Reklama

čtvrtek 22. listopadu 2018

Proč Západ nerozumí Číně

Prof. Oskar Krejčí
Oskar Krejčí
22. 11. 2018   NovéSlovoSk
Podstatná část vystoupení politologa Oskara Krejčího, které přednesl na mezinárodní konferenci věnované 40. výročí čínských reforem a otevírání se světu, konané před několika dny v pražském Evropském domě pod záštitou europoslance Jiřího Maštálky.


Za čtyřicet let reforem a otevírání se světu se čínský hrubý domácí produkt Číny, aspoň podle údajů Mezinárodního měnového fondu, zvětšil 33x. Ze země, kde největší podíl v sociální struktuře tvořili zemědělci, se Čína změnila na zemi, která je v řadě sektorů nositelem nejprogresivnějších inovací. A je předpoklad, že se při současném kompetentním vedení strany a státu Číně podaří vymýtit chudobu, ekologizovat výrobu, odstranit „vodní stres“, úspěšně bojovat s korupcí, dále upevnit obranyschopnost – prostě čelit všem negativním výzvám, které rozvoj doprovází.

Každá změna, a to i změna k lepšímu, přináší problémy. Takovou změnou jsou i úspěchy Číny v sociálním a ekonomickém rozvoji. Její nová moc přináší nové úkoly a odpovědnost. Lze uvézt snadno srozumitelný příklad z období reforem a otevírání se světu: bouřlivý hospodářský rozvoj vedl k tomu, že se Čína v roce 1993, alespoň podle analýz BP, změnila z čistého vývozce ropy na čistého dovozce. Dnes je dokonce největším dovozcem ropy na světě. Udržení sociální a ekonomické úrovně, nemluvě o dalším rozvoji, se stalo závislé na úspěšné kooperaci s producenty ropy. Tato závislost a kooperace znamenala radikální proměnu zahraniční a bezpečnostní politiky. Vyžaduje například aktivnější vztah k problémům Blízkého východu, ale i přehled o situaci na dopravních trasách z Perského zálivu. Ostrovy Jihočínského moře, o kterých se často hovoří jako o jablku sváru, leží u nejcitlivějšího bodu této trasy, u Malackého průlivu. I proto staví Čína terminály v hlubokovodním přístavu Gwádr u Arabského moře, který se stává vstupní bránou pakistánsko-čínského koridoru.

Aktivnější zahraniční politika v tom nejširším slova smyslu, od diplomacie přes obchodní vazby po rozvoj kulturních vztahů, je patrná na pásu a stezce mezi Čínou a Evropou. Eurasijský kontinent se stává mnohem více propojený komunikačními trasami, než tomu bylo ještě před deseti lety. Ke dvěma tradičním liniím hedvábné stezky pravděpodobně během dvou tří desetiletí přibude třetí – severní, a to jak přes Kanadské arktické souostroví, tak hlavně Severní mořskou cestou: klimatické změny a rozvoj čínského obchodního loďstva povedou k využití této kratší námořní trasy mezi Evropou a Čínou.

Past geopolitiky


Základním problémem této změny je její politická interpretace. Prezident Si Ťin-pching mnohokrát zapakoval, že tato přeměna má win-win charakter, že není založena na vykořisťování, ale na vzájemně výhodné spolupráci. Že cílem Pekingu je globalizace, kde vládne sdílená prosperita. Klasická geopolitika, anglosaská i německá, ovšem interpretuje mezinárodní politiku přes prizma věčného konfliktu.

Jak již uvedly servery !Argument a Slovo.sk, typickým příkladem tohoto přístupu je dnes rostoucí zájem oborné i laické veřejnosti o takzvanou „Thukydidovu past“. To je představa, kterou původně proslavili zakladatelé a přívrženci školy politického realismu: na základě Thukydidovy knihy Peloponéská válka odvodili, že konflikty mezi státy nejsou dány ideologickými rozdíly vladařů, ale soutěží o hegemonii v regionu či ve světě. Sparta nezaútočila na Athény proto, že tam vládla demokracie, ale proto, že růst moci Athén ohrožoval nadvládu Sparty na Peloponéském poloostrově. Profesor Graham Allison v nedávno i česky vydané knize Osudová past uvádí, že výzkum prováděný na Harvard University odhalil, že za posledních pět století bylo 16 případů, kdy vzestup jednoho státu ohrožoval postavení jiného státu – a ve 12 případech tato situace vyústila do války. Z těchto příkladů pak dnes někteří analytici dovozují nevyhnutelnost vojenské konfrontace mezi Čínou a Spojenými státy.

O Thukydidově pasti spolu hovořili americký a čínský prezident v roce 2015 během návštěvy Si Ťin-pchinga v USA. Během této návštěvy prezident Si prohlásil, že bychom měli svůj úsudek striktně opírat o fakta, jinak se staneme obětí šeptandy, paranoie a narcisismu. „Nic takového jako takzvaná Thukydidova past ve světě neexistuje. Pokud by se ale významné země opakovaně dopouštěly chybných strategických výpočtů, mohly by na sebe takovou past nastražit.“ To je nesporně pravda. Problém ale je v tom, že chybné strategické výpočty jsou samozřejmostí, když je východiskem sobecký zájem. Všemi sdílená prosperita může být viděna jako ztráta privilegií Západu obecně a USA zvláště. Kooperace při win-win strategii se v optice geopolitiky mění na hru s nulovým součtem, kdy růst vlivu Číny znamená ztrátu vlivu Západu. Příběh o Thukydidově pasti může egoistické motivy zakrýt odkazem na takzvaně nevyhnutelné zákonitosti. Takto se snadno stane Thukydidova past sebesplnitelným proroctvím. V řadě kroků Západu je cítit, že se svět může do této pasti dostat.

Křivé zrcadlo


Obecnějším problémem při chybném zázemí strategických úvah je to, čemu se říká „zrcadlový efekt“: stát A očekává od státu B nepřátelské chování, protože sám se tak v minulosti vůči státu B, C, D… choval a jiné chování si nedokáže představit. K tomu je nutné připojit fakt, že každá rozumná mezinárodněpolitická kalkulace musí pracovat i s vojensko-bezpečnostní analýzou – a vojáci mají v popisu práce propočítat tu nejhorší, tedy válečnou variantu. Řečeno jednoduše a srozumitelně: bude se Čína, až bude nejmocnějším státem, chovat vůči ostatním stejně agresivně a sobecky, jako se choval a někdy stále ještě chová Západ?

