Reklama

.

.

středa 31. října 2018

PENZE: Další katastrofa na obzoru?

Docent Radim Valenčík - VŠFS
Radim Valenčík
31.10.2018 blog autora
Včera (30. října 2018) uveřejnila řada médií další katastrofickou vizi – podle titulků na tom budeme zakrátko (tj. za "pouhých" 50 let) hůř než Řecko a nebude na důchody. Například Eurozprávy uvedly zprávu ČTK vycházející ze zveřejněného materiálu Národní rozpočtové rady v této podobě (důležité jsem zvýraznil tučně):


Černý scénář pro Česko: Nebude na důchody? Hrozí kolaps veřejných financí

České veřejné finance nejsou i přes očekávaný růst ekonomiky a daňových příjmů dlouhodobě udržitelné. Dluh veřejných financí by především kvůli stárnutí populace při zachování stávajícího nastavení daňové politiky a výdajů dosáhl v roce 2068 až 230 procent hrubého domácího produktu (HDP). To je více, než nyní vykazuje jakákoli země Evropské unie včetně Řecka. Ve své první Zprávě o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí to dnes uvedla Národní rozpočtová rada.

Ministerstvo financí zprávu přivítalo jako vklad do diskuse o reformě důchodového systému. "Problematika reformy důchodového systému, stejně jako dalších částí sociálního systému, je jednou z priorit současné vlády. Ministerstvo financí je připraveno poskytnout plnou součinnost gesčně příslušnému resortu práce a sociálních věcí při přípravě opatření, která přispějí k dlouhodobé udržitelnosti důchodového systému," uvedl úřad. Dodal, že nyní bude zprávu podrobně analyzovat a k detailům se vyjádří v následujících dnech.

Zpráva uvádí, že nepříznivému vývoji by bylo možné zabránit zvýšením daní, posunutím věku odchodu do důchodu nebo snížením důchodů nebo připustit snížení důchodů vzhledem k průměrné mzdě," uvádí zpráva.

"Ačkoli bude české hospodářství stejně jako dosud růst rychlejším tempem než ekonomiky vyspělejších zemí, což posílí daňové příjmy, nejsou české veřejné finance dlouhodobě udržitelné. Hlavním důvodem dlouhodobé neudržitelnosti českých veřejných financí je stárnutí obyvatelstva," uvedla rada ve zprávě.

Jedním ze zásadních problémů je vývoj důchodového systému po roce 2030, kdy začnou do důchodu odcházet silné ročníky. Do tohoto roku by měl být systém podle zprávy přibližně v rovnováze. "Do roku 2030 žádné zásadní riziko nehrozí," uvedla na tiskové konferenci předsedkyně rady Eva Zamrazilová.

Veřejný dluh v poměru k HDP má ČR aktuálně 35,3 procenta a v rámci EU je šestý nejlepší. EU požaduje podle současných pravidel dluh země pod 60 procenty HDP. Nejlépe je na tom Estonsko s 8,3 procenta, nejhůře pak Řecko (179,7 procenta) a Itálie (133,1 procenta).

Podíl lidí ve věku 65 a více let na celé populaci se podle zprávy v následujícím půlstoletí zvýší ze současných 19 procent na téměř jednu třetinu. S tím bude podle rady spojen nejen rostoucí objem výdajů na důchody, ale zvýšené nároky na zdravotní a dlouhodobou péči. Výdaje na starobní důchody by tak stouply ze stávajících zhruba sedmi procent HDP na zhruba 13 procent v roce 2059.

Zároveň podle zprávy bude ubývat obyvatel v produktivním věku. "Česká společnost se tak bez ohledu na technologický pokrok, ekonomické sbližování s vyspělými zeměmi nebo další možné pozitivní změny ocitne před základní otázkou: zvýšit daně, posunout věk odchodu do důchodu, nebo připustit snížení důchodů vzhledem k průměrné mzdě," uvádí zpráva.

Rada upozornila, že rychlejší růst výdajů v porovnání s příjmy by sám o sobě prohloubil dluh na zhruba 180 procent HDP. "Překročení dluhové brzdy, jež je nyní zákonem stanovena na 55 procent HDP, a následné další zvyšování zadlužení by ale vyvolalo reakci finančních trhů," uvádí dokument. Investoři by požadovali za půjčení peněz státu rizikovou prémii, která by zvýšila úroky u půjček. Země by se tak ocitla v dluhové pasti.

