Reklama

úterý 27. listopadu 2018

Vnitřní faktory bezpečnosti Evropy

Petr Sak
27. 11. 2018
Můj poslední zveřejněný příspěvek byl v jednom komentáři oprávněně kritizován za náročnost textu. Text byl napsán pro odbornou konferenci a domníval jsem se, že vzhledem k vysoké úrovni čtenářů Nové republiky, některé komentáře mají větší hodnotu než vlastní článek, se najdou čtenáři, které text osloví. Také tento text byl napsán pro odbornou konferenci „Bezpečná Evropa“. Proto varuji čtenáře, že se nejedná o běžný novinářský článek.Konvenční pohled mluví o bezpečnosti v souvislosti s vojenskými hrozbami a státem, který je však doplňován dalšími hrozbami a válkami jako je hybridní válka, psychologická válka apod. Ve svém příspěvku vycházím z obecného teoretického modelu rozpracovaném v mé nové publikaci „Úvod do teorie bezpečnosti“, který je postaven na kategorii entita a bezpečnost.

K obecné kategorii entita je zpracována typologie entit a bezpečnost, která je charakterizovaná jako stav entity, v němž není narušena či ohrožena její existence, struktura a funkce. Bezpečnost je analyzována v odlišných dimenzích jako je statická, dynamická, vnitřní a vnější bezpečnost a druzích bezpečnosti jako sociální, spirituální, informační-kyberbezpečnost, systémová, enviromentální, energetická, potravinová, ekonomická, finanční jaderná bezpečnost apod.

Ve své analýze se omezím na Evropu a pouze na některé dimenze bezpečnosti. K uvedení do problému použiji pohledy autora všeobecně známé publikace „Střet civilizací“ Samuela Huntingtona, který charakterizuje západní civilizaci jako pokryteckou. Zcela falešnou reflexi stavu lidské civilizace intelektuální elitou ilustruje Huntington příhodou, kdy po pádu bipolárního světa „Prezident nejmocnější země světa vyhlásil „nový světový řád“, a „rektor patrně nejvýznamnější světové univerzity odmítl jmenovat profesora studií bezpečnosti, neboť tohoto oboru již není třeba.“ (Huntington, 2001, s .20).

Každá entita je hrozbou sama sobě, její bezpečnost je ohrožena především jí samou. To se týká i Evropy a hrozeb, jejichž zdrojem je Evropská unie a osobnost modálního Evropana. Tato vnitřní hrozba není pro Evropu něco nového. O vnitřní plíživé hrozbě západní civilizace psal již počátkem 20.století Oswald Spengler (Spengler, 2010). Kvalita Evropy je dána především kvalitou jejího sociálna, tedy totalitou sociálních jevů, procesů, sociálních vztahů a struktur. Zde hledám úzká místa vývoje, hrozby a rizika. Projevy podstaty hrozeb plynoucích ze sociální skutečnosti se promítají do rozkládající se sociální koheze a v patologicky se rozevírajících nůžkách mezi bohatými a chudými, což následně vede i k rozevírání nůžek politické moci bohatých a nadnárodních korporací na jedné straně a Evropanů na straně druhé.


Příčiny či oblasti hrozeb vidím následující:

1.Prohlubování vzdálenosti mezi těmi, kteří mají moc rozhodovat a těmi, kteří nesou důsledky těchto rozhodnutí. Historickým příkladem může být František Josef I., který rozpoutal 1.světovou válku a zemřel v posteli, zatímco tisíce Čechů, kteří také chtěli zemřít v posteli a ne na jatkách bojišť 1. světové války, nechal popravit.

Když jsme vstupovali do Evropské unie, domnívali jsme se, že unií zdůrazňovaný princip subsidiarity rozšíří a prohloubí demokracii, jejíž deficit jsme po desetiletí pociťovali. Pravý opak se stal pravdou a malé státy se musí obávat o svou suverenitu. Poslankyně europarlamentu Judith Sargentiniová zpracovala zprávu se závěry, že Maďarsko porušuje evropské hodnoty a je třeba s ním zahájit sankční řízení. Kde vzala nizozemská poslankyně kompetenci hodnotit Maďarsko? Kde je metodologie její analýzy a oponentura? Kde vzala legitimitu k poučování Maďarů oproti legitimitě maďarských politiků, kteří vyhráli drtivě ve volbách? Také pokud bychom se věcně zabývali hodnotami, asi bychom byli překvapeni chováním orgánů Evropské unie. Jak Evropská unie hájí hodnoty 800 zraněných Katalánců, kteří usilovali o demokratické hodnoty? Proč Evropské unii nevadí, že menšina v Lotyšsku jsou občané druhého řadu a nesmějí ani volit? A jaké hodnoty Srbů byly naplňovány bombardováním Jugoslávie některými zeměmi Evropské unie v rozporu s Radou bezpečnosti?

Dalším projevem extrémizmu Evropské unie jsou útoky vůči suverenitě Polska a jeho demokraticky zvoleným orgánům. V menší míře, avšak také bezpečnostní hrozbou pro existenci a suverenitu státu, jsou útoky Evropské unie vůči Česku a Slovensku.


2. Za rizikové považuji elity, jejich kvalitu, způsob jejich legitimizace, výběru a reprodukce. 

- Ve zdravé sociální entitě, resp. společnosti, vrchol společenské pyramidy určitým způsobem definuje tuto sociální entitu a je výpovědí o ní, protože sociální vrchol je natolik důležitý, že sociální entita usiluje maximalizovat svůj sociální vrchol, usiluje o jeho co nejvyšší kvalitu, protože tato kvalita zpětně rekonstruuje sociální entitu. Jaká je tedy elita EU a její vrchol?

