Reklama

pondělí 22. října 2018

Česká historie prizmatem práskačů a whistleblowerů

Zrádce Sabina
napsal Leo K.
22. 10. 2018 KosaZostra čili vlkovobloguje.wordpress.com

[…]Tak to vidíš,Máňo, přece jsme tě lízli,
tohle jsi nám, holka,dělat neměla!
Zradila jsi partu,chodila jsi s fízly,
tak dostaneš ránu do těla.

Bylo suchý léto, bylo málo cejnů,
proto jsi se Máňo sčuchla s chlupatým
a já si tě teď za to vlastnoručně sejmu,
nechám tě tu s prádlem flekatým[…]

[…]Náhle třeskl výstřel, tichým zapadákem,
tam kde cajti nikdy nechodí,
:[nežije už Máňa v koženým kabátě,
na nikoho nic už nepoví.]:

Vysvětlivky: Bylo suchý léto – nevedlo se, čórky (krádeže) nevynášely. Bylo málo cejnů – peněz, ale spíše šperků (Současný český kriminální slang a světský argot; Inverze, Praha 1993)

Jde o druhou, třetí a šestou sloku zlidovělé písně oděské galerky, kterou přivezl ve třicátých letech z Ruska a přetextoval básník, novinář a především tramp Géza Včelička. Také si ji můžete poslechnout v původním (ruském) znění „Můrka“ (asi od času 1:50) V každé paralelní společnosti existuje soubor (kodex) zvyklostí, kterými se společnost od té majoritní odlišuje. Proto je (z hlediska té paralelní společnosti) důležitá důsledná mlčenlivost.

V době, kdy lidé v chudých oblastech na Sicílii dospěli k názoru, že vláda, úřady a policie jim před útlakem nepomohou, kdežto mafie i u nich opravdu fungovala, začal spolu s fungováním mafie platit i zákon omerty. Zločiny se staly osobní věcí, kterou lidé řešili vždy jen mezi sebou a ne s pomocí policie. Svědkové vraždy i příbuzní oběti pak například před policií tvrdili, že nic neviděli, nic neslyšeli a na nic si nepamatují. Pro usvědčení pachatelů pak v takových případech chyběly policii důkazy.

Motiv zrady měl v české společnosti vždy mimořádný ohlas. Vzpomeňme Karla Sabinu. Po Rakousko-Uherském vyrovnání 1867, kdy byla obnovena suverenita Uherského království, se o totéž pokoušeli Češi. Byli toho názoru, že jim to Rakousko za příkladnou loajalitu, kterou projevili v bojích v Prusko-Rakouské válce dluží a dožadovali se ocenění. Proto vznikala napůl ilegální sdružení a spolky.

A pak v úterý 30. července 1872 proběhla v Praze důvěrná schůzka několika politiků a literátů, kromě jiných byl přítomen Jan Neruda, Vítězslav Hálek a Julius Grégr. Měli se sejít s proslulým tvůrcem libret k Smetanovým Braniborům v Čechách a Prodané nevěstě a Blodkově V studni- Karlem Sabinou.

Známý novinář, spisovatel a politik vstupoval do zjitřené a rozhořčené atmosféry. Přítomní jej usvědčili ze spolupráce s policií, ze skutečnosti, že byl tajným a dobře placeným agentem a označili jej za zrádce národa. Sabina byl zdrcen. O to víc, že dotyční měli pravdu. Jeho selhání v očích veřejnosti bylo tragické a postavilo jej mimo společnost. Jeho přátelé byli ohromeni. Přítomní politikové jej vyzvali k odchodu z Čech a dali mu sto zlatých. Byl to vlastně národní soud. Sabina vycestoval se stem zlatých a 450 zlatými od policie do Saska, ale brzy se bez prostředků vrátil a v listopadu 1877 zapomenut zemřel.

V Praze v letech 1893–1894 docházelo k nebývalým pouličním nepokojům a násilnostem, které měli na svědomí jak političtí aktivisté, tak obyčejní výtržníci. Podle neověřených zpráv byl tehdy hlavní komisař Olič u soudního rady Krčmáře, kde se mu dostalo pokynu, aby shromáždil všechny mladé spiklence do jedné kupy a udělal z nich tajný velezrádný spolek. Jisté však je, že již 7. srpna vyslýchal Olič pražského zloděje F. Legnera, který prý mu (podle komisaře) vypověděl, že v Čechách existuje tajná organizace zvaná Omladina. Jen v Praze má tento spolek 100 členů, další působí v Liberci, Mostě, Plzni a na Kladně. Celkem prý jde o 720 osob, které nosí hole, v nichž jsou ukryty dýky. Cílem Omladiny je připravit v Praze převrat.

Legnerova výpověď se stala stěžejním bodem obžaloby proti Omladině. Zůstala jím dokonce i potom, kdy zloděj při procesu přiznal, že vlastně před výslechem u pana policejního komisaře Oliče o žádném takovém tajném spolku neslyšel. Druhým korunním svědkem měl být hrbatý rukavičkář Rudolf Mrva. S tímto romanticky založeným mladíkem měl komisař Olič na počátku roku 1893 rovněž co činit. Mrva totiž založil tajný spolek „Podzemní Praha“, v němž soustředil hrstku malostranských kluků. Sám vystupoval jako jejich vůdce pod krycím jménem Rigoletto z Toskány. Tajný spolek „Podzemní Praha“ však nevyvíjel, jak by se mohl někdo domnívat, protirakouskou činnost. Jeho členové se vyžívali v tom, že vykrádali půdy a sklepy. A proto se také dostal Rudolf Mrva do konfliktu s policií. Vyšel z něho se zdravou kůží, leč s charakterem pokřiveným víc než jeho páteř.

Stal se konfidentem c.a k. pražské policie. Jeho hlavním úkolem pak bylo sbírat informace o protirakouském smýšlení mladých Čechů. A Mrva se činil, seč mohl. Za mnohé údaje, které komisař Olič poskytl potom soudu, vděčil právě Mrvovi. Jenže Rudolf Mrva byl ještě před započetím procesu zavražděn! Je nutné zdůraznit, že ani tato vražda nebyla dílem nějakého tajného sdružení. Provedli ji F. Dragoun a O. Doležal na vlastní pěst, když se dověděli, že je Mrva konfident a má ve svém zápisníku řadu jmen mladých Čechů. Probodli hrbatého rukavičkáře právě v čase, kdy strojil vánoční stromek a tak se vražda Mrvy stala kapitálním důkazem existence tajné organizace.