Za bezpečné rozpočtová rada považuje udržovat podíl veřejného dluhu k HDP na maximálně 40 procentech. To by zajistilo, aby se v případě krize nebo jakéhokoliv nepříznivého vývoje neúnosně nezvyšovalo zadlužení země.

O vzniku Národní rozpočtové rady rozhodl loni schválený zákon o rozpočtové odpovědnosti, který má pomoci vytvořit brzdu proti nadměrnému zadlužování státu.

Viz: https://eurozpravy.cz/ekonomika/ceska-republika/238887-cerny-scenar-pro-cesko-nebude-na-duchody-hrozi-kolaps-verejnych-financi/?fbclid=IwAR0VM-nSmcMW2um8y3tx-uMqibIa9wyBwxFwznwmZ4UX7qhi6SUbKPkSvYI

Podobnou, jen mírně zkrácenou, přinesly Novinky a další média.

Připojuji k tomu pár svých poznámek, které považuji z hlediska současné doby za významné, zařadím do nich i některé své aktuální osobní postřehy:

1. Celá zpráva je zde a stojí za přečtení, většina médií ovšem na ni ani neuvádí odkaz:

https://unrr.cz/wp-content/uploads/2018/10/Zpr%C3%A1va-o-dlouhodob%C3%A9-udr%C5%BEitelnosti-ve%C5%99ejn%C3%BDch-financ%C3%AD.pdf

2. Analýza Národní rozpočtové rady je přínosná a snad i určitý apel typu "budeme s tím něco muset dělat!", který je v ní implicitně obsažen, je na místě. Vytknout jí lze následující:

- V radě jsou zkušení lidé, a tak mohli tušit, co s tím udělají novináři prostřednictvím titulků.

- Z metodologického hlediska je vždy sporné, když se v rámci dlouhodobé prognózy (50 let) některé parametry uvažují, některé ne, k tomu podrobněji.

- Metodologicky nejpřínosnější je zavedení pojmu "míra důchodovosti" a jeho aplikace na danou problematiku, viz (nejzdůležitější tučně zvýrazněno mnou), viz:

"Počet příjemců starobního důchodu však nelze jednoduše odvozovat pouze z demografické projekce a zákonného věku odchodu do důchodu. Podstatnou roli zde hraje zejména možnost odchodu do předčasného důchodu, nebo naopak možnost přesluhovat a vylepšit si tak výši starobního důchodu. Z těchto důvodů definujeme míru důchodovosti" jako podíl počtu osob, které jsou příjemci starobního důchodu a které jsou o daný počet let mladší (nebo naopak starší), než je jejich zákonný důchodový věk Míra důchodovosti tak například říká, kolik procent osob z těch, kterým zbývají právě dva roky do statutárního věku odchodu do důchodu, již je příjemcem důchodu. Nebo kolik procent osob z těch, které měly zákonný věk odchodu do důchodu právě před rokem, již důchod pobírá. Jinak řečeno: míra důchodovosti je definována jako funkce, jejíž proměnnou je časová vzdálenost od statutárního věku odchodu do důchodu. Pro účely projekce jsme odvodili budoucí míry důchodovosti podle skutečnosti let 2013 až 2016. Konstruujeme je zvlášť podle pohlaví a předpokládáme jejich stabilitu pro obě pohlaví po celou dobu projekce.
Pro účely simulace je však podstatná otázka, do jaké míry došlo ke stabilizaci, resp. saturaci poptávky po předčasných důchodech. Podíl důchodců, kteří odešli do předčasného (a tedy trvale sníženého) důchodu, se v posledních letech zvyšoval.
Pokud by tento trend trval i nadále, míry důchodovosti použité v projekci by počet důchodců spíše podhodnocovaly. Určitý vliv mohly mít na fakticky zjištěné míry důchodovosti i fáze ekonomického cyklu, především pomalé zotavení z krize po roce 2009. S vědomím určitých metodických omezení využíváme míry důchodovosti nejen pro simulaci počtu starobních důchodců, ale také pro modelování počtu nově přiznaných důchodů." (
S. 16-17)

- Tuto nejpřínosnější část ovšem lze považovat i za nejspornější, protože neuvažuje aktivní vliv motivační funkce penzijního systému (zejména možných reforem tohoto systému) na DIFERENCOVANÉ prodloužení doby produktivního uplatnění. Jednostranně se zabývá pouze negativním vlivem možného růstu předčasných odchodů do důchodu, což je trochu tendenční (i když na druhé straně – opatrnosti nikdy nezbývá).

