Reklama

pondělí 12. listopadu 2018

Zamyšlení nad iniciativami na obnovení Československa

Jaroslav Tichý
12. 11. 2018 2018
V poslední době kolují různé výzvy na obnovení Československa. Chtěl bych se proto nad těmito iniciativami zamyslet a přivést k tomu i další spoluobčany.
Nejprve je třeba dát za pravdu těm, kteří hovoří o tom, že rozdělení Československa bylo krokem protiústavním a nezákonným z hlediska způsobu jeho provedení, tj. bez faktického souhlasu občanů. Rovněž je na místě připomenout, že dřívější tvar území Československa se sice špatně bránil, fungoval ale jako kost v krku proti případným snahám Němců či Maďarů o spolknutí českých zemí či Slovenska, pokud by se rozhodli Československo polknout. Jedni i druzí měli totiž historicky zájem vždy o tu kterou část naší společné republiky, nikoliv o ni jako o celek.


Rozdělením naším země tyto historické zájmy uvedených zemí opět nabyly na aktuálnosti, přesně podle hesla „Rozděl a panuj!“. K rozdělení Československa tak došlo v rozporu se záměry jeho zakladatelů.

Při zvažování uvedených iniciativ je ale třeba si uvědomit, že:
1. návrh na opětovné sloučení ČR a SR do jediného státu (bez ohledu na typ jeho uspořádání) nemá a zřejmě ani v budoucnosti nebude mít většinovou podporu v obou uvedených zemích;
2. takový krok by byl spojen s obrovskými náklady, zatímco jeho výnosy jsou velmi diskutabilní. Představa některých občanů v obou uvedených zemích, že znovu spojením se vrátí jejich sociální a další jistoty z období před rokem 1989, je totiž naprosto nereálná. Zhoršení jejich situace nebylo totiž způsobeno rozdělením Československa, nýbrž ze zcela jiných důvodů, na které chci alespoň zčásti dále poukázat;
3. tyto iniciativy neberou totiž v úvahu ani dlouhodobý projekt světových globalistů ani z toho pramenící vývoj v okolním světě, kdy:
a/ v době rozvalu bývalého SSSR cíleně uskutečňovaného Gorbačovem a jeho spolupracovníky pod heslem „perestrojky“ podle plánu globalistů se uvolnily i vazby této země na dříve satelitní socialistické země vč. ČR a SR tak, aby se tyto země mohly vzápětí dostat pod vliv Západu ovládaného světovými globalisty (tehdy) ve spolupráci s americkými neocony.
b/ tento vliv bylo třeba legalizovat, což se stalo v souvislosti se vstupem obou našich zemí do EU a NATO. Jeho postupné upevňování probíhalo a stále ještě probíhá postupnou výměnou legislativy obou členských zemí za vnucovanou legislativu EU s plánovaným záměrem národní státy následně zrušit;
c/ v rámci EU byla oběma našim státům přidělena role kolonie, takže nepřichází v úvahu, abychom mohli plánovat a realizovat záměry na opětovné spojování ČR a SR. O nás v EU rozhodují totiž jiní, a dokud budeme členy EU a NATO, nebude tomu jinak.
4.  v současnosti se nacházíme v období boje za udržení národních států v rámci EU, kdy snahou EU (a za nimi stojících globalistů) je naopak:
·         postupná likvidace jak těchto států a vytvoření euroregionů a následně pak jediné Euro říše;
·         likvidace evropských národů jejich promícháním s importovanými obyvateli Afriky a zemí Blízkého a Středního východu v souladu s plánem Coudenhove-Kalergiho na vytvoření nové světle hnědé rasy s průměrným IQ 90 a
·         následná islamizace Evropy s vytvořením evropského islámského chálifátu na území EU.
Mezi hlavní příčiny našeho současného stavu patří zahrnutí našich zemí (stejně jako dalších evropských zemí) do projektu globalizace a dále pak důsledky aplikace washingtonského konsenzu v obou našich zemích, které lze charakterizovat především takto:
·     snižování schodku státního rozpočtu do takové míry, aby země byla přitažlivá pro zahraniční soukromé investory. (za situace, kdy se nezadlužené státy začaly v období po r. 1989 prakticky nuceně zadlužovat, to znamená jediné a to tlak na osekání sociálního státu v obou našich zemích);
·     Stát má utrácet peníze jen na základní a akutní lékařskou péči, na základní vzdělání a rozvoj infrastruktury. Důchody a sociální zabezpečení do tohoto seznamu „správných“ výdajů nepatří. Jde o další skrytý útok na sociální stát.
·     co nejširší daňová základna, avšak nízké sazby daní (zejména pro zahraniční investory), tj. přesun daňové zátěže z oblasti přímých daní do oblasti daní nepřímých, tedy. na obyvatelstvo;
·     úrokové sazby se mají formovat na vnitřních trzích bez účasti státu. Za situace, kdy u nás máme prakticky jen zahraniční banky a centrální banky v obou našich zemích jsou sice nezávislé na státu avšak podřízené mezinárodním institucím (MMF, ECB a EU tj. tzv. troice) je celý záměr zřejmý;
·     zavedení záměrně podhodnocených směnných kursů vlastní měny (týká se v současnosti již jen ČR), které umožní provádět vývoz produkce z ČR za dumpingové ceny (rozdíl mezi směnným kurzem Kč nastaveným ČNB (cca Kč 26,-/EUR a paritou kupní síly koruny Kč 18,-/EUR představuje záměrné podhodnocení koruny o cca 31 %). To se negativně projevuje jak v prodražování technologií a zboží z dovozu vč. potravin, tak i v nízkých mzdách našich pracovníků, neboť výrobci se často soustředili na prodej výrobků pod cenou (přechodně kompenzovanou v Kč) namísto snahy o inovaci výrobků a o zvyšování jejich užitné hodnoty, která by umožňovala naopak zvyšovat jejich prodejní ceny a tím i vytvářet větší prostor pro navyšování mezd a platů v tuzemské výrobě;
·     odbourání cel na dovoz zboží, které je nutné pro produkci výrobků a služeb v zemi pro následující export z ní. Tedy vytváření podmínek pro zřizování montoven v ČR a v SR;
·     vytváření podmínek pro zahraniční investory u nás a pro „přitahování jejich investic“. (ty však zpravidla skončí po doběhu jejich daňových prázdnin, zatímco naši podnikatelé podobnou podporu od státu neobdrží, a to ani v případech, kdy v ČR platí daně));
·     všemožná podpora privatizace státního majetku (s cílem nabytí tohoto majetku privátními subjekty a oslabení pozice a role národních států);
·     odbourávání státní regulace ekonomiky, jakož i státního sektoru ekonomiky (posilována je oproti tomu ale neustále role Bruselu v rámci EU);
·      nedotknutelnost soukromého vlastnictví a jeho posilování (v zásadě nahrálo mnohým případům nekalého způsobu privatizace státního majetku v obou našich zemích).

