Reklama

pondělí 6. srpna 2018

Špatně položená otázka

Jaroslav Tichý
6. 8. 2018
K našim hranicím se přiblížila islamizace se všemi jejími průvodními jevy a důsledky. Ty neustále narůstají, a to přes veškerá uklidňování ze strany našich vládních představitelů, zamlžování skutečného stavu a bez potřebné iniciativy našich zákonodárných sborů.
Na situaci nereagují ani naše silová ministerstva. Tomuto vývoji je třeba neprodleně čelit, nemá-li být definitivně pozdě, jak je tomu v některých zemích západní Evropy.

 
Je třeba konečně si přiznat, že tato pohroma je organizována vedením EU. Na naši zemi doléhají ale i další negativní důsledky naší účasti v EU.  Je třeba o tom všem nejenom začít otevřeně hovořit, nýbrž i jednat.

Tak tedy: Počet migrantů v Evropě setrvale roste. Zatím jich je v Evropě přes 5 milionů a Evropa přestává již nyní tuto situaci zvládat. Jejich počet podle uzavřené smlouvy Agenda 2030 má do r. 2030 přitom činit 56 milionů, podle dalších informací, které se objevují, se počítá do r. 2065 pro Evropu až s 200-300 mil. migrantů.

To vše bez započítání těch, kteří se v mezidobí již v Evropě narodí při povoleném mnohoženství muslimů. Vypadá to na přestěhování národů Afriky do Evropy a na její totální obsazení. 

Jejich náboženství nepovažuje křesťany za rovnocenné, již nyní nás považují za své budoucí otroky. Pohrdají námi, neboť se neumíme bránit. Hovořit o postavení žen či sexuálních menšin nemá za těchto okolností vůbec smysl. Kdy a jak tomu chceme čelit, kam půjdeme my, Evropané? 

Je tedy zcela jasné, že Evropa má být islamizována jako celek, proto bylo nutné do EU přijmout nejprve všechny evropské země, ač to jejich ekonomické i jiné parametry nedovolovaly. Nikoliv náhodou byl vytvořen tzv. Schengenský prostor a odstraněny hranice jednotlivých členských zemí.

Nikdo však tehdy neřekl členským zemím, že schengenské hranice nebudou později hlídány a že odstranění hranic jednotlivých zemí není ani tak určeno pro volný pohyb občanů těchto zemí jako migrantů, jejichž přesun do Evropy bude následně zahájen. 

Jde totiž především o politický projekt řízený ze zákulisí světovými globalisty, kdy vedení EU je jejich nástrojem k dosažení cíle. Ano, je to právě vedení EU, které tuto zkázu Evropy a jejích zemí a národů organizuje a vůči členským zemím i prosazuje. Hovořit přitom o zachování evropských hodnot je pouhým výsměchem občanům členských zemí EU. O jaké hodnoty půjde, snad o zákon šaríja či o vnucení Evropanům cizího náboženství a pohledu na svět a kulturu?

Dochází k tomu, že některé plánované procesy na vytvoření 4. Říše pod vedením Německa k její následné přeměně na Evropský islámský chálifát se přitom zpožďují, zatímco další procesy, zejména pak islamizace evropských zemí běží nadále svým tempem a dokonce některé z plánovaných předchozích procesů předbíhá.

Jde totiž ze setrvačnosti svým tempem a těžko se ze strany globalistů nyní brzdí, ač se o to dočasně snaží. O jejich odstoupení od záměru islamizovat Evropu však nemůže být ani řeči.  Vedení EU svým členským zemím a tedy i ČR postupně vnutilo několik smluv, které směřují k postupné likvidaci našeho státu, národa, jazyka, kultury atd. a které nás vedou přímo do islámského otroctví, ať již podpisem některých smluv počínaje Lisabonskou smlouvou, tak i přistoupením k dalším smlouvám.

Z těch nejzávažnějších je třeba připomenout kromě těch výše uvedených i smlouvy Dublin I – III., ale též např. Istanbulskou úmluvu legalizující krádež našich dětí státem a jejich svěřováním homosexuálním či pedofilním párům „do výchovy“.

Podobnému problému čelí v současnosti i další země EU. Nyní byl sice odložen podpis smlouvy Dublin IV. kterou měl(a) být:
• založen přerozdělovací mechanismus pro migranty;
• legalizace migrantů ještě před jejich odjezdem ze země původu a jejich bezpečnější doprava do EU, 
• povinnost trvale přijímat migranty, které nám bude přidělovat Evropská agentura pro azyl,  avšak v prosinci t.r. má být v Maroku podepsána s OSN smlouva Globální kompakt o migraci, jejímž uzavřením má dojít k(e):
• vzniku práv občanů třetích zemí na migraci v kategorii občanských práv; • tomu, že členské země se tím vzdají úplně kontroly svých vlastních hranic, přičemž organizování migrace by tak mělo přejít z rukou orgánů jednotlivých států na Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a na neziskovky a
• tomu, že podpisem této smlouvy Evropskou komisí by se tato smlouva měla stát závaznou pro všechny členské země EU a její případné neplnění má být
vymahatelné a sankcionovatelné Evropským soudním dvorem.

