Reklama

neděle 30. prosince 2018

Na závěr roku nenávisti

Vlastimil Podracký
30. 12. 2018     vlastimilpodracky
Nenávist, kterou vidíme v naší společnosti, není kulturní válka. Ta je snad s muslimy v západní Evropě. U nás zatím není. U nás je dokonce veliká kulturní tolerance. Nenávist má jiné příčiny. Pan Halík se podivuje proč „lidé, kteří snad nebyli nikdy v kostele“ v Brně násilně protestovali proti hře: Naše násilí, vaše násilí, ve které Ježíš znásilňuje muslimku. To je právě nepochopení našeho paradigmatu. Většina lidí jsou agnostici. Jsou kulturně zakotveni v křesťanství, hájí Ježíše jako součást naší kultury, jako zdroj pravidel, jako zdroj civilizace, nikoliv jako syna Božího narozeného z panny. Mnozí, ač jejich racionalistické přesvědčení jim nedovoluje křesťanskou víru přijmout v celém komplexu, v zájmu jakéhosi kulturního smíru chodí na Vánoce do kostela a podporují záchranu křesťanských památek. Proto také u nás kulturní válka není, lidé jsou tolerantní ke všem domácím kulturním entitám, ale u nás je válka ideologicky definovaných zájmů.

Paradigma současnosti vykazuje jako hlavní symbol absenci nadřízené morálky, která by byla většinou akceptována. Morální hodnotou není národ a přestává být i stát. Jiné hodnoty nefungují jako sjednocující. Vše je podřízeno zájmům politickým a materiálním. Vše až do morku kosti. Nic není ponecháno k nějaké shodě na obecných principech. Morálka se stala pouze nástrojem politického boje. Platí morálka pro druhé, nikoliv pro mne a moji skupinu, pro moji bublinu. Ukázkovým příkladem je případ Kosova: odtržení Kosova od Jugoslávie je správné, odtržení Krymu od Ukrajiny nikoliv. Jak vidíme, morální soud je podřízen politickým zájmům, neboť v obou případech obyvatelstvo těchto území odtržení a následnou změnu statusu chtělo, navíc Krym byl ruský do r. 1954, ale Kosovo bylo vždy součástí Srbska. Lidé, kteří toto pokrytectví říkají, jasně ukazují, jak to chodí a že o jasný morální postoj nejde. Konečně i prezident Havel nakonec selhal, když obhajoval „humanitární bombardování“ - politické zájmy jsou přednější než morální soud.

Pan Halík kritizuje, možná zcela správně, francouzský deník Charlie Hebdo, který uveřejnil karikaturu Mohameda, že je příliš expresivní, příliš nemravný a že je nevhodné karikovat náboženské symboly, a tím omlouvá nějak teroristický útok na jeho redakci. Ale když by měl shodně odsoudit hru Naše násilí, vaše násilí, kde jsou křesťanské symboly stejně, nebo ještě nemravněji uráženy, tak tuto hru obhajuje. Každému napadne, že je to opět pokrytecké jednání ve prospěch muslimů. Stejně tak se nic neodpustí Babišovi, věci, které jsou jinak akceptovatelné, pro něj akceptovatelné být nesmí. Politici, kteří prohráli volby, nepřijali s pokorou tento stav. Stále štvou proti těm zvoleným. Toto neuznávání demokratických principů jim nevadí, přesto si říkají demokraté a přitom demokracii popírají nejen v tomto případě.

Kde jsou ty zájmy, které se takto obhajují? Těch je samozřejmě mnoho, mnohdy malicherné, mnohdy jde o nějaké oponenty, mnohdy jsou spory ideologické a mocenské. Zde už se rýsuje nějaká závislost na zahraničí a světových ideologiích. O zákulisních mocenských zájmech nic nevím, i když jsou z mnohých lidí cítit, ale ideologicky je viditelný, zároveň i mocensky prosazovaný, evropský univerzalismus, opírající se o ideologii lidských práv (někdy nazývaný kulturní marxismus). Protože tento aktivizmus je opravdu ofenzivní, podporován penězi a administrativou EU, zasahuje univerzity, proniká do sdělovacích prostředků a mnoha organizací, oslovuje kulturní scénu, a vyvolává odpor konzervativně smýšlejících lidí - vlastenecky a křesťansky, vyvolává reakci jakéhosi konglomerátu „obhájců domova“.

