Reklama

středa 26. září 2018

Mladí, vzdělaní Pražané a nevzdělaní, hloupí, staří venkované

Petr Sak
27. 9. 2018
V poslední době se v českém, ale i v evropském veřejném prostoru objevil nový fenomén dělení společnosti, kdy na jedné straně je "mladá vzdělaná“ městská populace a na druhé straně „stará nevzdělaná“ venkovská populace. Toto nálepkování voličů se objevuje po volbách, které dopadnou jinak, než očekávali nositelé tohoto nálepkování. Zvláště intenzivně bylo využíváno v mediální propagandě po prezidentských a parlamentních volbách, ale mezinárodní přesah této nálepky byl vidět i ve Velké Británii po brexitu, kdy politici a novináři tvrdili, že mladí vzdělaní voliči hlasovali pro Evropskou unii a staří nevzdělaní hlasovali pro brexit. Je paradoxem, že za takovým tvrzením je nevzdělanost těchto politiků a novinářů, protože jestliže některá demografická skupina voličů o několik procent se odlišuje od druhé v rozsahu několika procentních bodů, nelze tento rozdíl interpretovat, že jedna skupina volila brexit a druhá setrvání v EU.

Uvnitř politické elity vzniká specifická skupina politiků a úředníků, se shodnými postoji, názory a chováním a s podobnou životní dráhou, která je zakončena jakýmsi inkubátorem tohoto zvláštního typů elitní kariéry. Inkubátor vzniká jako průsečík kabinetů úřadů vlády a ministerstev, sorozovských neziskových organizací a bruselských úřadů. Ministry se stále častěji nestávají politici, kteří mají za sebou politickou kariéru od lokální po vrcholnou politiku, ale neznámí úředníci bruselského ražení. Výchozí sociální základnou tohoto typu probruselského byrokratického politika je normalizační či transformační generace. (Sak, 2016). Ilustrací takovéhoto typu „vzdělaného“ mladého probruselského byrokrata je ministryně, která si plete 1. a 2. světovou válku a v České televizi, 7.3.2018 tvrdila: „že bez Evropské unie bychom nebyli vůbec nic a konečně by si to měli všichni uvědomit“.

Ze sociologických výzkumů, které jsem prováděl po desetiletí vím, že Pražané se naprosto odlišují od zbytku populace, sociologicky existuje Praha a Česko.

V české společnosti měla vzdělanost vysokou prestiž již z dob Rakouska-Uherska. Ve výzkumech prestiže povolání zaujímali v žebříčcích prestiže povolání učitelé základních, středních a vysokých škol přední místa. I proto nejen stoupenci, ale i odpůrci profesora Drahoše uznávali jako jeho nezpochybnitelnou přednost vzdělanost, kterou odvozovali od jeho titulu vysokoškolského profesora. To souvisí s poněkud konzervativním přístupem české společnosti k titulům, které však mají odlišný charakter.

Akademický titul získá absolvent vysoké školy splněním požadavků vysoké školy a závěrečnými státními zkouškami a obvykle bakalářskou či diplomovou prací. Vědeckou hodnost PhD., dříve CSc. a DrSc., získává odborník prokázáním schopností vědecky pracovat a publikovanými výsledky své vědecké práce. Docent a profesor jsou vědecko pedagogické hodnosti a získává je pedagogický pracovník s prokázanými a publikovanými vědeckými výsledky. Docent při habilitaci obhajuje habilitační práci, která má být originálním výstupem jeho vědecké práce a dokládat její potřebnou úroveň. Dále existuje habilitační řízení umělecké, v němž jde o propojení umělecké a pedagogické činnosti.

Ovšem poněkud kacířsky tvrdím, že ani jeden titul není titulem vzdělanosti, jinými slovy žádný z těchto titulů negarantuje vzdělanost jeho nositele, a to dokonce ani u těch, kteří poctivě studovali a napsali sami svou diplomovou či disertační práci. Všechny uvedené tituly se získávají v rámci konkrétní vědní disciplíny Degradace vzdělání v posledních třech desetiletích je mimo jiné důsledkem zdůraznění jeho funkce přípravy na výkon profese a potlačení ostatních funkcí vzdělání. Ostatně stávající ministr školství ještě ve funkci náměstka na semináři k Úmluvě o právech dítěte v Senátu ČR dubnu 2016 v diskusi prohlásil, že vzdělanost je schopnost uplatnit se v praxi. V tom případě nejvzdělanější jsou mafiáni.

Co je tedy vzdělanost? Názory mezi pedagogy se různí a to i mezi jednotlivými pedagogickými směry. Vzpomínám si na bonmot, který říkal v šedesátých letech studentům prof. František Hyhlík: „Vzdělanost je to, co zbyde, když zapomeneme, co jsme se naučili“. Vzdělanost je soubor znalostí a kompetencí, které umožňují člověku rozumět světu kolem sebe, vesmíru, přírodě, společnosti, svému místu v něm a porozumět sám sobě. Vzdělanost je také schopnost poznávat a přenášet do svého života kulturní dědictví lidstva. Vzdělanost člověka se promítá do jeho životních cílů, hodnot a každodenního života. Všechny dimenze světa vnímá i v jejich dynamice, to znamená jejich historii. Svět nelze vnímat staticky a mechanicky, protože bez příčinných souvislostí jdoucích z minulosti do přítomnosti a budoucnosti ho nelze pochopit vůbec. Každý jev, každá entita je provázána s dalšími, protože je součástí dalších systémů a subsystémů, od toho největšího – vesmírů až po ty nejmenší, přičemž mají odlišný charakter. Nevzdělanost znamená nevnímat tyto souvislosti a historickou příčinnou souvislost. Součástí vzdělanosti jsou i kompetence týkající se intelektu, lidského myšlení. Kritická analýza, výroková logika jsou nezbytnou součástí vzdělanosti. Vzdělanost není slovníková znalost jednotlivých témat, ale schopnost vnímat jevy v souvislostech a v kontextu.

Tituly dokládají splnění podmínek k jeho dosažení v daném oboru, vědní disciplíně. Vraťme se k příkladu prof. Jiřího Drahoše, který vystudoval fyzikální chemii a habilitoval se v oboru chemické inženýrství. Zde je zřejmě plně kompetentní, ale z těchto titulů nelze vyvodit, že je vzdělaný. Již ve 20.století se objevil pojem fachidiot, což označuje vysoce kvalifikovaného, specializovaného odborníka, který postrádá znalosti mimo svůj obor a proto jeho soudy a názory mimo vlastní obor jsou často nesprávné, naivní a nekompetentní. Při studiu medicíny získávají studenti znalosti o lidském těle, jeho částech, funkcích jednotlivých orgánů, což je jistě segment tvořící vzdělanost, ale není to vzdělanost celá. Mezi lékaři byly známé osobnosti, které budily respekt nejen odbornými kvalitami, ale svým celkovým rozhledem, kulturností a vzdělaností. To vše však byla přidaná hodnota jejich vzdělávacích a kulturních aktivit. Ke vzdělanosti dospíváme přesahem z jednoho vědního oboru a celoživotním formálním, neformálním a informálním vzděláváním v procesu celoživotního učení. Při posuzování rozhovorů, vystoupení a diskusí prezidentských kandidátů jsem takto pojatou vzdělanost u prof.Jiřího Drahoše příliš nenacházel.

