Reklama

čtvrtek 27. září 2018

To vláda rozpočtové odpovědnosti rozdala církvím desítky miliard korun

Bůh je láska
- ps -
23. 9. 2018 PrvníZprávy
"Premiér Andrej Babiš se odkázal ve věci ocenění církevních restitucí na můj projev v PSP v roce 2012," pochvaloval si bývalý poslanec Michal Hašek a jen tak pro všechny zájemce jej znovu na svém facebookovém profilu uvedl.


"Je to kompletní text a i dnes podepisuji každé slovo a děkuji tehdejšímu týmu stínového ministra
zemědělství a venkova za dobrou práci," dodal ještě k úvodu Michal Hašek.

"Snahy všech vlád v novodobé historii České republiky poskytnout církvím a náboženským organizacím určité vyrovnání za majetkové křivdy měly historicky podporu sociální demokracie. A připomínám, že také vlády, ve kterých jsme byli zastoupeni, předložily v tomto směru řadu zajímavých návrhů. Chtěl bych připomenout, že pravděpodobně nejrealističtějším návrhem byl návrh zpracovaný v době, kdy Ministerstvo kultury České republiky spravoval Pavel Dostál.

Jednání Sněmovny není o tom, jestli se vyrovnat, nebo nevyrovnat s církvemi. Debata je o tom, jak se s církvemi vyrovnat. Debata je o tom, zda vládou předložený návrh je tím nejlepším řešením pro stát, pro občany a také pro církve a náboženské společnosti. A tady se, vážení kolegové a kolegyně z opozičních i vládních lavic, s vládním návrhem velmi ostře rozcházíme a máme k němu celou řadu připomínek.

Problémem je, že v normálním státě, za normální politické situace a za normálního fungování vztahu vlády a opozice by základním předpokladem pro přijetí takového zákona měla být obecná politická a také společenská shoda. Musím říct, že bohužel nad tímto sněmovním tiskem, který nyní začínáme projednávat, žádná taková shoda mezi vládou a opozicí a žádná taková shoda napříč českou společností neexistuje.

My jako opozice máme velmi vážné a opodstatněné výhrady k předloženému návrhu a způsobu vyrovnání záležitostí mezi státem a církví a já vás s nimi chci seznámit. Považuji to za důležitou poznámku na začátek, protože bohužel už se stalo tradicí současné vlády, že ji připomínky a návrhy opozice příliš nezajímají. A naopak dokonce i v textu koaliční smlouvy přímo zakazujete, aby byly podpořeny rozumné návrhy, které podají zákonodárci opozice. V jiné zemi, možná v jiné sněmovně, by se moudrá vláda snažila získat pro návrh, který zatěžuje zemi a veřejné rozpočty náklady ve výši desítek miliard korun na desítky let dopředu, širokou společenskou dohodu a podporu. Tomu tak není.

Jak jsem řekl, k základnímu principu, jestli tady má dojít k alespoň částečnému vyrovnání majetkových křivd mezi státem a církvemi, se sociální demokracie opakovaně vyjadřovala a sdělila že ano. Ale ze zcela konkrétních důvodů nemůžeme souhlasit se způsobem a návrhem tohoto vyrovnání tak, jak je dnes projednáváno.

Vláda dosud jasně a průkazně nevysvětlila, jakým způsobem a na základě jakých údajů bylo dosaženo výsledné částky, která je, jak budu následně ilustrovat, sama o sobě velmi zvláštní.

Je tady celá řada otázek, na které vláda buď dluží odpověď, nebo na které představitelé této nebo jedné z minulých vlád, neboť tento návrh je velmi podobný návrhu Topolánkovy vlády, nedokázali uspokojivě odpovědět. Například jsme nezaznamenali žádné přesvědčivé vysvětlení ze strany vlády, jaký konkrétní soupis církevního majetku byl využit pro nastavení parametrů vyrovnání s církvemi.

Já si v této souvislosti vybavuji rozhovor bývalého náměstka kultury jedné z bývalých vlád, konkrétně pana Talíře, který na způsob, jakým k ocenění majetku došlo, do písmene řekl:"Od samého začátku bylo jasné, že nemůže jít o výčtový zákon, ale že to bude ocenění politickou dohodou." Já jsem nezaznamenal, že by někdo z politiků současné vládní koalice tento způsob určení výše zásadním způsobem zpochybnil. Mimochodem, ten samý pan náměstek, tehdejší náměstek na Ministerstvu kultury, v dobré víře dodal, že hlavní slovo při vytváření tohoto soupisu pro politickou dohodu neměli představitelé státních institucí nebo například pozemkového fondu, ale zástupci a ekonomové jednotlivých církví.