- V návaznosti na to lze zprávě vytknout, že její autoři nejsou seznámeni s řešením, které na bázi motivace k DIFERENCOVANÉMU prodloužení doby dobrovolného produktivního uplatnění formou toho, co nazýváme "plně uzavřená a plně zásluhová postgraduální nadstavba současného systému průběžného penzijního pojištění". Jejím zavedením by se problém řešil na dobrovolné bázi a to tak, že by na tom vydělali všichni. – Tady prostě něco selhalo v mechanismu přenosu poznatků z výzkumu do odborné sféry. (Mám dojem, že je to zahlcení toku vědeckých ale i kvazivědeckých poznatků "vykazováním" tzv. vědy na úkor skutečného rozvoje vědy.)

- Zpráva tak navrhuje tři možnosti, které jsou všechny špatné: Vyšší daně by podlomily ekonomický růst, nediferencované prodloužení věku odchodu do důchodu či snížení důchodů by vedlo přesně k tomu, co vyvolalo protiputinovské pozdvižení v Rusku.

3. Nebudu popisovat podrobnosti našeho návrhu, protože jsem to dělal už mnohokrát, jen odkážu, kde jej lze jedním kliknutím najít:

http://radimvalencik.pise.cz/6050-penze-putinova-korekce-a-nevyuzite-moznosti.html

Zejména pak:

http://radimvalencik.pise.cz/5862-problem-penzi-lze-resit-bezbolestne-a-efektivne-1.html

http://radimvalencik.pise.cz/5863-problem-penzi-lze-resit-bezbolestne-a-efektivne-2.html

http://radimvalencik.pise.cz/5864-problem-penzi-lze-resit-bezbolestne-a-efektivne-3.html

http://radimvalencik.pise.cz/5865-problem-penzi-lze-resit-bezbolestne-a-efektivne-4.html

http://radimvalencik.pise.cz/5866-problem-penzi-lze-resit-bezbolestne-a-efektivne-5.html

(Zde je celý systém i s konkrétními příklady popsán.)

Pozitivní je, že rada nenavrhuje reformu směrem k fondovému systému (bývalý tzv. 2. pilíř u nás), ale ono to asi dnes ani nejde, pokud se podíváme na to, co se děje s penzijními fondy již nejen v Polsku, Pobaltských zemích a jinde, ale i přímo v USA.

4. Aktuálně:

- Právě dnes odlétám na konferenci do Turecka, kde budu mít na toto téma referát. Uvidím, jaké budou reakce. Systém, který navrhujeme je využitelný nejen u nás, ale téměř kdekoli (jak někdy napůl žertem říkám, kdyby jej měl Putin, neměl by s penzijním systémem problémy, které má).

- Včera jsem měl delší rozhovor se studentem, který připravuje závěrečnou práci na téma "alternativní média". Ujistil jsem ho, nespadám mezi "alternativní novináře", jakkoli mě může takové označení lichotit a jakkoli je to projevem dost velké čtenosti mého blogu.

Zabývám se teoretickými otázkami zásadních proměn v naší ekonomice, které souvisejí s růstem úlohy produktivních služeb (tj. služeb umožňujících nabývání a uchování lidského kapitálu) – ty považuji za základ nové ekonomiky, ke které směřujeme. Pokud jsem kritický k mediálnímu mainstreamu, tak proto, že místo toho, aby napomáhal řešení stále narůstajících problémů, tak plní právě opačnou roli.

