Reklama

pondělí 19. listopadu 2018

Stížnost "Ne základnám" adresovaná Radě České televize19. 11. 2018
Rada České televize
Ing. Jan Bednář, předseda
Kavčí hory
140 70 Praha 4
Domnívá-li se kdokoliv z české veřejnosti, že Česká televize porušila či porušuje díky činnosti a/nebo nečinnosti generálního ředitele ČT, který je zodpovědný za její řádné fungování, své zákonné poslání, může se podle § 8 odst. 1 písm. f) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, obrátit na Radu ČT se stížností na generálního ředitele ČT. Rada ČT o stížnosti rozhodne, zpravidla poté, co přijme od generálního ředitele o obsahu stížnosti vysvětlení.


Zákon č.483/1991 Sb.
§ 8
odst.1
písm. f) předkládat Poslanecké sněmovně ke schválení Kodex České televize, který stanoví zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání; porušení Kodexu České televize je kvalifikováno jako porušení pracovní kázně podle zvláštního zákona,3b)
Věc: Stížnost na generálního ředitele Petra Dvořáka, jeho odvolání
V dnešním zpravodajském vysílání 18.11.2018 v 19:00 hodin, které moderovala paní Marcela Augustová, byla zcenzurována informace o konání První mezinárodní konference proti vojenským základnám US/NATO, která se konala v Dubliku od 16.11 - 18.11. 2018              NoUSNATOBases.org.
Činnost Zpravodajství ČT24 je protiústavní
Ústava České republiky
ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb., 515/2002 Sb., 319/2009 Sb., 71/2012 Sb. a 98/2013 Sb.
Hlava druhá
Lidská práva a základní svobody
Oddíl druhý
Politická práva
Článek 17
(3) Cenzura je nepřípustná.
Paní moderátorka Marcela Augustová vyplnila k divákům, koncesionářům  vysílací čas ,,významnou" zprávou o přepočítávání hlasů republikánů v USA.
Kromě výše uvedené skutečnosti porušila, deklasovala paní moderátorka Marecela Augustová při prezentaci událostí kolem Andreje Babiše mladšího Kodex ČT zejména:
Čl. 1 Divák - občan na prvním místě
1.5 Česká televize musí vhodnou formou předem pravdivě informovat o charakteru pořadu, který má být uveden ve vysílání, tak, aby si divák mohl učinit představu, zda sledování pořadu hodlá věnovat svůj čas a co mu pořad může přinést.
1.6 Divák musí být považován za rovnocenného partnera. Proto jej Česká televize provází programem s taktem, bez agresivity a v souladu s obecně uznávanými pravidly mezilidské slušnosti.
1.7 Česká televize nesmí zasahovat do osobnostních práv diváků, zejména je nepřípustné uchýlit se k ponižování důstojnosti člověka, urážet nebo neodůvodněně vyvolávat pocity úzkosti či strachu.
1.13 Česká televize i bez předchozího upozornění opraví podstatné chyby nebo nepřesnosti, kterých by se ve vysílání dopustila. Musí tak učinit neprodleně, jakmile je zjistí, je-li to možné ještě v příslušném vydání pořadu či bezprostředně po jeho skončení, anebo v prvním příštím vydání pořadu. O ostatních chybách či nepřesnostech, kterých by se ve vysílaní dopustila, informuje ve zvláštní, tomu vyhrazené části teletextu a na internetu bez zbytečného odkladu poté, co byly zjištěny.
