aby svoji vůli prokázalo demokratickými mechanismy! Demokracie není nepřítelem lidu, ale naopak spojenec jak prokazovat vůli a jak ovlivňovat budoucnost ve svůj prospěch.

   Smazat
  9. Jan Masaryk měl odjet do Tel Avivu a mohl mít pokoj na celý život

   Smazat
  10. 20:35-škoda, že nejste ten z 20:01.

   Smazat
  11. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  12. Jsem to já Miroslave Povolný....A když jsem mluvil o četnikách, měl jsem na mysli jak rozprášili v Židenických kasarnách fašistický převrat.Největší problém alternativních médií je antisemitismus. To platí hlavně pro Aeronet, ale i pro Novou Republiku. Moc si tím škodíte.......

   Smazat
  13. 23:13 se plete - zatímco Aereonet v některých svých článcích je jasně antisemitský, Nová Republika není. Jen diskuzní prostor Nové Republiky občas antisemité otravují. To je velký rozdíl! Rozlišujete tedy postoje redakce na jedné straně a jednotlivce, většinou anonymní, na straně druhé!

   Smazat
  14. Miroslave Povolný. Psal jsem 19:37. Mohu vás ubezpečit, že u PS jsem narazil na fanatiky pouze u důstojníků a to ještě jen některých. Mezi vojáky základní služby jsem nikoho takového nepotkal. Nikdo si nemohl vybrat. Každý to chtěl odkroutit a jít domů. Ti lidé jsou dnes nesmyslně stigmatizováni. Oni prostě jen dostali povolávací rozkaz.

   Smazat
  15. 0:53-Zkratky bývají ošidné, PS.jsem myslel Poslaneckou sněmovnu, nikoliv Pohraniční stráž.

   Smazat
  16. 0:53- přes den jsem , při manuální práci přemýšlel, proč je: "Největším problémem....antisemitismus". Rasizmus obecně je menší problém? Ruso fobie dokonce zásluhová. Judaizmus je pro mne stejně nedemokratický, jako křesťanství a "Alláhizmus". Tak kdo tedy škodí?

   Smazat
  17. To je naprosto nedolozena legenda.Masaryk zrejme nic takoveho nerekl.Vymysl koluje touto krajinou 70 let.

   Smazat
  18. Povolný: Je dobře, že při manuální práci přemýšlíte. Přemýšlejte dál.Můžete se třeba inspirovat osudy skvělého komunisty Antonína Kaliny, který během šestilétého věznění v německém lágru během nacistické okupace zachránil 1 300 židovských dětí před usmrcením. O jeho hrdinství, kdy každodenně riskoval svůj život pro záchranu dětí se svět dozvěděl až po jeho smrti. Spravedlivý mezi národy.

   Smazat
  19. 20.04 Hlavne jsi pravdepodobne nevidel dokument o tom lekari primo osobniho doktora SS SS-Oberstgruppenführera Himmlera
   o tom kolik on primo na primluvu onoho svedskeho doktora nechal odvezt do Svedska stovkami autobusu ze Svedska tisice veznu a to jiz od r 1943 ne jen od kvetna 1945 do konce valky Ono vse bylo jinak nezli dnes rasiste z Israele hlasaji ,slovo holokaust vymysleli az v 70 tych letech aby mohli opet vydirat cely svet . Vs ebylo jinak priteli ,jak radi rikate kazdemu kdo s vami nesouhlasi

   Smazat
  20. 21:11 - nacisté pouštěli některé (bohaté) Židy za peníze. Není náhodou tohle ten případ. Jinak: holokaust nebyl vymyšlen, holokaust (šoa) je prostě fakt a je jedno, zda to bylo 4 nebo 6 miliónů mrtvých Židů. To, že dnešní Izrael je apartheidní, rasistická společnost je fakt, že dnešní izraelské "elity" vydírají svět s odkazem na holokaust je také fakt, ale to neznamená, že budeme popírat zločiny, které na Židech spáchal německý nacizmus!!!
   MM

