Reklama

středa 22. srpna 2018

80 let od liptaňské tragédie. Připomínka zločinů páchaných Němci v českém pohraničí před zradou Československa spojenci v Mnichově 29. září 1938

Aleš Uhlíř
22. 8. 2018
Vzhledem k tomu, jak dlouho se česká veřejnoprávní televize spolu s českým veřejnoprávním rozhlasem věnovala 50. výročí událostí z 21. srpna 1968 a jakým způsobem byla s tímto výročím související historie interpretována, lze očekávat něco obdobného u blížícího se 80. výročí Mnichovské dohody. Jak čas běží, fakta se sice nemění, avšak jejich interpretace někdy ano. Při 75. výročí Mnichova Česká televize připustila zradu velmocí, ale jejich jednání v Mnichově prý mělo smysl. Obyvatelé Československa údajně neprožili během první světové války válečné utrpení jako obyvatelé Francie a Velké Británie, jejichž představitelé se dalším válečným hrůzám chtěli vyhnout. Škoda jen, že tato chybná úvaha (Češi a Slováci jako příslušníci Rakousko-Uherska na frontách nebojovali?) nešla ve stejném duchu dál, že nepočítá s neméně velkým válečným utrpením obyvatel Německa. Lze věřit, že si v Mnichově s Hitlerem jednající zástupci Francie a Velké Británie nechtěli hrůzy Velké války zopakovat. Věřit nelze jen tomu, že tito spojenci zradili Československo v zájmu zachování světového míru. Vše v Německu směřovalo k válce. Motivem bylo vyklidit Hitlerovi střední Evropu i za cenu zrady spojence a nechat Německo vyřádit se na východě.

Ve Švýcarsku žijící německý spisovatel, esejista a dramatik Rolf Hochhuth (nar. 1931) v jednom ze svých románů zmiňuje pohádku O rybáři a rybce. Ta patří pod názvem O rybáři a jeho ženě do souboru pohádek sebraných bratry Grimmy. Staré lidové vyprávění ukazuje, jak spolu s rostoucí mocí a bohatstvím se lidé mění, jsou stále nenasytnější, nespokojeni s tím, co získali a chtějí toho mít pořád víc a víc. Nakonec přichází trest – ztráta všeho, co bylo získáno a uvržení zpět do nicoty. Také v událostech politické scény se najde něco, co se na tuto pohádku hodí. Přitom ti, kteří si v dané současnosti na rybáře a jeho ženu hrají, jsou naprosto neschopni rozpoznat důsledky svého počínaní a to, co je jednou za jejich nenasytnost, ustavičnou nespokojenost a neukojitelnou touhou po stále větší moci postihne.

Podle Hochhutha si ve 20. století na rybáře a jeho ženu dvakrát zahráli Němci. Svou roli umocnili tím, že – jak tvrdí Hochhuth – Němci „…žijí ješitným přesvědčením, že jsou důkladnější než ostatní. Ale úplně by stačilo, kdyby si říkali, že se dají jenom nesnadněji poučit“. Němci se nepoučili ze zkušeností obou Napoleonů a dokonce ani ne z vlastní zkušenosti v první světové válce. Paličatý císař Vilém nedal ani na rady Bismarcka, který jej vždy varoval před územní expanzí na úkor sousedů. Vilém ničeho nedbal a po zániku své říše žil v holandském exilu, kde si sám štípal dříví v Doornu, který se mu stal na 22 let onou nuznou chýší z pohádky o rybáři a jeho ženě.

Z textu Rolfa Hochhutha: „Cit Němcům – všem Němcům, mám za to – nedovolil, aby sobě a těm, kteří nad nimi zvítězili, přiznali, že po těch čtyřech hrdinských letech světové války, ve kterých, někdy i skoro jako v pohádce, odolávali úplně všem, že na bojišti prohráli. A protože jejich cit na tuhle porážku říkal ne, vybavil rozum cit tak, aby si mohli namlouvat, že vlastně nebyli poraženi, rozhodně ne na bitevním poli, ale třeba – vždy totiž našli dost takzvaných důvodů – díky vnitřnímu nepříteli, který ovšem vůbec neexistoval…Nebo kvůli Židům, i když za císařské Německo v letech 1914 – 1918 padlo dvanáct tisíc Židů. A už za deset let si sami věřili docela všechno a vůbec nepovažovali za možné, že snad byli v roce 1918 poraženi! A dvacet let po roce 1918 …že se na to v roce 1918 šlo zkrátka špatně …a že se zas vydají na pochod.“

