Reklama

.

.

pátek 28. září 2018

Svoboda slova není pro každého?


Ivan David
28. 9. 2018      (text vystoupení na semináři "Svoboda projevu a právo občana na pravdu" v Poslanecké sněmovně P ČR 10. 9. 2018 ZDE)
Americký matematik Norbert Wiener, který je pokládán za zakladatele kybernetiky je autorem výroku: „Aktivně žít znamená žít s přiměřenými informacemi.“ Kybernetika je věda o přenosu informací v živých organismech, strojích a společnosti. Je zajímavé, že slovo kybernetika použil jej již v roce 1834 fyzik André Marie Ampére pro označení vědy o řízení lidské společnosti. Kybernétes (,,χυβερνήτης") je starořecky kormidelník, tedy ten, kdo určuje směr.
Ten, kdo ovládá přenos informací může řídit společnost.


Hlásíme-li se k demokracii, tedy systému, v němž vládne lid, byť i prostřednictvím zvolených zástupců, pak každý občan potřebuje přiměřené informace, aby se mohl správně rozhodnout. Především k samotné volbě svých zástupců potřebuje přiměřené informace. Ty musejí být pravdivé, protože s chybnými informacemi není možno činit správná rozhodnutí.

Má-li být společnost demokratická, tedy prvořadým úkolem musí být zajištění pravdivých informací občanům.

Protože však vidíme, že hlavní snahou držitelů moci je šíření informací zavádějících, manipulativních tvrzení, nejde o společnost opravdu demokratickou.

Ve skutečnosti vládnou ti, jejichž možnost korumpovat se opírá o moc plynoucí z dispozice s aktivy a dobře fungující organizace uplatnění vlivu. K tomu mají média.

Médium je ten nebo to, kdo nebo co zprostředkuje.

Namísto hrubé síly, hrozby sankcemi a terorem lze vládnout prostřednictvím zavádějících informací. Občané se pak dělí na rezignující na svoji úlohu podílet se na demokratické vládě, menší skupinu souhlasících a ještě menší skupinu protestujících. Takový poměr sil k ovládnutí společnosti postačuje.

Cenzura v historii naší země

K regulaci přenosu informací byla dříve používána cenzura, tedy státní institucionální zajištění předběžné kontroly informací. U nás tomu tak bylo za Rakouska, za První republiky, za Protektorátu, mezi lety 1945 až 1948, od roku 1948 do roku 1968 a od roku 1969 do roku 1989. Za účelem stability režimu existoval Zákon na ochranu republiky č. 50/1923, záminkou byl atentát na Aloise Rašína. Zákon umožňoval nalezení záminek k zákazu šíření informací. Za První republiky nejen komunistické Rudé právo, ale i Jaroslav Hašek a Voskovec s Werichem byli nebezpeční. Zákon umožňoval zákaz vydávání periodik. A také k němu docházelo. Republika byla chráněna, aby zůstala takovou, jakou ji chtějí mít skuteční držitelé moci.

Odstranění cenzury nebo jiných forem omezování šíření informací dříve nebo později nutně vede ke zhroucení každého režimu s výjimkou demokratického, který se průběžně přizpůsobuje zájmu většiny.

Po roce 1989 nemáme cenzuru ve smyslu předběžného schválení informací před možným šířením. Každý si může říkat a psát co chce. Jan Werich v šedesátých letech v jedné předscéně řekl, že může říkat co chce. …Ovšem, na vlastní riziko. I dnes si můžeme říkat co chceme, ovšem na vlastní riziko. I výroky mohou být příčinou trestního stíhání pod záminkou ochrany společnosti. A nejen to, kdo neumí nebo nechce správně souhlasit na správném místě, může zapomenout na kariéru v dosahu vlivu státní moci nebo soukromých podniků, kterým to nevyhovuje.

V hypotetickém demokratickém systému mohou také existovat sankce za vyjádřené postoje. Pozitivními sankcemi jsou pochvaly, negativními odsudky. Všichni máme příležitost se znemožnit. Ti, kteří jsou zváni do televize a rozhlasu mají příležitost větší. Podle Masaryka je demokracie diskuse, podle mě je to trochu málo, diskuse není formou řízení společnosti. V diskusi můžeme nést souhlas libě, nesouhlas obvykle nelibě. Ale bez nesouhlasu je diskuse jalová. Nositeli pokroku mohou být jedině nespokojení. Například protestní strany. Ovšem každá změna není k lepšímu.

Do ČSSD jsem vstupoval, když byla ještě protestní. Byl jsem zřejmě jediný skutečný sebevrah v Zemanově vládě sebevrahů. Jsem extrémista. To je osobnostní rys. Existuje taková osobnostní dimenze, na jednom konci je extrémní konformita, na druhé nonkonformita, tendence vzdorovat. Karel Havlíček Borovský napsal: „Chceš-li v strachu, nepokoji žíti, musíš k tomu vtip a rozum míti, chceš-li dodělat se vezdejšího chleba, bývej hloupý, kde je toho třeba.“ Paní ředitelka školy Baxová mě napomenula při hodině občanské výchovy v roce 1968: „Davide, ty máš stále jiný názor, ty neumíš diskutovat.“ Do dneška jsem se to nenaučil.

Dostupná technika

Absence cenzury navíc dnes koinciduje s mimořádně velkou dostupností technických prostředků umožňujících prakticky každému šíření jakýchkoli informací. Pak je ve hře ještě jeden velmi pomalý proces, a to je při růstu potíží procitání lidí ze sna a víry, že dál už bude jen dobře. K procitání u nás přispívají jednak politické aféry, jednak politika Evropské unie řídící vládu ČR a prohlubující se poznávání reality všedního dne.

Aktivní část obyvatelstva, která žije s celkem přiměřenými informacemi, jejíž drobný vzorek je v tomto sále, a která rezignuje na kariéru mimo protestní strany, využívá technických prostředků ke čtení a psaní mimo struktury podílející se na vládě. Sám se s přáteli podílím na webové stránce „Nová republika“, k níž se denně podle sezóny připojuje 20 -30 000 počítačů. Je to amatérská iniciativa, ale je to počet srovnatelný s mnohými profesionálními weby, tedy takovými, které mají několik placených redaktorů. Když jsme před pěti lety začínali, bylo podobných webů v českém jazyce jen několik, dnes jich je několik desítek, přesto nám čtenost neklesá, ale pozvolna stoupá. Z toho je zřejmé, že roste zájem o informace, které v mainstreamových médiích chybějí.

Ti, kteří ovládají společnost pomocí zavádějících informací jsou přirozeně zděšeni, protože se jim vymyká z rukou hlavní prostředek ovládání obyvatelstva. Máme pro ně pochopení a vůbec se nedivíme, že hledají jiné cesty mimo předběžnou cenzuru, která je dnes zatím nemyslitelná. Některé vlády nutí provozovatele internetu, facebooku dalších sociálních sítí k dodatečné cenzuře a umlčení volajících. V možné krizi se na rezignující většinu nedá spoléhat. Pamatujeme si, jak v letech 1968 a 1989 dramaticky vzrostl prodej novin.

Průzkum bojem jako předehra velkého konfliktu

To, co dnes na tomto poli držitelé moci provádějí je řečeno vojenskou terminologií „průzkum bojem“. Po rekognoskaci terénu a rozmístění sil a prostředků nastane boj v plné síle. Na straně padlých bude buď demokracie nebo její pravý opak.

Doposud vypadala situace komicky. Na straně potlačovatelů šíření nezávislých informací jsme nalézali typy jako je Jakub Janda. Jestliže souhlasil s šířením videa, na němž onanuje před kamerou aby se zalíbil části homosexuálně orientovaných spoluobčanů, pak je patrně asi zcela bez zábran a ochotný ke všemu. Klasická psychiatrie nazývala tento typ poruchy osobnosti, dříve psychopatie, jako „bažící po sebeuplatnění“. Uplatnění nalezl, bažení neustalo.

Pomalu ale končí legrace, jak o tom již hovořili předřečníci. Sami máme v Nové republice zkušenost se zrušením reklamy od reklamní agentury firmy Seznam a to ze dne na den bez předchozího upozornění. Ta pak na tiskové konferenci popřela záměr takto rušit reklamu. Našli jsme jinou agenturu, ale příjem z reklamy poklesl na polovinu. Dále máme zkušenost s nedoručováním mailů s určitým obsahem od určitých osob. Zatím se nám daří tuto překážku obcházet. Připravujeme se na přijetí protiopatření.

Tažení proti vyjadřování nezávislých názorů vygenerovalo pojmy „desinformační web“ s tím, že Ministerstvo vnitra údajně vede jejich seznam. To se neprokázalo. Ministerstvo to udělat nesmí, neboť orgán veřejné správy může činit jen to, co mu zákon ukládá, nestačí, že to zákon nezakazuje.