Zvláštním fenoménem je selský rozum, který je dáván do protikladu se vzdělaností získanou vlastnictvím vysokoškolského diplomu. Selský rozum je výsledkem sociální evoluce. Od dob neolitické revoluce člověk není pouze pasivně závislý na přírodě, ale svou aktivitou se stává partnerem přírodních procesů. Snaží se přírodě rozumět, předvídat její proměnu a na základě chápání přírody v jejích proměnách provádí svou zemědělskou činnost. Porozumět přírodě a být s ní v harmonii byla otázka přežití, protože ona s ním nediskutovala, ale poskytovala mu tvrdou zpětnou vazbu. Zvolení optimálního termínu k setí určovalo velikost sklizně. Selský rozum nejsou jen po generace získávané a předávané zkušenosti. Selský rozum je také způsob myšlení, který stojí na faktických základech a počítá s tvrdou zpětnou vazbou za každou chybu. Vzdělaní mladí v městech tuto tvrdou zpětnou vazbu nemají. Na ministerských úřadech za jakoukoliv chybu neplatí, za tyto chyby platí národ. Jakou vzdělanost a kompetenci vůči vzdělávacím procesům má ministryně školství s diplomem z právnické fakulty. Vzhledem k vzdělávacímu systému je její vzdělanost mizivá, ale navíc oproti starým hloupým venkovanům u ní absentuje selský rozum. Dopady jejích rozhodnutí a voluntaristického působení na vzdělanost národa jsou srovnatelné se zavřením vysokých škol v protektorátu a důvěra ve financování sportu se posunula k nule. Zpětná vazba, odpovědnost, je oproti starým hloupým venkovanům nulová, respektive odpovědnost je politická což je synonymum pro nulovou trestní odpovědnost. Politická odpovědnost tak vlastně není žádnou odpovědností, ale ochranou. V praxi to znamená, že z ministerské pozice přejde do parlamentu.

Od mladých vzdělaných Pražanů a starých nevzdělaných venkovanů se přesuňme k entitě Praha. Praha má historicky vzniklou zvláštní funkci v rámci českého národa a české státnosti. Zajímavý je reálný vztah Prahy a zbytku Česka. V Praze kázal Jan Hus, zde se na univerzitě se tvořilo duchovní a intelektuální jádro evropské reformace. Ovšem Jan Hus nebyl Pražák, do Prahy přišel z toho hloupého venkova. Reformaci dovršil Jan Amos Komenský také hloupý venkovan. Ani jeden z nejvýznamnějších českých a moravských skladatelů B. Smetana, A. Dvořák a L.Janáček se nenarodil v Praze. Nejvýznamnější osobnosti vzniku Československa T.G.Masaryk, E.Beneš, A. Rašín, K. Kramář a A. Švehla mají také původ na hloupém venkově. Hlavním protagonistou února 1948 byl opět venkovan K.Gottwald a Pražského jara charismatický Slovák A.Dubček. Z československých a českých prezidentů pouze Václav Havel a Václav Klaus byli Pražáky. Sledujeme – li původ významných kulturních a vědeckých osobností zjistíme, že významný podíl jich nepochází z Prahy. Ten podíl je překvapivě vysoký vzhledem k tomu, že děti v Praze měly a mají daleko lepší objektivní podmínky ke svému intelektuálnímu a uměleckému rozvoji. To platí i o sportovcích. Kolik současných špičkových tenistek pochází z Prahy?

Česká kotlina historicky zásobuje Prahu mladými talenty, mozky a v Praze dochází k završení jejich vzdělanosti a rozvoje talentu. V Praze staví na základu selského myšlení a autenticity. Na českém venkově v národním obrození vznikal s pomocí venkovských farářů a venkovských učitelů podivuhodný životní styl, bydlení s knihou a život malých společenství inspirovaných hudbou, zpěvem, divadlem a spolky. Tento životní styl s aktuálními modifikacemi vydržel až do roku 1990.

V Praze vznikla Charta 1977 a byla podepsána Anticharta. Vůbec není překvapivé, že mezi nejvýraznějšími představiteli tzv. Pražské kavárny a kritiky hloupého venkova jsou signatáři Anticharty (např.Z.Svěrák) a naplněním absurdity odkazu Václava Havla je signatářka Anticharty Dagmar Veškrnová-Havlová kšeftováním s lavičkami Václava Havla.

Pražany naplněné Václavské, resp. Staroměstské nám. manifestovalo podporu Hitlerovi, v únoru 1948 K.Gottwaldovi, v květnu 1945 zde došlo k Pražskému povstání,v srpnu 1968 se postavilo ruským tankům, v listopadu 1989 protestovalo proti „ubití“ studenta Jana Šmída brutální totalitní policii. V Praze rozhodli o vnucení zemědělských družstev venkovu a o čtyřicet let později opět v Praze rozhodli o rozbití družstev, které mezitím dosáhly v Československu soběstačnosti v kvalitních potravinách. V Praze se často rozhoduje o venkovu ve stylu o nás bez nás. Když se zahledíme do minulosti, jakoby se vynořovaly dvě Prahy a dvě tváře Prahy existují i dnes, i když žijeme v mediální době, kdy se zdá se, že existuje pouze realita, kterou konstruuje Česká televize. Ta lepší tvář Prahy je tvořena talentovanými hloupými venkovany, kteří Prahu neustále obrozují duchovně, intelektuálně, umělecky a selským rozumem. Praha a český venkov jsou magicky propojeni a žijí ve funkční symbióze. Ta hloupá tvář Prahy, opakovaně poklonkuje a slouží měnícím se pánům, které nachází v zahraničí a pohrdá hloupým venkovem. Intelektuálně častý typ Pražana je člověk, který selským rozumem již nedisponuje, ke vzdělanosti ještě nedospěl a tak uvízl ve stavu polovzdělance, kterého také charakterizuje nedostatek pokory a skromnosti, arogance, netolerance a primitivní černobíle vidění světa. Neautenticita limituje také jeho myšlenkové operace a tak je mnohem snázeji manipulovatelný a snadněji se stává součástí davu vytvořeného na základě primitivních černobílých hesel.

97 komentářů :

 1. Vzdelanie ani mladosť ešte nikomu rozumu nedodali. Komu není zhůry dáno, v apatéce nekoupí, že?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Když si přečtu vaše příspěvky, je mi to hned jasné

   Smazat
  2. Ono se stačí podívat, koho např. ti "inteligenti" volí v Praze. Je to svoloč jak partajnická, tak voličská. Ještě klika, že k volbám jdou po celé republice. Kdyby rozhodla Praha a města, tak jsme totálně v řiti a zavaleni "syrskými sirotky".

