Reklama

sobota 15. prosince 2018

Být či nebýt vlastenci? (aktualizováno + VIDEO)

Lenka Procházková
13. 12. 2018 (Příspěvek na panelové diskuzi Nové republiky "Smysl národa a lidská práva")
Pro malý národ je to otázka života a už buditelé v tom měli jasno. Josef Kajetán Tyl vysvětlil program národního obrození heslem: "Všechny naše kroky musí vésti láska k národu a jeho štěstí!" Citací Tylova hesla zakončil státní president Emil Hácha svůj rozhlasový projev na Štědrý večer roku 1940. Nabádal v něm „drahé spoluobčany“, aby „stále více, i ve svých každodenních stycích blížili se vzoru láskyplné, ukázněné a obětavé rodiny, bez rozdílu stavu a společenského postavení. V tom vidím,“ pokračoval president, „vlastní smysl a podstatu naší národní pospolitosti.“ Dále drahým spoluobčanům objasnil, že: „Doba, kterou prožíváte, a nad niž svět sotva poznal větší, ukládá každému příslušníku bezpodmínečnou ukázněnost a obětavost, jejíž míra vzrůstá s významností postavení, jež kdo z nás zaujímá. Musíme překonati jakoukoliv nezřízenou závist, potlačovati osobní sobecké zájmy a varovati se přeceňování vlastních osobních schopností... “

Rozhlasový projev státního prezidenta začínal v devatenáct hodin, kdy rodiny už pospolitě seděly u vánočních stromků. V té samé chvíli se můj tehdy mladý dědeček, povoláním učitel, se svým bratrem důstojníkem československé armády, prodírali s batohy na zádech lesem poblíž Brna a hledali předem vytipované místo, kam pak zakopali zbraně pro odbojovou skupinu. Zatím řeč státního presidenta obsáhla i povinnou výstrahu: „... neúchylná věrnost k národnímu celku musí však jíti ruku v ruce s pokojným a plodným soužitím s příslušníky národa, s kterým nás zeměpisné položení a staleté dějiny spjaly nejužšími svazky, to jest národa německého.“ O tento rozhlasový projev ale oba muži přišli. Dědeček o dva roky později přišel i o život. Jeho neúchylná věrnost vlastnímu národu se neslučovala s bezpodmínečnou ukázněností při plnění příkazů držitelů moci.

Tolik na úvod. Dále se budu věnovat tomu, jak národní pospolitost vnímá naše současná ústava. V preambuli prohlašuje, že: „MY, občané ČR v Čechách, na Moravě a ve Slezsku jsme věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé.“ Kromě naplňování zásad o rovnoprávnosti, svobodě a důstojnosti občanů nás platná ústava v preambuli zavazuje k povinnosti „střežit a rozvíjet přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství naší vlasti.“ Text je inspirován preambulí ústavy první republiky, kde byl ovšem pod zájmenem MY uveden národ Československý, který se zavazoval „upevniti dokonalou jednotu národa, zavésti spravedlivé řády v republice, zajistiti pokojný rozvoj domoviny… zabezpečiti požehnání svobody příštím pokolením… to vše v duchu našich dějin stejně jako v duchu moderních zásad, obsažených v hesle sebeurčení…“

Z úryvků je zřejmé, že v preambulích první a zatím i té poslední naší ústavy se občané hlásí ke svědomitému správcovství své země a ke střežení duchovního odkazu národa.

V Hlavě První naší platné ústavy je Česká republika definovaná jako „svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka.“ Jedna věta a tolik závazků obsahuje. Pro koho? Pro nás, neboť MY jsme tuto ústavu přijali. Byť prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců. Zástupci přicházejí a odcházejí, naše svobody a práva, stejně jako přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství vlasti mizí, ale MY zůstáváme. Jako zdroj nápravy. Parafrází klasika (Ludvíka Vaculíka) to lze vyjádřit i politicky nekorektně: Národ je to, co zbývá, když všechno ostatní už bylo prošustrováno.

Podívejme se tedy na ten zdroj, na onu kouzelnou studánku vody živé, jejíž jménem byla ústava sepsána. Podívejme se na její hladinu, v níž se odrážejí i mladé tváře, které také už patří k zájmenu MY, tedy na pokolení, které už dospělo a právě přichází na řadu, aby převzalo vlajku. Než si ty tváře dědiců duševního i hmotného vlastnictví národa prohlédneme, ještě se vrátím k Háchovu štědrovečernímu projevu, který se týkal i těch: „kteří jsou nadějí budoucnosti rodiny, to jest mládeže. Rád a s dojetím vzpomínám mládeže, jež nastupuje nové cesty, aby vybudovala své existence. Vidím na všech stranách, že nynější válečná doba připravila dnešní mládeži obtížnější podmínky, než za jakých žila mládež v dobách mírových. Snažme se podle svých sil, pomáhati této mladé generaci“ nabádal státní president drahé spoluobčany v době, kdy mládež si budovala svou existenci nucenou prací pro Říši, vysoké školy byly zavřeny a z výuky na těch nižších byla vyloučena česká literatura a národní dějepis. Přesto nebo spíš právě proto vnímám tuto část štědrovečerního projevu státního presidenta jako jinotaj. Pod slovy budování existence zřejmě nabádal rodiče, aby svým dospívajícím dětem pomohli při udržování společné národní identity v době, kdy tlak okupanta na odnárodnění byl patrný na každém kroku, na každém nápisu nad obchodem, i na hraničních cedulích. Naši tenkrát mladí dědové a babičky ale i bez Háchovy tajnosnubné nápovědy věděli, že jejich hlavním úkolem v oné zatemněné době je chránit děti a vychovávat je tak, aby nezplaněly. Věděli, že děti jsou nejen biologickou podstatou národa, ale i nositeli jeho společného kódu.

Současné podmínky pro předávání společného kódu nastupující generaci jsou zdánlivě mnohem svobodnější než tenkrát v protektorátu a později v normalizaci. Dnes je cenzura dle ústavy nepřípustná, právo na šíření informací zaručeno, téměř tři sta vysokých školy vytiskne každoročně tisíce nových diplomů pro čerstvé absolventy, a přesto mnozí z mladých, jejichž tváře odezíráme v té kouzelné studánce, připomínají bioroboty.

Zřejmě i oni sami tuší, že jim něco základního chybí, a tak běhají se sluchátky v uších a s krokoměrem v kapse, aby se udržovali v kondici pro dobu, kdy to najdou. Připomínají houbaře, kteří hledají v jedovatém lese. Nemají s sebou atlas, a tak se nadšeně skloní i nad muchomůrkou a ještě svou trofej ofotí a rozešlou přátelům na fcb. Rádi sdílejí společné vzrušení, a tak se někteří ochotně účastní stádních protestů, kde zažívají pocit sounáležitosti a snad i hrdosti. Na co? Na vlastní odvahu něčemu čelit. Nevědí, že naopak čemusi přisluhují. Až si uvědomí, že svou mladou energii nevědomky vyplýtvali jako pěšáci v cizím boji, může být pozdě. Nejenom pro ně, ono může být pozdě i pro ten nevelký národ, jehož dějinami dnes mnozí opovrhují, aniž by je skutečně znali.