Zároveň není zcela jasné, jak bylo prokázáno, že majetek, který má být nyní církvím navracen, byl skutečně církevní, a nikoliv veřejný. Existuje celá řada právních analýz, které říkají, že církevní majetek, jehož vyrovnání dnes řešíme, nebyl v pravém slova smyslu církevní, a jediným argumentem je tvrzení církví, že to není pravda. Velmi relevantní právní názory například tvrdí, že uvažovaný majetek na vrácení byl již v dobách rakousko-uherské monarchie považován za majetek veřejný. Sice vlastněný a užívaný církví, ale nakládání s ním, jeho zcizení nebo zatížení bylo vždy ze strany státu přísně kontrolováno a regulováno. Tuto právní úpravu z rakousko-uherského práva recipovala v nezměněné podobě i Československá republika. Majetek obhospodařovaný církví a výnosy z něj mohly být užity jenom v zákonem specifikovaných způsobech - k zajištění úkolů bohoslužebných, pastoračních, dobročinných, školských a administrativních. Tolik krátká historická reminiscence. Teď už zpět ke konkrétnímu návrhu, o kterém jednáme.

Tento zákon bohužel je napsán jako zákon nespravedlivý a vybočující zcela z dosavadní filozofie restituční legislativy, která byla přijata v Československu a posléze v České republice po roce 1989. Premisou dosavadní restituční legislativy byla totiž vždy částečná - a já znovu zdůrazňuji, částečná - náprava křivd a jejich odškodnění za dobu od 25. února 1948, do 17. listopadu 1989. Navržený zákon fakticky restituční období významně zpochybňuje a prolamuje restituční lhůty před 25. únorem 1948, protože předmětem navracení a náhrad je majetek, který přešel na československý stát na základě Masarykovy pozemkové reformy z roku 1919 a její revize, která byla provedena ještě před komunistickým převratem v roce 1947.

Zdůraznil jsem slovo částečná, protože návrh vyrovnání se s církvemi v předloženém pojetí předpokládá a při výpočtu náhrad vychází z toho, že se vyrovnává téměř 100 % tzv. odebraného církevního majetku. To je velmi významný průlom v dosavadní filozofii restituční legislativy v České republice jako celku. Navíc, církve a řády by tak byly jedinou nefyzickou osobou, které bylo možno restituovat, protože dosavadní pojetí umožnilo restituci toliko fyzickým osobám. Restituční proces vůči fyzickým osobám předpokládal odstranění a zmírnění některých majetkových křivd. Téměř plné vyrovnání majetku církví by tak mohlo být precedentem pro domáhání se rovného postavení i dalších fyzických restituentů a otevření celé řady nových soudních sporů týkajících se jinak dosud odmítaných restitucí nefyzickým osobám.

Zákon vnáší do českého právního řádu významnou nerovnost před zákonem mezi restitucí církví a náboženských společností v porovnání s restitucí fyzických osob. Fyzickým osobám byly navráceny pouze některé majetky a bylo poskytnuto pouze částečné odškodnění na základě konkrétně prokázaných skutečností. Odškodnění, které zákon navrhuje, je nejenom za hranicí obvyklou u dosud prováděných restitucí, ale církvím přiznává majetek mnohem vyšší.

A teď prosím poslouchejte, v čem tkví tento argument. Zákon přiznává církvím náhradu za zhruba 72 tis. hektarů zemědělské půdy a 181 tis. hektarů lesní půdy. Podle historických pramenů samotné církve přihlásily do pozemkové reformy v roce 1919 58 tis. hektarů zemědělské půdy a 178 tis. hektarů půdy lesní. S trochou nadsázky se tak dá říct, že se nyní nebudou napravovat pouze křivdy za Klementa Gottwalda, ale s vysokou pravděpodobností i za Tomáše Masaryka. Přičemž v tomto případě by se mohlo jednat i o možné prolomení Benešových dekretů.

Připomenu, že dokonce v původním návrhu, který byl předmětem legislativního posuzování, existoval explicitní paragraf, který měl řešit dosud živou, neuzavřenou soudní kauzu týkající se restituce jednoho z náboženských řádů. Upozorňuji, že se jedná o poměrně rozsáhlé majetky, které by mohly prolomit i hranici 25. února 1948. Jenom pro ilustraci: například u řádu německých rytířů se jedná o rozsáhlý majetek na severní Moravě zahrnující 28 tis. hektarů lesů, 6 000 hektarů zemědělské půdy, hrady Sovinec, Bouzov, Lázně Karlova Studánka a o to vše se neúspěšně domáhá řád soudně už od roku 1996.