Iracionalita, neschopnost vidět fakta taková, jaká ve skutečnosti jsou a ne taková, jako bychom si je přáli vidět, vedla k porážce i ve druhé válce. Rybář a jeho žena přišli o pracně Bismarckem vystavěný dům a draze zaplatili za své velikášství. Už nestačilo sebrat se a jít na odpočinek štípat dříví do Holandska. Válka vyvolaná Německem nebyla kláním, po jehož ukončení by se dalo říct „sláva vítězům, čest poraženým“. Zločinů navršených Němci v průběhu války bylo tolik, že někteří představitelé vítězných mocností požadovali po válce střílet příslušníky určitých německých vojsk a organizací bez soudu. Sled příčin a následků nikdo nepopíral.

Po 80 letech od zrady Československa spojenci v Mnichově, která vedla k dosud nepředstavitelným válečným hrůzám, se mnohdy účelově historie interpretuje tak, že se nepřihlíží k tomu, co bylo příčinou a co následkem. Vznikají u nás různé domy česko-německého porozumění, kde se překrucují dějiny. Nevidí se německá zvěrstva páchaná před válkou a během války, zato se vymýšlejí oběti, kterým jsme po válce ublížili. Vždy se najdou jedinci ochotni k takovému patolízalství. Trnem v oku jsou dekrety presidenta republiky, prý se do dnešní Evropy nehodí. Jeden z presidentských kandidátů dokonce nazval presidenta Beneše válečným zločincem. Předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Berndt Posselt vykazuje všechny Benešovy dekrety na "smetiště dějin". Tedy i dekret presidenta republiky z 19. 6. 1945 o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných soudech.

Jde o dekret presidenta republiky, podle kterého byli za retribuční trestné činy §§ 1, 2, 3, 5 r. d. odsouzeni k trestu smrti a dne 31. 10. 1946 ve věznici v Opavě popraveni němečtí obyvatelé obce Liptaň Bruno Peschke, Josef Schluschke a Alois Stefan. Liptaň se nachází v okrese Bruntál. Při vstupu do Liptaně vítá obec návštěvníky „do vstupní brány Osoblažska“. Z historických událostí je bez bližších podrobností zmíněna tragédie, která se v Liptani stala v září 1938 (na informační tabuli je chybně uvedeno datum srpen 1938). Událost je známa pod názvem liptaňská tragédie a v tomto roce od ní uplyne 80 let.

Před druhou světovou válkou bylo v československém pohraničí silné nacistické hnutí. Liptaň nebyla výjimkou. Místní členové Sudetoněmeckého Freikorpsu, v jehož čele stáli bratři Alfred a Franz Seligové, byli napojeni na Německo. Z Říše přicházely instrukce a také zbraně. Liptaňskou tragédii po válce vyšetřovala pobočka SNB Krnov a sled událostí včetně účasti konkrétních osob se podařilo objasnit. Zpráva z 26. 11. 1945 k tomu uvádí:

Dne 22. září 1938, asi v 18 hodin, když se již stmívalo, dali Alfred a František Seligovi, Karel Reichel a František Görlich povel k odzbrojení četnické stanice v Liptani. Zjistili, že na četnické stanici v Liptani je důležitá telefonní ústředna pro sběr zpráv pro velitelství praporu SOS, který měl svoje sídlo v Bruntále. Hlavní původcové bratři Seligové, Reichel a Görlich se sešli již před 18 hodinou na nádraží v Liptani, jsouce ozbrojeni automaty. Odtud pochodovali přes obec k četnické stanici, která byla umístěna v domě č.p. 261 v horní polovině obce Liptaně, poněkud stranou od hlavní silnice.

K tomuto demonstrativnímu ozbrojenému hloučku, za různých výkřiků, přidružovali se ostatní mladí z Liptaně, vesměs nacisté, kteří byli pravděpodobně předem informováni nebo vyzváni, aby se zúčastnili slavnostního odzbrojení četnické stanice. Než tento zfanatizovaný zástup nacistů došel k četnické stanici, čítal asi 150 – 180 mužů. Ozbrojený zástup došel až k budově četnické stanice a hlavní původci vstoupili do úředních místností. Ostatní ozbrojenci zůstali zatím stát venku u vchodu do budovy a střežili kasárna zvenčí. Velitel stanice vrchní strážmistr Rudolf Mokrý při vstupu hlavních původců do kasáren byl ve své kanceláři a podle neprokázaných výpovědí prý pronesl tato slova: „Jsem na smrt připraven.“ Nato si ozbrojenci kategoricky žádali vydání zbraní a pohrozili posádce, že v případě odporu a nevydání zbraní budou na místě postříleni.