   Smazat
  3. My, kteří jsme pražáci od přirození a stále tu, přes všechny krndy, dolínky nebo obvzlášť nesnesitelné hudečky (nemluvím o napouštěčích veoliáckých exkrementů do vodovodu, jako mgor lacina, to je obvodní úroveň) vytrváváme, protože máme město rádi a stále nám cosi připomíná, na tyto kydy snad ani nemůžeme reagovat.
   Sociolog!
   Výzkumy!

   Jako bychom nepamatovali příliv nových teflonových košťat z Frýdku a Místku od roku 91 a naopak dojíždění pražských profíků do Opavy a jiných děr kvůli získání papíru z tamní "univerzity", ke kterému se v Praze nebylo možno dostat (jen rodinky rodinkám).

   Po řadu generací usedlí pražáci proti tomu odešli na ten venkov, neboť videli nikdy neubývající množství polétavého prachu, které s hudečky a krndami jen přibývalo.

   Co nikdo nepochopil, je že Pavel Bém pražák byl a městu rozuměl. Kořán taky, takže si jako první věc v družbě s Hamburkem nechal vyprojektovat S-Bahn v kolejišti ČSD.
   Ostatní jen blbě kecali.

   Něco, co Praha zoufale potřebuje, ale přes penty a subterry nikdy nedosáhne. Plochy patřící dráze se prodají developerům a pak S-Bahn jedině v tunelech. Tuneláři s tím dávno dopředu počítají.

   Stejně jako politici, skupující městské pozemky zrušených seřazovacích a nákladových nádraží.
   Zavírá je někdo?

   My, kteří si Prahu pamatujeme jako tisíciletou dámu, do míst jako Nerudovka, Královská cesta a Staromák raději nechodíme. Navštěvujeme přežívající parky a posloucháme ptáky.
   Ti byli posledními obyvateli i v Babylonu.
   Podle církevních autorů.

   Smazat
  4. Na to kolika tituli se můžete "honosit", doc. PhDr. Petr Sak, CSc., Masarykova univerzita atd.
   Velmi rozumně napsaný, mnou pochvalně ohodnocený článek pane původem z Kladna. Díky MUDr. Ivane Davide, CSc!

   Zdraví původně mechanik NC strojů z venkova Ramón

   Smazat
  5. Vydíte strojař TITULY oprava!

   Smazat
  6. Jsem již ztracen VIDÍTE!

   Ramón

   Smazat
  7. Výborně vystiženo. K výčtu venkovanů bych doplnil ještě Palackého a ti studenti se jmenovali
   Martinové Šmídové (byli dva, téhož jména a ročníku).
   Jana Šmidová se jmenovala matka jednoho nich.

   Smazat
  8. Poznámka k 12:20. Pokud bych měl doplnit další "hloupé" venkovany, tak je to např. čtvrtý z našich slavných skladatelů Buhuslav Martinů, nejslavnější spisovatel Karel Čapek nebo nejvýznamnější český vědec Jan Evangelista Purkyně.

   Smazat
 2. No jo tak ať si ty rádoby elity volí taky takoví volové. Lůza, xenofobové, rasisté a Putinovi agenti je volit nemůžou.

  OdpovědětSmazat
 3. Děkuji za skvělou analýzu. Přesně tak to vnímám, ale Vy to dokážete jasně, pregnantně vyjádřit.

  Jak to řekl obdivuhodný dr. F. Koukolík - Pro úspěšné studium na VŠ je potřeba nejméně IQ 120, 2/3 vysokoškolských studentů IQ 120 nedosahuje. Proto je tolik kulturních antropologů, ale chybí dobří řemeslníci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dalsi druh teroru tentokrat ideologickeho...Mimo rasovy, diskriminacni , ekonomicky a mnoho dalsich..
   A prechytrali idioti , kteri si vycetli z knih to, co jini zase slyseli nebo vycetli pred nimi a zapsali
   a pak jesitne se predvadeji na katedrach s tou stokrat omletou ideologii o spaseni vseho vzdelanim...je to porad dokola....
   jedina slavna veta je tusim ze Svejka ze :
   Inteligent se vzdycky VOHNE !!
   A to vidime vsude ve svete a kult a oslavy vedy vsecko pak dokonci totalnim znicenim sveta ..

   Smazat
  2. 0:14 - že nedosahuje IQ 120 .. to jste vzal kde, vy intelektuální mastodonte? Dnešní mládež je na tom PODSTATNĚ lépe, než jejich rodiče s mozkem vymletým bolševickou propagandou.

   Smazat
  3. odpoveď pre anonymný z 27. září 2018 6:10

   vážený, trepete hlúposti

   vzdelávanie bolo lepšie počas socializmu, ako teraz. To nemá s bolševickou propagandou nič spoločné. Ani IQ nemá priamu koreláciu s ideológiou.
   Ide o to, či si svoj mozog trénujete a tak rozvíjate svoje myslenie a intelekt.
   Dovolím si tvrdiť, že počas socializmu ľudia viac chápali ako ich "socialistické elity" klamali, ako teraz.
   Teraz máte ohlúpnuté stádo, ktoré je naučené pozerať televízor a veriť žvástom a manipuláciam.
   Počas socializmu boli ľudia omnoho viac skeptickí voči vrchnosti, ako teraz voči "politikom".

   Takže vážený, trepete, nechápete súvislosti, nevidíte do problému. Mal ste sa v škole viac učiť a viac rozmýšlať. Takto váš intelekt zakrnel a ostal ste hlupákom, ktorý keď nemá argumenty a nechápe tému, tak nadáva na komunistov.

   Smazat
  4. V dobách, kdy Evropa rostla a začala něco znamenat, bylo vysoké učení vyhrazeno všeho schopným, práce se štítícím theologům, kterým byl nařízen přísný celibát, aby se "ynteligenti" namyšlení na vědomost kolik andělů může tančit na špičce jehly, dokonalou znalosti Pekla a katolické démonologie a specialistů na boj proti kacířství, zejména proti svobodnému myšlení a myšlení mimo bruselský, pardon, mimo římský otcovský diktát. Každý měl demokratickou volbu mez katolictvím a hranicí... a ženské drželo na uzdě Kladivo na čarodějnice.

   Ten celibát byl nařízen proto, aby se takoví špičkoví odborníci NEPŘEMNOŽILI a aby bohatství plynoucí do ciziny z jejich "bohulibé práce" nerušeně plynulo do ciziny nezmenšené o nároky dědiců z řad legálního potomstva.

   Vzhledem k četnosti otitulované naduté hlouposti v České kotlince mám podezření, že tito "sluhové boží" nadělali BASTARDŮ A BASTARDEK... a venkované je podle selského rozumu vykopávali a vykopávají ze vsi - do Brna a do Prahy, do Vidně a dnes do Brusele - odkud mohou škodit a škodí, bez rozdílu všem.

   Smazat
  5. Blbeček trolíček 6:06 Blbcovi je všetko jasné hneď, že?