Vezmeme-li pak v úvahu i další aspekty našeho „polistopadového vývoje, lze konstatovat, že:
Ø k hlavním příčinám současného stavu v ČR i v SR patří:
-          záměry světových globalistů na uspořádání světa resp. Evropy;
-          uvedení výše uvedeného „washingtonského desatera“ ze společné dílny amerického ministerstva financí a globalistických organizací Světové banky a MMF do praxe v našich zemích;
-          způsob provádění privatizace v obou našich zemích a
-          náš vstup do organizace EU (a jí postupně prosazované zákony a předpisy pro členské země), jimiž se postupně měnil jak charakter EU, tak i jejích členských zemí.  

Ø příčinou tohoto vývoje není rozdělení Československa, ačkoliv tento krok některé další procesy (zejména pak proces privatizace v obou zemích) výrazně usnadnil.

Tento závěr potvrzuje i obdobný vývoj v dalších tzv. postsocialistických zemích jako je např. Polsko či Maďarsko a dalších, které (ač rozdělovány nebyly) jsou na tom obdobně, jako jsme my. Rozdíly jsou způsobené pouze mírou servility a horlivosti v provádění různých instrukcí a zákonů převzatých ze zahraničí představiteli jednotlivých postsocialistických zemí.
To, že např. roční odliv zisku z ČR dosáhl již 8,3 % HDP za r. 2017 a i nadále roste, čímž držíme smutný primát v rámci postsocialistických zemí, o lecčems vypovídá.

Ačkoliv celá problematika je ještě složitější, tyto informace by měly být dostatečné k tomu, aby někteří občané ČR a SR, kteří si od opětovného spojení obou našich zemí slibují návrat k „lepším časům“, pochopili, že dobrá snaha nestačí, zvláště pak pokud se vydali v souladu s uvedenými iniciativami na cestu do slepé ulice. Je tedy zapotřebí, aby se seznámili s těmito a s dalšími fakty, aby tak mohli náležitě zkorigovat směr a cíle svého úsilí.

Nejsem přitom proti užší spolupráci obou našich zemí, právě naopak. Za reálnější však považuji cestu spočívající ve vystoupení zemí na bázi V4+ z Evropské unie a na vytvoření Konfederace nezávislých (středo)evropských států, a to za účasti jak ČR, tak i SR.  Tímto způsobem by bylo možné zabránit současně islamizaci našich zemí a jejich zahrnutí do Evropského islámského chálifátu, což má být úděl zbývajících zemí EU, k čemuž již také v praxi směřují.

Slyšíme-li tedy od některých našich politiků, jak musíme směřovat na Západ, je třeba zbystřit pozornost a začít přemýšlet o tom, zda jsou tak neinformovaní sami či zda za natolik neinformované považují nás, spoluobčany. A proč a v zájmu koho tak v takovém případě činí.

Shrnutí:
1/ je třeba rozlišit, zda iniciátoři uvedené výzvy mají ve skutečnosti na mysli opětovné spojení obou států do společného státu či o spojení jejich národů. Jde o to, že:
a/  opětovné spojení do společného státu je za situace chystané likvidace národních států a jejich rozpuštění do společné Euro říše, jež má být následně přeměněna v Evropský islámský chálifát, nereálné a za daných okolností i nadbytečné;
b/  ke spojení obou národů (stejně jako i dalších evropských národů) má dle projektu globalistů dojít, a to jejich promícháním s dalšími národy importovanými do Evropy z Afriky a ze zemí Blízkého a Středního východu s cílem vytvořit novou světle hnědou rasu s průměrným IQ 90;
2/ Pokud chceme vytvořit platformu pro budoucí užší spolupráci, vede k tomu cesta založením Konfederace nezávislých (středo)evropských států (na tradičním křesťanském základu) na bázi zemí V4+ s účastí obou našich zemí v této konfederaci.
3/ V praxi to ale znamená nejprve opustit (spolu s dalšími zeměmi V4+) Evropskou unii, obnovit si vlastní státnost, samostatnost, legislativu a ubránit se před islamizací.

