Reklama

neděle 16. prosince 2018

Být či nebýt: Uchovat národní stát, nebo pád do otroctví. Donedávna "konspirační teorie", nyní přichází praxe. "Dvacítka" se v Argentině potichu dohodla. Opravdu to nikoho nezajímá?

Vladimir Michajlovič Pavlenko
Vladimír Pavlenko
16.12.2018 ProtiProud
VLADIMÍR PAVLENKO přináší poněkud jiné hodnocení výsledků summitu G20 v Buenos Aires, než jaké nám podsouvá politický a mediální mainstream


O summitu G20 v Buenos Aires bylo už napsáno mnoho slov a také o dvoustranných a mnohostranných schůzkách, které se konaly na jeho okraji. Většina článků je ovšem jen povrchní a poplatná současné tržní konjunktuře. Proto je nejvyšší čas podívat se na výsledky fóra globalistů z konceptuálního hlediska, jak se odráží v hlavních přijatých dokumentech, které stanovily ideologický rámec pro deklaraci vůdců G20 a pro realizační body akčního plánu schváleného v Buenos Aires všemi účastníky.


Kastovní systém?

První zásadní věc, která se skrývá za hlasitou „inovativní“, „digitální“ a jinou módní rétorikou, není ani tak setrvalé pokračování dosavadní sociální segregace a apartheidu, ale značné urychlení celého procesu, který začíná přesahovat rovinu společenských protikladů uvnitř zemí. Zastiňuje to dokonce i civilizační konflikt mezi západním jádrem globálního ultraimperialismu a jeho periferiemi. Nastolený kurz stále více připomíná zavádění a prosazování vyložených feudálních kastovních poměrů, za nichž se kasty majetných a nemajetných lidí a zájmy obou globalizují, přičemž se stírají hranice států a likvidují veškeré národní osobitosti a národnostní specifika.

Kastám bohatých a chudých se strůjci uvedeného procesu usilovně snaží vtisknout charakter globálního významu. Všechno to má jeden univerzální záměr: „porážku místních vlád“ v zájmu agresivního globalizačního principu na úkor národně státního. A je velmi symptomatické, že v Číně, v největší to ne-západní zemi, která se zapojila do globalizace na cizí účet, je uskutečňován ďábelský experiment tzv. „sociálního ratingu“, nebo „sociálního hodnocení“ obyvatelstva.


Globální galeje

Pokud tento trend bude pokračovat a nezastaví se přinejmenším v těch zemích, které se snaží ubránit svoji svrchovanost před nástupem „digitální apokalypsy“, pak Čína bude pouhou „první vlaštovkou“ ohlašující globální galeje. A bohužel leccos naznačuje, že celá řada protisociálních opatření, jež prosazuje současná ruská vláda, neznamená nic lepšího, než přípravu na rozšíření systému elektronického totalitarismu i do Ruska. Dokonce už to vypadá tak, že Rusko bude jednou z prvních zemí zavádějící digitální sledování obyvatel.

V případě Podnebesí udivuje jediná okolnost, totiž že Čína již má smutnou zkušenost s podobnými sociálními experimenty, za něž bylo nutné zaplatit neuvěřitelnou cenu. Mluvím tady o programu „jedna rodina – jedno dítě“, který ČLR zavedla jako nevyhnutelnou podmínku protisovětské aliance se Západem v 70. letech minulého století, a to nikoliv bez přispění řady tajných dohod s největšími soukromými oligarchickými fondy (např. Radou pro populaci – Population Council).

Stojí za zmínku, že při založení tohoto programu v roce 1952 byla finanční pomoc Číně poskytovaná z rozpočtu USA spojena se soukromým oligarchickým financováním z center a z nadačních fondů Rockefellerů. Vypadá to, že Peking se z této lekce nepoučil a je hotov k novým experimentům se svými občany, jichž, jak se zdá, není škoda?

Globalizace: Svět rozbitý na kusy. Okrádání slabých a požírání nadbytečných. Patříte k prekariátu? Co s nerentabilní populací? BRICS není alternativa. Ekonomiku drží otrocká práce. Je cesta ven?