Policie znova zatkla ty, které byla nucena předtím propustit pro nedostatek důkazů. A 15. ledna 1894 pod Novoměstskou věží usedlo na lavici obžalovaných 76 mladých mužů. Všichni do jednoho shodně prohlašovali, že tajný spolek Omladina je výmyslem policie. Prokázaly to i výpovědi svědků, které dodal tribunálu policejní komisař Olič. Nejpřesvědčivěji pak z úst jeho korunního svědka Legnera. Přesto skončil monstrproces tak, jak je u monstrprocesů, organizovaných vládní mocí obvyklé. 66 obžalovaných bylo odsouzeno k celkovému trestu vězení na 96 let, 2 měsíce a 28 dnů. Osm obžalovaných bylo osvobozeno.

Další dobou, kdy už z definice existovala paralelní společnost byl Protektorát Čechy a Morava. Na počátku protektorátu žilo v Čechách a na Moravě kolem 7,5 milionů Čechů a přes 3 milióny Němců. Z tohoto počtu mělo Gestapo z jejich řad 5861 příslušníků – inspektory, vyšetřovatele, agenty, asistenty, úředníky, překladatele, pomocné síly, techniky a řidiče. K tomuto počtu je nutné přičíst nespočet pomocníků – stabilních informátorů a příležitostných udavačů. Podíl české iniciativy byl tak významný, že překvapil i samotné Němce.

Například novináři Vladimír Krychtálek, Karel Werner, Václav Crha, Emanuel Vajtauer, Vladimír Ryba a Jaroslav Křemen.

Co s sebou nesla novinářské kolaborace s nacisty? Jsou to příběhy ctižádostivých jedinců, kteří se nadchli pro fašistickou ideologii. Dokázali se pak snadno přizpůsobit požadavkům nacistů a aktivně pracovat v jejich prospěch. Vysloužili si za to postavení, jaké by jinak nezískali.

Hlavním zdrojem efektivní činnosti gestapa a z ní vyplývající úspěchy se přičítaly husté síti udavačů a ochotných placených informátorů i z řad českých občanů, kteří si z těchto pravidelných příspěvků dělali výhodnou živnost. Nebylo jich sice tisíce, ovšem řádově se počítali ve stovkách. Nejznámějším zrádcem byl ale zahraniční voják Karel Čurda.

Co z Karla Čurdy udělalo zrádce? Jaroslav Klemeš z paraskupiny Platinum-Pewter říká, že by nezradil, pokud by po atentátu zůstal s parašutisty a neodjel za rodinou do Nové Hlíny na Třeboňsku. „Choval by se statečně. Stejně jako ostatní parašutisté. O tom jsem skálopevně přesvědčen. Zlomil ho až pobyt doma, velký tlak rodiny, aby se přihlásil na gestapu. Podlehl obavám z vyvraždění příbuzných a vlastně i celé Nové Hlíny,“ říká Klemeš.

Když pak byla 12. černa 1942 vyhlášena amnestie pro ty, kteří přispějí k dopadení „atentátníků“ včetně jejich rodin, měl Čurda o tom, co udělá, jasno. Už 16. června se Čurda hlásí na pražském gestapu a o dva dny později stovky vojáků náhradního praporu Deutschland a strážního praporu Prag obklíčily kostel Cyrila a Metoděje, v němž byli ukryti parašutisté.

Dalším příslušníkem paradesantní skupiny, který zradil, byl Viliam Gerik. Gestapu poskytl informace o složení skupiny Zinc i skupiny Out Distance. Prozradil také úkryt vysílacích stanic na Slovensku. Gerik předpokládal, že jako Slovák bude vydán úřadům Slovenského státu, to se ale nestalo a Gerik se stal konfidentem gestapa. Jako spolupracovník gestapa se podílel na identifikaci těla Arnošta Mikše, který se zastřelil po přestřelce s protektorátními četníky. Udal také téměř všechny osoby, které mu poskytly pomoc. Z popudu gestapa prověřoval některé adresy, na kterých se mohli skrývat parašutisté. Účastnil se dobývání kostela sv. Cyrila a Metoděje a následné identifikace těl, za což mu byla vyplacena odměna. Později se snažil vymanit ze spolupráce s gestapem a navázat kontakt s odbojem. Jeho snaha byla odhalena, dne 6. dubna 1943 byl zatčen a odeslán do samovazby na Pankráci, poté do Terezína a odtud do koncentračního tábora Dachau.

Samostatnou kapitolou byl ovšem bývalý legionář Emanuel Moravec. Jeho příběh je však natolik známý, že nebudu čtenáře „prudit“ jeho opakováním.

V letech komunistické totality se pokusili soudruzi informátory institucionalizovat. Už nešlo o donášení. Uliční výbory a domovní důvěrníci měli prostě povinnost se vyjadřovat. Tu k výjezdu do kapitalistické ciziny, jindy zase ke studiu na vysoké škole či k zaujetí nějaké významné funkce. Tady se ovšem začíná vynořovat otázka, zda toto vyjadřování přiřadit k pojmům jako: Zrádce, udavač, konfident, práskač, čmuchal, bonzák, donašeč, denunciant, mrva, Pavka Morozov a další. Všimněte si, že žádný z těchto pojmů (dokonce ani pojem informátor) nemá pozitivní a dokonce ani neutrální konotace. Příliš dlouho jsme (myšleno národ) byli v moci Habsburků, německých okupačních vojsk a „diktatury proletariátu.“

Na západ od nás se vyvinul pojem whistleblower, který tuto pozitivní konotaci má. To je ten, kdo zapíská faul, když k němu dojde v demokratické společnosti. A nemá z toho osobní prospěch. Ve společnosti, ke které není důvod stavět paralelu. A kde ilegální osobní a skupinové zájmy ohrožují zájmy celé společnosti. Osobní a skupinové zájmy nejsou specialitou diktatur, ale naopak především demokratických společností, protože ty jsou založeny především na důvěře (důvěřujeme svým zastupitelům, jinak bychom je přece nevolili). A důvěra se snadno zneužívá.