Celá situace byla pro posádku četnické stanice natolik hrozivá, že velitel Mokrý se rozhodl dát se odzbrojit. V té době přijížděla na motorce ke stanici dvoučlenná hlídka dozorčích finanční stráže praporu SOS Inocenc Dostál a Vítězslav Hofírek. Ozbrojená skupina nacistů, která střežila příjezd k četnické stanici, chtěla tuto hlídku zastavit. Hlídka však nezastavila a teprve, když byla bezprostředně ohrožována nacisty zbraněmi, oba její členové seskočili z motocyklu a doběhli k četnické stanici, kde se chtěli ukrýt (Netušili však, že stanice je již obsazena nacisty a byli stejně jako ostatní příslušníci SOS odzbrojeni).

Při útěku hlídky směrem ke stanici padl první výstřel. Poté došlo ze strany vzbouřenců k prudké palbě. V nastalém zmatku dav střílející před stanicí zastřelil tři německé občany. Zabiti byli: Karel Metzke, Jan Křístek a Alois Müller. Rozlícený dav počal křičet, že za jejich mrtvé musí být všichni čeští četníci na stanici zastřeleni. Na toto zavolání davu se Alfred Selig, který byl ozbrojen automatem, vrátil s několika ozbrojenci znovu do místnosti četnické stanice, kde chladnokrevně postřílel odzbrojené a tedy zcela bezbranné příslušníky SOS. O život tak přišli vrchní strážmistr četnictva Mokrý, četnický strážmistr Leher, vrchní respicient finanční stráže Svoboda a dozorci finanční stráže Dostál, Čech a Hofírek.

Tolik vyšetřovací spis. Vyšetřovatelé si byli vědomi, že vše se zcela objasnit nepodaří. Celá posádka četnické stanice byla zavražděna a výpovědi účastníků se rozcházely. Podařilo se však zjistit, jak bylo s těly zavražděných naloženo. Všichni zavraždění byli následujícího dne 23. září 1938 nákladním vozem odvezeni za československou hranici do Německa a zahrabání u hřbitova města Leobschütz (dnes Glubczyce v Polsku). Pachatelé tím sledovali zahlazení stop zločinu. Události v pohraničí pak nabraly rychlý spád a po Mnichovské dohodě vraždy v Liptani nikdo nevyšetřoval.

Vyšetřování zločinu začalo ihned po skončení války. Výslechy se konaly v Liptani. V červenci 1945 bylo 8 podezřelých dáno do vazby ve věznici u Okresního soudu v Krnově. Odsun německého obyvatelstva skončil v říjnu 1946. Z Liptaně odešlo přes 800 obyvatel. Lidový soud v Opavě rozsudkem z 29. října 1946 odsoudil tři účastníky vraždy k trestu smrti, ostatní k trestům dlouholetého vězení a doživotí. Bratři Seligové, kteří byli hlavními viníky, však dopadeni nebyli a spravedlnosti tak unikli.

K 8. výročí liptaňské tragédie byl dne 22. září 1946 v Liptani odhalen pomník s nápisem:

„PŘÍSAHÁME, ŽE BUDEME DRUH DRUHA MILOVATI, K SOBĚ VĚRNĚ STÁTI, V NEBEZPEČÍ SE NEOPOUŠTĚTI, ALE DO KONCE SE BRÁNITI, JAK NÁM KÁŽE MUŽNÁ ČEST A VĚDOMÍ POVINNOSTÍ OBČANSKÝCH“. TAK PŘÍSAHÁME!
22. září 1938
V NEROVNÉM BOJI S NACISTICKÝMI ORDNERY HRDINNOU SMRTÍ PADLI:
VRCH. STRÁŽM. RUDOLF MOKRÝ
VRCH. RESPICIENT LUDVÍK SVOBODA
STRÁŽM. VILÉM LEHER
DOZORCE FIN. STRÁŽE VÍTĚZSLAV HOFÍREK
DOZORCE FIN. STRÁŽE FRANTIŠEK ČECH
DOZORCE FIN. STRÁŽE INOCENC DOSTÁL

Na pomníku byla pod textem přísahy příslušníků Stráže obrany státu jména zavražděných. Pietního aktu odhalení pomníku se zúčastnili příbuzní obětí, kteří převzali všem šesti obětem posmrtně udělený Československý válečný kříž 1939.

