Reklama

.

.

sobota 4. srpna 2018

Popravčí sekera multikulturalismu: Zánik na dosah. Co je skutečným cílem našich katů? Není na "vzpouru davů" pozdě? Únava, nebo kulturní Alzheimer? Skončí děti a vnuci v otroctví? Válka je zde. Pád Říma č. 2

Andrej Fursov
4.8.2018  Zavtra, překlad ParlamentíListy
ANDREJ FURSOV šokujícím způsobem analyzuje, co je skutečným záměrem vznešeného "multi-kulti", kdo a proč za ním stojí, a proč chce migrantskou invazí svtořit Evropu bez Evropanů: stojí za to dočíst do konce!


Již v prvním desetiletí 21. století se ukázalo, že multikulturalismus v Evropě zkrachoval. Tento fakt formálně uznaly i vysoce postavené osobnosti, které tehdy vládly v evropských zemích. V letech 2010 až 2011 jejich ústy nečekaně zazněla tvrdá přiznání.

V říjnu 2010 v Postupimi uvedla Angela Merkelová, že politika multikulturalismu selhala. Totéž řekl v únoru 2011 britský premiér Cameron na konferenci o bezpečnosti v Mnichově. O několik dní později to všechno zopakoval francouzský prezident Sarkozy, který si za svůj proamerický postoj vysloužil od spoluobčanů přezdívku „Sarko-Američan“.

Za ním, téměř jako na povel, následovali bývalí premiéři Austrálie – John Howard a Španělska – José María Aznar. Do informačního prostoru ze strany oficiálních činitelů současně pronikla mnohá vyjádření, o nichž se o pár měsíců dříve nesmělo ani hlesnout. Mnoho lidí mělo dojem, že pod multikulturalismem byla nakreslena tlustá čára.

Jenomže šlo o hrubý omyl: „Prvořadé kádry“ pouze učinily taktický krok, který měl pomoci vyřešit krátkodobé problémy. V dlouhodobé i střednědobé perspektivě si žádný z nich nedovolí multikulturalismus zpochybnit.

Vynucené etnické míšení

Pravdu má Douglas Murray (jeho články na PP): Evropští vůdci kritizovali pouze specifickou formu státní politiky multikulturalismu, ne však samotnou koncepci rasově a etnicky rozmanité společnosti, s níž nejenže vítají a prosazují imigraci, ale zůstává pro ně, a nadále i zůstane, „posvátnou krávou“. Při pohledu do budoucna je nutno poznamenat: cílem globalistů není multikulturní, ale právě multietnická společnost, v níž probíhá proces míšení ras a etnických skupin.

Multikulturalismus jako taktiku lze kritizovat, je možné měnit jednu taktickou variantu za druhou, ale jako strategie je pro přívržence globalismu a etnického míšení nedotknutelný. Není proto překvapující, že po všech těch projevech o neúspěšném multikulturalismu (jak pěl ruský básník Alexandr Galič: „Je to ryšavec, čirá propaganda“) příliv migrantů do Německa fantasticky zesílil: ze 48.589 lidí v roce 2010 na 1,5 miliónu v roce 2015. A to Evropany děsí. Cizinci, kteří jsou stále agresivnější, zabírají jejich prostor a vytlačují evropskou nižší a střední vrstvu od „společného koláče“.

Ačkoli jsou západní Evropané vydrezírovaní sociálním inženýrstvím a nastavení na konformismus, i když pasivní, přesto nepodporují imigrační politiku EU. Sílí i negativní postoj k islámu. V roce 2013 se vyjádřilo 77 % Nizozemců, že islám neobohacuje jejich zemi, a v roce 2015 na základě průzkumu uvedlo 55 % respondentů, že již nechtějí přítomnost muslimů v zemi.

Podle průzkumů v roce 2015 ve Francii odpovědělo 67 % dotazovaných, že muslimské hodnoty jsou neslučitelné s evropskými hodnotami, a 73 % vyjádřilo negativní postoj k islámu. Nicméně vše zůstává na úrovni pasivních očekávání (výjimkou potvrzující pravidlo je hnutí PEGIDA v Německu) od činnosti vlád zajišťujících ochranu obyvatelstva před excesy spojenými s imigranty. Vlády však nejenže neochrání své původní obyvatele, ale tvrdě potlačují pokusy o aktivizaci protiimigračních sil a propagandisticky masírují občany bičem politické korektnosti. Samozřejmě existují i tací, kteří jsou podle mechanismu „stockholmského syndromu“ připraveni téměř se v extázi s přistěhovalci pářit, ale představují menšinu.

Lživá obhajoba multikulturalismu

V reakci na tichou nespokojenost se orgány EU snaží ospravedlnit svoji politiku za pomoci tří argumentačních okruhů, které lze stručně popsat následovně: tato politika obohacuje země Evropy i jejich obyvatelstvo; vytváří kulturní rozmanitost; současný multikulturalismus není ideální, ale musí být rozvíjen a zlepšován; evropská populace stárne a demograficky se nereprodukuje – ženy nerodí dostatečný počet dětí.

Všechny tyto argumenty jsou naprosto lživé. Uveďme, jak oponují seriózní evropští analytici, a něco si k tomu přidejme.

Ve skutečnosti přistěhovalecká politika nečiní Evropany bohatší, ale samozřejmě výrazně chudší. Nově příchozí, kteří dosud nedostali práci (neumějí jazyk, nemají kvalifikaci, nebo jednoduše nechtějí pracovat), pobírají dávky „sociálního státu“, lépe řečeno toho, co z něho zbylo, tudíž daňové zatížení místního obyvatelstva se zvyšuje. De facto to uznávají i vysoce postavení evropští byrokrati, kteří vyzývají občany EU, aby si utahovali opasky. V roce 2012 Merkelová uvedla v jednom rozhovoru: „Pokud dnešní Evropa čítá 7 % světové populace, produkuje 25 % světového HDP a financuje 50 % celosvětových sociálních výplat, pak je jasné, že musíme pracovat více, abychom zachovali náš blahobyt a náš způsob života. My všichni musíme přestat utrácet více, než si vyděláme.“ 

Merkelová si zjevně protiřečí: pokud roste počet nepracujících imigrantů, pak z toho vyplývá, že Němci na ně musejí pracovat, a právě kvůli nim musejí později odcházet do důchodu, atd. A další věc: jestliže „chceme zachovat náš blahobyt a náš způsob života“, tak na co potom potřebujeme lidi, kteří do tohoto způsobu života nezapadají, ale útočí na něj a ohrožují ho?

A konečně: neexistuje žádný důkaz, že migrace zvyšuje HDP.

Co se týče rozmanitosti, zde už citovaný Douglas Murray položil hned dvě otázky: 
1) Je snad rozmanitost cílem sama o sobě? Představuje univerzální cíl? 
2) Není snad Evropa dostatečně rozmanitá?

Každá kultura má své pozitivní a negativní vlastnosti. Kde jsou záruky, že migranti přinášejí pozitivní vlastnosti? Praxe ukazuje pravý naopak. A jestli je rozmanitost univerzálním cílem, proč naše elity nepečují o rozvoj této rozmanitosti v muslimském světě, například v Saúdské Arábii? Proč je multikulturalismus omezen na Evropu? Na to pochopitelně neexistuje žádná odpověď.

Není-li multikulturalismus ideální, jak se „podmanivě“ vyjadřují jeho obhájci, a byl takový již při 50.000 uprchlících ročně (už takové množství působilo téměř neřešitelné problémy), jak lze tuto politiku zlepšit při 1,5 miliónu uprchlíků ročně a při exponenciálním nárůstu migrace? Je příznačné, že politici a ideologové již nepovažují za nejzávažnější problém počet běženců, ale růst protiimigračních nálad v Evropě.

Evropa je skutečně stárnoucí společnost a navíc místy dle některých měřítek i přelidněná. Migranti však nejdou na Skotskou vysočinu, nemíří na sever Finska, ani do neobydlených koutů Francie, ale do měst, kde ještě více zvyšují hustotu zalidnění a snižují kvalitu života. Evropané se skutečně demograficky dostatečně nereprodukují. Tato reprodukce vyžaduje 2,1 dětí na rodinu, přitom v Evropě je tato hodnota 1,23. Ale proč vykazují evropské ženy malou nebo žádnou porodnost? Protože děti nechtějí?

Podle průzkumů chce 55 % britských žen 2 děti, 14 % – 3 děti, 5 % – 4 a více dětí, ale nemohou si to dovolit kvůli dle obecně sdílených měřítek nedostatečné (a také díky přílivu migrantů reálně klesající) životní úrovni.

Ponížení Evropané

Desetiletí „měkkého totalitarismu“ orwellovským způsobem vycepovalo většinu Evropanů, aby se situovali do role ponížených: události v Kolíně a v dalších evropských městech to prokázaly zcela jasně, navíc přesně k výročí událostí v Kolíně migranti s posměchem na adresu Němcům a ostatních Evropanů zopakovali své sexuální útoky v několika evropských městech: Augsburg, Innsbruck atd. Je třeba poznamenat, že události v Kolíně ničemu nenaučily evropský intelektuální mainstream: když 31. ledna 2016 v novinách Le Monde francouzský spisovatel Camel Daoud zveřejnil poctivý článek o sexuálních útocích v Kolíně, vrhl se na něho s kritikou celý sbor sociologů, historiků a publicistů, kteří ho obviňovali z islamofobie a pravicového extremismu.