Ale odkrýt faul v demokracii nebývá snadné, protože ten faul se děje v nějakém zájmu a pokud ten co má zájem, má také moc, leckdy se oznamovateli vede velmi zle.

Se zlou se potázal v roce 2004 Dr. David Graham, když se přihlásil k senátnímu slyšení s oznámením, že FDA (vládní agentura USA pro kontrolu potravin a léčiv) neplní své povinnosti a dopustil, že drahý protizánětlivý lék Vioxx firmy Merck se nadále distribuuje i když je podezřelý z 88 000 až 139 000 případů infarktu myokardu za 5 let – z nichž 30-40% bylo fatálních.

Fatálně dopadl velšský biochemik David Christopher Kelly, který byl jedním z členů zvláštní komise OSN v Iráku, když se přihlásil jako tzv. Gilliganův zdroj. Andrew Gilligan z BBC totiž prohlásil Blairovo tvrzení o zbraních hromadného ničení v Iráku za žvást. Kelly tedy vystoupil 15. července před parlamentním výborem pro zahraniční věci, a za dva dny byl nalezen mrtev. Oficiální zpráva hovoří o sebevraždě.

Edward Joseph Snowden je bývalý systémový administrátor pracující pro americkou Národní bezpečnostní agenturu (NSA) a zaměstnanec CIA, který do tisku vynesl informace o masivním a do té chvíle před veřejností utajovaném celosvětovém sledování telefonů a elektronické komunikace ze strany bezpečnostních služeb USA. Za tento čin mu v USA hrozí pronásledování a exemplární tresty; v srpnu 2013 obdržel v Rusku status uprchlíka a čerpá dočasný azyl.

Abychom se vrátili domů. V roce 2002 některé prověrky NBÚ začaly vyvolávat dojem, že probíhají na politickou objednávku a porušují se při tom pravidla hry. Skandál vypukl ve chvíli, kdy pracovnice NBÚ Jitka Šmídová oznámila, že jí ředitel Kadlec přikázal pozitivně prověřit i náměstka ministra vnitra Grosse Václava Jakubíka, který přitom vzhledem ke své minulosti (vedl společnou firmu s bývalým komunistickým špionem) prověrku neměl dostat.

Šmídová rozkaz odmítla splnit a dostala vyhazov, prověrku pro Jakubíka pak podepsal sám Kadlec. Schválení od NBÚ dostal i šéf BIS Růžek, který měl stejný škraloup jako Jakubík.

Z interview Jitky Šmídové:

Proč jste se, Jitko Šmídová, rozhodla porušit vnitřní předpisy NBÚ a možná i zákon o utajovaných skutečnostech a vystoupit se svým svědectvím? Šmídová: „Tak za prvé, já si myslím, že jsem neporušila zákon, porušila jsem pouze interní normativní akt týkající se mlčenlivosti a vzhledem k tomu, že zákon je podle mě vyšší právní norma, než je interní normativní akt, tak mi nečinilo až takové potíže je porušit a bylo to hlavně z toho důvodu, že jsem nesouhlasila s tím, co se na Národním bezpečnostním úřadu děje a brala jsem to spíše jako upozornění ostatních osob na to, jak to tam probíhá, jakým způsobem se dějí prověrky, jakým způsobem se manipulují, to byl asi důvod i ten, že jsem samozřejmě vnitřně nesouhlasila s přepisem mého vyhodnocení a s vydáním osvědčení panu Jakubíkovi a nedokázala jsem se s tím vnitřně smířit.“

Alena Vitásková – příběh, který trvá. Dvacátého července 2011 byla jmenována předsedkyní Energetického regulačního úřadu, a to s platností od 1. srpna 2011 na funkční období šesti let. A začal její velký problém, protože začala vidět do praktik kolem solární energetiky v ČR a nelíbilo se jí to. Přesto, že ji nežádala, rok měla nařízenou policejní ochranu. Dostala ji nařízenou z ničeho nic a tři měsíce byla zostřená, nonstop za ní jezdili se samopaly, hlídali bydliště. Ztratila soukromí. Něco se asi dělo, že? Určitě ale není jen tak, že spadne výtah s jejím přítelem. Pak ji soudili a dostala 8,5 let vězení, byť se ničeho nedopustila, když se odvolala, dostala asi za drzost navýšení trestu o 2,5 mil. Kč peněžité pokuty; tak podala trestní oznámení na svého soudce. Koncem července 2017 skončilo její šestileté působení v čele Energetického regulačního úřadu. Za ty roky si zažila hodně, možná víc než si kdokoli z nás umí představit.

Libor Michálek: Dne 14. prosince 2010 ministr životního prostředí Pavel Drobil na zvláštní tiskové konferenci oznámil, že odvolal z funkce ředitele SFŽP Libora Michálka, který předchozího dne podal trestní oznámení kvůli podezření z trestného činu pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži. Michálka jmenoval ministr Pavel Drobil do funkce šefa Státního fondu životního prostředí v srpnu, hned druhý týden údajně začal Knetigův (ministrův poradce) nátlak. Říkal prý, že jeho úkolem je zajistit financování Drobilovy politické kariéry. Pamatujete ještě na Knetigovu památnou větu: „Pro toho Pavla, aby měl někdy šanci být premiérem, tak bez toho, že pro tu stranu mimo jiné i vydělá peníze…“ Michálek odmítl navrhované manipulace s veřejnými zakázkami.

Šlo totiž o stamilionové částky, které chtěli pro ODS získat lidé ve vedení fondu z údajně nadhodnocené zakázky na modernizaci pražské čistírny odpadních vod. Projekt za několik miliard měl být financován z evropských fondů, dále výběr právní poradenské firmy za 80 miliónů korun. Nechtěl potom přistoupit ani na to, aby fond uložil pět miliard korun u předem určené banky. Drobil si povolal Michálka poté, co šéf SFŽP odmítl spolupracovat s Knetigem i dalším poradcem Fibingrem. „Martinu Knetigovi absolutně věřím, a pokud s ním odmítáte komunikovat, můj důvod držet vás ve funkci se blíží nule,“ řekl Drobil podle nahraného záznamu.