Malůvkami českých vlaječek na tvářích při oslavě hokejového vítězství se sice přihlašují ke společné národní identitě, ale je to přihlášení jednorázové a takříkajíc zdarma.

Nebudu tvrdit, že je to vina jenom nás rodičů, to by byla jen část pravdy. Většina z nás se přece pokusila ten koloběh předávání identifikačního společného kódu zachovat a pokoušíme se o to dodnes. Nemusíme znát preambuli ústavy, protože víme, že existuje zákon ještě vyšší, zákon který nám diktuje naše svědomí. Právě svědomí je směrovkou na cestě člověka životem. Druhou směrovkou je rozum. Svoboda výběru kudy jít a proč, je sepětí svědomí s rozumem.

Svědomí našich dospělých dětí i jejich rozum však mají obtížnější podmínky ke svému sepětí, neboť jsou stále přehlušovány vnější lákavou nabídkou svobod všeho druhu a lidských práv na téměř cokoliv, včetně práva na změnu identity. Už české národní pohádky varovaly před zakletím do jiné bytosti, nebo vyprávěly o bludných kořenech a dalších nástrahách, jejichž překročením člověk ztrácí orientaci i smysl své cesty. Neříkám nic, co byste vy, přítomní tady v sále, nevěděli. Naše zkušenosti a obavy jsou obdobné. Dostředivá síla, která vtahuje naše děti do bludného kruhu cizích programů, v nás opravdu vzbuzuje strach. Stejný typ strachu však zažívali i naši vlastenečtí předkové a napříč časem si předávali návod, jak svému strachu čelit. Ten manuál je k dispozici stále. Zatím. Výroční zpráva BIS však žaluje na české učitele, že dosud nepřeškrtali z výuky mateřského jazyka, literatury a dějepisu pasáže o českém národním obrození. Přitom odkaz na tuto dobu se nebát použít ani Emil Hácha ve svém Štědrovečerním projevu k okupovanému národu. Čeho se obávají naši drazí zpravodajci? V čím zájmu varují, že předávaný kód by mohl znovu najít příjemce a probudit u dnešních školáků nejprve zájem, posléze obdiv a nakonec snad i touhu něco společného zachraňovat.

Ohrožený národ, na rozdíl třeba od velryb, může pro své přežití mobilizovat i mrtvé. Každý národ má své hrdiny a věrozvěsty, ke kterým se střídavě upíná a jindy je zas zapírá, protože neprošli aktuálním kádrovým dotazníkem. Jinou cestu k budoucnosti však vidí národ, který si za světlonoše vybere Banderu a zcela jinak by svůj restart měl vnímat národ Komenského. Nevelký národ, chce-li přežít, musí umět odpouštět i veliké křivdy. To ale neznamená, že smí odpouštět zrady těch, kteří jej rozkládají zevnitř a snaží se zverbovat pro zradu i naše děti. Brzy budou v hledáčku i naši vnuci.

Pokud nechceme, aby se pokolení našich vnuků v dospělosti stalo věcným břemenem na vyvlastněném pozemku, musíme je už dnes zahrnout do zájmena MY. To znamená nenechat je růst jako dříví v kontaminovaném lese, ale pěstovat je a šlechtit jak stromky v sadu.

Jen člověk, který si od dětství uvědomuje, že někam a k něčemu patří, má v dospělosti motiv a sílu svou domovinu bránit a zabezpečit požehnání svobody příštím pokolením. Zatímco duševní bezdomovci putují odnikud nikam a jejich nervózní kmitání připomíná roj jepic. Jepice, jak jsem se včera v noci dočetla, pocházejí až z prvohor. To je úctyhodný rodokmen. Jenomže každé vylíhlé jepičí pokolení si užívá života jen jeden den. Carpe diem.

Jinak řečeno blížíme se ke křižovatce a čas se krátí. Pokud budeme spoléhat na vnější zázrak, pak se náš národní stát, jehož suverenita je už dnes omezována, v další fázi změní na společenství udržované za účelem prodeje.

Na závěr úvahy vám přečtu krátkou báseň, kterou jsem napsala poměrně dávno v dobách normalizace. Tedy ještě na psacím stroji. Jednu kopii na zažloutlém průklepovém papíře jsem objevila při posledním stěhování. Při opisování této juvenilie do počítače jsem si připadala jako laický archeolog Daniken. Báseň původně neměla název, ale mohla by se jmenovat Vzpomínka na budoucnost. Posuďte sami.

Jsme tu
ale dlouho tu nebudem
I náš hrob rozfoukne kosmický van
A jenom tomu kusu země se nějaký čas
bude říkat Čechy.
Nikdo už nebude vědět proč.
A v cizí hranaté řeči uvízne
slovo j a v o r
(název pro punčochy
zdobené pestrými pentlemi)
Ale i oni příští
budou nad našimi mrtvými hlavami
žít jen tak dlouho
dokud i je neposedne přizpůsobivost
A z jejich řeči se zachová slovo s t ů l
a bude znamenat v jazyku
tamtěch dalších vodu.
A odpovědi na otázky z publika:106 komentářů :

 1. Dostaly Kvitová s Ledeckou milion korun za to, že nešli na hrad pro medajli?

  https://ac24.cz/-/nabidli-mu-milion-za-to-ze-nepujde-na-prazsky-hrad-pro-vyznamenani?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Proč Zeman vyznamenání neodejme, jestliže někdo bez vážné omluvy nepřijde?

   Vymazat
  2. 21:45 Mýlíte se, teniska Kvitová vyznamenání z rukou pana prezidenta dodatečně převzala - viz: https://zpravy.idnes.cz/petra-kvitova-vyznamenani-milos-zeman-prezident-medaile-za-zasluhy-1gm-/domaci.aspx?c=A181114_170054_domaci_mesz

   Vymazat
  3. 21:45 Věříš kdejakýmu blábolu a pak jsi za pitomce.

   Vymazat
  4. Opět se diskutuje mimo téma obsažené v úvaze paní Lenky.
   Nezapomeňte na skutečné pamětníky. Háchu jsme brali jako dobrého stařečka, který dělal jen to, co mu nařídili. Kolaborantů jsme sice měli na vagóny, ale on mezi ně nepatřil a proto mu nikdo nepřál jejich osud.
   Beneše jsme po návratu nejen milovali, ale dokonce zbožňovali. Na manifestacích dokázali lidé volat "Ať žije doktor Edvard Beneš", třebas i půl hodiny. Dobře studujte jeho politický odkaz a dobře si všímejte toho, co vám ve srovnání s tím, podstrkuje ČT.

   A pokud bojujete nějaký ideový souboj východ - západ, nikdy nezapomeňte, že jsme sice v Evropě všichni bratry, ale až se bude opět lámat chleba, jste a zůstanete pouze Slave (slejv) v tom horším významu.

   Drazí, historie neskončila!