Ti, kdo zastávají principiální postoj k otázce islamizace Evropy, jsou napadáni ze dvou stran: od islamistů a od migrantofilů – multikulturalistů. A jde doslova o smrtící útoky: v Nizozemsku byli zabiti Pete Fontain a Theo Van Gogh; Nemálo hrozeb obdržela i Oriana Fallaci. V Německu jsou kritici saláfismu, například Hamed Abdel-Samad, nuceni žít pod ochranou policie.

V ideologické rovině jsou útoky na kritiky multikulturalismu vedeny ze dvou směrů. Prvním je „tyranie viny“ (viz Pascal Bruckner – Tyranie viny: esej o západním masochismu). Zastánci multikulturalismu zobrazují předkoloniální svět Asie, Afriky a předkolumbijské Ameriky jako ráj, do něhož vtrhli lupiči. Jejich masochistická teze přikazuje, že Evropané musejí činit pokání za své dobývání a kolonialismus. Zde okamžitě vyvstává otázka: Arabové a Turci se za své dobývání Evropy a obchod s otroky kát nemusejí?

Měkkou verzí tohoto směru je snaha výrazně povýšit význam arabské kultury v dějinách Evropy a představit muslimské chalífáty Andalusie jako svět tolerance a rozvoje vědy. V takovém přístupu je mnoho přehnaností a lží, které upoutaly pozornost Silvie Guggenheimové, francouzské historičky specializované na středověk Evropy . V jednom ze svých esejů ukázala, že starověké řecké texty byly skutečně zachráněny Araby, ale nikoliv muslimy, kteří neznali starověký řecký jazyk, ale syrskými křesťany. Na Guggenheimovou se okamžitě snesla kritika, byla jako obvykle obviněna z islamofobie. Avšak její oponenti nepřinesli žádné skutečné argumenty, naproti tomu ona sama přesvědčivě dokázala pochybnost řady lživých a falešných schémat, jejichž cílem bylo poskytnout historické ospravedlnění multikulturalismu.

Druhý směr diskreditace oponentů je pokus vytvořit analogii mezi záchranou migrantů a záchranou Židů, a tedy mezi negativním postojem vůči migrantům a antisemitismem. Zde se však migrantofilové chytili do vlastní sítě. Problém je v tom, že všude v Evropě, zejména ve Francii, úměrně nárůstu počtu migrantů sílí také antisemitismus. Avšak ani to nezastavilo zastánce násilného zavádění multikulturalismu a multietnické společnosti. Jak je to možné?


Odkud vítr vane

Pro multietnické rozmělnění identity Evropanů existuje několik důvodů. První (podle pořadí, ale nikoliv podle významu) má taktickou povahu: je to neschopnost západoevropských vlád a Evropské unie vyřešit problém imigrace, a to i kdyby takové přání existovalo. Když špičky Evropské unie pochopily, že přistěhovalci se nehodlají vrátit do svých zemí, a kromě toho jejich větší a stále rostoucí část nemá zájem se integrovat do evropské společnosti, snažili se přesvědčit Evropany, že Evropa by se měla stát multietnickou a multikulturní společností, protože... no prostě pro to, že "je to dobré".

Za touto pozicí stojí neschopnost vlád zvrátit proces přistěhovalectví, neschopnost ochránit své občany před imigranty, neochota připustit své chyby, bez níž není možná jejich náprava. Jako aktivní zastánce imigrace musela členka labouristické vlády Sarah Spencerová přiznat: „... neexistovala integrační politika. Pouze jsme věřili, že se integrují.“ Při čtení takovýchto výroků se připomíná východní přísloví: „Divo-lázeň: tam i tady vodu sítem nalévají, holičem je jim velbloud. Prostí evropští občané mohou jen plakat nad úřadováním „velbloudů“ a „kozlů“ s lidskou tváří.

Druhý důvod pro nastoupený kurz k vytvoření multietnické společnosti má sociální rozměr. Zvýšení porodnosti ve „staré Evropě“ by vyžadovalo zvýšení životní úrovně sociálně nižší poloviny evropské populace. Jenomže právě snižování této úrovně je podstatou neoliberalismu, ekonomického směru osmdesátých let minulého století, přičemž nejde o nic jiného, než o super-exploatační fázi globálního monetarismu.

Zvýšení životní úrovně domorodých Evropanů v dolní a ve středně nižší části sociálního spektra předpokládá určité přerozdělení příjmů ve prospěch sociálně slabší poloviny společnosti, jako tomu bylo v letech 1945 - 1975, jež ve Francii Jean Fourastié s lehkostí ruky sociologa a futuristy nazval „les trentes glorieuses“ – „slavné třicetiletí“. Nicméně celá sociálně-ekonomická politika v Evropě v průběhu posledních – neslavných – čtyřiceti let byla zaměřena na převrácení této situace, na přerozdělování ve prospěch horních vrstev - tedy na zvyšování nerovnosti.

Strůjci apokalypsy

Pro zajištění vyšší úrovně příjmů a vyšší porodnosti Evropanů nestačí kosmetické úpravy, ale jsou nutné skutečné sociální reformy, na něž současná elitní vrstva po čtyřiceti tučných letech za nic na světě nepůjde. Když na konci třicátých let stála americká podnikatelská třída před volbou: „sociální reformy s částečným přerozdělením příjmů ve prospěch nižších tříd, nebo světová válka“, zvolila si světovou válku. Příznačné je, že Franklin Roosevelt začal používat pojem „světová válka“ šest měsíců před nástupem Hitlera k moci.

A v téže Americe v roce 1935 zavraždili člověka, který volal po přerozdělování příjmů a v celé zemi zakládal společenství pod heslem „Rozdělme se o své bohatství“ („Share Our Wealth“ – k výzvě se přidalo 8 milionů lidí). Zabili ho tak, jak je už obvyklé pro USA, rukama ne zcela příčetné osoby. Zakladatel sítě „Share Our Wealth“ guvernér Louisiany Huey Long byl skutečnou hrozbou pro Roosevelta v prezidentských volbách roku 1936 (a stal se předlohou pro knižní postavu guvernéra Willieho Starka v románu Roberta Penn Warrena „Všichni jsou zbrojnoši královi“. Román líčí proměnu idealistického politika v demagoga a zkorumpovaného diktátora. Kniha, rovněž příznačně, obdržela Pulitzerovu cenu a byla úspěšně zfilmována v letech 1949 a 2006.)

Stručně řečeno: elita spíše zvolí válku, nežli by se dělila o majetek. Přistěhovalecká politika Evropské unie je ve skutečnosti sociální válka vyšších tříd proti vlastním národům. Je snadnější pozvat cizí přistěhovalce rozkládající civilizaci, společnost a její etnické složení, než vyjít vstříc svým náročným pracovníkům a nižším vrstvám střední třídy. Migrace navíc řeší ještě jeden problém: vytváří vrstvu, která na sebe váže sociální podrážděnost a navíc ji tlumí svým agresivním chováním. Takže přistěhovalci se stávají doplňkovou nebělošskou zbraní, která umožní globalistům udržet na uzdě bílou populaci: sociální otázka je pro ně důležitější než etnická a kulturní.

Přitom je z hlediska politické ekonomie potřeba rozlišovat mezi nepracujícími běženci a těmi imigranty, kteří pracují, tj. jsou podrobeni exploataci: Turci a Kurdové v Německu, Arabové a Afričané ve Francii, Pákistánci a Arabi ve Velké Británii atd. Jejich využívání je exploatací periférie centrem systému, tentokrát v samotném centru. Tato exploatace hraje velkou roli jak pro centrum, tak pro periferii a pro systém jako celek.Účelný migrační tok z periferie do centra

Pro periférii, přesněji pro její místně vládnoucí oligarchii, řeší migrace pracujících do zahraničí dva problémy. Zaprvé, za prací jezdí z jihu na sever nejaktivnější muži. Čili osoby s potenciálem bojovat za svá práva. Jejich odchod ze země zjevně snižuje tlak na vládnoucí špičky a sociálně-politické napětí. Za druhé, část výdělků posílaných migranty do vlasti (někdy dosahuje 20 až 30 % HDP jejich domovské země) umožňuje přežít značné části zbývajícího obyvatelstva, což snižuje jejich odhodlanost aktivně se zapojit do společenské aktivity.

Nepochybně, to vše funguje pro udržení mocenských struktur v jižních zemích s klanově oligarchickými režimy mafiánského a parazitního typu. Zvláště patrné je to v zemích tzv. frankofonní Afriky, které se vyznačují úzkým spojením francouzského kapitálu a státní byrokracie s vládnoucími skupinami v bývalých koloniích Francie.