Další oblíbenou nálepkou je pojem „proruské weby“. Co to proboha je? Má to znamenat, že uvádějí to, co sdělují ruská media? To nesmíme vědět? Správná jsou tedy „protiruská média“ s povinnou nenávistí k Rusku?

Hezké jsou také pojmy „hate speach“ a „hate free“, zvláště když „hate free média“ vystupují se žlučovitou nenávistí proti lidem s jinými názory a postoji.

Nenávist je emoční reakce na nepříznivé chování, ale může vzniknout i na základě domněnky nebo předsudku. Nedá se zakázat, ale je nepěkné nenávist podněcovat. Chtějí nám určovat, koho milovat a koho nenávidět.

Proti lžím a manipulativním tvrzením se nelze účinně bránit. Často lhář volá chyťte lháře!

Dostal se mi do ruky sborník textů mediálních expertů s názvem „Média jako překážka v komunikaci“. Trochu mi to připomíná refrén učitelské hymny: „V pondělí zas jdu do školy, z chytrejch dětí dělám voly.“

Neziskovka „Evropské hodnoty uvedla“ jako důkaz, že Nová republika je „desinformační“ pouze to, že jsem uvedl, že Ruská federace neměla motiv sestřelit civilní letadlo s Nizozemci a je tedy třeba se zamyslet nad tím, komu sestřelení prospívá. Moje úvaha neobsahuje žádnou informaci, takže nemůže být desinformační.

Toto vše pokládám jen za průzkum bojem, zatím se odpůrci svobody slova neodhodlali k frontálnímu útoku.

Všichni vidíme, že po celém světě jsou v pohybu protestní hnutí, která mají různou formu a obsah. Držitelé moci se těžko sami vzdají nedemokratických forem řízení společnosti, v němž mají zavádějící informace vedle korupce hlavní místo. Jenže zavádějící informace jsou účinné jen v podmínkách monopolu na informace.

Karel Havlíček Borovský napsal: „Mě stačí, budu-li moci vydávat noviny, nic jiného nepotřebuji.“

Pozlátková slova „pravda“ a „svoboda“

Diskutovat bez definice pojmů nemá smysl.

V názvu semináře je „právo občana na pravdu“. Slovo „pravda“ má pozitivní konotace. Kupodivu přes všechno, co se za pravdu vydává.

Pravda je také „pozlátkové slovo“, jak podobná slova označoval Miroslav Plzák. Zkusme se na pravdu podívat zblízka.

Za pravdu ve smyslu, v němž s pojmem pracuje věda, lze pokládat jen ověřené tvrzení. To se pak může jako teorém stát součástí teorie vědeckého oboru. Časem se ale může ukázat, že to, co bylo za pravdu pokládáno, už pravda tak docela nebo vůbec není. Věda se tím nezhroutí, jen teorie se upřesní. Mnozí z přítomných jistě vědí, jak je to s ověřováním hypotéz a procesem verifikace v různých vědeckých oborech. Je to složité. Mějme tedy za pravdu to, co bylo ověřeno. Nechávám stranou zásadní problém „konečného důkazu“.

Aby něco mohlo být ověřeno, musí to být ověřitelné. Pravdivé mohou být jenom informace, nikoli názory. I pravdivé informace mohou být zavádějící, pokud jsou neúplné. Například je pravdivě popsán následek, vynechána je příčina jevu.

„Názor“ je vyjádření subjektivního stanoviska nebo hodnocení. Verifikace nepřichází v úvahu. Názor nelze podložit objektivním měřením. Nanejvýš je pravda, že někdo opravdu vyjádřil názor. Nelze rozhodnout je-li krásnější buk nebo dub. Nelze rozhodnout, zda se mají daně zvyšovat nebo snižovat. Každý může mít jiný zájem a „obecné dobro“ je často jen pustá demagogie.

Tedy: „Právo občana na pravdu“ nestačí. Občan může být od rána do večera zahrnován pravdivými informacemi, a přece nemůže aktivně žít s přiměřenými informacemi. Těžko určit, které jsou ty pravdivé informace, které mu chybí.

Svoboda slova zahrnuje víc než právo na pravdu, znamená právo na vyjádření názoru. Jakéhokoliv.
Informace nám k rozhodování nestačí. Na všechno sami nepřijdeme. Potřebujeme znát názory jiných, vyslechnout jejich argumentaci, uvažovat o jejích slabinách. Diskuse nutně nemusí vést k utvrzení diskutujících v jejich omylech. Může vést ke korekci představ podle modelu poznání podle Járy Cimrmana: Na počátku je omyl, zcela přesný, v druhé fázi vyvracíme omyl a ve třetí fázi nevíme nic. Nevědět nic je lepší než se rozhodovat podle omylu. Kdo neví, hledá, kdo slepě věří, je ztracen.

Veřejnoprávní média a svoboda
Média lze dělit do různých kategorií podle různých kritérií: papírová a elektronická, mainstreamová a ostatní, profesionální a amatérská.

Z hlediska našeho problému je nejdůležitější dělení na veřejnoprávní a ostatní.

Veřejnoprávní média nemají nejmenší nárok svobodu.

Veřejnoprávní média jsou zřízena pro veškeré obyvatelstvo a placena z veřejných zdrojů. Musejí poskytovat služby VŠEM, kteří si je platí tak, jako veřejné silnice nebo zdravotnictví či školství. Veřejnoprávní média proto musejí informovat pravdivě s přiměřenou úplností o relevantních společensky významných skutečnostech. Veřejnost nemá právo na desinformace. Pokud jde o názory, ty musejí být prezentovány vyváženě. Důsledně vyváženě na základě objektivních analýz. A vyváženost musí podléhat objektivním analýzám. Žádná svoboda! Přesné mantinely! Nedivme se, že na podporu svobody České televize demonstrovali aktivisté Top09 a STANu. Je to jejich televize.

Nedávno jsem v Českém rozhlasu slyšel výrok váženého bývalého ředitele BBC, který pravil zhruba toto: „Dříve jsme se úporně snažili o vyváženost za každou cenu. Byla to chyba, je nesmysl přidávat k správnému názoru stanovisko nějakého fašisty.“ To je výrok na pár facek.

Pokud jde o veřejnoprávní média, pokládám kontrolu jejich vyváženosti za tak závažnou, že jsem přesvědčen, že členové mediálních rad by měli být voleni ve všeobecných přímých tajných volbách jako poslanci. Musejí mít sankční pravomoc.

Druhou a poslední kategorií jsou ostatní - neveřejnoprávní média. Ta jsou financována různě a mohou vyjadřovat jakékoli názory. Je směšné žádat vyváženost od Respektu nebo Haló novin. Existují k něčí podpoře. A mají na to právo! Informace by měly být ověřené, ale to je jako s problémem „konečného důkazu“. Některé informace jsou velmi věrohodně podvrženy.

Neveřejnoprávní média nás nemusejí zajímat a státu do nich také nic není, ať už se jedná o televizi Nova nebo Strážní věž na webu. To, co nesmějí, je předstírat, že jsou nestranná. Měly by mít ze zákona v podtitulu „týdeník společnosti XY“.

Použil jsem pojmy „zavádějící informace“ nebo „manipulativní tvrzení“. Ve skutečnosti jsou zavádějící informace nejpodstatnější součástí sdělení veřejnoprávních médií. Může jít o informaci, která je sama o sobě pravdivá, ale je prezentována bez dalších pravdivých informací potřebných pro pochopení nebo je uvedena v nenáležitém kontextu. Smyslem zavádějící informace je vytvořit u příjemce chybnou představu o popisované realitě. Fakticky jsou lživá, neboť jejich smyslem je uvést přijemce v omyl.

Například Český rozhlas nás včera „informoval“, že Rusko zaútočilo na provincii Idlib „přes varování Spojených Států“. Rusko ale na rozdíl od USA působí v Sýrii se souhlasem syrské vlády. Touto zavádějící „informací“ má vzniknout dojem, že USA mají právo rozhodovat o tom, co se má dít v Sýrii, a další dojem, že Rusko je v Sýrii agresorem a dobýváním provincií se příčí rozhodování USA, které mohou rozhodovat. Věcně je informace téměř pravdivá, neboť Rusko opravdu útočí v provincii Idlib a USA Rusko skutečně varovaly, jenže většinový málo informovaný a povrchní posluchač pochopí zprávu špatně a to je její skutečný smysl.

Desinformace je podvod

Podle mého soudu by takové jednání mělo naplňovat skutkovou podstatu trestného činu „podvod“ § 209 Tr. zák.. Toho se dopustí ten, kdo zneužije cizí nevědomosti či důvěřivosti k vlastnímu neoprávněnému prospěchu či obohacení, resp. někoho za tímto účelem uvede v omyl.