   Vymazat
  5. Co vyplodila pí.Šabatová

   https://pravyprostor.cz/sabatova-vice-penez-romskym-rodinam-na-vzdelavani-jejich-deti/

   Vymazat
 2. Já bych prezident Emila Háchu nezatracoval, statečně bojoval se zlem a zachránil stovky českých občanů. To jeho samozvaný protějšek za kanálem pyšnící se titulem "prezident" se zasloužil o tisíce popravených v protektorátu. A po válce se zasloužil o stát vedený komunisty, když zakázal Agrární stranu ... a nejen to :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 22;03
   Klaním se chytrým lidem,kláním se i Vám.....i Vaši ironii☺
   Díky

   Vymazat
  2. Co na to velké osobnosti Parlamentu ČR Marek Benda, Kateřina Valachová či Tomás Petříček? Opět nic a když něco, tak je to "mimo mísu". Urá, do nezvolení do Parlamentu! Kdo chce kam, pomozme mu tam!!!

   Vymazat
  3. 9:42 Pan Tomáš Petříček není členem Parlamentu ČR.

   Vymazat
  4. Pan Pepíček je asistentem europoslenace Pocheho, pro kterého spravuje Ministertsvo zahraničí.

   Vymazat
  5. 12:14 Spravuje MZ pro pana Pocheho? Tomu nerozumím.

   Vymazat
  6. 12:21 Jako hlásná trouba a vykonavatel Pocheho (z)vůle, z vůle EK a pána světa - samovyhlášené vlády Deep state (tento termín se používá i pro Doněckou a Luganskou lidovou republiku, že?) je Petříček "repetitorem" procizácké, antičeské politiky v české vládě... Jak nesvobodní ve skutečnosti jsme...

   Vymazat
 3. Autorka je vzácná žena a skutečná vlastenka.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Doplním za vás,
   ač bych si od Milouše metál nevzal,
   ani bych necítil posvátnost a společenskou kulturní úroveň,při pohledu na pozvané hosty typu zloděje Duky a nebo zloděje Klause.
   Ovšem, musím přiznat, že to Lence chartizce moc slušelo*

   Vymazat
  2. Paní Lenka je mi sympatická, protože našla cestu na semináře, kde jsou i komunisté. Je ze slušné rodiny. Její otec, i když se k němu zachovali strašně, nepřeběhl. Teď rozjímá paní Lenka nad ústavou a národem. Podle mne jsme byli národ, když jsme měli pod kontrolou plzeňskou škodovku, Vítkovické železárny a hlavně armádu. Všechno jsme ztratili. Jsme ubohá kolonie, která ústavu nepotřebuje. Škoda, že to paní Lenka nechápe.

   Po pravdě řečeno s ústavou je to všelijaké. Ani jsem si nevšiml, když ji přijímali. Po foristických čistkách jsem hledal způsob, jak dožít a hledět si svého. Podařilo se a stal jsem se jen technický občan s adresou, občanským průkazem a pasem. Nikdo se na můj souhlas s ústavou neptal. Prostě na souhlas většiny občanů zapomněli, protože se pro ně stali občané většinově zbytečnými.

   Vymazat
  3. Akorat by mela mluvit o dnesku a bez neustaleho a velmi pasivniho opakovani te historie , ktera neni ani trochu podstatna /s pomoci figurek jako byl Hacha a spol/. a nema dnes co rict nam vsem..
   Ktera je nenavratne mrtva nikoho nestimuluje k necemu. A neni treba vubec na tom porad rajtovat..
   Srovnej s Marie Le Pen napr.
   Jde pouze o plactive ignorovani a stezovani si a nic jineho.. Je stale videt ta nezbytna potreba nekoho s osobnosti a aktivnim pristupem k vecem dneska a a kazdodennim aktivnim postojem k problemum . Mene zvatlani a vice cinnosti.

   Vymazat
  4. My dnes vubec nepotrebujeme minulost ale vize pristi a chlapskou tvrdou praci za jejich uskutecneni !! Realizaci vizi pro nas a nase deti a nasi vlasti ,za zkratka te cele nasi BUDOUCNOSTI.!!!!!!
   Pouze nasi Budoucnosti.
   To z nas nikdo nesejme...
   A Kterou musime dnes pomahat vytvaret a kazdy z nas..
   A ze vsech sil..

   Vymazat
  5. stara kredenc stara nezajimava a bezvyznamna historie kolik je tady učastniku zatimco venku se to řiti protonovou a nekontrolovatelnou rychlosti

   Vymazat
  6. Takhle mluvit o Milce Němcový a pyzdě Langšádlový.....????

   Vymazat
  7. Za toho proklínaného socialismu otázka národní svébytnosti byla zbytečná.

   Vymazat
  8. Několik příspěvků výše považuje historii za něco nepotřebného. Domnívám se naopak, že připomenutí vhodných okamžiků z naší historie, nám může pomoci rozpoznat, kdo jsme a kdo nejsme a kam máme směřovat a kam nemáme. Prostě zorientovat se i v současné situaci.
   Díky paní Procházkové, za ten příspěvek. P.K.

   Vymazat
 4. USA ten největší destabilator této Planety bude rozhodovat o Sýrii.To je k smismí.

  OdpovědětVymazat
 5. Jsem vlastenec a nikdo mě nepředělá pokud budu moc volím vlastence.

  OdpovědětVymazat
 6. JSOU TI CO ÚSTAVU SCHVÁLILI SKUTEČNĚ NAŠI ZÁSTUPCI?

  Anebo je pravda co začinaji tvrdit prvni občané,kteři pokládaji za podvod,že bylo zabráněno občanům schváleni Ústavy v referendu.
  Podvodemb je očividně i to,že politická třida Šmejdů doslova vymiškovala tisk a tv,které jsou tak zdenolovány a zmaniopulovány,že vymývaji občanům hlavy lhanim a tak je uváději úmyslně v omyl,aby jim timto aktem ukradli hlasy a tedy i jejich moc,podle toho dopadaji volby,které vůbec z tohoto důvodu platit nemusi.

  TO VŠAK NENI VŠECHNO!

  Po zvoleni prý našich zástupců voliči teprve nyni zjištuji,že jejich zástupci NESMI VE PROSPĚCH VOLIČŮ naprosto nic udělat ani navrhnout,jsopu nuceni jejich verchuškou zvedat ruce pro vadné zákony,přikladem je exekučni a pokud tak neudělaji jsou jim jejich prebendy odejmuty a oni mohou se svými hypotékami odpochodovat na pracák.

  Důkazem,že tomu tak je vidime všichni,že tito prý zástupci zpupně a nadutě odkopávaji voliče když něco chtěji.
  Škoda pani Procházková,že ignorujete Národni program občanů voličů a doposud neni známo PROČ!

  TADY UŽ NEMOHOU POMOCI SRDCEDRÁSAJICI ČLÁNKY,ALE KDOVÍ,KDYŽ NAKONEC TO BUDOU MUSET BÝT MISTO IGNORANCE ELIT , ŽLUTÉ VESTY ZOUFALCŮ OHLUPOVANÝCH REŽIMEM KAPITALISMU BEZ PŘIVLASTKŮ.