Podpisem této smlouvy se tak vzdáme naší azylové politiky, pravomoci jakkoliv rozhodovat o přísunech migrantů na naše území atd. Pokuty za nesplnění těchto závazků budou v pro nás nesplatitelných částkách, a to každoročně se opakujících a narůstajících. 

Od této smlouvy (prezidentského typu) odstoupil již Trump za USA, dále představitelé Dánska, Švýcarska, před pár dny i Maďarska. Náš zástupce vyslaný Babišovou vládou tuto hrůzu odsouhlasil. To vše se děje v přímé návaznosti na Marakéšskou úmluvu, ve které „o nic nejde“, jak nám nedávno vyprávěl ve sdělovacích prostředcích premiér Babiš s tím, že alternativa „zase lže“. Je s podivem, že když někdo cítí potřebu demonstrovat proti Babišovi, tak si vybírá zcela zástupná témata, byť těch skutečných je více než dost. Není to snad jen pro odpoutání pozornosti veřejnosti od těch témat skutečných?

EU nás krom toho stále více svazuje různými předpisy a zákony, které přebíráme do našeho právního řádu a které jsou nadřazeny našim zákonům. Takto je již zaplevelena z 80 % naše přebujelá legislativa, která ročně přijímá cca 2.000 nových zákonů, v níž se již nevyznají ani právníci či soudci.  Krom toho se staly bývalé socialistické země (dnes zejména země V4) doslova a do písmene koloniemi Západu, v našem případě pak zejména Německa, o čemž svědčí každoroční odliv zisku z ČR, který neustále roste. Na tyto skutečnosti již delší dobu poukazují někteří naši ekonomové, ČMKOS ale též i ANS, která s ohledem na největšího premianta v odlivu zisku, tj. náš stát, začala jako jedna z prvních používat označení pro ČR jako „krmelec Evropy“.

Zatím se však žádné kroky ze strany naší vlády a parlamentu směrem k nápravě nedějí, roční odliv zisku představuje tak místo postupně vzniklých 7,6, % HDP (o nichž hovořil nedávno francouzský ekonom Piketty) již 8,3 % HDP z r. 2017 a tento trend dále roste.. Pro nás je ale rozhodující HNP a nikoliv HDP, pokud se oba nerovnají. A pokud se u nás část HDP odvádí pryč, HNP musí být o to logiky nižší. Dlužno říci, že se nerovnají ani v Německu, přičemž: - v ČR je HNP nižší oproti HDP již o 8,3 % (a v r. 2016 to bylo o 7,6 % HDP) zatímco - v Německu byl HNP vyšší oproti HDP v r 2016 (podle německých statistik o 18 %)- Rozdíl ve prospěch Německa je způsobem přílivem zisku z jejich novodobých kolonií, kdy suverénní prim mezi nimi hraje právě ČR.

K tomu, že účast ČR v EU je pro nás značně nevýhodná, došel i mezinárodně uznávaný francouzský ekonom Thomas Piketty při nedávném porovnání našich možností čerpat dotace z EU (což ještě samo o sobě neznamená peníze pro nás „na dřevo“) oproti našim platbám do EU + každoročního úniku zisku do EU. I bez započítání dalšího úniku zisku do daňových rájů a stamiliardových ztrát z exportu z titulu kurzových ztrát při podhodnocené koruně došel totiž k poměru nevýhodnosti pro ČR 1 : 4. Tedy 4x více platíme, než inkasujeme. V tom jsme opravdu rekordmani.  K tomu lze pouze dodat, že Piketty vychází ze starších čísel, zatímco poměr v náš neprospěch se v poslední době dále zhoršil a to již na 1 : 5. Tedy 5x více platíme, než dostáváme.

To vše stále bez započítání dalších shora uvedených ztrát. O tom, že často peníze čerpáme na různé nesmyslné projekty, jako jsou cyklostezky za desítky milionů Kč či rozhledny v ďolíku nebo aqua parky v místech bez vody, které ještě musíme dofinancovávat ze státního rozpočtu ani netřeba hovořit. Hlavně abychom dotace vůbec z EU čerpali. A aby bylo z čeho „dobývat rentu“. 