Orwellovský dohled

Současně je nutné připomenout, že ustanovení o depopulaci (ne více než dvě děti v rodině) a zmrazení průmyslové výroby na úrovni roku 1975 byly zahrnuty již do první zprávy Římského klubu s názvem „Limity růstu“. V době svého vydání v roce 1972 byla zpráva distribuována v pěti milionech kopií do 20 zemích, včetně Sovětského svazu.

Dokumenty argentinského summitu G20 jsou doslova prolezlé tématy o „digitalizaci“ a „nejnovějších technologiích“, které jsou podávány v omáčce „maximálních výhod pro hospodářský růst a produktivitu práce“ (9. článek Deklarace). A také prostřednictvím prizmatu „udržitelného rozvoje“, jehož předmět je obecně vynášen jako hlavní přínos fóra („Dosažení konsenzu v oblasti spravedlivého a udržitelného rozvoje“), a proto jím začíná celá Deklarace (1. článek).

Mezitím právě „digitalizace“ a vytvoření „umělé inteligence“ (9. článek) dláždí cestu praktickému zavádění „sociálního hodnocení“. Lze je tudíž považovat za podmínku a nástroj projektu totálního odlidštění světa cestou rozdělení jeho obyvatel na sociálně segregované kasty. Tím končí projekt ČLOVĚK přechodem do fáze POST-LIDSKÉHO zmrazení jeho vývoje.

„Udržitelný rozvoj“ jako ideologie globalizace souvisí s „digitalizací“ a z ní vycházejícím „sociálním hodnocením“, stejně jako spolu souvisí filozofická koncepce globálních změn a z ní vycházející a na ní založený politický program.


Už včera bylo pozdě

V Deklaraci se demonstrativně přiznává, že „období přechodu“ k novým technologiím (tj. „digitalizaci“) „způsobí potíže lidem, podnikům i vládám“. Toto přiznání by mělo být vytesáno do kamene, protože nás přijde opravdu draho. Stejně jako následující a výrazně bílými nitkami vyšívaný návrh na překonání uvedených potíží pomocí „politických opatření (!) a mezinárodní spolupráce“, která prý „umožní širokou dostupnost výdobytků technologické transformace“ (6. článek).

Nuže, jak jistě dobře chápeme, hodlají globalisté zasadit účastníky této „spolupráce“ do okovů jediné globální kartotéky, jejíž možnosti budou tak kolosální, že v porovnání s tím se hrozby odpojení od systému SWIFT v rámci očekávaných dalších protiruských sankcí budou jevit jako dětinské.

Je tudíž zcela zřejmé, že jediným možným „odporem proti tomuto opatření“, které zbavuje posledních zbytků suverenity každou zemi zavádějící „digitalizaci“, je ekonomický a samozřejmě politický izolacionismus v kombinaci s okamžitým vypovězením všech paktů a dohod zavádějících mezinárodní integraci, včetně EU a NATO! A čím dříve, tím lépe, včera už bylo pozdě.

Rothschild: Svět se zásadním způsobem mění. Chce se miliardář napakovat na troskách Západu? Trump všechno pěkně zkomplikoval. Finančníci ve stresu: Přizpůsobí se novým poměrům? Nebezpečí kolapsu


Diktát

Další důležitý bod jednání v Buenos Aires se týkal globalizace ekonomiky. V textu Deklarace lze k tomu nalézt konceptuální potvrzení: „Úvěrová politika bude i nadále podporovat hospodářskou činnost a zajišťovat cenovou stabilitu v souladu s pravomocemi centrálních bank. Fiskální politika by měla ... vést k tvorbě rezerv, zůstat pružná a podporovat hospodářský růst při současném zajištění udržitelnosti dynamiky veřejného dluhu."

Zjednodušme analýzu tím, že se zaměříme na „podtext“ Deklarace a vyvodíme z něho, komu jsou autoři dokumentu poplatní.

Zaprvé – Bance pro mezinárodní vypořádání (BIS), jíž jsou podřízeny centrální banky. Ty jsou z principu liberální ekonomiky na státech nezávislé, a tudíž nejsou podřízeny místním vládám. BIS prostřednictvím Basilejského výboru pro bankovní dohled a na základě Basilejských dohod kontroluje národní měnové emise a podléhá pravidlům „currency board“ (měnové rady). Přitom omezuje rozsah těchto emisí výší rezerv.

