Reklama

.

.

pátek 2. listopadu 2018

Prezident Bašár al-Asad se zúčastnil mezinárodní mírové konference v Sýrii, kterou pořádala Světová rada míru

2. 11. 2018
V syrském Damašku se konala „Konference mezinárodní solidarity světa se Sýrií“. Organizátorem byla Světová rada míru. Akce se uskutečnila ve dnech 27. – 28. října 2018. Konferenci navštívil syrský prezident Bašár al - Asad, předseda syrského parlamentu a ministr zahraničních věcí. Zajímavostí je, že prezident Asad každého účastníka konference osobně přivítal a při loučení každému účastníkovi osobně poděkoval. Zde je projev, který zazněl na jednání Výkonného výboru Světové rady míru z úst předsedy Asociace Vojáci proti válce pana Jiřího Bureše, plk.v.v.:


Vážení přátelé!

Dnešní schůze VV WPC probíhá na území těžce zkoušeného státu jakým je Sýrie. Je tedy pochopitelné, že tato otázka bude mezi prioritami jednání. Chci se v několika poznámkách věnovat příčinám, které k tomuto stavu vedly a nebezpečí recidivy, pokud neuděláme důrazná opatření k jejímu zabránění

Současný vývoj světa se vyznačuje rychlostí, mnohotvárností a složitostí, což přináší stále nové jevy ve vztazích mezi hlavními mocenskými státy a tím také do vývoje bezpečností situace. Jsou potvrzovány dřívější a nastolovány nové hrozby a rizika místního, regionálního a globálního charakteru. To vše je důsledkem mocenského boje, ale také sílícího, zatím nekoordinovaného, živelného odporu proti nahromaděným problémům lidstva, včetně problémů sociálně společenského charakteru. Pro budoucí vývoj je třeba brát v úvahu, zda bude pokračovat vývoj celkově rovnoměrný, s pásmy jisté ekonomické prosperity a stability. Nebo naopak bídy, politické a ekonomické nestability s bezpečnostními riziky a ohroženími.

Tyto změny podstatně ovlivňují současný přístup k otázce použití síly (války) ve vztazích mezi státy. V rozporu s mezinárodním právem se použití ozbrojené síly – i když kryté různými eufemistickými názvy – stává reálným faktorem současných mezinárodních vztahů. Pokračuje úsilí globálních mocností a nadnárodních korporací ve spojení s vojensko-průmyslovými komplexy jednotlivých zemí řešit závažné civilizační problémy militární cestou. Za použití ozbrojeného násilí přímo, nebo hrozbou použití násilí na zemi, ve vzduchu, na moři i v kosmu.

Bipolární konfrontace zatlačovala do pozadí rozpory mezi vyspělými kapitalistickými státy. Její překonání otevírá prostor pro jejich obnovení a vyostřování. Situaci komplikuje i vznik a posilování nových mocenských center, vyhrocující se geopolitické soupeření a problémy přístupu ke zdrojům strategických surovin včetně vody.

Stále otevřeněji se prosazuje nový přístup k použití ozbrojené síly v menším rozsahu (místní, regionální konflikty). Jedná se o ozbrojené konflikty (války) bez ohledu na to, zda jsou označovány jako „boj proti terorismu“, „humanitární mise (bombardování)“, „mise na ochranu protestujícího civilního obyvatelstva“, „ochrana či prosazování lidských práv a demokracie“, „zajištění bezletových zón“ apod. Na věcné podstatě všech těchto forem použití síly nic nemění ani tzv. „mandát“ RB, protiprávně prosazený s využitím překroucené interpretace Charty OSN. Přibližná vyváženost síly globálních mocností zatím vylučuje konflikt mezi nimi. Pravidelná modifikace bezpečnostních strategií NATO od roku 1999 do současnosti však umožňuje Alianci svévolně si přivlastňovat právo na zásah mimo euroatlantický prostor, zejména pod falešnou záminkou v boji proti tzv. světovému terorismu.