Migranti současně řeší důležité úkoly pro upevnění klanově-oligarchické plutokracie post-západu. Za prvé, jelikož jsou imigranti připraveni pracovat za nízké platy v mnohem větší míře než západoevropané (nebo severoameričané, pokud jde o USA), vytlačují dolní a nižší střední vrstvu z oblasti jejích ekonomických zájmů. Navíc imigranti mají mnohem méně rozvinuté společenské vědomí a v nových podmínkách jsou nuceni spoléhat se na jiné formy organizace a svépomoci (občina, klan, kmen, kasta), proto v roli „vykořisťovaných“ ve skutečnosti vyklízejí zónu boje (v přísném slova smyslu) proti „vykořisťovatelům“. K tomu všemu spatřují svého hlavního nepřítele v bílých Evropanech ze spodních a nižších středních vrstev. Jen proto lidé začínají apelovat na pravicové politiky a podporovat je (k „pozvednutí“ průmyslových pracovníků ve vyspělých zemích, něco jako Trumpova podpora „rezavého pásu“ v amerických prezidentských volbách 2016 atd.).

Za druhé, v důsledku výše uvedeného nastupuje namísto boje mezi sociálními skupinami ve spodní části pyramidy boj na rasově etnickém a etnicko-náboženském základě, přičemž nižší vrstvy jsou rozpolcené podle etnických linií a ztrácejí mnoho „třídních“ charakteristik, především vědomí sounáležitosti a solidaritu. To opět posiluje pozice nejvyšších a umožňuje jim přesměrovat společenský protest do jiného řečiště.

A ještě jedna věc. Pokud na periferii současného ekonomického systému, v tomto případě na Jihu, odliv migrantů umožňuje život a reprodukci těch nejdivočejších futuro-archaických režimů, neschopných jakéhokoli vývoje, a tyto konzervuje, potom příliv migrantů do centra systému na Severu umožňuje elitám další monetizaci. A jelikož se nijak zvlášť nestarají o vědecký a technologický rozvoj, nemusí se tím ani příliš znepokojovat: levná pracovní síla tento zpomalený rozvoj do značné míry kompenzuje. Pozdní Řím nepotřeboval stroje – všechno udělali otroci. Stroje navíc byly hrozbou pro systém a technický vývoj byl ve skutečnosti zablokován. A tehdy namísto strojů přišli barbaři.

Bezohledná a krátkozraká politika mocných

Vládci post-západu, pokud jde o uhašení a oslabení těchto bojů, spoléhají na migranty, přitom jsou lhostejní k možným následkům v podobě civilizační vraždy (sebevraždy), genocidy bílé rasy atd. Nicméně takový přístup, ačkoli řeší krátkodobé problémy, vytváří neřešitelné problémy v dlouhodobé, ale i ve střednědobé perspektivě.

Názorný příklad z ruské historie: Ruská vláda zrušila v roce 1861 nevolnictví, což zasáhlo rolníky i sedláky, aby předešla revoluci evropského typu v Rusku a prodloužila život samoděržaví. Život mu skutečně prodloužila – o 66 let (posledních 15 - 16 let to však bylo utrpení) a zabránila revoluci evropského typu. Ale nezabránila revoluci ruského typu, k níž směřoval celý reformní a post-reformní vývoj. A tato revoluce nakonec zlikvidovala jak samotné samoděržaví, tak i jeho pány.

Historii oklamat lze, ale ne na dlouho, a vždy následuje krutý trest.

Rozdělováním společnosti podle rasově etnického principu („fragmentace společnosti“, jíž mají tak rádi post-západní sociologové) vytvoří elity namísto „dělnické třídy“ obrovskou vrstvu „prekariátu“, spodinu, „podtřídu“ velmi připomínající svým postavením a charakteristikou chudinu, která byla předchůdcem proletariátu ve staré Západní Evropě. Mluvíme o takzvaných „nebezpečných třídách“ (1750 - 1850), jejichž sociální vzpoury otřásaly Evropou v první polovině 19. století: od Francouzské revoluce v letech 1789 - 1799 po celoevropskou revoluci v letech 1848 - 1849.

Tyto „nebezpečné třídy“ byly onou údernou silou, která rozdrtila starý řád. Poté, co byly „nebezpečné třídy“ domestikovány a začleněny do systému průmyslové výroby a národních států, boj mezi vrstvami se stal stabilizátorem západní Evropy.


Sociální časovaná bomba

Dnes, když globální systém nepotřebuje ani národní státy, ani průmyslovou výrobu, zbavuje pracující vědomí své sociální příslušnosti, a to i prostřednictvím etnické segregace pracovní síly v jádru systému, čímž znovu vytváří situaci „nebezpečných tříd“ - přeměnou na proletariát starověkého římského typu. Jenomže současné „nebezpečné třídy“ jsou pro Evropu mnohem nebezpečnější, než byly ty předchozí, protože jsou zastoupeny vůči Evropanům cizím rasovým, etnickým a náboženským typem, který se postaví i proti samotné civilizaci.

Post-západní elity vytvořily sociální rozbušku pro zásadně jiný společenský výbuch, pro totální vzpouru spodiny, „podtřídy“, kde se třídní mísí s rasovým a etnickým, což budoucnost nasytí větším množstvím krve, než „třídní revoluce“ Západu s jejím respektem k soukromému vlastnictví a kultuře. S pomocí migrující pracovní síly si klanově oligarchické režimy kupují prodloužení života, ovšem bez další perspektivy.

V této situaci je nemožný projekt budoucnosti jako takový, existuje pouze jediné: vzhůru do minulosti. Zaplatí za to jejich děti a vnuci, kteří budou čelit této minulosti a zakusí situaci, již popsal Arnold Toynbee jako destruktivní a vše zničující vzpouru spojeného vnitřní a vnější nižší třídy (v římském smyslu) proti systému, na jehož místo nastoupí cosi futuro-archaického. Připomeňme si, jak v jedné z her Friedricha Dürrenmatta vcházejí Němci do Říma s transparenty „Pryč s otroctvím! Ať žije svoboda a nevolnické právo!“. A vítá je římská spodina (Underclass).

Dopuštění evropského chalífátu

Jedním z cílů multikulturalismu je vytvoření masové „podtřídy“ zbavené národních kořenů a národní kultury, a proto snadno manipulovatelné, neschopné vzdorovat a bojovat. Proto i navzdory krizi a narůstající nespokojenosti obyvatelstva jsou elity v EU připraveny na to, co vypadá jako příští kapitulace před muslimskými imigranty (tato kapitulace je prostředkem k dosažení jiných cílů), a to až do úplného zničení evropské identity, víry a dokonce i práva, na němž byl Západ vždy postaven.

V roce 2016 vyzval německý ministr financí Wolfgang Schäublek k vytvoření „německého islámu“. Ještě dál (před deseti lety) šel nizozemský ministr spravedlnosti Piet Hein Donner. Řekl, že pokud muslimové, až se stanou většinou, budou chtít změnit demokratickými prostředky zákony Nizozemska na šaríát, mohou to udělat. A je jen otázkou času, kdy se z muslimů stane v Evropě většina – nanejvýš během dvou nebo tří generací.

Koen Geens, ministr spravedlnosti Belgie (v této zemi je 700.000 muslimů, přičemž marocká část žije téměř v centru Bruselu), prohlásil při svém vystoupení 25. dubna 2016 v Evropském parlamentu, že muslimové brzy přečíslí Evropany: „Evropa o tom ještě neví, ale je to realita“. Nicméně dál podobná konstatování nejdou, aniž by se osmělily položit otázku: co bude potom?

Podobni Kloboučníkovi z „Alenky v říši divů“ mumlají evropští vysoce postavení zřízenci cosi jako „Oh, o tom nebudeme mluvit.“ A to i přesto, že už v roce 1974 prezident Alžírské republiky Houari Boumédiene otevřeně vysvětlil Evropanům, co bude dál a jaký osud je čeká: „Jednou milióny lidí opustí jižní polokouli této planety, aby se vydali na sever. Ale ne jako přátelé. Protože tam vtrhnou, aby dobyli tuto polokouli svými dětmi. Zvítězíme dělohami našich žen.“ Od té doby uplynulo téměř půl století a k vnějším migrantům z Asie a Afriky se přidala nepřizpůsobivá vnitroevropská etnika: cikáni z Albánie, Rumunska a Bulharska, a situace se dál zhoršuje. Jak se říká, kdo není slepý, ten vidí. Ale Evropané masírovaní svými elitami nechtějí vidět. Jeden klasik řekl: „Hloupý tučňák plaše skrývá své tučné tělo za útesem“. 

Sergej Chelemendik se k tomu již v roce 2003 vyjádřil ostře, ale správně: „Naši vypasení evropští bratři už všechno prospali! Tento závěr jsem si opakoval mnohokrát, když jsem se procházel po hlavním frankfurtském bulváru nazvaném „Zeil“. Už zakončili svoje bytí v historii, už neexistují. Zatímco sedí ve svých bankách a počítají šustící papírky, jejich ulice již ovládli Albánci zpozdilí ze staletí starého jeskynního incestu a šťastní, že konečně mohou zředit svoji příliš hustou krev. [...]; Naši vypasení evropští přátelé se obešli bez svého Gorbačova a dokonce i bez perestrojky. Babylonské zmatení národů na ulicích jejich měst začíná. Přitom nechápou, co se stalo. Skutečně nechápou, že to nemá žádné demokratické, nebo dokonce mírové řešení.“


Dokud barbaři nevyplení tuto zemi

Někteří vědci – a tady se dostáváme k třetí příčině – vysvětlují takovou „slepotu“ Evropanů sociálně kulturními faktory, kulturní demencí, starobou společnosti a etnik, konečnou fází vývoje systému s charakteristickými změnami v sociální psychologii spojenými s neschopností bránit vlastní dům. Stručně řečeno, barbaři zničí stárnoucí a oslabenou říši.