   Smazat
  6. Janka 11:20 do paroma, niečo k téme by něbolo? Lebo sa utroličkujetě, ako ta Magda Vašáryova, čo jej jeblo vo Vídni a pozbylo len troličkovať a troličkovat z Bratislavy hybaj do Prahy a zpeť!

   Jožo Vyrážka

   Smazat
 4. V prezidentském klání mne velmi šokoval pan Pavlica, kterého jsem doposud vnímal jako geniálního hudebníka, když kritériem pro prezidentský post bylo podle něj to, že kandidát vyskočí na pódium a "zajódluje". Zesměšňoval zdravotní handicap současného pana prezidenta. Bylo hrozné až hrozivé, jak se smáli všichni zúčastnění.
  https://www.youtube.com/watch?v=xkGS4HloRrQ

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pavlica měl čistou pravdu. Invalida ve všech směrech nepatří do čela státu. To už tam můžeme mít rovnou osla.

   Smazat
  2. 6,50
   Tak se nám představ, ať víme, komu to máme příště hodit.

   Smazat
  3. Pavlica je muzikant a to je tak asi vše. Jinak by věděl, že se nemyslí hlasivkami, bachorem, zdravými nohami a plícemi... ALE ŽE SE MYSLÍ MOZKEM!

   Takže Pavlica holt presidentu Zemanovi závidí jeho výkonný mozek - ale stydí se to říci, aby lidem nedošlo, že v tom svém nemá dost místa ani na kvalitní jódlování. A to je tak nechytrý, že mu nedošlo, že jódlování zůstalo od rozpadu Rakousko-Uherska mimo území našeho státu. Ať jde do Tyrol vyučovat to jódlování, ... Pavlica.

   Smazat
  4. Blbeček trolíček 6:50 Povedal by si to ak Rooseveltovi?

   Smazat
  5. Aj Janka 11:21 do paroma, niečo k téme by něbolo? Lebo sa utroličkujetě, ako ta Magda Vašáryova, čo jej jeblo vo Vídni a pozbylo len troličkovať a troličkovat z Bratislavy hybaj do Prahy a zpeť!

   Jožo Vyrážka

   Smazat
  6. 11.21 Jano, obávám se, že by mu řekl, ovšem až poté co by si ověřil, že nemá na invalidním vozíku kulovnici...

   Smazat
  7. 11:21 - Roosevelt nebyl invalida. Nepochcával se jako někdo, nebyl vulgární, měl vybrané chování, takže neprděl na veřejnosti jako někdo, byl vždy dobře upraven a jeho intelekt vysoce převyšoval ostatní. Roosevelt byl zosobněním důstojnosti, vysoce respektované až tak, že byl zvolen na mnohem delší období než osm let. Tento velký muž se výrazně odlišuje od individuí typu Zeman, Babiš, Putin, Asad... tupé sračky, co dovedou posílat na smrt jiné lidi, uslintané, zákeřné, špinavé zrůdy.

   Smazat
  8. 19.01 Roosevelt věděl předem o Japonském útoku na Pearl Harbour, který mimochodem poamericku VYPROVOKOVAL tzv. sankcemi na Japonské císařství - pokud by de facto nekapitulovalo. Věděl předem o útoku a nezabránil mu, protože by jinak Američany, po zkušenostech s První světovou, nevyloupl z pacifismu a nedonutil je ke vstupu do Druhé světové. Tak jim nechal exemplárně nakopat zadky. USAci se nakakali, zavřeli Američany s japonskými geny do fofrem zřízených koncentračních táborů... a Roosevelt je měl, kde je chtěl mít.

   Od velkých mužů, jako jsou Zeman, Babiš, Putin, nebo Beneš je doopravdy mimo. Byl vzděláním námořní důstojník z oligarchické rodiny, jako byl námořní důstojník i Heydrich například. Námořnictvo poskytovalo důstojníkům VZDĚLÁNÍ A VÝCVIK. Armády poskytují výcvik a v nezbytném rozsahu i vzdělání.

   Smazat
  9. Jak to měl Roosevelt s rodinným životem? Stačila mu jedna ložnice?

   Smazat
  10. 19:01 Přesně! Zkrátka rudoprdi ... od F73 po A52.

   Smazat
  11. Pánové 27.9. 19:01 ÷ 28.9. 18:50 jsou skutečný výkvět Pražské kavárny a jako její reprezentanti ji dělají dobrou reklamu. Jen tak dál...

   Smazat
  12. 22.10 to jete trefil !!!😂😂😂

   Smazat
 5. Sic v něčem s autorem souhlasím, musím se jako rodilý pražák ohradit proti jeho stereotypu o pražácích a Praze, o nás bez nás atd. Kdyby byla přesunuta sídla výkonné a ekonomické moci třeba do Kroměříže, omílali by se kroměřížané. Vždyť většina těch machiavelistických vejlupků v politice právě pochází z jiných částí republiky. Kalousek, Sobotka, Langer, Poche, Hamáček, Babiš...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. P.S. Ještě doporučuji prostudovat "Teorii nevzdělanosti" od Liessmanna, kde postihuje dnešní problém se vzděláním a unikátní esej od neznámého autora o "Fantómové inteligenci"
   http://m.leva-net.webnode.cz/products/frontovi-idioti-a-fantomova-inteligencia/

   Smazat
  2. No, kdysi jsem říkával: "Co pražák, to zloděj".
   Ne že by se ti pražáci změnili, ale dnes k nim přibyli brňáci, budějovičáci, plzeňáci,...
   Tak že dnes to nazývám syndromem velkých měst.
   Tak jako naši národní buditelé hledali kořeny národního jazyka na venkově, by měli osvícení politikové hledat na tom venkově poslední zbytky vrozené inteligence.

   Smazat
  3. oba jste zajordánští .ůráci

   Smazat
  4. Jasněě - takže těžké yntelechtuály hledejme na vesnicích. Zeman tak vypadá

   Smazat
  5. 6,11
   Intelektuály bych tam až tolik nehledal. Ale zdravý selský rozum se tu ještě najít dá. A já jsem nepsal a inteligenci získané, ale vrozené. To, že se někdo nepyšní titulem totiž ještě neznamená, že musí být hlupákem.

   Smazat
  6. 5.34 Neměl jste se ubytovávat v Hotelu Tichý v republice Žižkov, ani se potulovat po Perlovce, pane Hričáku.

   Smazat
  7. Hricáče, jsem rád, že se Sakem (nebo Tříčtvrťákem) obýváte vesnici o dvou chaloupkách.
   Nebo jedné, jako Křemílek s Vochomůrkou?

   Že ste to s tou zlodějnou nepochopil je proto, že ste nemusel do Velký války.
   Můj děda pak jezdil u Skorkovskejch s dieslem, a co nebylo přidělaný, hned hodil na korbu.
   Dlouho jsme pak měli topaty s vyraženým DP a hydraulickej zvedák Weaver z jedněch vládních garáží.

   Lidi po tom, co museli brodit v kulometnym ohni přes Piavu byli odvážnější.
   To právě se odvíjí od té přirozené inteligence.
   Že správně chápete realitu.