Toto je asi nejdůležitější otázka 21. století a odpovědět na ni bez emocí a nejrůznějších analogií rozhodně není snadné. Především je třeba zbavit se zjednodušujících zrcadlových obrazů a pokusit se porozumět čínské politické kultuře. Pro zjednodušení se lze soustředit na jednu její část, na historii. Dějiny se v každé politické kultuře projevují ve třech rovinách: v podobě tradice, znalostí a zkušeností. V čínském případě pronikají do nevědomí i podoby institucí nejen geografie, ale i tři tisíce let dějin chánského národa. V případě znalostí se především jedná o tu část dějin, která zdůvodňuje aktuální státní ideu – tedy mandát nebes. Na odůvodnění stání ideje se soustřeďuje vzdělávání i propaganda. Třetí vrstva, to jsou prožitky posledních dvou až tří generací. Zdá se, že základní problém vyvolávající nedorozumění představuje prostřední vrstva – znalosti.

Neznalost neomlouvá


V případě Číny je vrstva znalostí kořenů současné státní ideje zvláštní i tím, že je v řadě ohledů v přímém kontrastu s tradicí. Je spojena s potřebou rychlé modernizace při zapojování Číny do globálních procesů, jejichž podoba byla dána kapitalistickým uspořádáním. To se událo během století ponížení v období od opiových válek až po vítězství komunistů v občanské válce, které rozhodlo o povaze modernizace. Toto století ponížení a zápasů o modernizaci si vyžádalo život přibližně 50 milionů lidí.

Pro představu o současném stavu historického vědomí lze uvést dva příklady.

 • Snad každý člověk na Západě, tedy i ve střední Evropě, slyšel o občanské válce v USA. Kolik lidí na Západě ví něco o povstání tchaj-pchingů? Oba tyto konflikty probíhaly přibližně ve stejné době. V případě války v USA historici napočítali přibližně 600 tisíc mrtvých, v případě té čínské 20 milionů zabitých.
 • Snad každý člověk na Západě, tedy i ve střední Evropě, slyšel o Schindlerově seznamu. Je to příběh, který vypráví o tom, jak jeden německý nacista zachrání pro výrobu ve své továrně přibližně 1200 Židů. Kolik lidí na Západě ví něco o Johnu Rabem? Tento šéf organizace NSDAP v Nankingu stál v čele maličké skupinky cizinců, která v tomto městě vytvořila bezpečnostní zónu a během krvavého běsnění japonské soldatesky vzala pod ochranu přibližně 200 tisíc Číňanů. Ne proto, aby z nich udělali užitečné pracovní síly. Učinili tak z čisté lidskosti.


Sebestředná zaslepenost


Horor, kterému se říká Nankingský masakr, je jeden z mnoha možných příkladů. Je ale velmi názorný. Během tohoto holokaustu, trvajícího sedm týdnů, a přesto zapomenutého, japonští vojáci zavraždili 300 tisíc lidí, převážně civilistů. To je více mrtvých než při jaderném bombardování Hirošimy a Nagasaki dohromady. Na dvacet tisíc žen bylo znásilněno. Vyrabováno bylo vše, co vyrabovat bylo možné. V Česku najdete o tomto těžko pochopitelném šílenství informace, dokonce vyšel předklad knihy americké autorky Ingrid Chanové, která podrobně tyto hrůzy rozebírá. Kdo kdy o ní ale slyšel? A takových knih, jako je práce Ingrid Chanové, je v českých a slovenských knihovnách velmi mnoho: zevrubné dějiny Číny, bohaté chronologie dějin, překlady Mistra Suna i Mao Ce-tunga, dějiny čínské filosofie, historie čínských zbraní, zajímavě jsou zpracovány některé etapy čínských dějin, zevrubný přehled čínské geografie a podobně. Znalosti tohoto druhu ale na Západě z odborné literatury neprosákly ani do učebnic dějepisu na základních či středních školách, ani do médií. Nestaly se součástí vzdělání, nestaly se složkou politické kultury. Sinologie stále žije odděleně od těch společenských věd, které se podílejí na formování západní politické kultury. I politologie zůstává uvězněna v naivních liberálních schématech a teorie mezinárodní politiky v sociálně darwinistických předsudcích geopolitiky.

Obecně řečeno, dnešní západní povědomí o minulosti se tváří jako globální, je však navýsost eurocentrické. I když přizná, že vyrůstá z osvícenské vzpoury proti středověkému tmářství v 17. století, které dokázalo postavit do centra pozornosti člověka schopného vzdělávat se, nevidí, že toto pojetí člověka tvoří dva a půl tisíce let jádro konfucianismu. Čínské dějiny mají jiné fázování než historie Evropy. To čínské je ovšem stejně svébytné jako to západní. Je čas přestat nahlížet na asijský výrobní způsob jako na anomálii, odbočení od normálního vývoje. Je to prostě jiná cesta k dnešku než ta evropská.

Kdo lépe chápe


Od konce 19. století, tedy ještě za časů císařství, čínský stát podporuje studium mladých lidí v zahraniční. Dnes je možné mluvit o milionech čínských absolventů západních vysokých škol. Nadprůměrně pracovitých a možná i nadprůměrně talentovaných absolventů. Lze říci, že Čína rozumí Západu víc než Západ Číně. Jenže Čína se vrátila do centra světového dění, je třeba ji pochopit. Porozumět Číně totiž znamená pochopit i západní budoucnost. Či lépe řečeno, společnou globální budoucnost.

Dějiny Číny naznačují, že by její růst moci neměl být spojen s mocenskou expanzí západního typu. Čína nevykazovala v minulosti a nevykazuje ani dnes mesianistické sklony jako západní křesťanství či liberalismus. Samozřejmě lze namítnout, že systémové zákonitosti ji donutí převzít větší odpovědnost za globální vývoj a Peking pak propadne velmocenské aroganci. Aby se tak nestalo, musí Západ změnit svůj pohled na svět. Na faktu, že Čína nemůže být bezvýznamná, že bude spoluurčovat globální vývoj, nelze nic změnit. V této situaci by se měla Evropa zapojit do zápasu o multilaterální uspořádání světa bez hegemonismu.

Americký politolog Zbigniew Brzezinski v knize Velká šachovnice napsal, že základem strategie Washingtonu by měla být péče o to, aby se eurasijský kontinent nesjednotil. Pro Evropskou unii by ale aktivní přístup k budoucnosti měl znamenat pravý opak: upravit celé paradigma vnímání světa a s tím i směřování Evropy. Už ne pouze euroatlantická, ale také eurasijská orientace by se měly stát samozřejmostí uvažování Evropy. Cílem není zpřetrhat svazky s USA, ale využít situaci a postavit se na obě nohy. Jestliže někdo má strach z budoucnosti se silnou Čínou, nechť se zapojí do utváření budoucnosti. Sdílená budoucnost by měla být – mimo jiné – postavena na koncepční eurasijské orientaci Evropské unie, která jde naproti iniciativě pásu a stezky.