  OdpovědětVymazat
 7. Já si myslím, že národ je to, co si člověk v sobě nosí a nemá nic společného s politickou situací. Bohužel, někteří v sobě nosí jen závist a touhu ovládat druhé a to nemá nic s národem společného. Přirovnat se to dá akorát k sounáležitosti k rodině. Kolikrát úspěšný otec je naprd a ani by si neměl rodinu pořizovat. A takových "odnárodněných" je ....
  Zdaleka neznamená, že dotyčný je politicky aktivní. Z některých politiků nezájem o vlastní národ až čiší. Liberalismus a kosmopolitika je vždy v protikladu s vlastním národem. Někdy babička s dědečkem udělá pro národ víc než celé školství a stát.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ad Ruda - souhlas! Tedy skutečným základem národa je spořádaná výchova dětí ve fungující rodině. Toto všechno dnešní eurokultura zásadně ohrožuje, ať si Procházková "básní" o ideálech minulých či dnešních, jak chce a umí. S podivem je, že za sociálizmu rodina byla respektovanou entitou, bez genderové a multikulti infiltrace.

   Vymazat
  2. Ano sohlasím s Rudou.Je zde v diskuzi nadneseno více problémů ,které vlastenectví přináší.Doplnil bych,tam kde selže rodina mělo by dítě mít blízko po babičce a dědečkovi i ke svým sousedům a rodičům svých kamarádů.Vytvářet společenství kde jeden nezapadne. Aby jeden nezapadl musí být společenství aktivní .Je třeba být aktivní pro budoucnost, ale vše musí být v souladu s historií ,kterou zde kdosi zatracuje. Historie totiž dává podněty pro budoucnost. Napovídá kudy jit a čeho se vyvarovat.

   Vymazat
 8. Vlastenectví je prí Ruskí prožitek kterí patrí na smetište dejin a je to psichologická zbraň Ruska,učili nás to ve škole.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Probůh, kam jsi chodil do školy?

   Vymazat
  2. Do pražské kavárny... :-o)

   Vymazat
 9. Pane Ruda velmi výstižné a podstatné. Děkuji.

  OdpovědětVymazat
 10. Bruselská „demokracie"v akci:

  http://svobodnenoviny.eu/kde-je-ta-demokracie-brusel-zakazal-velkou-demonstraci-proti-globalnimu-paktu-osn-o-migraci/

  http://svobodnenoviny.eu/otec-obeti-terorismu-napaden-migrantem-ktery-vandalizoval-jeji-hrob-policie-neudelala-nic/

  http://svobodnenoviny.eu/google-schvalil-aplikaci-pro-muslimy-aby-nahlasovali-lidi-kteri-kritizuji-islam/

  OdpovědětVymazat
 11. Tady si každý vlastenec musí připadat jako trouba. Statisíce lidí popravených němci - nyní nejlepší kámoši, válečné reparace nepožadujeme, nemáme armádu, nejsme schopni bránit vlastní hranice. To vše bez ohledu na historické zkušenosti.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 10:43 Máš tam chybu troubo. Němec zabíjel cizí, ale tvoji komouši ZABÍJEJELI vlastní.To je obrovský rozdíl. Jinak v Liberci čekáme, až si nás Němec vezme pod sebe.

   Vymazat
  2. 11:39
   Haim ins Reich du scheisse untermensch?????
   Tak mazák,máš to kousek,ale NEPOVAŽUJ SE VRÁTIT,ODBACHNU TĚ BEZ SOZDU!!!!!!!

   Vymazat
  3. 11:39 zjisti si, pokud ti na to hlava stačí, kolik němečtí fašisté pozabíjeli vlastních, nejen německých židů ale i antifašistů i křesťanů. Fašisto

   Vymazat
  4. 11.39 milý idiote, chceš tvrdit, že Tvůj Adolf nevraždil například německé židy? Opravdu? Je na to pěkný paragraf. No a až si to srovnáš v makovici, tak si zajdi na veterinu a nech se humánně utratit, jako vůl by si s tím neměl mít problém.

   Vymazat
  5. 11:39 Na tebe kupodivu zapoměli. I když, ta tvoje stesky jsou dost mimo. V oněch dobách tě nosil dědeček
   v kulách, který zplodil tvého fotra, zřejmě fanakomouše, který zplodil parchanta, jak to vidím
   okolo. Fotr komouš, děťátko havloid.

   Vymazat
  6. .. dědeček u SS s omrzlinami od Moskvy!

   Vymazat
  7. Za První republiky u nás tvořilo německy hovořící obyvatelstvo 1/4 z celkového počtu, ale tvořili téměř 2/3 HDP!! A to jsme nepatřili k žádným premiantům jak nám dlouhodobě lžou, včetně lotra Estebana Bureše!! Cituju: "Mýtem je, že ČSR patřila mezi deset nejvyspělejších států světa. Nepatřila, v národním důchodu na hlavu byla na 17. místě, před ní byly všechny západoevropské vyjma Itálie a skandinávské státy kromě Finska, dokonce i poražené Německo a Rakousko." - http://nassmer.blogspot.cz/2014/03/jak-na-tom-byla-prvni-republika-ve.html
   Čili je logický, že když vyženeš tu 1/4 obyvatel, která se podílí na tvorbě 60% HDP, tak nemůžeš nespadnout mezi státy jako je Polsko, Pobaltí nebo Maďarsko! To dá rozum! Jen idioti v tom furt hledaj nějaký výmluvy a omluvy vlastního idiotismu! Kdybysme je nevyhnali, mohli jsem na tom bejt jako Švajc, páč voni drželi ekonomiku království Českého už od Přemyslovců nad vodou a nemuseli jsem nikomu nic závidět a žádat nějaký usmolený reparace.

   Vymazat
 12. A co takhle, namísto těch vznešených, pohříchu elitářských slohových cvičení, obléci žluté vesty a jít na Procházku do ulic či náměstí...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Učiň tak jako první. Někdo se jistě přidá. A hlavně nám o tom napiš.

   Vymazat
  2. Jasan. Oblíkneme si žluté vesty a vyrazíme na náměstí. On už se pak nějakej důvod vždycky najde.

   Vymazat
 13. Procházková, tak zrovna vy pište něco o vlastenectví. 50 roku nevíte kde je vaše místo, jednou jste na té straně, podruhé na oné, nějak si ty vaše životní excesy srovnejte. Jinak jste naprosto neduvěryhodná osoba, včetně vašich názoru.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 11:32
   Hele ty vohráblo z kniHOVNY havlopussynky,starej o to,cos v životě krom lezení do uASS dokázal.....kázání si nech pro černoprdelníky!!!!!

   Vymazat
  2. 11:32
   Vy naopak jistě víte vždy velice dobře, co se od vás chce slyšet, komu se máte klanět a na koho hrozit. Vaše "flexibilita"ovšem s vlastenectvím nemá nic společného, jste jen hnus bez sebeúcty a bez nároku na úctu od jiných.