Po přeložení z „ptačího jazyka“ nadnárodních úředníků je nutno výše uvedený citát z Deklarace chápat jako snahu posílit vnější kontrolu nad státními finančními systémy. Ty je třeba zbavit svrchovanosti tím, že se přivážou k rezervám a vymezí se jim „patřičné místo“ prostřednictvím vnější kontroly nad státním dluhem.

Zadruhé – Radě pro finanční stabilitu (FSB) „dvacítky“, která je stínovou projekcí Výboru pro globální finanční stabilitu BIS. Poplatnost za co? Evidentně za pokračující výpomoc členům „exkluzivního“ výběru soukromých nadnárodních „bank, které jsou příliš velké na to, aby zkrachovaly“. Pumpováním peněz zvenčí z nich hned po centrálních bankách dělají trojské koně globalizace bořící hradby dosud formálně „suverénních“ států. Jakápak je to suverenita, když státy nemají kontrolu nad vlastními financemi a bankovní infrastruktura je závislá na externích zdrojích, po hříchu, z nesplatitelných „půjček“?


Jezdci globalismu

Autoři Deklarace a „Plánu činnosti“ globalistů poděkovali Mezinárodní organizaci práce (ILO podřízená OSN), jíž brzy čeká obtížná „mise“ přesvědčit pracující lid, že robotizace, která je připraví o místa, o mzdy a o výhody zanikajícího sociálního státu, je v jejich vlastním zájmu. Poděkovali ovšem také Mezinárodnímu měnovému fondu (MMF), Světové bance (WB), Světové obchodní organizaci (WTO), Organizaci pro hospodářskou spolupráci (OECD) a dalším vypečeným strůjcům nastupujícího militantního globalismu – jak by mohli zapomenout na své mecenáše?

Všetečným čtenářům dokumentů ze summitu G20 rovněž nemůže uniknout, že v seznamu „nominantů na ocenění dvacítkou“ figuruje dvanáct kandidátů a teprve na šestém místě je uvedena OSN. Pokud to vezmeme apoliticky, pak OSN zaujímá postavení „obslužného personálu“ finančně-peněžních struktur, které jsou v tomto „seznamu“ uvedeny před ní.

Globální stínová vláda: Čím finančníci ovládají svět? Brexit a Trump chybami v Matrixu? Čína na páky bez války nedosáhne. Proč přijel šéf ruské rozvědky nečekaně do Washingtonu? Chobotnice, o níž veřejnost nic neví


Kauza GMO technologií

V dokumentech z Buenos Aires je mnoho „zajímavého“. Například skryté ospravedlnění zavádění GMO technologií do globální potravinové politiky, která je stále více vázána na zájmy tří nebo čtyř hlavních agrochemických monopolů, jako jsou Monsanto, Singenta a další. Jak jinak číst například pasáž Deklarace, kde se hovoří o „podpoře dobrovolného (!) používání jak inovativních (!!! – to znamená GMO), tak i tradičních zemědělských metod a technologií a jejich výměně.“ (11. článek)?

Zvlášť „inspirativní“ je zde hlod o „výměně“, který oživuje starou anekdotu o vězeňském táboře, kde si první barák v den koupání vymění prádlo se třetím a druhý se čtvrtým. Je snad náhoda, že WHO – Světová zdravotnická organizace, která by měla rozebrat důsledky monopolních experimentů na snížení populace pomocí GMO – je také mezi těmi, jimž skupina G20 vyjádřila „ocenění“? A co taková FAO – Organizace pro výživu a zemědělství – ta v tomto seznamu zahrnuta není: zjevně málo efektivně horuje pro zavádění technologií GMO, o jejichž osud se tak obávají vůdcové G20, kteří jsou již zcela odtrženi od potřeb svých vlastních národů.