Zadlužení a postupná ztráta monopolního postavení zvyšuje tlak této velmoci k řešení vnitřních problémů cestou zahraniční a mezinárodně politické angažovanosti. Vývoj v uplynulém desetiletí ukázal, že ani s využitím všech prostředků politiky, ekonomiky a vojenské kapacity, nemohou USA jednostranně rozhodovat a prosazovat své požadavky (situace v Iráku, Afghánistánu, nejnověji v Sýrii, Ukrajině a zejména situace kolem Iránu, Pákistánu, KLDR a řada dalších nepříliš úspěšných aktivit USA v různých regionech).

I podle soudu jednoho z největších nepřátel Sovětského, ale i dnešního Ruska – Zbigniewa Brzezinského, bezpečnostního poradce prezidentů USA – Spojené státy přestaly být hegemonem světového vývoje. I Zbigniew Brzezinski před svou smrtí (květen 2017) prohlásil, že Spojené státy po ztrátě své hegemonie by měly zůstat regionální velmocí a na dalším vývoji světa se podílet společně s dalšími regionálními mocnostmi, především s Ruskem a Čínou. Na podporu svých úvah a doporučení Brezinski uvádí:

„… nejbližších dvacet let může být poslední fází tradičnějších a známých politických seskupení, na která jsme si zvykli, proto je nyní nutno tuto novou situaci reflektovat v naší reakci. Během zbytku tohoto století se lidstvo bude muset více zabývat otázkou přežití jako takového v důsledku souběhu uvedených problémů s problémy životního prostředí. Tyto problémy lze zodpovědně řešit jen v prostředí rostoucího mezinárodního přizpůsobení. A toto přizpůsobení by mělo být založeno na strategické vizi, jež uznává naléhavou podporu nového geopolitického rámce“.

Současná situace ale nenasvědčuje tomu, že by se Spojené státy chtěly vzdát svého dosavadního postavení. Spíše naopak. Dokladem toho je přijetí dvou podstatných dokumentů. Je zpracována a přijata Strategie národní bezpečnosti USA a z ní vycházející Strategie národní obrany (Strategie MO USA). Oba dokumenty reflektují skutečnost ztráty prvenství Spojených států na světové scéně, ale nehodlají se s tím smířit, chtějí, aby se Spojené státy staly opět hegemonem světového dění a určujícím článkem světového vývoje. Oba dokumenty dávají návod jak tohoto cíle dosáhnout. A právě v tomto boji o prvenství je obrovské nebezpečí, protože bude veden za použití všech prostředků… o čemž výmluvně svědčí i jeden ze čtyř pilířů SNB (NSS): Zachovávat mír prostřednictvím síly (?)

V případě představitelů USA se převážně jedná o výroky typu: „Jedině Spojené státy mohou a musí být vedoucí silou ve světě“, „Ozbrojené síly USA musí šířit a prosazovat náš způsob života a hodnoty Spojených států“, „Naši spojenci musí trvale hájit a prosazovat zájmy Spojených států“ apod.

Opatření stanovená v jednotlivých kapitolách obou dokumentů jsou pečlivě rozpracována, přičemž na summitu NATO počátkem června t. r. v Bruselu byla zahájena příprava na VELKOU VÁLKU. Tato má obnovit hegemonii Spojených států. Téměř 2/3 evropských států je již okupováno vojsky USA. Téměř v polovině z nich jsou funkční základny řízení a zabezpečení válečných operací Aliance. Je prováděn systematický výcvik pilotů jednotlivých států Aliance včetně pilotů národní gardy některých států USA. NÁCVIK bombardování je řízen z řídícího centra v ČR. Jsou připraveny k přijetí zákony odstraňující „byrokratické překážky“ pro volný pohyb vojenských konvojů po státech Evropy. Tedy v podstatě možno říci volný pohyb nekontrolovaných skupin ozbrojených turistů, doprovázených těžkou bojovou technikou. Stávající infrastruktura je připravována na válečný stav. I nově vybudované silnice hlavního tahu na východ a Pobaltí jsou zpevňovány, rozšiřovány, mosty bourány a přestavovány k propustnosti těžké bojové techniky armády USA. Takto rekonstruované dálnice jsou připraveny rovněž jako letiště a stanoviště těžkých raketových systémů Pod různými záminkami je postupně plněn úkol rozmístění mnohonárodních sil NATO ve východní Evropě. Je vytvářena válečná psychóza, vytvořen a pěstován obraz jediného a předurčeného nepřítele – Ruské Federace. Obyvatelstvo je přesvědčováno, že se nás Rusko chystá napadnout. Náš osvoboditel od fašismu ve 2. světové válce, země, která ve válce ztratila 23 milionu lidí a měla 80 % zcela zničené infrastruktury, se chystá přepadnout Spojené státy přes Evropu. Chtělo by se říci, jak paranoidní! Jenže ono to je velmi účelové!