   Smazat
  21. 20:04-přemýšlím také o tom , proč se v židovské obci veřejně nediskutuje o zrádcích z vlastních řad a jsou zveličována % poklesků jiných. Proč nejsou veřejně "propírané" poklesky židovských vůdců dnes a z minulosti. Mně osobně šokuje Rooseveltův poklesek z mládí v členství v židovské organizaci "na vylepšení jejich genofondu"! Holocaust jim dávám za vinnu jen nepřímo! Takže "spravedlivý mezi národy" je ten, který nikdy nikoho nezabil(medaili do hrobu) a politik, velitel, který nedal příkaz někoho zabít(dvě medaile do hrobu). Vyhlašovatelům válek bych přidělil sto medailí odpustkových pro ty, kteří je v první den války zastřelí. PS a vůbec nejde o národnost a víru zabitých! Takto vidím já spravedlnost a právo na život. Neúmyslná zabití jsou bez trestu ale i bez "občanky, medaile" pro sv.Petra.

   Smazat
 4. Studená válka nemusela vůbec být, kdyby Američané a Britové o ní nestáli. Ale bohužel oni vlastně ve druhé světové válce měli větší strach ze Sovětů, než-li z Němců, což je paradox, když uvážíme, že SSSR byl spojenec proti nacismu. Motivace otevření západní fronty byl jenom proto, aby SSSR nakonec neobsadil celou německou říši, nikoli rychlá porážka nacismu. Kdyby motivací byla rychlá porážka nacismu, tak by USA vstoupili do války v Evropě minimálně o rok dřív, ne-li dokonce o dva!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. sionisté po rozpoutání 2. sv. války nesmírně zbohatli, ale nedosáhli kýženého cíle, dostat se k nesmírným zdrojům na území SSSR. Právě to bylo cílem, který rozpracovali už v průběhu války, ale po ovládnutá prostoru od Berlína po Kyjev se jim po roce 1948 "vymkla" situace z rukou a jejich agenti skončili vesměs na šibenicích. Přímo to souvisí se vznikem Izraele.
   Proto zahájili nekompromisní a totální hospodářskou válku s východním blokem!
   A ta přetrvává doposud!
   Všimněte jak často a poslední době, s jakým prosíkem jezdí Netanjahu do Moskvy.
   Přitom tenhle z m.d chtěl vybombardovat Teherán a to co provedl s Jordánskem, Sýrií, Irákem, chtěl udělat s Íránem, Pákistánem a Afghánistánem.
   Dnes se bojí, aby mu Syřané nepostavili na řekách na svém území přehrady, které nepustí do Palestiny ani kapku vody, Izrael aby nedostal účet za genocidu Arabů a všichni sionisté od Washingtonu po Sydney nešli v tom lepším případě do tepláků.

   Smazat
  2. Churchil vyzyval k jadernemu bombardovani SSSR.Oliver Stone:Nezname dejiny Spojenych statu.

   Smazat
 5. Československo byl jeden z nejúspěšnějších států Evropy po roce 1948 a to s výrobou v těžkém i lehkém průmyslu. A to vlastními prostředky. Proč vlastními prostředky? Protože na západ od našich hranic jsou státy, které jely ekonomicky jednoznačně na vykořisťování kolonii v Africe, v Asii a Latinské Ameriky. Západní státy měly dobrou propagandu a ta nakonec dokázala nemožné a to přesvědčit východní země, že kapitalismus je ráj na zemi. Že to je lež, to vidíme po skoro třicetiletém budování tohoto ráje, kdy od nás odplouvají ročně desítky miliard ve prospěch západních demokratických států, protože tyto západní demokratické státy vycucali už své kolonie a když tyto zdroje byly vyčerpané a západním státům hrozil celkový ekonomický krach v roce 1989, podařilo se provést ve východních státech barevné revoluce a dostat je do role kolonii, které je v současné době živí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ten penězovod na Západ je největší zvěrstvo havlovsko-klausovské mašinérie. To bylo křiku, že SSSR odčerpal zásoby rudy, ale to byla prkotina ve srovnání s tím o co přicházíme teĎ!