* * *

P. S.
V knihovnách a někdy i na knižních pultech je možné nalézt celou řadu knih, které pomáhají skutečnému porozumění Číny. Pro zájemce uvádíme jazykově snadno dostupný výběr některý z nich:

K porozumění současné politice Číny:

XI Jinping: O správě státu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci a Peking: Foreign Languages Press, 2017. (přeloženo z čínštiny; druhý díl v angličtině)

K základní orientaci:

LIŠČÁK, Vladimír: Čína. Praha: Libri, 2002.

LIŠČÁK, Vladimír: Dějiny Číny, Taiwanu a Tibetu v datech. Praha: Libri, 2008.

Geografie Číny:

HORÁLEK, Adam: Geografie Číny. Učební materiál pro studenty sinologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013.*

Obecné dějiny Číny:

FAIRBANK, John F.: Dějiny Číny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998. (přeloženo z angličtiny)*

KAMENAROVIČ, Ivan: Klasická Čína. Praha: NLN – Nakladatelství Lidové noviny, 2016. (přeloženo z francouzštiny)

WILHELM, Hellmut: Společnost a stát v Číně. Praha, Svoboda, 1969. (přeloženo z němčiny)

Základní informace o čínské kultuře. Peking: Sinolingua, 2014. (přeloženo z čínštiny + čínský text)

Dílčí historické etapy či události a životopisy:

MAO Ce-Tung: Citáty z díla předsedy Mao Ce-tunga. Peking: Nakladatelství cizojazyčné literatury, 1968. (přeloženo z čínštiny)

LIŠČÁK, Vladimír: Čína: Dobrodružství hedvábné cesty. Po stopách styků Východ–Západ. Praha: Set out, 2000.

SKŘIVAN, Aleš: Japonská válka 1931–1945. Praha: Libri, 1997.

CHANGOVÁ, Iris: Nankingský masakr. Nejkrvavější prolog druhé světové války. Praha: Naše vojsko, 2010. (přeloženo z angličtiny)

GLANTZ, David M.: Srpnová bouře. Sovětská strategická ofensiva v Mandžusku v roce 1945. Praha: Naše vojsko, 2006. (přeloženo z angličtiny)

SKŘIVAN, Aleš st.; SKŘIVAN, Aleš ml.; NOVOTNÝ, Lukáš; KOČVAR, Jan; KODET, Roman: Hra o říši středu. Politické a hospodářské zájmy Velké Británie a Německa v Číně, 1894–1914. Praha: Agentura Pankrác, 2017.

FASS, Josef: Sunjatsen. Praha: Svoboda, 1966.

KUBEŠOVÁ, Marcela: Čankajšek. Praha: Svoboda, 1970.

SKŘIVAN, Aleš ml.: Teng Siao-pching. První muž Říše středu. Praha: Epocha, 1996.

Čínská filosofie:

CHENG, Anne: Dějiny čínského myšlení. Praha: DharmaGaia, 2006. (přeloženo z francouzštiny)

LAO-c‘: Tao te ťing. O Tao a ctnosti. Překlad Berta Krebsová. Praha: Odeon, 1971. (přeloženo z čínštiny; dostupné jsou i jiné překlady)*

KONFUCIUS: Rozpravy. Hovory a komentáře. Praha: Mladá fronta, 1995. (přeloženo z čínštiny)

KONFUCIUS; MENCIUS; SÜN-c‘: A riekol majster… Z klasických kníh konfuciánstva. Bratislava: Tatran, 1977. (přeloženo z čínštiny)

LIŠČÁK, Vladimír: Konfuciánství od počátků do současnosti. Praha: Academia, 2013.

Čínské vojenství:

SUN-c’: Umění války. The art of war. Brno: B4U, 2008. (přeloženo z angličtiny; dostupná i jiná vydání)

MAO Ce-Tung: Vybraná díla o vojenských otázkách. Praha: Naše vojsko, 1966. (přeloženo z ruštiny)

KLUČINA, Petr: Zbroj a zbraně. Čína 16. stol. př. n. l. – 19. stol. Praha: Nakladatelství Paseka, 2009.

Poznámka: * je možné nalézt na internetu


61 komentářů :

 1. Samozřejmě pan Krejčí Vám sděluje co mnoho parazitů různého kalibru nemůže pochopit ani přijmout. Když jsem už dávno po svých dvou pracovních cestách do Číny psal: Kdyby mě bylo třicet odejdu do Číny a prožiji úžasný život, tak jsem sklízel posměch. Krátce a velmi výstižně napsáno. Dík.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Žvásty, za které sklidíte posměch i dnes. V Číně na vás, vy dárečku, nikdo nečeká. A pokud nejste schopen "prožít úžasný život" tady v Evropě, která poskytuje milion možností, tak chyba je ve vás a vaše imaginární stěhovaní do Číny, které jste ve skutečnosti ale nikdy nemyslel vážně, je jen vaše myšlenková vějička, fata morgana.
   Jo a dneska žije u nás cca 3 miliony lidí ve věku 18 až 40 let, přesto, se do vaší číny nikdo nehrne. Čím to?

   Smazat
  2. Tedy pisálek 9:30 se rozjel, to bude zase nějaká ukřivděná nejen mentální nula z historie či spíše z hysterie! Jen fakta mu chybí, či v lepším případě si plete jména - např. který president byl největší třeba ochlasta - všichni vědí, že Vašek Flaška. Také děvkař, také sluha kapitálu a také přítel teroristických válek bohatých! Pane, šetřete se, z vašich slov čouhá vaše mrtvice!!!

   Smazat
  3. Ještě jsem nedospěl ke konci ve čtení komentářů a již jsem naštvaný. Nějaký blb píše o milionu možností v EU - viz výše. Asi to někde četl, ani se neptám kde. Připominá mně to prelekci jednoho Poláka jménem Dylowski na youtube o miliardařích. Víte jaká je pravděpodbnost, že se stanete milionářem v USA - jedna k milionu. To ve své přednášce zapomněl uvést, za to opakoval ve všech pádech, kolik nových miliardářů se objevilo a pořad to podtrhoval. Tak pitomci, kteří věří, že život zaleží ve vlastnictví hodně peněz, klidně si v to věřte. Symozřejmě pan Dylowski neuvedl také, že Rotschild vlastní bilion dolarů, nezamyslel se nad tím jestli je dobré stále se přesouvající vlastnictví do stále uzší skupiny lidí - jedno procento vlastní tolik co 75 procent lidí na planetě, 100 nejbohatších lidí vydělává tolik co jedna a půl miliardy populace na Zemi. To je podle vás novodobí magoři cesta vpřed? Leda tak do propastí.