Konkrétním příkladem je, co prováděl v době prosazování tzv. 2. pilíře, jehož včasné nepohřbení mohlo vést k těžkým ztrátám. Ostatně i dnešní podání "katastrofické zprávy" Národní rady o něčem svědčí. (K jiným než odborným otázkám se vyjadřuji jen tehdy, když už míra hlouposti, manipulace a účelového zla přesáhne únosnou mez, viz např. aktuální pokračování kauzy "Šojdrové seznam sirotýnejdžrů".)22 komentářů :

 1. Za padesát let ? Tak "brzo" ? Já to vidím tak max. za tři roky.

  OdpovědětVymazat
 2. No jo to ti rádoby odborníci co vládnou neví že na dluh se nedá žít?

  OdpovědětVymazat
 3. Proč, "milí ekonomové" chcete sahat na peníze těm, kteří je svou prací tvoří? Proč chcete házet odpovědnost na tytéž lidi, když vládnete vy a s penězi, které vám svěříme, nevyjdete? Nebylo by lepší vzít peníze těm sektorům, které peníze pouze neúčelně spotřebovávají? Proč nezdaníte ty, kteří vyvádějí peníze z republiky? Proč je sypete do neziskovek, které se léta marně pokoušejí jisté minority integrovat do společnosti, i když oni sami nechtějí, protože jim systém dávek velmi vyhovuje? Naši "ekonomové" nejsou ani na úrovni žen v domácnosti, které dobře ví, že mohou utratit jen tolik kolik rodina vydělá? Kdy přijde nějaký "ekonom" s návrhem, že staré lidi je lacinější na státní útraty střílet a pak zpopelnit? Radím vám v dobrém. Jděte se nechat vycpat!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dost dobrá úvaha. Souhlas.

   Vymazat
  2. Presne...Vzdyt se chovaji jako pyramidova nebo letadlova hra....Nejvice maji ti, co jsou na vrcholu,ale pritom toho moc neudelali....soucasne pranice o rust platu poslancu ...kteri jsou dnes vlastne jen lepsi sekretarky (vetsinou prepisuji zakony dodane z Bruselu),nemajici ani za nic odpovednost......mluvi za vsechno

   Vymazat
 4. Vraťme zpátky socialismus a nebudou takovéto problémy. Před r. 89 jsme žili zcela bez dluhů a všem se dařilo vcelku dobře. Jenže dnes malá skupina boháčů ukrádá ze společného koláče neúměrný díl. A jak se zdá, tak by chtěli stále víc. Jak jinak rozumět námětům na snížení poměru důchodů k průměrnému výdělku, nebo zvyšování hranice odchodu do důchodu /respektive už přímo do krematoria/?

  OdpovědětVymazat
 5. Někde jsem četl zajímavý citát: Není problém nasytit chudé,problémem je nasytit bohaté.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. K tomu bych dodal, že nejde uspokojit obě skupiny. Chudým by zdroje bohatě stačili, bohatí v chamtivosti nemají limit.
   Příklad Řecka je v tom, že mocní zajisté odkloňovali ale snažili se uchlácholit i chudší jejich podplácením ze státního a to ekonomika nemůže zvládnout.
   Až do Tupolánka byl důchodový účet přebytkový, bolševik postavil řadu podniků, jako zdroj příjmů pro důchody.
   To vše bylo zdemokratizováno, Topol důchodový účet použil nezákonně na jiné účely a podniky důchodového systému byly zprivatizovány, rozuměj rozkradeny a většinou zdevastovány.
   Pro info, v rámci důchodového systému jako zdroj příjmu jsou v NL stavěny nájemné domy, které nesou zisk a pak se ještě mohou prodat.

   Vymazat
 6. To je furt dokola, včera najednou zničeho nic se nějaká organizace zviditelnila, že prý systém nemocenské je v mínusu, více bylo vydáno, než přijato. No, nepamatuju se, že bychom loni slyšeli, o kolik více bylo vybráno, než se vydalo a že je to dobře. Asi to nebude mít žádnou spojitost s tím, že se dnes hlasovalo o prvních neplacených dnech nemocenské, že ne!