Dostali jsme se nyní z více důvodů do situace, kdy je jasné, že takto nelze dále pokračovat. Z důvodů hrozící islamizace našeho státu především, z důvodů dalších pak následně. Při našem dalším členství v EU nelze ani realizovat program na postavení naší země opět na nohy. Systém, jeho jsme členem, nám to prostě nedovolí, vyhovujeme mu totiž v té podobě, do níž nás sám přivedl. Navrhujeme proto jako Aliance národních sil nikoliv odchod, nýbrž úprk z EU jako jedinou cestu k naší možné záchraně. Dobu na odchod jsme již totiž promarnili. Některé země na západ a na sever od nás propásly již i ten úprk a důsledky toho budou pro ně fatální.

Než se dostaneme k zásadní otázce avizované již v titulku článku, je nutné ještě připomenout tyto skutečnosti: - do r. 1989 jsme byli vedení v mezinárodních statistikách jako středně rozvinutá průmyslová země. Vyráběli jsme sami podle vlastního know-how a projektů vše od šicích jehel až po malé tryskáče, byli jsme 5. velmocí ve výrobě a exportu zbraní na světě. Naše výrobky jsme sami a přímo prodávali zhruba do 120 zemí celého světa; - p r. 1989 jsme zlikvidovali spoustu výrob, nechali zničit hodně podniků, 40 % jich převedli do cizích rukou, přešli jsme od vlastní kvalifikované práce na montovny, kde naši lidé pracují za otrockých podmínek, ztratili jsme kontrolu nad bankami u nás, nad našimi surovinovými zdroji a přírodním bohatstvím, cíleně jsme si zničili vlastní zahraniční obchod, abychom následně vyváželi často prostřednictvím cizích firem, kdy zisk z práce našich lidí zůstává v zahraničí.

Dostali jsme se vstupem do EU do situace, kdy nám jsou placeny dotace za nepěstování zemědělských plodin, za naši uměle vytvářenou potravinovou nesoběstačnost, za ničení naší krajinotvorby atd. Nikoliv náhodou byla proto ČR v r. 2017 přeřazena renomovanou americkou bankou J.P. Morgan do kategorie rozvojových zemí. Splňujeme totiž k tomu příslušná kritéria, vč. podhodnocených mezd, platů a důchodů našich občanů. 

Dlužno říci, že při našem návrhu na urychlený odchod z EU se často setkáváme s nechápavou reakcí některých našich spoluobčanů: - „Co by s námi bylo, kdybychom vystoupili z EU?“ Jediná rozumná odpověď na to zní, no vrátili bychom se k tomu, co jsme dělali po léta před vstupem do EU, a to úspěšně a zachránili se.  Jako stát, jako národ, a to se vším všudy.

A tedy:   
- ubránili se islamizaci naší země, do níž nás tlačí vedení EU;   
- stali bychom se nezávislou zemí a možnou součástí Konfederace nezávislých zemí střední Evropy s vyhlášenou neutralitou garantovanou USA a Ruskem. K tomu je v současnosti výrazně lepší příležitost, než kdy jindy;   
- zrušili bychom nesmyslné zákony EU, odstoupili od pro nás nevýhodných smluv;   
- přešli bychom na výrobu výrobků s vyšší přidanou hodnotou a inkasovali bychom za ně       více, modernizovali a obnovili bychom náš průmysl, a to alespoň v jeho nejdůležitějších a tradičních segmentech;   
- zlikvidovali bychom u nás cizí montovny za podmínek otrocké práce a   
- kompletovali bychom si naše investiční celky doma;   
- zdanili bychom řádně cizí firmy u nás a snažili se zpětně nabýt některé odvětví ekonomiky či dostat je alespoň pod státní kontrolu a tam je i udržet (doprava, telekomunikace, energetika a produktovody a zásobníky strategických surovin, kontrola výroby a prodeje zbraní a střeliva apod.);    
- prodávali bychom naše výrobky na export z domova a zde i zachovali zisk z jejich prodeje;   
- mohli bychom tudíž srovnat příjmy našich pracovníků a důchody našich seniorů na současnou západoevropskou úroveň     
- obnovili bychom naši zemědělskou soběstačnost a přebytky bychom znovu začali exportovat;   
- dotace pro zemědělství jsou nutné. Ty bychom vypláceli zemědělcům z peněz ušetřených jejich nesmyslným únikem do zahraničí. A to s podstatným rozdílem, neboť bychom dotovali obnovení zemědělské produkce a krajinotvorby (nikoliv jejich potlačování), kdy by zemědělci následně ještě profitovali z prodeje svých zemědělských produktů, které nyní často nesmějí vůbec pěstovat; 
- usilovali bychom o to, vrátit se alespoň zpět do pozice středně rozvinutého průmyslového státu, což by nám mohlo být usnadněno naší včasnou orientací na průmyslovou revoluci 4.0;
- měli bychom novou starost, jak použít zhruba až 1 bilion Kč ročně, který bychom těmito kroky a objektivizací kurzu české koruny získali, k jeho co nejúčelnějšímu použití vč. investic do potřebné infrastruktury, do přípravy na přechod na průmyslovou revoluci 4.0 vč. obnovy výroby a služeb v místě jejich spotřeby, tj. na venkově a v pohraničí, dále pak do splácení státního zadlužení a navýšení důchodů v ČR.