Trapně provařený „gender“

Dalším zajímavým tématem je „gender“ (12. článek). Vedoucím představitelům států a vlád, pokud jsou suverénní, je určitě zatěžko zabývat se na mezinárodní úrovni touto hluboce intimní záležitostí. Nejde snad o veřejný striptýz vynucený vnější závislostí a ztrátou suverenity? Pro ty, kdo to neznají: zavedení „rovnosti pohlaví“, jež se důvěřivé veřejnosti podsouvá jako informační popcorn s pomocí provařených příběhů okořeněných kdejakými „Femen“ a „Pussy Riot“, má za cíl zničit tradiční rodinu cestou jejího zachvácení chaosem, v němž se mísí „role“ muže a ženy s inkluzí „tolerance“ k netradiční pohlavní identitě.

Jednoduše řečeno k tomu, aby lidé přestali rodit a množit se, jsou všechny prostředky dobré, a je obtížné pochopit, proč pod touto položkou figuruje podpis Ruska, jestliže v naší zemi byla po mnoho let věnována zvláštní pozornost pozitivní demografické dynamice? Nechce snad Rusko „rozjezdit globalizační brázdy“ a raději „stojí na brzdě“? Tady už nebude možné si to jen odsedět, což ukázkově demonstruje problematika klimatu, kdy se po stejných debatách, byť složitých a dlouhých, přešlo neprodleněod slov k činům. (Podniky s vysokým podílem emisního uhlíku smetly návrh zákona ministerstva hospodářství o emisních kvótách se stolu s odůvodněním, že v takovém případě bude ruská ekonomika nekonkurenceschopná, přičemž na ruském území je více skleníkových plynů přírodně pohlcováno, nežli produkováno – pozn. PP)

Příklad „genderové agendy“ snad stačí k tomu, abychom pochopili, že globalisté postupují pomalu ale jistě a že postavit se jejich ambicím a omezování suverenity lze pouze jediným způsobem: bránit až za hrob každý kousek rodné země.


Co zbývá na závěr?

Bylo by možné vše shrnout v několika „základních“ bodech, ale celý smysl lze také vložit prostými slovy do jediné věty: Úplná globální transformace lidstva s jeho faktickou likvidací, přinejmenším v současné podobě, vstupuje do závěrečné fáze a z teoretické roviny přechází do praktické. O tom, že takový čas přijde, byla v alternativních médiích opakovaně vyslovena mnohá varování.

Dnes tento imperativ "být či nebýt" stojí na hraně, stejně jako v létě a na podzim roku 1941: uchovat svobodu našim národům, dokud ještě mentálně drží pohromadě, nebo propadnout otroctví.Čas se rychle krátí a už ho moc nezbývá. A to je hlavní závěr ze summitu G20, pokud ho máme formulovat realisticky a na faktické bázi a nenechat se unášet spekulacemi o tom, proč si kdo s kým potřásl, nebo nepotřásl rukou, a jak se na to máme dívat.

Ti, kdo tímto způsobem odvádějí pozornost veřejnosti od podstaty problému a jeho závažnosti, jež nás všechny staví před těžkou volbu, jsou buď naivní romantici a snílci se silnou dávkou nutné intelektuální idiocie, nebo nenapravitelní a zákeřní nepřátelé ochotní „koupit“ si pro sebe blahobytnou budoucnost za cenu zrady a vydání našich zemí v plen i s námi se všemi.
Autor článku Vladimir Pavlenko je profesor ekonomie, člen prezidia Ruské akademie věd, místopředseda Vědecké rady pro studium Arktidy a Antarktidy, člen Evropské polární rady, člen celé řady dalších odborných organizací, autor desítek vědeckých prací.


42 komentářů :

 1. V Evropě to již začalo v praxi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jen ale nevim, jak depopulace souvisi s "dovozem" muslimskych hord, ktere se pak nekontrolovatelne mnozi nejen u nich doma, v Africe, ale uz i v Evrope. Tady nechal ten tesar Pavlenko diru.

   Smazat
  2. nenechal díru. horda muslimů doma tě spolehlivě přesvědčí nemít děti

   Smazat
  3. Lidi, milujeme ameriku. Zdražej nám plyn, aby bylo na americké zbaně. Jupí!!!!!! Zdražej nám elektriku aby bylo na americké reaktory, jupí!!!
   Miluju Kalouska, Štětinu, Gazdíka, Němcovou a další proamerické svině, jupí!!!