1.14 Česká televize je povinna informovat diváky o původu a zdrojích informací a materiálů užitých ve vysílaných pořadech. Způsob podání takové informace se řídí povahou pořadu (například závěrečné titulky). Zvláštnosti tohoto pravidla platné pro zpravodajství a aktuální publicistiku jsou upraveny v čl. 5.11.
Čl. 6 Diskusní pořady a pluralita
6.1 Česká televize vytváří prostor pro pořady představující diskusní konfrontaci idejí, myšlenek a konceptů vztahujících se k důležitým otázkám veřejného zájmu. Dramaturgie diskusních pořadů musí brát na zřetel zkušenost, že téměř na každý problém mohou lidé nahlížet z různých úhlů a že vývoji společnosti je vlastní názorový střet. Česká televize dbá, aby hlavní názorové proudy sporu dostaly rovnoměrný prostor k vyjádření. Pokud to není možné zajistit, musí roli kvalifikovaného oponenta sehrát moderátor nebo jím pozvaný host, především uváděním protikladných v diskusi nezastoupených argumentů.
6.2 Naplňování čl. 6.1 předpokládá také vysílání diskusí politiků v rámci demokratické soutěže politických stran a hnutí. Časový prostor, který je dán jednotlivým politickým stranám a hnutím, musí být ve svém celku vyvážený. Vyváženost se posuzuje zejména podle váhy jednotlivých politických stran v demokratické společnosti odvozené především z výsledků voleb do hlavních orgánů zastupitelské demokracie. Zároveň je však třeba zajistit, aby poměr mezi diskusními vystoupeními činitelů vládních stran a stran opozičních byl v souhrnu poskytnutého prostoru přibližně vyrovnaný. Česká televize také vytváří podmínky pro přiměřenou účast mimoparlamentních politických stran a hnutí v těchto diskusích.
6.3 V diskusích na politická a společenská témata musí Česká televize zajistit vedle politiků také účast široké škály odborníků, novinářů, osobností občanského života, ale i řadových občanů tak, aby zazněly všechny relevantní názory a aby byli politikové s uvedenými názory konfrontováni.
6.5 Moderátoři diskusních pořadů České televize jsou povinni zachovávat nestrannost. Divák by neměl z jejich vystupování v pořadu poznat, jaký k diskutovanému problému nebo diskutujícím zaujímají postoj. Moderátoři vždy iniciují otevřenou výměnu názorů mezi pozvanými diskutujícími, současně však dbají na dodržování pravidel čestně vedené diskuse.
Čl. 14 Presumpce neviny
bod 14.6 Česká televize se při vysílání pořadů nebo informací o trestné činnosti zdrží vyvolávání nebo podpory nálad směřujících k pomstě či protiprávní ostrakizaci podezřelých nebo odsouzených. Nebude také uvádět pořady, jejichž obsahem by byl vyvoláván tlak na soudce, aby určitým způsobem rozhodli o vině či trestu.
                                          Čl. 15 Respekt k soukromí
15.2 Česká televize se zdrží uveřejňování obrazových a zvukových materiálů natočených "na prahu" domu, bytu či kanceláře, dříve než k takovému natáčení získá souhlas osoby, které udělení takového svolení přísluší, ledaže by v záležitostech vážného veřejného zájmu byl důvodný předpoklad, že jinak nebude možné určité vyjádření pořídit. Pravidla pro použití skryté kamery nebo mikrofonu v čl. 16.13 až 16.16 tím nejsou dotčena.