Takový argument je hoden prozkoumání. Němce označují vědci jako „unavené historií“ (Geschichtsmüde). V celoevropském měřítku se konstatuje, že obě světové války zkompromitovaly nejen nacionalismus, ale i vlastenectví – takový pohled rozvíjel Jean-François Revel v knize „Ani Ježíš, ani Marx“. Zde však okamžitě vyvstává otázka: proč historickou únavou trpí jen západní Němci, ale východní nikoliv?

Ve skutečnosti lze o současných západoevropanech, kteří mají stejný postoj ke gotickým chrámům a renesančním palácům, jako současní Arabi k pyramidám a sfingám, říci slovy jednoho z hrdinů románu Jean-Christophe Grangé toto: „Jsou to nová pokolení, která nezdědila sílu svých předků, ale naopak se u nich nahromadila těžká únava; společnost, která se nakonec oslabila nakažena západní rozežraností.“

Ale opakuji: proč východní Evropané (Poláci, Maďaři, Chorvaté, Srbové) se k migrantům staví jinak, než Britové, Francouzi, Němci a Švédové? Proč nejsou ochotni dobrovolně položit hlavu na špalek? Přitom v Polsku, Maďarsku a v bývalé Jugoslávii byl dopad dvou světových válek mnohem krutější, než ve Velké Británii a ve Francii, kde bylo mnohem více kolaborantů, než příslušníků odboje, a tím spíše ve skandinávských zemích s jejich sympatiemi ke Třetí říši.

Oslabené vlastenectví v Západní Evropě je výsledkem cílené politiky globalistů. Evropská unie nepotřebuje národy, a tudíž ani vlastenectví není zapotřebí. Potřebuje mozaikový svět menšin s dvojitou až trojitou identitou (regionální, sexuální atd.). A rasově a etnicky smíšenou populaci.

Jinde jsem se zmínil o de Marenchesovi a jeho řeči o vybudování tunelu pod Gibraltarem, který usnadní přesun migrantů z Afriky do Evropy. Prioritní v ní nebyly ekonomické otázky. Veškeré řeči o tom, že hlavním důvodem přísunu migrantů z Asie a Afriky je řešení problému nedostatku pracovních sil, jsou vesměs lživé a stojí proti nim jednoduchý argument: proč nepovolají nezaměstnanou mládež ze Španělska, Portugalska a Řecka, čili z jihu samotné Evropy? Mládež, která je relativně vzdělaná, má kořeny v místní tradici a na rozdíl od Afghánců, Arabů a černochů chce pracovat.

Ubrání se alespoň Východní Evropa?

Nicméně hlavním důvodem oslabení vlastenectví v Západní a Střední Evropě je účelový propagandistický a politicko-ekonomický kurz. Nemělo by uniknout pozornosti, že i přes tlak vyvíjený „bruselskými byrokraty“, tvrdý postoj vůči přistěhovalcům a problému migrace demonstrují bývalé socialistické země, kde kromě internacionalismu dřívější vlády aktivně rozvíjely jakési socialistické vlastenectví, a toto dědictví přetrvává do dnešní doby.

To lze pozorovat i v kontrastu mezi východní (NDR) a západní částí Německa: postoj k migrantům je různý, různé jsou i ochota vzepřít se i počet mešit. Lze říci, že energie minulého socialismu a sociálního systému se stává pro ty východní Evropany, kteří nejsou ochotni „jít se svými souvěrci“ do soudného „ráje“ post-západní Evropy, doplňkovým faktorem odporu umožňujícím východu Evropy, zejména v případě obratu směrem k Rusku, aby se ubránil mnoha tragédiím.

Podle některých analytiků se může na západě Evropy zachovat evropský způsob života, kultura a světonázor pouze ve venkovských oblastech, kam se imigranti netouží dostat. Domnívám se, že taková možnost může nastat například v horských oblastech Skotska, Španělska, Švýcarska, Německa, Rakouska, nebo v oblastech, které mají přirozenou ochranu. Všechny ostatní oblasti jsou připravené zóny pro činnost mstitelů a záškodníků z měst připomínajících hory odpadků, na něž se změní místa, kde dochází k nakupení imigrantů, kteří nechtějí pracovat. Samozřejmě, ne všichni imigranti odmítají pracovat, ale studie ukazují, že vždy představují absolutní menšinu. Mnoho evropských muslimů raději odejde bojovat na straně ISIL nebo podobných organizací.

Otevřená zůstává otázka: Je současný Evropan, žijící nejen v postreligiózním, ale i v postsekulárním a v postnacionálním světě, schopen alespoň nějakého odporu? Výsledek uvažování seriózních evropských analytiků o migraci a o budoucnosti Evropy je tragický a burcující: vylučují totiž variantu „měkkého přistání“ při řešení migrační krize.

„Zdá se, že Evropané nemají uspokojující odpovědi na otázku budoucnosti,“ říká Douglas Murray. A jeho odpověď zní: „Záleží už jen na tom, jak bude nanesen fatální úder.“ A zdá se to být pravda, zvláště pokud vezmeme v úvahu, že značná část Němců (a dalších Evropanů), je nadále zombifikována propagandou Evropské unie, pranýřuje hnutí PEGIDA a podporuje imigrační politiku Angely Merkelové. Je to, jako v té básni Valerije Brjusova „Hunové přicházejí“: „Vás, kdož mě hodláte zničit / vítám pozdravným hymnem.

Hleďte, kdo přišel – Hunové. Tehdy, za války, Britové nazývali Němce „agresivními Huny“.

Čeho jsme to svědky? Absence vůle, nebo sociálně kulturní demence stárnoucí civilizace upadající do marasmu?


Zdroj.

87 komentářů :

 1. obojího-podívejte se okolo sebe- bez mobilu ani ránu snaha se odlišit za každou cenu sledování tv do oblbnutí jak zpráv tak seriálů- burcujeme se tady k pseudoodporu proti muslimům a přitom si doma neumíme udělat pořádek ani s těma co zneužívají sociální systém, ani s neohleduplnými řidiči, kuřáky na zastávkách, agresivních tlup na fotbalech, natož s těmi kteří ve velkém rozkrádají tento stát a svými rozhodnutími posílají mnoho lidí do spirály bezcennosti

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud lidi budou čumět na přiblblé seriály usa, kde je samej superagent nebo všichno mladí, bohatí,nepracující a pokud budou mít do do žaludku ze supermarketů, nic se nezmění. Chybí vlastenectví,které je nahrazeno konzumní společností,chybí pud sebezáchovy i pro další generace,po nás potopa.Nejsme hodni žít v klidu a míru,můzeme si za to,když toto vše tolerujeme a neuděláme nic.

   Vymazat
  2. Vše co je v článku popsané je také cílem Pražské kavárny. Jeden z jejich lídrů Hutka posunul hranici na samou špici multikulturní Evropy.

   Vymazat
 2. Vize jak funguje taková multietnická společnost je odhalena v knize "Hodina Býka" od Jefremova. Vše je zřejmé již velmi dlouho. Nejspodnější část společnosti žije v bídě a bez vzdělání a omezenou dobu a je jí umožněno terorizovat inteligenci a obslužný personál, který žije ve strachu a nemá čas a možnosti společnost měnit a nejvýše postavení v této společnosti tento stav udržují v zacykleném stavu. Skutečné peklo, zdroje planety jsou vyčerpány a tak všichni až na několik nejvyšších v hierarchii společnosti žijí v bídě a otroctví. Takhle to popisuje Jefremov ve své knize a současná situace se tu děsivě přibližuje.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zdravím znalce! Myslím, že Jefremov je velmi ojedinělá postava mezi spisovateli sci-fi, a velmi inspirativní postava. Jako jeden z mála nepopisuje budoucnost temně a znepokojivě, ale jako dobrý svět, svět dobrý k životu. Samozřejmě, může nastoupit tlachavost o propagandě atd....nic to ale nemění na tom, že konkrétně Hodina býka je naprosto jasnozřivé dílo o možné budoucnosti. Ještě jednou, jsem rád, že nejsem sám, kdo čte podobně "podvratnou" literaturu. Zdravím! A současně doporučuji.

   Vymazat
  2. Myslim , ze jsem vytvorili svet jako nikdo jinej /I temi chybami, ale nebylo jich tak moc, posledni dobou/. Barbari ovsem znici vse a nakonec I sebe...Nase kultura nepretrva dostali jsme v civilizaci daleko o masakrujicich barbaru a ted je konec a million let nebude nic...Snad se aspon priroda zachrani pred nimi. I kdyz ty pouste , kde ted zili si udelali ze znicene prirody..

   Vymazat
 3. Pozor, havloidi, kolaboranti a sorošovi pucfleci zahájili propagandistickou ofenzivu! Šafr a jeho servery se snaží brnkat na rasistickou strunu a zneužívají lidských tragédií ke své propagandě. Neskutečný hyenismus předvedli v případě utopení dvou vietnamských dětí na jezeře Lhota. Křivě a bez důkazu mediálně zlynčovali zaměstnance areálu. Tento mediální lynč je zcela jistě za hranou zákona a nelze na něj reagovat než trestním oznámením.