Jakmile Drobil zjistil, že si Michálek rozhovory nahrával, řekl: „Pokud máte něco, co dokazuje nějakou trestněprávní zodpovědnost, tak buď s tím zajděte na policii, anebo to zničte. V opačném případě to zničí vás. To říkám úplně otevřeně.“

Pak už jen na Michálka naléhal, aby záznamy zničil. Později mu za zničení nahrávek nabídl místo svého náměstka. „Pro mě dobrá a akceptovatelná varianta je, že mi půjdete dělat náměstka. Moje dobrá rada je: přineste mi to, zničte to a odpřisáhněte, že neexistuje nic jiného.“ Ministr nakonec rezignoval, ale případ se podařilo ODS zamést tak zvaně pod koberec.

Ještě si vzpomínám jak to komentoval Václav Klaus: „Drobil si nadrobil..“ Jenom hlavní editorka deníku FORUM 24 Johana Hovorková napsala článek „Libor Michálek má pravdu. Udavači nejsou sexy, kde kromě jiného stojí toto:

Libor Michálek si říká whistleblower. Ve skutečnosti je to eufemistický výraz pro člověka, který udává ostatní – a to mu šlo vždy skvěle. O něco slabší je ovšem ve schopnosti unést porážku a smířit se s tím, že voliči mají jiný názor, než by si sám přál…

Co je to eufemismus? Zjemnění jazykového výrazu označujícího nepříjemnou nebo drsnou skutečnost. Libor Michálek se dopustil nepředloženosti, to ano. Ale, že by hlavní editorka deníku FORUM 24 Johana Hovorková měla právo ho označit ne-eufemisticky za udavače („šlo mu to přece skvěle“)? No, podle vlastních slov, miluje Facebook, co dodat?

V Čechách a na Moravě má jakékoliv informování vlivem historie režimů, které obyvatelstvo považovalo za nepřátelské (k udávání a kolaboraci s mocí bylo obyvatelstvo nuceno zejména bachovským policejním absolutismem i nacistickým a komunistickým režimem), negativní až zesměšňující pověst, což je také příčinou, že všechny výrazy, jimiž se tato činnost dá označit, nesou negativní konotace..

Dodejme, že Johana Hovorková je dle vlastních slov milovnice dobrého pití a jídla, cigaret, kin, divadel, hospod, antikvariátů, Facebooku, Red Bullu a jazzu….

Edward Joseph Snowden (* 21. června 1983) je bývalý systémový administrátor pracující pro americkou Národní bezpečnostní agenturu (NSA) a zaměstnanec CIA, který do tisku vynesl informace o masivním a do té chvíle před veřejností utajovaném celosvětovém sledování telefonů a elektronické komunikace ze strany bezpečnostních služeb USA. Za tento čin mu v USA hrozí pronásledování a exemplární tresty; v srpnu 2013 obdržel v Rusku status uprchlíka a čerpá dočasný azylVlkův dodatek:

Ačkoli další skvělý článek pana Lea nepotřebuje žádný dodatek a svým způsobem mapuje stoletou historii tohoto státu a jde dokonce hluboko před ní, nedá mi to, abych nepřičinil pár drobných poznámek k některým postavám, které v článku pana Lea vystupují.

- Rada Olič je zajímavou postavou české historie. Na jedné straně jeho neblahá role v procesu s Omladinou, kdy se stal veřejným nepřítelem č.1 každého opravdového českého vlastence, na straně druhé úplně opačná role za I. světové války, kdy výrazně podporoval Hanu Benešovou, která byla nejlepší přítelkyní jeho dcery Ati. Hana Benešová také bydlela v jednom z bytů vlastněných radou Oličem. Ten se, ač už v důchodu zapojil za I.ww do odboje a stal se členem Maffie. Ta se dokonce nějaký čas scházela přímo v jeho bytě, takže on sám byl v roce 2015 zatčen za velezradu…Na málokoho v českých dějinách sedí známá hláška z Limonádového Joea – padouch nebo hrdina, všichni jedna rodina, dokonaleji než na Oliče.

-podle některých pramenů ho ke zradě přiměla matka, která dokonce měla napsat dokonce i dopis gestapu, který byl prvním Čurdovým kontaktem s gestapáky

– Gerikův případ je ještě jednodušší než Čurdův. Byl shozen jinde než měl být. Navíc byl oddělený od skupiny a jako Slovák nemohl spoléhat na žádné zázemí a více méně v zoufalé situaci, kdy se cítil být všemi opuštěný, takže volil mezi úvahou o sebevraždě a možností přihlásit se gestapu. Zvolil to druhé…

- Tahle novinářská perla té Hovorkové mi unikla. Zejména proto, že na něco takového jako Forum 24, které založil Šafr, takto putovní pohár pražských redakcí a jeden z guruů jediného správného názoru, mi může věru málo co nabídnout. Nicméně až tam zase Šafr, Hovorková, Jandourek, Besser nebo další tamní kázat , nám obyčejným morál, je dobré si na tenhle článek Hovorkové vzpomenout. Protože podle ní krást se může. Když kradou ti naši.Díky pane Leo!

- česká udavačská tradice má pevné kořeny a je v podstatě nevymýtitelná. Jak ukazují různé seznamy iniciativně zveřejněné v českém mediálním prostoru. Tu vytvořené snaživými strážci těch jediných opravdových evropských hodnot, tu zase těmi, co střeží rasovou čistotu před jejím pošpiněním eventuální židovskou krví….

- - -

51 komentářů :

 1. V cause parašutistů a atentátu na RH jste zapomněli na nejvyššího administrátora církve ř.-k. v Praze a převora maltézského řádu Franze/Františka Bobeho, který jako agent gestapa udal cca 100 osob a "úspěšně" spolupracoval s gestapem taky na likvidaci parašutistů v chrámu C.a M. - dostal za to třetí nejvyšší odměnu, hned po Čurdovi a Gerikovi. Po válce byl odsouzen a dostal zaslouženě mašli. Tím se církev katolická moc nechlubí.