   Vymazat
  3. 11:44 Ty se radši nauč azbuku, abys moh aspoň pojmenovat správně vůz, jehož potahy pravidelně okupuješ, když se tvůj pán rozhodne projet škarpama Chujlostánu, putlerprde ... UAZ!!!! - http://www.skrytapravda.cz/images/10zari2017/uaz-blockhain1.jpg

   Vymazat
  4. 15:39 Jseš pouze hlupák, já se nikdy nikomu neklaněl, vždy jse měl stejný názor, že komouš jako ty je odporná svině, ty sebeucto

   Vymazat
 14. Dnes, aspoň posuzováno podle "přetížení" českých soudů a EUparlamentu, Češi řeší otázku, BÝT NEBO NEBÝT UDAVAČEM. Vyznamenávají se v tom udavačství nejen některé "kategorie" českých europoslanců, ale i třeba hned celá ČÉTÉ. Myslím, že v tom překonáváme dalece doby minulé, včetně protektorátu Böhmen und Mähren - snad i Sudeťáky!
  ČÉTÉ, ta se moc zlobí pro pravdu vyřčenou panem Soukupem z Barandova, který označil jeden její program za kravský. A proč se sudičkářství tak vlivem kapitalismu u nás roZšířilo? Většinou jde o méně než prkotiny - tedy pro potrefené husy urážky na cti - ale víte jak si libuje kapitál, že soudy nestačí řešit prkotiny a tak nikdy nemůže dojít na jejich rozkrádačky - samozřejmě už ne po jednotlivých miliardách, ale hned po desítkách miliard. Vidíte, jak má kapitál rozesmátá ústa (kdybych napsal hubu, byl bych hned proto u soudu), jak vyzrál pomocí svých politických loutek a zkorumpované ČÉTÉ nad občany a státem? Ty soudní frašky jsou zase zábavou pro tvrdý bulvár a ten vlastní kdo - no zase kapitál, TAKŽE KŠEFTY SE HÝBAJÍ, ZA TVÉ, OBČÁNKU, ZA TVÉ! A tak s námi milí občané diktatura kapitálu zametá, jedna radost! Na zdraví udavačů, a sudičů!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 1:37 Pokud hájíš Babiše a jeho zlodějnu, tak jsi asi zkorumpovanej ty. ČT. pouze informuje o situaci , která díky ukradeným dotacím ze strany Babiše nastala, takže žádná zkorumpovaná, ale pravdivá informační ČT.A pokud píšeš udavači, tak jseš hlupák.

   Vymazat
  2. Pane, já hovořím o zkorumpované udavačské a konfidentské ČÉTÉ, jak bych si mohl dovolit nějak kritizovat vrchnost ČT, to jsou přece samí chrabří hoši, demograti k pohledání, vůdcové pražské pravověrné kavárny, ne kurvárny, aby se to nepletlou!

   Vymazat
  3. ČT s zabloudí zprivatizovala pro sebe a své protispolečenské protinárodní rejdy! Stávajícím politickým stranám to vyhovuje, ale přijde chvíle ... po dobrém nebo ...

   Vymazat
  4. 10.34 Hezkýýýýý ty" rejdy," to používalO často RUDÉ GESTAPO , GRATULUJI

   Vymazat
 15. Před "vlastenectvím" bych dal přednost lidství.
  Takový Kalousek je určitě také vlastenec.
  Babiš, ten moc vlastenec není. Zato je šlechetný
  miliardář, s lidskými znaky.
  Darebáci to jsou oba, ale dal bych spíš na Babiše.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vlastenec není ten ,který křičí já jsem vlastenec a bijte ty druhé. Kdo chce být hrdý na národ musí sám svými činy udělat něco, aby národ mohl být hrdý na něho.

   Vymazat
 16. Nevím, zda to sem patří. Na 8. a 9.(den osvobození naší republiky) května a na vznik republiky jsem pověsil na svou chalupu československou vlajku. V místní hospodě mi bylo vyčiněno, na co prý si to hraju. No když vidím zábery z USA kde vlají jejich vlajky i na kadibudkách je mi smutno. Jsou Američané vlastenci nebo nacionalisté? Co jsme my???

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Souhlasím, vyvěšuji také, a velkou!

   Vymazat
 17. 12:24 Souhlas, také vyvěšuji naši vlajku, pokud tam nedáváte Ruskou, okupantskou, tak je vše v pořádku.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Sovětskou vlajku nevyvěšuji i když Sověti tenkrát se spojenci byli našimi osvoboditeli. Tak, že nevyvěšuji ani Britskou a Americkou.

   Vymazat
  2. 12:50 Pro takovou germánskou svini jako ty, je vlajka bývalého SSSR samozřejmě urážkou.
   Jinak ty hňupe, co má s Ruskou vlajkou společného ta
   tvoje okupace ?

   Vymazat
  3. 12:50je blb, který onemocněl "polskou nemocí". Asi také katolík.

   Vymazat
 18. 13:58 Pro takovou proruskou SVINI jako ty, je vlajka ruských fašounu samozdřejmostí, ale já co zažil srpen 68, je to pro mne HADR na boty, víme svazáku.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jsi jen hlupák, který nechápe, že dnešní Rusko není předvčerejší Sovětský svaz. Jiná země, jiná ideologie, jiný společenský řád. Jen tupec to nechce vidět a nadává a nadává lidem, kteří jsou rozumem daleko nad ním.

   Vymazat
  2. 16.04 Kolik ti bylo v roce 68? No jen že takhle blbě by starý pamětník nemluvil. Byl jsi ty v té době ve věku tehdejších svazáků? To by ti bylo přes sedmdesát. A takhle by se takoví to staří těžko vyjadřovali.Nemám rád a nenávidím Ameriku, tedy její politiku. Nejsem a nebyl jsem nikdy komunista. Ale o jejich vlajku bych si nikdy boty neutřel. Hochu, nejsi žádný pamětník ale vůl.

   Vymazat
  3. On už se neozve. To jen blbečci z pomocné školy si hrají na elfy a trolly a pak si nad facebookem honí ty své malé zakrslíky. Ani holky je nechtějí.

   Vymazat
  4. Máš 240 sledujících a dáváš si SVOJI fotečku ke všem příspěvkům.
   CIZÍCH.
   Nadouváš se jako ropucha, dvořácká gumo.

   Vymazat
  5. V roce 1968 nás nepřepadli Rusové, ale Ukrajinci (Brežněv) spolu s jinými Sověty,s Poláky a s Němci.

   Vymazat
  6. 16:09 zatím tam neproběhla žádná dekomunizace jako tu! - https://www.youtube.com/watch?v=44PlgE1h1c4

   Vymazat
  7. Dvořáku jseš trouba, pokud něco tak hloupého napíšeš. Dnešní Rusko je pouze přemalovaná firma, jinak vše puvodní od jednnoho diktátora Stalina, Brežněva až po dnešního Putina, po pomniky Lenina STALINA plus všude rudé hvězdy třeba nad kremlem. Ale ty jsi tím rozumem daleko, daleko za mnou, pouze proruská špinavá nicka.