Kde spatřuji další velkou nespravedlnost tohoto návrhu, je rozpor mezi dosavadním přístupem k ostatním restituentům a přístupem k církvím v oblasti ocenění. Zatímco fyzickým osobám byl a je dodnes restituční nárok a nárok na odškodnění stanoven podle konkrétního oceňovacího předpisu z roku 1990, kdy se za výchozí stav se bere skutečnost ke dni odnětí majetku, církvím a náboženským společnostem se majetek i nárok na náhradu počítá podle současných tržních cen. Při stanovení hodnoty majetku církví byly účelově použity ceny zemědělské půdy a lesů, které neodpovídají ani současné tržní realitě, a církve jsou tak z neznámých a neobjasněných důvodů z veřejných peněz fakticky přepláceny. Metr čtvereční zemědělské půdy je v návrhu oceněn na 44 korun 48 haléřů. Reálná průměrná cena zemědělské půdy se pohybuje v České republice podle bonity od 6 do 13 korun. Myslím, že pokud by stát navrhl výkup zemědělských pozemků za tyto ceny, nejen český sedlák a farmář by své řemeslo pověsil na hřebík, své pozemky za tyto ceny prodal státu a odjel si užívat získané prostředky někam do teplých krajin. Stejně tak lesní pozemky byly oceněny cenou 27 korun 74 haléřů, zatímco podle studie Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky se jejich průměrná cena v České republice pohybuje kolem 11 korun 26 haléřů.

Aby bylo jasno, o jak velké rozdíly jde, tak základní čísla: Celková kompenzace předpokládaná podle vládního ocenění 134 mld. korun, finanční kompenzace 59 mld. Pokud bychom nezpochybňovali rozsah majetku, který uvádí vládní materiál, za použití tržních reálných cen je nárok 81 mld. korun a finanční kompenzace vychází na nějakých 47 mld. korun. Ono platí v těch celkových číslech, že suma sumárum nám tam falíruje nějakých 53 mld. korun v neprospěch státu, tedy v neprospěch daňových poplatníků, v neprospěch občanů České republiky.

Pokud bychom přistoupili k hodnocení majetku metodou, která byla uplatněna a je dodnes uplatňována u fyzických osob, a použili pro církev nejvýhodnější variantu, tak potom by celková kalkulace náhrady byla 65 mld. korun, finanční kompenzace 32. Při variantě reálných restitučních cen klesá celková kompenzace na 30 mld. a finanční kompenzace na 17 mld. korun.

Pokud tedy současná vláda navrhuje, že stát církvím vrátí 56 % zabavených budov, pozemků a lesů a 59 mld. korun jim bude splácet 30 let, tak pak, dámy a pánové, tady existuje vážná obava, že toto vyrovnání je celkově nadhodnoceno, a to o desítky miliard korun, které se prostě vláda rozhodla církvím věnovat.

Navíc z doprovodné zprávy k zákonu nelze dohledat, zda tam uvedený původní církevní majetek, nemovitosti, čirou náhodou znovu nezahrnuje i majetek, který byl církvím vydán na základě dřívějších výčtových zákonů a vládních vyhlášek. Je více než zvláštní, že vláda, která sama sebe nazývá vládou rozpočtové odpovědnosti a neváhá pro několik milionů korun rušit slevy na jízdném pro seniory nebo pro 1,5 mld. brutálně osekat dávky zdravotně postiženým, pak blahosklonně rozdává desítky miliard korun bez jakéhokoliv podložení.

S tím úzce souvisí další problém, který mě, a předpokládám i mé kolegy ze sociální demokracie, tíží, a to je načasování celého takového kroku. Už jsem tady zmínil škrty v sociální oblasti, zmínil jsem škrty, které se týkají například seniorů, ale vedle toho tady máme desítky miliard korun, které mají zatížit veřejné finance na několik desítek let dopředu. Možná bych dokázal pochopit filozofii takového kroku, kdyby státní pokladna přetékala penězi z evropských fondů, které by nám umožnily snižovat výši našich vlastních nákladů na investice, ale bohužel, pokud se vláda chová i v této oblasti tak, jak nám předvádí například Ministerstvo školství, tak platí, a opět musím zopakovat původní tezi, že takový krok, jakým je finanční odškodnění v neprokázané výši a způsob realizace, považujeme za naprosto nepřiměřený.

Sociální demokracie historicky podporovala vyrovnání s církvemi - už jsem tady hovořil o práci našeho ministra kultury Pavla Dostála. Ale jde nám také o to, aby součástí řešení samozřejmě bylo odblokování majetku měst a obcí. My víme samozřejmě o problému desítek a stovek moravských a českých měst a obcí, jejichž rozvoj je brzděn takzvaným blokačním paragrafem, který je vázán na dořešení majetkových vztahů mezi státem a církvemi. Jsme připraveni k řadě kompromisů, ale očekávali jsme, že budeme přizváni k jednacímu stolu v době, kdy vznikaly parametry celého takového řešení, nikoliv teď v Poslanecké sněmovně, kde, jak se zdá, ať tu řekneme, co tu řekneme, vládní koalice si většinou svých hlasů pohodlně odhlasuje průchod tohoto zákona do dalšího čtení a na vážné argumenty, které tady budou zaznívat z úst opozičních poslanců, se možná nedočkáme reakce. Ona totiž v některých případech asi ani není možná, protože to není možné logicky zargumentovat.