  OdpovědětSmazat
 2. Je jisté, že ti co udávají jsou nebo byli Češi ???

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Výše uvedený F.Bobe měl matku Češku a otce sudetského Němce, občanství měl před okupací r.39 československé.

   Smazat
  2. Rozhodně se za Čechy vydávali a vydávají. Můrku i Máňu museli, jako svoji rehabilitaci, sejmout jejich šoustečtí - kteří je přivedli do "uzavřené společnosti". Ať již smekali před kostelem, nebo před synagogou tehdy ještě nositelé náboženství WOODOO NA NAŠEM KONTINENTU nefungovali a Islámští byli buď loyální k zemi kde žili, nebo k víře, nebo odešli do zemí, kde mohli obě loyality spojit v jedinou..

   Ano, i mezi soudci se najdou některé Češky a Češi... loyální VLASTNÍ UZAVŘENÉ SPOLEČNOSTI - KTERÁ UZAVŘENÉ SPOLEČNOSTI NADŘÍZENÉ PLNÍ FUNKCI PANA WOLSCHLÄGERA - který pro císaře a Masaryka "dekoroval řádem Svatého VISELCE" - soudci dnes likvidují nepohodlné a nemajetné TAKÉ PODLE PLATNÉHO PRÁVA. Kriminalizací a pauperizací například...

   Smazat
  3. Britove meli zajem na vyvrazdeni co nejvetsiho poctu take Cechu aby po valce snadneji ovladli nase I jina Slovanska uzemi..Dali nas take proto rychle Hitlerovi a neni treba dalsich dukazu. Ani s polakama to nemysleli vazne. Vyhlasili valke A NIC a taky je prenechali ochotne Hitlerovi..Takove nahodicky!!
   Higledy Pigledy...Chteli vylidnit /Lidice/, vedeli jak Hitler bude reagovat,
   ovladnout stred Evropy uz davno...
   Tak je klidne mozne ,ze vybrali take slabsi povahy MEZI PARASUSTISTY umyslne!!!!
   . Nebyl zajem u britu aby nasi hrdinove prezili A TAK POSKYTLI PRIKLADY PRO DALSI hrdiny...A tak jde demokracie dal a dal..

   Smazat
  4. "Mrvou" byl take bolsevicky zradce Malina z ustr.vyboru bolseviku, ktery zrazoval carovi a Prozatimni vlade ale to nepomohlo rezim byl prohnily a zhrouceny nenavratne do baziny.
   To se opakuje zase na zapade. Smirovani domovnic pak je vynalez ciste Francouzsky !! Ovsem process s Omladinou mel velky dopad. Zacalo se bourat Rakousko. Posledni pochybnosti zmizely..Tak to nebylo nadarmo. Bohuzel nejslabsi clanek v retezu naseho odboje byla pani Moravcova obycejna zena z domacnostize Zizkova , ktera nosila vse potrebne do kostela spolu s tim knezem. Kdyz ale prijelo pro ni gestapo vzala si jed .
   Ale bohuzel brala sebou sveho 15ti leteho syna a kdyz mu ppri vyslechu ukazali mrtve matky hlavu uz nevydrzell...Hej vsichni co volite pro navrat sudetskych a jinych okupantu , mejte to na pameti, taky se vas to bude tykat..Neuniknete..Osudy zradcu jsou nepekne..Zvlaste tech ruskych..Vetsinou neuniknou Putinove spravedlnosti. V soucasne dobe take v Rusku se objevilo vetsi mnozstvi zradcu dokonce zastupce FSB ,/ P./. Protoze je Rusko v oblezeni , Silenec vypovedel dalsi smlouvu s Ruskem o nuklearnich zbranich a pri tom krici jak Rusko chce valku. nemuze si Rusko dovolit nejake nebezpecne demokracie a zhroucenosti vseho druhu a jine silenosti jako dnes vladnou !!! vsude na zapade... ,a co drive ci pozdeji prinaseji.
   Zkusenosti maji. Prozatimni vlada 1917 trvala asi 6 mesicu a prinesla bolsevika, jelcinova demokracie byla neuveritelne tragicka pro Rusko tez !!

   Smazat
  5. Udavackou taky byla jista Buldrova /lesba , pozor na ne a pryc od nich , kdyz nejakou potkate/,/, v CT v Jindrisske , ktera vubec nepracovala jen udavala. Mne Dvakrat.
   Ani nebylo ale co udavat. Tak mne za to nevyhodili. Tam jich bylo vice tech udavacu a udavacek . BYl to prinejmensim Udavacskej PUSSY RIOT. Taky , kde sem bydlel domovnice mne udavala ,ze ziju Nesocialistickym zivotem...

   Smazat
 3. Známým udavačem na přelomu 19. a 20. stol. byl dokonce Jára da Cimrman, který jezdivše po vlastech českých s divadelní kočovnou společností, dodával C+K tajné rakouské policii informace o náladách obyvatelstva na venkově. A tyto své zkušenosti chtěl zúročit v opeře, kterou chtěl napsat. Svěrák potvrdí, že s tou operou z prostředí C+K tajné policie opravdu ale opravdu nekecám... Hezký den.

  OdpovědětSmazat
 4. Tím svěrákem myslíte Cimrmanův louskáček na broskvové pecky?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak se zeptejte Cimrmanova levobočního vnuka Radosty...

   Smazat
 5. No jo to je Česká tradice dnešní udavači z neziskovek se k tomu hrdě hlásí.

  OdpovědětSmazat
 6. Citace - scénka - Šimek - Krampol - Sobota:
  "...já nežaluju, já to jenom hlásím, je to moje občanská povinnost..."

  OdpovědětSmazat
 7. Jiří Jírovec22. října 2018 11:37

  Každá doba a moc má svoje udavače. Zde je ukázka toho, jak kanadský systém láme charaktery:

  Nepřátelské ideologie, proklamované jednotlivci nebo skupinami, jsou v rozporu se statutem quo a současným rozložením moci v naší společnosti. Praxe spočívající v tajném sledování politických protestů je z právního hlediska snahou o odhalení případů, které lze soudně stíhat. Z politického hlediska jde o vytvoření atmosféry strachu z disentu. Při akci, zaměřené na ochranu politického jednání na nejvyšší úrovni, byli mezi disidenty nasazeni tajní policisté, udavači a 500 narychlo najmutých špiclů. Jejich informace zaplnily 70 000 stránek. Sedmnáct nejnebezpečnějších disidentů mělo být souzeno.