   Smazat
  4. Zcela přesné, byť ironické. Jsou to svině z předsíně...!!!

   Smazat
  5. Multikulti realita v Berlíně!
   Vlastní občané hození přes palubu!
   Nenechme si ukrást vlastní zemi!

   https://ac24.cz/-/tak-tohle-je-sila-odvysilala-by-to-verejnopravni-televize-?

   Smazat
 2. G20 se dohodlo, že se nedohodli.

  OdpovědětSmazat
 3. Opakování je potřebné...

  Takhle jim tlučou klíny do hlavy....“Integrácia nehrozí a ženy sú tam voľná zver”: Náborové letáky pre moslimských migrantov informujú o fantastickom živote v Nemecku...
  http://www.novarepublika.cz/2018/12/integracia-nehrozi-zeny-su-tam-volna.html

  ...návšteva v imigrantských getách. Desivý reálny dokument o rozklade Európy

  https://www.youtube.com/watch?v=CK5vNPRBrFo

  A taková je obrana....Chorvatská policie mlátí migranty, tvrdí uprchlíci i humanitární organizace..
  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/chorvatska-policie-mlati-migranty-tvrdi-uprchlici-i-humanitarni-organizace-62647?dop-ab-variant=&seq-no=1&source=hp

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vzhledem k tomu, co řekl Jožo Ráž o Slovensku "Chtělo by to asi osvíceného despotu jako panovníka, jinak už nikdo ten bordel tady nedá do pořádku". Bohužel má pravdu a bohužial se to netýká iba Slovenska. Aottj.

   Smazat
  2. 18.06

   Bohužel, i takový idioti jako ty nebo Ráž, mají volební právo.
   Pro zasmání, jmenuj jednoho člověka, krom sebe, komu bys dal neomezenou moc.

   Smazat
  3. Jozo boural na motorce hlavou proti zdi.
   A hlavne ho sere, ze uz nikdo na ty duchodce nechodi.
   Razovi bych doporucil vystupovat na Slagru:-)

   Smazat
  4. 18;51
   Ty IDIOTE tranďáckej, Elánu mají poklady vyprodáno,to tvůj trapnej Hutka říct nemůže!!!!!!!☺☺☺

   Smazat
  5. Anonymní 18:51

   Takhle vypadá to "nikdo", které chodí na Elán.
   https://bbonline.sk/foto-elan-rozospieval-zaplneny-banskobystricky-amfiteater/

   Ve čtvrtek se můžete jít podívat osobně do O2 arény.

   Smazat
  6. Anonymní 18.06: když už policejní trol neví kudy kam, tam začne diskutérům doposud slušné diskuze nadávat nebo je označovat za idioty. pokud zde věcně uvedeš důvod takového označení, jsem připraven to přijmout.

   Smazat
  7. Nic více, než souhlas. A ti co nevěří, nechť se podívají, jak to Jožo natřel Drtinové, jinak bestii placené Sorosem, nebo Sörösem???...

   Smazat
 4. Kde najdu autentický text Deklarace a kde jeho verifikované české znění? Jsem ten typ lidí, který si raději přečte originál, než komentáře k neznámému. To je nešvar i "mejstrýmu", že píše dlouhé komentáře o něčem, o čem čtenář nemá "páru". Tedo co, kdy, kdo a s jakým výsledkem!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pochybuji, že by jsi došel k nějakému závěru. Jak je známo z pořekadla:

   ĎÁBEL JE UKRYTÝ V DETAILECH.

   Smazat
 5. Kapitalismus znamená zánik lidského rodu na planetě Zemi. A je jedno jak to proběhne, zda termojadernou katastrofou (což by proběhlo rychle), nebo vydrancováním přírody, jejím zasviněním až k neexistenci a zdegenerováním lidské populace.

  OdpovědětSmazat
 6. Proboha, koho zajimaji cinty tohoto ruskeho hotentota, ktery se mozna umi podepsat diky svym palcum?-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přestože se v rámci vaší famílie všichni ani neznáte, je nade vší pochybnost zřejmé, že tento člověk od vás rozhodně není.