  OdpovědětVymazat
 4. Naděje přichází z Ruska. Vyhlásili ambiciózní plán na obnovu Sýrie při současném navrácení jeden a půl miliónu uprchlíku z okolních zemí. Dále Rusko brání krachu dolaru a nadále obchoduje v dolarech, aby finanční pyramida se nezhroutila a nevzala všechny sebou. Evropané jakmile USA vypadne z Evropy a zmizí všechny USA základny se rychle zotaví, protože v bývalém socialistickém bloku je stále dost schopných kádrů, díky kvalitnímu socialistickému školství. Evropa bude řízena pomocí V4. Praha město jež hvězd se bude dotýkati, ale bude tomu předcházet defenestrace "Pražské žumpy" zvané "kavárna", kdo včas nepřevlékne kabát s tím je konec.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 13:11
   Vážně si myslíte že ti Syřané a ostatní verbež kteří se již napakovali do Evropy a v Německu jim povolili slučování rodin se budou chtít dobrovolně vrátit do Sýrie a znovu tam budovat to co jim Západ zničil ? A pokud se nebudou chtít vrátit dobrovolně tak kdo je k tomu donutí ? Mutti Merkel která je k sobě pozvala ???

   Vymazat
  2. Pro 14:42 je to dav a to nebude to problém. Prostě se odřežou ti co tím davem manipulují a nejhorší teroristé a dav se odzbrojí, když nebudou mít podporu CIA a zkorumpované vlády budou nahraný. Podmínky se jim přitvrdí, nebudou mít nárok ani zdaleka na to co místní a ještě rádi se vrátí. Ozvučí jaky to jsou zvířecí nevzdělaný typy a tím se jim odere podpora místních a místní, kteří je podporují budou chodit kanály. Budou utíkat, až se jim bude prášit za patama. Oni nejsou problém, jsou jenom nevzdělaní a nevychovaní a tudíž snadno manipulovatelní. Problém je v deep state USA, ale zločinci vždy nakonec končí protože sežerou a zničí to co se vytvořilo. Otázka je jestli nás vezmou sebou a jak dlouho jim budeme věřit jejich lži, čím déle tím to víc bolí.

   Jedním škrtnutím pera je věc vyřízená, tomu zatím brání mocenské boje.

   Jeden příklad za všechny. Mladí ve Francii dělali bordel v nějakém městě a místní nevěděli co s tím a začali si více a více troufat a byli násilnější a násilnější. Tak starosta sebral dávky, které rodiče na ty výrostky brali a byl klid, doma už je srovnali. Jenže pak se ozvučilo jak je to nehumánní a nedemokratické a vrátilo se vše do starých kolejí.

   Stačí sebrat dávky nebo je snížit minimum a důsledně ozvučit jak se s nimi nemazlíme, aby sem nelezli v naději beztrestného řádění za naše peníze.

   Oni nejsou problém, vyhnali například v Africe bílé farmáře a pak tam měli hladomor. Nejsou soběstační a dostatečně schopní se organizovat (tu organizaci za ně dělá někdo jiný). Je to klacek v cizích rukou a je potřeba ten klacek vyrvat z té ruky a dát pořádnou přes prsty majiteli té ruky. Což probíhá.

   Vymazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  4. Blbe z vesmíru, ty jsi ještě nezcepeněl? Pořád budeš psát na diskuze ty svoje idiotský bláboly?

   Vymazat
  5. 20:05 Dokud můžeme mluvit, mluvíme. Měli byste být rádi.

   Vymazat
  6. Správná analýza.

   Vymazat
  7. Vyhlašovat může Putler co chce, ale jeho žebrakostán už nemá ani ambici na dodělání jeho "supertanku" :))) - https://www.securitymagazin.cz/defence/masova-produkce-tanku-armata-rusko-pribrzduje-plany-1404060976.html

   Vymazat
 5. Podstata všeho spočívá v jednoduché souvislosti: "Čím víc islámu, tím méně demokracie". Měly by si to hlavně uvědomit ženy žijící v Evropě. Ale zdá se, že naše Evropské ženy, naopak jsou ty, které podporují imigranty, soudkyně a ochránkyně lidských práv vynášejí prosazují rozhodnutí ve prospěch muslimů, aby ti pořád ve větším a větším množství přijížděli do Evropy a tyto ženy překážejí, jak jenom mohou v tom, aby byl vysídlen z Evropy co jenom jeden nelegální imigrant. Zdá se, že se Evropské ženy těší na to, až budou muset nosit burky, hitžáby, až jim bude v rámci práva šaria zakazováno vzdělávaní, až budou ve všem podřízené mužům, kteří budou v rámci muslimských zvyků uplatnit vůči nim násilí. Až bude pozdě, tak možná potom se naše ženy začnou domáhat svým práv, ale zdá se, že potom bude už pozdě. Naším ženám nestačí to co vidí, co se děje nyní v Evropě, nestačí jim svědectví žen, které si vzaly muslima, žen které se odstěhovaly do muslimského světa a pak musely složitě z tohoto osvěta utíkat, nestačí jim to, co se děje teď v Evropě. Ženy v Evropě by měly být ty, které by měly bít na poplach, ale neděje se tak. Nerozumím Evropským ženám.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Evropské ženy ještě naplno nepocítily na sobě co je to skutečný islám . Je potřeba je s tím seznámit . Nejlépe jim umožnit pobyt v těch arabských zemích kde ženy jsou na úrovni otroků . Pak se snad vzpamatují .

   Vymazat
  2. Nechápem, prečo tak "európske " ženy kritizujete a dehonestujete? Určite nemajú toľko času a chuti sedieť nad počítačom a debatovať s vami na túto tému. Len málo z nich sa nájde, ktoré sa tejto téme venujú - aj to profesionálne. Ne českej strane je ich viac ako na Slovensku. Na FB ich nájdete kopu. Ženy "neprofesionálky" tak politika nebaví, ale určite sa "netěší na muslimácku módu". Neznášam takéto podsúvanie.MK

   Vymazat
 6. Nepřetržité popisy současné situace k ničemu nepovedou.

  Je jasné,že korporátni oligarchická tyranie shrbených hřbetů a nizkých platů chce jednoduše podporovat svoji dalši existenci a moc ukradenou voličům lživým tiskem a tv ,dalšim dovozem cizi kultury,která má podržet svým terorem a zdemolovánim demokracie, jejich hroutici se plány na nejen zničeni státu ČR, ale i z občanů vyrobit doposud neuvěřitelnými křivárnami poslušné otroky.

  KDE JSOU NÁVRHY PLÁNŮ JAK SE MÁME BRÁNIT NEJSPÍŠE ODOPEROVÁNIM CELÉ POLITICKÉ TŘIDY ŠMEJDŮ,KTERÁ JINAK NIKDY NEPŘESTANE!

  Nesmíme čekat na to,až nám zavedou cenzuru a postavi koncentačni tábory nebot spojeni kapitálu a politiky vždy povede k už známému fašismu,aby se historie opakovala pro ty,kteři na ni zapomněli.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Proč máme volit stále stejné partaje,které nechtěji naši občanskou přimou demokracii,

   Tu jak vime jde uskutečnit skoro hned a skoro nic stát nemusi.
   Požadujeme jen otevřeni diskuznich rubrik na webech politických stran které jim platime z našich peněz peněz rozpočtu je to tak těžké pochopit,?
   Chtěji nás podvádět dalšich třicet let a brzy dokonce odsouhlasit STO PROCENTNÍ CENZURU,?

   DEMOKRACIE JE DISKUSE PROČ JI POLITICKÁ TŘIDA ŠMEJDŮ NECHCE.AT NÁM TO TAM VYSVĚTLÍ A TO PŘIMO!

   HzNR

   Vymazat
  2. Původně tam bejvávali Skytové (rusky, dhyš ste na ty klasický básniky skyfi, ale na kajaku mezi lední medvědy nejezdili a kdyby se vo nich nezmiˇnoval Hérodotos - to s tim pitim z lebek a sbíránim skalpů, jedny se taky jmenovali androfázi) tvrdej národ rychle jezdícní na nízkých konících a střílející z krátkých luků za jízdy.
   Setkání civilizací se malokdy odehrávají s chlebem a solí, snad jen Alexandra Něvského s tataříny...
   To ovšem byli kšeftsmani, chazaři to po nich převzali.

   Někteří profesoři (tehdy byl profesor Někdo, ne Putna švábů) věděli už v devadesátých letech, jak to s islámem dopadne.
   Kdo sledoval americké hrátky s wahábismem v Afghu a jejich pokračování v ˇCečně a Bosně (a ideologická prohlášení Al-Libího, hlavního ideologa AK, při vší úctě k jeho básnickému nadání napsaná spíše znalcem marxismu e Langley; zběsilý islamismus je prostě pokračováním třídního boje a má shromáždit co nejvíce "zbytných" lidí na jedné straně střetu civilizací; zkusme si ale položit otázku, zdali patříme ke "zlaté miliardě"; mapy Pentagonu nás sice zahrnují, ale kdopak předem ukazuje skutečné mapy, dokud se nevraždí ve velkém = podle aktivit Junckerů a Merkelových jsme jasně na odpis až po mys Finisterre, neprojevili jsme prozíravost) jasně vidí, jaké plány plutokrat se svými služebnými elitami (deep state je jen jedna z nich) a akademií degradovanou na popěvek z mateřské školky - komupak z "filozofů"je možcno věřit, aniž by si člověk protrhl bránici, tedy jaké úmysly to pra se vůči nám chová.
   Já jsem pro jitrnice.
   Nerad.
   Ale tužme se, jak říkají sokolíci.