Spojené státy a tudíž i Evropa mají ale ještě problém na jižním křídle NATO. Tam se Čína chystá mít dobré přátelské vztahy s Indií a Iránem. A to ohrožuje zájmy Spojených států. Kromě toho je tam ještě Sýrie. Navíc se má v této oblasti realizovat čínský projekt Nová hedvábná cesta – část pevninské a část vodní trasy. To vše ohrožuje zájmy, které Spojené státy v Indii, Iránu, Sýrii a Indickém oceánu mají. Jsou to zájmy, které má NATO chránit a bránit. Zdá se, že jižní křídlo a Blízký východ dělá USA starosti. Z uvedeného vyplývá že:NATO ve 21. století existiuje už jen na ochranu zájmů USA a nemá pro udržování míru žádné opodstatnění.

Drazí soudruzi, přátelé – členové a hosté schůze VV SRM.

Silně mě trápí problém, na který nemohu nalézt správnou odpověď. Po tom, co jsme byli (ukončení) ve 2. světové válce v roce 1945 osvobozeni (byl jsem ještě dítě, ale pamatuji si to) naši otcové a dědové po návratu z kriminálů, koncentráků, fronty apod. si vzájemně přísahali:

„Již nikdy fašismus, již nikdy válku.“ A dávali věci a zemi do pořádku, snažili se úspěšně.

Snažili se 50 roků. Po 50 letech nám zemi předávali s kratičkou poznámkou: „Je Tvoje, je krásná, pečuj o ni.“ Nyní po 20 letech stojím a přemýšlím. Co předám svým vnukům a pravnukům? Je sice ještě celá, ale chřadne a celá se třese strachem, aby ji nesežehl plamen, jako ty ostatní v okolí. Část světa je v plamenech a další ohniska jsou připravena k zažehnutí – svět hrozí výbuchem. Již tenkrát v roce 1999, tehdy to začalo, když ničili a rozvrátili stejně krásnou zemi, jako je ta moje, jsem měl říci „DOST – NEDOVOLÍM“. Co tedy řeknu svým vnukům a pravnukům až se mě zeptají, proč jsem to připustil, proč jsem tehdy v 99. roce nahlas neřekl DOST ??

Pro příští rok jsme si jako prioritu stanovili připravit kampaň na zahájení procesu vystoupení ČR ze struktur NATO, po 20letém členství a to na základě příslušného článku „Zakládací smlouvy NATO“

Děkuji za vaši pozornost

plukovník v.v. Jiří Bureš
předseda Asociace VOJÁCI PROTI VÁLCE z.s.

34 komentářů :

 1. Odpovědi
  1. NATO je zločinecká organizace. Její vedení musí být postaveno před válečný soud za zabití stovek milionů lidí po celém světě.

   Vymazat
  2. Ovšem Lothropem Stoddardem definovaných coby podlidí. A za to se dnes platí petrodolary a ještě platit bude, to si piš! Buďme a NATO vděčný ... nic jinýho nám už jako štít naší civilizace nezbylo!