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker je notorický alkoholik a ve své dřívější funkci předsedy vlády Velkovévodství lucemburského udělal z Lucemburska daňový ráj, tedy to, co Evropská unie tolik kritizuje. Jednou z priorit a hodnot Evropské unie je vzdělanost a přitom si za předsedu svého parlamentu vybrala člověka, který třikrát neudělal maturitu a učební obor knihkupec nedokončil. Po skončení mandátu, navzdory tomu, že řadu let v německé sociální demokracii nepůsobil, byl zvolen téměř 100% hlasy jejím předsedou. Tedy způsobem, o kterém jsme si mysleli, že byl možný pouze v bývalém socialistickém bloku. Svou kvalitu a nepostradatelnost prokázal dovedením sociální demokracie k historicky katastrofálnímu volebnímu výsledku.


A jaká je kvalita českých elit?

Situaci ilustruji příklady z výsostně bezpečnostní oblasti.

Na věcnou analýzu situace v Afganistánu bývalého ministra zahraničí a současného předsedy zahraničního výboru reagoval generál, ne senilní generál ve výslužbě, ale velící generál hystericky. Způsobem, který nepovažuji slučitelným s pozicí generála, jehož kvalifikačním předpokladem je racionalita a sebeovládání. „Stydím se, stydím se, stydím se. Je mi smutno, chce se mi brečet, je mi zle, chce se mi zvracet a mám vztek. Taková nuznost, ubohost, nízkost…To se nedá rozdýchat. Uráží mě to jako vojáka a uráží mě to jako občana České republiky.“ (Řehka). Kromě nabízející se psychiatrické diagnózy není normální, aby generálové, pokud neprovádějí vojenský převrat, zaujímali politická stanoviska.

- Krátce po tomto psychiatrickém extempore jsem slyšel v ČT dalšího generála, bývalého náčelníka generálního štábu tvrdit, že při útoku na Irák v roce 2003 nebylo nejmenších pochybností o tom, že Irák disponuje zbraněmi hromadného ničení. Colin Powell sice vystoupil v únoru v Radě bezpečnosti s tvrzením o zbraních hromadného ničení v Iráku, dodatečně se však za toto tvrzení omlouval. Zbrojní inspektoři OSN existenci zbraní hromadného ničení popřeli. Britský expert dokonce za své hodnocení situace se zbraněmi v Iráku zaplatil životem (sebevražda). To také byla příčina, proč Rada bezpečnosti útok na Irák neschválila. Později se ukázalo, že tvrzení o existenci zbraní hromadného ničení měla CIA podloženo iráckým informátorem západních rozvědek, iráckým vědcem Rafídem Džanábím který ani nežil v Iráku. Později Rafíd Džanábí řekl, že si vše vymyslel ve snaze zbavit Irák Husajna. Zvykl jsem si na takovou neznalost a neinformovanost u studentů, avšak je šokující u generála, bývalého náčelníka generálního štábu.

- Poněkud staršího data je vystoupení v ČT dalšího generála tehdejšího náčelníka Generálního štábu, který s šarmantním úsměvem ležérně mluvil o útoku na Rusko jadernými zbraněmi. Při hledání poválečného uspořádání světa mezinárodní společenství dospělo v mezinárodním právu k zločinům proti míru. Zpětným pohledem pozorujeme, že skutečným válečným událostem, skutečným válkám předchází období, v němž probíhají procesy přibližující válku nikoli v časoprostoru přirozeného světa, ale ve světě druhé signální soustavy, ve světě tvořeném slovy, komunikací a médii. Normální lidé si v této fázi říkají: „ Přeci nemůže být válka, to je nesmysl“ a najednou neobyčejní lidé - psychopati s mocí, dají věci do pohybu a ty jakýmsi samopohybem dojdou až k válce. ****Dávno před tím než začne skutečná válka, probíhá již v myslích lidí.****** Proto bylo tak moudré kodifikovat zločiny proti míru, a proto jsou tak nebezpeční jedinci, kteří svými komunikačními „aktivitami“ dělají válku myslitelnou. To jsou první váleční zločinci, to je vnitřní hrozba Evropy. Teprve po nich přicházejí váleční zločinci osvětimských pecí a čističi vesnic napalmem. Konec konců Washingtonská smlouva NATO s ještě poválečným mírovým étosem v článku 1 říká: „Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN“. Zbývá pouze donutit generály, aby si Washingtonskou smlouvu přečetli.

Příjmy unijních politiků i bruselských úředníků jsou spíše korupcí než přiměřenou odměnou za práci. Tato korupce je přetváří v bruselskou třídu s reflektovanými společnými zájmy, které nejsou zájmy národních států ani Evropské unie a vede je k loajalitě k systému, který je zdrojem jejich sociálního statusu a vede je k postupnému narůstání pocitu nadřazenosti. Zde jsou příčiny prosazování politik, které vedou do záhuby Evropu a národní státy, které se utvářely po staletí. Eroze tradiční rodiny a demografické reprodukce, eroze přirozených rolí muže a ženy, narušení tradiční kulturní, společenské a demografické reprodukce masovou imigrací atd.

Evropská unie se hlásí k demokracii a považuje ji za hodnotu. Demokracie je jednoduše definována jako vláda lidu, pro lid, prostřednictvím lidu. Přidejme k tomu dříve Evropskou unií prosazovanou subsidiaritu a dospějeme k pojetí, že v demokracii rozhodování probíhá co nejblíže probíhajícím procesům a událostem. Tedy lidé mají co nejvíce rozhodovat o sobě a pouze ve zcela nezbytných případech mají rozhodovat instituce z vyšší úrovně. Pokud se Evropa zmocňuje rozhodování i o tom, jaký tvar mají mít okurky, tak jsme na cestě k obskurní totalitě.