   Smazat
  4. 9:01: Když přijde 4. průmyslová revoluce, což je otázka deseti let a bude nezaměstnanonost 4O-70 procent a navíc budeš dřepět v německé kolonii jménem Česko, tak si svých milion možnosti můžeš strčit někde.

   Smazat
  5. 9:O1: A ještě si pamatuj, že bankovní soustava krachne rovněž v době cirka deset let. Tak si hleď koupit stříbro, abys měl za co koupit potraviny.

   Smazat
  6. 8:17 vas nazor naprosto chapu.Udelala bych to same.Je to tam pro nas mnohem zajimavajsi,ale ma to jednu nevyhodu....dlouhe cesty na navstevy domu....I ty dvouhodinove (myslim cisty cas v letadle) vas po case dost stvou

   Smazat
  7. Nevěš hlavu ani sebe, drahý soudruhu a soukmenovče Motroku!

   Sice jsi prožil bídný a zbytný život, vinou okupace naší vlasti silami NATO a EU, ale své poslední roky dožiješ KRÁSNĚ!
   Ano, udržíš-li se naživu ještě 10 let, dožiješ se osvobození naší vlasti od Západu, od Euroameriky, od kapitalismu a demokracie.
   Ano, nepřemožitelná Armády Ruské federace jednou přijde, protože prostě MUSÍ přijít.
   (Mimochodem: Bude moci přijít i díky ZDRCUJÍCÍMU vítězství ČLR nad USA, Japonskem a dalšími zarytými obhájci kapitalismu a demokracie na Dálném Východě: Tím se Velikému Putinu, BJJP, uvolní dost sil k zahájení osvobozování nás porobených Slovanů, a následně i Evropy od Evropanů.)

   Po novém osvobození začneme konečně POŘÁDNĚ žít, my všichni komunisti, putinisti, zemenisti a babišisti: Nadechneme se čerstvého východního vzduchu, plného přirozeně svěží vůně ruských vojáků-osvoboditelů, a ŠLÁPNEME na krky všem parazitům a menšinám.

   Jistě – kdybychom se VŽDY řídili příkladem Čínské lidové republiky, moudře vedené Komunistickou stranou Číny, tak bychom opravdu PROŽILI užitečné životy budovatelů socialismu: Stačilo humánně zlikvidovat pravicový puč v listopadu 1989, po vzoru vyčištění náměstí Tchien-an-men.

   Ach, často, přečasto si představuji tu ÚŽASNOU scénu: Mocné tanky rusko-sovětské výroby neúprosně drtí agenty CIA a Mossadu na Václavském náměstí či na Letné, zbaběle utíkající agenty kosí přesná střelba našich soudruhů otců v uniformách ČSLA, SNB a LM …
   Ano, mohli jsme prožít NÁDHERNÉ životy, kdybychom byli vždy tak principiálně leninsko-maoističtí jako čínští soudruzi.

   No nic; z chyb jsme se poučili: Po osvobození už svoji šanci nepustíme, socialismus NAVŽDY obhájíme!

   Na shledanou v lepších časech, po opětovném osvobození naší vlasti nepřemožitelnou Armádou Ruské federace!


   P. Radosta

   Smazat
  8. Pane Radosta většinou Vás přecházím ale uvedl jste mojí značku tak reaguji. Já osobně jsem prožil nádherný život plný zajímavé práce a i úspěchy v současné DOMAKRACII. Již při cinkání jsem totiž věděl o co jde a celou rozvětvenou rodinu na to úspěšně připravil. Protože jsem na konci své poutě životem pomáhám likvidovat tento zdegenerovaný zvrhlý parazitický systém jak to jde. Vy ovšem jste obyčejný demagog dožívající svůj bídný život plácáním hovadin které pro 99% lidí nemají žádný význam.

   Smazat
  9. 10:59 Flaška, - to mi něco říká, hele nebyl to náááhodou ten vandrák chrchlavej v ošuntělejchch džínách, vytahaným svetru, co tobě a podobnejm rudejm čurákům udělal pořádnej rejhanec přes plány? Protože tvůj zajebanej komoušskej fotr v tesilovým saku s nevkusným hadrem místo kravaty a smradlavejma haxnama v trapnejch východoněmeckejch mokasínách se přeci dost hřál přízní velkejch rudejch soudruhů a tak si se taky těšil na teplý místečko co po něm zdědíš a náhle do toho přikvačil tenhle votrapa kulisáckej s flaškou v ruce a bylo po pyči pytel! Viď že mám pravdu .. :D:D:D

   Smazat
  10. Vidím, že 22:26 neunesl PRAVDU, lomcuje jim vztek, letí mu tlak nahoru a v mozku mu víří krev, z úst stéká pěna. Mrtvice je na dohled! Navštivte lékaře, nejlépe rovnou psychiatra. I vy ale můžete mírnit své hoře z pravdy, jen musíte zvýšit roční dávky alkoholu - čistého - nad průměr občanů (včetně kojenců) = 14 litrů. Alkoholismus národa, spása pro kapitál?! A vzorem byl a zůstává Vašek Flaška, co posedával na svých lahvičkách, tu i onde po světě.