   Vymazat
 19. 17:04
  My Češi,který NEVELEBÍME USSA OKUPANTY máme ten jejich fábor na zakrytí latríny.....na hnůj to dát nejde,byl by k ničemu a kafilerky to nevykupujou!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. RuSSA okupanta, poudáš? To on si rád hraje na to že je čestnej ochranář skoro jako byli rytíři na ší rasy z SS (Schutzstaffel = Ochranný oddíl) - proto si dali do názvu taky dvě "S" - https://en.wikipedia.org/wiki/Rossiya

   Jenže my co známe jejich agresivitu jim zásadně říkáme RuSÁci! Tedy od zkratky útočných oddílu pouličních rváčů SA (Sturmabteilung= útočné oddíly).

   Vymazat
 20. Dnešní protesty v Paříži:
  https://www.youtube.com/watch?v=xtSbQVT7ZEo

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. https://www.youtube.com/watch?v=sgW58VC8E9I

   Vymazat
 21. Paní Lenka mluví sympaticky o národu a vlastenectví, ale to nestačí. Já jsem měl obyčejné rodiče, kteří mi nic tak jako ona nevysvětlovali. Přesto mne vedli k vlastenectví lépe než nějaký krasořečník. Naučili mne vážit si vědomostí a vzdělání. Mne ve vlastenectví posilovalo to, že Češi dokázali vyvinout cvičný proudový letoun nebo vozidlo, které poráželo konkurenci na závodu Paříž-Dakar. Později jsem obdivoval lidi, kteří vyvinuli kyslíkový konvertor dmýchaný spodem bez narušení cizích patentů. Tehdy národ vlastně nic neohrožovalo. Měli jsme příležitost mít sebevědomí a být na národ(y) (myslím na Slováky) hrdý(í). Neměl jsem potřebu patřit mezi hrstku rozežranců, pro které bylo nejdůležitější kupovat chlast v Tuzexu. Paní Lenka měla smůlu, že se mezi těmito lidmi pohybovala.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. "...se mezi nimi pohybovala..." tím myslíte co? Chartu77? Novou filmovou vlnu 60.let? Havlovu kamarilu?

   Vymazat
  2. 10:47
   Myslím tím všechny, kteří se nedokázali zařadit tím, že si našli užitečné zaměstnání. Nevím, co myslíte pod filmovou vlnou. Pokud vím, herečka nebyla a nepamatuji žádný skandál, který by se ji týkal.

   Paní Lenku blíže neznám, jen si všimnu občas, co dělá. Děti si asi udržela pod kontrolou, protože v Blesku nepsali o jejich poklescích jako u dětí chartisty Žantovského. Paní Lenka patřila k chartistům. Pro jejich kádrováky asi byla podezřelá a pořád svými projevy na komunistických seminářích bude. Paní Lence koryto nedali jako třeba té potrhlé Šabatové, která neví, komu zase ublížit. Do televize Lenku nezvou vůbec jako fousatou Petrušku, aby zase někoho neprávem osočila. Lenka měla odvahu bojovat proti mariánskému sloupu na staroměstském náměstí. Stačí?

   Měl jsem spolužáka přibližně ze stejné sociální vrstvy. V Praze učil na vysoké škole a já jsem ho rád navštěvoval. Také zapadl do polodisidentských vrstev. S kolegy si koupili video a sledovali nábožně to, co se tady za bolševika ze Západu dostalo. Po převratu se mi svěřil, že při jedné moji návštěvě u něho doma v panelákovém bytě si myslel, že mne někdo poslal, aby to jejich video vypátral. Já jsem byl ve straně a on nebyl. Uvědomil jsem si, kam až pošahanost bláznů z Prahy sahala. Také mi jednou otevřeně řekl, že teda on žádné odborné články psát jako já nebude, že si vybral něco jiného. Oklikou jsem zjistil, že učil dobře a rádi na něho lidi vzpomínali. Při hadrákovém převratu ho chtěli udělat děkanem, ale on odmítl. Obnovil také jeden foristy (foristé páchali jenom zlo) zničený středoškolský časopis a vydal příručku pro střední školy.

   Pánové z NR, přemýšlejte raději, jak přesvědčit lidi, aby vám rozuměli. V katolické církvi měli neveřejnou zpověď. Komunisté praktikovali veřejnou sebekritiku. Napište am o sobě, co se vám nepodařilo.

   Vymazat
  3. Pověz mi s kým se přátelíš ať vím kdo jsi.

   Vymazat
 22. Neomarxista se zlobí že se nechceme nechat islamizovat:

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Belgicky-premier-se-neudrzel-Zeme-Visegradu-tvrdohlave-opakovane-a-systematicky-odmitaji-projevit-minimalni-solidaritu-Je-ke-zvazeni-jejich-setrvani-v-Schengenu-563352

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A návrat povinných kvót:

   https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-V-tichosti-daleko-od-hluciciho-davu-za-zady-verejnosti-Navrat-povinnych-kvot-na-uprchliky-Petr-Zantovsky-varuje-pred-tim-co-zustalo-temer-bez-povsimnuti-563322

   Vymazat
 23. Všechno špatné se tady hází na Ruský národ.V roce 68 tady nebyli jen Rusové ale opět Němci,Poláci,Maďaři atd. kromě Rumunů.Je třeba si uvědomit,že bez Rudé armády bychom jako národ nepřežili ani náhodou.Daleko víc mně zaráží naše přátelství s Německem,které nám za okupace vyvraždilo cca 300.000 spoluobčanů.Přisuzuji to okolnosti,že v našem národě je stále silná kolaborace,udavačství a velké pokrytectví.USA teprve v šedesátých letech zrovnoprávnily černochy a ostatním říkají jak má vypadat demokracie?Kolik převratů,válek,lidských životů mají na svědomí ti hodní Američané....

  OdpovědětVymazat
 24. Ono je to těžké. Projevíte li jen trochu vlastenectví, jste v naší společnosti ihned označen kýmsi za nacionalistu, projevíte li jen pouhé obavy o budoucnost národa a jeho ohrožování z venčí, jste okamžitě radikál, xenofob, ne li fašista a rasista, řeknete jen, že Rusko nepovažujete za našeho nepřítele, jste okamžitě proruský šváb, který proti němu nechce válčit. Když kdysi oblíbený a uznávaný režizér řekne o svém národě, že to jsou burani, když jiný z kulturní sféry řekne, že je to lůza... A to prosím by měli být autority tím národem respektované a uznávané. V tomto směru opravdu nejsou lidi. Český národ je specifický. Mnoho bezvadných myšlenek v historii vznikalo v hospodách, kde se nestyděli velikáni kultury a politiky scházet s normálními lidmi, kde nabírali inspiraci(Neruda, Arbes, Hašek, Lada, K.H. Borovský, J.Masaryk...socdemáci vznikli taky v hospodě, dokonce i NSDAP v Německu) Ono to tažení proti české hospodě není až tak o našem zdraví(Hospůdko, hospůdko malá, hospůdko začouzená...)a není jen tak samoúčelné. Někdo se našeho(!!!)vlastenectví a lásce k vlasti zatraceně bojí. Ono i to vlastenectví nahání hrůzu tím, že by jsme mohli jít vlastní cestou. A co potom EU!!!??? Kdo by nás burany a lůzu potom vedl? P.S. Jsem nekuřák M.R.