Odmítněme rovnou falešné námitky a strašení o tom, že všichni investoři od nás pak naráz utečou. To se stane stejně, avšak až po nástupu průmyslové revoluce 4.0, nikoliv v souvislosti s naším odchodem z EU, neboť takový krmelec jako u nás německé a další západní firmy jinde nenajdou.

Roboty pro výrobu může mít ale každý doma, zvláště pak v případě, že dojde k harmonizaci daní v rámci EU. Roboty budou totiž lacinější i než mizerně placená lidská práce. Nebudeme mít totiž pak již nic, čím bychom se dále mohli podbízet. Možnost našeho vstupu do organizace EFTA, která zajišťuje též svobodný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu, tímto krokem by nebyla nikterak ohrožena, což se týká i obchodu se zeměmi EU tam, kde to bude pro nás výhodné.  Jinou otázkou ovšem je, zda o to budeme mít v měnícím se světě a za nových podmínek ještě vůbec zájem. Svět se mění rychle, doslova před očima a tam, „kde to žije“ je a bude na zcela jinou světovou stranu, než jsme setrvale zahleděni v marném čekání na zázrak. Půjde tedy o euroasijský prostor a nikoliv o ten atlantický, který je v postupném útlumu a kromě snahy o válčení mnoho jiného již dlouho světu nepřináší. 

Je tedy na místě položit si spíše otázku:
- „Co s námi bude, pokud nevystoupíme (včas) z EU?“  Ve své odpovědi budu již velmi stručný, každý čtenář si tuto otázku (doufejme) bude umět zodpovědět i sám. Tedy:   
-   zůstaneme nadále kolonií západní Evropy, zejména pak Německa, naše ztráta ve všech směrech za zeměmi (či pak možná spíše regiony) západní Evropy se dále prohloubí, se zeměmi euro-asijského prostoru, kde především probíhá a bude probíhat rozvoj, se nebudeme moci vůbec srovnávat;   
-   staneme se následně součástí Evropského islámského chálifátu, a to se všemi důsledky, které si dnes neumíme vesměs ani pořádně představit. Vrátíme se do zmodernizovaného středověku a otroctví;
-   záměry postavit se jakkoliv na vlastní nohy se stanou definitivně nereálnými. Budeme fungovat spíše na bázi regionální než státní, neboť stát bude zrušen, národ se cíleně rozplyne, totéž bude platit o jeho historii, kultuře, jazyku atd.;
-    staneme se součástí území či velkostátu s nám cizím náboženstvím a zvyky, kde bude plánovitě snižována spotřeba a tím i životní úroveň obyvatel, jejich vzdělanost a duševní úroveň. Staneme se součástí té nové světle hnědé rasy se sníženým IQ neschopnou dalšího odporu (viz Coudenhove-Kalergiho projekt);
-   jinými slovy další setrvávání v EU je pouze vyčkáváním v čekárně na vlastní plánovanou likvidaci.
Jasněji to snad již ani říci nelze.

I hospodářská zvířata cítí, jsou-li chytána za účelem porážky. Doufám tedy, že alespoň tento instinkt nám zůstal, pokud některým z nás mozek zcela selhává a usilujeme tak setrvale a usilovně o vlastní zkázu. Reálná hrozba naší islamizace již klepe na dveře, ty další hrozby pro ČR (naše zatažení do války s Ruskem, likvidace našeho státu, prohlubující se rozdíly mezi životní úrovni v západní Evropě a u nás atd.) stojí ve frontě hned za ní.  Přitom příkladů toho, kam směřujeme a jaké jsou toho následky, je v sousedních zemích více než dost. Stačí se jen podívat a alespoň trochu věci domýšlet. 

Jaroslav Tichý, Aliance národních sil

34 komentářů :

 1. Je třeba vyhlásit referendum pro odchod z EU.Co nejdřív! Pak odstranit vysávaní naší ekonomiky, znárodnit strategický průmysl (vodárenství a podobně) a bankám dát sektorové daně. A nesmíme zapomenout na nostrifikační zákon.....Snad se to zdaří do 28. října 2018! První republika je nám vzorem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já doufám, že nic z toho nenastane. Ale to není nic proti Vám.