   Smazat
  2. 20:00 západním státům hrozil celkový ekonomický krach v roce 1989, podařilo se provést ve východních státech barevné revoluce a dostat je do role kolonii, které je v současné době živí

   Vás ještě nikdy nenapadlo, že to že se to tak stalo je náhoda značně nepravděpodobná?

   Smazat
 6. Historii 2. sv. války a druhé poloviny 20. stol ještě žádný renomovaný historik nedokázal uspokojivě vyložit. A je zábavné sledovat různé ideologií nasáklé pisálky, jak se o to pokouší ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Úplná katastrofa jsou ale "dokumentární filmy" s "historickým komentářem" v naší slavné ČT.

   Smazat
  2. 20.09 Autor je bezpečnostní expert, tak pisálkuje pitomosti

   Smazat
 7. Československá republika, potažmo Český národ se nikdy nedostal na špatnou stranu. To je sionistické překrucování dějin.
  Mohli byste se raději zajímat o toho Mexického im becila, které nikdy nepracoval rukama, tak jako osmdesát procent jeho negramotných Mexických bratří a nám doporučuje prodloužit pracovní povinnost do sedmdesáti let, více zaměstnávat ženy a Českému národu jedinou správnou cestu ke zbohatnutí, tj. přijetí milionu negramotnech negrů, co nikdy nepracovali!
  https://byznys.lidovky.cz/co-radi-oecd-cesku-doporucuje-zmeny-ve-financovani-i-vykonu-zdravotnictvi-1to-/firmy-trhy.aspx?c=A180716_183538_firmy-trhy_ele#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_byznys&utm_content=main

  https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/2541034-prijimani-migrantu-neni-charita-ale-investice-jen-chvili-trva-nez-se-vyplati-rika

  OdpovědětSmazat
 8. Stačí se podívat na mapu poválečné Evropy a musí být každému jasné, že jsme nemohli patřit na Západ. Také je jasné, že Západ se snažil z ČSR vytvořit klín do Sovětského bloku. To je vše, není o čem diskutovat v souvislosti s rokem 1948 ani rokem 1968 ..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Není také o čem diskutovat v souvislosti s "padesátými léty", kdy kosmopolité z událostí roku 1948 nic nepochopili a stalinisté to museli řešit.

   Smazat
 9. Na "špatnou" stranu jsme se dostali už v roce 1933, kdy západ umožnil nástup Hitlera. Potom už události jenom nabíraly rychlost. 1938 - Mnichov, 1944 - Jalta, 1945 - Postupim.
  Západ nás zradil už když nedostál dohody ve Versailes a nechal Němce zbrojit. Paradoxně, na válečných reparacích trval mnohem důsledněji, než na demilitarizaci Německa.
  Opakovat tady historii nemá smysl. Ti inteligentní ji znají a blbce nikdo nepřesvědčí. Ale když Stalin jednal se západními spojenci, je jasné, jakou měl vyjednávací pozici třeba v roce 1943 v Teheránu a jakou měl v roce 1944 na Jaltě. V roce 1944 už byla Rudá armáda v pohybu na západ a bylo jasné, že jí zastaví až Atlantský oceán. Když Stalin západ opakovaně žádal o otevření druhé fronty, nikdy na ní nebyl západ dost připravený. V roce 1944 bylo na západě jasné, že Evropu Stalin vyčistí i bez pomoci západu. A kam dojedou jeho tanky, tam bude určovat další politiku. Na druhou stranu, není se mu co divit. Rusko bylo v průběhu necelých třiceti let dvakrát napadeno Německem a podruhé se mu to stalo málem osudným. Tak že si chtěl svého nepřítele "ohlídat" a prostřednictvím zemí, kde určoval politiku i držet dál od těla.
  Tak že únor 1948 byl logickým vyústěním předchozích událostí a především politiky západu vůči Německu a Československu. Dlužno dodat, že čeští kapitalisté to Stalinovi hodně ulehčili. Aby komunisté vyhráli skutečně demokratické volby s cca 40%, v to asi nedoufal ani Stalin. Tak že rok 1968 nebyl žádnou okupací, jak se nám snaží dnešní "demokraté" namluvit, ale pouhým úklidem dvorku, který Stalinovi velkoryse poskytli naši současní "spojenci". Okupovaní jsme se stali již v roce 1933. Už tehdy bylo jasné, že cíl Hitlera má být Rusko a k útoku na něj potřebuje jednak cestu, ale hlavně průmysl. Tak že naše anexe byla pouhou otázkou času. A potom už to bylo kdo z koho.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. proč tam nenapíšeš, že to nebyl "západ", ale sionistické monopoly??