Součástí našeho jazyka se staly takové floskule jako: O tom rozhodl Brusel. Dělá nám ostudu v Evropské unii. Nařídili mu to v Bruselu. Děláme si v Bruselu-Evropské unii pověst potížisty. Když uděláme to a to, tak s námi Brusel bude spokojený. Takové a podobné floskule vypovídají o patologii svých autorů a o makrospolečenské patologii.

Dospělý, zralý, mravně integrovaný člověk ve svém jednání vychází z toho, co se v různých systémech nazývá odlišně, ale vyjadřuje stejný obsah. Sokrates mluví o daimonion, Kant o kategorickém imperativu, Riesman o vnitřně řízeném člověku. Pokud člověk ustrne ve svém vývoji v dětské fázi, není schopen se rozhodovat na základě svého hodnotového systému a nést za své rozhodnutí odpovědnost. V pojetí Freuda neustále potřebuje namísto autority otce zástupnou autoritu, která ho pohladí po hlavičce a pochválí ho a naopak se bojí, že bude odmítnut, pokárán. Dospělý, integrovaný člověk prožívá uspokojení, které je výsledkem jeho vnitřních duchovních procesů, v nichž hodnotí své chování a výsledek jednání v porovnání s jeho vnitřním světem, především s hodnotami. Věkově dospělý, ale psychicky infantilní jedinec žije ve stálé úzkosti, zda nebude zástupným otcem - autoritou, Evropskou unií odmítnut, zavržen.

Makrospolečenská patologie oněch výroků je dána politickým odcizením. My jsme přece Evropská unie a Evropská unie bez nás není úplná. Jaký je obsah slangového výrazu Brusel? V tomto výroku je dokonale obsažena politická idolatrie, kdy jsme do Bruselu, který bez Evropanů a národních států je pouhé město, přenesli vlastní kompetence, možnosti, vize a nyní očekáváme zpětný odraz toho, co jsme do Bruselu předali. Obáváme se, máme naději, ale především prožíváme politické odcizení. Schopnosti, dovednosti, kompetence, které jsme jako národ v sobě po staletí rozvíjeli, jsme předali do Bruselu, aby nám blahosklonně nějaké nepodstatné kompetence povolil. Spontánní vyjadřování Brusel rozhodl o ….. , vyjadřuje další rovinu politického odcizení a to je anonymita rozhodování. Každá schválená norma, jakýkoliv dokument by měl obsahovat rodný list vznikání. Kdo konkrétně se podílel v jaké fázi na jeho tvorbě, a tudíž má určitou odpovědnost. Evropská integrace je zákonitý přírodně historický proces, ne však v této podobě odcizení politické moci Evropanům.

Součástí politického odcizení Evropanů je způsob instalace evropských politických elit. Souběžně probíhají dva procesy. Jeden je součástí tradice pokrytectví západní civilizace, výrazem postdemokracie či hry na demokracii a druhý proces ovládaný nadnárodními korporacemi a bankami skutečně ovládá moc a propůjčuje jí svým vybraným aktérům. Zájmem elit je jejich skrytý proces instalace moci vnořit do deklarovaného procesu, Tento fenomén připomíná z přírody známý jev, kdy kukačka vloží do hnízd cizích ptáků svá vejce. Ptáci cizí vejce vysedí a kukaččí mládě z hnízda vystrnadí pravá mláďata. Podobně elitou vnoření kandidáti, adoptováni občany, vystrnadí autentické kandidáty a mocenský proces je uzavřen. Při hlubším pohledu můžeme v reálných událostech rozpoznat oba tyto procesy. Výchozí pozice Emmanuela Macrona byla v bance Rothschilda, následovala pozice poradce prezidenta a ministra. Tedy dokonalý reprezentant establishmentu. Pro potřeby voleb a jeho prezidentské kandidatury mu byla vyrobena image proti establishmentového politika a vytvořeno politické hnutí, šité na míru aktuálním politickým náladám ve společnosti. Pro dosažení politických cílů mají nadnárodní korporace média, která vlastní a ovládají a podle nepřímých indicií ovládají také zpravodajské služby a další instituce státu. Tato struktura se obnažila v důsledku ostrého politického boje v USA jako tzv. deep state (vnořený – stínový stát).

Dalším tématem souvisejícím s Huntingtonovou charakteristikou pokrytecké Evropy je reflexe skutečnosti a to nejen člověkem, ale také člověkem vytvořenými entitami až po Evropskou unii. V evoluci a sociální evoluci se člověk postupně vyčleňuje a vymaňuje z přírody, a jak postupuje tento proces, tak se také mění způsob reflexe reality a jejího poznávání. Zatímco na počátku evoluce člověka reflexe a poznání bylo postaveno na smyslech a počitcích, v dalším vývoji postupně toto spojení neustále oslabuje ve prospěch reflexe a poznání postaveného na znacích a druhé signální soustavě. V další fázi klesá podíl přímé komunikace a narůstá význam masové komunikace a masových médií. Pro tento stav je charakteristické, že jediný člověk může ovlivňovat, manipulovat i miliony lidí současně. Jedinec nevnímá realitu autenticky, ale jako zprostředkovanou mediální realitu. Fenomén internetových sociálních sítích tuto situaci ještě zdramatizoval.