Toto by se týkalo veřejnoprávních médií, protože ostatní garanci vyváženosti dávat nemusejí.

Problém je s definicí sankce za takový úmyslný trestný čin. Podle Trestního zákona je nutné, aby podvodem byla způsobena újma „na majetku“. Jenže v tomto případě jde o nemajetkovou újmu, kterou zákon čert ví proč nepředpokládá, ačkoli víme že nastává velmi často. Uvedeni v omyl se chybně rozhodujeme. Například nevolíme politika, protože o něm slyšíme nějaké zvěsti, které si nemůžeme a nemáme čas a motivaci ověřovat. Můžeme se třeba zbytečně zabezpečovat proti neexistujícímu ohrožení, o kterém jsme se dozvěděli.

U našich soudů by se úmysl těžko prokazoval. Pokud jde o prospěch pachatele, asi by se nevystačilo s tím, že autoři výroků jsou za zavádějící informace, tedy lži, placeni, ať už to jsou novináři nebo jiní profesionální manipulátoři.

Potřebujeme – s nadsázkou „Zákon na ochranu svobody slova“ s citelnými sankcemi za omezování svobodného vyjadřování.

Svoboda slova je základní lidské právo. Nesmíme si ho nechat vzít, , i když se stává se, že pravda vyděsí. Buďme stateční!

--------------------------------------

Svoboda slova

Listina základních lidských práv a svobod, oddíl druhý: Politická práva, článek 17:

„Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijimat a rozširovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.“

62 komentářů :

 1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jakoze proc ? Opet opozice z principu?? A nebo ze by vul??

   Vymazat
  2. 20:03 Etalone, vůbec nelezte na ty štvavé servry. Hlavinku už máte dokonale vymytou, mohlo by vám to ublížit.

   Vymazat
  3. Vzhledem k tématu?

   „Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijimat a rozširovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.“!P.K.

   Ps. Skřivánci na niti.

   Vymazat
  4. 20:03 Ať žije slepičí rozum pěstovanej v těch nejlepších havlistickejch tradicích na pomocnejch školách.

   Vymazat
  5. Anonymní23. března 2019 19:22
   Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Odpovědět
   Odpovědi

   Anonymní23. března 2019 19:39
   Возможно, возможно..не много ли предположений? мне вот не понятно, коим образом физическое золото поступает в в хранилища РФ? Что-то не было рейсов "Норфолька" в Мурманск и обратно..Или самолётов со спец.грузом..
   Да и не было панических плачей из Форт-Нокса, провожающих ящики с золотом.

   Вл@димир


   Anonymní23. března 2019 20:11
   19:39, Vladimir, varuju tě, neodpovídej, tomu debilovi. Je to troll a rusofob.


   Anonymní24. března 2019 10:46
   Kdo Vás 20:11 pověřil nad dohledem příspěvků na Nové republice, co má znamenat to drzé, samolibé varování. Diskutující si považují informací přímo od zdroje z RF a Vy nás znechucujete, Vaší osobní záští k provokujícímu Radostovi. Jestli jste si nevšiml Radosta, stále dokola předkládá slova dr. Davida o všudypřítomné cenzůře. Jsem rád, že mezi nás zavítaly informace přímo od zdroje z RF, Vy osle. Naše zlato je fuč! Děkuji pane Vladimíre.


   Anonymní24. března 2019 12:06
   10:46, drahý prosťáčku, zajisté sis všiml, že slovutného magora Radostu redakce maže všude, kde na něj natrefí. Takže pokud nejsi schopen rozeznat jeho provokaci od normálního příspěvku, řiď se alespoň tímto vodítkem.

   A jestli chceš zdroje z RF s pokecat s nimi, zajdi přímo na jejich diskuse, tam máš Rusů plno. Sám to dělám. A kdoví, co je zdejší přispěvatel zač, jelikož IP address mi to nezobrazuje.


   Anonymní24. března 2019 13:06
   Co si to dovolujete Vy ubožáku 12:06, jak to se mnou jednáte! Kdo Vám dovolil Vy hulváte sprostý kádrovat můj kladný postoj na informace z RF přímo od zdroje zde. Radosta není můj problém, ale Váš! Vy nemáte přístup k jeho "IP address mi to nezobrazuje", co tím chcete vůbec říci? Kdo jste zde známý samozvaný cenzor, ubohý sprosťáku, bez konkrétní názoru na na článek pana Magr. Václava Dvořáka vystavovatele, tohoto článku. Toto je slušný webový portál, komu tykáte všem a na všech diskuzích. Já nemám času na vymetání všech diskuzí jako Vy, čučkaři. Howgh


   Anonymní24. března 2019 13:21
   13:06, tak přemýšlím, jestli jsi opravdu jen obecní blbec, anebo také provokatér z dílny Eurohodnot.


   Anonymní24. března 2019 14:14
   "Blbec je blbec a blbcem zústane 13:21", píseň od skupiny The Tap Tap - Řiditel autobusu, zajisté znáte. Čím Vy můžete přemýšlet, když můžete mít můj "imaginární IP address" pane Pepku Vyskoči. To však nic nemění na Vašem velmi drzém chování na zdejším diskuzním fóru, kdo Vám povolil tykat a urážet spoludiskutující, tento web je určen slušným lidem. Vaše hulvátské kádrování všech a všeho je na pováženou, sprostý, anonymní Jandovic čučkaři. Howgh

   Vymazat
  6. Anonymní 21. března 2019 18:24

   18:03 Zlepšil jste mi náladu, bingo! Škoda, že ten tupoun to nepochopí. V.J.Horák


   Anonymní 21. března 2019 20:18

   18:24, tenhle kokot pouze tapetuje cizí texty. Buď je tu sám, nebo jsou tady dva a nic jiného nedělají, jen sem kopírují ty dementní kraviny. On vám neodpoví, maximálně bude vulgárně nadávat, protože nejen že nesesmolí jednoduchý text, ale ani neumí pořádně česky.


   Anonymní21. března 2019 22:35
   12:18 Není nic v pořádku pokud někde padnou jaderné zbraně tak to odskáčeme taky koloběh počasí to roznese po celé planetě.


   Anonymní21. března 2019 23:28
   Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.


   Anonymní 22. března 2019 9:44

   Na světě se denně odehrává spousta katastrof. Nejhorší je ale srážka s tímto dementním stále se opakujícím blbem.


   Anonymní 24. března 2019 17:04

   9:44 ne, tenhle kokot 20:18 pouze tapetuje tvoje texty. Buď je tu sám, nebo jich je tady devatenáct a nic jiného nedělají, jen sem kopírují ty tvoje dementní kraviny. On vám neodpoví je němí jako já, maximálně bude jako já vulgárně prdět při psaní, protože nejen že nesežmoulá jednoduchý prejt, ale ani neumí pořádně ve stoje srát, jako já při svém čísle v manéži. Cirkus No Re, volné lístky ještě mám, chodí k nám tak dva, tři nevidomí lidi. Vždycky se diví tomu smradu v manéži ať prej jdu do prdele s tím svým náročným číslem pro pračku.

   václav Dvořák, administrant (nezneužitý knězem, ale Bizónem)

   Odpovědět

   Vymazat
  7. Jana 7. března 2019 7:52

   Blbeček trolíček 18:01 a 6:48 Tá voda patrí tej krajine, v ktorej sa vyskytuje, a to nezmení ani debil ako ty so svojimi páničkami. A prečo by mali nerastné suroviny a voda patriť Rusku, keď je na jeho území? Pretože je ich a zlodeji ako tvoji páničkovia utreli huby, že?


   Anonymní 7. března 2019 13:24

   Kundo 7:52 už jsem ti několikrát psal, abys vypadla s těmi tvými blbymi otázkami. Kokotům nic nepatří, ani oni sobě ne. Nevidím důvod aby otroci vlastnili nejdražší aktiva, které jsou k mání, úrodnou půdu, lesy, Vídni a surovinové zdroje. A nic na tom nezmění pizda, jako jsi ty. Být někde jinde, dostala bys pořádných pár ran holí.

   Václav Dvořák 6. března 2019 20:24

   Zdravím vespolek,

   byl jsme dlouho mimo internet a až nyní jsem si pročetl diskuzi. Obdivuji diskutující, že slušně odpovídají tomu nadávajícímu omezenci, co dobrovolně šíří ubohou propagandu nestydatě nenažrané americké supervelmoci.

   A ještě vzkaz tomu agresivnímu "diskutérovi". Redakce bude vymazávat z diskuze všechny příspěvky, kde budete nadávat a ponižovat ostatní účastníky diskuze. Argumenty, neargumenty. Prostě, jste-li hulvát, nemáte tu co dělat.