   Smazat
  2. PANE ING.TICHÝ.NEUSTÁLE NÁM VOLIČŮM POPISUJETE SITUACI

   kterou známe.
   Kde jsou vaše návrhy na nápravu.EU se rozpadá takovou rychlosti,že nestačime z něho ani vystoupit.
   Vaše ANS nejen,že žádné voliče nechce,ale vy sám si odmitáte osvojit jejich vznikající Program a tim ukazujete jak je nenávidite a tak dále podporujete tu zrůdičku,kterou nám přivěsil na na krk bývalý president a dal ji název kapitalismus BEZ přivlastků, tedy formu kapitalismu vycházejíci z gangsterismu.
   Poslouchejte pane indžinýre nedokázal by jste vy a vaše ANS sepsat brožuru

   CO JE TO SOCIÁLNĚ EKOLOGICKÝ TRŽNI HOSPODÁŘSKÝ SYSTÉM A JAK SE HO POMOCI SOCIÁLNÍHO STÁTU NAŠI AKTIVISTÉ BUDOU SNAŽIT IMPLANTOVAT MÍSTO KAPITALISMU BEZ PŘIVLASTKŮ!

   Proč vy jako člen naši Společnosti voličů ji odmítáte a nechápete,že jste tak sám proti sobě?
   To nám tu napište místo sahodlouhých popisů situace,kterých už musi mít prozatim bezmocní,kterým byly ukradeny hlasy a tedy i jejich moc vlezdoprdelistickým tiskem a tv ,tak toho přiteli budou mít brzy voliči snad plné zuby.
   Nebo si myslíte,že ne?

   CO VY NA TO AKTIVISTO TICHÝ,ZKUSTE NAPSAT ZAS JAK TO NEJDE,NEBO CO NEBO JAK?

   Smazat
  3. PANE TICHÝ MŮŽE BÝT SPOLEČNOST VOLIČŮ OSV VITANÁ?

   No samozřejmě, že ne!
   Ta NEPOLITICKÁ společnost je totiž pro politickou třidu Ěmejdů pravá katastrofa.
   Třicet let tu bídu všichni voliči viděli a nemohli naprosto bezmocně nic proti tomu udělat nebot jim jsou dodnes kradeny hlasy a tedy i jejich moc prolhaným tiskem a tv,přičemž se začiná poprvé pochybovat, zda takové volby vůbec plati.
   Politici si tvoři tzv Programy,o kterých ví,že jsou tak špatné,že je stejně nebudou realizovat.

   Najednou se stalo něco neuvěřitelného.
   Špičky voličů začaly sepisovat vlastni Prgram a žádaji,aby si ho tzv jejich zástupci osvojili.
   Tim vlastně omezuji moc politické třidy Šmejdů a zastavuji jejich rabováni ČR.

   PRÁVĚ TO VYVOLÁVÁ NESMÍRNOU NENÁVIST

   A NYNI CHCE VNITRO ČSSD přibit jazyk nebohého nezkušeného děvčátka Společnosti voličů,které se ještě nenaučilo bránit nebot má svázány ruce za zády absenci Zákona o referendu na jejich stůl cenzurou,a hezky zezadu po arabsku to nezkušené děvčatko dále znásilnovat tvorbou vadných zákonů přičemž perla je vadný exekuční zákon,který by NIKDY nemohl vzniknout,kdyby si občané voliči všimli,že jim byla do Ůstavy upřena Šmejdy existence jejich Socíálniho státu,aby se neměli kam odvolat!

   O TOM VŠAK NESMÍ NAŠI INTELEKTUÁLOVÉ NIC NAPSAT NEBO CO?.

   Smazat
  4. 22:41 Duševní psychické poruchy se dnes dají celkem uspěšně léčit, ale ve vašem případě silně pochybuji!!

   Smazat
  5. 22,41

   Je celkem dobrý borec,ale kdyby k tomu dal návod jak a jakými silami to udělat,mohli bychom ho delegovat na nějakého toho přecedu.
   Tak co máme s tim počitat nebo to nakonec udělá za všechny ta nová nepolitická Společnost voličů a Sjednocené Sily Držitelů Koryt SSDK z toho budou mít infarkt a puknou jim konečně ty kedlubny!