Jedním z cílů naplňujících smysl člověka a lidské civilizace je poznání. Na úrovni lidstva tomuto cíli slouží věda, která je však limitována kvalitou člověka, takže v konečném důsledku o dosahování tohoto cíle rozhoduje člověk jako poznávající subjekt a sociální kontexty jeho poznávacích aktivit. Čím přesněji člověk a lidstvo poznávají skutečnost, tím relevantnější jsou aktivity jedince a lidstva. S klesající přesností reflexe skutečnosti klesá relevance aktivit jedince i lidstva a také bezpečnost. Lidstvo se ve své historii potýkalo s řadou fenoménů, které stály v cestě poznávání reality a získávání relevantních informací. Při zdůrazňování evropských hodnot bychom neměli zapomenout na axiom Decartesa „Myslím proto jsem“ či „Pochybování matka moudrosti“ a z toho vyplývající pluralitu názorů, přístupů a závěrů. V minulosti prosazovaný monopol na pravdu a kanály sdělování této pravdy, ať se jednalo o katolickou církev či komunistickou totalitu, dostatečně prokázaly nebezpečnost takové cesty. Zpochybňování práva pochybovat, práva na výběr informací a práva na vlastní hledání pravdy je z hlediska sociální evoluce a bezpečnosti hrozbou. Stát či nadnárodní útvar jako je Evropská unie nemůže jedinci určovat co je pravda a co je lež. Tam kde začínají takovéto aktivity, začíná cesta k policejnímu státu a k totalitě. Bohužel, jak v Česku, tak v Evropské unii se objevily síly, které opět chtějí cenzurovat a za člověka rozhodovat co smí a nesmí číst, jaké má mít názory a co si má myslet. Monopol na pravdu a monopol na sdělování patřilo vždy k lákadlům mocenských elit a jen výjimečné elity těmto svodům nepodlehly. Evropské elity jsou právě ve stavu kdy ztrácejí nevinnost. Existuje riziko, že i ti, kteří prostřednictvím manipulace, propagandy, dezinformace, a nahrazování skutečnosti mediální realitou chtějí ovládat lidi sami podlehnout vlastní propagandě. Existuje trvalá hrozba, že v různém rozsahu lidstvo a tedy také Evropané, evropské státy a Evropská unie nebudou reagovat ve svých aktivitách na realitu, ale na uměle vytvořenou fikci skutečnosti.

Vedle odcizování přirozenému světu dochází také k odcizování duchovní podstatě světa, to je však ale již jiný problém.


Závěrem

Jako malý úsek hrozeb a rizik pocházejících zevnitř Evropské unie považuji kvalitu evropských elit a způsob jejich výběru, politické odcizení, rozkládání sociální koheze a dále tendence k přivlastnění si monopolu na pravdu a sdělování informací.

54 komentářů :

 1. Příčina ohrožení je jasná : absolutní absence demokracie

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. PANE PETŘe SAKu.VITE,ŽE BY SE ČLÁNEK DAL ZKRÁTIT?

   Nepolitická elitni Společnost voličů OSV vám doporučuje,aby jste roznesl na svých intelektuálnich kopytech jejich NÁRODNI PROGRAM-NPV.
   Je skutečnosti,že se stal postrachem ohlupovadel tisku a tv a celé polit.třidy,nesmi být totiž zveřejněn,nebot datum zveřejněni by se stalo v kalendáři národnim svátkem!

   Jste členem OSV NEBO NE?

   Z celého srdce vám jistě všichni občané doporučí nehrát si na Nevšimáka a do toho pane pisateli!

   PRVNI ČLÁNKY TOHOTOpROGRAMU NAJDETE POD PANEM DOCENTEM VALENČIKEM A NE ŽE NE ANO!

   http://www.novarepublika.cz/2018/11/proc-to-babis-ustal-aneb-chybi-skutecny.html

   který stále visi pod námi dole.

   Smazat
  2. 12:28 v podstate mate pravdu....ta udajne "nepoliticka politika" tedy vliv ruznych neziskovek a aktivistu je strasny nesmysl.....vzdyt ti lide neziji ze vzduchu,takze porad je nekdo plati,tim padem ma nejake zajmy a ovlivnuje je

   Smazat
  3. CO BY SE ASI STALO,KDYBY PAN AUTOR POUŽIL BOMBU

   a chtěl z ničeho nic OSMÝ ČLÁNEK NPV,ktery zni.

   NE NATO?ALE PROČ?KDO BY NÁM RADŠI NAPSAL CO BUDE POTOM!

   Vždyť stači pro bezpečnost celé Evropy udělat NATO pro ČR nepotřebným!

   Ušetřili bychom MYRIARDY a měli bychom se jako ve Švýcarsku,kdo je proti ať se ozve a zdůvodni proč!

   Smazat
  4. Jednoduše: Komu to slouží. Jinak pan Sak jako obvykle perfektní a tentokrát i polopatické. Proč se takové dobro OSV a Národní program neprosadí v politice?

   Smazat
  5. 19:12
   Protože to co nám vládnou nepřipustí.

   Štefan

   Smazat
  6. AKTIVISTÉ OSV DĚKUJI ZA ODPOVĚDI.V TOMTO OKAMŽIKU

   je tato iniciativa nepolitická a překvapuje politickou třidu,která skoro 30 let toči s voliči jako s vrtulemi a krade jim hlasy pro volby zneuživánim zmanipulovaného tisku a tv,kdy takové volby vůbec nemusi platit.
   Okamžikem odevzdáni hlasu se totiž stává občan naprosto BEZMOCNÝ.
   Ti kdo by si mysleli,že jimi zvolený poslanec něco v jejich prospěch zmůže JSOU ZÁKEŘNÝM JEDNÁNIM JEHO VĚRCHUŠKY uvedeni na správnou míru.
   On nezmůže vůbec nic!
   Pokud jenom cekne v zájmu těch,kteři ho zvolili je okamžitě zbaven všech prebend a může odejit na prcak s botami od sněhu a komentářem,že mu z botů trči sláma a patři na venkov.

   TOTO BUDE DÁL BEZ PŘESTÁVKY POKRAČOVAT DOKUD SE UCHO NEUTRHNE.

   Naši odvážni a opravdoví muži a ženy začali tento mechanizmus zkoumat PŘIMO U TĚCH ŠMEJDŮ.

   Dozvidaji se,že prý se politici NENECHAJI OBČANY VOLIČI VYDIRAT A LÍNOU KOSTROU VE SMĚRU NPV prý nehnou neboť bezmocnými voliči,kteři nesměji nicím pohnout zcela zpupně pohrdaji !