   Vymazat
 7. Jedno mi ale řekněte- i když se podaří úplně potlačit nás současné obyvatele a naroubují si tady negramotné příchozí z blízkého východu- kdo bude řídit vlaky , péct chleba, vyrábět nábytek, kdo bude v armádě, kdo bude operovat- copak si myslí, že na tu novou sortu lidí budou mít nějaké páky- že oni budou tančit jak ti mocní pískají?Copak jsou tak naivní?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Multikulturalismus je ideologie, stejně jako hitlerismus. Praktická stránka je nezajímá.

   Vymazat
  2. Evropské národy jsou překážkou novému Evropskému impériu. Pokud má dojít k úplné likvidaci suverenity národních států, musí dojít k likvidaci evropských národů. Proto byl spuštěn nástroj migrace.
   Nemá asi smysl psát, že Evropa je unikátní právě tím, že je tvořena národními státy, které daly vzniknou celé západní civilizaci.
   Na současné situaci se podle mne podepisuje několik faktorů. Jednak celková duševní degenerace západu, kdy se prosazují naprosto zvrácené ideologie a trendy. Pak je to vazalskou závislostí Evropy na USA, odkud přebírá vzory. Dále je to šílenou karmou Německa (vedoucím státem a motorem EU) zděděnou po Hitlerovi, které by se mnoho Němců rádo zbavilo. V neposlední řadě se Evropa stala obětí globálního zloducha Soroše a neziskových organizací, které zde v podstatě fyzicky vykonávají rasistickou genocidu. A nakonec i mocenskými ambicemi nového europanstva v Bruselu, které se vžilo do své nové role.
   Těch příčin je evidentně více a vyhrát boj s takovou mnohohlavou bestií bude vyžadovat opravdu pevného a nezdolného národního ducha.

   Vymazat
  3. Námi občany volená politická třida Šmejdů ví,že ČEŠI jsou holubičči povahy,nenaučili se doposud sami za sebe bojovat a proto jsou prý neschopni a slabi,což povede k jejich vytlučeni a hlavním cilem je pro tuto třidu udrženi ukradené moci za každou cenu i cenu podvodů.Poté se nebude nikdo ptát jak se k moci dostali,ale naopak budou obdivováni,že jsou tzv nadlidé,kterým navic pomohou jimi dovezeni teroristé udržovat občany ve strachu.

   Domnivaji se,že neni třeba plánovat něco dopředu pro ty,které hodlaji nejen zotročit,ale i vytlouct!

   Vymazat
  4. Ne plánují si ponechat technologie pouze pro úzkou skupinu a ostatní vrátit od středověku. Sní o takových technologiích, které by jim poskytli kontrolu nad ostatními, u nichž by pak vzdělání a přístup k informacím omezili na minimum.

   Je to, ale nesmysl, protože čím složitější technologie tím je potřeba větší kádrová základna a větší základna vzdělanosti. Oni jsou však zaslepení a dost hloupí dostali zasvěcení jak manipulovat davem, ale životu nerozumí a proto ho dokáží pouze ničit.

   Vymazat
 8. Fursov prý analyzuje "šokujícím způsobem" ... Bude tedy vědou, na jejímž základě púochopíme společnost a její problémy biologie? Namísto Marxe nastupuje Darwin?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je s podivem jak může někdo v době informačních technologií uvažovat o takovém nesmyslu. Darwin byl podporován, aby elity nějak ospravedlnili svoje nezodpovědné chování (jakoby zákon silnějšího, dětinské). Nastudujte si spíše zákon synergie a na jakých principech funguje svět a lidská společnost a neozvučujte zoufalé snahy elit, které jsou na smetišti dějin nějak si obhájit svoje postavení.

   Vymazat
  2. 15:30

   Milý anonymní mudrci, jistě byste hravě
   dokázal - namísto rádoby výsměchu - vysvětlit, oč se ve Vámi zmíněné teorii jedná?

   Vzhledem k tomu, že mluvíte o "informačních technologiích", předpokládám, že Leibnize, Fregeho, Alana Turinga, Norberta Wienera jakož i další zásadní autory máte v malíku.

   Takže se do toho dejte a nenechte nás blbce tápat:
   Na jakých principech funguje "svět" a lidská společnost?

   - Doma a ve škole Vám neřekli, že slušný člověk se podepisuje?

   Vymazat
  3. Pro 15:30 tohle je válka o zotročení lidstva, tak aby si toho nebylo vědomo. Dávám informace podle svědomí a své úrovně chápání, mé jméno a moje osoba není důležitá.

   Funguje to na principu rozvíjení a hledání nejlepší možnosti a varianty a ne o věčném boji a soupeření, jak se nás snaží přesvědčit západ. Jde o udržení života v následnosti generací. V přírodě funguje zákon synergie, kdy je zvolena ta nejlepší možnost pro další rozvoj biosféry a v množině lidské společnosti se vybere nejlepší možnost podle morální úrovně všech zúčastněných (přežije ten nejmorálnější ne ten nejsilnější - USA jsou velmi silné a už jim zvoní hrana, protože ztratili poslední špetky morálky). Dále lze odvodit, že svět je nějak zákonitě uspořádán a že existuje vyšší inteligence než člověk (Bůh stvořitel vše držitel - je to ovšem pojem, který je náboženstvími zkreslen a nahrazen falešným bohem - zkresleným výkladem pojmu - tak, že se musí podporovat údajní jeho zástupci na zemi)

   Válka se vede o naše zotročení, aby jsme už dále nehledali a spokojili se s něčím definitivním, co nám nabídne nějaké ideologie a my jsme žili útrpně své životy a nikam se neposouvali. Jenže kvůli přežití je potřeba se neustále učit a hledat - Slunce jednou vychladne a budeme se třeba muset přestěhovat.

   Vítězí schopnost spolupráce, život se sdružuje do větších celků, kde všechny části spolu efektivně spolupracují, když ne dochází k vytlačení života ze známého jsoucna.

   Poznámka:
   Výzkum ukázal, že dna řetězec opic je z velké části společný s předchůdcem člověka a je delší než u člověka (ta delší část je cesta degradace) a z toho vychází, že opice je zdivočelý člověk. Takže opice vznikla z člověka a ne člověk z opice. Podívám li se na některé obyvatelé planety země vidím jejich jasné směřování směrem k devoluci zpátky k opici.

   Vymazat
  4. 16:42

   Hmmm, takže opravdu nic než tupý biologismus bez špetky historické reflexe. To už v půraxi zkoušeli Němci se svou Tisíciletou říší.

   Vymazat
  5. Pro 16:52 vy jste něco vypil?

   Vymazat
  6. 16,42 Ano vše funguje na hledání možností těch nejvhodnějších variant. Občas se to zvrhne a vzniknou paraziti a ty je potřeba co nejrychleji eliminovat. Děda mi říkal: Příroda je proto krutá aby se mohla zachovat a rozvíjet.

   Vymazat
  7. 19:05

   Přesně to dělali nacisté - ELIMINOVALI; také byli velcí vyznavači "přírody"!

   Vymazat
  8. 19,08 - to jsou neuvěřitelné kecy!
   Srovnávat nacisty a přírodu - styďte se!!!!

   Vymazat
  9. 23:13

   Co se tak divíte, člověče? Nechodil jste do školy?
   Hitler měl rád pejsky a nacisti se pokusili vyšlechtit čistou árijskou rasu ("Lebensborn" - viz https://de.wikipedia.org/wiki/Lebensborn). Dopadlo to podle očekávání - a tak ty "nezdařené" děti často likvidovali. Zkrátka - přirodní výběr jak vyšitý...

   Vymazat
  10. 23:13 To je příroda v čiré podobě! - http://www.vontartarus.cz/bibliotheca/priroda-a-nacismus

   Vymazat
  11. Příroda je život i smrt! -https://www.youtube.com/watch?v=LB9lObWclFQ

   Vymazat
  12. Anonymní4. srpna 2018 16:42
   „Výzkum ukázal, že dna řetězec opic je z velké části společný s předchůdcem člověka a je delší než u člověka (ta delší část je cesta degradace) a z toho vychází, že opice je zdivočelý člověk. Takže opice vznikla z člověka a ne člověk z opice.“
   Churchil by řekl, že nevěří výzkumu, který si sám nevyzkoumá. Já nevěřím výzkumu, který odporuje zdravému rozumu.
   Člověk vzniknul genetickou manipulací a výchozím materiálem, byl nějaký zdejší hominid. Evolucí se žádné vývojové přemety nekonají. Ti různí hominidi byli různí druhové a ne že vznikali jeden z druhého. Nejspíš se musíme smířit s tím, že ti různí bohové, o kterých se mluví ve starých spisech, např. sumerských, byli naši genetičtí konstruktéři a my jsme specializovaná rasa, na těžbu zlata pro ně. Takže zase tak zle si nevedeme, skoro bych řekl, že jsme již překročili vlastní stín. P.K.