  To je část reportáže nezávislé kanadské veřejnoprávní CBC o opatřeních přijatých před dvoudenní návštěvou zbabělých vůdců G20 v Torontu v roce 2010.

  Svoje agenty a udavače (nebo informátory) i provokatéry má nepochybně i česká policie, BISka a bůhvíjaké další služby. Samozřejmě, technologie se mění, takže dřívější rozlepování obálek nad párou na poště 120 již nahradily programy, které analyzují každý email a rozeznávají obličeje, kamery v ulicích, sledování pohybu chytrých telefonů i analýza nálad prostřednictvím sociálních sítí.

  Pokud jde o Čurdu a Gerika, jejich obraz je naprosto povrchní. Nepochybně si kladli otázku, kolik nevinných lidé ještě Němci popraví, když si budou hrát na hrdiny. Nebylo zbabělé od Gabčíka, Kubiše a dalších, že se skrývali, když se kolem zabíjelo? Že vlastně poslali na smrt lidi, kteří je skrývali? Možná je to trápilo, ale to se již nikdy nedozvíme.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane chemiku Jiří Jírovče, dobrý závěr Gabčík a Kubíš a celá ta životy beroucí "operace Antropoid" s kterou se já osobně neztotožňuji, včetně dr. É.Bé. zběha a nyní vidím Vaši sounáležitost.

   Jste věhlasný chemik, co Vy na můj názor dole?

   Zde máte ten skutečný "Afghánský TEROR", pro který umírají žoldáci západu, jejich věc, ovšem z našich kapes pro KORPORÁT a POLITIKOLÍZALY!

   Obří naleziště tohoto prvku za bilióny se nachází
   právě v Afghanistánu, v těžbě zatím vévodí Čína. Tento prvek je univerzální unikát!

   LANTHANOIDY 200x využitelnější než ZLATO a jiné suroviny!

   Jsou podle současné mezinárodní chemické nomenklatury skupinou patnácti chemických prvků počínajících lanthanem, tedy prvků s protonovým číslem 57 až 71 (dříve se pod tento název řadilo pouze čtrnáct prvků následujících za lanthanem, které doplňují jeho elektronovou konfiguraci do orbitalu 4f).

   Více:

   https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Lanthanoidy


   Zdraví Ramón   Smazat
  2. Ramóne 16:53, jste exemplární hlupák, když na jedné straně lidské ztráty vyvolané politicky efektivním atentátem na Reinharda Heydricha odsuzujete a na straně druhé, považujete za zradu rozhodnutí prezidenta Beneše k přijmutí Mnichovského diktátu v roce 1938. Ozbrojený odpor, nejspíš marný, by mnohem větší lidské ztráty neznamenal? Dr. E Beneš sběhnul? Hlupáku, emigroval ze země, kde politika nevedla a nemohla vést jinam, než do náruče Německé říše. Tam, kde jedině mohl, se plně a úspěšně se věnoval aktivitám, které vedly k obnově ČSR. Takže sběhnul a zradil? Jste skutečně tak pitomý, že to nechápete?

   Smazat
  3. 18:59
   Ramón je jen samolibý žvanil, který k sobě chce připoutat pozornost. Proto provokuje a má svalnaté řeči. Pravděpodobně mu to funguje v místní hospodě a tak to aplikuje i tady.
   Takových hovad se po kraji toulá bezpočtu - prototypem je např. "Honolulu" - je ztráta času se s nimi zdržovat nebo je dokonce brát vážně.

   Smazat
 8. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pavle, chodili jsme spolu v Brně na vejšku, dělal jsi tehdy docela dobré fotky, potom jsi dělal cosi ve Znojmě v jakýchsi novinách. Tehdy jsi byl docela srandista, nevěřil bych, že jsi takhle zblnul. Nebo se snažíš být vtipný? To ale nejsi. Nech těch volovin a piš normálně, nebo se na to vybodni. Jseš trapnej.
   Spolužák Rosťa

   Smazat
 9. Samozřejmě že z těch uvedených pevných kořenů českého udavačství mne už tak nezajímají ani Cibulkovy seznamy, leč jen, pokud by byly aktualizovány o ty, co nás dnes, v rámci svých aktivit pro soudobé bretschneidery ve službách kapitálu, práskají. Ale to zase zase dozvíme, až zazvoní zvonec.....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ad 12:35 Nemusí být člověk ani "drahý soudruh a soukmenovec" a přesto může vidět věci realisticky. To spojení kapitalismu a demokracie je v podání autora velmi komické, neb oboji je vůči sobě jako oheň s vodou. Pokud se raduje pan R. nad svým perlením mysli, nechci mu kazit jeho pohodu, pár takových a bude zase na disertaci studujícího doktoranda v oboru psychiatrie,

   Smazat
  2. Přesně tak, drahý anonymní soudruhu a soukmenovče, autore příspěvku z 12:14!

   Ano, až zazvoní zvonec kapitalismu a demokracii, tj. nejpozději po osvobození naší vlasti nepřemožitelnou Armádou Ruské federace, tak se dozvíme, kdo na nás práskal agentům CIA a Mossadu.
   Dozvíme se to ZCELA URČITĚ, kdybychom to měli ze sprostých podezřelých vymlátit jako žito!!
   A pak se bude účtovat, pak se bude oddělovat vymlácené zrno od plev, celonárodně.

   Kupříkladu se dozvíme, jaký hanebný havlista maže ZDEJŠÍ příspěvky. A pak budeme muset být leninsko-putinsky humánní, a současně revolučně tvrdí.
   Prostě to nebude jednoduché, ale my to zvládneme, my komunisti, putinisti, zemanisti a babišisti.
   Takže se těšme, když máme na co.

   Socialistická justice – ostrý nástroj dělnické třídy!