Evropskou unií je podporována ideologie antropologického univerzalismu nazývaná „evropské hodnoty“ jejichž středobodem jsou „lidská práva“. Myšlenkou evropského a potažmo světového univerzalismu není jen odstranění samostatných států, to by nestačilo, tím by se nic nedosáhlo, protože národní identita by vždy dělala potíže a vedla ke snahám o samostatnější statut. Proto je nutné vytvoření univerzálního člověka jednotlivce, který se už zcela odklonil od podstatných společenstev: od národa, obce, státu, ale také od rodiny, zůstal „sám sebou“. To má základ v kulturním marxismu. J. Habermas píše: „Osoba, aby mohla být sama sebou, musí v procesu utváření, když se formuje identita, mít vztažný bod mimo tradiční svazky... Musí rozbít moc minulosti nad budoucností...“ Habermas vytváří jakousi „čistou osobu“, která prý odpovídá „přirozenému světu“, naprosto osvobozenou od jakýchkoliv vnějších vlivů: „osoby jsou sami sebou a nepromlouvá žádný hlas než vlastní“. Už dnes vidíme tyto „osoby, ke kterým nepromlouvá žádný hlas než vlastní“. Jsou to „vizionáři univerzalismu“, osoby povýšené, neschopné komunikace, žijící v bublinách stejných individuí meloucí mantry univerzalistických ideologií, schopné jen odsuzovat druhé. Známe je dobře, zvláště z internetových diskusí, druhé pouze odsuzují, nedovedou vysvětlit, co vlastně chtějí, protože to co chtějí je jen iluze. Oni, odchovanci současných sociálních věd na univerzitách, oni umělci, oni „demokrati“ odsuzující výsledek demokratických voleb, oni jsou základem rozdělení národa, protože jsou to aktivisté bourající starý zpuchřelý svět rodin, národů a států, bourající zastaralý svět mající zodpovědnost za budoucnost svých dětí a svého domova.

Společnost podle Habermase je potom: „inkluzivní pospolitost neasimilující, nenásilně intersubjektivní, která hlasy druhých nenivelizuje a nepotlačuje, nemarginalizuje a nevylučuje.“ Takovou společnost potom současní univerzalisté prosazují třeba v inkluzivním školství, v multikulturalismu, v gender-feminismu atd. Nicméně člověk, aby nepotlačoval hlasy druhých, nemarginalizoval atd., potřebuje, aby byl k tomu vychován morálním řádem majícím pravidla chování. Pokud ovšem k němu zaznívá jen vlastní hlas a „v procesu utváření, když se formuje identita, měl vztažný bod mimo tradiční svazky“, je člověk zbavený řádu a nepotlačenými instinkty egoismu a agresivity nikdy nebude hlasy druhých nenivelizovat, nepotlačovat, nemarginalizovat a nevylučovat. To se už projevuje. Celá tato ideologie je naprosto mylná. Evropský establishment však jinou sjednocující myšlenku nemá. Nemá ji proto, že zavrhl křesťanství jako univerzální myšlenku, a relativistická lidská práva, která si předsevzal jako ideu, jsou pokroucena univerzalismem a směřují k univerzálnímu člověku jednotlivci podle Habermasovy definice.