   Smazat
  11. 9:48 Klídek, užgryndanej čechomužíku! Jsem absolutní abstinent už celých deset let a cítím se velice dobře! A mám čilou paměť a Flaška není rozhodně mým vzorem! Pamatuju si jako dítě jsem slýchával od dospěláků průpovídku že "Hitler byl svině, ale komouše, židy a cikány měl vyhubit" anebo že "ho to měli nechat dodělat" apod. Tomu s těma Židma jsem sice tenkrát nerozuměl (až mnohem později jsem v kanapi našel i Proces se Slánským a spol.), páč krom pár intelektuálů co komouše milovali jako osinu v zadku jsem žádné neznal, ale i tak jsem se na to těšil, že to dokončíme my, až to tu praskne! Jenže jsem nevěděl že na tom Západě to stojí taky za hovno, jak jsem potom zjistil, páč komouši ve všem lhali!Přitom komunisti nám slibovali v tomto směru ráj!!! Co všecko prý "hrozí" kdyby to "prasklo" (teda kdyby zvítězila kontrarevoluce u nás) a my jak blbečkové tomu věřili! Že prej v západním Německu už "řádí" nějaký Khárl Heinz Hoffmann! Na fotkách vypadal dobře! Velkej knír jak kaizr Wilhelm a v ruce nějaký kvér a na hlavě nacisticku helmu! Frajer. A prej že vede bojůvky neonacistů v západním Německu! A my se těšili až sem přijede na Leopardu (to je tank!) Až pozdějc mi syn emigrantů který tu bydlel u sousedů v pronájmu řekl, že prej je v západním Německu Hitler zakázanej a že ten Hoffmann je prej jen pošuk z jakéhosi spolku vojenské historie! To mě nasralo, ale řekl jsem si - no co no -"poraženej " stát. Ale spolýhal jsem aspoň na Ameriku! Viděl jsem na vlastní oči v ČST záběry pochodujících KKKáček ve Washingtonu jak hajlují a nesou nápisy Free Hess a Hitler was right apod. A měl jsem za to, že to přijde sem! Ještě v listopadu 89 jsme seděli s partou ve vinárně a jeden spolužák dal nohy na stůl a prones památnou větu: "Já tomu stejně nevěřím! Dokud nepojedou po Václaváku meďáky s hákošema na kapotě!". A my se smáli "vtipu". Jenže on měl pravdu! Nic se nezměnilo! Furt stejný žvásty o zlých nacistech, komouše nepověsili, židi zůstali dál nekritizovatelný a dokonce ani neobnovili zákon o potírání cikánských band z 1. republiky, takže naco se to dělalo? Přišel ten čurák Havlů s těma a kecama o "lidských právech" a hovno do hovna! Místo KKK se začlo cikánům říkat "Rom"!! Takže zklamání a podvod. Já hned jak se začli ty demonstrace, tak jsem na náměstí u nás rozflákal komoušský zasklený vitríny s Hrdiny práce" či co. A hned pár lidí s nějakýho OF na mě že prej to nemám dělat, že prej musíme "opatrně" a pod. zbabělý kecy, aby nás prý neměli za "provokatéry"! He! Já jsem čuměl jak zjara! Furt jsem čekal že vohlásej, že byl zatčen Bilak a že už ho někde mučej a vono hovno hovno! Ani ty posraný Rusáky neprotáhli Prahou s prackama vjerch! Hovada ... a prej (kontra)Revoluce! Jo Budapešť 56 -to byla Kontrarevoluce! - http://novysmer.cz/index.php/historie/2679-budape-1956

   Smazat
  12. Takže shrnuto, já jako neznámý jedinec jsem nastoupil boj proti bolševismu a neskončím, dokud tento jev nezmizí ze života Čechů! Mým bojištěm nyní je NR. Je málo popíraným faktem, že židobolševik david má sen stát se hlavním rudým komisařem, jakým byl tento jeho strýc v Rusku před 100 lety! - http://risovach.ru/upload/2012/09/comics_Lenin_orig_1347032282.jpg

   A že poté on a jemu podobná svoloč by u nás rozhodovala koho ovládat a koho rovnou "mazat"! Jenže se jim tu postavíme, neb jsme poučený z dějin!

   Za bílého teroru bude bolševickej xindl plně ekonomicky využit coby biopalivo! - https://ihistorian.livejournal.com/176105.html

   Máme na toto vuyužití patent od jeho vynálezce!:))) - https://78.media.tumblr.com/41e3271711cdbc5d234267674bac9d60/tumblr_nrdvakUyoQ1sqztn9o1_500.png

   To on je mj skutečný vzor ...

   Smazat
 2. Čína se přestala "rochat" co bylo a maximálním tempem upravuje a vytváří vše, co lidé potřebují, aby jim bylo lépe. V ČR se pořád hodnotí, jak bylo špatně za socialismu a je dobře za "bezbřehé korupce". Přitom většina si dávno udělala názor.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Po týdnu života v čínském kapitalismu 19. století pod vedením KS, by hlupáci jako ty žadonili o možnost návratu do ČR.

   A tady máš jak je to s tou korupcí. ČR je na 42. místě a čína až na 77. místě. Takže i v tomto nám mohou jen závidět a ty nevíš o čem blekotáš.

   https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017

   Smazat
  2. Stavěl jsem v Číně elektrárnu a Evropa už nemá proti Číně šanci a USA také ne !! A srovnávat korupci v nějakém rozkradeném státečku s obrovskou světocou velmocí Čínou může jen hlupák , který tam nikdy nebyl a táboří v americkém zadku !

   Smazat
  3. 10:03
   Jo tak ty jsi stavěl v číně elektrárnu? A to proč jako? Protože si ji číňani neumí postavit sami? Nebo jsi byl levnější než číňan? A proč jsi ve tvém ráji nezůstal?
   "Nějaký rozkradený státeček"? Co si to dovoluješ? Víš, jsi typický zakomplexovaný český blbec. Takhle by nikdy žádný Číňan, Američan, Rus, Japonec, Němec,... o své vlasti nikdy nemluvil. A nejsmutnější je, že takoví blbci jako ty se jindy hrají na největší vlastence.

   Smazat
  4. 10:17
   V 80. létech se Československo podílelo na výstavbě energetického komplexu v Šen- Tou. První elektrárny tam Československo stavělo v 50. létech. Dnes již to opravdu není možné, někdejší československý stát je zdevastován a rozkraden bezcharakterními primitivy.

   Smazat
  5. 10:36
   Jo, podílelo se. Ale v rozvojové zemi bez konkurence a hlavně jen za suché z nosu v rámci bratrské pomoci. A to se vyplatí.
   To že jsi tehdy v 80. letech obdivoval tehdejší zcela zaostalou čínu jen svědčí o tom jak máš v hlavě vymeteno.

   Smazat
  6. 11:06 Pisatel, na rozdíl od Vás, v Číně byl, osobně, Vy nejspíš jen hltáte informace z druhé ruky. A nevím, proč by měl mít kvůli svému prožitku a názoru v hlavě vymeteno. To Vy jste typicky západně arogantní a neurvalý. A navíc, ony existují i jiné hodnoty, než ten náš západní konzum. Ale asi netušíte, o čem mluvím. J.

   Smazat
  7. 9:24 predvadite opravdu jen floskule....tedy v zaveru vite houbeles,ale chtel byste "pomnik"

   Smazat
  8. 9,24 No byl jsem tam dvakrát tři měsíce v roce 2011. Podívejte se na skupiny Čínských turistů v Praze a jinde jsou to samí důchodci. Najděte ve statice kolik Českých důchodců jezdí na dovolenou do ČÍNY?