   Vymazat
 2. Moudrá slova. Bude mi potěšením podepsat petici za vystoupení ČR z NATO. Vím, že se tak nestana, ale chci žít v souladu se svým svědomím. Členství naší země v EU a NATO mě znepokojuje stejně jako prohlášení předsedy vlády o naší povinnosti plnit spojenecké závazky a hájit zájmy našich
  (NATO)spojenců.

  OdpovědětVymazat
 3. Životě nepůjdu proti slovanskému Rusku . Proti vnukům , jejichž dědové nás osvobodili od Německých fašounu .

  OdpovědětVymazat
 4. Pane plukovniku, Cesko by melo v NATU zustat, ale vetovat expanzi a blokovat agresi.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Toto je jen zbožné přání - nemáme na dění v NATO žádný vliv. Naopak. USA nás tlačí do akcí, které bychom být pouze součástí EU nikdy nedělali. Vystoupení z NATO je jediná cesta, jak se před budoucími generacemi nemuset stydět. PK2

   Vymazat
  2. 20:41 Kdyz Madarsko muze vetovat vstup Ukrajiny do NATO, proc to nemuze Cesko?

   Vymazat
 5. Za 50 let jsme udelali velky pokrok. Tenkrat jsme byli nejsilneji proto, aby nam nekdo poroucel, ted staci jen naznacit a vsichni poklonkuji. Z rustiny jsme prebrali 2 sloa, z anglictiny snad 2000 slov.Proti neutocicimu SSSR byli vsichni, ted je strasne moc lidi pro NATO, pro to, aby i Cesko bylo okupacni zemi, tenkrat jsem vsichni byli proti okupaci, ted pro. Svet jde do zahuby a hlane politikum, volenym vetsinou naroda, je to jedno.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Z ruštiny jsme převzali víc slov, ale to není podstatné, protože v jazyku se to stejně nepozná. Angličtina je taky otazná, protože velkou slovní zásobu máme z latiny. Angličtina má sice germánský základ, ale tamní jazyk se utvářel v latinském prostředí, kterým tam mluvila keltsko-římská nobilita. Takže je do velké míry latinizovaná a některé nově používané anglické termíny mají původ v latině.

   Je ovšem dost hrozné, že dnešní mládež používá třeba pojem "skver", ale netuší, co znamená pojem "nádvoří". Osobně jsem se s tím setkal. Stejně tak jsem se setkal s českou dívčinou, která používala pojem cranberries (krenberys) pro brusnice a vůbec netušila, že to má i český ekvivalent. A už vůbec nechtějte, aby věděli, co znamená třeba slovo luh, mýtina, kolovrátek apod.

   V odborné terminologii je total english úplně všude, včetně gastronomie. V podstatě jídelní lístky už vůbec názvy jídel česky uvádět nemusí.

   Pokud se podívám jen po svém okolí, pak na vedlejším náměstí a přilehlé ulici najdu vývěsky: "Pizzeria Giuletta", "Nail studio", "Pub Dublin", "Restaurant Oak Gate", "Hanka Bakery", "Multilanguage playschool", "Cukrárna Sunflower", "Kinder Books", "Red Cube", "Advokátní kancelář **** and Partners", "Fashion Sabrine", "Bio Foods", "Club Fun Boys", "AM Investors".... Přitom cizince tady potkáte málokdy, pokud vůbec english speaking.

   Vymazat
  2. 11:37 Asi to bude tím, že ty Ruské azbuky tady nikdo nechce. Lidé ví co je Rus za hajzla a vždy bude inklinovat k bohatému Západu, než k prolhanámu ,militantnímu,chudému,hloupému Rusku.

   Vymazat
  3. No - hlavně vidíme, co jsi za hajzla ty - praštěnej šmejde 16.50 Možná přijde doba, kdy budeš kničet jako prašivej psík, aby tě Rus přišel ochránit před tím, co nás tady čeká za hrůzy, kdybychom měli vycházet z odporný, hnusný, perverzní, sprostý a násilnický americký kultury, a oni nic jiného než mučení, zabíjení a přitroublé hrůzy v kultuře nemají - viz jejich odporný filmy- a až budeš kňučet, Rus se na tebe a tvoji rodinu pěkně vysere, když dnes díky internetu a všem těm přiblblým diskuzím je evidentní, co jsme za idiotský svině, že lezeme do prdelí svým budoucím vrahům! Jeden by nevěřil, že je českej národ tak plnej smradlavejch lidskejch šmejdů, kteří si zaslouží ubohej konec viz americký filmy ... konec českého smradlavého skunka.... se to bude jmenovat.