Co je takový univerzální člověk? Je to jakýsi neskutečný tvor bez národa, bez rodiny, bez genderového statusu, bez jasného pohlaví, bez třídního statusu, absolvent inkluzivního školství s nízkými znalostmi bez rozlišení a s nivelizovaným diplomem v kapse. Vše to je prosazováno velmi pečlivě připravenými agendami gender-feminismu, unisexualismu, multikulturalismu, humanrightismu a multikulturalismu. Vše to směřuje k likvidaci kolektivů rodiny, obce a národa, ničí sociální kapitál, je proti kolektivní sounáležitosti a lidské emotivně orientované spolupráci a vytváří univerzálního člověka.

Multikulturalismus je jakýsi, nejspíše přechodný projekt, než se dosáhne splynutí kultur, spíše jejich zánik. Kultury mají žít v nějakém admixture, smíšeny tak, aby se „obohacovaly“ do úplného jejich zániku (nikoliv odděleny v ghettech). Potom už nebudou kulturní rozdíly a spory. Univerzální člověk už nebude mít vztah k národu nebo státu, který také nebude.

Muslimové se musí vnutit všem státům, aby tvořily onu masu nutící ke vzájemným sporům ústícím nakonec v usmíření v nějakém univerzalismu bez kultury a bez náboženství. Do té doby jako menšina vybavená veškerými právy podle evropských hodnot bude vlastně neustále iritovat domácí obyvatelstvo, proti kterému jako nacionalistům a xenofobům bude centrum vykonávat trestné akce (konečně pokus o trestání Maďarska se už také konal)

Tato ideologie univerzalismu zachvacuje mladé lidi a stává se pro mnohé náboženstvím. Prosazuje se všemi mocenskými způsoby (penězi, evropskými předpisy). Přitom je to neuskutečnitelná iluze. Člověk vychovaný bez tradic jen ideologií univerzálních lidských práv, bez vztahu ke společenstvu a tradičnímu řádu, bez pravidel pro vznik rodin, nikdy neexistoval a existovat může jen jednu generaci. Nejspíše zanikne bojem nekompatibilních kultur, vymřením nedostatkem dětí a jejich špatnou výchovou k relativismu, nerozeznávající hodnotné od nehodnotného (neuznávající autority, neuznávající nezištnou práci pro společnost, neuznávající tradice, neuznávající domov a rodinu jako hodnotu atd.). Už dnes vidíme ztrátu morálního řádu, morálku si vysvětluje každý podle svých zájmů. Je to počátek rozvratu začínající ztrátou společné jednotící národní myšlenky.

Oproti tomu je poměrně slabá fronta mnoha směrů obyčejných lidí zatížených bezprostředním výdělkem, ale je početná a jak vidět vítězí v konzervativnějších zemích, v USA, v Polsku a Maďarsku, když se objeví výrazné osobnosti, které dovedou věci dobře vysvětlit, logicky zdůvodnit a vzbudit zájem ani ne tak ideologicky, ale poukazem na ohrožení tradičních hodnot. U nás zatím nemá nějaké přímé vedení, ale lidé spíše volí kandidáty nějak obhajující zájmy domova, konzervativně a neideologicky zaměřené. Obvykle se antropologický univerzalismus jeví jako nebezpečí pro budoucí generace a tak se konzervativně nakonec chovají mnohé skupiny lidí levicové i pravicové bez nějakého jiného společného zájmu a shodují se na obraně proti této zhoubě, reprezentované aktuálně nelegální migrací. Bohužel opozice nepochopila celou šíři této zhouby.

Hlavní příkop je vykopán mezi obhájci domova a tradičních hodnot, které nemusí být zrovna nějak ideologicky definované, a mezi ideologickými univerzalistickými aktivisty, pro které domov a tradice nic neznamenají, dokonce už by rádi prodali i náš stát, aby se mohli rozplynout ve světě bez zodpovědnosti k čemukoliv. Tento boj má mezinárodní dosah, protože obhájci zájmů domova nutně narazí na zájmy, které si nepřejí vlastenecké myšlení, považují ho za nebezpečné svým plánům. Proto už hledají jak obranu domova zahrnout do xenofobie, nacionalismu a nenávisti k odlišným lidem, jak na to najít bič, aby se toto myšlení stalo nepřípustným a mohlo se zakázat. To vše už v některých zemích na západ od nás je a těžko bychom je měli mít za vzor. Nenávist chtějí vyprovokovat proti vnějšímu nepříteli, kterým ovšem není islám, ale kupodivu Rusko, především proto, aby se odvedla pozornost od skutečných problémů a skutečného nebezpečí.