   Smazat
  9. Číňané, Číňané přicházejí - zpívejme přátelé !!!
   Už vidím zemanovské čecháčky a Středulu, jak úderničí v poklusu jako čínští kuliové pro čínské investory a kopou zemanův bezvodý kanál, až celí sežloutnou a oči se jim sešikmí, jak budou zisky z "rodinného stříbra" putovat do Číny. "...a za hrnec stuchlé rýže poníženě důtky líže, jimiž tisíckrát byl bit ..." (Svatopluk Čech - Písně otroka).
   Buranova vepří hlava (s jitrnicí v rypáku) je nejlepší symbolikou levorukých buráků (burák = buran + č…). Spolehlivě přitahuje mouchy a odpuzuje nejen muslimy. Pomůže jateční pistole vyzbrojené První dámy ?
   Podobně, jako huhňavý křiváček Beneš připravil cestu buranu Gottwaldovi, učinil tak i křivohubý Klaus se svými poskoky Zemanovi. Jsou jenom mnohem sehranější. A blbé socky to těmto agentům stále žerou - jako důchodci akce šmejdů. Oba střídá mladší a méně senilní Babiš, v budování oligarchického komunizmu.
   Zeman je bachratý jako Göring, ješitný jako Hitler a prolhaný jako Göbbels. Naštěstí je jeho lůzovitý, závistivý a švejkovitý pronárod natolik zbabělý a bordelářský, že žádnou válku nevyvolá a bude kolaborovat s každým, kdo přijde, třeba s čobolovským Burešem. Bude řešen globálně spolu s cikány, kteří jsou aspoň důslednější a samostatnější. Zeman je jen ubohá, vyžraná atrapa moskevského satrapy - jako kdysi Gottwald. Ohání se Švédskem, kde by mu však nedali ani asyl, ani sociální dávku. Ohání se Masarykem, který by mu ruku nepodal.
   Zakomplexovaný, mstivý, žvanivý a frustrovaný synek opuštěné samoživitelky, absolvent dívčí střední školy, podobný ožralému panchartu Gottwaldovi, opuštěný svým synem a obdařený doma dvěma pussys, držený za koule Putinem, likviduje svoji dceřinnou partaj i lůzovitou malomocnou sockovitou třídu, která si ho hovniválsky dokutálela na hrad, jako použitý nepotřebný kondom na cestě za Ural. Skončí stejně bídně, jako jeho buranský vzor, včetně vyhazovu z Maus-olea. Z toho Maus-olea bude toho vyžírku vyhazovat stejná nepoučitelná lůza, která si ho tam uložila a která teď blije do éteru podle jeho taktovky a chystá se mu postavit oslavnou pyramidu. (Z kotovic).

   Smazat
  10. Nerad používám tento titul ale Vy jste IDIOT.

   Smazat
 3. No jo je jich strašně moc tak můžou chrlit výrobky za nízké ceny.

  OdpovědětSmazat
 4. Číňané vývojově zvládli všechny idiocie 20. století a jako zdravá společnost vstoupili do 21. století. Západ vývojově zaostal a podlehl idiocii 20. století, výsledek je přemnožení idiotů v západní společnosti a jeden z nich se nám tu stále předvádí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nooo, a k tomu idiotovi se teď přidal i Radosta.
   Sledovat idioty může být zábava, když je jich ale hodně začíná to být nuda.

   Smazat
 5. Co je to platné když bezmozci mají třicetiletou propagandou implantovanou představu, že Čína je jakási země šikmookých lidí, kteří pracují za hrst rýže a žijí v chatrčích. Jejich mozku prostá hlava není schopna pojmout indicie, že vše je jinak.
  Ale na druhou stranu na jejich názorech nezáleží. Jestli Čína nakonec ovládne Evropu a Ameriku, tak jen přepnou dvoupolohový přepínač v hlavě a stanou se nekritickými fanoušky všeho čínského. Takhle jednoduché to v hlavě mají a vlastně je to z hlediska jejich užitečnosti nejoptimálnější konfigurace.
  Radost těmto takylidem vládnout.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pro 12:31
   Tomu se říká trefa do černého! VK

   Smazat
  2. Lidé podléhají konformitě, která ovládá ten vámi popsaný přepínač. Přidávají se bez přemýšlení (bez použití mozku) k většíně, je to pohodlnější a výhodnější.
   Nejlépe je tento psychologický jev konformity popsán v pohádce H.Ch.Andersena Císařovy nové šaty.

   Smazat
  3. Lide radi podlehaji mytum,frazim a floskulim....Je to smutne,ale je to tak

   Smazat
 6. Prakticka ukazka...posledni nakupy z Ciny jsem mela doma za 4 dny.....Ze statu EU to trva 14.....a z USA skoro tri tydny....Neni tedy neco divne?

  OdpovědětSmazat
 7. Mohli by mi ti bojovnici proti Cine vysvetlit,proc vsechny staty sousedici s USA jsou tak chude?Proc se nestaraji treba o rozvoj Mexika,vzdyt by to melo byt i v jejich zajmu (mexicane by k nim prestali utikat).....krome toho je tam take lacina pracovni sila,presto radeji vse vyrabi v Cine

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kanada je chudá, blbe?

   Smazat
  2. Blbe, vy nevite,ze si Kanada musela svou samostatnost celkem vybojovat?Na zacatku 20.stoleti mezi nimi nepanovaly prilis dobre vztahy...a navic je snad jedina...takze snad bych soudila podle vetsiny.....Vy si vyberete, jen co se vam hodi

   Smazat
 8. Tady ti zdejší komunističtí pitomečci nejsou schopni pochopit a akceptovat spoustu věcí. Např.:

  1) Čína se začala rozvíjet právě v okamžiku kdy opustila rigidní komoušské bláboly po smrti MaocTunga. Provedla volnotržní reformy, otevřela se světu, povolila západní investice, začala posílat své studenty na západní špičkové univerzity, v neposlední řadě také začala bez ostychu kopírovat západní výrobky a krást duševní vlastnictví. Těchto reforem a změn jste ale vy, zabednění čeští komouši nebyli schopni. Dodnes se plácáte po ramenou jak za vás prej bylo dobře. Můžete tedy nadávat jen sami sobě, že jste nešli čínskou cestou. Vyjste ti, kdo to pokadili a zákonitě musela přijít revoluce.

  2) Čína dnes není komunistickou zemí jak vy si hloupě představujete. V číně panuje dravý kapitalismus 19. století s minimálními sociálními vymoženostmi, s obrovskými majetkovými rozdíly. To vše pod vedením jedné strany, která si, nevím proč, asi ze setrvačnosti, říká "komunistická". Každý z vás, rudých chytrolínů, by po týdnu žití života řadového číňana pelášila zpět do |Evropy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vas akceptovat?To by se clovek musel snizit na vase cernobile videni....Diky,do toho nejdu

   Smazat
  2. Proč ne, já bych do toho šel ale Západ nám to ztěžuje. Asi proto, že tam není nabyté bohatství děditelné a dost kontrolované státní mocí. Jak vidíte ani vysoce postavení jedinci nejsou nepostižitelní. Namítnete-li "komunisty", já odpovím, v USA kapitalisty a oba budeme mít pravdu. Zkuste v USA obelhat stát, jen my v Evropě máme demokracii lumpů.