Ve stávajícím uspořádání setrváváme v pozici kolonie a blížíme se každým dnem naší vlastní islamizaci, o blížícím se hrozbě našeho zatažení do války s Ruskem ani nemluvě. Řešení této další otázky zásadního významu lze však realizovat až v kontextu dalšího vnitropolitického vývoje v USA.

54 komentářů :

 1. no ten proces globalizace už je pár let v chodu a z pozice jednotlivých států jej ovlivňovat nelze.... "na ptáky jsme krátký... na ptáky jsme malý páky..."
  Myslím že je už rozhodnuto co se po restartu s naší částí Evropy stane. Britanie se vymaňuje a asi ví proč nechce být součástí budoucí Euroasie. Dostane asi zcela novou roli. mmmyslím si že v novém uspořádání světa nám připadne role Čukčů nebo Ujgurů tj. nevýznamného etnika v rámci nového uspořádání. Tím nechci říct že budeme nějak kráceni na občanských právech a národním jazyku. To ne, ale bude to k nčemu pokud se nedokážeme jako jednotlivci začlenit do nové světové dělby čehokoliv. Tento výhled vidím v příštích tak 50ti letech. Už se nebude hrát na zlé Rusáky ev. čínany a dokonalé američany. všichni budou muset táhnout za jedno lano. Pokud ne tak tato civilizace nepřežije.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mne to skôr príjde ako Podnestersko, Nahorný Karabach, Abcházsko, Južné Osetínsko, Krym, Republika Srbska v BiH, Katalánsko, Baskicko, Korzika, teda Bruselom neuznané separatné územia, ktoré sa nejako vymanili z Burselskej koloniálnej mašinérie.
   Veď sa pozrime na Ukrajinu, Ukrajina má teoreticky dve vlády, jedny v Donbase, neuznávajú vládu v Kyjeve, a v Kyjeve ktorí neuznávajú vládu DNR.
   To isté v budúcnosti postretne aj EU. H. D.Lužica, bude mať svoju vládu , ktorá nebude rešpektovať Berlín, ani Brusel, a H.D. Lužičanou budú Nemci, a Eurohujeri, označovať, za nacionalistov a separatistov, ktorí sa pokúšaju rozbiť nielen Nemecko, ale aj EU. Ako príklad.

   Smazat
  2. Obnovit Československo?..Takhle?

   Na Praze 3: Základní škola spustila ve spolupráci s neziskovkou interkulturní kroužek pro děti migrantů, hlásá plakát na dveřích školy .... rodiče o ničem nevědí....

   https://aeronet.cz/news/nehorazna-provokace-na-praze-3-zakladni-skola-spustila-ve-spolupraci-s-neziskovkou-interkulturni-krouzek-pro-deti-migrantu-hlasa-plakat-na-dverich-skoly-a-rodice-jsou-v-naprostem-soku/

   Smazat
  3. Anonymní12. listopadu 2018 23:43
   To je začátek, postupně budou migranti privilegováni. A komu se to nebude líbit, bude označován za fašistu, rasistu, extrémistu. Zvláště děti školního věku, budou takovéto nálepky snášet špatně, takže se raději „dobrovolně“ zapojí.
   Pokud se nám nepodaří prosadit jejich návrat do svých zemí (volme politiky, kteří to požadují), bude pozice nás staroevropanů, stále beznadějnější. P.K.

   Smazat
  4. Tak jako v USA ,kde unikla na verejnost (Carlson ) zprava ze ultra levicova stanice NBC hleda : na vysoce postavenou funkci ,cernocha homosexuala . Co chcete delat kdyz 2 hlavni hlasatele CNN jsou buzeranti a masiruji masy debilu.Rika se jim faggot ,coz se mne libi ,mu jim rikali hoboj asi to vystihuje stejnou krasu

   Smazat
  5. Prolhaní, sebechvalní a sebeklamní Čecháčci jsou mistři světa v obrazoborectví, strhávání soch a symbolů, přejmenovávání ulic i vlastního státu a falšování vlastní historie. Podobně jako Rusové. Jenom více kradou.
   Nedorostli pro vlastní samostatný stát, nezaložený na literárních a politických padělcích a intrikách, jakož i na uplacených dezertérech. Bohužel o zpustlou Kotlinu už nikdo z vyspělejších sousedů nestojí (aby si vlastní stát nezamořil).
   Historie lenivého, příživnického pronároda se stále dokola opakuje: etapu lžidemokracie vystřídá diktatura lapkovské lůzy, která se následně připojí k zacinkání klíči – až zase všechno nakradené prožere. A každých dvacet let plive na tu lůzu předchozí a nostalgicky vzpomíná na tu lůzu předpředchozí.
   Současný konzumizmus není nic jiného, než převlečený a přebujelý komunistický materializmus.
   Zneuznaný, c. a k. Univ. Prof. TGM upletl bič z rakouského dezertérského lejna - avšak zapráskat s ním už nedokázal - ani ve své mnohonárodnostní, uměle vytvořené jepičí pidiříši. Proti literárním padělkům se sice postavil - avšak politický padělek vytvořil. Pravda vyděsí !!!
   Čecháčkové budou spokojeni - až zase všichni budou mít stejné hovno - jen zasloužilí soudruzi (falmer) ho budou mít navoněné z Tuzexu.