   Hodnoty tedy převraceji na ruby a dělaji se hloupí,že nevi proč a pro koho vlastně byli zvoleni a kdo je za to demolováni zákonů a vyvalováni se v křeslech Parlamentu plati!

   SPOLEČNOST VOLIČŮ MÁ ČAS A JE A BUDE VĚČNÁ,PROTO PROZATIM ZAČINÁ SVÝM NPV A UVIDIME DÁL!

   Smazat
 2. No jo, to mi tu všici tak nějak víme, ale zůstává otázka, co včíl s tím? J.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:40 Pokud budou vládnout prozápadní poskoci tak nic.

   Smazat
  2. Poskoci nám vládly vždy a tak asi chcípem a prosazení Národního programu se nedočkáme.

   Smazat
  3. Největší chybou Evropské unie bylo, že se rozšířila o postkomunistické, chlastoslovanské (i hunské), zaostalé, neproduktivní avšak domýšlivé a drzé burany a neponechala schengenskou hranici na původní železné oponě. Čecháčkostán je nabubřelé rusofilské smetiště Evropy, které těží ze své ubohosti, která odpuzuje i uprchlíky?
   Parazitičtí čecháčkové (k radosti Putina) EU jen vyžírají (jako kdysi RVHP) a když mají něco sami obětovat, tak z ní hrdě vystoupí dříve, než budou ostatními vykopnuti? Pokrytecká, somrácká, opovrženíhodná lůza ! Válčí a pracuje leda tak hubou. Jakékoli její naředění migranty je jenom prospěšné. Britové už čecháčky a další postkomunistické nevděčné vyžírky nechtěli živit, proto z EU vystoupili. Nebýt Německa, mohli jsme mít uprchlíky na krku my, švejkovští postkomunisté.
   Čecháčkostán patří do EU ještě méně, než Řecko. Nedrží krok už ani s Rumunskem a Bulharskem. Integraci EU Češi neustále sabotují a současně jí licoměrně vyčítají neakceschopnost. Češi - nekrást tady !!! O bolševizmem zavšivenou, žlučovitou a zlodějskou kotlinu už nejen solidní investoři, ale ani uprchlíci nestojí.
   Vyhnány byly 3 miliony Němců - takže místa je tu dost. Uprchlíci vypadají civilizovaněji než čecháčkovská řvoucí chátra. Závistivá, neschopná a ubohá (zato však revolučně uvědomělá) husitsko-bolševická čecháčkovská lůza se kojí nadějí, že se nažere papírových majetkových přiznání nebo registračních pokladen a pokut prodejním řetězcům. A nechce se s nikým dělit o žvanec a vrátit cokoli z nakradeného církvím, židům, Němcům. Píseň Práce: Ručičky nebojte se - vy makat nebudete !!! Poctivým českým metanolem proti cizí marihuaně!
   Se Sovětským Svazem na věčné časy !!! Vyloudit z EU co se dá - a pak z ní hrdě vystoupit !!! Jako azbucké lůzokratické Řecko - náš vzor.
   Čecháčkovští komouši se nezmohou ani na vlastní puč - potřebují k tomu bačovského Bureše - nástupce Husáka ??? Lůza zůstává lůzou i když je v početní většině.

   Smazat
 3. Bezpečnost Evropy se nehodí USA. Proto potřebuje, aby Ukrajina neustále vedla provokace proti Rusku, které se budou pak vydávat jako agrese Ruska na základě kterých bude západní demokratický svět uvalovat na Rusko další a další sankce s cílem ovládnout Rusko a hlavně jejich nerostné suroviny, jako je ropa a plyn. Poslední provokace, kterou Ukrajina provedla, kdy Ukrajinské bojové čluny narušily teritoriální vody Ruska i přes několik upozornění Ruské pohraniční stráže, že tak činí. Ukrajinským námořníkům byly před touto plavbou odebrané mobilní telefony, aby nemohli nijak informovat o příkazech Ukrajinských nadřízených o rozkazech namířených proti Rusku. Ukrajina provedla provokaci, ohrozila Ruskou federaci, ale Porošenko to využil k vyhlášení válečného stavu v Ukrajinských rajonech, které přiléhají k Ruské hranici, tak aby tam, kde nemá žádnou podporu, mohl vyhlásit zákaz vycházení, aby mohl zavírat všechny, kteří s ním nesouhlasí, aby mohl své oponenty i zavírat do vězení, pokud to bude nutné. V parlamentu se mu podařilo vyhlásit válečný stav na 30 dní, ale všichni vědí, že provokace budou pokračovat s cílem prodloužit tento válečný stav na další měsíce, tak aby mohl volby, které by měly být v března 2019 oddálit na neurčito, protože jeho podpora je u Ukrajinského obyvatelstva minimální a to že by mohl být opět zvolen, je velice nepravděpodobné. Celá západní, tzv. demokratický svět, který provedl na Ukrajině v roce 2014 puč, tedy vládní převrat a umožnil na Ukrajině fašistům, aby se ujali moci, nyní je nadše z toho, ajk celá Evropa je každým dnem blíž a blíž válce. Naše Česká televize o těchto událostech od rána do večera, ve svých zprávách lže a nechává na obrazovce řečnit tzv. odborníky z Karlové univerzity a Českého rozhlasu, kteří lžou a náležitě, přesně tak, jak to požadují podmínky, aby mohli v této štvavé televizi vystupovat. Už je jasné, že Ukrajina chystá provokaci v podobě chemického útoku na obyvatelstvo Ukrajiny a tento útok bude prezentován jako že ho provedla Ruská federace, tak jak to prováděly Bílé přílby v Sýrii. Je to plánované proto, že na poslední provokaci nebyla adekvátní reakce a od chemické provokace se očekává, že Ukrajině se podaří konečně rozžehnout válečný konflikt do kterého chce zatáhnout celu Evropu se zločineckou organizací NATO.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Provokace vůči Rusku, nedělají Ukrajinci, ale vše plánuje a řídí Spojené státy Americké, které řídí na Ukrajině úplně všechno a tedy i tyto provokace a válečné akce namířené proti Rusku. Rusko by nemělo vinit z uvedených provokací a válečných akcí Ukrajiny ale přímo USA a rovnou Američanů sdělit, že všechno toto provádí oni a reakce Ruska budou namířené také přímo na USA. Rusko se chtělo vyhnout jakýmkoliv odvetným opatřením, ale výsledek je ten, že agresivita USA pořád roste a s jídlem u USA roste chuť.