Čl. 16 Pravidla při natáčení
16.14 Česká televize je oprávněna použít skrytou kameru nebo skrytý mikrofon pro zpravodajské nebo publicistické účely při zpracovávání tématu vážně se dotýkajícího veřejného zájmu, jestliže materiál, který má být natočen, nelze ani při vynaložení zvýšeného úsilí získat jinak a jestliže je tento materiál současně nezbytný pro zpracování tématu. Během použití skryté kamery nebo skrytého mikrofonu je zapotřebí zvláště pečlivě dbát na dodržení omezení k ochraně soukromí (čl. 15.1 až 15.4). Výběr částí materiálu natočeného skrytou kamerou nebo skrytým mikrofonem, jež mají být použity v pořadu, smí zahrnout pouze pasáže s přímým vztahem k tématu. Česká televize zabezpečí, aby nedošlo k jakémukoliv zneužití nebo zpřístupnění v pořadu nepoužitých částí materiálu. Za natáčení skrytou kamerou nebo skrytým mikrofonem se považuje také situace, kdy sice snímaná osoba kameru nebo mikrofon vidí, ale důvodně se domnívá, že nejsou uvedeny do provozu. O použití skryté kamery rozhoduje šéfredaktor příslušné redakce. Na použití skryté kamery nebo skrytého mikrofonu musí být divák při uvedení takto pořízených záběrů upozorněn.
Zvláštní moc a zvláštní odpovědnost médií a novinářů
Redaktor Mladé fronty DNES Martin Vokáč byl pravomocně odsouzen k trestu odnětí svobody na 10 měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu 24 měsíců za spáchání přečinu pomluvy, kterého se dopustil tím, že napsal článek, který obsahoval nepravdivou informaci, že vedoucí jihlavského územního odboru Policie ČR pod vlivem alkoholu surově zbil svého souseda.
Článek byl následně zveřejněn v elektronickém deníku iDNES.cz. Jedním z argumentů obhajoby bylo to, že odpovědnost za zveřejnění článku by měl nést provozovatel zpravodajského serveru, a nikoli osoba, která článek napíše.
Je pravdou, že odpovědnost za informace obsažené na zpravodajském serveru nese jeho provozovatel. Odpovědnost za obsah serveru je odpovědností objektivní a nevyžaduje zavinění jeho provozovatele. Provozovatel odpovídá za obsah informací na serveru nejen v publicistickém útvaru vyjadřujícím stanovisko provozovatele či jeho redaktora, ale i v útvaru, který stanovisko provozovatele ani autora nevyjadřuje.
Jestliže tedy někdo uvede redaktorovi difamující údaj o jiné fyzické osobě a provozovatel serveru tento údaj zveřejní, nelze úspěšně tvrdit, že za tento zásah do osobnostních práv fyzické osoby nese odpovědnost jen autor výroku a nikoli řečený provozovatel serveru. Potud měla tedy obrana redaktora racionální základ.
Nicméně tím se otázky odpovědnosti nevyčerpávají. V případě, že redaktor internetového média vykročí z rámce činnosti tohoto média, jedná o exces, za který může být postižen sám tento redaktor.
Výše uvedené se však týká výlučně odpovědnosti soukromoprávní. Pokud je sdělení nepravdivého údaje schopno ohrozit poškozeného ve značné míře, může být takové jednání postihnuto normami trestního práva, neboť se v takovém případě může jednat o pomluvu.
Spáchání tohoto trestného činu vyžaduje, aby pravdivost tvrzení byla ověřitelná. Za takový údaj nelze pokládat tvrzení, která jsou jen hodnotící povahy a vyjadřují subjektivní úsudek toho, kdo je činí. Tvrzení, že se někdo dopustil protiprávního jednání tím, že v opilosti napadnul svého souseda, zcela jistě ověřitelné je.
Svoboda projevu znamená svobodu projevu zajištěnou všemi právy proti pomluvě a urážkám. Obecně sice platí, že svoboda slova a projevu představuje volný trh informací, kde falešné, zločinné a poškozující sdělení budou překonána pravdivými tvrzeními.
Někdy je však zásah tak citelný, že není možno spoléhat se na trh informací a je nutná ingerence státní moci. Pokud někdo spáchá trestný čin pomluvy, musí si být vědom nepravdivosti jím šířené informace a možnosti negativních následků, které toto šíření vyvolá.
Média hrají klíčovou roli ve formování postojů, názorů, přesvědčení a hodnot člověka. Z toho plyne zvláštní odpovědnost a zvláštní moc, která média mají. Svobodný trh idejí slouží veřejnému zájmu pro maximalizování šancí, že lži a desinterpretace budou odhaleny a že občané uslyší všechny strany argumentů a vytvoří si svůj dobře informovaný názor. Pokud tedy novinář šíří vědomě nepravdivá a nactiutrhačná sdělení, je to obzvláště zavrženíhodné, asi jako je obzvláště zavrženíhodné jednání policisty, který krade.
Takový jev vede ke ztrátě důvěry veřejnosti v média, která by přitom měla být útočištěm člověka před zneužitím státní moci a občanskou zárukou skutečné demokratické kontroly. Lidé oceňují, pokud je žurnalistika nezávislá a přísná, ale musí být také poctivá a čestná. Má se vymykat všeobecně deklarovanému marasmu, být autentickým bojovníkem za pravdu a spojencem slabší strany.
Média mají být schopna radikálně odhalovat nešvary, říkat pravdu či se kriticky vyslovovat k negativním jevům ve společnosti, ale musí respektovat také určitou profesionální etiku. Pokud média tuto roli plnit nebudou, deziluze společnosti se jenom zvýší.
Aleš Rozehnal, právník
Vyzýváme Radu ČT k respektování Zákona o ČT č. 483/1991 Sb, jeho naplněním ve smyslu odvolání generálního ředitele ČT Petra Dvořáka.
Za Iniciativu NE základná ČR,z.s.
IČ: 28558324
Vondroušova 1197/53
163 00 Praha - Řepy
Kopie: vedení ČT