  OdpovědětVymazat
 7. Stát má mít takové zákony že vždy vybere na daních z výroby tolik kolik potřebuje a potom by rozpočet státu hlídaly i ti paraziti. Danit přijmy lidí co nic nevytváří jen zvyšuje dluh. Danit ty hladové mzdy moderních otroků je zločin proti občanům státu. Nastoupí robotizace a proto ty jejich výpočty a prognozy jsou na hovno. Až bude potřeba néně moderních otroků tak koho budou danit aby nakrmily všechny darmošlapy.

  OdpovědětVymazat
 8. Daňová zátěž, se s rozvojem liberalizace, stále více přesouvá na ty příjmově nejnižší. V západních státech, bylo před cca dvaceti, třiceti lety, zdanění firem ve výši 40-50%. V současnosti to je cca ve výši 15-20%. Výpadek příjmů států, se doplňuje zvyšováním daňové zátěže zaměstnanců a zvyšováním zadlužení států.
  To zadlužování, je kapitola sama pro sebe. Je to služba politiků bankám, aby přínosy z prosperity státu, nešly do toho státu, ale permanentně byly vysávány soukromými bankami, jako splátky úroků. Jeden z mnoha podrazů politiků, vůči občanům. P.K.

  OdpovědětVymazat
 9. No a co takhle, aby zaplatili veřejný dluh ti, kdo ho udělali. Jinak pokud se bude dále prodlužovat věk, tak jistě každý pochopí, že se bude oddalovat odchod do důchodu. Dnes pracuje dost lidí i v důchodovém věku a dostávají ročně valorizace, což ti, kteří pracovali jako důchodci v letech 1996-2010 - třeba těch 15 roků, utřeli nos. Myslím, že je závadou, že se výpočty důchodů mění, aniž by se staré přepočítávali. Tak vznikají za tutéž odvedenou práci a peníze do společné kasy propastné rozdíly mezi důchody - asi pro potřeby "rozděl a panuj". Počítá se s robotizací práce a pak tedy bude nutné i za roboty platit daně, i když snad ne nemocenskou a důchodové pojištění. Také je nutné říci, kdo je odpovědný za kolaps natality u nás a tedy disproporcionální růstu populace ve věkových kategoriích. Podobně je někdo vinen i tím, že vyrobil nezaměstnanost a odnaučil lidi se živit vlastní prací, ale žít z práce druhých. Kdo deklaroval, že živit se prací pro práceschopné není povinné? A pak bude nutné se podívat i na to, v kterých oborech byrokracie a tupí politici vyrobili nesnesitelné pracovní prostředí a lidé prchají do důchodu, jak jen můžou, aby se rehabilitovali na duchu i těle: mluvím o školství a zdravotnictví, které se podařilo novým politrukům v parlamentě a vládách zpaskřivit až do nedýchatelna! A konečně také něco udělat pro to, aby ty nejlepší české hlavy neprchaly z toho našeho báječného kapitalismu do racionálněji pracujících zemí.

  OdpovědětVymazat
 10. Národní rozpočtová rada by měla být trestně stíhána za ŠÍŘENÍ POPLAŠNÉ ZPRÁVY!

  Odůvodnění:
  Ohánět se předpovědí na 50-60 let dopředu je více než účelové!!! Stačí pohled do minulosti a člověk zjistí, bývalé že prognozy se nikdy nevyplnily! Vždy se vyskytlo něco, co jejich "předpovědi" radikálně změnilo!

  Historie nás naučila, že vítěz má VŽDY pravdu a proto určuje pravidla!

  Ti pánové z Rady na to asi zapoměli. Oni zapoměli na více věcí, které do svých předpovědí ani nezahrnuli. Tím je Evropa bez válek a větších nepokojů. Až na dobyvačnou válku v Jugoslávii, ale to už je samostatná kapitola! Kde ti píni berou tu jistotu, že tento stav bude i za 30,40,50 nebo 60 let?

  Osobně bych byl raději, kdyby tento stav trval i po těch 60ti letech,

  OdpovědětVymazat
 11. ale milí bratranci - zasa na Slovensku sme o kus ďalej - problematika stojí tak, ako vlastne sprivatizovať dôchodky - tu sa to pekne podarilo - a veru, nedobre to je....