   Smazat
  6. Jaroslav Tichý7. srpna 2018 18:29

   Hodně+ otázek najednou, pokusím se nicméně reagovat. Takže: 1/ je třeba si uvědomit, že EU je nástrojem světových globalistů a její vedení pracuje podle jejich pokynů. EU nelze napravovat či reformovat skuteční vlastníci EU to nikdy nepřipustí. Jedinou možností je tedy co nejdříve odejít. Nikoliv sami, nýbrž ve spolupráci s dalšími zeměmi s cílem vytvořit Konfederaci nezávislých středoevropských států, která bude neutrální. To ale navrhujeme již dlouhou dobu. Ne samoúčelně, není to cílem, je to prostředkem k možnosti realizovat program obnovy naší země. Pokud zůstaneme v EU, budeme i nadále její kolonií, zejména pak Německa.2/ kompletní program máme (viz naše webová stránka), dále ho budeme aktualizovat. 3/ jednotlivé kroky a opatření musí být v určité logické návaznosti. Není mi např. jasné, jak chce někdo budovat ekologickou společnost s ulicemi plnými migrantů (stačí se podívat na videa z Německa, Francie či Belgie apod.)a s vládou podporující velké nadnárodní firmy na úkor těch našich a našeho obyvatelstva. 4/aby bylo možné realizovat sociálně ekologický program, musíte mít k tomu finanční zdroje a vládu připravenou ho realizovat. Máte snad pocit, že něco takového existuje? Pokud ano, jděte a snažte se ho realizovat. Pokud ne, vytvořme nejprve předpoklady pro jeho realizaci. A to je to, o čem hovoříme i v našem programu (odbourání dotací za neosévání polí, za ničení krajinotvroby atd., obnovu potravinové soběstačnosti, krajinotvorby, převzetí přírodních a nerostných zdrojů pod kontrolu státu atd. 5/ A Proč popisujeme situaci? Protože stále zjišťujeme, kolik lidí u nás je zcela neinformovaných. Varujeme před tím, co se na nás řítí a co je již na spadnutí. I u nás. A lidé pořád ve značné míře nechápou. A řešení? Již na základě výsledků říjnových voleb 2017, jsme jednoznačně říkali, že volby dopadly špatně. Nikoliv proto, že nás lidé v dostatečné míře nevolili, pokud by volili jiné strany s podobným programem (tedy nejen odchod z EU, ale i s programem, co potom). Nýbrž proto, že pod heslem "potrestejte tradiční politické strany" (proti čemuž nic nemám, si voliči nechali podstrčit jejich klony, v jednom případě otevřeně vítačskou stranu, ve druhém případě skrytě vítačskou stranu. Upozorňovali jsme již tehdy, že v r. 2018 má dojít k podpisu smluv, které nás vrhnou definitivně do problémů a že po říjnových volbách již nemáme jako obyvatelé žádný řádný prostředek, jak to dále ovlivnit. Svět se mění a měnit se bude, ať chceme či nikoliv. Nebude to ale najednou a je otázkou, zda chceme směřovat ke spolupráci se stranou, která směřuje k pokroku a k mírové obchodní spolupráci či zda chceme setrvat na té straně, která neumí již nabídnout nic jiného než chaos a války a s ní postupně i zahnívat až do hořkých konců. Ta volba je před námi, měli bychom si ale být toho vědomi a příslušnou debatu o tom vést. A na závěr ještě to řešení: za stávající situace požadovat jednorázové referendum o vystoupení z EU (ke vstupu jsme též zákon o obecném referendu nepotřebovali a ten bude zablokován, na což jsme upozorňovali již před rokem, marně). A pokud nedojde k jednorázovému referendu, pak jsou jedinou šancí předčasné volby u nás.

   Smazat
  7. Jaroslav Tichý7. srpna 2018 18:33

   Jinak ještě odpověď na dotaz, zda může být Společnost voličů OSV vítaná? Proč by nemohla? Jde ale jen o vysvětlení si priorit a srovnání programů, žádné velké rozdíly v nich nečekám. Jen říkám, že žádný dům nelze stavět někdo od 3. patra směrem vzhůru. Toť vše. A ještě jednu poznámku k té informovanosti občanů. Kdyby jsme společně prosadili i jednorázové referendum k vystoupení z EU, umíte si představit tu mediální masáž našich občanů před referendem? Tak se nedivte, že se v našem společném zájmu snažíme předat občanům co nejvíce informací.

   Smazat
  8. PANE INŽENÝRE TICHÝ.Z ODPOVĚDI VYPLÝVÁ,ŽE

   nemáte bohužel vůbec žádnou páru o čem vám PŘESNĚ píšeme my z nepolitické OSV.
   Rovněž stále odmitáte jakoukoli spolupráci s voliči a píšete,že vše si maji udělat sami.
   Dobrá,pišete o financováni ,ačkoli vše stoji v definici státu,který v ČR chybi TJ sOCIÁLNIHO STÁTU.
   Jsou to tak kardinálni chyby,že je nebudete asi moci ničim překonat a vaše ANS včetně ČSNS nemůže mit ŽADNÝ uspěch.
   Váš program vedl už k jedné porážce.
   Opakujeme vám že budeme chtit,aby si Program voličů osvojili VŠECHNY STRANY,které budou chtit být zvoleny a to ke svému programu ,dodatečně.
   Přesto,že naš aktivista zkusil seznámit s ním vaše předsedy byl výsledek NULOVÝ a nikdo z nich se nedokázal o něm už dále zmínita a tvrdohlavě stoji dále v pozici ignorance voličů.
   Taková ignorance Programu voličů nepovede asi k žádnému úspěchu.
   Jak sám vidite vaše blokáda dále v odpovědi pokračuje a zřejmě i v důsledku vašich vážných chyb bude dále pokračovat, aniž by jste se jí chtěli zbavit.