   Se vám nestane.

   Smazat
  8. 16.29 BRODIT přes Piavu? Když byla rozvodněná, že strhala nejenom pěchotní lávky? V tom byl průser naší poslední velké ofensivy...

   Smazat
  9. 9,46
   V devadesátých letech, v dobách divoké privatizace, kdykoliv jsem narazil na zloděje, pardon, privatizátora, byl z Prahy. Jenom náhoda?
   Ono to mělo svojí logiku. V dobách socialismu mělo spousta státních podniků ředitelství v Praze. Tak že když se začal rozkrádat majetek, byli lidi z vedení první u zdroje informací jako první. Filiálky těchto firem, podniková rekreační zařízení a spousta dalšího majetku se těmto individuím zadrhlo za nehty. Na Šumavě takhle dopadla spousta objektů. Smutné na tom bylo to, že tihle zlatokopové na v těchto zařízeních, narychlo předělaných na hotely a penziony, sami nepracovali. Za tučné nájemné je většinou pronajímali místním a ti pak museli makat, jako barevní, aby nakrmili vlastníka, utáhli provoz a něco jim zbylo pro ty, kteří tam makali. Když se jim náhodou trochu zadařilo, vlastník pružně zvedl nájem.
   Prostě samé super zkušenosti s pražákama.

   Smazat
  10. Pane Vláďo H. mohu jenom souhlasit Pražák Ing. Vopelka se po r.1990, zmocnil nádherného kulturního střediska Zahražany, kde jsem prožil spoustu krásného, volného života (kavárna, vinárna, restaurace, kino, samoobsluha, mnoho plesových sálů). To samé obch. dům Rozvoj atd.

   Malá privatizace, okupovali pražáci, dostali se k úvěrům (záhadně?). Tento vykuk shrábl 70 milionový úvěr zastavil Zahražany, za ně zaplatil městu 30 milionů. Ustanovil ředitele, tomu dal 5 milionů na vybavení. Shrábl zbytek peněz ze 70 milionů tj. 35 milionů a již ho zde nikdo nespatřil. "Obnovoval" další regionální město po celé ČR po svém!

   Do pěti let byla ze Zahražan i Rozvoje ruina, Banky vlastníci zkrachovaly. A dnes na náklady města (demolice), máme místo Zahražan holou pláň.

   Děkujeme, pražáci odejděte!

   Pražáku, běž domů Ivane! (Kočárníku a spol.).


   Ramón

   Smazat
  11. Mě na tom asi nejvíc sralo, že si o nás, venkovanech mysleli, že jsme všichni úplní debilové. Neměli jsme takové možnosti. Scházely nám informace, známosti, protekce v bankách i na ministerstvech. To a ne nedostatek schopností z nás dělalo lidi druhé kategorie a "hlupáky", jak se nám většina pražáků snaží dodnes podsouvat. Proto mám dodnes k pražákům averzi, i když připouštím, že se k nim připojili i obyvatelé dalších velkých měst.
   Další věc, která mne neskutečně sere, je přerozdělování daní. Žiji v obci s cca 1300 obyvateli.Na hlavu nám vychází cca 15 tisíc ročně. Pražáci mají víc, jak dvojnásobek. U nás se natáhne kilometr kanalizace a napojíme na ní 40-50 baráků s nějakými dvěma stovkami obyvatel. V Praze na ten samý kilometr napojí desetkrát tolik lidí. To samé se týká dopravní obslužnosti a dalších služeb garantovaných obcemi. Přesto berou dvakrát tolik. Jediné, co se jim daří, tak je krást ve velkém.

   Smazat
 6. Kdyby byl vyhral Drahos, tak bychom patrili na zapad a misto "kyslíku" by se rikalo "oxík".

  OdpovědětSmazat
 7. No, ono je vzdělání a "vzdělání", že? Z blba udělá škola pouze blba s titulem. Stále častěji se setkávám s lidmi, kteří si titul vyseděli svou vytrvalostí. Tak dlouho "studovali", až jim to ti kantoři raději dali. Aby se jich už zbavili. Když se pak s takovými lidmi potkáte, žasnete nad tím, co všechno může vyprodukovat naše školství. A to už se vůbec nezmiňuji o koupených titulech.
  Kdysi býval titul vysokým předpokladem skutečné inteligence. Dnes maximálně velmi vysokého sebevědomí a přesvědčení o vlastní neomylnosti. A jedna životní zkušenost. Inteligentní člověk alespoň občas o sobě zapochybuje. "Nemohl jsem to udělat jinak a lépe?"
  Jenom naprostý debil si je jistý vždy sám sebou. Přesvědčen o své vlastní neomylnosti s názorovými oponenty nediskutuje. Bohatě tak naplňuje ono okřídlené "Přesvědčeného nepřesvědčíš".
  Zhusta jsou takovými "Yntelygenty" nazýváni jejich názoroví odpůrci debily, ruskými troly, nebo rovnou fašisty.
  Zatím máme štěstí, že nemají možnost selekce. Ale ani to nemusí trvat věčně. Jak ukazuje historie, Hitler našel způsob jak dosáhnout názorové jednoty.

  OdpovědětSmazat
 8. jenom křovák může plácat takové nesmysly. V Praze žije cca třicet procent naplavenin všech věkových kategorií. Jen mladý negramotný sedlák může přijít s tak stupidním názorem. je to provokace vobřezanýho pitomce.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 6:00 souhlas

   Smazat
  2. Blbeček trolíček, stačilo by čítať s pochopením.
   Nejde o to, koľko ľudí z mimo Prahy v nej žije, ale o to, že osobnosti národa pochádzali z veľkej väčšiny mimo Prahy. Čo bráni rodeným pražákom, aby sa tými osobnosťami stali?

   Smazat
  3. Janka 11:46 takto sa mi páčitě! Súhlas.

   Jožo Vyrážka

   Smazat
  4. 11:46
   Nič, stará oškrda.
   Oni vesměs osobnostmi jsou.
   Proto se neperou se slovenskými a slezskými nálety.

   Jsem ostatně měl slezskou asistentku, která brzy pochopila že to nejcennější, zlatou p. stále nosí s sebou a naučila se ji virtuózně používat.

   Byla velmi oblíbená a pro mě zdroj kšeftů.
   Musel sem za to občas vypiť (půl lahve kvitu, fifty fifty) a podať psychoanálitický rozbor.
   Vcelku se to vyplatilo, navíc férová a života znalá osoba.
   Chybí mi.

   Nejsem tupý lokálpatriot.

   Smazat
  5. 11:46
   Nič, stará oškrda.
   Oni vesměs osobnostmi jsou.
   Proto se neperou se slovenskými a slezskými nálety.

   Jsem ostatně měl slezskou asistentku, která brzy pochopila že to nejcennější, zlatou p. stále nosí s sebou a naučila se ji virtuózně používat.

   Byla velmi oblíbená a pro mě zdroj kšeftů.
   Musel sem za to občas vypiť (půl lahve kvitu, fifty fifty) a podať psychoanálitický rozbor.
   Vcelku se to vyplatilo, navíc férová a života znalá osoba.
   Chybí mi.