25 komentářů :

 1. Česká televize je řízená z velvyslanectví USA a nepodléhá a nekontroluje jí žádná Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Takže žádné stížnosti nic nezmění a je škoda času, papíru a námahy psát nějaké stížnosti.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anebo troll.

   Smazat
  2. KAŽDÝ UŽ MUSI VIDĚT,ŽE NÁM BYL IMPANTOVÁN NECHTĚNĚ KAPITALISMUS BEZ PŘIVLASTKŮ,

   který nejen,že vycházi z gangsterismu,ale je třeba vědět,že ho označil i pan papež za největši tyranii!
   Nástrojem této implantované zrůdy je zmanipulovaný a lživý tisk a tv,který pomáhá krást občanům jejich hlasy a je docela možné,že takto zmanipulované volby nemusi vůbec platit!
   Obcházeni ZÁKONŮ,ANIŽ BY BYLI GANGSTEŘI POTRESTÁNI je jeho typický znak.
   Dalšim znakem je,že občanům je presentováno,že JAKO voli své zástupce,poslance.
   Zkuste se toho svého zástupce jako volič zeptat,zda za vás něco prosadi.

   NENI TO MOŽNÉ NEBOT,KDYBY COKOLI CHTĚL JE TO ZABLOKOVÁNO TZV VEDENIM JEHO STRANY CI HNUTI.

   Pokud neposlechne je ze strany vyloučen,ztrati prebendy a může v horšim připadě odejit na prcak!

   Důkazem jsou prvni tzv rebelové,kteři jsou už vidět,ale nezmohou NIC!
   POLITICKÁ TŘIDA ŠMEJDŮ SI BUDE DOVOLOVAT VÍCE A VÍCE POKUD JI NEBUDEME PRANÝŘOVAT A OBČANÉ SE MUSI SAMI NAUČIT TĚMTO ZMETKŮM ČELIT!

   Připomináme,že už existuje NÁRODNI PROGRAM OBČANŮ a hledaji se sily k uskutečněni jeho článků a ne že ne,ANO!

   Ptejme se těchto námi placených kreatur proč nechtěji dnem i noci propagovat NP články a čekaji,až jako lumiky se jim podaři nás obrat o penize vadnými exekučnimi zákony a poté zabit,pokud se bránit nebudeme!

   Smazat
  3. 11:58 Dej už pokoj s těma přívlastkama.

   Smazat
  4. Poslal jsem už 3 stížnosti.
   A výsledek? Všichni vidíme a slyšíme...

   Smazat
  5. 19.56
   Trotlí jako ty nevi co za přivlastky to jsou,takže by jsi nám to mohl vysvětlit a budeš mit pokoj.
   Ale senochrup jako ty to NEVI a proto ho budeme bouchat po jeho futrálu na vepřovou hlavu až mu ty přivlastky dojdou mezi piliny přimo do kedlubny!