   Smazat
  6. Píšete nesmysly. Pokud zůstaneme v EU, ztratíme jazyk, společnou historii, kulturu, všechno. Dojde k promíchání ras a likvidaci bílé rasy, protože naše geny jsou recesivní, za což se nám často v diskuzi vysmívají mnozí černoši a rádi to zdůrazňují. Pokud se chceme zachránit jako národ, nelze spoléhat v budoucnu ani na Rusko, protože i v Rusku islamizace již probíhá a Putinovou veřejnou podporou vytvoření společné evropské armády a zachování celistvosti EU, se již vyjasnilo, na čí straně Rusko stojí. To nezmiňuji jejich proněmeckou protičeskou propagandu. Jestliže se chceme zachránit jako národ, budeme se v budoucnu muset opřít o USA, pokud se Trumpovi podaří USA před islamizací a rozvratem zachránit. To je současná realita. To, co vy obhajujete, je projekt globalizace s následnou likvidací národních států a cítím z toho a i smrad ruské propagandy, protože ruské národní zájmy jsou odlišné od našich. Rusko se vydalo jinou cestou.

   Smazat
  7. Anonymní 8:27

   Bohužel i zakomplexovaní chudáci tady s námi dýchají stejný vzduch. Ale asi máte ke své zakomplexovanosti důvod(holky vás nechtějí?). Tak aspoň že si jej dokážete transformovat do Čechů, chudáčku malý.

   Smazat
  8. 8:27 Ano, známe takové jako vy. Za protektorátu kolaborovali s nácky a udávali české vlastence, za socialismu kolaborovali s komunisty a dnes kolaborují s Berlínem, jen z té údajně zaprděné české kotliny ne a ne se odstěhovat k Afrogermánům. Proč asi?

   Smazat
  9. 10:08 Leda rudé hovno! Sudety, (podobně Horní Uhry, polské Slezsko), nikdy nechtěly být dobrovolně součástí umělého, podvodně vzniklého, separatistického husitsko-bolševického čecháčkostánu. Výsledkem mstivého a loupeživého odsunu původního obyvatelstva - namísto předtím mu odepřeného plebiscitu - je jejich současný žalostný a vydrancovaný stav, plný putinovské či čecháčkovské lůzy. Zplundrovaného parazitického čecháčkostánu, zamořeného jaderným a těžebním uhelným odpadem nebude žádná škoda. Je to boží trest za zlovolné a podlé vyhnání původních obyvatel, kteří nedostali ani autonomii. Jakékoli naředění bolševické lůzy neruskými a nečínskými cizinci je jenom prospěšné.
   Rakovina zhoubného, kainovsky loupeživého kolektivizmu se sama od sebe nevyléčí a vnější zásah může přijít paradoxně jedině z Ruska - přesunem tupého a kolaborantského čecháčkostánu za Ural, kam dávno patří, a osídlením kotliny Novými Rusy nebo z Ruska a Německa vypuzenými muslimy. Tedy z deště pod okap. Tak jako se Kosovo odtrhlo od azbuckého Titova Srbska aby skončilo v náručí ještě primitivnější Albánie - tak se čecháčkostán a slovenskostán odtrhly od civilizovaného Rakousko-Uherska, aby skončili přesunem do ruských stepí nebo až za Ural a budou rádi, až jim Putler stanoví dostatečné uprchlické kvóty do jimi samoobslužně zbudovaných gulagů v Akci Z. Jakékoli naředění bolševické lůzy neruskými a nečínskými cizinci je jenom prospěšné ...

   Smazat
  10. 8:27 Kopíruje stejné komentáře pod různé články, v domnění, že dostane i vícekrát zaplaceno :-) J.

   Smazat
  11. Anonymní13. listopadu 2018 10:31
   „10:08 Leda rudé hovno! Sudety, (podobně Horní Uhry, polské Slezsko), nikdy nechtěly být dobrovolně součástí umělého, podvodně vzniklého, separatistického husitsko-bolševického čecháčkostánu.“
   Sudety nic nemohly chtít, protože jsou neživotné, navíc uměle vytvořené. Správně to je české pohraničí. Sudeťáci však byli životní a z 96% chtěli do říše – dostalo se jim toho, za 27 let.
   Slováci, byli léta občany Horních Uher. Po vzniku republiky, mnohem menší počet Maďarů, se stal občany Československa. Bezpráví se snížilo.
   Slezsko patřilo k zemím koruny české, tedy máme na něj nárok. Že se to nelíbí Polákům, je dáno jejich trvalým snem o Velkém Polsku. Viz jimi prosazovaný Pilsudského projekt trojmoří.

   „Výsledkem mstivého a loupeživého odsunu původního obyvatelstva - namísto předtím mu odepřeného plebiscitu - je jejich současný žalostný a vydrancovaný stav, plný putinovské či čecháčkovské lůzy.“
   Štěstí přeje připraveným. Čeští národně zaměření politici, byli lépe připravení, než němečtí, či maďarští. Ti si mysleli, že jejich nezasloužený privilegovaný stav v R-U, potrvá věčně. Spletli se, jako se spletl Áda, se svou další tisíciletou říší.
   Bohužel nevím, co je to „čecháčkovský“, ani co je to „lůza“, takže končím s reakcí. Ani ten urážlivý zbytek Vašeho příspěvku, za to nestojí. P.K.

   Smazat
  12. 12:07 No, kdyby se Pepiček bejval víc šetřil, nemuselo to dopadnout tak jak to dopadlo za jeho pitomých nástupců! Kde mohla dnes bejvatal už Evropa bejt! - http://img15.deviantart.net/8736/i/2013/256/2/e/pakt_ribbentrop___beck_vol__2_by_coszniczego-d6m4e0q.png

   Smazat
  13. Anonymní13. listopadu 2018 15:33
   Beck se nešetřil, ale jeho velkopolské plány v nikom nevzbuzovaly důvěru. Bohužel, Polsko vzhledem ke své velikosti, má pocit nějaké výlučnosti, kterou okolí nesdílí. P.K.