   Vymazat
 9. Jestli dovolíte převlékat kabáty tak se opět dočkáte zrady. Je to historii ověřené. Víte co jsou to Husákovy děti takže máte návod jak tuto jednoduchou situaci řešit. Celý systém podpory dětí a mládeže byl na světové úrovni. Je potřeba co bylo dobré obnovit a vylepšit novými možnostmi. Potřebné peníze získat progresivním zdaněním zisku. Zakázat veškeré soukromé neziskovky je to podvod a manipulace. Je toho moc co je potřeba udělat a protože jsem starý jsem skeptický.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ja zas tak starý nejsem ale skeptický jsem také. Navíc nevidím nenásilný způsob jak té kýžené změny docílit

   Vymazat
 10. Dnes je jasná jedna věc, EU a národní státy se navzájem vylučují.
  Představa z 90.let o EU jako sdružení národních států s jednotným ekonomickým prostorem je definitivně pasé.
  Čeká nás skutečný zápas o existenci vlastního národa. Pokud tedy nechceme skončit jako jednorozměrný, bezpohlavní prefabrikát Ema Smetana, bez historie, bez identity, bez duše.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ...v záplavě burek a hidžábů.

   Vymazat
 11. "evropská populace stárne a demograficky se nereprodukuje – ženy nerodí dostatečný počet dětí."
  Aha a proč to za Husáka šlo? Problém evidentně nebude v evropských ženách, ale v politice!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 15:00

   Tož se bude muset klonovat (jako ve filmu "Hoši z Brasilie") -

   Vymazat
 12. Já si myslím, že je to k zamyšlení, ale není to tragédie. Všechno se na světě mění a změní se i obyvatelstvo, protože se jednoznačně mění životní prostředí. Změní se to ale úplně jinak, než si to tu malujete. Například chalapi v Evropě mají líné spermie, tedy evidentně jsou před příchozími v nevýhodě. Když vidím například ty tlusťochy na motorkách, kteří si hrají na sportovce a supermany, myslím si, že jsou už teď odsouzeni k smrti povalením a rozmetáním. Je to neradostné, ale je to evidentně nutné. Evropské obyvatelstvo je dosti líné a samo o sobě nemá perspektivu. Například většina špičkových programátorů je mimoevropských.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 15,07
   vy jste myslitel na přeshubu.
   Ne že byste s těmi některými evropskými chlapy neměl pravdu, ale je potřeba udšlat všechno proto, aby ve vzpamatoali a stali se zase normálními lidmi.
   Nahrazní evropských mužů nějakou chátrou z Afriky, navíc zcela nekompatibilní i geneticky, není přeci řešení!!!
   Musíme změnit sami sebe, ne sem dotáhnout cizorodý živel. Nebude to snadné, ale jinak je s Evropou konec a to tedy, vážený, tragédie je !!!!!!!!!

   Vymazat
 13. U nás je vše jen důsledek reinkarnace liberálního kapitalismu. Nejbrutálnější zločinné formy tlupo-elitářského systému. A ještě horší má přijít ! EU bude ve velmi krátké době fašisticko-islámský chalífát. Pokud se náš národ nevzchopí a nezlikviduje všechny zrádné samozvané elity, které se pro dočasný vlastní prospěch podílejí na genocidě vlastného národa, tak i náš stát a národ zanikne. Lidem musí zavčas dojít : Buď budou sami zabíjet, aby přežili nebo budou zabiti hordami vetřelců či přisluhovači establismentu. Rok 1989 byl nejen podvodem ale naprostou tragédií. Pokus o socialismus nebyl dokanlý, ale byl poměrně úspěšný. Měly být odstraněny jeho chyby, nedostatky, zvrácenosti a napraveny i některé evidentní zločiny, ale rozvoj sociálně spravedlivého systému měl pokračovat. Nesmyskem bylo reinkarnovat zastaralý, otrokářský a zločinný kapitalismus. A jiná cesta není. Chce nový sociálně spravedlivý a mravní systém bez politických stran, samozvaných elit a všech ostatních parazitů.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Souhlas. Ten bordel je rizen vybranou zidovskou elitkou jako Soros a dalsi parazitni podvadejici elitkou z Ameriky a Izraele. Christopher Bollyn to pekne popsal v knize o 9/11 do jake miry a klamani k dosazeni jejich cilu jsou ti psychopate schopni jit.Valky a miliony mrtvych nic neznamena jenom udrzet moc a prachy a drzet nas v otroctvi jim slouzit.

   Vymazat
  2. 15,09 správně. Lépe bych to nenapsal. Ta moje gramatika by zase někoho přivedla do extáze.

   Vymazat
 14. Muslimové v západní Evropě už velmi brzy přečíslí původní obyvatelstvo. To se samozřejmě ihned projeví ve výsledcích voleb, všechny volby budou suverénně vyhrávat islámské strany, které v evropských zemích zřídí chalífáty. Státy jako VB, Francie, Belgie, Holandsko, Švédsko nebo Německo už to mají jisté, otázka je pouze ta, zda dojde k přechodu na jednotlivé chalífáty násilně nebo si to Evropané nechají líbit a půjdou jako ovce na porážku, někteří emigrují (bude-li ještě kam), další pak konvertují. Šanci na odvrácení islamizace už mají pouze postkomunistické státy, nejprve je ale třeba, aby si to uvědomilo i obyvatelstvo a volilo podle toho (zatím si to nejspíš uvědomili jen Maďaři). Odchod z islamizované EU pak bude nutností, protože jak řekla vrchní islamizátorka Merkel: "Nelze být v EU a nepřijímat migranty".

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Však ano. Pryč z EU. Stejně to byl od začátku podvod právě s cílem státy v ní sdružené zlikvidovat.
   Už atˇjsme pryč!!! Stačilo.

   Vymazat
 15. Dobrý článek, typický Fursov.

  Teď trochu off topic ze SAR. Tak už se nám to začíná rýsovat, nový Novičok na obzoru. Tentokrát žádná NPL v popelnici od blbych Britů bez fantazie, a už vůbec ještě blbější Babčenko od Ukroušů. Tentokrát je v pozadí starý lišák Chodor.

  Tři žurnalisté zabití v SAR hovořili s vrahy jazykem, kterému rozumněli. Jak to je možné? Nebyla to však ani francouzština, kterou mluvil šofér, ani místní sango, ani angličtina, ale nějaký jiný, kterému nerozumněl. Novináři byli zabiti, řidiče nechali vrazi uprchnout. Zajímavé, nechali uprchnout svědka. Proč?

  Takže se lze dohadovat, kterým že jazykem to spolu mluvili, když to nebyl ani jeden z vyjmenovaných. Předpokládám, že se v brzku dozvíme, že ten jazyk byl ohromně podobný tomu, jakým se bavili mezi sebou ti filmaři. A máme vymalováno. Na ruských sajtech se už splétají různé teorie, co z toho nakonec vyleze.

  Ještě zajímavější je, že ti novináři použili trasu mimo chráněnou oblast. Proč, o tom řidič mlčí, přitom šlo o kejhák i jemu. Anebo nešlo a je to vše jinak? Můžeme se těšit na další pokračování seriálu "Zlé, zlé Rusko, zlý, zlý Putin".

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Podle většiny zdrojů mluvili vraždící militanti a r a b s k y !!!

   Vymazat
  2. 16:47, arabština se podobá ruštině?

   Vymazat
  3. 19:27- to závisí na tom, kolik té "ruštiny" se do těch Arabů podařilo "dostat". Asi moc nemluvili, jen to, co měl řidič pochopit a předat. Řidič nebyl jistě angažován režií, jak znám Araby, těsně před místem činu by zdrhl!

   Vymazat
  4. PS. nevylučuji žádného režiséra, jen hodnotím scénu.

   Vymazat
  5. 22:55

   Je fakt skvělé, že znáte Araby a tím pádem umíte všecko vysvětlit. Takových jako Vy by mělo být víc.

   Vymazat
  6. V tisku už vyšla informace, že vrazi a oběti spolu mluvili rusky, tvář měli zahalenou turbany, ale řidič jasně uvedl, že byli bílí.

   Vymazat
 16. Záchrana Evropy spočívá v boji proti blbosti, která je zakotvena v právních pravidlech a přikázáních pro život "liberálního náboženství", které je vírou většiny evropské společnosti.
  Judaistická společnost má talmudickou halachu a rabinát. Islámská společnost má šariu a chalífát. A Evropská postkřesťanská společnost má liberální právo a právní stát.
  Jedná se o tři shodné totalitarismy, které slouží k ovládání těchto společností. Evropa se musí vrátit ke své křesťanské tradici jako Rusko a zamyslet se nad svou blbostí ke které dospěla po přijetí právního liberalismu a liberálního náboženství.
  Ta liberální blbost většině lidí ještě zatemňuje myšlení, ale někteří s ní už začínají bojovat, a to je dobrá zpráva ..

  OdpovědětVymazat
 17. Populisté napříč Evropou burcují proti islamizaci, útočí na veřejnoprávní média či pranýřují byrokracii Evropské unie. Jejich voliče ale denně trápí úplně jiné problémy – jak vyžít z nízkého důchodu, nebo jak se dostat do města, když se ruší dopravní spoje. Stovky výzkumných rozhovorů také prokázaly, že lidé často nevolí populisty proto, že věří, že jim zlepší život, ale aby uvolnili trochu vlastní frustrace.