   Smazat
  2. Protože dnes se o židech nesmí mluvit s despektem. A na druhou stranu, krok za krokem. Nejdřív je třeba zatřást se současně "neotřesitelnou" pověstí západu, co by věrného spojence. Protože tak, jak si s námi západ opakovaně vytřel prdel, tak to Rusové ještě nestihli ani jednou.
   Kdyby je západ nedráždil, nikdy by do Evropy nevytáhli.

   Smazat
  3. Hricáku. K nepokojům, převratům, okupaci, vraždění a různým ismům došlo v našem prostoru především tak, že Ruský car strkal rypák na Balkán a podporoval nacionalistické Srby, kteří zabili Franze Ferdinanda. Kdyby toho nebylo, musela by záminka k válce být jiná a vy byste zde nemohl psát, že Německo napadlo Rusko.

   Smazat
  4. 1,39
   A kdo kam první strkal rypák? Co dělali rakušané na Balkáně?
   Rusko nikdy nevytáhlo na západ, pokud mu k tomu západ nedal důvod. A tím důvodem byla vždycky agresivní válka proti Rusku. Pokud dnes někdo operuje s 21. srpnem 1968, tak šlo jenom o úklid toho, co mu v roce 1945 velkoryse dali naši současní spojenci. Před anexí východního Polska byla agresivní válka Polska proti Sovětskému Rusku. V té nechali Poláci zemřít hlady na 80 tisíc ruských vojáků, které měli v zajateckých táborech. a mimochodem, na straně ruska bojovala i armáda nově vzniklého Československa.

   Smazat
  5. 14.23 S blbem nemá diskuze význam, i naší režimní historici jsou něco podobného, všechno mají v hlavě naruby.

   Smazat
  6. Hricáku. Ruský car strkal rypák do Evropy a obsadil Polsko. Spolu s ním obsadily určitou část Polska i Prusko a Rakousko. V té agresivní válce, jak píšete, získali Poláci samostatnost a svobodu po staletí útlaku, přenárodňování a teroru od Rusů.

   Smazat
  7. 17:14
   A pak začlo Polsko okupovat budoucí Banderostán,kterej muselo osvobodit Rusko(tenkrát SSSR)!!!!!!!

   Smazat
  8. ˇCernou ruku přes Apise řídili Britové.
   Proto byl před koncem války likvidován.
   Pořád stejné krvavé ruce.

   Smazat
  9. 19:43 - milý příteli, nevysvětlil jste, kdo a co, a okolnosti.
   Apis bylo krycí jméno velitele srbské rozvědky - Dragutin Dimitrijević - a ten řídil a vyzbrojil skupinu pravoslavných a muslimských Srbů v Bosně - vlastenců - kteří chtěli vyhnat Rakušany, kteří od roku 1908 okupovali Bosnu. Bosna je srbská a Rakušené tam neměli co dělat.
   Nejsme si jist, že Apise řídili Britové. Možná něco slíbili, ale spíš neřídili, Apise řídilo jeho vlastentectví.