Dámy a pánové, bohužel stojíme před reálnou a vážnou hrozbou, že pro napravení jedné křivdy bude spáchána křivda nová na České republice, na jejích občanech a také na deseti tisících předchozích restituentů. Zároveň navržený zákon přináší nebezpečí prolomení dosavadní restituční hranice, dokonce hranice Benešových dekretů, a vlny mnoha soudních žalob, které pak mohou České republice způsobit škody ve výši stovek milionů korun, je možné že i miliard korun. To považujeme v situaci, kdy lze oprávněný nárok církví řešit řadou jiných a levnějších způsobů, za příliš vážný problém a riziko.

Odmítáme Českou republiku takovému riziku vystavit, a proto takovýto návrh zákona nemůžeme jako sociální demokraté podpořit. Vyzývám paní ministryni a vládu, aby návrh zákona vzala zpátky a znovu se vrátila k jednacímu stolu tak, aby se pokusila najít širší politickou, ale i společenskou dohodu nad parametry majetkového vyrovnání mezi státem a církvemi, aby byl nalezen takový kompromis, který bude přijatelný pro většinu české společnosti a který bude vážně a seriózně prodiskutován také s parlamentní opozicí."

Jak víte, nestalo se tak. Přesně 8. listopadu 2012 v 0.38 hodiny v noci se za podivného šachování s přestávkami a s převahou jednoho jediného hlasu poslance ODS, v té době nepravomocně a později pravomocně odsouzeného za korupci, došlo k podvodu na občanech Česka. Vzápětí předseda vlády Petr Nečas (ODS) narychlo podepsal smlouvy s jednotlivými církvemi, aby se rozjelo největší přerozdělování majetku na území současného Česka.

Jak jednotliví poslanci v roce 2012 hlasovali? ... zde.

Šest let starý Haškův projev se líbil čtenářům, kteří autora pochválili za jeho oprášení.(ps, facebookový profil Michala Haška, Prvnizpravy.cz, foto: ps)

41 komentářů :

 1. Žvásty, žvásty a ještě jednou žvásty. Proč socani čekali dvacet let až budou o falešný fous církevní restituční zákony průchozí a nevyřešili spravedlivé narovnání a vyrovnání s církvemi dříve? To nám nevysvětlí ani při odchodu na politické smetiště.

  Přiznává se, že církevní stranu volí 6% voličů a do kostela chodí 4% obyvatelstva. Proč taková minorita měla dostat rozsáhlou majetkovou sílu vydírat a ostatní okrádat? V mnohých budovách sedí hrstka parazitů, které máme jako nepřizpůsobivé podporovat. V posedlosti cestovat do minulosti mohlo být gaunery obnoveno nevolnictví a právo první noci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proč? A proč vpodstatě přešly všechny ony socialistické giganty do rukou jednotlivcům jako Bakala a t.d.? A civilní restituce, jako slavný Havel, kníže a ostatní feudálové? Když se to vezme pravdivě, tak v minulosti měla církev u nás daleko vetší majetek i vliv. Tím netvrdím, že by měla dostat vše. Ale také oni ostatní ne. Prostě národ dovolil divokou privatizaci a proto jsme kde jsme. Všechny velké podniky měly zůstat státní a privatizovat jen ty malé. Takže všichni křiklouni zpytujte svědomí.

   Smazat
  2. Nakonec se ukáže, že motivem byl někdo zhrzený, kdo byl odmítnutý družkou Kuciaka a ten taky jí zastřelil, jako první a pak se k tomu nachomýtl samotný Kuciak s kterým nikdo nepočítal a jako svědka ho vrah zastřelil taky. Prostě nějaký milostný trojúhelník, jehož vedlejším produktem byla vražda Kuciaka. S prací pisálka Kuciaka to nebude mít nic společného a s politikou už vůbec ne, ale opozici na Slovensku se podařilo rozpoutat peklo, jako na Majdanu, až do pádu legitimně zvolené vlády, bez toho, aby se čekalo na výsledky vyšetřování. A naskýtá se paralela v tom, že jaký je tedy rozdíl mezi těmi, kteří v 68 nesouhlasili se vstupem vojsk do republiky a museli odejít ze svých pracovních míst a těch, které odvolala z pracovních míst na náměstích dnes řvoucí opozice na Slovensku, bez důkazů, jenom na základě hereckých výstupů opozičních šašků? Rozdíl není žádný, akorát jen v tom, že dnešní komedie na náměstích se bude prezentovat jako vrchol demokracie i když jde o anarchii.

   Smazat
 2. Spíše bych očekával blacklist se seznamem nepokřtěných. Ti by měli přednost při propouštění a na seznamy by braly ohled i soudy.