Jelikož mnoho členů Sudetoněmeckého Freikorpsku, organizace prohlášené tribunálem v Norimberku za teroristickou, uniklo potrestání a bylo po válce činných v Sudetoněmeckém Landsmannschaftu, snažila se tato organizace dlouhá léta zločiny Freikorpsu zakrývat nebo bagatelizovat. Události jako ta, která se stala v Liptani, se už u nás přestaly připomínat. A dokonce se najdou i čeští hlupáci, kteří si sypou popel na hlavu a omlouvají se. Proto by události jako je liptaňská tragédie z 22. září 1938, ke kterým v předvečer Mnichovské dohody a rok před vypuknutím druhé světové války v československém pohraničí docházelo, neměly být nikdy zapomenuty.

Pozn.: citace z knihy R. Hochhutha Láska v Německu, v překladu Hanuše Karlacha vydalo Nakladatelství Svoboda, Praha 1984

24 komentářů :

 1. Ano,právě na tohle se velice zapomíná.Spoléhají totiž,že pamětníci vymírají a už je tu snaha překrucovat historii a mladým lidem vymývat mozky.Stydím se některé naše spoluobčany.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Malokdo asi take vi jak v 1945 SS aci strileli lidi ve sklepech domu v Kobylisych a mezi nimi deti malicke ktere hazeli do vysky a strileli .Nikdo nepripomina sekerarny ve veznicich kde se odsoudilo a hned za plentou z hadru byla gilotina .Na Pankraci bylo slyset jeji dopady v pravidelnych intervalech .Krev splachovali hadici a tela bez hlav hazeli do podlouhlych krabic. Za poslouchani radia byl trest smrti a okamzita poprava v Kobylisich na strelnici.Vypalene vesnice a vyvrazdene obyvatelstvo nebylo jen v Lidicich .Zrudnosti jichz se dopustili jen Nemci a zrudy potom v Kambodzi.V zajmu narodniho usmireni nikdo za zlociny neodsedel vice nezli 10 let po valce Americane si v akci PAPERCLIP odvezli vedce a valecne zlocince jen proto aby mohli drive napadnout Rusy (viz Wernher von Braun- SS plukovnik) ktery jim sestroji rakety a byl presidenta Kennedyho pritelem a obcanem USA.Vse je jen spinava lez a politika stejne jako dnes kdy USA oficielne vydala pprohlaseni k situaci v Jizni Africe kd ezapocala naprosta fyzicka genocida bileho obyvatelstva udajne zeme ktera ma svuj pravni rad a kde Obama byl pred 14 dny podporit tento rezim s novym vedenim ,predelali zakony aje to tedy udajne vse naprosto dle prava . Neuveritelne kam az lidska ubohost a lacnost po penezich saha . Jen idioti nevedi komu patri doly na diamanty a zlate doly kde negri pracuji jako zvirata jen pro zidy kteri toto vse vlastni a tudiz i tento vyvoj plne podporuji.Dnes se lze tak ze oficielne jen 7 % lidi veri mediim co jim prinaseji na obrazovkach ci v radiu.Je to hnus ,podivejte na Haiti a dalsi negro staty -dnes Zimbabwe kde uroven spadla pod uroven unosnou . A tato luza s IQ tahne do Evropy s IQ 50-85 a vlady to jeste podporuji.Kam to vse jde ?Copak lidi muzou koukat do nekonecna na ten hnuj a lzidostaty?Ja to vidim cerne luza zacina vladnout temer vsude a kam to vedlo je videt na" slavne " Velke Francouzske revoluci

   Smazat
  2. Habartov - ještě větší šílenost:
   https://sokolik.signaly.cz/1201/habersbirk-habartov-13-9-1938

   Smazat
 2. poválečné německé oběti tu prokazatelně byly, ty není nutno vymýšlet. Nevidím žádný důvod je zapírat, prostě věci se měly jak se měly. Před válkou si něm. fanatici či psychopati zgustli na Češích (z jejich hlediska okupantech), po válce jim naši psychopati či kriminální živly provedli totéž. A samozřejmě zde byla i odplata, akorát po válečném úpadku morálního cítění podstatně větší.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 0:32 odplata (...) podstatně větší? Z čeho tak usuzuješ a jak to doložíš? Doporučoval bych, omluv se! Pamětník, uprchlík ze Sudet a bezprostřední navrátilec.