   Smazat
  14. Myslel jsem Pepička Pilsudskýho ... moh na bolšána udeřit i ve spolku s Japonskem! A pak by si konenčě splnil zaslouženej sen za všecky ty ústrky už od gymnázia - napsat na kremelskou zeď jasně stručně: "Mluvit rusky se zakazuje!"

   Smazat
 2. Som za obnovenie byvaleho Ceskoslovenska.
  Spojime sa, od Ukrajiny si zoberieme Podkarpatsku Rus.
  Ved patrila niekedy Ceskoslovensku.
  No a tam vystahujeme vsetkych neprisposobilych, troska viac opalenych spoluobcanou, pripadne migrantou.
  Trumpeta nam bude vytykat ze sme nedemokraticky, kedze chceme aby opaleny spoluobcania pracovali,
  tak reakcia na to bude ta, ze tu Podkarpatsku Rus vratime uKrajine.
  Samozrejme, aj s troska viac opalenymi spoluobcanmi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:31 tebe domou z Podkarpatskej Rusi nasťahujeme trocha opalených a neprispôsobilých!!
   To neznamená že ak Podkarpatská Rus trochu zaostáva, vďaka pripojenia k ZSSR, tak všetku háveď tam hneď naťaháťe, potom ti po Užhorode, Chuste, a Mukačeve budú behať miestny Banderovci, ktorí ti budú na námestiach demonštrovať svoju nespokojenosť, ako v Kyjeve v 2014.

   Smazat
  2. re 22,39
   Nastahovat ich mozes iba k sebe, ja tu svoloc doma nepotrebujem.
   Ze Podkarpatska Rus trocha zaostava ?
   Blbe. Tento narod ani poriadne nevie co to je splachovaci hajzel.
   Splachovacie WC vidi prvy krat, az ked sa dostane na Vysne Nemecka, cize do SK,PL,H.
   A ze zaostava vdaka ZSSR ?
   Tu si zase blb.
   Uz maju vyse 20 rokov samostatnost, ZSSR ani neexistuje, a kde to dotiahli ?
   Tak konovi pod chvost.
   Teraz sa uz nemaju na koho vyhovarat.
   Ukrajina ? Narod ktory je lenivy, robit sa im nechce. Myslia si, ze mi v EU iba lezime. a pecene kurcata nam z neba padaju.
   Narod, ktory podporuje fasizmus, Bandera narodny hrdina. To nepotrebuje dalsi komentar.

   Smazat
  3. odpoveď na 8:06
   Ani ja ich nepotrebujem doma na Podkarpatskej Rusi.
   Ti si BĹB a na 100% ako tvrdíš že máme budare na dvore.
   A odpovedám ti 8:06, títo novo usadlíci na Podkarpatskej Rusi neostanú, tam kde nič nieje, a ľudia ktorí nič nepotrebujú, iba počas volieb ich strany potrebujú, neostanú, už teraz dávajú niektorím v Lemkovskej oblasti príspevok na presťahovanie sa do Bratislavy, asi tí v Bratislave zabudajú že keď raz je Rusnák, tak či bude v Prahe, alebo v Bratislave vždy chtiac, alebo nechtiac sa mu pripomenú jeho Rusnácke korene.
   8:06 vieme počas rozpadu ZSSR v 1991 si Podkarpatská Rus v referende myslím až 75% mietsních hlasovalo za Autonómiu vrámci novovzniklej Ukrajiny, len prezident v Kyjeve pozmenil Autonómiu, na samosprávu.
   Potom sa nieje čo čudovať, že prečo na Podkarpatskej Rusi-Zakarpatskej Ukrajiny dospeli do takého to stavu, Zakarpatská Oblasť alebo Podkarpatská Rus, by mala mať HDP podobné ako je v Poľsku, Slovensku, a v Maďarsku, ak nie ako v Bielorusku, teda životná úroveň oblasti by mala biť vyššia ako za Karpatamy. Ale nie je.

   Smazat
  4. 9,12
   Chachel, nevypisuj tu sprostosti.
   Splachovacie hajzle mate tak akurat v nejakom hotely, aj to len kvoli cudzincom.
   Ako mozete mat splachovacie hajzle, ked mimo miest ani vodovod nemate ?
   HDP.
   Mali by ste ho mat ako SK,PL,H,ale nie ako v BY.
   Ved mate mensie HDP ako nejaky Banglades.
   A samozrejme, kto na vine ? No predsa prezident Ukrajiny, lebo nedovolil Autonomiu.
   Vzrasta fasizmus, Bandera, na celom svete fasista, na UA hrdina.
   Kto za to moze ? No predsa Rusko.A hlavne Putin.
   Kradnut rusky plyn, to ano, ked rus zavrie kohutiky pre plyn na UK, tak placete, ze zly Putin.
   Rusky plyn uz nechcete, chcete europsky.
   Ale ze sa rusky plyn v Kapusanoch otoci, a ide nazad na UA, to uz je ok, to uz je europsky plyn.
   Prenasledujete rusky hovoriace obyvatelstvo, hliadky chodia po obchodoch, a kto hovori po rusky, upozornia ho, ze porusuje zakon.
   Blačite na Rusko, ale ked Rusko planuje zmenit trasu tranzitu plynu, znova blačite, lebo pridete o poplatky za tranzit, okolo 5 mld dolarou.Bojite sa ze pokapete.
   Ste celemu svetu na smiech, a ty sa tu este ides naparovat, obhajovat Banderistan.