   Anonymní 7. března 2019 23:08

   Ne 20:24, je to postižené hovado, které píše sračky pro podobně postižená hovada.

   Odpovědět

   Anonymní12. března 2019 13:04
   Miroslav Povolny 12. března 2019 11:03

   Očekávám, že pan Dvořák pana Davida smaže, pokud tak I.D. neučiní sám. Jinak dobrý.

   Odpovědět
   Odpovědi

   Václav Dvořák 12. března 2019 11:33

   I jako vtip hloupé.


   Miroslav Povolny 12. března 2019 11:49

   Jistěže je to vtip. Občas jsou zde mazány méně "výbušné" příspěvky. Berte to jako výtku.

   Vymazat
  8. Václav Dvořák25. března 2019 20:02
   V Mostecké na pietním shromáždění k 20. výročí letecké agrese NATO proti Jugoslávii nás bylo přes 500.

   Odpovědět

   Anonymní25. března 2019 14:02
   Tak jste je, již prokoukl, to je dobře, úřad budoucího prezidenta čeká? Já mám s T.O. rovněž neblahou poučnou zkušenost a Vás by pouze zaneřádil do budoucnosti, pryč od něho, co nejdále je to luxusní, velkohubý Jakuzák, který by v Japonsku měl ucvaklé, ne malíček, ale obě ruce a zašitou hubu (Soukupova krevní skupina)? A to jsem ho já vůl volil!

   "Lídr SPD do evropských voleb utekl se znechucením z konference SPD v Praze, takto prý zanikají partaje a tudíž na to sere!

   Jenže v Praze na konferenci SPD se včera něco stalo, co donutilo Ivana Davida jako šéfa volební kandidátky SPD do evropských voleb k tomu, že doslova podle slov svědků z konference utekl, rozmrzelý, plný znechucení a zklamání. Nemůžeme ani vyloučit, že Ivan David může rezignovat na svoji pozici leadera do voleb, a to by byla opravdu rána pro SPD. Ivan David je totiž v SPD jako leader do voleb pouhý měsíc a jeho včerejší spěšný odchod z konference musel být opravdu něčím podmíněn.

   Jeho expresivní výrok o tom, že takto zanikají partaje, a že na to SERE, připomínají do značné míry výroky jiných bývalých členů SPD, kteří již z Okamurova hnutí odešli. Jenom doufám, že teď nezačneme slyšet slova a plivání na pana Davida. že je zrádce a podobné bláboly, které zaznívají na adresu každého, kdo se opováží postavit trojici kmotrů v předsednictvu SPD, kterými se obklopil Tomia Okamura. Ovšem takovéto výroky od leadera kandidátky do EU parlamentu jsou opravdu potvrzením toho, o čem průběžně informujeme o procesech uvnitř SPD."?

   https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/PHornat2.png

   https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/PHornat1.png


   https://uloz.to/!hyo9udn8d7j4/co-miluje-poslanec-spd-tomio-okamura-luxus-a-proc-se-schazi-s-miliardarem-davidem-beranem-a-tomasem-hrdlickou-avi-mkv-jpg

   Odpovědět
   Odpovědi

   jura25. března 2019 15:33
   A nebylo by lepsi, kdyby ten P.Hornat napsal, co mu tedy I.David, cestou ze salu, rekl? Pokud mozno co nejpresneji, aby zustalo co nejmene prostoru k nepodlozenym spekulacim. Takhle ty 2 screenshoty vypadaji jako nejaka nepovedena fake-pomluva.


   jura25. března 2019 15:37
   Chtelo by se rict: "typicky aeronet, s tajemnym panem VK. Exponentem BIS, pro mapovani underground sceny".


   Václav Dvořák25. března 2019 20:08
   Pokud jsme dobře informován, chce se Ivan David nejdřív o svoje bezprostřední zážitky podělit s předsedou SPD Tomiem Okamurou. Média budou až druhá.


   Anonymní25. března 2019 22:29
   Tak se mě zdá že se snaží před eu volbami pošpinit SPD co to dá. Stejně jim dám hlasy a zakroužkuji pana Davida.


   Anonymní25. března 2019 23:52
   Aeronet se projevoval podezřele už několikrát v minulosti. Vezměme jen, jak byl některými prorežimními cenzory hlasitě osočován v době, kdy ještě nebyl dostatečně známý, a tím je dostali do obecného povědomí.
   A tentokrát, jak to Aeronet roztočil na těch pár nejasných informacích, to je jenom další ukázka, že k jeho informacím, ale i k akcentům a časovým souvislostem, jak různé věci podává, je třeba přistupovat maximálně obezřetně.

   Opravdu vše nasvědčuje tomu, že to je fiat alternativa.

   Vláďa z Brna


   Anonymní26. března 2019 0:00
   15:33 - 22:29

   Proč hned spekulujete o pomluvě a pošpinění, nebyl hlavním účastníkem ID? Je jeho věcí, jak on uvede celou záležitost na pravou míru.

   Máte to zde od VD 20:08, jasně uvedené: „...chce se Ivan David nejdřív o svoje bezprostřední zážitky podělit s předsedou SPD Tomiem Okamurou. Média budou až druhá...".

   Spiklenci a zaslepenci, zřejmě ho NĚCO muselo vytočit, to budem kolem SPD opatrně našlapovat a dělat hluchoněmé, jako kavárna kolem Bakaly?


   Odpovědět

   Vymazat
  9. Unknown10. dubna 2019 15:28
   Před rokem 89 převážná část obyvatelstva Československa si vysnila Západní pohádku. Dnes již té Západní pohádce nevěří ani lidé, kteří v západní Evropě žijí, natož my.

   Odpovědět
   Odpovědi

   Anonymní10. dubna 2019 17:04
   Před rokem 1989 měli Češi a Slováci vaší totality, nesvobody a prohlubující se zaostalosti plné zuby.
   Ukradli jste si na 40 let tuto zemi a měli jste 40 let času předvést co dokážete, co umíte. Ale posrali jste co jste mohli. A obviňovat z toho můžete jen sebe a nikoho jiného. Další šanci vám už lidé nikdy nedají.


   Anonymní10. dubna 2019 17:30
   17:04

   Kéž by to tento režim "posral" také tak dobře, abysme zůstali bez závazků, měli dalších 20 let z čeho žít, dal přitom prostor ke vzniku desítek multimiliardářů a nemusel vyvolat občanskou válku.
   Obávám se však, že až bude kolabovat tento režim, tak to bude vypadat zcela jinak a bez krve Čechů se to neobejde. Následky budeme napravovat spoustu generací a dlouho ještě proklínat léta, která zde panoval. Potichu se budeme snažit zapomenout i na to, jakým ostudným názvem jsme tenkrát ocejchovali Ruzyňské letiště.


   Anonymní10. dubna 2019 17:36
   Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.


   Anonymní10. dubna 2019 22:11
   Chlapče, ty jsi beze vší pochybnosti nemocný (promiň!), trpíš zřejmě tzv. Napoleonským syndromem (HzNR - ČSV?), mrzí mě to, ty si rovněž myslíš, že si zdejší cenzor, omyl, to je pan Václav Dvořák, vezmeš to navědomí, ty nemůžeš poroučet, jak koho vymazat? Tážeš se mě a pokud ti odpovím, dupeš bačkorkami panu Dvořákovi na nohy, až mou vstřícnou odpověď tobě smaže, co s tebou chlapče. Školu si odflákl (pravopis katastrofa). Já netuším, jak tobě a panu Dvořákovi poradit k tvému dobru, vždyť tam máš doktora Ivana Davida, pomož mu brigádně s kampaní pro SPD Tomia Okamury do europarlamentu nebo to bez tebe nezvládne. Já nevím, jak ti pomoc, nevěříš-li Davidovi, je zde plno jiných lékařů v Praze Nešpor na závislosti (NS), doporučím tě MUDr. Radkinu Honzákovi, chodíme spolu na šach, sic Davida ani Zemana moc nemusí, ale je profesionální psychiatr. Drž se! HzNR - ČSV je tvůj pouhý přelud, promiň. Pane Dvořák, prosím nelžete mu, pouze jej trízníte, styďte se.

   Kokotko

   Vymazat
 2. Je to trochu bokem, ale ceskoslovensky hrdina Alois Rasin pry se vyznamenal tim, ze nechal okolkovat rakouske bankovky. Nevim, jestli je to jeho zasluha, protoze podobne ucinily oststni nastupnicke staty, napr. Jugoslavie.

  Zasluhou Rasina ale je, ze zabranil inflaci. Ceskoslovensko bylo jedinou stredoevropskou zemi, ktera se inflaci vyhnula. Proto Cesko je jedinou zemi, ktera jesta ma rakouskou korunu. V ostatnich zemich disintegrovala.