   Nejsem tupý lokálpatriot.

   Smazat
 9. I blb, když si sáhne na rozpálená kamna ví, že podruhé se jim má raději vyhnout. Jak nazvat ty, kteří přes zjevné a neřešitelné problémy s migranty v zemích na západ od nás, stále trvají na jejich dovozu i k nám?
  Navíc, každého, kdo vysloví obavy z možného, okamžitě označí za nevzdělaného hlupáka.
  A nyní si může každý udělat obrázek o tom, kde je ona skutečná inteligence. Ve městech, které setrvale volí proevropské a proimigrační politiky, nebo na venkově, který dává přednost těm opatrným, chcete li populistickým a protiimigračním.
  Původně skvělá myšlenka Evropské unie se zvrhla v myšlenku kořidtnického způsobu zacházení priviligovaných k těm ostatním. Nerovnost západu vůči východu je víc než očividná.

  OdpovědětSmazat
 10. Tlachy o tom, že Zemana volí nevzdělaný venkov šíří pár zaostalých lidí z Prahy, kteří si vylévají vztek a hledají viníka svých bolestí tam, kde z jednoho prostého důvodu není- česká vesnice nemá procentickou volební kapacitu cokoliv výrazněji ve volbách v ČR ovlivnit. Kdo není naprostý idiot, ten si to jednoduše dohledá v datech třeba u Českého statistického úřadu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jak říkával můj děda "Vzdělaný neznamená moudrý". Teď je u nás tolik placených vysokých škol že je obdivuhodné že se našlo tolik vysokoškolských profesorů. Totální degradace školského systému.

   Smazat
 11. "Intelektuálně častý typ Pražana je člověk, který selským rozumem již nedisponuje, ke vzdělanosti ještě nedospěl a tak uvízl ve stavu polovzdělance, kterého také charakterizuje nedostatek pokory a skromnosti, arogance, netolerance a primitivní černobíle vidění světa."

  Dosti přesná charakteristika určité sociálně ekonomické skupiny, která se vytvořila zejména v Praze, ale i v jiných velkých městech.
  Na ničem nezaložené přehnané sebevědomí, absolutní nedostatek sebereflexe, arogance, hloupost a skutečná nevzdělanost, když jim opravdové vzdělání samozřejmě různé obskurní rádoby SŠ a VŠ dát ani nemohly.
  Protože jim ovšem zbytek republiky, který Prahy živí zajišťuje nadstandardní příjmy, cítí se jako mistři světa.
  A když třeba volby nedopadnou podle jejich představ, začnou vykřikovat své mantry o tom, jak jsou oni chytří a ty ostatní blbí, ale že bohužel těch blbých má být více, tak je holt přehlasovali a to by přece nemělo platit, když ti chytří jsou právě jen oni...
  Heriot.

  OdpovědětSmazat
 12. "V české společnosti měla vzdělanost vysokou prestiž již z dob Rakouska-Uherska."

  A tato prestiž pokračovala i ve vzdělanosti za socíku, kdy Češi právě díky této vzdělaností patřili ke špičkám emigrace, ať již v Kanadě, USA, Německu a jinde. To je fakt, který nikdo nikdy nemůže vyvrátit. Od dob, kdy se československé školství svojí kvalitou uvádělo jako příklad, spolu se školami německými a japonskými, kvalitního školství např. v Kanadě, se různým "reformátorům" typu Buzková, Valachová a jim rovným, podařilo devastovat toto kdysi kvalitní školství do nynějšího stavu, kdy např. UK a její FSV, pod taktovkou Putnů a Šírů plodí nezaměstnatelné, "genderově vyvážené" blbečky, hodící se tak akorát do parazitujících neziskovek, a Langerův "CEVRO Institut", s jeho "kvalitním pedagogickým sborem", složeným z politických mrtvol a jim podobným "pedagogům", zase plodí různé "politology" a podobné pologramoty s dráty v uších a mozkem v iPhonu. Pozoruhodná je též směsice asi 6 "titulů", který mohou "absolventi" tohoto skvělého vysokoškolského zařízení, jako mnoho podobných v této zemi, odbržet. Typické pro Prahu je však to, že četnost těchto mladých, namachrovaných "vzdělanců" je logicky větší než jinde na venkově.

  OdpovědětSmazat
 13. Dobrý postřeh s tím, že většina úspěšných nejsou Pražáci a jejich potomci. Ovšem teď si myslím, že se to bude obracet, protože už se začíná projevovat jakési dědičné držení lén. Například rod Kroupů, Kolářů apod. Myslím, že teďka už Pražáci pustí nepražáky jenom k obslužným činnostem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zapoměl jste ten nejzkoumpovanější Bendy.

   Smazat
  2. Ještě bych přidal Palouše, Diensbiery, Svobody, atd..

   Smazat
 14. Jo, jo! Není nad pravý selský rozum. A ten budete v Praze těžko hledat...

  OdpovědětSmazat
 15. 8,38
  A nejen v Praze......těch tupounů,vítáčů a sluníčkářů je v ČR něúrekom!

  OdpovědětSmazat
 16. „Jakmile se z mládí začne dělat zásluha, tak je to špatné. Protože každej blbec - starej - byl taky jednou mladej blbec.“

  OdpovědětSmazat
 17. skutočným problémkom - malým - sa stalo to, že nemá kto učiť - tí čo vedia, zarábajú si na chleba inak, a tak nám zo škôl v celej EU vychádzajú - ehm - absolventi,

  OdpovědětSmazat
 18. Chodí sem ukázkový příklad jak kvalitní bylo vzdělání za komoušů. Vyšel ze čtvrté třídy základní školy na Smíchově utek do světa a stal se z něj poradce Trumpety.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9,39
   Máte myslné informace,ten expert na všechno sice vyšel ze 4.třídy,OVŠEM POMOCNÉ ŠKOLY.

   Smazat
  2. Blbeček trolíček 9:39 Nikto nie je zvedavý na tvoje mizerné "vzdelanie".

   Smazat
  3. 11:50 nerev sestričká, nerob nam tuna ostudu! Ved sa nám teraz vedie lepši ako jemu, ako všem týmto závistným a zbabelým čeHúnom! Ked naši dedovia bojovali za Európu,tak ti jejich chujskí dedkovia dýchali kakao aby nemuseli budovat spoločnú budúcnost v ramci kulturných národov lebo rovno sypali piesok do heinkelovských motorov - zbabelci zákerný! Preto my sa im možeme iba smiat dnes a zazpievať si tu našú! - https://www.youtube.com/watch?v=FbKdjzqWIA0

   Smazat
 19. Dobrý den.
  Já s článkem pana docenta Saka souhlasím.
  doc. PhDr. Petr Sak, CSc., narozen 9. dubna 1945 v Kladně.
  Kdo má zájem o cv tak tady: https://www.muni.cz/lide/44077-petr-sak/zivotopis
  Hezký den.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Z Kladna to má 20 minut na Střed.
   Buď pán (to je mužskej v klobouku) nebo docent (vyučenec).
   V roce 45 bylo Kladno revolučním centrem kovozemědělců, dnes je noclehárnou Prahy.
   Taky může bejt, že to znamená docilní.