   Marek

   Smazat
 10. Autor je asi hodně pomýlený, v tom lepším případě. Nebo hodně vypitý, asi jako Venca Veškrna. Vtom reálném případě.
  Ti "historikové" už tady udělali své! tolik sr aček, co zplodili za poslední čtvrt století ne publikovali ani ti největší nepřátelé Českého národa, fašističtí hrdlořezové!
  Jak chcete od sebestředných dementů, aby popsali období posledních sta let, když jedni mají mustr od sudeťáckých Havlistů, hanobících Český národ a ta druhá parta, ještě horší, má věk dvacet pět let a hodlá nás poučovat z titulu svých zkušeností a psát memoáry o tom co zažila.
  Jděte se vycpat i s autorem. A nedělejte si srandu ze slušných lidí!!!

  OdpovědětSmazat
 11. Tak po 48 jsme byly na správné straně teď jsme na špatné straně která chce náš národ vyhladit slimákama. Naši rádoby spojenci válčí podporují terorismus obchod s drogama lžou jako když tiskne a jsou schopni rozpoutat 3 světovou válku.

  OdpovědětSmazat
 12. Na špatnú stranu opony? Vari naozaj? Pretože keby sme sa boli dostali na tú "správnu", tak sme v rovnakých sračkách ako Rakúsko či Nemecko, že? Takže s odstupom pár desiatok rokov sme sa dostali práve na tú správnu, ktorá nám zabezpečila to, že sa hádam vyhneme osudu uvedených krajín.

  OdpovědětSmazat
 13. Doufejme jen že KDO SEJE VÍTR SKLÍZÍ BOUŘI. Jak říkával můj otec samý MUS A HNUS. Stačí si zjistit největší vlastníky kapitálů za posledních 200 let a jste v obraze. Prostě SVĚT CHCE BÝT KLAMÁN. Peníze jsou nejsilnějším opiátem lidstva. Kdo mu podlehne je ztracen pro jakýkoliv pokrok lidstva.

  OdpovědětSmazat
 14. Pribeh Rakouska v souvislosti se zeleznou oponou je obzvlast zajimavy...

  Po valce se cely narod zacal usilovne modlit k Panne Marii, aby byl uchranen od Komunismu. Krestanske (katolicke) vzepeti bylo opravdu siroke a hluboke.

  A - svete div se (nebo nediv), ono to zafungovalo. Stalin tenhle narod (fanatickych) katoliku nechtel do sveho imperia, a tak opravdu modlitby k Panne Marii zafungovaly, a Rakousko bylo po celou dobu studene valky neutralni zemi, spise se radici k tzv. demokratickemu Zapadu...

  Podobne dnes Madarsko se silne prihlasilo ke sve krestanske minulosti a dalo si ji do ustavy, spolu s odmitanim migrantu, prevazne muslimskych a animistickych (pohanskych), a dost mozna tak bude uchraneno od asimilace v bez-etnickou a bez-narodni populacni hmotu Evropskeho Svazu...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ... hluboce a široce věřící čeští křesťané a judaisté ve svém odporu ke komunizmu ukradli českému národu 135 Mld korun a nedají pokoj , dokud nenakradou přes soudní procesy ještě víc!

   Smazat
 15. Bohužel v mechanizmech co byly nehledejme jen náplň některé ideologie. Jde o směsku moci, ekonomické výhodnosti, národní nátury a darwinovské konkurence. Ujeté ideologie vždycky proserou, ať jde o vládu proletariátu nebo liberalizmus či nadřazenou rasu. jogín

  OdpovědětSmazat
 16. Varianta "finlandizace" Československa nebyla po 2. Světové zcela vyloučená, pokud by se nekomunističtí politici věnovali politice víc, než vlastním zájmům a na Vítězný únor 1948 vlastním babráctvím nepřihráli. Naprosto správná je myšlenka autora článku o výhodnosti poválečné pozice Finska a později i Rakouska jako neutralizovaných, "tranzitních" států. O takové pozici snili i někteří z reformistů rohu 1968. Třeba Ivan Sviták ...jestli ne Ota Šik ... Nebrblejte, uvažujte.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.