   Smazat
  6. 14:46 Komunismus byl vždy nepřítelem velkých mužů, kteří místo toho, aby jim druzí s radostí sloužili a nacházeli nejvyšší uspokojení v tom, že mají tu čest podílet se na jejich dějinném poslání, musejí strpět, že se jim tito pletou do cesty. Však si vemte, kolik toho může veliký muž vykonat, má-li moc udílet rozkazy, namísto toho, aby s každou rudou onucí musel jednat jako se sobě rovným a vyčerpávajícím způsobem přesvědčoval nějaký kooptovaný komunistický podlidi, aby se uráčili se podřídit vůli génia! Zatímco v nerovné společnosti může průměrný muž velkému muži dobře sloužit nejen k vzájemnému prospěchu, v bolševickém rovnostářství jsou průměrní muži pro ty velké břemenem. Rovnostářství je triumfem nízkých mužů s nízkými ambicemi. Neboť, i levičák se ochotně staví do pozoru, jakmile se začne točit ve hře zajímavá finanční odměna, případně když mu nějaký darebák slibuje dosažení více rovnosti nebo svobody po níž jeho duše tolik pase. Skutečná pravice, která jediná může zajistit zdravou společnost, dnes totiž stojí mimo zákon.
   Demos byl ustanoven vládcem na věčné časy, přičemž mu byla pro jistotu odebrána možnost učinit nejrozumnější státnický počin za celou dobu jeho darebné vlády, tj. rezignovat na funkci.
   Na západě se liberálně-konzervativní levice (kvazipravice) přetahuje o moc se židohumanisty (neomarxisty).

   Podstatou veškeré levice je rovnost. V čem se různé levicové směry od sebe mnohdy zásadně liší je pojetí rovnosti.

   Skutečná (absolutní) pravice je generální reakcí proti levici. Pravice odmítá všechny formy rovnostářství. Čistokrevný pravičák tedy musí v prvé řadě odmítnout rovnoprávnost.

   Co je nemocné má zemřít a to, co je vynikající nesmí být snižováno na průměr! Levičáctví (ve všech jeho podobách) se projevuje jako duševní společenská choroba, která vede k jejímu postupnému úpadku, kdy všemu nemocnému, slabému, patologickému a dokonce kriminálnímu je věnována dojemná starost a péče, která daleko přesahuje péči o zdravé, a to proto, aby se opět zařadilo do stáda obecné uniformity.

   Smazat
 2. Komunistická třídní justice byla po sametu nahrazena třídní justicí pro bohaté, naše státní svrchovanost od rozpadu Československa postupně mizí, takže jsme v pozici nesvéprávného poskoka ovládaného politicky z americké ambasády a hospodářsky z vedení nadnárodních koncernů, státní a družstevní vlastnictví bylo polistopadovou mocí určeno k likvidaci, co se týče sociální spravedlnosti, tak se nůžky pomalu, ale jistě rozevírají.

  OdpovědětSmazat
 3. To jste tak naivní. Byť by byla Vaše stížnost na jednání ČT dvojnásobně dlouhá, s Radou ČT to nehne. S těmito molochy hne je ta skutečnost, že budou odstřiženi od zdroje financí a to ať už na základě zákona (což je nepravděpodobné), nebo na základě jednání koncesionářů. Takže musí jednat koncesionáři.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. I lidé z této iniciativy jsou koncesionáři. A nejsou naivní, vše, co píšete, oni vědí. A v rámci svých možností dělají, co mohou. Co děláte Vy? Kritizujete je, namísto těch lhářů. J.

   Smazat
 4. Koncesionáři bděte !

  ••••••••••••••••••••

  Pro voliče a ČSSD, slyšeli jste vy jejich voliči: "Ministr kultury za ČSSD a bývalý olomoucký primátor Antonín Staněk nevylučuje, že se v budoucnu zvýší koncesionářské poplatky za Českou televizi a rozhlas. „V souvislosti s tím, jak se zvyšují náklady, je potřeba se bavit o výši koncesionářského poplatku. Jestli chceme nezávislá média, musíme je zaplatit,“ prohlásil ministr Staněk."!!!