  OdpovědětVymazat
 25. Ze západu světlo, ze západu svoboda: Pateční jednání Evropské rady v Bruselu spustilo vášnivou diskusi o přerozdělování migrantů. Belgický premiér Charles Michel odpálil nálož, když prohlásil, že země visegrádské čtyřky musejí ukázat solidaritu ohledně otázky migrace, jinak půjdou pryč ze Schengenu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. to by v tom byl čert, aby ten ošklivý, olysalý belgický premiér ve spolupráci s českými kolaboranty v Bruselu nedokázal v Česku naředit jednotvárnou masu bílých obyvatel na "belgický mix" v odstínu belgických pralinek, nyní jsou muslimští teroristé ze západu snadnou kořistí, jsou totiž snadno identifikovatelní, tedy v Česku nepoužitelní :-)

   Vymazat
  2. Češi by si měli vážit každých vánoc, kdy se tady ještě mohou na veřejných prostranstvích vztyčovat a zdobit vánoční stromy a stavět betlémy. To už na nejsvětlejším západě už většinou není možné. Viz poslední příklad z Francie: "Pravicová radnice ve francouzském Beziérs se dopustila další provokace - ve svých prostorách vystavila vánoční betlém. Soud naštěstí nařídil odstranění tohoto symbolu náboženské nadvlády s pokutou 2000 EUR za každý den upoždění."

   Vymazat
  3. Příklad z Itálie - učitelka nutila děti nevyslovovat děťátko Ježíšek! Asi nám česká propaganda v masmédiích zapomněla sdělit, že Itálie už není katolickou zemí :-)

   Vymazat
 26. Lenka Procházková zdědila literární talent. Vlastenectví je teď módní artikl a tak o něm mluví. Fangličkářství a svaté nadšení ale nesmí přebít lidství.

  Jan Werich kdysi líčil, že byl v roce 1918 (jako třináctiletý) pozorovatelem toho, jak vlastenectvím zasažené publikum strhávalo rakousko-uherské orlíčky z domů a házelo je, v okamžiku, kdy již nemohly nikomu uškodit, do Vltavy.

  O 16 let později napsal s Voskovcem hru Kat a blázen. Ta urazila tehdejší vlastence do té míry, že organizovali demonstrace v divadle. No šlo o to, že hrdina hry skoro šlápl do hovna, které utrousil jezevčík v okamžiku, kdy jel kolem nejvyšší papaláš. Výkřik "Fuj!" byl považován za urážku jeho veličenstva.

  V naší společnosti se oživilo mávání fanglemi a provolávání hesel o vlastenectví. Koukáme na vlajky a šlapeme ve sračkách nenávisti a nelidského chování.

  Napsal jsem nedávno článek o tom, jak chce naložit svitavský starosta s bezdomovci. Nezákonně, v rozporu s Ústavou ČR a její součástí Listinou práv a svobod.

  První reakce na můj článek byla tato:

  "Stojím jednoznačně za starostou a hlavně za občany kteří ho do funkce zvolili aby hájil jejich zájmy. Před jírovci a ožralými, smradlavými bezďáky povalujícími se se svými čokly v centru měst, ochcávajícími rohy, somrujícími na čúčo…"

  Lenka Procházková má literární talent. Jen je škoda, že ho promarňuje v úvahách o vlastenectví. Být jako lidi, to je oč tu běží. Tam jsou umně poskládaná slova a věty nejvíc zapotřebí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nebylo-li by kolaborantů, neprobouzelo by se vlastenectví. Akce vyvolává reakci. Vlastenci jsou lidi!, pane Jírovče.

   Vymazat
 27. Pane Jírovec dnes je literární talent doporučením na hajzlbábu. Přátelil jste se s zdegenerovanými zvrhlými parazity a teprve poznání kam nás vedou vedlo k vašemu prozření. Snažte se co můžete o nápravu.

  OdpovědětVymazat
 28. Lidé ! Ještě stále jste se neprobudili ?

  EU si už v roce 2009-2010 si EU nechala vypracovat tuto studii k připravované masové migraci. Citace z materiálu: str.124 “Ředitelství: Generální ředitel pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost pověřil společnost Ramboll Management Consulting a Eurasylum Ltd (Dánsko) k vypracování studií o proveditelnosti založení a mechanismus přemísťování osob požívajících mezinárodní ochrany. Cíl studie proveditelnosti je poskytnout Evropské komisi komplexní informace o finanční, právní, politické důsledky přemístění a další možnosti, které má k dispozici zlepšit solidaritu mezi členskými státy v oblasti řízení azylových toků. Výsledky studie budou sloužit pro další úvahy Komise pro rozvíjení řady sdílení zátěže mechanismů v oblasti azylu. “ Počty asylantů: Tabulky od str.112 a dále

  Zdroj:

  https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/pdf/final_report_relocation_of_refugees_en.pdf

  UŽ ZADÁNÍ TAKOVÉTO STUDIE JE ZLOČIN PROTI LIDSKOSTI A JEJÍ PROTAGONISTÉ PATŘÍ PŘED MEZINÁRODNÍ SOUD, NATOŽ JEIÍ PRAKTICKÁ REALIZACE, KTERÁ DNES NAPLNO PROBÍHÁ ZA SOUČINNOSTI EVROPSKÝCH NÁRODNÍCH VLÁD!!!


  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tady asi žádné probuzení nepomůže, protože všechno nasvědčuje tomu, že globalisté disponují zcela přesnou informací o tom, kdy dojde k přepólování zeměkoule! Údajně nejpozději do r. 2036. To samozřejmě vyvolá tak jako tak celosvětovou masovou migraci, která může zničit jakoukoliv civilizaci, natož tu evropskou. Takže je lepší tu migraci od počátku řídit, než se jí nechat smést! Mimochodem, něco se o tom píše i v diskuzi pod článkem k S-400. Vypadá to, že nejlépe přežije říše středu. osobně bych si vybral vysokohorský Tibet :-)

   Vymazat
 29. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. khaki bezmozek opět zasahuje :-)

   Vymazat
  2. To se musíš zeptat p.Procházkové.
   Ale u tebe je jasné,že naopak necháváš pronikat růžového démona Jandu.

   Vymazat
  3. 13:54 Kdykoli se na NR objeví něco z dílny Lenky Procházkové, přicházíš ty se svojí blbou myšlenkou, kterou máš nutkavou potřebu zveřejnit. Nutno podotknout, stále stejným prostoduchým jazykem. Hovadina je to od A až do Zet. Paní P0rocházková žije vyrovnaným životem, milostně nikdy nestrádala a nestrádá, a co se démonů týče, s nimi rovněž nemá, na rozdíl od tebe, problém. (Předpokládám, že jsi velmi mladý člověk, proto si ti dovoluji tykat. Zralý člověk se vyjadřuje jak formálně, tak obsahově jinak. I když může mít samozřejmě jiné názory.)