   Smazat
  5. Trump nám nic vytýkat nebude, protože sám je proti migraci a podle toho jedná. A stěhovat africké migranty jinému slovanskému národu domů, může, s prominutím, jenom pitomec. Když vzniklo Československo, Slovensko ekonomicky výrazně zaostávalo a očividně to nikomu v Čechách nevadilo. Ukrajinu jako spojence proti islamizaci budeme potřebovat.

   Smazat
  6. 9:45 Neviem či rozlišujete čo je Rusín a čo Ukrajinec, ale asi máte pocit že 45 rokov za socializmu boli v Československu iba Ukrajinci, a dnes na Slovensku ostalo podľa posledného sčítania do 5000 Ukrajincov. Ako je to možné veď počty nesedia kde sa podelo tích 300 000 Ukrajincov na Slovensku??
   V Zakarpatskej oblasti žije do 1 200 000 ľudí, ale Rusínov je tam iba nad 10 000 ako je to možné?? A všetko sú iba Ukrajinci, podľa Kyjeva oficiálne Rusíni na Ukrajine nejestvujú ako je to možné??

   Smazat
 3. K čemu to bude dobré? Možná tak pro Sorošovy chazarské soukmenovce, aby nás mezi sebou mohli lépe rozeštvat. Po rozdělení čekali, že se budeme hádat a opak je pravdou. Nepotřebuji europapír, abych měl Slováky rád. Pro mne ČSSR nepřestala existovat. Klidně jsem pro, aby na mezinárodních sportovních akcích vystupovali naši sportovci, jako jeden team, to se šmejdi po.erou vzteky!

  OdpovědětSmazat
 4. To je zase snaha Čehůnů si porobit další národ. Slováci buďte rádi, že jste od Čehůnů pryč. My Moravané čekáme na osvobození od toho pokryteckého spolku co si říkají český národ.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 23:37-troubo, ty jsi jen moravský jinověrec, asi z Brněnské kavárny, odnože to Pražské a Prešpurské!

   Smazat
  2. 23:37
   Vy si mykáte? Pokud vím, to bylo výsadou králů a dnes tak mohou činit snad jen lidé s tasemnicí.

   Za mě laskavě nemluvte.

   Smazat
  3. Ani za mě nemluvte.

   Smazat
 5. Češi na rozdělení prodělali kalhoty. Slováci nám za pouhé tři dekády ukázali záda a stále se nám vzdalují. Už je nikdy nedoženeme. Prostě jsou fuč. A vůbec nemají zapotřebí komplikovat si velmi slušnou pozici v Bruselu pro tři (stále) nespokojené potížisty (My, Poláci, Maďaři). V4 je jen na papíře. Reálně už je bez Bratislavy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní12. listopadu 2018 23:44
   Slováci nejsou fuč, jenom nás dotahují. To pro nějakou případnou bližší spolupráci, je jenom oboustranná výhoda.
   V4 není jenom na papíře. Reálně existuje, politici se scházejí, zúčastňují se i případní pozorovatelé, např. z Německa, nebo zemí západního Balkánu. Jenom se to bohužel příliš neprezentuje, aby se zbytečně nejitřil Brusel. P.K.

   Smazat
  2. asi trosku tento ,ze? Delal pan maturitu taky ve 4 te ??

   Smazat
  3. A vy bez mozku. Slováci švejkují a to nebudou moci dělat věčně. Buď se pochlapí nebo přestanou existovat. A pokud vám vadí potížisté s V4, odstěhujte se. S vaší otrockou povahou budete v islámistánech vítaným otrokem.

   Smazat
  4. Už nikdy spolu se Slováky v jednom státě! KDO ZRADIL DVAKRÁT, TEN ZRADÍ I POTŘETÍ...

   Smazat
 6. To jsou názory jsme ohroženi islamizací včleněním do tzv superstátu tak musíme táhnout za jeden provaz. V makrelystánu už se hádat nebudete právo šaria a slimácký fanatici vás donutí držet hubu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale doposud nikdo nezakázal rozšířit chov vepřového a jeho uplatnění na vnitřním trhu. Je to jedna z forem národní sebeobrany.

   Smazat
  2. Pokud nebude v Česku zachována soudobá civilizace a vstoupí migranti, během první topné sezóny popraskají vodovodní a teplovodní rozvody, nebude dostatek obyvatelných budov. Příklady vybydlených oblastí už máme, ty budou bleskově přibývat. Mezi migranty jsou ukryti profesionální vojáci. Vzhledem k nadmořské výšce ČR(převyšuje evropský průměr) a klimatu přijde bez vojenského režimu hlad za dva týdny. Když byla přepadena Sýrie, lidé mohli svobodně sledovat v televizi (satelitní) zábavné seriály.