   Smazat
  3. 15.15 Hloupý nekomunistický pitomečku, v Číně je plánované hospodářství zavedené komunisty a ne žádný chaotický kapitalismus 19. století jako u nás. V Číně je tržní kapitalismus povolen pouze v bezvýznamných sektorech ekonomiky a mezi trhovci na spotřebitelském trhu. Meleš tady nesmysly a o Číně víš kulový.

   Smazat
  4. 15:50
   Jsi naprostý idiot. Tady máš seznam přibližně tisícovky(!!!) čínských dolarových miliardářů:

   https://www.forbes.com/billionaires/list/#version:realtime_country:China

   To jsou zřejmě ti tvoji bezvýznamní "trhovci", viď, blbe.

   Smazat
  5. 16:11 Musite si zjistit z jakeho podnikani to maji(vetsinou prodej pres internet do zahranici)...Definitivne ne z toho,ze by jim tam neco rozkradli

   Smazat
  6. 16:25

   To si nemusím zjišťovat a už vůbec ne číst vaše domněnky. Je to tam napsaný, proboha :-D

   Smazat
  7. 16:29No rikam,ze to neni z toho,ze by cim dal mene lidem patrilo v te zemi vic....To je zaklad

   Smazat
  8. 16.11 Nic nechápeš blbečku, ti tvoji miliardáři podle Forbesu, ať jsou ze Západu, z ČR, z Ruska nebo z Číny jsou jenom poskoci skutečných držitelů finanční moci. V Číně jsou držitelé veškéré moci komunisté, kterýkoliv miliardář v Číně, když se postaví komunistům a atoupne mu do hlavy jeho zdánlivá moc zajištěná jeho hromádkou peněz, tak špatně skončí.
   Blbec jako ty to ale nemůže pochopit, když věří na pohádky o miliardářích a princeznách.

   Smazat
  9. 16:37

   Tak nevyšly ti bláboly že v číně nejsou kapitalisti, maximálně trhovci, tak zkoušíš jiné bláboly. Uděláš líp když budeš držet hubu.

   Smazat
  10. 16.46 Psal jsem že to nepochopíš, stejně jako nechápeš že jsi díky své blbosti taky poskok těch kteří tě krmí nesmysly, i když si myslíš o sobě že jsi génius.

   Smazat
  11. mám dojem ty kapitalistický chytrolíne že nechápeš psaný text''Od konce 19. století, tedy ještě za časů císařství, čínský stát podporuje studium mladých lidí v zahraniční.tak nevím kdy podle tebe umřel mao

   Smazat
  12. 16,37 Je to trochu jinak. Strategicky důležité odvětví a těžba nerostů je státní. Je tam hodně podnikatelů 10 a více krát větších než Babiš. Nejtěžší tresty jsou za činnost proti státním zájmům a korupci. Těžko popisovat vztahy mezi vedením a zaměstnanci natož mezi nobčany. To se musí zažít. Ze všeho nejvíc patrná je úcta mezi lidmi, možná jen předstíraná ale co je u nás za degeneraci vztahů je pro ně nepřijatelné. Co z toho má bezdomovec nebo žebrák že je spolumajitelem všeho státního majetku? Odpoví mi někdo?

   Smazat
  13. 8.46 Jeví se to trochu jinak při pohledu zvnějšku na systém, při hlubší analýze systému se dá zjistit určitý rozdíl mezi vnějším dojmem a vnitřní skutečností systému.
   S těmi bezdomovci a žebráky je to problém stěhování lidí z venkova do měst a začlenění modernisticky zaostalejšího venkova do modernistické městské kultury. Je ale otázka, jestli ten modernistický městský směr vývoje je ten doopravdy správný.

   Smazat
 9. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 10. Problémem Západu jsou především zdegenerované "elity" se svým stejně postiženým výkonným aparátem moci. Svým neustálým intrikařením už ztratily jakýkoli vztah k normálnímu životu a ve své odtrženosti od reality už nejsou schopny ničeho jiného, než přivést společnost ke zkáze.
  Je to asi nutný koloběh všech civilizací.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ja bych to videla spis tak,ze se musi podrizovat ( a nekteri tomu radeji snad i uveri),protoze kdyz to "soukrome" vlastnictvi naprosto prevazi nad statnim,prestane byt "stat" moci vykonnou i pravni (uz se jen veze)

   Smazat
  2. Bezpochyby existuje hierarchie. O tom také píšu.

   Smazat
  3. 17,43 Zajímavý poznatek. To je právě ten motor Číny. Když potřebuje stát něco zainvestovat stačí jen jemně upravit ceny z výstupů svého majetku a má dostatek prostředků. Dále daňový systém je pro státní a ne pro parazitický. Soukromé podniky mají velké výhody při podpoře vzdělávání všeho druhu.

   Smazat
 11. V Číně se asi opravdu již pár desetiletí, dějí změny. Tiskaři peněz, si tam zařizují působiště. Takže tam stěhují své technologie, autorská práva mají většinou skoupená a ta která nemají, tak ukradnou. Kdo bude soudit tiskaře? Je to další krok v koncentraci moci, nazývaný globalizace.
  Evropané by se nejspíš měli spojit, případně i s Ruskem, jinak té půldruhé miliardě budou těžko čelit. Ovšem problém je ten hyperliberalismus, který naopak Evropu rozvrací, aby Čína neměla konkurenci.
  Tiskařům peněz by se líbilo, mít v Číně továrnu světa a celý svět bude od nich kupovat. Proto také budují tu stezku, která se nelíbí ani Rusům. Evropa by měla držet s Ruskem, proti těmto šíleným plánům. Správně k tomu přistupuje Trump – snaží se vrátit výrobní kapacity do své země. Vlastní výroba a její celní ochrana. To je jediná obrana, proti stálému nakupování na dluh, jak to zorganizovali liberalisté. P.K.

  OdpovědětSmazat
 12. !!! POZOR - CENZURA !!!

  !*!*!*!*! ВНИМАНИЕ - ЦЕНЗУРА !*!*!*!*!

  Soudruzi, opět na sajtách Nové Republiky řádí agenti CIA a Mossadu!
  Opět se ztrácejí příspěvky, dobré internacionálně-vlastenecké, 100% levicové příspěvky nás komunistů a putinistů!!

  TO JE CENZURA, ODPORNÝ NÁSTROJ EUROAMERIKY A BURŽOASIE !!!!!