  OdpovědětSmazat
 3. Máte pravdu, žvásty, žvásty tady píšete Vy. Pokud umíte si vyhledat, kdy byly zrušeny zákonem církevní majetky (Josef II), když v roce 1919 Masaryk uvedl, že dle zákona je veškerý majetek, který je propůjčen církvím státní. Neměli nic. To co tam v roce 1919 (viz článek), byl výčet, který měla od církve v pronájmu a ne ve vlastnictví. Nyní se o majetek soudí a naší zblblí zákonodárci ( jiném příspěvku bylo uvedeno, kolik dostal od Vatikánu peněz, aby to jako věrný soukmenovec vyřešil. Pokud je pravdivá částka, tak se není možné divit, že to poslanci, z těchto peněz odsouhlasili). Zkuste si pronajat nemovitost a po nějaké době žádejte odškodnění, protože jste tuto nemovitost musel odevzdat. Po roce 89 se vše svalí na komunisty, ale pokud přijde další něžná revoluce, budou nynější oslavování kritizování a možná i potrestání. Důvod: "kde je majetek národa nyní, proč máme dluh v bilionech,..."?

  OdpovědětSmazat
 4. Starý ateista28. září 2018 3:00

  Narodil jsem se v r. 1950. V té době se automaticky povinně krtily narozené děti. Co se zapisovalo na místní faře. Pokud vím nikdy jsem nebyl věřící, ani nejsem. Tudíž, mně by kat. církev vykazovala jako katolíka, ač ve skutečnosti jsem ním z vlastní vůle nikdy nebyl?! Vždyť to je další lež lživého kat. klerikálu!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 3:00 Mám podobný osud. Narodil jsem se v roce 1960 a jsem křtěný. Bylo to bez mého souhlasu a celý život jsem zarytý ateista a jsem na to hrdý. Katolíky beru jako lidi, kteří si na svaté mši nechávají vymývat mozky od katolického kněze a věří katolickým žvástům a blbostem. Je nutné si připomínat, že katolická církev v minulosti upalovala ty lidi, kteří nesouhlasili s názory církve.

   Smazat
  2. Od roku 1949 matriky narozených zákonem převedeny na národní výbory. Ke křtu Vás bez vašeho souhlasu přihlásili rodiče. Jsem 1948 a mám křestní list od církve československé.

   Smazat
  3. nevím zda kdy byly křty povinné jsem ročník 48 a křtěný nejsem

   Smazat
 5. a čo takeho sveta cirqva pre tuto koloniu urobila takeho svetoborneho že ju musime platit -takato otazočka je v denšnim svete tabu na entonou ako kedisi cisarove nove šaty

  OdpovědětSmazat
 6. Plebiscit. Hašek je vyčůraný žvanil.

  OdpovědětSmazat
 7. Celé to je obrovský podvod a pokud by byly skutečně věřící tak by se bály že budou potrestáni. To je usvědčuje z farizejství.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nemějte obavy. Oni se vyzpovídají a krást mohou začít znova. To jen nevěřícího trápí svědomí.

   Smazat
 8. Co KOMOUŠ po roce 1948 sprostě ukradl a nejenom církvi, se musí do haléře vrátit.O tom normální člověk, nekomunusta nepochybuje.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mohl byste se prosím podrobněji rozepsat, co konkrétního těmi vágními výkřiky máte na mysli? Děkuji.

   Smazat
  2. 15.49 Všechno ty blbe. Co zestátnili drobným živnostníkům,zemědělcům . prostě všechno co ti zkurvbení komouši ukradli.

   Smazat
  3. 16.25 Copak vám ti zlosyni ukradli? Žebráckou mošnu, nebo poplužní dvůr?

   Smazat
  4. 2026
   Zahradní slavnost☺

   Smazat
 9. Ty nekomunisto 9:09 by si měl vědět, že za 2. světové války slovenský katolický kněz a prezident Jozef Tiso vyznamenával německé vojáky a že slovenská armáda za 2. světové války bojovala po boku wermachtu. Katolická církev nikdy nic dobrého pro lidi neudělala. Inteligentní a svobodomyslný člověk nemusí chodit do kostela a poslouchat žvásty a kecy nějakého katolického kněze. Není mi známo, že komunisté něco katolické církvi ukradli. Je mi ale známo, že katolická církev v minulosti upalovala lidi s jinými názory a to by se nemělo zapomínat. Ty 9:09 nastuduj si dějiny, aby jsi příště nemusel psát blbosti. Tuto radu Ti dává zarytý ateista a odpůrce všeho co souvisí s náboženstvím.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9.43 Mudrlante,já nepsal o slovenské církvi, která se přidala na stranu Němců, ani o upalování lidí, ale o ukradnutém majetku zločineskou bandou komunystů. Něco si přečti, jak komouši vše ukradli, třeba drobným živnostníkům,zemědělcům a komunisti snad nezavirali a NEZABÍJELI LIDI ZA JINÝ NÁZOR? Naopak, ty si udělej pořádek ve svých znalostech, ať nejsi za troubu JEDNOU KOMUNISTA, NAVŽDY KOMUNISTA!.

   Smazat
  2. 10:31
   TY TUPÁ HROMADO HAVLOSRAČEK,ANI KAREL IV.BLAHÝ PAMĚTI NADAL ČERNOPRDELNIKŮM NIC,VŠECHNO VČETNĚ SVATOVÍTSKÉ KATEDRÁLY MĚLI TY SVINĚ POUZE VE SPRÁVĚ.....NIC JIM TUDÍŽ NIKDY NEPATŘILO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   TY SCHEISSE DUMMKOPF!!!!!!!!!!!!!