   P. Radosta

   Smazat
 10. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pavle, chodili jsme spolu v Brně na vejšku, dělal jsi tehdy docela dobré fotky, potom jsi dělal cosi ve Znojmě v jakýchsi novinách. Tehdy jsi byl docela srandista, nevěřil bych, že jsi takhle zblnul. Nebo se snažíš být vtipný? To ale nejsi. Nech těch volovin a piš normálně, nebo se na to vybodni. Jseš trapnej.
   Spolužák Rosťa

   Smazat
  2. Ad 17:38 Neříkejte mi, že pan Radosta má školy! To jste si vymyslel?! Ale možné to je, psychopatie se velmi často projeví v pubertě či v mladší dospělosti. Znám i dost doktorů se schizofrenií.

   Smazat
 11. Nedavno psala Samkova,ze by byla rada odstranena ze seznamu extremistu........Tak kam jsme se to dostali?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A proč na tom seznamu je, to víme?

   Smazat
  2. nema "spravne" nebo povolene nazory....advokatka moc casto nevyhazuje nic do vzduchu:-)

   Smazat
  3. 13.24 Dostali jsme se do října 2018, do EU, někde v doprostředka všivý americký zástupný války proti rozumu, spravedlnosti a za zotročení světa majiteli amerického DEEP STATE a FEDu.

   JUDr Samková hájila na vlastní žádost i cikánské mačetáře, kteří teroristicky domrzačili hospodu plnou bílých živitelů - pracujících mužů... hlasy potřebné ke kandidatuře na presidenta ČR jí nedali sesčítaní "Romové", ani Cikáni... tak ať na tom seznamu klidně straší slušné extremisty. Prý se rozhádala i na Romea.

   Smazat
  4. Ale ja jeji nazory chapu.....sit natlakovych neziskovek cikanum situaci nijak nezlepsila..jen vytvorila ve spolecnosti vetsi bordel a stoji danove platce neuveritelne penize

   Smazat
 12. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak to utect do zeme,kde se radi pokrytecky povazuji za "svetoveho cetnika" a jejich hlavni vlastnost je sovinismus nebylo nejspis to prave orechove:-)

   Smazat
 13. Jestli takové seznamy "práskačů" něco dokazují, pak jen to, že jsme často žili pod cizí nadvládou. Na své autory ovšem prozrazují daleko víc. Ta touha špinit vlastní spoluobčany, aby takový člověk vypadal sám lepší je velice nechutná povahová vlastnost.
  J. Hruška

  OdpovědětSmazat
 14. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak to jsem si myslela dokud nepokracoval se Syrii a Iranem......... A ta komedie s Ruskem je take dobra.....Dnes uz Trumpa radim mezi ostatni Amiky

   Smazat
 15. Ještě tam byl jeden whistleblower na ZaMini za doby vlády toho, co je k lidu blíže. Nějak to o něm utichlo...

  OdpovědětSmazat
 16. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16:35
   Mentální nadřenost?
   Mentální nadrženost?
   Oba "indikátory" jsou špica!
   A ke svatému přijímání Coca-Cola a hot dog - to je ta "kulturní vyspělost".

   Smazat
 17. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 18. Světa znalý Honolulu určitě jste z tech Romu na Smíchově ty jsou také strašně chytří a rádi se předvádí. Je tam drobný rozdíl: mají ženy a děti. Tak asi jste jinak sexuálně orientovaný. Ty se také rádi předvádí a jsou moc chytrý a proto cpou toho svého pindíka do prdele.

  OdpovědětSmazat
 19. !!! POZOR - CENZURA !!!

  !*!*!*!*! ВНИМАНИЕ - ЦЕНЗУРА !*!*!*!*!

  Soudruzi, opět na sajtách Nové Republiky řádí agenti CIA a Mossadu!
  Opět se ztrácejí příspěvky, dobré internacionálně-vlastenecké, 100% levicové příspěvky nás komunistů a putinistů!!

  TO JE CENZURA, ODPORNÝ NÁSTROJ EUROAMERIKY A BURŽOASIE !!!!!

  Prosím soudruhy z redakce NR, aby NEPRODLENĚ zvýšili svou revoluční bdělost a ostražitost!!!
  Vzkřikněme kolektivně do tváří těch pravičáckých zakuklenců z 5. kolony své revoluční NO PASARÁN!
  Jinak nepřátelští agenti zesílí, časem převezmou vládu nad naší MILOVANOU Novou Republikou, a udělají z tohoto dosud 200% SPOLEHLIVÉHO orgánu KSČM a Velvyslanectví Ruské federace pravý opak: hlásnou troubu kapitalismu a demokracie!!!

  Snad vám nemusím vysvětlovat, soudruzi, jaký JEDINÝ trest je za takové trestuhodné selhání v boji proti fašismu a Euroamerice.
  Myslete proto hlavou, ano?
  A NIKDY nepouštějte ze zřetele naše heslo: Se soudruhem a soukmenovcem Davidem v čele VPŘED, za svobodu slova pro každého roduvěrného Čecha a Rusa, čili každého komunistu a putinistu!

  Děkuji Vám předem, drazí soudruzi, a nyní vložím zpět svůj příspěvek z 22. října 8:42.


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 20. Nechutný, odporně udavačský článek!

  No to se vám tedy povedlo, drazí soudruzi a soukmenovci z redakce naší milované Nové Republiky: Tapetovat ZROVNA TENTO hnusný udavačský text z „vlkovoblbuje.wordpress.com“ …

  Což jste si ten blábol nepřečetli? No dlouhý je jak Lovosice, takže jste možná umdleli, než jste dočetli do konce, že.
  Nebo máte vlčí mlhu, snad?

  Vždyť věta „…náměstka ministra vnitra Grosse Václava Jakubíka, který přitom vzhledem ke své minulosti (vedl společnou firmu s bývalým komunistickým špionem) prověrku neměl dostat.“ musí každého našince, každého čestného komunistu, putinistu, zemanistu a babišistu rozpálit DOBĚLA!!

  Co si vůbec myslí, ten „vlkovoblbuje“, že si dovolí psát o „komunistickém špionovi“ v naší drahé vlasti, vedené národním Vůdcem Babišem, socialistickým rozvědčíkem?!
  A co další naši hrdinní rozvědčíci, např. nejbližší soudruzi a soukmenovci našeho národního Vůdce Miloše - o nich by taky „vlkovoblbuje“ napsal, že jsou „komunističtí špioni“?!?!