   Platí tam poloviční činži, takže s platem asistenta a výkonnou manželkou nějak vyjde.
   Nesmí chodit do nočních podniků, aby nepotkal cikánskou ochranku.
   Na to ale steně nemá, tak sedí doma a píše blbosti.

   Smazat
 20. Ve škole se neučí jak rozvíjet lidské schopnosti. Je to víceméně vtloukání informací do hlav.Přitom každý člověk má silné a slabé stránky osobnosti. Za to v čem jsme slabí dostaneme špatnou známku a v čem jsme silný dobrou známku. To vede psychologicky k tomu, že lidé pracují na svých slabinách, kde stejně nikdy zvlášť nevyniknou a silné stránky se stanou průměrný. A důsledek je, že to ještě děti nebaví.

  OdpovědětSmazat
 21. Souhlas se článkem, je pro normálního člověka jaksi samozřejmostí. Vnímám jej jako součást předvolebního boje, kdy se bojuje o naši ohroženou budoucnost státu jako takového. Před volbami, zásadně nesleduji žádné předvolební akce, zdůrazňuji ž á d n é . Protože kdo neví, za ty čtyři roky, potažmo téměř třicet od sametového pšouku, koho zásadně nevolit, tak ten je s prominutím pražák. Asi to hromadné oblbování massmédii a politiky, souvisí s malou mírou sebevědomí nás voličů, což by nás mělo asi urážet.. Bylo by možná potřeba zřídit školu selského rozumu, pro začátek by to stačilo na základních školách, místo inkluze...Aottj.

  OdpovědětSmazat
 22. U Indiánů nevládl náčelník, ale rada starších. Vládla zkušenost. Rada starší věděla, že bezpečí uvnitř kmene, je základem pro bezpečí a prosperitu každého člena. Mladí prostě do toho neměli co kecat. Kdyby to tak bylo u nás tak by si např Piráti ani neprcli a bylo by to dobře. Když kuře poučuje kohouta, tak to nemůže dobře dopadnout.
  Štefan

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Štefan přesně tak a o to vlastně jde řešit důležité věci pomocí referend a proto přemlouvejte všechny co potkáte jak je důležité volit ty co prosadí zákon o referendu.

   Smazat
 23. Drahoš má nesmazatelnou zásluhu na tom, že jeho prostřednictvím se demaskovali všichni, tzv. intelektuálové, kteří se postavili za něj a proti lidem se selským rozumem, kteří volili Zemana. Je to ostuda, že pravice nebyla schopna postavit proti Zemanovi důstojného kandidáta. Drahoš působil, přesně jenom jako člověk, který získal tituly a sám dokázal v přímém přenosu, že mít tituly neznamená mít přirozenou inteligenci. Pamatuji si, že jako studenti medicíny v Hradci Králové v sedmdesátých létech, jsme na povinné přednášky docenta Šimka chodili neradi, ale na dobrovolných přednáškách profesora Peregrína bylo narváno a přitom Šimek byl vedoucí katedry. Lidé sami vycítí, kdo na to má a kdo bohužel i přes veškeré tituly a funkce, bohužel nemá a nebude mít a Drahoš, bohužel.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Prostě ignoranti a nafoukanci volily nafoukance.

   Smazat
  2. Intelektuáli se demaskovali už v ODA.
   Kradli embéčka a nechali po sobě miliónové dluhy.

   Smazat
 24. Samozřejmě je Praha někde úplně jinde. Kdyby celá republika volila tak, jako Praha, tak by byl součástí vlády Kalousek a Piráti, prezidentem by byl Drahoš, vláda by byla silně promigrační (tak jako je promigrační i většina Prahy) a z lodí, které připlouvají z Afriky, by si k nám štědře placené neziskovky navážely tisíce Afričanů. Velice rychle bychom v tomto ohledu doháněli západ a ve všech větších městech by rostly mešity a no-go zóny jako houby po dešti. Kriminalita by časem výrazně stoupla (především pak co se týká znásilnění, prodeje drog, krádeží a loupeží) a začaly by se zde objevovat různé tropické nemoci, podobně jako např. v Německu nebo Itálii. Tak asi takto by to zde vypadalo, kdyby všichni mysleli a volili jako Praha. Naštěstí má zbytek republiky zdravý rozum, takže k uvedenému scénáři snad nikdy nedojde.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naprostý souhlas. Oni jsou v Praze přímo na Václavském náměstí ti uprchlíci už teď a nic jiného nedělají než distribuci drog a násilí. Jenom, jako záhadou s tím nikdo nic nedělá, sem tam se o tom napíše a to je všechno. To, že na nás západ tlačí, aby jsme přijímali uprchlíky, je jenom důkaz toho, že oni už vědí, že mají rozvrácený stát ve kterém už vládnou muslimové a po nás chtějí, aby jsem ten rozvrácený stát měli taky. Prostě když mně chcípla koza, tak sousedovi zákonitě musí chcípnout taky. A to je ten upřímný a nám nakloněný západ, kterému odvádíme ročně 400 miliard korun a od něj v dotacích na cyklostezky, rozhledny, pískoviště a další nesmysly dostaneme 100 miliard. Tedy na členství v EU doplácíme ročně 300 miliardami korun a jásáme jak jsme rádi v EU a jak jsem světoví, tedy ano světoví, ale "blbci".

   Smazat
 25. Bohužel si málo lidí, i z tohoto diskuzního spektra uvědomuje absenci demokracie. Uvedu příklad: představte si, že by měla Praha 6 milionů obyvatel a zbytek republik čtyři miliony. Praha by kdykoliv, ve svém zájmu, přehlasovala zbytek republiky. Co je demokratického na tom, když jedno město ovládá celou společnost. Tak je to kupříkladu v rélu s Evropskou unií. Místo toho aby měl každý členský stát v parlamentu stejný zastupitelů mají jich tam nejvíce nejlidnatější státy. To se pokládá za demokratické. Bohužel jsme pak ovládáni lidnatějšími státy. To je demokracie?!

  Štefan

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. My z alternatívy už dávno vieme, že slovo "demokracia" je dnes synonymom vznikajúcej fašistickej diktatúry.

   Smazat
  2. 11:54 a my normální zas víme, že jsi píča.

   Smazat
  3. 18,50
   Co k tomu dodat? Snad jenom to, že jsem rád, že nejsem "normální" jako ty. U vás v Bohnicích je to asi standard. Ale my, co žijeme mimo ústav se chováme trochu jinak.