   Smazat
  2. Pro 18:26-bohužel ten "ruský hotentot"má pravdu.A snaží se i blbům jako jsi ty vysvětlit,že pro "globalisty" jsi jen spotřební materiál.

   Smazat
 7. Nemám nic proti snižování porodnosti lidí jako celku. Planeta je přelidněná a co to dělá s ekologií a vyčerpáváním zdrojů asi netřeba nikomu dlouze vysvětlovat. Ale proč se prostřednictvím gender ideologií snaží snižovat porodnost tam, kde původní populace tak jako tak sama od sebe vymírá, to jsem nikdy nepochopil. Proč gender aktivisté neoperují v Africe, nebo Asii? Že by se báli o kejhák?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. vladimír hricák16. prosince 2018 19:51
   „Nemám nic proti snižování porodnosti lidí jako celku. Planeta je přelidněná a co to dělá s ekologií a vyčerpáváním zdrojů asi netřeba nikomu dlouze vysvětlovat.“

   Pane Hricáku, patřím k těm méně chápavým. Nevím, proč se někdo domnívá, že je planeta přelidněná.
   Že nás neuživí? cožpak nejsou známy případy likvidace úrody, aby se udržela cena, nebo neznáme EU direktivy na omezování zemědělské produkce? To neleží po světě mraky neobdělávané půdy? Např. v Africe, kde počasí dovolí dvě až tři úrody do roka?
   Ekologie, např. zamoření plasty. Cožpak dnes nejsme dostatečně technologicky vyspělí, abychom neuměli ekologicky likvidovat plasty (např. spalováním za vysokých teplot)? Což již dnes neumíme recyklovat plasty? Docela se zavedl jejich separovaný sběr. Ty ostrovy odpadů v moři, jsou zdrojem suroviny pro zpracovatelské fabriky, třeba na lodích. Většina spotřebních výrobků, může být vyráběna z těchto recyklovaných plastů, takže zdroje jsou.
   Ekologie, např. oteplování vlivem CO2 je pohádka pro namaštění kapes mazaných pracháčů, kteří by to rádi za naše peníze „řešili“. Podle mého názoru, výkyvy teplot zde na zemi, byly vždy a primární příčinou, budou děje na Slunci. Naše aktivita je vůči tomu směšná.
   V našem liberálním systému, je ale vše blokováno vlastnictvím peněz a právem vydávat peníze, v rukou velmi malé skupiny, která usiluje o absolutní moc nad Zemí. Jinak se všude po světě (včetně Evropy) povalují miliony, či snad miliardy lidí, kteří nemají práci a rádi by za menší obnos pracovali a likvidovali ekologické škody. Máme ohromné rezervy.
   Ale v žádném případě nepovažuji za řešení ničeho prospěšného, organizovat přesuny národů, mezi Afrikou a Evropou. To si pouze pracháči upevňují moc, nad stále demoralizovanější světovou populací. S tím je třeba bojovat, vrátit se životu, organizovanému národními státy. P.K.

   Smazat
  2. Pane P.K., máte opravdu velké mezery ve vzdělání. Což je bohužel dnes opravdu základní problém cca 95% populace a to i v zemích, kde dříve bývala vyšší míra vzdělanosti.
   Takzvaný Západ a země s vysokou mírou životní úrovně, tvoří pouze necelých 8 % světové populace! Ano, my tady zahrabáváme potraviny a šrotujeme průmyslové výrobky, ale pokud by jsme to rovnoměrně rozdělili mezi celosvětovou populaci, tak máme všichni hlad a materiální nedostatek! A k tomu přidejte ztenčující se zásoby nerostného bohatství včetně kovů (proč jsou auta stále více z načančaného plastu, atd..).
   Všichni již dnes přiznávají, že současný trend je neudržitelný a že země je schopna dlouhodobě uživit jen - a teď se to liší, dle různých vědeckých studií, od 4 miliard lidí do pouhé půl miliardy lidí a čím dříve nás bude jenom tolik, tim lépe - říkají.
   Pavel p

   Smazat
  3. Anonymní17. prosince 2018 19:22
   „Pane P.K., máte opravdu velké mezery ve vzdělání. Což je bohužel dnes opravdu základní problém cca 95% populace a to i v zemích, kde dříve bývala vyšší míra vzdělanosti.“
   Děkuji za Vaše představení. Takže Vy patříte mezi 5% těch, kteří mají patent na rozum. Klobouk dolů, je-li tomu tak. Kdo Vám to prozradil? Maminka?