  Prostě: Je to odporná a trestuhodná urážka všech našich hrdinných rozvědčíků, všech čestných a poctivých příslušníků a spolupracovníků naší a sovětské rozvědky, naší StB a sovětské KGB !!!!!!!!!!

  Prostěji: Nechutně udavačský článek, jenž by „slušel“ nějakému pravičáckému webu, ale na sajtách naší milované Nové Republiky straší jako Kalousek ve sněmovně.

  „Chladnou hlavu, horoucí srdce, absolutně čisté ruce!“ (Felix Edmundovič Dzeržinskij)


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 21. OTŘESNÝ příklad čerstvého udání!!

  Kdo byl udán, všudypřítomným placeným agentům našich třídních/národních nepřátel z Euroameriky?

  Náš člověk, náš SKVĚLÝ soudruh a soukmenovec Radek Koten, neohrožený bojovník za CO NEJRYCHLEJŠÍ návrat nepřemožitelné Armády Ruské federace do naší zubožené vlasti.


  Kdo je tím dnešním udavačem, tím HLUBOKO ZARYTÝM obráncem kapitalismu a demokracie?
  Jistý Martin Jan Stránský. Abyste pochopili, drazí soudruzi a soukmenovci, o jakého ROZENÉHO třídního nepřítele jde, tak zde je jeho profil:
  M. J. Stránský je:
  • synáček zrádného emigranta
  • inteligent
  • primitivní antikomunista a antiputinista
  • havlista
  • buržuj
  • spolupachatel pokusu zločinných lékařů o zavření našeho národního Vůdce V. Klause do blázince
  • vydavatel tzv. Přítomnosti, štvavého plátku založeného F. Peroutkou, obdivovatelem Hitlera a zrádným emigrantem

  Ano, i takoví ještě pořád žijí v naší vlasti, dokonce na svobodě. Jak dlouho ještě?!

  Ať věčně žije Veliký Putin, BJJP, naše jediná opravdová záštita proti EU a NATO!


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 22. Pane Radosto, buďte tak laskav a běžte s těma svejma nekonečnejma kecama zabírat místo na jinej server. Zřejmě je pokládáte za vtipné. Ovšem s takovým nazorem jste tu zcela osamocen. Mohl jste si všimnout, že na obsah vašich příspěvků už víceméně nikdo nereaguje, protože je už nikdo nečte. Naštěstí už na PRVNÍ POHLED je patrné, že je psal Radosta a není třeba s obtěžovat čtením ani první věty.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 8:46
   Nesouhlasím!
   To, že pan Radosta zásadně nediskutuje se zdejšími autisty, není důvodem ho odsud exkomunikovat.
   A to, že jsou jeho příspěvky stereotypní (ornamentální), by zdejším blbečkům taky nemělo tolik vadit. Nebo snad obdivujete "vtipného" Honolulu?!

   S vyšperkovanou, až křečovitě "vtipnou" formou ale bohužel nedrží krok obsah páně Radostových příspěvků. V tom ohledu je to jeho ryzí onanie.
   Je vlastně hodně prostinký: vše točí kolem "Putina". Patrně mu uvízly v hlavě neúnavně omílané poučky z výuky marxismu-leninismu - a tak se teď pokouší mstít. Budiž mu to, troubovi, přáno.

   Vaše příspěvky, vážení četní anonymové, jsou totiž - vedle bezmezné nenávisti a vzteku, které z nich čiší, navíc i zoufale nudné.

   Kokotko

   Smazat
  2. (dodatek:)
   A to, že Radostu administrátor (pan Václav Dvořák?) ustavičně maže, nesvědčí o jeho valné schopnosti pochopení tohoto fenoménu. Inu, komu není shůry dáno......
   Kokotko

   Smazat
  3. Anonymní 23. října 2018 9:04

   Vyjímečně souhlasím s tímto panem Kokotem, nemazat! A zase nemazat!

   Kokůtek

   Smazat
 23. Udali našeho Ivana!!!!

  Ano, je to tak a nejinak: Hluboce zarytí a pravděpodobně nepolepšitelní obhájci evropských hodnot udali už i soudruha a soukmenovce Davida, zakladatele naší milované Nové Republiky!!!

  Na druhou stranu: Jde sice o typický havlisticko-kavárensko-euroamerický hnus, ale dalo se to čekat. Ano, takové jsou metody agentů Západu, zdroje a šiřitele kapitalismu a demokracie.
  Účinná obrana je jediná: Konečně uprchnout z Evropy, do níž nás zatáhl hanebník Havel, a vrátit se kajícně k našim starším ruským bratřím.
  Ti nás ochrání – na věčné časy a nikdy jinak – před JAKÝMIKOLI evropskými hodnotami.

  Mimochodem: Chávezovská ekonomika by SKVĚLE fungovala, nebýt euroamerické blokády a diversních akcí placených agentů USA a EU.
  Však to dobře známe z našeho vlastního budování míru a socialismu: Jakmile jsme zbavili agentů typu Horákové a Slánského, naše vlast vzkvétala a vzkvétala a vzkvétala.

  Ať věčně žije Veliký Putin, BJJP, naše jediná opravdová záštita proti EU a NATO!

  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Díky, že jste v této šedi Radosto!

   Kokůtek

   Smazat
  2. Sloužím slovanské vlasti!

   P. Radosta

   Smazat
  3. 17:18- jinou, civilnější formu sdělení byste neměl?

   Smazat
 24. Leo popisuje historii českého udavačství tak, že chtě nechtě, stigmatizuje národ, jako by touto vlastností nad jiné vynikal. Nevím, jaká je kdo v tomto ohledu schopen uplatnit objektivizující měřítka. Já si dovoluji pouze připomenout, že jiní, krom stejného, měli za Druhé světové například Quslinga, Pétaina a nevzpomínám zrovna další, leda chorvatské Ustašovce, ukrajinské Banderovce ... Tak nad sebou hořekujme, tak se ponižujme... Z hlouposti, mindráků, nebo v cizích službách?

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.