   Vymazat
  4. 22:51 Hele hele, ponech radši formulaci idejí leninismu-putlerismu na s. s. Radostovi! Protože ty se svým "stylem" upocený čechomužiku na ten jeho brilantní dosahuješ asi jako psí lejno na mraky za hezkýho počasí:)))

   Vymazat
 6. Ďakujem za informácie, síce pravdivé, ale však papier znesie všetko, to je tak asi všetko.

  Bill Clinton a Boris Jeľcin, Moskva 9.mája 1995, prepis ich rozhovoru uverejnený v Rusku úplne stačí, aby človek pochopil, akú sprostú hru s ľuďmi hrajú.

  OdpovědětVymazat
 7. Plně se stavím, za vynikající projev pana plukovníka Bureše a zcela souhlasím s jeho názorem na vystoupení z NATO. Rusko, i když kapitalistické je nám mnohem bližší než kterákoliv Západní země, včetně USA. Rozpad Varšavské smlouvy byla obrovská až tragická chyba.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Rozpad Varšavské smlouvy byl podmíněn rozpadem NATO. Bylo to dobře vymyšleno, ale jako vždy velice špatně provedeno. A my blbci jsme do toho podělanýho NATO ještě vlezli i přez to, jak jsme se bili za rozpad Varšavské smlouvy, kdy se naši politici dušovali, již nikdy nebudeme v žádném vojenském paktu. Jóóóó rozkaz je rozkaz a Vašek poslouchal.

   Vymazat
  2. 22:04 Rusko prohrálo, prohraje vždy všechno, viz studená válka, ale neustále dělá ramena. Vám je bližší ten Ruskej chudákov a hlupákov? než vyspělý Zapad .Co máte doma za techniku, TY VAŠE BLÁBOLY PÍŠETE NA ČEM, jaké máte auto Ruské?, kam jezdíte na dovolenou do Ruska asi ne co, tak se nad sebou zamyslete a přestaňte lézt rusákum do prde....

   Vymazat
  3. Prosím tebe ty ubožáku 16.43 - zalez a nepiš ty sračky! Ty vyspělej západe! Vyspělej západ- a jeho filmová a televizní tvorba je samý hnusný, primitivní, násilnický svinstvo! Kreténe všivej, posranej z Ameriky! Myslíš, že dokud nebyly počítače, lidi neuměli psát? Naopak -dnes neumějí psát, čtení je jim cizí - co jsi zač? Potetovanej, přiblblej smradlavej kretén? Tak to jo - to by odpovídalo tomu žvástu. Jsi ubožák - zmanipulovanej ubožák s vymaštěným mozkem.

   Vymazat
  4. 22:5 Tak si pusť ňákej russkej! Budeš smutnej a rozčarovanej debile, je to totiž to samý! - https://www.reflex.cz/clanek/video/77713/utrhane-udy-a-useknuta-hlava-kontroverzni-rusky-reziser-natocil-klip-kapele-ktera-ma-zakaz-hrat-v-moskve.html

   Vymazat
  5. 22:55 No tos mi to nandal, ale nikde jsem se od tebe nedočet odpovědi kde tu Ruskou " vyspělou " techniku koupím. Zatím čtu samé urážky.Vymletá hlava Ruskou propagaqndou,celkem tě lituji jelimane.

   Vymazat
 8. Pane plukovníku pěkný projev souhlasím ale Babiš tvrdí naprostý opak.