   Smazat
 4. Obsáhlý článek, který nám říká, že jsme se po roce 1989, kdy jsme byli v tzv. socialistickém bloku, dostali do bloku Bruselského, tedy do Evropské unie, tedy jsme se dostali z deště pod okap a z této situace, kdy jsme pod okapem, nám hrozí pořádná chřipka s trvalými následky.

  OdpovědětSmazat
 5. Dodnes si vzpomínám na naši učitelku dějepisu na Základní devítileté škole, která nám při výkladu učební látky jednou řekla: "Děti pamatujte si, že vždy, když se Němci sjednotí, je z toho světová válka, což historie už několikrát potvrdila". Psal se rok 1971 a svět se zdál být stabilní a o nějakém sjednocování Německa nebylo možné ani uvažovat. Když došlo pod nátlakem Khola ke sjednocení Německa, vypadalo to, že se tyto slova nenaplní. Dnes vidíme, jak se v Evropě přibližujeme den za dnem k válce a situace podle řady historiků připomíná situaci v Evropě, která tady byla před vypuknutím první světové války. stačí se podívat na dokument pod názvem: "Apokalypsa, První světová válka" a každý uvidí ty lidské "jatka" rozpoutané elitami, ne nepodobnými těm Bruselským elitám. Článek má pravdu, že dnes na každou pitomost, která je nařízená, nám občanům České republiky, se dává nálepka, že to nařídila Evropská unie a tedy není proti tomu odvolání. Takové nesmysly nebyly ani za socialismu, kdy jsme jako stát, projektovali a vyráběli letadla, lokomotivy, auta , elektroniku, města, infrastrukturu, stavěli jsme ve světě cukrovary, pivovary, elektrárny a to i atomové. Dnes pod Bruselem jsem příjemcem odpadu z EU a velkou odpadní montovnou. Pryč z EU!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jasně, od Němců s prakticky neexistující armádou, s výdaji na obranu 1% HDP, hrozí válka.
   Jsi nemyslící idiot, který je papouškuje ruskou přihlouplou propagandu.

   Smazat
  2. Pro 14:08 Němci nedávno zmenili svou ústavu, aby Bundeswehr mohl intervenovat v zahraničí!!!
   Proč asi?!

   Jen blbec může věřit hlouposti, kterou jsi napsal.

   Smazat
  3. 15:42

   To není o nějaké víře, ale o faktech. A o počtech 1. třídy ZŠ, hlupáku.

   Smazat
  4. Ke 14:08 vy nevíte, kolik vojáků mí Bundeswehr? Tak si to rychle najděte a zamyslete se.

   Smazat
  5. Panu anonymusovi 14:08!
   Němci mají maličkou armádu (bundeswer), ale zajištěnou 1% ze státního rozpočtu, obsahujícího i výpalné od Čechů, Slováků, Poláků, Chorvatů i Slovinců). Kromě toho ovládají pomocí NATO armády těchto národů a jsou připraveni je poslat na Rusy v prvním sledu (no navleč si mundur jugente a vzhůru na Moskvu). Oni sami půjdou v dalším sledu a budou začisťovat (vraždit přeživši nepřítele i přeživši vlastního prvního sledu). Možná to pochopíš až to bude tvůj poslední zážitek, debile který znáš vojnu z pohádek a ze samopalu netrefíš na 50 m ani stodolu.
   Ďuro Trulo

   Smazat
  6. Německých 1% je našich 10% a válčíme po celém světě.

   Smazat
 6. Nic proti názorům autora, ale něco se změní teprve poté, co si je osvojí eurokomisaři. Takže v eurovolbách volme SPD, naši odnož frakce Evropa národů a svobod.
  Kdo bude volit frakci lidovců, volí rozklad. Viz zdechovského názor, že každý by měl mít právo, zvolit si věk podle své úvahy a ne podle regulérního data narození. A to určitě neřekli poslední slovo, jistě budou přicházet se stále liberálnějšími nápady. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. PANE PK VŠICHNI TU MUSI VĚDĚT,ŽE TEN SPD ŽÁDNÉ VOLIČE NECHCE!

   Maji tam rádi jen svá % a kochaji se jimi namísto,aby si osvojili Národni program voličů k tomu svému prý programu,který je jen slabý odvar.
   Neni divu,že si tam to SPD neodváži dát opravdový jí hodný cil

   CHCEME DOSÁHNOUT VĚTŠINY VE SMĚMOVNĚ A UVIDITE JAK SI SPOLEČNĚ S OSV ZATANČIME TO STARODÁVNÉ BUGI BUGIÍ!

   Smazat
 7. ...Souběžně probíhají dva procesy. Jeden je součástí tradice pokrytectví západní civilizace, výrazem postdemokracie či hry na demokracii a druhý proces ovládaný nadnárodními korporacemi a bankami skutečně ovládá moc a propůjčuje jí svým vybraným aktérům. Zájmem elit je jejich skrytý proces instalace moci vnořit do deklarovaného procesu,...