   Smazat
 7. Mnozí středoevropané, si již uvědomují a projevují vlastní identitu. Sounáležitost se Západem i přes ten jejich deziluzivní vývoj likvidace národních států, cítí hlavně někteří naši politici. Nejspíš proto, že tam mají peníze. Občané střední Evropy asi netouží následovat ten vývoj, navíc spojený s udržováním tradičního deficitu financí a aktiv, oproti západním koloniálním státům. Pevné společenství se Západem, za posledních skoro třicet let, nás nepřiblížilo k jejich úrovni ani o píď. Třetinové platy, dražší a méně kvalitní zboží, vývoz kapitálu k nim, atd. Prostě i na té cestě do pekel, jsme udržováni v pozici sluhů, či kolonií Západu.
  Sounáležitost středoevropanů se již projevuje. Je to známý formát V4, nebo Slavkovský formát (Česko, Slovensko, Rakousko) a další okruhy se státy západního balkánu. Pro úplnost, Polákům by se také líbil projekt mezimoří, nebo trojmoří.
  Tyto formáty by si neměly konkurovat, měly by vytříbit, jaké jsou reálné možnosti existence uskupení středoevropských zemí, ochotných koordinovat např. zahraniční a bezpečnostní politiku. Tedy, jaký by mohl být další krok. Není podstatné, zda to bude uvnitř EU, nebo mimo.
  Obnovení Československa, by mohl být takový Český a Slovenský, plán B. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V4+ bolo by to krásne, taký stredoeurópsky Benelux, iba z tím že okrem Poľska, Česka, Slovenska, a Maďarska bolo zastúpené aj Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko, možno Rumunsko a Bulharsko, a aj ďalšie štáty ako Bosna, Srbsko, Čierna Hora, Macedónsko, a možno aj Grécko, ktoré by sa pohrávalo z takouto myšlienkou ale to by už bola nová únia z podobnými historickýmy, kultúrnýmy tradíciami a aj mentalitou, by sa vzdiaľovali bývalím koloniálnym impériam ležiacich v Západnej Európy.
   Potom by mohli nariekať, že národy Rakúsko-Uhorska, sa nechcú podieľať, na Francúzskom, Britskom, Belgickom, Portugalskom a Španielskom, koloniálnom dedictve, keď tieto krajny im v tom najprv bránili, a teraz ich zato kritizujú že sa nechcú podeliť o dôsledok ich neokolonializmu.

   Smazat
  2. Dejte pokoj.S Maďary i s Polaky mame svoje zkusenosti z roku 1939.A neblahe.

   Smazat
 8. A co na to narcist Klaus se svou zenou z Podkarpadske Rusi Tento zmetek rozdelil zemi s idiotem Meciarom pod stromem ve vile v Brne zidovske .ONI DVA a nikdo jiny ,demcraticky jako ostatne vse co se deje v tomto demobordelu po celem svete

  OdpovědětSmazat
 9. Tak že budeme muset počkat, až se nefunkční moloch s názvem Evropská unie sám rozpadne přirozenou cestou. Podobně, jako se rozpadl Sovětský svaz. Dlužno dodat, že proces rozpadu EU probíhá mnohem rychleji, než probíhal rozpad Sovětského svazu. Ten dokázal přežít sedmdesát let. Evropské unii dávám ještě čtyři až pět let. Alespoň v té podobě, v jaké jí známe dnes. To není mé přání, nebo nějaký můj jiný subjektivní pocit, ale matematická jistota. EU vykazuje již dnes všechny známky svého rozkladu. Historie dokládá, jakým způsobem se rozpadaly jiné velké říše. Postupný nárůst státní byrokracie a s ní spojené korupce. Tím se stalo vedení všech zaniklých impérií neschopné řešit i poměrně jednoduché problémy, jakým je např. vlastní obrana. Tak jako tenkrát i dnes jsou prosazovány soukromé zájmy jednotlivců a zájmových skupin na úkor celku. Dokumentuje to např. postoj vedení EU k otázce migrace. Všichni, kdo jsme nezapomněli kupecké počty víme, že příval milionů negramotných a líných lidí nám zlikviduje stávající sociální systém. Jednoduše, nebudeme schopni uživit současně miliony svých důchodců a chronických netáhel a ještě živit tisíce a miliony nově příchozích. Přesto zájmové skupiny stále víc tlačí na jejich příchod, zřejmě ve vidině krátkodobého zisku z různých grantů na "integraci" migrantů.
  A to je jenom jedna z mnoha výzev současného západního světa. Pokud se k ní připojí hluboká hospodářská a finanční krize, další zhoršení klimatu a s ní problémy s výrobou potravin, nebo něco, o čem zatím ještě nevíme, jenom se zrychlí tempo rozpadu.
  Je ovšem otázkou, jestli v nastalé situaci bude nějaké "národní obrození" problémem číslo jedna. Bližší košile než kabát a jíst se musí. Žádné světlé zítřky rozhodně nečekám.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Hricáku, ono je ale otázkou pro koho byla EU stvořena a cui bono?Z našeho pohledu mravenečků to jistě není dokonalost, ba, vidíme v tom spoustu chyb, ale asi to nedokážem ovlivnit. Můžeme svobodně vyjádřit tento názor, ale demokraticky musíme sedět v koutě a nerušit

   Smazat
  2. 10:36
   Přesně tak . Chirac to tenkrát řekl tatíčkoi Klausovi natvrdo :"Propásli jste svou šanci mlčet.."

   Smazat
 10. Zbaveni suverenity a rozkradeni jsme ČR i SR.Znovuspojenim by se nedosahlo niceho.Presvedceni o navratu CSR je naivni.Nad Československem nezbyva nez zaplakat.

  OdpovědětSmazat
 11. Rozdělení Československa bylo to nejlepší, co oba zainteresované státy mohlo potkat. Jako společný stát bychom nikdy nebyli ani tam, kde jsou dnes Slováci, natož Češi. Celou dobu bychom se akorát hádali o nesmysly.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rozdelenie CSSR bolo alebo nebolo to najlapsie.
   Tazko povedat. Co sa tyka ekonomiky, mozno ano, ale ako spolocny stat by sme viac dokazali vzdorovat Bruselskej byrokracii.
   Vacsiu vahu ma slovo 15 mil naroda, ako 5,res 10 mil.