  Jenomze Rasin prosazoval DEFLACI, coz jsem nepochopil. Hospodarstvi to moc neprospelo a proto byl na neho spachan atentat. Zakon na ocharnu republiky byl trochu drakonicky a mozna protiustavni.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Atentát na Rašína nebyl spáchán proto, že Rašín svými opatřeními "neprospěl hospodářství". Atentátníkovi - mladému komunistovi - určitě o prospěch hospodářství nešlo.

   Vymazat
  2. !!! POZOR - CENZURA !!!

   !*!*!*!*! ВНИМАНИЕ - ЦЕНЗУРА !*!*!*!*!

   Soudruzi a soukmenovci, POZOR: Na sajtách naší milované Nové Republiky opět řádí kavárníci, placení agenti CIA a Mossadu!
   Opět se ztrácejí příspěvky, dobré internacionálně-vlastenecké, 100% levicové příspěvky nás komunistů a putinistů!!

   TO JE CENZURA, ODPORNÝ NÁSTROJ EUROAMERIKY A KAVÁRNÍKŮ-LEPŠOLIDÍ !!!!!

   Proto žádám soudruhy a soukmenovce z redakce NR, aby NEPRODLENĚ posílili svou revoluční bdělost a ostražitost!!!
   Vzkřikněme kolektivně do tváří těch pravičáckých zakuklenců z pražské 5. kolony své revoluční NO PASARÁN!
   A to IHNED!!
   Jinak nepřátelští agenti zesílí, časem převezmou vládu nad naší milovanou Novou Republikou, a udělají z tohoto dosud 200% spolehlivého orgánu KSČM a Velvyslanectví Ruské federace pravý opak: hlásnou troubu kapitalismu a demokracie!!!

   Snad vám nemusím vysvětlovat, soudruzi a soukmenovci, jaký JEDINÝ trest je za takové trestuhodné selhání v boji proti kapitalismu, demokracii, Euroamerice a kavárníkům-lepšolidem.
   Myslete proto hlavou, ano?
   A NIKDY nepouštějte ze zřetele naše heslo: Se soudruhem a soukmenovcem Davidem v čele VPŘED, za svobodu slova pro každého roduvěrného Čecha a Rusa, čili každého komunistu, putinistu, zem anistu a babišistu!

   Děkuji Vám předem, drazí soudruzi a soukmenovci, a nyní vložím zpět svůj příspěvek z 23. března 17:21.


   P. Radosta

   Odpovědět

   Anonymní24. března 2019 12:38
   Veliké Rusko potřebuje HORU zlata, na nové WC mísy a vany do koupelen Velikého Putina, BJJP !

   Proč Veliké Rusko NAKUPUJE hory zlata?
   No to je snad jasné: Přece na nové vybavení koupelen a záchodů v nemovitostech Velikého Putina, Budiž Jeho Jméno Pochváleno!

   A když uvážíme, že ani sám Veliký Putin, BJJP, přesně neví, kolik těch koupelen vlastně má, ve svých skromných dačách a palácích ...
   A to je prosím co říct! Vždyť přece Veliký Putin, BJJP, je největším žijícím leninistou, a z tohoto titulu ví VŠECHNO, nebo skoro všechno, jak ukazuje příklad počtu hygienických zařízení v jeho nemovitostech.

   Každopádně: Všechno, co Veliký Putin, BJJP, užívá, z šlechetné práce ruského lidu vyplývá.
   Buď práci čest!
   A především: Všechno, co Veliký Putin, BJJP, užívá, dostal darem od NEKONEČNĚ vděčného ruského lidu. To dá rozum, že za svůj skromný plat by si to nemohl pořídit, že.

   Sečteno a podtrženo: Ruské zlato, přetavené ve WC mísy a koupelnové vany Velikého Putina, BJJP (také na zlatou střešní krytinu jeho dač a paláců nesmíme zapomínat) představuje OBŘÍ HORU stability celého rusko-sovětského hospodářství.
   Ano, samotná váha toho zlata posouvá Veliké Rusko vpřed, v současné fázi Čtvrté světové války.

   A nejen veliký národ Ruský, ale i my Češi jsme připraveni položit své životy KDEKOLI na světě, na obranu Velikého Ruska a Vůdce všeho Slovanstva, Velikého Putina, Budiž Jeho Jméno Pochváleno.
   A padneme RADOSTNĚ, při šturmu bruselských či pařížských paláců, při vědomí, že na nás NEUSTÁLE myslí náš Nejvyšší Vůdce, zlaté Kremelské Slunéčko, Veliký Putin, BJJP,!!

   Ruská federace – záruka našeho návratu mezi nejvyspělejší národy Západní Asie!


   P. Radosta

   ----------------------------------------------------------------------------------
   Pro úplně hloupé lepšolidi-pravičáky, kavárníky-havlisty a sluníčkáře: Pro otevření sajty stačí kliknout (LEVÝM tlačítkem myši) na barevně zvýrazněný text.

   Vymazat
  3. http://2.bp.blogspot.com/-crBqKhnstyg/VGiSJRT23YI/AAAAAAAADUQ/eLXqH1ipe1s/s1600/Upozorn%25C4%259Bn%25C3%25AD%2Bpro%2Bdiskutuj%25C3%25ADc%25C3%25AD.jpg

   Vymazat
  4. Anonymní 26. března 2019 18:46

   VD 20:08 - "... Bezprostřední zážitky ...“ pro PL?

   “Je to zkomolená lapálie. Pana Hornáta neznám, jsem v SPD krátce. Vadilo mi že se konference zbytečně protahuje, dohadovali jsme se o jednacím řádu. Před volbami se někdo z ničeho snaží dělat událost. Takových pokusů bude ještě spousta,” uvádí pro ParlamentníListy.cz lídr kandidátky SPD pro eurovolby MUDr. Ivan DAVID, CSc..

   Důvod je jiný: „Není důležité jak člověk vypadá, nýbrž není-li lhářem a drží se pevně svých názorů a pravdivých vyjádření!"?


   26.03.2019 4:45 PL
   Po víkendu se na povrch dostávají další znepokojivé informace o tom, co se děje v Okamurově hnutí SPD. Podle zjištění serveru ParlamentníListy.cz byl z umístění na kandidátku do Evropského parlamentu vyšachován bývalý diplomat a poslanec Jiří Kobza, který přišel také o funkci místopředsedy pražské organizace SPD.

   Není jedno, co se se děje v SPD, protože SPD v roce 2017 získala mandát od alternativy, od nás a od dalších serverů, od našich čtenářů a SPD teď provádí procesy odchodu od alternativy směrem k evropskému neoliberalismu. Reforma EU je toho hrozivým příkladem.

   Nechápeme to, že lidé, kteří v hnutí jsou od počátku, věnovali mu svůj veškerý čas, jsou ignorováni nebo dokonce zašlapáváni do země na úkor nových a narychlo přijatých členů. Dochází k hromadným odchodům z hnutí a nejspíš ten trend bude pokračovat,” sdělil redakci člen SPD, který se účastnil sobotní konference, ale přál si zůstat v anonymitě.

   Podle našeho zdroje byl díky nasazování nových lidí, kteří jsou přednostně přijímáni za členy na úkor dlouhodobých čekatelů, z kandidátky pro eurovolby odstaven exdiplomat a poslanec české sněmovny Jiří Kobza, kterého měli členové řádně na kandidátku nominovat, jenže vedení rozhodlo jinak “K tomu všemu došlo teď o víkendu k převolení vedení pražské SPD a Kobza byl odstaven i odtud,” uvedl zdroj redakce?

   Vymazat
  5. Václav Dvořák 25. března 2019 20:08

   Pokud jsme dobře informován, chce se Ivan David nejdřív o svoje bezprostřední zážitky podělit s předsedou SPD Tomiem Okamurou. Média budou až druhá.

   Anonymní 26. března 2019 18:47

   Bře 25, 2019 AE

   Tím, že kritizujeme procesy uvnitř SPD, tak se snažíme donutit Tomia Okamuru, aby vrátil SPD její pronárodní kotvu, aby se zbavil napojení na zednářské a rotariánské kádry uvnitř vrcholného vedení SPD, a aby okamžitě přestaly čistky v regionálních organizacích SPD.

   Pokud tyto procesy Tomio Okamura nezastaví, stane se spolupachatelem a viníkem konce a rozpadu SPD. Tomio Okamura nemá právo k privatizaci alternativy, aby si ji přivlastňoval a říkal výroky, že kdo nesouhlasí s SPD a jejím současným vedením, pracuje v žoldu globalistů a pod falešnou vlajkou?