  Třetím procesem je vnitřní rozvrat republiky
  pomocí katolické církve*

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bože, to jsou ale žvásty :-D

   Smazat
  2. Proč myslíš? Jestli vůbec myslíš!

   Smazat
  3. Ad 14:02 - když kat církve, tak potom také církví jiných, včetně židů, hlavně však moderních nauk - multikulti, genderizmu, LGBT...! Jinak souhlas.

   Smazat
 8. Výborný článek od Petra Saka. Zůstává ale stále nezodpovězená otázka: Co s tím?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ať s tím uděláte cokoliv, vždycky se najde vůl. který váš čin prohlásí za nedemokratický.

   Smazat
  2. no právě... takové úvahy jsou jen akademické názory bez rozhřešení nebo aspoň jeho náznaku. Žádné východisko, pouze konstatování stavu. A navís autorův sluh není moc čtivý, škoda.

   Smazat
  3. AKTIVISTÉ NEPOLITICKÉ SPOLEČNOSTI VOLIČŮ DĚKUJI

   za opakovaný dotaz CO S TIM!
   Ještě štěsti,že je tu prvnio návrh Národniho programu občanů voličů a jeho verse začinaji žit vlastnim životem.
   Naši aktivisté ze špičky OSV mluvili s panem docentem Valenčikem,který už dostal na alternativě trefnou přezdivku pan docent VÁLEČNIK a ptali se ho,zda ví jakou spoušt svým článkem způsobil a jak se divá na diskuzi pod jeho článkem kde je jedna z prvnich versi Národniho programu voličů-NPV a jak se mu líbi.
   Odpovědi bylo,že diskusi na webu NR pohlédne do oči a proto jsme zvědavi jestli to udělá,nebot tam může být na vaši otázku i odpověd...

   No řekněte co by se asi stalo,kdyby jsme houfně začali požadovat tu bezpečnost v Evropě článkemč.8.NZP,který zni jako zvon.

   NE NATO?A PROČ? KDO NÁM NAPÍŠE CO BUDE POTOM?

   Vždyť stači udělat pro ČR nato NEPOTŘEBNÝM!
   Víte kolik by se ušetřilo miliard a kdyby jsme si je mezi sebou rozdělili měli bychom se jako ve ŠVÝCARSKU NO NI,stači chtit snad brzy zvolit misto politické třidy Šmejdů naši koalici TŘI HWĚZD a bude mazec!?

   Smazat
 9. Podali jsme ruku Satanovi,peklem se nám odměňuje.
  Unknown.
  Když víme,že Satan ovládá katolickou cirkev,tak ji využije i na rozklad státu,už nebude potřebovat ani cirkev,ani stát,co už prohlásila i Merkalová o snižování státní suverenity.
  Kdo protlačil cirkwvní restituce,vesměs Satanisti.

  OdpovědětSmazat
 10. Tak těžký článek to zase není. Jen dokazuje existenci Overtonových oken a přetrvávající paradox Schrödingerovy kočky. Ale vysvětlení je kupodivu velmi prosté. "Proč Bůh stvořil lidi?" "Protože ho přestaly bavit opice." Jen se mu ten poslední experiment nepovedl. Článek je dobrý a je dobře napsán. To abych nezapomněl dodat pro jistotu.

  OdpovědětSmazat
 11. "Existuje trvalá hrozba, že v různém rozsahu lidstvo a tedy také Evropané, evropské státy a Evropská unie nebudou reagovat ve svých aktivitách na realitu, ale na uměle vytvořenou fikci skutečnosti." Neexistuje hrozba. Už se tak děje, "Evropa" reaguje především na uměle vytvořenou fikci skutečnosti.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ...otázka je, kdo uměle vytváří fikci skutečnosti?
   Již několik století, stojí za světovým chaosem,
   katolická církev*

   Smazat
  2. Ad 17:10 - to by bylo potřeba vysvětlit. Že by to začali už Husité nebo až potom slavná Francouzská, či Leninova? Že v tom hrála a stále hraje prim bitva o zdroje a bohatství, to je přece zřejmé!

   Smazat
 12. Shrnme to.Jedine,co muze fungovat je EHS a bez NATA

  OdpovědětSmazat
 13. Děkuji za počtení, např. i za připomenutí čl.1 Washingtonské smlouvy. I za objasnění základů svornosti bruselské eu byrokracie, tedy její ukovaní korupcí. Ta ovšem sehrává vůdčí úlohu v existenci kapitalismu, tzv. střední třída je rovněž zrozená z korupce. Co je korupce? Je to mravně čistý obchod, nebo způsob uplatňování diktatury kapitálu? Co se myslí kapitalistickou demokracií, je pojem demokracie slučitelný s nadřazeností mocnější menšiny nad bezmocnou většinou? Maskování volbami samozřejmě myslící nevěří!
  Jaké řešení zbývá, napověděl už nějaký filosof východiska?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. SAMOZŘEJMĚ,ŽE SE VĚCI UŽ CHYTILI SKVĚLÉ ŠPIČKY NEPOLITICKÉ OSV

   Zkuste si přečist jejich návrh NÁRODNIHO programu a napište jak ho chápete.
   Dodejte si odvahy a osvoje si ho jako pravý lef a bude bitka, no ni?

   Smazat
 14. Pěkně popsán stávající stav.
  Každý by se měl zamyslet co je cílem tohoto systému. V článku se o tom nepřímo píše.
  Každý by se měl zamyslet, co to znamená být Člověkem.