  Prosím soudruhy z redakce NR, aby NEPRODLENĚ zvýšili svou revoluční bdělost a ostražitost!!!
  Vzkřikněme kolektivně do tváří těch pravičáckých zakuklenců z 5. kolony své revoluční NO PASARÁN!
  Jinak nepřátelští agenti zesílí, časem převezmou vládu nad naší MILOVANOU Novou Republikou, a udělají z tohoto dosud 200% SPOLEHLIVÉHO orgánu KSČM a Velvyslanectví Ruské federace pravý opak: hlásnou troubu kapitalismu a demokracie!!!

  Snad vám nemusím vysvětlovat, soudruzi, jaký JEDINÝ trest je za takové trestuhodné selhání v boji proti fašismu a Euroamerice.
  Myslete proto hlavou, ano?
  A NIKDY nepouštějte ze zřetele naše heslo: Se soudruhem a soukmenovcem Davidem v čele VPŘED, za svobodu slova pro každého roduvěrného Čecha a Rusa, čili každého komunistu a putinistu!

  Děkuji Vám předem, drazí soudruzi, a nyní vložím zpět své příspěvky z 22. listopadu, a také odpověď na příspěvek s.s. Motroka (8:46).


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 13. Západ je NEVZDĚLANÝ; proto nám nemůže porozumět!

  Tuto prostou Leninskou pravdu nás učí Václav Klaus starší, už dlouho.
  Ano, byl to právě tento náš národní Vůdce, jenž se pokusil nevzdělancům na Západě vysvětlit, jak se ŘÁDNĚ buduje kapitalismus a demokracie: No přece JEDINĚ po našem, po klausovsku!
  Ale Západ nepochopil svoji příležitost k poučení, a našemu Vůdci se sprostě vysmál do očí.

  Takže se vnucuje otázka: Z jakého zdroje plyne naše vzdělanost, vzdělanost nás roduvěrných Čechů a Rusů, nás Západoasiatů?

  No přece z Vědy Věd, čili marxismu-leninismu-stalinismu-putinismu.
  V případě Čínské lidové republiky z marxismu-leninismu-maoismu-ťinpchingismu.

  Ano, právě zvládnutí Vědy Věd nás činí mocnými, nás Západoasiaty a Číňany.

  Naopak nedostatek vzdělání a úcty vůči Vůdcům přivedl Západ do jeho krize, do jeho ZOUFALÉHO zaostávání za Východem.
  Právě nedostatek řádného vzdělání – ZÁMĚRNĚ způsobený kapitalisticko-demokratickými vládci Západu – přivádí tamní obyvatelstvo do bídy, špíny, nemocí, do násilí, způsobeného menšinami, SPOUSTOU nejrůznějších menšin.

  Prostě: Nepřestávejme děkovat Velebné Matce Přírodě, že nás obdařila správným národním a třídním původem.
  Nepřestávejme děkovat Nesmrtelnému Leninu, že nám posílá naše národní Vůdce typu našeho Miloše a našeho Babiše.
  Nepřestávejme – ANI NA OKAMŽIK – děkovat Velikému Putinu, Budiž Jeho Jméno Pochváleno, za Jeho lásku k prostému lidu.

  „Z východu světlo, z Východu svoboda!“


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A pamatuješ se , soudruhu, ještě na rozdíl mezi Národním divadlem a národním hospodářstvím?

   Inu - Součástí Národního divadla je VÝCHOD Z NOUZE,
   součástí národního hospodářství je NOUZE Z VÝCHODU!

   Anekdota byla v rámci soutěže oceněna - odměnou byl pětiletý pobyt v obci Šušenskoje, kde pobýval ve vyhnanství Vladimír Iljič Lenin.

   Smazat
 14. ČLR vítězně plní 13. pětiletku, pod moudrým vedením KSČ!

  Proč je lidová Čína tak úspěšná?
  No protože je moudře vedena Komunistickou stranou Číny, to dá rozum, přece.
  A KSČ je vedena Velkým Vůdcem, generálním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Číny, DOŽIVOTNÍM prezidentem soudruhem Si Ťin-pchingem.
  *)

  Soudruh generální tajemník ÚV KSČ Si Ťin-pching ví zcela přesně, že jediná cesta ke komunismu je ta jeho.
  Proto NIKDY neváhá – v nejvlastnějším zájmu všeho svého lidu – šlápnout na krk opozičníkům a menšinám.

  Proto se náš národní Vůdce Miloš jezdí do Číny učit, jak stabilizovat společnost: Když selžou mírná a moudrá slova Vůdců KSČ, tak …
  Tak agenti CIA a Mossadu, srocení na náměstích, budou humánně rozdrceni tankovými pásy na odporný prejt.

  A lid bude mít opět klid na práci.

  Už abychom to provedli u nás, s opozičníky, s Pražáky a jinými podobnými, se zpožděním 29 let.
  Ano, jakmile se zbavíme okupace vojsky NATO a EU, tak neodvratně přijde nepřemožitelná Armáda Ruské federace.
  Ihned poté:
  1. odhodíme prohnilý kapitalismus a brutální demokracii
  2. obnovíme náš milovaný národní socialismus
  3. obnovíme pětiletý plán
  4. budeme budovat a žít šťastně až do smrti.

  Ano, už naše děti se budou mít TAK SKVĚLE jako soudruzi z ČLR, pokud vytrváme, pokud si nadále budeme volit naše národní Vůdce Miloše a Babiše, a s nimi KSČM a SPD.

  „Ameriku hrůza jímá, za námi jde rudá Čína!“


  P. Radosta
  -----------------------------------------------------------------------

  *) Omlouvám se za odporný jazyk těch jinak PŘEKRÁSNÝCH stránek KSČ.
  Samozřejmě: Vzdělaní soudruzi a soukmenovci si mohou jediným kliknutím anglickou sajtu přepnout na libozvučnou čínštinu.

  Pro úplně hloupé kavárníky-havlisty a sluníčkáře: Pro otevření sajty KSČ stačí kliknout (LEVÝM tlačítkem myši) na zvýrazněný text.

  OdpovědětSmazat
 15. Není v našem zájmu, aby se evropa stavěla na německé nohy. Těmto tendencím je třeba se vší energičností zabránit. Nic nenaznačuje, že by se německé myšlení změnilo k lepšímu, právě naopak. Poslední vývoj a bezohledné jednání, soused nesoused, a pod staronovým praporem jakési morální nadřazenosti, je toho výmluvným důkazem. Nesdílím názory tohoto pána ani na zlomek sekundy, zejména s ohledem a především kvůli Německu. Že Německo je jiné? A kdeže, to bych musela být na hlavu padlá, hluchá, slepá a ještě k tomu blbá.

  OdpovědětSmazat
 16. A ZASE TENHLE SOUDEM UZNANÝ ESTBÁK ROZDÁVÁ SVÁ MOUDRA A ZASE MNE MUŽETE SMAZAT PRORUŠTÍ HAJZLOVÉ.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.