   Ty hlasy, které SPD dostala v roce 2017, nepatří pouze vám, pane Okamuro. Ty hlasy patří veškerému alternativnímu hnutí v ČR, kterému AE napomáhá (4mil/čtenářů/měsíc)!

   SPD má hlasy alternativy pouze propůjčené a Tomio na to hodně rychle zapomíná?

   Protože reformu EU plánuje Angela Merkel a Emmanuel Macron. Ta reforma se jmenuje Das Neue Europa a má být založena na "principech volného pohybu VŠECH OSOB(?), zboží, kapitálu a služeb", tedy to samé, co od prosince 2017 najednou nově prosazuje předsednictvo SPD?

   Kde jste k tomu vzali mandát? Od voličů SPD rozhodně ne. Nezaslouží si toto odvolání politiků v SPD, kteří za tím stojí?

   V regionech se zbavujete pracantů a kádrů, kteří makají i dva roky pro SPD, ale když přijde na řadu sestavování kandidátek, stranická buňka je účelově rozpuštěna a do nové buňky jsou selektivně přijímání původní členové staré buňky způsobem, že o tom rozhodují z Prahy dosazení supervizoři a bývalí členové ČSSD, TOP09 nebo ODS. Máte snad espéďáky na regionech za idioty, pane Okamuro nyní už z Prahy?

   Víte, co provádíte? Likvidujete alternativu, důvěru lidí v pravou a poctivou změnu, nutíte lidi k odchodu a necháváte volný průchod procesům, které ve vedení SPD řídí v Praze trojice lidí!

   O kterých jsme přinesli články a důkladně jsme je ozdrojovali. Za těmito články si stojíme a zbytečné se vztekat. Jediné, co můžete udělat, je sjednat nápravu a očistit vedení strany a vrátit se k plnění původního programu z poloviny roku 2017.

   https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/OkamFB2.png

   https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/OkamFB1.png

   https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/03937573.jpeg

   Odpovědět

   Vymazat
  6. Anonymní26. března 2019 20:01
   Nezbývá než pofoukat všem původním Spďákům bolístky a potěšit je informací, že ostatní strany jsou na tom stejně. Politika se změnila v nechutný eintopf. Strany si navzájem kradou programy s vědomím, že je nesplní. Platí Švejkova slova - on mohl přisahat a pak se na to vy... Jsem v krizi, chci volit a nemám koho. Davide raď.


   Anonymní27. března 2019 0:17
   20:01 Jsme na tom stejně, kterého korytáře tolerovat?

   Píšete strany, ty jsou v řiti, stačilo mi dnes poslouchat američanoevropana Dienstbiera (ČSSD), který by nejradši oddal i žáby v louži, kvůli pulcům jako je ON.

   Problém je a začalo to u Věci Veřejné, ANO, ÚSVIT, SPD a bude se TO stále opakovat. Tyto značky nemají svoje zakladatele, mají je v rukách, jejich VLASTNÍCI!

   Andrej Bavič "to" neskrývá, ale VV, ÚSVIT, SPD to pokrytecky kreje a ze svých blábolů pouze těží! To co předkládají jako svůj "program" a ONI to vědí, nikdy nemohou splnit, nikdy! Je to pouhá VÁBNIČKA na VOLIče. A kdyby se náhodou stalo, že velmi dobře u voleb zabodují (což se nestane...), ti dva tři v čele SPD se skácí, neboť to jsou pouhé slepičí prdelky. Co znamená vlastně to TO, úmysl, nicotu a zmar.

   Ps. Pane Jane Kopecký, blíží se 1. květen, vzpomínám na VÁS! 71 a 31 čas utíká, ukažte se anonym?

   Vymazat
  7. Po třiceti letech: Přežitky socialismu od A do Z
   10. 4. 2019, Praha

   Anonymní 11. dubna 2019 13:50

   Hlupáčku kavárenský, havlistický, nechápavý autore hloupé otázky z 11. dubna 13:23, já ti to tedy objasním:

   Až budeš propuštěn z výkonu trestu resp. z pracovně-převýchovného tábora mezi nás horšolidi, tak budeš jezdit do práce MHD, jako my všichni proletáři.
   A pracovní doba v dané oblasti (kde budeš mít přidělené místo pobytu + zaměstnání) bude tradičně plánovitě řízená tak, aby prostředky MHD byly optimálně využity.
   Jinými slovy: Začátek pracovní doby v místních čínských továrnách resp. na polích a závodech Agrofertu bude centrálně stanovena na dobu mezi 4:00 až 6:00.
   Obdobně konec pracovní doby.
   Nápodobně odjezdy pracujících na dovolenou na zotavenou.
   Ano, tohle umožní JEDINĚ naše společenské zřízení; na Západě se k takové organizaci NIKDY nedopracují, v podmínkách kapitalisticko-demokratického chaosu.

   Prostě: Mobil potřebovat nebudeš. Ani Ti na mozek nepřijde, v ruchu radostného budování resp. radostného prožívání dovolené, že bys měl někomu telefonovat.
   A tzv. internet? K čemu by Ti byl, prosím Tě, v radostné době po opětovném osvobození naší vlasti nepřemožitelnou Armádou Ruské federace?!

   Už chápeš, ubohý Pražáku-kavárníku?!

   Komunismus-putinismus-siťinpchingismus – budoucnost lidstva!


   P. Radosta


   Anonymní 11. dubna 2019 14:02

   A heleme se VY pokrytečtí PRAŽANÉ, milující integrace, inkluze a černé kudrnaté obludy, ovšem? Mimo PRAHU!

   „Strach, hroznej strach, denně zbitá šestiletá dcera?!“ Pirátský radní šokoval návrhem na sloučení „bílých“ dětí do „romské“ základky na Žižkově.

   11.4. 2019, Praha

   ZŠ Cimburkova, která je ve správě městské části, je dlouhodobě jednou z akademicky nejhorších škol na území hlavního města. Zároveň jde o školu, kde šedesát procent studentů tvoří děti z romských rodin a která se těší popularitě mezi Romy z celé Prahy jako škola, kam Romové umísťují své děti, aby byly v komunitě takzvaně mezi svými. Na této situaci, která je dlouhodobě známá, by nebylo nic zvláštního, kdyby se do ní nevložil místostarosta Prahy 3 za Pirátskou stranu Štěpán Štrébl, do jehož působnosti na radnici spadá právě resort školství.

   Štrébl totiž ZŠ Cimburkova nečekaně navštívil a její vedení informoval o záměru školu spojit s jinou institucí, a to konkrétně se Scio školou z Prahy 4, která díky hraničnímu počtu žáků shání prostory pro další rozšíření. Výsledkem spojení těchto dvou naprosto odlišných institucí by mělo být vytvoření jedné školy, která by sdružovala žáky z obou ústavů. Součástí této rovnice by tedy na jedné straně měla být škola pro děti z převážně romských a sociálně slabých rodin, z nichž čtyřicet procent trpí poruchou učení (statistika od MČ, pozn. red.), a na druhé straně škola pro nadané děti z rodin s běžným zázemím.

   Denně by mi mlátili dceru, to bych se strachy zbláznila, to snad nemůže ten člověk myslet vážně, to si ze mne děláte legraci?!“ reagoval na dotaz naší redakce jeden z rodičů z Prahy 4, jichž se měl plán na sloučení týkat.

   Taková kombinace se bez nutnosti hlubší analýzy jeví jako budoucí zdroj mnoha problémů, které by mohly být pro děti z obou škol nebezpečné a stresující. Nejedná se pouze o rozdílný způsob výuky, který by se při takto odlišném konceptu škol jen těžko přetvářel, ale hlavně o možné konflikty mezi dětmi, plynoucí z propastných sociálních rozdílů a rodinných zvyklostí. Podle vyjádření jednoho z učitelů ze ZŠ Cimburkova „má toto spojení mnoho možných výsledků, ale žádný nemůže být pozitivní.

   Jako nejpravděpodobnější vidím postupné vytlačení romských žáků ze školy a jejich rozdělení mezi jiné školy na Praze 3, případně jinde. Výsledkem tak bude, že Scio škole připadne budova, ve které bude většinově vychovávat děti z jiné městské části za peníze obyvatel trojky, přičemž romské děti budou upozaděny.“!

   Vymazat
  8. Anonymní 16. dubna 2019 0:02

   Můj e-mail pro níže? Co jsem vlastně podepsal vyj.baní pražáci, pokud jsem se obrátil dne 9. 11. 2018, 18:37 na Ředitele Ústavu nezávislé žurnalistiky! Drželi jste hubu! Kolik máte v tý Praze Nezávislých žurnalistik s tím svým DARUJTE NÁM - SLOŽTE SE NA NÁS?