Prezident Zeman promluvil ve svém novoročním poselství dosti obecně a základů krize se nedotkl. A já bych byl asi naivní, abych si přál do Nového roku ukončení nenávisti. Příliš mnoho lidí má na ní zájem, příliš mnoho peněz je do ní vloženo. Spíše bych vítal uvědomění lidí, odkud tato nenávist pochází, že není od našich obyčejných lidí a jimi zvolených stejně obyčejných politiků, nedokonalých a selhávajících, že je účelová, nám neslouží, přichází zvenčí a my jen bojujeme jako vazalové jiných za cizí zájmy. My zde potřebujeme žít svůj život bez příkopů a myslím si, že plány antropologického univerzalismu vzniklého z kulturního marxismu musíme odmítnout v zájmu našeho přežití, zároveň s nucenou migrací. Odmítněme se stát univerzálním člověkem bez pohlaví, bez genderového statusu, bez rodiny, bez vlasti, bez odlišení, poslušní jen cizímu kapitálu a snášející pomluvy kultury předků. Vztažný bod utváření identity potom nemůže být mimo tradiční svazky, naopak v jejich nitru, kde nalezneme i vlastenectví, které nás může jediné vést ke spolupráci a vytváření sociálního kapitálu. To se musíme naučit tak, abychom se nechovali jako xenofobové, rasisté a nacisté, aby ti cizinci, které tu potřebujeme, tu byli rádi, pracovali, případně utráceli peníze, a také naši mladí lidé, aby se cítili lépe doma než v cizině. Hřejivý integrující pocit domova by měl převládat. Rozmíšky by neměly být antagonistické a speciální vůle jednotlivců by měla být v souladu s obecnou vůli společnosti. Do Nového roku přeji kromě běžných osobních přání uvědomění toho, co nás rozděluje, abychom mohli pracovat na zahlazení příkopů.

50 komentářů :

 1. Velice filosoficky hodnotný text, díky ....

  OdpovědětSmazat
 2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A Radosta nás potěšil Euroamerickým Rokem lásky, ... my ho ale nepotěšíme, my na ten jeho Rok lásky z vysoka se*em ...

   Smazat
  2. Vnitrákům ČSSD,už došel matroš a posilaji tu své posledni výškrabky neomarxismu typu Radosta.
   Člověče obraťe konečně kabát než se vám stane malý a vaše sračky vám začnou téct do holinek!

   Smazat
  3. Stačila první věta a pohled na podpis to jenom potvrdil. To je zřejmě výsledek špatného stravování páně Radosty, zřejmě zkažený bramborový salát a důsledkem je úporné zvracení. Snad se nám brzy uzdraví, v tom stavu se nedá napsat nic smysluplného. Tak pevné zdraví a brzké uzdravení.
   ST

   Smazat
  4. Ani mě se tento produkt zbabělé hybridní války putinských užgryndaných untermenschů proti Vůli Nadčlověka za mák nelíbí! Účinné nenávisti přeci nemůže být schopen nějaký mužik ze stepi klanící se oplechovaným blechám vystaveným v Kremlu či dřevěným matrjoškám! Neb to je příklad morálky otroků, tedy té tzv. "slovanské duše" (v angličtině: slavic soul - otrocká duše) která jim pomohla vydržet, aniž by riskovali své životy při vzpouře. Tato idea byla povzbuzována, ochraňována a zneužívaná mongolsko-byzantsko-židovsko-komunistickými vládci euroasijské říše. Ale příroda nedopouští přežívání slabých a nemocných a my se k ní musíme vrátit, neboť jinak jako druh zahynem! I proto musí být pravidelně vedeny války, protože pud boje je hluboce zakódován v genech každého Nadčlověka. Boj tříbí! Ten vynáší na povrch vynikající jedince mého typu a vyhání z času přebytečný kompars užgryndaných čechomužiků, neb lidstvo existuje pouze s cílem vytvářet materiál pro šlechtění vynikajících jedinců, kteří píší dějiny! Ostatní z nich jsou pak beze stopy odejiti v podobně kolaterálních ztrát ... neb jak praví klasik: „Slabí a nezdaření mají zahynout: první věta naší lásky k člověku. A má se jim k tomu ještě pomáhat.“ (Friedrich Nietzche).