   „Takzvaný Západ a země s vysokou mírou životní úrovně, tvoří pouze necelých 8 % světové populace! Ano, my tady zahrabáváme potraviny a šrotujeme průmyslové výrobky, ale pokud bysme to rovnoměrně rozdělili mezi celosvětovou populaci, tak máme všichni hlad a materiální nedostatek!“
   Nejde o to, abychom se dělili s celým světem. Jde o to, aby se věnovali zemědělství na celém světě. Aby měli vybavení a byli poučení (záměrně neříkám vzdělaní, protože jak uvádíte, to je hodně nedostižná meta) v hospodaření.

   „A k tomu přidejte ztenčující se zásoby nerostného bohatství včetně kovů (proč jsou auta stále více z načančaného plastu, atd..).“
   Použití plastů (zvláště recyklovaných a recyklovatelných), nepovažuji za něco anticivilačního. Dnes dokonce již máme umělé materiály, které mají lepší vlastnosti (pevnost, váha), než kovy. Např. uhlíková vlákna.

   „Všichni již dnes přiznávají, že současný trend je neudržitelný a že země je schopna dlouhodobě uživit jen - a teď se to liší, dle různých vědeckých studií, od 4 miliard lidí do pouhé půl miliardy lidí a čím dříve nás bude jenom tolik, tim lépe - říkají.“
   Nevím, koho myslíte tím všichni. Ale i já si myslím, že současný trend vývoje západní společnosti je neudržitelný. Jenom si nemyslím, že je nás na tu planetu příliš a proto všichni zahyneme. Myslím si, že si počínáme nezodpovědně, proto nám může hrozit záhuba. Je třeba se vrátit k zodpovědnosti, nežít na dluh a netrpět hyperliberalismus bank a finanční elity. To oni devastují planetu a vytváří ty fámy. Včetně „vědeckých“ zpráv, že Země je schopna uživit jenom půl miliardy lidí. Navíc jsou ochotni, ty přebytečné vylikvidovat. P.K.

   Smazat
 8. Kluci doma posloucháte maminu, jste pod pantoflem, nosíte smetí do popelnice, luxujete a starost o špinavé nádobí jste už zvládli. Do hospody vás mamina nepustí, tak hurá k počítači, tady jste konečně King.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kluci z havlérky byli editorem smazáni. Nic jiného si nezaslouží.

   Smazat
 9. Všechno je jen o tom, že lidí je na tomto domrdaném světě moc. Že tento jev je jednou z hlavních příčin oteplování,
  není pochyb.
  Poslední větší redukce nastala ve druhé válce a od té doby se
  redukuje velice pomalu.
  Jelikož je lidí jak sraček, vypouštějí víc prdů, potřebují k obživě víc prdících krav a prasat, fabriky chrlí krom potřebných věcí většinou jen zbytné píčoviny, které končí
  ve spalovnách, protože nemáme oceán jako ami, kteří ho mají jako skládku.
  Byla v článku zmínka o Číně a jejich redukční politice porod-
  nosti. Podle mne počin velice dobrý, jen ale nedotažený.
  Protože díky "moderně" si lidé přáli a měli po jistých opatřeních většinou chlapce. Ale i to by se dalo napravit.
  Pokud se něco podobného nezavede v pologramotných zemích Afriky, Asie a jižní Ameriky, dopadne to špatně.
  Vyvolat třetí světovou už není tak jednoduché a to díky atomu.