   OPAKUJEME.ZKUSTE SI DOSTUDOVAT MATERIÁLY,KTERÉ BY SE VZTAHOVALY K BROŽUŘE,KTEROU BY MĚLY NAPSAT VŠECHNY POLIT.STRANY,ANEBO KAŽDÁ ZVLÁŠT

   Ovšem předpokládá to,že vědi o co se jedná a dovedou to.
   Jinak se z podvodů ČR nedostane.
   OSV je pouze poradni a nemůže vám tu psat sáhodlouhé přednášky co které slovo jako terminus technikus znamená.
   Pokud nevite co znamená kapitalismus BEZ přivlastků napište panu bývalému presidentovi Klausovi,který určitě MUSI VĚDĚT co je to to slovo BEZ a jak jim hezky podvedl a podvádi dále celou ČR.
   Ta ČR žije dál v rabijátském systému a nikdo z tzv inteligence o tom nesmí NEBO NEUMI dodnes nic napsat.

   Zkuste být prvni rádi vám pomůžeme.

   K.P.   Smazat
  9. JEŠTĚ DODATEK PANE INŽENÝRE TICHÝ.

   Nikde a nikdy jsme nepsali o "sociálně ekologickém programu"a tady je vidět,že jste vůbec neropzuměl o cojde.Opakujeme vám proto,že jde

   O SOCIÁLNĚ EKOLOGICKÝ TRŽNI HOSPODÁŘSKÝ SYSTÉM,KTERÝ PŮJDE REALIZOVAT S POMOCI SOCIÁLNIHO STÁTU,

   který v Ústavě záměrně chybi a jak se zdá nikdo to nesmi tak řikajic pichnout,aby si toho náhodou některý yntelektual nevšiml a napsal vo co de!

   Smazat
 2. 22:41
  Obávám se,že pařáty těch Eurosviní nás ze stádečka nepustí....pijavice PODĚLANÝ!!!!!

  OdpovědětSmazat
 3. Na okraj podotýkám, že příčinou nedostupnosti technicky dobrých televizorů a počítačů (v zahraničním srovnání) nebyla nízká úroveň zdejších znalostí, ale tvrdé embargo, řízené z USA. Embargo bylo politický nástroj, firmy na něm žádný zájem neměly a jakmile to bylo dovoleno, předháněly se v nabídkách. Dnes očekávám spíše nějakou arbitráž , tak asi za 100 miliard.
  ale v roce 1989 jste moderní paměti nesehnali a na těch krachovaly počítače, televizory i průmyslová automatizace.
  Jeho ukončením jsme se dostali k soudobé výpočetní technice.

  OdpovědětSmazat
 4. Správně . I hospodářská zvířata cítí , že jsou chytaná na porážku . Netýká se to ale většiny zdegenerovaných Čechů . Ti necítí už vůbec nic .Důkazem toho je všechno to co se tu děje od hadráku 89" .

  OdpovědětSmazat
 5. Pane Tichý to co jste napsal ,je na žalobu ŠÍŘENÍ POPLAŠNÉ ZPRÁVY. BISka bede mít o Vás velký zájem. TO vÁM garantuji.

  OdpovědětSmazat
 6. Pane Tichý Děkuji za článek a jestli si to většina lidí neuvědomí co s námi chtějí západní hnusi provést tak Český národ končí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:42 Prozraď co ten "hnusný" Západ chce s námi provést. Já ti mohu napsat co s námi provede RUS nemít ochranu v NATO.Moc dobře si vzpomínám na Ruské napadení před 50lety . Amík je náš spojenec proti mongolskoruským barbarum z VÝCHODU.

   Smazat
  2. Západ nás chce i nadále ždímat, udržovat nízké mzdy, a draze nám prodávat své šunt-přebytky.
   Mimochodem, velmi dobře si pamatuji, že nás okupovala s o v ě t s k á armáda,spolu s armádou p o l s k o u a m a ď a r s k o u ! Tak do toho blbče nepleť Rusy. Ti tehdy trpěli pod Sovětským svazem stejně jako Gruzíni, Arméni, Uzbekové a ostatní národy.