   29. 11. 2018, 18:37

   Komu: ondrej.neumann@hlidacipes.org

   Vážený pane Řediteli Ústavu nezávislé žurnalistiky, žádáme Vás o pomoc! Christiane Assange prosí kolegy novináře: „Vyzývám všechny novináře, aby se postavili za Juliana, protože jsou další na řadě!"

   Dobrý den!
   Dnes 10:11 / 15. 4. 2019 Stanislav Novotný
   předseda Asociace nezávislých médií.

   Petice24.com info@petice24.com
   Komu:
   Děkujeme za podepsání petice BRAŇME SVOBODU SLOVA! PETICE ZA POLITICKÝ AZYL PRO JULIANA ASSANGE
   POTVRĎTE svůj podpis otevřením následující stránky:
   https://www.petice24.com/c/14599463/X7VXEJ
   S pozdravem
   Petice24.com
   Tento e-mail jste obdrželi proto, že vaše e-mailová adresa byla použita k podpisu petice s názvem BRAŇME SVOBODU SLOVA! PETICE ZA POLITICKÝ AZYL PRO JULIANA ASSANGE na našich stránkách Petice24.com. Potřebujeme se ujistit, že e-mailová adresa použitá při podpisu petice je platná a patří správné osobě. Pokud jste petici nepodepsali, přijměte naši omluvu a ignorujte tento e-mail.

   https://www.petice24.com/brame_svobodu_slova_petice_za_politicky_azyl_pro_juliana_assange

   Poslanci a senátoři, zastavte Miloše Zemana

   Výzva poslancům a senátorům Parlamentu České republiky

   Vážení členové Parlamentu České republiky,

   již několik let sledujeme s velkým znepokojením jednání prezidenta republiky Miloše Zemana, jímž často překračuje obvyklé pravomoci hlavy státu. Jsme přesvědčeni, že přímá volba prezidenta neopravňuje k takovému přístupu k výkonu jeho mandátu.

   Slýcháme občas zmiňovat “zahraniční politiku prezidenta“, nic takového však neexistuje. Formulace a výkon zahraniční politiky z ústavy patří vládě, kontrolované Poslaneckou sněmovnou a Senátem a jejich věcně příslušnými výbory. Dlouhodobě pozorujeme, že prezident Zeman nekoordinuje a zřejmě ani nekonzultuje svá prohlášení v mezinárodních záležitostech s Ministerstvem zahraničních věcí, s hlavami států jedná bez přítomnosti českého velvyslance a čím dále tím více svým konáním otáčí naše směřování od Evropské unie a NATO, jejichž jsme členy, zpátky k východním autoritářským velmocím.

   Chceme věřit, že naše země ještě stále je a zůstane parlamentní republikou, kde jedna osoba, ať v jakékoliv pozici, nemůže svévolně měnit obraz státu ve světě. Parlament má nepochybně i jiné prostředky, než je financování zahraničních cest prezidenta, aby zajistil, že se tak nebude dít.

   Jsme pevně přesvědčeni, že v mnoha případech bylo jednání Miloše Zemana na samé hranici velezrady a hrubého porušení Ústavy, jeho poslední jednání však tuto hranici viditelně překročilo. Máme hlavu státu a nejvyššího velitele ozbrojených složek, který uráží a veřejně snižuje pověst bezpečnostní služby, která má v mezinárodním srovnání špičkovou úroveň a přináší relevantní výsledky.

   Vymazat
 3. neodsuzuj pokud neporozuměls napsanému. Zkrátka to nepobrals nebo spíš asi vůbec nepřečetl.
  To je od Davida jedna z nejskvělejších analýz na tema svobody slova a důsledků z toho plynoucích. Srozumitelná, vědecky opřená a vyčerpávající.
  dík

  Slavek z Brna

  OdpovědětVymazat
 4. Tak toto přednášet poslancům od rána do večera, ale oni stejně jedou podle jiných not.

  OdpovědětVymazat
 5. Pane doktore Davide, ani tohle Vám ke hlasům do senátu nepomůže. Naštěstí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Lidi volte Davida! Dava smysl. Pane doktore, ale ne ze po volbach zacnete jako Trump delat pravy opak toho, co ted kazete!

   Vymazat
 6. from nick honolulu to dr. David.
  Jak vidim posledni dobou, tak se stavate uspesnym TRIBUNEM LIDU. Nenechte se proto NICIM odradit.
  Pamatujte, ze americka Konstituce je na Vasi strane.
  Cenzura, kvuli ktere maji obcane v Cesku casto zkresleny nazor na svet je ZLOCIMNECKA organizace a Vy ji registujte - jeji osobnosti pro casy budouci.
  Preji vam uspech doktore !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Stejně budete Honolulu smazán, není k čemu přát?

   Vymazat
  2. Proč by měl být Honolulu smazán, když jednou za rok konečně píše k tématu článku?

   Vymazat
  3. Smazan a vymazan ,neb kuku jest

   Vymazat
  4. Honolulu, už jste daroval nějaké peníze na provoz NR? Chodíte se tady jako parazit zadarmo vykecávat a pro dolar byste si nechal vrtat koleno. Svou lakotou naznačujete, že žijete velmi bídně od jedné chudinské dávky ke druhé. Vy musíte na Floridě dokonce na ulici žebrat. Jen aby vás nesežral aligátor.

   Vymazat
  5. Nemam na utratu pro tento platek alebrz dopisuji do desitek podobnych vydavatelstvi a to zcela bez odmeny

   Vymazat
  6. Odměnou budiž ti smazání.

   Vymazat
  7. 6:33 Asi tak ti to řeknu, k tomu "smazání": realita je taková, že židobolševik david se svým dvor(ákem)ním přicmrndávačm sněj o tom, že se stanou rudýma komisařema jako jim poobnej xindl v Rusku před 100 lety! A že tahle svoloč by tu pak rozhodovala koho ovládat a koho rovnou "mazat"! Tak to je. Jenže my se jim tu postavíme jináč! My jsme poučený z dějin! Totiž kdyby jeho Výsost Imperátor jednal s jeho předchůdci tak jak s nimi jednali už pozdě bohužel jeho generálové a atamani za občanské války, tak by ani žádná nebyla! U každýho druhýho gaunera rudýho nosatýho - ať to byl Parvus, Zederblum, Bronstein nebo Džugašvili čteš v životopise "utekl z vyhnanství"! Pak se většina objevila někde na západě jako "exulanti"! Kdyby je carská ochranka vhodila zaživa do kotle lokomotivy hned po prvním zatčení, bylo by po problému a navíc jako bonus by zlevnila i přeprava na Transsibiřské magistrále ...

   Vymazat
  8. UNTERMENSCH scheisse kopf,POJĎ SE NA PĚT MINUT POTKAT TY VOBŘEZANEJ VIHONE,NEBUDOU PAK MÍT TY GERONTOTROSKO CO POHŘBÍT!!!!!!!☺

   Vymazat
  9. 10:19 Nick honolulu je Vlastenec, rasista, aktivní člen KKK! Kdyby tvýho vypouštěče vopejzelýho, ty jidišem skřekající putlerprde spatřil, tak na kilák - dva, ho složí svou winchestrovkou jak škodnou! Teda proč jak, viď? Však jednou to bude povolený i u nás. Pak vás vy hnusný obřezaný xindlové budem střílet na loveckej lístek!!!☺

   Vymazat
 7. Za vlady B.J. Vorstera byla v JAR cenzura, zamerena na sexualni zvrhliky a svet to kritizoval, ze cenzura existovala.

  Cenzura v Cesku je HNUSNA , NEONACISTICKA organizace, ktera umlcuje vse z kazde strany, co se ji nehodi, ale zvhliky NEEE !
  Kdo to v Cesku dela zatim nevime, ale jednou to vedet budeme.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Stejně budete Honolulu smazán, není k čemu přát?

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
 8. Mě by zajímalo, co se konkrétně odpůrcům dr.Davida na analýze nelíbí. Zajímali by mě jejich protiargumenty. Nebo je to jen nadávání z principu?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To jsou tvorové, kteří chtějí, aby v Senátu seděli jen dutohlavové jako Drahoš, nebo existence typu Fišera, co nám chce namluvit, že ho Brusel bude poslouchat. Za nimi stojí špinavé peníze a cizí ambasády, takže nám opět budou otravovat politické hřiště.

   Vymazat
  2. 22:12.
   Ale to se načekáte, oni argumenty nemají. Jejich úkolem je pouze přilepit pod článek něco negativního. I když je to vždy bez hlavy a paty. Mnohdy ani sami nerozumí tomu co napsali...
   Víz třeba výkřik toho prosťáčka 22:03.
   Heriot.

   Vymazat
 9. Jeste bych se vratil k tem "desinformacnim webum".