   Smazat
  3. 10:31 Já jsem socialismus zažil a vůbec není pravda že komunisty zabíjeli lidi za jiný názor. Naopak za komunizmu jsme měli rozvinutý průmysl a zemědělství na vysoké úrovni. Žilo se podstatně lépe jak v současnosti. Československá republika byla vyspělý a soběstačný stát s vysoce kvalitním školstvím. Po puči v roce 1989 se zemědělská půda předala původním vlastníkům (možná jejich dědicům) a výsledek je ten, že na kvalitní zemědělské půdě zahraniční firmy staví sklady a zaměstnávají zahraniční pracovníky. Dnes dovážíme nekvalitní potraviny ze zahraničí. 10:31 - nevím kolik Ti je let, ale jestli jsi narozen po roku 1989 tak máš vymytý mozek, podepisuje se na Tobě zhoršující se školství a píšeš o něčem co jsi nezažil.

   Smazat
  4. 11:40 ... zadula rudá posranina vypuštěná z lejnolíhně tohodle škaredýho kremelskýho čekisty! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   Ovšem v reálu moc a majetky za panování Karla I. (IV. byl pouze pro Němce) neúměrně narostly a staly se příčinou vzestupu tzv. lidového kacířství! - http://www.nase-reformace.cz/karel-iv-a-ceska-reformace/

   Smazat
  5. Pravda o socialismu u nás29. září 2018 9:07

   VÝHODY:
   •Všichni měli práci •Zákony byly jednoduché, jasné a přísné, platily pro všechny •Kdo pracoval, dostával pravidelně 2x do měsíce mzdu nebo plat •Pojištění bylo skutečně pojištěním, smlouvy jednoduché, srozumitelné i laikovi •Levné a všem dostupné úvěry •Získání bytu s nízkým nájemným (v mnoha případech i získání podnikového bytu) •Všechny srážky šly automaticky ze mzdy nebo platu a byly vypočteny vždy tak, aby člověku zbylo na důstojné vyžití •Skutečně bezplatná lékařská péče, značně preferovaná prevence a očkování •Výdej léků a léčiv jen za symbolickou částku 1 Kč •Podpora mladých rodin, matek na mateřské, jakož i péče o zdravotně postižené, seniory a těžce nemocné. Nebyla taková zvěrstva jako dnes, kdy hodně lidí a dokonce i dětí umírá jen proto, že rodiče neměli na jejich léčbu, případně nepatřili k těm šťastným, kterým se včas podařilo peníze sehnat za pomocí ponižujících zdlouhavých sbírek mezi lidmi •Bezplatné preventivní prohlídky a očkování dětí, mnohdy prováděné lékaři přímo ve školních zařízeních •Rozsáhlá sociální síť se skutečnou pomocí, kde neexistovalo, že by někdo zůstal na ulici, bez domova, bez pomoci •Byla přísně trestána šmelina a lichva, kupčení a spekulace. Tyto činy se vyskytovaly velmi vzácně, především ve velkých městech •Bezplatné školství od jeslí, přes mateřské školky až po VŠ. Obrovská podpora učňovského školství, kdy již v průběhu učiliště učni získávali praxi a zkušenosti přímo v podnicích, do kterých pak po skončení učiliště a získání výučního listu nastupovali •Lepší kulturní využití volného času, jak dětí, tak i dospělých •Téměř neexistovaly drogy a narkomani a zcela žádné herny •Učitelé ve školách, ale i mimo školy, měli přirozenou autoritu, respekt a úctu, měli větší možnosti v postihování přestupků žáků a rodiče s nimi skutečně spolupracovali •Příslušníci veřejné bezpečnosti byli respektováni, měli větší autoritu a velmi vysokou objasněnost trestných činů •Soudy všech stupňů byly daleko pružnější a řešily každý případ kompletně, tj. pachatel byl odsouzen zcela automaticky k náhradě škody a ta mu byla ihned a samozřejmě srážena z platu kdekoliv, kam nastoupil do zaměstnání, dokud vše nezaplatil •Velmi nízká kriminalita způsobená tím, že pachatel věděl dopředu, že bude dopaden a škodu bude muset splácet. Tehdejší věznice (nápravné ústavy) nebyly jako dnes, kdy mnoho rodin nebydlí v takovém luxusu jako současní vězni v nich dnes •Nízká kriminalita byla způsobená také tím, že v záznamech pachatelů jejich trestné činy byly uvedeny stále, a ačkoliv nebyly počítače a internet, přece jen o každém zločinci a jeho skutcích věděli všichni zainteresování a tudíž nebylo úniku do anonymity •Existovaly funkční odbory, podnikové rekreace, dětské rekreační prázdninové tábory, zájezdy... •Mládež byla maximálně zapojována do mimoškolních aktivit •Velmi nízké zatížení lidí státní byrokracií, většinu pracovních věcí řešila mzdová účtárna •Relativně větší soukromí a svoboda (možná někdo namítne, že to není pravda, ale třeba si uvědomit, že díky dnešnímu zneužívání techniky např. mobilní telefony, kamerové systémy, internet, kreditní karty, účty v bankách, velké množství duplicitně vedených registrů, se kterými pracuje velké množství lidí, a děravým zákonům na ochranu osobních údajů, je sledovaní soukromí tehdy proti současnému sledování zanedbatelné).
   NEVÝHODY:
   •Občas nebyly denně banány, mandarinky, pomeranče, protože jsme dováželi jen to, na co byly finance •Omezené cestování do zahraničí mimo NSZ, které bylo regulováno z důvodu nedostatku zahr. měn.