   S odstupom casu, ked pozeram, ako sa rozdelila Juhoslavia, ma tiez napada taka myslienka, ci vojna, rozpad Juhoslavie nebol umelo vyvolany.
   Lepsie sa kolonizuju male staty, ako jeden velky.
   Ak by nebola Juhoslavia padla, tazko by mali USA dnes v Kosove najvacsiu vojensku zakladnu v Europe.

   Smazat
  2. ČSSR jsem zažil jako dítě a mladík, ale nepamatuju že by byly za socíku nálady republiku rozdělit- lidi prostě o tomto nijak neuvažovali- podle mně.

   Smazat
  3. 13,59
   Jasne ze nie, brali sme to ako samozrejmost.
   Slovaci chodili na vojnu do Ciech, cesi na SK,nikto sa tomu necudoval.
   O 20 h isiel film v cestine, o 22,30 v slovencine, v TV Novinach sa redaktori striedali, hlasatelky to iste, a naraz rozchod.
   Ja hovorim, ze odrazu bolo v Ceskoslovensku vela svin, prasat, a valou, koryto, bolo male.
   Tak si tie svine,prasata rozdelili republiku, a odrazu mohlo byt pri korytach viacej svin, prasat.
   A co tie svine od 89, respektive od 93 dokazali,je kazdemu jasne.

   Smazat
  4. Nikdy bychom se jako společný stát neměli tak dobře, jako dneska.
   A opravdu si myslíte, že jeden nebo druhý stát se nedokáže "bránit Bruselu", ale společný stát by toho byl schopen? To je úsměvná představa.

   Smazat
  5. Politickým nýmandům se lépe vládne v národním státě, než v multietnickém, multikulturním a multikonfesním.

   Rozdělení tehdy deklarovali ve svých volebních programech jen ODA v Česku a SNS na Slovensku.

   To byly ty svině!!!

   Smazat
  6. Mezi ČSR a SSR fungoval hospodářský život, Slovensko zaznamenalo v rámci společného státu 70 let NEPŘETRŽITÉHO HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU. Skončil až rozpadem státu. Ale je třeba vědět, že státy mají rozdílnou měnu, slovenská energetika je v italském vlastnictví, byla zrušena řada sofistikovaných výrob (10% světové produkce gallia - v dnešní výrobě LED diod však už nehrajeme roli).V Česku skončí export dividend asi za dvacet let , až zmizí z produktivního věku kvalifikovaná pracovní síla. Tím skončí i naděje na hospodářský růst. V té době už musí být politické klima destabilizováno, aby tu nevznikaly vlastní iniciativy.Státy jako Jugoslávie či Československo musely být zničeny (vzpomeňte, že i Husák nenáviděl Jugoslávii, SBČS prodávala dinár za několikanásobek ceny a znemožňovala do Jugoslávie cestovat, zavedly se šedé pasy), protože v nich bylo co ukrást. Naopak, Poláci vozí na Moravu za bruselské dotace vysoce sofistikované dřevěné kvrdlačky a vyplácí se jim to...

   Smazat
 12. Tie naše 2 štáty sa spoja organizovanou akciou ŠTB-ákov, až to bude zase vyhovovať big brotherovi Sme tu totiž v ostbloku všetko len nesvojprávne balalajkové kobylince, bez armád, beznádejne zadĺžené a ochotné sa navzájom podrážať. Viď preteky v termíne vstupu do EÚ, či prebíjanie sa vo výške poskytovaných investičných stimulov "zahraničným investorom".
  Vyhnúť sa krachu Európy, na to nestačí zopár výnimočných ľudí. To chce celé stovky takých osobností. Ale ja okolo seba vidím iba debilov. Ako na českej, tak aj na slovenskej scéne.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Alebo si tu niekto myslí, že tým, čo rozkradli štátny majetok, je bližšia česko-slovenská vzájomnosť ako ich peniaze?!

   Smazat
 13. "v době rozvalu bývalého SSSR cíleně uskutečňovaného Gorbačovem a jeho spolupracovníky pod heslem „perestrojky“ podle plánu globalistů se uvolnily i vazby této země na dříve satelitní socialistické země vč. ČR a SR tak, aby se tyto země mohly vzápětí dostat pod vliv Západu ovládaného světovými globalisty (tehdy) ve spolupráci s americkými neocony."

  Pane Tichy, a vite, kdo jsou to ti neoconi? Jsou to ideologove, puvodne Trockiste, to same jako Bolsevici, jejichz rezim Gorbacev konecne "rozvalil".

  Jednou z pricin blizici se valky s Ruskem jsou cesti marxoidi (NR se jimi jen hemzi), kteri rusofobum zdanlive oponuji, ale ve skutecnosti jim nahravaji.
  RK

  OdpovědětSmazat
 14. Pro ty, kdo chtěli zbohatnout podvodem a nedosáhly na ty miliardové, se otevřela triviální možnost těm milionových. Nasekali dluhy v jedné republice a vrátili se do té druhé. Policie byla zaměstnána vším možným, ale ukradené peníze zlodějům zůstaly. Dnes tito ,,vážení občané" představují překážku vývoje, jako ostatně všichni příležitostní zbohatlíci, kterým už příležitost k zopakování postupu zhasla.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.