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Poplatky-za-CT-a-CRo-mozna-budou-podle-poctu-lidi-v-domacnosti-Nebo-i-za-mobilni-telefony-pripustil-pro-PL-ministr-kultury-Stanek-559055

  ••••••••••

  Ramón

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Koncesionářské poplatky ČTV a ČRo zrušit a obě instituce zprivatizovat !!! Nejvyšší nabídce.

   Smazat
  2. Naprostý souhlas 17:38, vždyť je to vlastně odnož mnoha pomatenců jako SEZNAM.CZ TV, EVROPSKÉ HODNOTY, ECHO24, CNN - Amerika, jejich vzor a ta pojem VEŘEJNOPRÁVNÍ TELEVIZE A ROZHLAS navíc, povinně placená lidem, který je jim u REKTA nezná a nemá!

   A budou peníze pro těžce nemocné atd., atd., atd., pokud to ti lháři nerozkradnou do svých vlastních kapes ...

   "Tak toto bylo jen bláhové snění, parazité nedopustí opuštění svého štědrého, svázaného hostitele!".

   Ramón

   Smazat
  3. No jasan, zprivatizovat všechno. Ještě bychom mohli zprivatizovat ministerstva a celou vládu.
   No, to už vlastně někdo stihnul udělat.

   Smazat
  4. Možná, že celý management směřuje činnost k naštvání lidí a privatizaci ČT.

   Smazat
  5. Anonymní 19. listopadu 2018 20:26

   Ano, ano! Tato ministerstva už nepatří lidu České republiky, již dávno jsou řízena ODJINUD! Zde si pouze vybírají VÝPALNÉ od "otroctva" České republiky, které jenom OTRAVUJÍ pred "všemi volbami". To samé je s RRTV, ČT, ČRo, ČTK atd., atd., BOHUŽEL ?!

   "Snad" jen ten prezident, ale když jsem jej dnes poslouchal v TV, že TALIBAN řídil Saudské a Kuvajtské teroristy a rozdal jim dolary a noty ke svržení dvou amerických komínů (byl směšný) ...

   Kupodivu, Pakistán vlastnící atomovou bombu, kde jsou teroristické tábory nezmínil, ‏أسامة بن محمد بن عوض بن لادن‎, Usáma bin Muhammad bin Avad bin Ládin, pocházející z prominentní saúdskoarabské rodiny bin Ládinů, jeden ze zakladatelů teroristické organizace al-Káida, údajně zastřelený v Pakistánu ?!

   Ramón

   Smazat
 5. Já zcela souhlasím s výše uvedenou stížností proti ČT a navíc doporučuji stěžovatelům, aby se spojovali i s dalšími stěžovateli v zájmu vyšší účinnosti.

  OdpovědětSmazat
 6. S touto a podobnými stížnostmi si Rada ČT dlouhodobě vytírá zadky.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní 19. listopadu 2018 14:26

   Oni si (myšleno ČT, ČRo a RRTV = politici!) se vším vytírají pr.ele, ale hlavně s náma, viz. 13:30 !

   Ramón


   Smazat
 7. Pro mě je ČT mrtvé médium nedívám se neposlouchám je.

  OdpovědětSmazat
 8. Problém je v tom že mnoho žen sleduje Barbaru a mnoho dalších debilizujících seriálů v kterých rozkládají rodiny. Vždyť i ten Honza Musil je takový krasavec tak to nemůže být špatné. Pořady pro mládež a pohádky to je kapitola sama o sobě. Jeto všechno zpracováno na principu závislosti. Chytrák napíše tak to nesleduj jako půjčky si nepůjčuj ale přece od toho jsou ty státní mozkové kapacity aby byly zákony co nepřipustí existenci parazitů všeho druhu. Jenže to by nesměl být stát založený na parazitizmu.

  OdpovědětSmazat
 9. A jako odvolání generálního ředitele něco vyřeší?

  OdpovědětSmazat
 10. Dobrý deň pre všetky finančné potreby prosím kontaktujte túto Lady, ktorá poskytuje pôžičky bez poplatku vopred
  e-mail............silvia19manecchi75@gmail.com
  whatsapp ..... +33 7 56 83 05 07

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.