  OdpovědětSmazat
 15. Otázkou je, zda potlačování svébytnosti států v EU (např.diskutovaná evropská armáda) má za cíl postavit se konečně proti nadvládě USA v Evropě, nebo naopak státy definitivně zbavit suverenity. Zatím jakýkoliv politik v čele států ( a to nejen na vrcholné pozici) se okamžitě postavil před USA do pozoru a servilně začal s čímkoliv souhlasit. Rádoby populistický menší odpor vyvažuje na jiném místě kroky na státníka prostě ubohými. Navíc toho kdo má děti či jinou slabinu média dovedou vždy zahnat do kouta. Tak propracovanou masáž z rádia (na televizi už dávno nemám žaludek)během celého dne i na regionální stanici musí řídit někdo zvenčí. Redaktoři by to vlastním přičiněním přece nedali. To asi souvisí s bezpečností v Evropě nejvíc. Dokud se budou lidé bát volit KSČM, nebude ani malý pokrok v mezích zákona.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. R.P.27. listopadu 2018 18:09
   Tu otázku bych viděl tak, že trumpovy USA, přestávají být garantem liberalismu, takže EU to přebírá. Jaký je cíl, pro ty dole, není pochyb – další omezování jejich suverenity. V tomto liberalismu, veškeré aktivity politické třídy, vedou k dalšímu omezování jejich suverenity. Občané konečně musí ukázat, že touto cestou nepůjdou, že požadují demokratickou suverenitu států, kde je zdrojem moci občan, ne bankéř. P.K.

   Smazat
 16. Všechno je jinak. Evropská armáda má zabít nejméně tři mouchy jednou ranou: Vytvořit novou Německou armádu. Zvednout příjmy zbrojařským firmám. Vyburcovat strach Evropanů z napadení.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jenze na druhou stranu bez vlastni armady se nikdy nedostaneme s podruci USA....vzdy budeme hrat druhe housle

   Smazat
  2. Anonymní27. listopadu 2018 21:13
   Snad se již prokázalo, že bezpečnost země nelze svěřit EU. Za současného hyperliberalismu, to je cesta k jisté likvidaci národa. Jsou takoví, kterým ta likvidace nevadí, zvláště ti, kteří za její napomáhání získávají odměny, ve výši, kterou nelze odmítnout. My ostatní, bychom měli požadovat obnovu národní armády. Evropu lze chránit, ve spolupráci národních armád. P.K.

   Smazat
 17. Tu první mouchu nevidím, ale máte pravdu, že ostatní je velmi pravděpodobné. Já vidím ještě v Macronové populistické propagaci Evropské armády i prvek jak se zbavit diktátu NATO, které Evropa neovládá. Protesty ve Francii podezřele intenzivní to navozují.

  OdpovědětSmazat
 18. Předchozí článek Svět ruskýma očima, Dmitrij Minin, citace :
  Na toto téma má pozoruhodné úvahy prezident soukromé informační a průzkumné společnosti Stratfor George Friedman ve svojí knize Dalších sto let. Tento muž je přijímán jako intelektuální provokatér mezinárodního rozsahu, ale není těžké si uvědomit, že se mnohé z jeho myšlenek následně objevily v dokumentech Národní zpravodajské rady USA a také jsou vypouštěné jako zkušební balonky s dalekosáhlými cíli. V uvedené knize Friedman ujišťuje, že Polsko k sobě časem přisaje všechny bývalé sovětské republiky na západ od RF a stane se velkou mocností. Představuje to milion čtverečních kilometrů a 100 milionů lidí. A vytváří hlavní oporu USA v Evropě.

  USA má v Evropě pravděpodobně trochu odlišnější záměry než Německo. Jednotnost velkoněmeckého národa je pouhé zdání, rakušáci, západní a postsocialističtí východní němci se historickým vývojem vzdálili od velkoněmectví. Spojení Německa tak už nepředstavuje takovou hrozbu, jako tomu bylo v minulosti.
  Vznik nové hrozby se přesunul dále na východ, tak jak to predikuje Stratfor a G.Friedman.

  OdpovědětSmazat
 19. DOBŘE ZAPLACENÝ FRIDMAN SI MŮŽE KVÁKAT CO CHCE.

  Všichni už musi vidět,že metody rabijátů,kteři začali nahánět indiány do rezervaci se nezměnily,nyni jsme na pořadu my,kteři maji být vyloupeni pobiti a zahnáni do rezervaci.
  Kdoví,zda vyloupit ruské indiány a jejich poklady půjde tak lehce jak to sesmolil ten Srallman!

  OdpovědětSmazat
 20. No Poláci jsou pěkná svoloč a schopný okrást i svojí babičku. Léta tvrdím že je to Trojský kůň mezi slovany.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. AT SI POLÁCI DĚLAJI CO CHTĚJI ZKUSME V ČR POMYSLET

   na sebe a jak udělat podle Ameriky ČESKÁ REPUBLIKA FIRST.
   Jejich Pilsudski tam bude nesmrtelný vždycky.
   I tak máme dost práce sami se sebou,když už skoro

   30LET JSME JAKO OBČANÉ BEZMOCNI A BUDEME DÁL,KDYŽ SE UCHO NEUTRHNE

   Smazat
  2. 9:58 Já myslím, že jsme jako občané bezmocní mnohem déle, než jen 30 let, buďme zase spravedliví. Ale že teď zase přituhuje, to je bez debat. J.

   Smazat
  3. ONO SE V NÁRODĚ VŽDY NAJDE PÁR SKVĚLÝCH VELIKÁNŮ

   a právě ti začnou třepat tím stromem REPUBLIKY tak dlouho až jim začnou ty hrušky padat hezky přimo do zavařovacich sklenic ,stanou se tak nesmrtelni,nebot podpora národa čekajiciho na prima sladký kompot jim za to na náměstich udělá mosazné sochy a z hory vylezou i ti Blaničti rytíři a na shrbené hřbetany zasvíti světlo z konce tunelu nebo taky ne!

   Smazat
 21. dovolím si váš článek zeštíhlit takto: brusel podle vzoru prdel...to už se vžilo dávno z mnoha, včetně těch vašich, dobrých důvodů

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.