  OdpovědětVymazat
 9. Valka proti Slovanum dopadne tak, ze my vlastenci obratime boj proti agresorum z NATO-stejne jako v roce 1914 to udelali cesky vlastenci proti Rak-Uhersku !!!
  Proti Slovanum nikdy nesmime bojovat a Rusko za nas obetovalo milionu zivotu!
  V predzevzeti vam budu pomahat. V rozsirene forme jsem dnes odeslal
  e-mail (uz nekolikaty) prezidentu, Babi, Okamur, Foldy, Fili, a dalsim.
  dustojnik-valecny veteran

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Rusko zaniklo nejpozději v březnu 1917 a již tehdy nemělo se slovanstvím mnoho společnýho (jsouce vedeno svrchní germánskou vrstvou - viz jiné články), natož dnes, po té co cédrblumčíci a šelomoffčíci vyhubili až 110 milionů převážně Slovanů ....

   Vymazat
  2. 8:26 = ještě větší k0kot než Forever slave.

   Vymazat
  3. 11:40 Nejlepší na tom je že mají vymletý mozky fašistickýma sedmilháři a věří tomu.

   Vymazat
  4. 13:21 Ne, se lží a jeho esencí - putlerizmem do styku fakt nepřijdem, páč ani lžidavidem a lžidvořákem přeložené spisy Putler-Šelomova nečtem! A jinak - fašismus je apolitický systém, je to reakce etablované společnosti proti násilí podlidí!*) - http://www.stjoseph.cz/pojem-fasismu/

   *) Tímto termínem definoval americký historik a novinář vrstvy neschopné se etablovat do stávající společnosti a usilující o její zničení násilnou revolucí! - https://en.wikipedia.org/wiki/Lothrop_Stoddard

   Vymazat
  5. Něco takovýho jako je blábol od sráče 14.18 - může veřejně napsat jen kretén! Totálně vypatlanej kretén. Ty lžihovado - co lezeš diskutovat? Dřep na kanapi, čum na americký zhovadilosti v TV a škrab se v prdeli! Na nic jinýho nemáš IQ! Nech si ty idiotský sračky pro stejný hovada jako jsi ty. Nebo nemáš kámoše? Tak to asi z nudy kopeš do psa, nebo vyťukáváš na klávesnici ty sračky?

   Vymazat
  6. 22:59 Viz výše (9:06) - a to je jen špička ledovce!

   A ještě ti prozradím tajemství, těkavý rudoprde, a totiž že plyn, jímž jsi tvořen je smrduté putlérium a na 8 minutě tu pak spatříš svého vypouštěče z jehož lejnolíhně pravidelně unikáš! - https://www.youtube.com/watch?v=I1ImlHGLPj0

   Vymazat
 10. V CR je centrum pro vycvik bombardovani NATO ? Pak je centrum
  jiste vedeno jako cil pro zniceni !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 6:46, To je účel. Vůbec bych se nedivil, kdyby to bylo někde hned vedle Prahy. Nejen že se tím hegemon v NATO vyhne zásahu na svém území, ale na tom českém vyvolá ještě větší nenávist vůči "útočníkovi". Ačkoliv nevím, jestli je možné dnes až hysterickou nenávist vůči všemu ruskému v Čechách ještě zhoršit.

   Vymazat
  2. Vy dva, totální idioti.Dejte pravdivý odkaz, jinak jste odporní lháři. Nic takového není, škoda, na Rusa se musí cvičit.

   Vymazat
 11. Tak to je opravdu velký bizár, pozvat jednoho z největších dnešních světových vrahu, na mírovou konferenci.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No větší bizár než ty jsi blb, 17.41 - je technicky nemožný. Co lezeš diskutovat s takovou sprostou, primitivní sračkou, ty ubožáku? V hospodě tě kopli do prdele, a vyrazili ti zuby z huby za podobný žvásty? A ty se tomu divíš? Bojíš se, že ti příště urazí palici, tak jsi začal lézt na diskuze a psát srágory? Ty hloupý hovado - nesere tě, že jsi takovej ubožák, nebo si to neuvědomuješ?

   Vymazat
 12. 23.04 Tak ses vysral hubou a co tam máš dál? IDIOTE.

  OdpovědětVymazat