   Vymazat
 30. "Národ je jediným majetkem chudých."

  (Další klasik)

  OdpovědětVymazat
 31. !!! POZOR - CENZURA !!!

  !*!*!*!*! ВНИМАНИЕ - ЦЕНЗУРА !*!*!*!*!

  Soudruzi, opět na sajtách Nové Republiky řádí agenti CIA a Mossadu!
  Opět se ztrácejí příspěvky, dobré internacionálně-vlastenecké, 100% levicové příspěvky nás komunistů a putinistů!!

  TO JE CENZURA, ODPORNÝ NÁSTROJ EUROAMERIKY A BURŽOASIE !!!!!

  Prosím soudruhy z redakce NR, aby NEPRODLENĚ zvýšili svou revoluční bdělost a ostražitost!!!
  Vzkřikněme kolektivně do tváří těch pravičáckých zakuklenců z 5. kolony své revoluční NO PASARÁN!
  Jinak nepřátelští agenti zesílí, časem převezmou vládu nad naší MILOVANOU Novou Republikou, a udělají z tohoto dosud 200% SPOLEHLIVÉHO orgánu KSČM a Velvyslanectví Ruské federace pravý opak: hlásnou troubu kapitalismu a demokracie!!!

  Snad vám nemusím vysvětlovat, soudruzi, jaký JEDINÝ trest je za takové trestuhodné selhání v boji proti fašismu a Euroamerice.
  Myslete proto hlavou, ano?
  A NIKDY nepouštějte ze zřetele naše heslo: Se soudruhem a soukmenovcem Davidem v čele VPŘED, za svobodu slova pro každého roduvěrného Čecha a Rusa, čili každého komunistu a putinistu!

  Děkuji Vám předem, drazí soudruzi, a nyní vložím zpět svůj příspěvek z 13. prosince 23:18.


  P. Radosta

  OdpovědětVymazat
 32. Hrdinný partyzán padl, jeho duch však kráčí dál!

  Drazí soudruzi a soukmenovci, i vy, obyčejní bezpartijní!
  Před chvílí světová masmédia uveřejnila PŘESMUTNOU zprávu: Represivními orgány kapitalisticko-demokratického Žabožroutska byl zavražděn hrdinný partyzán Chérif Chekatt (Šerif Šekat).
  Ano, právě TEN Chérif Chekatt, jenž se ve Štrasburku snažil zastavit OTŘESNĚ BRUTÁLNÍ kampaň tzv. Evropského parlamentu, namířenou proti našemu národnímu Vůdci Babišovi.

  Připomeňme si, že hrdinný partyzán Ch. Chekatt humánně zlikvidoval tři nepřátele míru a pokroku, babišismu-putinismu:
  • zrádného poevropštěného Muslima, jenž nechtěl – na rozdíl od roduvěrných Muslimů – zničit Evropu a evropské hodnoty
  • šikmookého turistu odněkud z Thajska či podobné neslovanské země
  • štrasburského bankéře na nezasloužené penzi

  Mimochodem: Takových typů můžeme v Evropě potkat MILIONY – a hned na místě je humánně likvidovat. Zvláště evropští bankéři a tzv. umírnění Muslimové – s těmi musíme být rychle hotoví, my roduvěrní Češi a Rusové; o tom žádná.

  Ano, opět se plně potvrdilo, že OPRAVDOVÍ Muslimové mají NAPROSTO STEJNÉ cíle jako my opravdoví Slovani: Zneškodnění Evropy, USA a Izraele, a definitivní očistu našeho slovanského světa od evropských hodnot.

  Co však máme udělat teď? Máme snad složit hlavu do dlaní či ruce v klín?
  Jistěže ne; vždyť duch Chérifa Chekatta kráčí dál.
  Když nikdo jiný, tak my roduvěrní Češi a Rusové, my Západoasiati, musíme zvednout pochodeň odporu a samopaly Kalašnikova.
  A také náš hezký český Semtex se může uplatnit, jako právě před třiceti lety nad tzv. Lockerbie, že.

  Prostě: Ta SPROSTÁ urážka našeho národního Vůdce Babiše, jíž se zrovna dnes dopustil tzv. Evropský parlament (s výjimkou poslanců za KSČM a ANO), MUSÍ být potrestána, TVRDĚ A NEÚPROSNĚ!

  „Z východu světlo, z Východu svoboda!“


  P. Radosta

  OdpovědětVymazat
 33. Radosto chápu tvůj aktivní postoj k Sovětskému svazu. Ale nemohu souhlasit s tím tvým Z Východu světlo, z Východu svoboda. Rusko je už dávno kapitalistický stát. Já na rozdíl od tebe nemám Rusy rád ale jako ty je nepovažuji za své nepřítele. V tom se shodneme. Ale opravdu tu lásku nepřeháněj. Omlouvám se ale ty proruské výblitky nemohu číst. M.R.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Asi neumíte číst. Nebo umíte číst, ale nechápete obsah. Možná obsah chápete, ale vůbec vám nedochází, jaký informační dopad má vyvolat. Každopádně je to místní troll, který má rozbíjet věcnou diskuzi. Asi jste tu poprvé, protože ostatní, co sem chodí pravidelně, ti si ho vůbec nevšímají. Na mě radosta s pol. působí zcela nežádoucím způsobem, jejich banderovská profláknutá propaganda má na mě zcela opačný účinek. Začínám Rusům, Rusku a Putinovi fandit o to více. Na domácí scéně se na mě antibabišovská, či antizemanovská propaganda projevila stejně, podporuji Babiše i Zemana. Jestli to není tím, že důvěrně znám ty české propagandisty. Je to sebranka!

   Vymazat
  2. 12. 26 Umím číst a chápu obsah!!!! A to velice dobře. Ale vy nechápete mě!!! Víte jaký informační dopad má vyvolat můj příspěvek na debilního radostu? Když něco schvaluje a naoko miluje , proč ho nepodpořit! On si dělá rpdel, já si dělám rpdel...Osobně se cítím nad věcí radosty. M.R.

   Vymazat
  3. každý, kdo tu reaguje na děbila radostu je sám takový malý radosta, ale radost nám tu nedělá, také zapleveluje diskusi :-)

   Vymazat
  4. Radosta tak či onak, nad místním ansámblem užgryndaných čechomužiků, pravidelných to konzumentů výblitků lžidavida a lžidvořáka se tyčí jak Mount Everest nad hromadou jačího trusu při svém úpatí! :)

   Vymazat
 34. Tak tahle politická PROSTITUTKA žvaní podle toho kdo víc zaplatí. CHUDÁK.

  OdpovědětVymazat
 35. Chtěl jsem s. s. Radosto, abys sem vrátil historicky zajímavý příspěvek o J. A. Komenském a Turcích smazaný cenzůrou! - http://www.novarepublika.cz/2018/12/islamofobni-jan-amos-komensky-o.html

  OdpovědětVymazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.