   Smazat
  6. Jak se střílelo za tatíčka Masaryka!29. září 2018 9:12
   1.2.1919 při gen. stávce dělníků v Bratislavě legionáři zastřelili 7 demonstrantů. 25.3.1920 při stávce zemědělských a lesních dělníků v Rumanově na Slovensku zastřelili 2 dělníky. 18.7.1920 byl při mzdových demonstracích v Hlohovci četníky zastřelen dělník Jan Kulda a více než 10 demonstrantů bylo těžce zraněno. 18.12.1920 byli na protestní demonstraci ve Vráblech zastřeleni 3 stávkující a 1 dítě a přes 20 stávkujících zraněno. 21.2.1921 byli v Krompaších při demonstraci proti hladu a zásobovací krizi četníky zastřeleni 4 dělníci a 17 jich bylo zraněno. 2.7.1921 byli při exekuci ve vesnici Ardenovo zastřeleni 2 rolníci. 12.10.1921 byl četníky v Topolčianech při zatýkání zavražděn 1 dělník. Byl zatýkán proto, že jeho dcera sbírala zbytky řepy na sklizeném poli. 1.4.1922 stříleli v obci Hrušové četníci do stávkujících. 19 osob bylo zraněno. 30.7.1922 uspořádala KSČ v Košicích slavnost skautů spojenou s táborem lidu. Při rozhánění průvodu zranila policie 12 dělníků. 1.8.1922 stávkovali v Močenoku zemědělští dělníci z panství biskupa Kmeťka. Při rozhánění schůze stávkujících byl 1 dělník četníky zabit a 1 těžce zraněn. 28.10.1923 provedli četníci v Dulové masakr malorolníků, kteří hájili právo na lesní pastviny, a zastřelili 1 malozemědělce, 3 těžce a 30 lehce zranili. 28.4.1924 byl v Zaričevu úkladně zavražděn okresní důvěrník KSČ. 6.5.1924 byl v Turje agrárníky úkladně zavražděn důvěrník KSČ a místní starosta Ivan Stimák. 30.5.1924 při násilné exekuci dobytka v Poljaně těžce zranili četníci 7 rolníků. 3.8.1924 byli ve Svaljavě při protiválečné demonstraci policií zastřeleni 3 rolníci. 8.10.1924 byl při stávce textilních dělníků v Trenčíně zastřelen 1 dělník a 8 těžce zraněno. 10.2.1925 byl v Praze po skončení protidrahotní demonstrace uspořádán demonstrační průvod přes Václavské nám. Proti demonstrujícím byla vyslána policie, která střílela a 6 demonstrantů těžce a mnoho lehce zranila. 31.5.1925 zabili četníci 1 dělnici při stávce cihlářů v Nerejově. 11.6.1926 rozháněli v Praze četníci střelbou demonstraci dělníků proti zvýšení zemědělských cel a několik dělníků při tom zranili. 2.5.1928 byla četníky při stávce zemědělských dělníků v Dolním Kereškýně zastřelena 1 žena a 2 další ženy a 1 hoch byli těžce zraněni. 8.10.1928 byl v Boroňavě četníky v noci bezdůvodně uspořádán pogrom na rolníky. 34 mužů a 4 ženy bylo zabitých. Při stávce v Duchcově 4.2.1931 proti snižování mezd četníci zastřelili 4 demonstranti a několik zranili.
   I Z TĚCHTO DŮVODŮ ZVÍTĚZILI KOMUNISTÉ VE VOLBÁCH V R. 1946.

   Smazat
  7. Podle těch dvou článků, vy jste hodně jednoduchej člověk co. Získání bytu s nízkým nájemným. Já čekal na byt více jak 15 let,troubo, až jsem si ho postavil sám, to levné bydlení bylo taky "fajn" , za 30let do bytu nikdo nic neinvestoval, neopravil, nebylo z čeho pane nechytrý. Jste naprosté prase napsat, že děti dnes umírají,protože není na jejich léčbu Proč lžeš ty rudá špíno, dál ten žvást rozebírat nebudu.