  OdpovědětSmazat
 10. Ano, viz článek. Už včera bylo pozdě.Jaký "národní stát" máme zachovávat, když ČR už žádný národní stát není, a nikdy nebude. Už je jako USA - plný přivandrovalců, kteří se tady usazují a množí. Je to jako řeka, která se rozlévá, ani tady žádné utečence nepotřebujeme, budeme mít co dělat uživit tu havěť, která už tady je. Náš takzvaný stát už si rozebral "západ" - a jsme jen protektorátem. Naprosto se musí plnit, co nám protektorátní vlády rozkážou, a naše takzvaná vláda už tady ani nemusí být. Proto je dokonale směšné celé to plivání na Babiše, to jen jaksi aby se lid udržoval v nasranosti, a mohly se na někoho svádět pseudoproblémy. Jako - aby se měl lid mentálně čím zabývat, a neuvažoval nad tím, že jsme a zůstaneme už jen protektorátem.
  Zpívejte lidičky, zahoďte vidličky,
  za chvíli nebude co žrát,
  všechno nám sebrali, rozkradli, sežrali,
  už jsme jen protektorát....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A právě za tohle sebrali "naši přátelé" Karla Hašlera...

   Smazat
  2. Protektorát je leda v tvojí zakomplexované, rudé makovici, chudáku.

   Smazat
  3. 3,06
   Zmlkni ty idiote s IQ dnešního datumu!

   Smazat
  4. 7:53 Vydul z plna plyna putlerprd z prdele tohodle škaredýho Ugrofína! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
  5. 15:50
   RETARDOVANÁ PŸČO,AŤ TI PAUKOSRAČKA VYBLIHE NECO CO MÁ HLAVU A PATU......JENŽE K TOMU REN POSRANEC ZBYTEČNEJ NEMÁ MOZEK!!!!!!!!!!!☺☺☺

   Smazat
  6. Oprava 15:55 - "PUTLERSRAČKO"! Furt ta zajebaná rusácká klávesnice zlobí, a já raději duju v azbuce ... sorry!

   Smazat
 11. Dobrý článek, který klade zásadní otázky.
  Všechno se dá využít nebo zneužít. Tak je to např. s jadernou energií ( elektřina nebo bomby), ale i obyčejný nůž ( může se jím krájet nebo zabíjet).
  Stejně je to i s tím trvale udržitelným rozvojem.
  Přiznejme si upřímně, že překotný, nekontrolovaný růst obyvatelstva je opravdu nebezpečný. Vyčerpává to nejen přírodní zdroje, ale i finanční zdroje, které by se mohly použít smysluplněji.
  Kvantitativní uvolňování - emise bezcenných peněz – to nezachrání.
  Potud je určitě nezbytné, aby se přišlo s politikou omezeného růstu populace a ti „globalisté“ mají v tomto pravdu. Chyba je ovšem v tom, že tito naši „dobrodinci“ toho chtějí zneužít ve svůj vlastní prospěch a nadvládu nad světem, nikoli ke skutečnému udržitelnému rozvoji zdravého a vyspělého lidstva ( nejen technologicky). A proto likvidují pomocí chemtrails, očkování, éček v potravě, GMO, LGBT, uměle vytvořených válek, svrhávání režimů, apod. absolutně všechny lidi bez rozdílu formou destabilizace světa, ve kterém pak si myslí, že budou vládnout.
  Řešení ? Odhalujte tyto lidi, zveřejňujte jejich zvěrstva, neseďte u piva a televize, všímejte si podstaty věcí, bojujte za pravdu bez přívlastků a pracujte na sobě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. „Odhalujte tyto lidi, zveřejňujte jejich zvěrstva, ..“
   Vypátral jsem Soroše, ale vymlouvá se, že ho navedl Ročíld. Co mám s nima udělat?

   Smazat
  2. Hm. 12:41 Výborný pátrač, žádný čučkař, a neví si rady.

   Smazat
  3. Nerad bych se unáhlil a víc hlav víc ví.

   Smazat
 12. Dobrý článek kterak kapitalisté chtějí ždímat více stýská se jim po feudalismu.

  OdpovědětSmazat
 13. ?!:(

  http://pravdive.eu/page/151/b-vcera-v-rime-protestovali-azylanti-migranti-jadrovi-fyzici-a-doktori-b

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.