  OdpovědětVymazat
 12. Zdá se, že rada, ač složená z opravdových odborníků, dostala zadání, které má podpořit kroky této vlády, směřující k okradení současných obyvatel pod tlakem děsivé prognózy, NĚKDY...

  OdpovědětVymazat
 13. Blbost, kdyz kazdy dostane takovy duchod jak jsem ho dostali s manzelkou (3200 a 2300), KAZDY BUDE MIT DUCHOD I ZA 100 LET!
  Navic, Babis pred vstupem do politiky sliboval minimalni dochody. URCITE JE BUDE KONECNE REALIZOVAT - PRO VSECHNY!

  OdpovědětVymazat
 14. Demografický propad je výsledkem hospodářské politiky po sametu. 56% inflace v roce 1993 připravila obyvatele o úspory a současně nastoupilo rušení jeslí a školek. Mít děti v době finanční nejistoty je samozřejmě problém. Následovalo enormní zdražení bytů a nájmů a dnes je v mnoha velkých městech cena bydlení tak vysoká, že si lidé prostě nemohou děti dovolit.

  OdpovědětVymazat
 15. Jen klid. Příchodem technologické revoluce 4.0 se sníží potřeba lidské práce na minimum, skoro všechno budou dělat roboti. Nastane zlatý věk, jak o něm píše pan Pehe, všichni budou mít všeho dostatek. Pokud ovšem technologickou revoluci 4.0 nepředběhne světová válka 3.0, po ní už tady ovšem asi nebude taky problém důchodců moc zásadní.Takže lámat si dnes hlavu tím, co bude za 50 let s důchody je dost zbytečné. Spíše je nutno, jak tvrdí naši gurové, hlavně zbrojit a vyrábět roboty. Uvidíme, co se uplatní dříve - zbraně nebo roboti? Zatím bych řekl, že zbraně mají poněkud náskok.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Valka vyresi duchodovy system. A ticha valka, chemtrailsova, depopulacni.

   Vymazat
  2. Anonymní1. listopadu 2018 0:03
   Pokud bude 4.0 rychlejší, než 3.0, tak stejně nemáme vyhráno. Bude totiž následovat 4.1, emancipace umělé inteligence, s dopadem na lidstvo srovnatelným, jako 3.0. Zachrání nás jenom ten zavrhnutý ludismus – rozbíjení strojů. P.K.

   Vymazat
 16. No jo,jedno mi není jasné.Statisíce důchodců pracují,odvádí řádně státu veškerá pojištění ,daň,důchod se jim nezvyšuje.Kam jdou ty peníze?Kdo je rozfofruje?To krmí neziskové organizace,kam tečou miliardy?Naše pidizemička je prolezlá těmito pijavicemi.Vždyď mladí lidé nevytvářejí žádné hodnoty pro stát,jsou nalezlí v těchto neziskových spolcích a čeří politické klima!Kdy je konečně přestaneme krmit?

  OdpovědětVymazat
 17. Pane Valenčíku, neměl by jste zájem řešit problémy lidí od 55 let výše? Lidé jsou v těchto letech už nemocní a staří a nikdo je nechce zaměstnat navíc náš průmysl a zemědělství zničila divoká privatizace, vstup do EU, kdy padly nejen státní hranice, ale i cla , to samé zničilo Řecko, Itálii a pod. Nějaký rádoby génius vymyslel, že se půjde do důchodu v 65 letech, nevím, kdo je to schopný vydržet a hlavně , kde starší lidé seženou práci, navíc pokud nemáte odpracováno 35 let, tak jdete o dva roky ještě později. Pokud nemají lidé ČID, tak dostanou 2200 a polovinu v poukázkách, což by tak stačilo psovi. Lidé se z té sociální pasti nemohou dostat a psychicky se hroutí, mají deprese, někteří páchají sebevraždy a další se zblázní, což je podle mě řízená genocida starších občanů. Není to výmysl, je to realita, jsem 58-letý ČID, znám to na vlastní kůži. Konec konců si
  to může v praxi vyzkoušet každý, stačí k tomu fiktivní CV např.60-tého ČID , který nemůže dělat manuálně, fiktivní email a uvidíte, jak se o Vás zaměstnavatelé"poperou"

  OdpovědětVymazat