   Smazat
  2. 3.05 ono vzdy se rikalo dobry Nemec je 2 metry pod zemi neni se zac omlouvat ,ty zrudy delali jen zlo za dobu sve existence vsechny valky vyprovokakovalo Nemecko .Nemeckych obeti ve valce bylo srandovne malo ve srovnani s 55 miliony lidi ve znicene a zruinovane Evrope . My prozili tu povalecnou bidu dlouha leta kdy se holinky pro deti shaneli pod pultem pane chytrej .Jeste v sedesattem se chodilo do fronty na maso ve ctvrtek rano ve 3 hodiny a matka musela vzit co ji reznik hodil na vahu.Hrajete to na kratkou pamet a tu bohuzel dnesni dve posledni generace maji .Kdy zvidim ty idioty hlavne damske ktere ani nevedi kdy valka byla ci kdo byl kdo je mne lito lidi kteri v tom hnoji musi znovu zivorit

   Smazat
  3. 3:27 máte to nějak popletené. 0:32 píše, že českým Němcům se dostalo z české strany větší odplaty, než kolik sami způsobili. Nesmysl.
   Pak tvrdíte, jak se sháněli holinky pro děti "pod pultem" a jak se v sedmdesátem chodilo pro maso do fronty ve tři ráno. Mohu pro vás být "pan chytrej" už proto, že jsem ročník 1936, protektorát jsem prožil jako vyhnanec ze Sudet, poválečný nedostatek a odsun Němců jako navrátilec do pohraničí.
   Od sedmnácti let jsem si musel vydělávat, žít a bydlel za své od rodičů stodvacet km daleko. V sedmdesátých letech pro maso do fronty ve tři ráno? To jsem tedy nemusel. Kdepak jste to asi žil, popleto?

   Smazat
  4. 7:00 Jen ve čtvrtek, jináč u řezníka visely jen kousky loje pro ptactvo ... ovšem můj fotřík jak tam vstoupil tak řezník už jen salútoval a zpodpultu vzal a už krájel echtovní svíčkovou! :)))

   Smazat
  5. 9;36
   V BOHNICÍCH MAJÍ VYCHÁZKY VYGUME?☺

   Smazat
  6. Tomu Sudeťákovi, r. 1936, bych chtěl popřát vše nejlepší v závěru života, a taky setkání s mojí, již nežíjící, babičkou, r 1912, které sudetáci ubili sekerami a motykami manžela, mého dědu, od svých 26 byla plně šedivá nechtěla nikdy o tom dni mluvit! A za to chcete omluvu???

   Smazat
  7. P.S.: Jo a skonči s kapitálkama, páč stejně těm svým lžidokretenským skřekům rozumíš jen sám, a možná ani to ne, lejnere-putlerýči!

   Smazat
  8. 16:18 čtěte pořádně! Omluvu za tvrzení, že Češi se sudetským Němcům "pomstili" či mstili nepřiměřeně k jejich provinění! Jsem Čech, který má všechny důvody k tomu, Němcům se neomlouvat. Přesto mám řadu německých přátel. I mezi "odsunutými".

   Smazat
  9. Česká vražedná pakáž před kulomet a na šibenici! Je mi z vás na zvracení.

   Smazat
 3. Zajímalo by mě, jak se tehdejší česká televize vypořádala v roce 1989 v březnu s 50.výročím okupace Německem. Jestli se taky pořádaly měsíční vymývačky mozků a vzpomínali hodiny a hodiny pamětníci. Asi ne, to už všichni pamatujeme. Možná to bylo tím, že těch pamětníků se nedožilo ani desetina toho, co po tzv.ruské okupaci. A když se dožili, tak teda rozhodně neměli možnost se chlubit, co okupantům vyváděli a jak je atakovali, nadávali jim, hádali se s nima a psali proti nim nápisy. Protože ti, co atakovali okupanty se nedožili. Jsou dochovány nějaké doklady, jaké nápisy hrdinní Pražáci psali po zdech proti německým okupantům? Jak házeli na jejich obrněná auta zápalné lahve? Ruská okupace byla taková sametová. A nebo demokrati za první republiky byli větší zbabělci než komunistická mládež, vychovaná Gottwaldem. Vyberte si.