   MM

   Smazat
  3. MM - Rusové trpěli pod Sovětským svazem? A kdo teda netrpěl?

   Smazat
  4. 11:58 Máš ten článek číst a ne jen prozápadně komentovat pak bys věděl víc.

   Smazat
  5. 12:06 Pouze a jenom slovíčkaření ,jaký je rozdíl mezi sovětskou a ruskou armádou -ŽÁDNÝ- sovět okupoval nás a rus Krym , žádný rozdíl. A jaké že nám Západ prodává šunty? Mám nové BMW, koupil jsem ho u nás za menší peníze než v Německu. Celou svoji domácnost mám vybavenu Něm .výrobky a nemyslím si ,že to jsou ŠUNTY.Kupuj výrobky RUSKÉ KRETENE, ale nejak si nevzpomínám jaké.

   Smazat
  6. 15:39 Vodku prý dělají dobrou. Já ji teda nepiju, ale říká se to.

   Smazat
  7. 15:44 Máte pravdu,to je tak jediné co je z Ruska dobré. Podle toho se mistní nedožívají ani 65 let.

   Smazat
  8. 16:14
   OVŠEM DÍKY MODIFIKOVANÉ KUKUŘICI SE UASSACKÁ PAKÁŽ RODÍ ROVNOU S ÚMRTÍM LISTEM V PAZOUŘE!!!!!☺

   Smazat
  9. Věra Nedvědilová7. srpna 2018 17:24
   Kdo je (byl) Andrseen?

   Smazat
  10. 17:18 Tyjsi blbej jak ruskrj tank. Díky té modifikované kukuřici se AMIK dožívá o 20 let, o 20let, o 20let- CHÁPEŠ BLBE- NEBO TO MÁM NAPSAT JEŠTĚ STOKRÁT, více jak ten tvuj rus.

   Smazat
  11. 23:12 KDO TO BYL ANDERSON, MILKO

   Smazat
 7. 11:58
  JDI DO PRDELE TY PORNOJANDOVO TVAROHÁČKU!!!!!!!
  uASS OKUPANTI No 1.NEJSOU A NIKDY NEBUDOU KAMARÁDI S ŽÁDNÝM SLUŠNÝM ČECHEM,LEDA S HAVLOPAKÁŽÍ!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 8. Aha, blíží se zas nějaké volby a pan Tichý zas nejspíš bude někam kandidovat. Kampaň začíná.

  OdpovědětSmazat
 9. Volby? Ale kdeže, u nás se pouze souhlasí s nastrčenými ksichty politiků. Podívejte se na kandidáty do senátu. Dejte si tu práci a co s hrůzou zjistíte? Že devadesát procent z nich neznáte, jsou bůhví odkud, na Wikipedii najdete jen profil těch co se snaží udržet si nějaké politické koryto. Za Litoměřicko a Slánsko kandiduje Rath! No, to jsem se zhrozil. Naštěstí tam nevolím. Dokud si násilím, bohužel jinak to v lidské společnosti nechodí, nevezmeme právo vybrat si kandidáty sami, jakkoliv se to bude zdát nemožné, nic se nezmění. Naši kandidáti nám nedávají možnost je poznat. Ať kampaň běží klidně dva roky, ale ať se sejdou lidé, pak obce, města a odsouhlasí si kandidáty vlastní. K čemu jsou politické strany placené státem z našich daní, které vás nakonec stejně zradí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14:07 Nevím, jakou máte povědomost o výběru kandidátů do senátních voleb. Ale vybrat si kandidáta na úrovni obce, města, okresu, atd. můžete už dneska a není třeba k tomu žádné násilí.
   Například pan profesor Gerloch za sebou taky nemá žádnou partaj a přece kandiduje.
   Problém je v tom, že organizace takové kandidatury je ve Vašem modelu velmi náročná. Ale klidně se do toho pusťte. Petr

   Smazat
 10. Jo sám voják v poli. To budou výsledky. Proč se ANS, SPD a další dobroserové nemohou dohodnout na ani jednom bodu a tím na společné kandidátce? V množství je síla.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Protože čím více se jich spojí, tím méně korýtek se každému nabízí.
   A o korýtka přece jde až na prvním místě, ne?

   Smazat
 11. K věci, EU je neřiditelný moloch, není vůbec schopen sebereflekce. Brexit je počátek samorozpadu, stejně jako veliký Řím, podlehl divokým necivilizovaným kmenům. Dnes je pozdé, Čas na kosmetické opravy už minul, navíc je tu nový faktor, nedostatek vody, ten požene Afriku na sever. Dokud se nezjostí, že i Evropa má vody málo.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.