  Lidé se nebojí ani tak uprchlíků jako vlastního pádu, ukazují rozhovory z bašt populistů
  https://hlidacipes.org/kde-se-rodi-populismus-lide-se-neboji-uprchliku-ale-vlastniho-padu/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kdo jsou ti populisté? Nejsou to náhodou ti fiktivní nepřátelé co mohou za všechno to špatné. Dlouho po r. 1989 se říkalo, že za všechno mohou komunisté, teď už došlo k pokroku, za všechno mohou populisté.

   Vymazat
  2. 19:59

   Populisté se často užívá pouze jako negativní nálepka (např. pro strany a hnutí, která dostávají nepříjemně vysoký počet hlasů).

   V nejobecnějším významu jsou jsou populisté ti, kdo slibují lidem to, co chtějí slyšet.

   K jejich důležitým znakům patří, že se prohlašují za výhradní mluvčí "lidu" (populus) a proto rozhodují o tom, kdo k lidu patří a kdo ne.

   Není proto radno klást rovnítko např. mezi populisty a fašisty.

   Levicový populista byl např. Hugo Chavez ve Venezuele.
   Pravicový populiusta je Matteo Salvini v Itálii.
   I populista může dělat prospěšnou politiku. To je dost důležitá věc, kterou zastánci "liberální demokracie" nechtějí v žádném případě uznat. V tom jsou dnešní zastánci "liberální demokracie" - aniž to tuší - na stejné notě jako příznivci "totalitních" režimů.

   Stačí?

   Vymazat
 18. Proč jsou v západní evropě teroristické útoky a ve východní ani jeden ? M

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 19:08
   Hlavně to souvisí s tím,že Velká Británie nebo Francie spolu s USA se přímo účastní vojenských intervencí v severní Africe na Blízkém a Středním východu.

   RDL.

   Vymazat
  2. WIKIPEDIE:Populismus

   Populismus v politice (z latinského výrazu populus – lid) je politický přístup spočívající ve snaze oslovit běžného člověka, který se domnívá, že establishment nehájí či přehlíží jeho zájmy.[1] Dle tohoto přístupu vede rozhodující konfliktní linie mezi „lidem“ a „elitami“.[2][3] Mezi první zaznamenaná populistická hnutí patří starořímská skupina populárů, kteří se stavěli na stranu plebejců proti patricijům. Mezi jejich nejznámější představitele patří bratři Tiberius Gracchus a Gaius Gracchus, Gaius Marius, Julius Caesar nebo první římský císař Gaius Octavius.

   Termíny populistický či populista se v češtině používá také v pejorativním významu, ve kterém se termínem populista míní člověk prosazující rychlá a líbivá, ale těžko uskutečnitelná řešení na složité socio-ekonomické problémy.[4][5]

   Vymazat
  3. WIKIPEDIE:Populismus

   Populismus v politice (z latinského výrazu populus – lid) je politický přístup spočívající ve snaze oslovit běžného člověka, který se domnívá, že establishment nehájí či přehlíží jeho zájmy.[1] Dle tohoto přístupu vede rozhodující konfliktní linie mezi „lidem“ a „elitami“.[2][3] Mezi první zaznamenaná populistická hnutí patří starořímská skupina populárů, kteří se stavěli na stranu plebejců proti patricijům. Mezi jejich nejznámější představitele patří bratři Tiberius Gracchus a Gaius Gracchus, Gaius Marius, Julius Caesar nebo první římský císař Gaius Octavius.

   Termíny populistický či populista se v češtině používá také v pejorativním významu, ve kterém se termínem populista míní člověk prosazující rychlá a líbivá, ale těžko uskutečnitelná řešení na složité socio-ekonomické problémy.[4][5]

   Vymazat
  4. 22:32 22:33

   Když už člověk neví, jak dál, okopíruje Wikipedii. Taky řešení...

   Vymazat
  5. Wikipedia je známá zkreslenými informacemi. Projdou jen "korektní informace."

   Vymazat
 19. Żadný populismus . Slovanské se po staletí museli bránit aby se udrželi v tomto prostoru . Dokonce je čekalo otroctví : Habsburské , Osmanské , Peruánské a totální genocida od ss .
  Tak proč by měli dopustit aby se tu usadila kultura neslučitelná s naším životem a naší pracovitosti . Proč si líné arabské a africké obyvatelstvo nevybudoval aspoň feudalismus ? Naší důchodci celý život dřeli a dnes mají almužnu . Proč by každý úprchlík měl dostat bez práce dvacet nebo třicet tisíc
  kč? Češi také emigrovali , ale s doklady a museli makat , začlenit se do společnosti .

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 19:35
   Ponechám Vaše historické nepřesnosti a zkreslené informace o islámu a muslimech a podněcovaný iracionální strach populistickými nacionalisty a to co šíří konspiračními weby, je článek tedy pravdivý.
   Lidé se nebojí ani tak uprchlíků jako vlastního pádu, ukazují rozhovory z bašt populistů
   https://hlidacipes.org/kde-se-rodi-populismus-lide-se-neboji-uprchliku-ale-vlastniho-padu/

   Vymazat
  2. No to je zase pěkná pitomina sluníčkářů! 22:23 běž se předvádět někam do pomocné školy. Tam máš možná ještě šanci uspět.

   Vymazat
  3. 22:23 je eurosvazák.

   Vymazat
  4. Někdo tady čte "Hlídacího psa"? A dokonce ho bere vážně?

   Vymazat
 20. Pardón otroctví Německé

  OdpovědětVymazat
 21. Multietnická společnost v EU je prosazována proto ,, protože je to dobré ,, je uvedeno v článku. Já Vám povím v čem je to dobré multietnická společnost je například ta americká v USA
  multietnika se mezi sebou kvůli maličkostem neustále a nekonečně dráždí a vznikají nepřetržité incidenty a přitom lidé v USA nemají čas přemýšlet o tom jak jejich oligarchie je bere u huby a na bázi pompéznosti jim i fandí např při presidentských volbách v USA, Takže k čemu je to dobré ? K lepšímu ovládání lidových mas a snížení intelektu lidí tzv. míšenců

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 19:49

   Podle čeho soudíte, že míšenci mají nižší intelekt?

   Podle čeho se to pozná?

   Je podle Vašeho názoru snad intelekt znakem "čisté rasy", tj. nějakého "nesmíšeného" etnika?

   Pokud se domníváte, že ano - kde vůbec takové nesmíšené etnikum dnes ještě najdeme? (V Čechách a na Moravě stoprocentně nic takového neexistuje! Pravděpodobně máte na mysli např. lidi světlé pleti?)

   Vaše odpověď mne opravdu zajímá.

   Za odpověď předem děkuji!

   Vymazat
  2. 23:29

   "... jsou tak odlišní, jako by šlo už téměř o jiný živočišný druh..."

   Jak jste proboha přišel na takové zoufalé hovadiny?! Jste takový magor - nebo to jeno předstíráte?

   Vymazat
  3. Jan Kopecký4. srpna 2018 20:03
   Kdybyste celé dny nečetl nějaké wikipedie, ale třeba se věnoval chovatelství, tak byste věděl, že čistá rasa má předvídatelné vlastnosti a předvídatelné chování. To potom platí i pro jejich potomky.
   Takže my už se zde nějak známe, víme co od sebe můžeme očekávat a to nám dává nějaké jistoty. Proč bychom se měli o ně dobrovolně připravovat něčím neznámým, či co hůře, známým a nebezpečným? To můžou vyžadovat jenom nějací teoretici odtržení od života, nebo spíše ti, kteří pohrdají životy těch, kteří by v tom museli žít. P.K.

   Vymazat
  4. Jan Kopecký4. srpna 2018 23:34
   „Jste takový magor - nebo to jeno předstíráte?“
   Správná otázka. Lidé totiž můžou být odlišní natolik, jako by šlo o jiný živočišný druh. Třeba to lépe pochopíte na fanatických nacistech, versus židé za II.SV. Takových příkladů by se samozřejmě našlo mnohem více. P.K.

   Vymazat
  5. Anonymní 5.srpna 2018 21:36

   Něco takhle blbého opravdu každý nevymyslí. Námahu, adresovat mi takové kraviny, jste si opravdu mohl ušetřit.

   Vymazat
 22. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 23. No co u nás ve velkém nejsou tak se snad ubráníme vítače pošleme kam patří a budeme volit proti migrační strany.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ty přiblblý ošklivý brejlatý pičky, co furt bráněj multikulti, bych sbalila rovnou s těma migrantama a můžou zůstat s nima v jejich zemi.

   Vymazat
 24. 20:03 - Treba v Israeli - nevzdelance !

  OdpovědětVymazat
 25. Nějakej blb napsal, že v Římě taky byli lidé různých barev pletí. No to má pravdu, protože ze všech koutů šli lidé do Říma ale proto, aby se stali Římany!!!Dovedete si představit Arabáče nebo negra, jak jde do Německa, Anglie, Francie, aby se stal Němcem, Anglánem, Francouzem? Pádluje tam proto, aby dostal dávky. A to je fakt kruciální rozdíl, ne?

  OdpovědětVymazat