  OdpovědětSmazat
 4. Jo tyhle lidé byly hrdinové naši země žoldáci z Afghánistánu se mohou jít zahrabat.

  OdpovědětSmazat
 5. Možná by bylo dobré, kdyby všichni ti chytrolíni, co všemu rozumí povinně navštívil Osvětim a Březinku. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že rozhodně jsem z toho dobrý pocit neměla.

  OdpovědětSmazat
 6. za každý zločin prichádza odplata - inak sa to volá aj spravedlnosť - kto ju aplikuje, je vlastne jedno, v tomto ponímaní zločinom začali nemci, i prišla odplata, je tu miesto na milosť ?

  OdpovědětSmazat
 7. Nevím o tom, že by se něčeho špatného dopouštěli Němci v pohraničí, ale vím, že se toho dopouštěli Češi. Můžu říct rovnou, že české svině, a byla to většina obyvatel. Němci byli páteří vědy, umění a ekonomiky, zatímco Češi jen žrali a kradli. S příchodem 1.republiky rozkradli veškerý německý majetek a poškodili ekonomiku dosud dobrého stavu země z dob R-U. Za Reichu se to výrazně zlepšilo a poté následoval nejen úpadek, ale i vraždy, loupeže, totální propad. Takže tohle je pravda. A Židé? Nebýt Němců, tak čeští antisemiti by vyhladili úplně všechny.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 19.54
   Karvinsko zabrali Poláci, tak to bylo krátce, pak je vystřídali Němci. Nevím, zda jste mladý, neznalý věcí, nebo provokatér. Protože píšete, jak se situace utvořením protektorátu zde vše zlepšilo, proto píši tento příspěvek.
   Matka byla nuceně nasazená na práce v Německu. Byla přidělena na statek, který byl majetkem vysokého důstojníkem SS. Jeho manželka se všemi nasazenými (7), jednala jako s otroky. Matka onemocněla, majitelka nepomohla a požádala, aby byl stav doplněn zdravým otrokem. Při propouštění měla matce sdělit, že se takto bude slovanský lid likvidovat. Dlouhého věku se nedožila. Otec se nevrátil s Osvětimi. Máte pravdu, bylo za Německa dobře, jen jste neuvedl, že kolaborantům.

   Smazat
  2. 4:55, nevymýšlejte uplakane romány, nezabírá to. Z Osvětimi se nikdo nevrátil tam to ruská komanda vybíjela po miliónech i v době, kdy to jakože "osvobozovali". A pokud se někdo dostal do vězení, tak to bylo VŽDY kvůli nějakému provinění, Němci netolerovali kriminál.

   Smazat
 8. 19:54
  STAV SE NA SEVERU,UKÁŽU TI JAK ČEŠI ZACHÁZÍ S HAVLOUNTERMENSCH ZE SUDETENLADN....A BUDE TO BOLET VOLE!!!!!!!!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 9. 19:54
  Chápu že jste provokatér,ale takováto slova by jste měl vážit.Věřim,že jste to napsal v "zadáče"v úkolu,a že to není míněno vážně.Jen a pouze za v tomto případě smrduté peníze.

  OdpovědětSmazat
 10. 19:54 jistě, a na likvidaci židů měli Češi postaveny koncentráky, plynové komory a na hromadné spalování mrtvol pece. Mimochodem, on se někdo po roce 1918 německého majetku na území ČSR dotknul? Neprohrálo Německo první a důkladně i druhou Světovou válku? Nedluží nám doteď za tu Druhou reparace? Když způsobilo ČSR velké, prakticky nenahraditelné škody zejména na životech? Jakým právem označuješ příslušníky vlastního národa za svině? Jsi připraven říct mi to do očí?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vyhlazovací gulagy s plynovými komorami měli na svém triku Rusáci, Čecháčkove vraždili v Terezíně, Bruntálu, Chrastavě, Hradištku... a v Pečkárně samozřejmě. Válku začali Rusáci, to se učí ve škole, jenže by máte v hlavě bolševickou propagandu. Rusáci vraždili po celé Evropě a nebýt spojenců, hlavně Američanů, už byste prošel dávno komínem. To oni vás zachránili před ruským běsněním, i když nezabránili nástupu zdejších bolševiků co vraždili v Terezíně a těch ostatních lágrech. Jste nádor Evropy.

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.