  "Neziskovka „Evropské hodnoty uvedla“ jako důkaz, že Nová republika je „desinformační“ pouze to, že jsem uvedl, že Ruská federace neměla motiv sestřelit civilní letadlo"

  Autor spravne podotyka, ze jeho uvaha neobsahuje zadnou informaci a nemuze tedy byt desinformacni. Navic jeho argumentace je docela plausibilni. Neziskovka „Evropské hodnoty“ operuje na zaklade principu, ze pravda je 100% znama a tou je, ze letadlo sestrelilo Rusko. Tvrdi li nekdo opak, tak jenom proto, aby siril desinformace. Na zaklade ceho se "Evropske hodnoty" domnivaji, ze znaji absolutni pravdu? Ve skutecnosti, kazdy kdo ma pristup k internetu se muze s 99% jistotou prevedcit, ze letadlo sestrelila Ukrajina.

  https://orientalreview.org/2018/09/24/the-highest-degree-of-certainty-the-new-evidence-in-the-downing-of-flight-mh17/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 1. Kdysi se na gymnasiích učila formální logika. Mne se to za středoškolských studií netýkalo, ale něco jsem slyšel v předmětu ML filosofie na vysoké škole. Nyní se však opírám o matematickou logiku (také jsme to měli), kde se pracuje s výroky. Pamatuji si, že výrok je všechno, co je buďto pravdivé nebo nepravdivé. Třetí možnost není. Za informaci bych považoval něco, u čeho lze spočítat její velikost v bitech (jednotka bit). Pan doktor sdělil podle mne výrok. Vtip je v tom, že zatím nikdo neví, zda je pravdivý nebo nepravdivý. Zbývá sdělit, nejsem si jistý, ale věřím tomu.

   2. Na NR byl odkaz na youtube s tiskovou konferenci, kde se rovněž rusky hovoří o výrobních číslech, chybě v perspektivě na podvržených obrázcích a otevřené řeči ukrajinských vojáků. Evropské pornohodnoty by měla tyto fakta vyvrátit, jinak vše nasvědčuje tomu, že neví nic a jsou v análním otvoru.

   Vymazat
  2. 1. Dr. David rekl, ze Rusko nemelo motiv letadlo sestrelit. To je osobni odhad, ne tvrzeni o faktu.

   2. Stari inkoustu a mozna i papiru na tech dokumentech se da urcit. A Malajsie ty zvasty te holandske, politicke komise neakceptuje. Bude zajimave, co z toho vyleze.

   Vymazat
  3. 1:30: Ve výroku je použito sloveso "míti", které označuje, že něco máte anebo nemáte. O tomto výroku můžete rozhodnout, zda je pravdivý. Například, jestliže tvrdíte, že něco máte a vy to skutečně máte, říkáte pravdu. Ostatní kombinace si vytvořte sám.

   2. Za normálních okolností by to tak skutečně šlo prokázat. Za probíhající sankční války se k sestřelu nikdo sám nepřizná. Češi na palubě nebyli, takže nám to může být jedno.

   Vymazat
 10. Pane Davide jen do nich do rádoby demokratů naštěstí Český národ se sebou nenechá manipulovat. Chtěli drahoše nechtěli Babiše pro nás to dobře dopadlo. Pravdoláskaři jsou nevolitelní a můžou si cenzurovat jak chtějí lidem pusy nezavřou.

  OdpovědětVymazat
 11. Tak obracene ,mam te Davide rad jiz pro to jmeno biblicke

  OdpovědětVymazat
 12. Jeste k tem "proruskym webum". Termin ma naznacovat neco spatneho, nepraveho. Vsimnete si jak oni operuji. Proti Rusku se vede nepratelska kampan zpusobem provokaci, vojenskych hrozeb, sankci, diplomaticke izolace a stvanim v mediich. Kdyz se proti tomuto stvani ohradite, tak jste oznacen za "proruskeho", "Putinovce" apod. Ze Rusko a Putin jsou ztelesnenim zla bylo tou medialni kampani ustaveno a kdyz reknete neco na obhajobu Ruska, tak jste s tim zlem automaticky sprazeny. Tedy narceny nema pravo se hajit.

  Oni nakresli certa na zed a kdyz poukazete na to, ze je to jenom maluvka, tak reknou, ze jste agentem toho certa.

  OdpovědětVymazat
 13. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 14. 1:32 - JSOU TO GLOBALISTE, kteri nemaji radi Rusko !

  Je skoda , ze vetsina Cechu nerozumi anglicky, jinak by vedela, ze president Trump NECHCE sankce proti Rusku !
  To rekl nekolikrat uz v roce 2016 !
  On chce ekonomickou a obchodni spolupraci !

  To byl jeden z hlavnich duvodu proc ho Globaliste hluboce nenavidi !

  My, Republikani ho vsak budeme volit znovu !
  80 % medii je v rukou Globalistu !
  A presto, tito zivocichove prohravaji informacni valku v Americe.

  Az obcane v Cesku budou mit NEPREDZVYKANE informace cenzurou, tak budou mit lepsi orientaci ve VSEM !

  OdpovědětVymazat
 15. Fandim dr. Davidovi a kazdemu, kdo propaguje svobodu slova a svobodu myslenky ! Tak to zada i americka Konstituce !

  OdpovědětVymazat
 16. Odpoved Vlastovce ,ty stara carodejnice nevim o cem meles zadny stokrdle jsem ti neprodal pletes si pojmy s dojmy a nebo dymeme ze tve ..Carodejnice us mi nepis
  Honolulu big dick

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A která z těch čarodejnic tě má na svědomí? - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/0_905a%D0%BB%D0%B411.png

   Nebo obě?

   Vymazat
 17. Skvělý článek pana Davida. Bravo. Sleduji autora asi 20 let a jeho činnost je chvályhodná, prostě výborná.

  OdpovědětVymazat
 18. Svoboda slova pro každého? Ne, pro hajzly a psy typu David určitě ne. Těm je třeba zavřít tlamu nejlépe navždy.

  OdpovědětVymazat
 19. Debilokrate,deset minut na pitevně tě změní k nepoznání.....navždy!!!!!!!!

  OdpovědětVymazat
 20. 7:28 - JA MAM PANI VLASTOVKU RAD ! - TY PRASAKU JEDEN
  nicku Brouku Pytliku !
  Kvuli lidskemu odpadu, jako jsi ty, sem pani Vlastovka prestala chodit.
  Pani Vlastovka je krasna zena a ty mas ksicht, jako hovno Ficka z Cacticke pani.
  nick honolulu - svetlonos s lucernou pravdy !

  OdpovědětVymazat
 21. Dle Wienera jsem kybernetik. Nemám rád rostoucí entropii a snažím se ji informačně snižovat.

  OdpovědětVymazat
 22. Svět je řízen, ti, kdo si myslí, že jej řídí, jej liberálně demokraticky uvrhují do entropického chaosu. Kdo neřídí, je řízen. Být po mém, řídíl bych jej lidsky ku prospěchu všech lidí s lidskou psychikou. Informacemi oplývám, proto splňuji kritéria pro subjekt socioekonomického řízení.

  OdpovědětVymazat
 23. Vyhledávače budou platit daň z odkazu a rovněž byla schválena směrnice k ochraně autorských práv na internetu, nejen (OSA). Návrh prošel včetně kontroverzních článků 11. a 13.

  Vše má své zadní vrátka!

  Cokoli omezené nebo zakázané se stejně přesune jen tak daleko, kam na ně vláda dosáhne obtížně! V současnosi nejvíce TOR (v dnešní době je TOR extrémně jednoduché k používání i běžným uživatelem - klasický instalátor, automatické aktualizace..., doporučuji vyhledat!). Pokud TOR nechcete, tak je tu ještě VPN - prostě pro okolní svět to vypadá, že na NET přistupujete třeba z druhého konce světa! Přičemž komunikace mezi Vámi a VPN probíhá šifrovaně...? My se nedáme, že ANO "BUDE LÍP" eu-hujeři!

  ®

  Ps.

  https://uloz.to/!FkHLJ9hXIxmk/my-se-nedame-my-uz-vas-pozname-eu-hujeri-z-ano-bude-hur-r-jpeg-png

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jak se připojit na neviditelný internet?

   https://www.idnes.cz/technet/software/jak-se-pripojit-na-neviditelny-internet.A160602_150524_tec_technika_baha

   https://www.zive.cz/clanky/tor-skutecne-anonymni-internet/sc-3-a-149055/default.aspx

   ®

   Ps.

   https://uloz.to/!FkHLJ9hXIxmk/my-se-nedame-my-uz-vas-pozname-eu-hujeri-z-ano-bude-hur-r-jpeg-png

   Vymazat