   Smazat
 26. Dřív byli staří lidi považování za moudrý se svými životními zkušenostmi a jejich názory za prověřené životem. Dnes jsou považováni za moudré lidi s nijakým přehlehledem a pradlajs zkušenostmi mladí.Já vidím, že mladí jsou stejně manipulováni těmi vychcanými starými, kteří je využívají ke svým cílům. A k tomu přidají jaksi bokem 50 malých 17 letých arabáčků, malou Viki...Nenávidím zneužívání děti k něčím politickým cílům!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Můj šestiletý synovec je mnohem inteligentnější než vy všichni tady a u většiny z vás by hravě zvládl profesi. Téměř všichni mladí jsou na tom mnohem lépe než jejich rodiče, a to nejen inteligenčně, ale hlavně vzdělanostně a celkovým rozhledem. Vše díky novým vzdělávacím možnostem s příchodem západního způsobu výuky. Průměr IQ se v posledních letech zlepšil, ČR se zvedla z 88 za komárů na 93 dnes, a bude to ještě lepší, pokud přijmeme odpovídající počet nových imigrantů z oblastí MIMO EVROPU!

   Smazat
  2. odpoveď pre 18:49

   podla toho ako píšeš, si neuveritelne hlúpy, tak sa nedivím, že pokladáš tvojho 6 ročného synovca za inteligenta. V porovnaní s tebou aj to 6 ročné decko je múdre. Som rád, že si to uvedomuješ a priznávaš

   Smazat
 27. Většina těch lidí co se považují za elitu jsou zdegenerovaní zvrhlý paraziti a z jako takovými na ně platí jen likvidace.

  OdpovědětSmazat
 28. Dobrý den.
  Tak se, prosím, podívejte na to, co zveřejnili v jižních Čechách na Parlamentních listech. Pokud máte silný žaludek, přežijete to.
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Mnichovska-dohoda-Sokujici-VIDEO-Radeji-nesledovat-553156?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku
  Hezký den.

  OdpovědětSmazat
 29. Nádherný článek! Problém ovšem v tom, že když mladý člověk přijde do Prahy, tak se v něm selský rozum ještě nerozvinul a ten zbytek je zlikvidován elitářskými teoriemi. Takže rodilý Pražák-nerovná se "PRAŽÁK". Náš "Pražák" také často pochází z venkova a jak známo "poturčenec horší Turka".

  OdpovědětSmazat
 30. Keby nebol ten hlúpy vidiek, a v mestách by nemali čo do úst, tak asy by tiež inač v mestách uvažovali.

  Napríklad v Prahe a v Bratisleve by v 1989 prebiehala nežná revolúcia, a v Užhorode, a v Mukačeve by prebiehala nežná revolúcia.
  Potom by v Prahe a v Bratislave nechápali že na Podkarpatskej Rusi vyhrali KOMUNISTI, iba v Čechách, a na Slovensku OF a VPN.

  Dnes by ich označovaly za hlúpich Rusnákov, ktorí natruc Prahe volia Komunistov.
  A to iba na Podkarpatskej Rusi, ak by bola súčasťou Československa aj po roku 1989.

  Ale ide oto že po roku 1989 zlikvidovali JRD a ŠM, atím pripravili vidiek o možnosť zamestnania toho vidiečana.
  Naopak v mestách sa obchodné druzstvá sprivatizovali, a príchodom zahraničních reťazcov, tie obchodíky doslova zanikli. A Nezamestnaný vidiečania sa museli presťahovať z chudobného vidieku, kde pozatvárali JRD, obchod, a aj iné vídobytky socializmu, sa museli presťahovať za prácou do veľkých miest, kde našli uplatnenie v priemysle, ale problém je aj v tom že aj ten priemysel sa sprivatizoval, a z veľkej časti sa presunul zo Slovenska do Čiech.
  Nezamestnanosť na Slovensku vzrástla na 7% a v Čechách bola iba na 3%.
  Ak by bolo súčastou Československa Podkarpatská Rus, tak Havel v Užhorode, alebo v Mukačeve by Havel dostal nakladačku, ako ozobračil obyvateľov Podkarpatskej Rusi.

  Potom by koloval vtip, Na Slovensku chceli Havla byť, a na Podkarpatskej Rusi, dostal rovno bitku od miestnych.

  Ako už niekto povedal" Keby bola hospodárska kríza ako v 30 rokoch, tak tí na vidieku si dopestujú, ale v Mestách bude hlad, a obyvatelia budú hladovať, a natom najhoršie bude Mestská chudoba, ktorá si nebude schopná zabezpečiť potraviny alebo dôjde v mestách rabovaniu obchodov a potravinových skladov.

  Alebo ak príjdu voľby, tak potom budeme deliť voličov na zlích, ktorí volili inak ako tí dobrí voliči v Hlavnom meste.

  OdpovědětSmazat
 31. V roce 46 prazaci volili komunisty. Ted zase voli TOP 09, tj. emisary neokonu, Bolseviky v modrem!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V roce 1946 byla v Praze VĚTŠINA pracujících PRAŽANŮ. Tovární dělníci, řemeslníci, zaměstnanci.
   Dnes jsou továrny zlikvidované... starci z Prahy mizí na venkov aby finančně s důchodem vyšli... a nahrazuje je naplavenina ze Slovenska a z celé republiky. Frikulínky a frikulíni... restituentky a restituenti, tvoří většinu Pražáků... A PRAVÍ PRAŽANÉ SE STÁVAJÍ MENŠINOU.

   Smazat
  2. V podstatě s Vaším příspěvkem mohu souhlasit. Avšak, čechopražský termín"naplavenina",výrazným způsobem snižuje vzdělanostní průměr, každého pražáka s inteligencí, aspoň průměrného foxteriéra. Tento pražák nemá rád českou republiku, neboť si neuvědomuje, že nejsou jen naplaveniny a blata v okolí Prahy, ale především Čechy, Morava a Slezsko se svým intelektuálním potenciálem, dodávajícímu hlavnímu městu úroveň české republiky. Jinak ok. Slezan

   Smazat
  3. Pražáci byli u každé změny. Nejdříve nám naordinovali komunismus a když jsme na venkově z něj dokázali vytvořit vcelku rentabilní a sociálně snesitelný systém, změnili výhybku a vrátili nás do kapitalismu. Bohužel, až do toho z devatenáctého století. Ale sami, jak se zdá, ustrnuli v socialismu. Maká na ně polovina republiky a to za výrazně nižší mzdy, než si dopřávají oni sami.
   A když pak ještě slyším, jak my jsme hloupí a oni geniální, mám nutkavý pocit některému z nich rozbít hubu.

   Smazat
 32. Uci se na universitach "vsechno" podstatne?

  OdpovědětSmazat
 33. Pražákům by měl někdo vyndat ten natřesený polštář. Místo současných daní by si měl magistrát vystačit s polovinou, jako řadové obce. "Investoři", kteří brečí, že nemají lidi, by měli postavit své montovny přímo v Praze. Tam je lidí víc, než dost. Rád bych totiž znal politický názor pražáků, kdyby většina musela makat za 20 brutto na tři směny.
  Sytý hladovému nevěří. Nevěřím tomu, že by smýšleli jinak, než ti "hlupáci" z venkova, kdyby museli žít ve stejných podmínkách.
  Všichni podle jedné laťky.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.