   Smazat
  8. 9:47 jsi neuvěřitelně prolhaný lhář. Kdo Tě platí že píšeš takové lži? Já jsem dobu socialismu zažil a mí rodiče získali 3 pokojový družstevní byt v hlavním městě za 6 měsíců. Kromě toho bylo možné získat podnikové byty zdarma proti podpisu, že ve firmě vydržíte 5 nebo 10 let. Sociální bydlení řešily státní byty. Do oprav bytů se investovalo podstatně více jak v současné době. V dnešní době najatí žebráci otravují lidi aby přispěli na léčbu dětí. To v socialismu nebylo. Za socialismu byla léčba bezplatná a dostupná pro všechny. 9:47 příště piš co jsi zažil a ne bludy které Ti někdo naleje do palice. Nebo si jeden ze stáda který věří každé lži?

   Smazat
  9. 16:08 Tak za tu tvojí lež ti přeji CHCÍPNI.Lidé čekali na byt i více jak 20 roků,proč se mám někomu upisovat na 10 let? Tam co jsem pracoval za komoušů, také byl byt, jestli se těm dvoum plesnivým cimrám dalo tak říkat a hajz pro 3 rodiny na chdbě, v zimě zamrznul ty jelito rudý.Zažil jsi někdy návštěvu bývalého OPBH? TY BLBE? nikdy jsi nic od nich nedostal. CO se divím JEDNOU KOMOUŠ NAVŽDY KOMOUŠ

   Smazat
  10. 17:28 Už se těším až se zase komunisté dostanou k moci a budou vládnout - a nebude to dlouho trvat. Ať žije KSČM. Proletáři všech zemí spojte se!!! A co mi Ty lháři 17:28 odepíšeš???

   Smazat
  11. 17:28 O tom že si si nedokázal zaobstarat slušné bydlení svědčí Tvá neschopnost. Já jsem jako svobodný dostal od OPBH pěkný 4 pokojový byt s balkónem. Ještě podotýkám, že to byl byt v novostavbě.

   Smazat
  12. 18:16 Já ti mohu napsat jediné - PROLETÁŘI VŠECH ZEMÍ, VYLIŽTE SI PRDEL PRDEL PRDEL - rozumíš troubo! Jinak jsi mne docela rozesmál" komunisté se dostanou k moci a budou vládnout " tak to dříve rozkvetou mé 30 let staré hrábě, chápeš rudý hňupe? asi ne co.

   Smazat
  13. 18:50 A nechal jsi se na tom tvém balkoně vyfotit?, aby každý viděl co tam bydlí za vola, ty balggone.No komošům jsi lízal prdel, zdatný milicionář, no tak proč ne byt, že. I takový dobytek u nás je! a ještě se tím chlubí.

   Smazat
  14. Soudruhu 10:02 Už teď bez KSČM naše vláda nic neprosadí. ANO a ČSSD mají ve sněmovně málo hlasů Minulé volby jednoznačně posílili KSČM.
   jinak by bylo dobré Ty soudruhu 10:02 se podívat na Tvé hrábě, jestli jim nekvetou lupeny.

   Smazat
 10. Josef II byl komouš ???

  OdpovědětSmazat
 11. No jo největší nepotrestaní zločinci od středověku dostanou státní majetek.

  OdpovědětSmazat
 12. V církevní zlodějně je namočeno hodně ať už bývalých a nebo stávajících poslanců a senátorů-proto tento stav není zatím změnitelný,proto by měli občané podle toho volit a ty strany co způsobily tuto zlodějnu poslat na smetiště.

  OdpovědětSmazat
 13. Svatý Václav nabýdl Gemánům voly. Dnes bychom je ve velké míře rádi Germánům darovali i bychom jim dle dnešních moresů přidali dárek. Bohužel Germáni ani nikdo jiný o naše voly nemá zájem. To je tragedie Čekého státu.
  Václav

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Katolický svatý Václav platil Němcům roční tribut ve volech s nákladem stříbra za to, že když ho pro jeho vlezdocírkevní a vlezdoněmecké politiky Češi poslali do pryč, zradil Národ Český i Českou zemi, plazil se před německým panovníkem, slíbil mu co chtěl za to, že mu půjčí bandu rabujících hrdlořezů k podřízení Českého národa.

   Kdyby ho Češi místo na svobodu do vyhnanství zašili, mohli být svobodní a náš skutečný svatý kníže, BOLESLAV I., mohl naši svobodu uhájit.

   Smazat
 14. Boleslav byl panovnik,Venzl byl KOLABORANTSKÁ svině....To jistému Venzlovi vydrželo po roce 1989!!!!!

  OdpovědětSmazat
 15. Myšlenky se dají vyjádřit i slušnými slovy, jinak je lépe přednášet domácímu turu ve chlévě. Mne doma učili chovat se slušně, nikomu nic ne dlužit, potřebným pomáhat, ale táta říkal, než někomu podáš ruku, tak si dej pozor, aby ti ji neutrhnul i s ramenem.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.