   Smazat
  5. Radosta zjevně článek vůbec nepochopil, což mě u něj nepřekvapuje, jelikož od havlokavárenského trolla nemůžete očekávat inteligenci postačující k pochopení složitějšího textu, než jsou propagandistická hesla. Článek velmi dobře vystihuje základní ideologický problém dnešní Evropy. Každé slovo je pravdivé.

   Smazat
  6. Anonym 20.16:
   "Boj tříbí! Ten vynáší na povrch vynikající jedince mého typu a vyhání z času přebytečný kompars užgryndaných čechomužiků,..."
   Dle věty "vynikající jedince méto typu" svědčí o "inteligenci pisatele, namyšlenosti a nadutosti". Takové příspěvky anonýmů jsou důležité. Při studiu jsme museli absolvovat předmět - psychologie. Tam jsme se dozvěděli, že debilita má 5 stupňů, ale pisatel by se tam nevešel, musel by být hodnocen větším postižením. To by byla práce pro MUDr Chocholouška.

   Smazat
  7. 5:27 Spousta keců vo hovnu a přitom by úplně stačilo srovnat nás dva! Tebe s tou lopatou na 1 minutě a 12. sekundě - https://www.youtube.com/watch?v=I1ImlHGLPj0
   a

   se mnou, blondýnem držícím tu obrovskou sukovici zde! - https://www.youtube.com/watch?v=LB9lObWclFQ

   Smazat
  8. 20:32 Radosta tak či onak, nad místním ansámblem užgryndaných čechomužiků, pravidelných to konzumentů výblitků lžidavida a lžidvořáka se tyčí jak Mount Everest nad hromadou jačího trusu při jeho úpatí! :)

   Smazat
  9. Beru, že konec roku si chce užít i admin NR, a to je ta pravá chvíle pro ubožáka 20:16 zanechávajícího hnědou stopu v každé diskusi, do které tapetuje své bludy. Exhibuje zalezlý u klávesnice, v reálu zřejmě naprostá nula, a vyhlíží svého vůdce, kterému by mohl sloužit po vzoru nacistických zrůd. Nad těmito nelze mávnout rukou, ještě žijí pamětníci zločinů, které tito "nadlidé" napáchali.

   Smazat
  10. 18:58 Na tebe, rudá židofilcko, kteráž splňuješ Stoddardovu definici podčlověka platí staré známé "podle sebe sodím Tebe"!
   My Nadlidé nepotřebujem nikoho "vyhlížet", páč jak napsal pan Hitler:

   „Doufám, že se nikdo nedomnívá, že z volebních lístků voličů, kteří jsou všechno jiné, než plní ducha, vyrostou hned po stovkách nějací státníci. Vůbec je třeba ostře vystoupit proti nesmyslu, že ve všeobecných volbách se zrodí géniové.
   Za prvé, v jednom národě se najde jen jednou za velmi dlouhé období jeden jediný skutečný státník, a nikoliv hned sto a více současně, za druhé, odpor mas je proti každé-mu géniovi přímo instinktivní.
   Spíš projde velbloud uchem jehly, než-li se prostřednictvím voleb „objeví“ skutečně velký muž.
   To, co skutečně přesahuje normální míru širokého průměru, se ve světových dějinách obvykle ohlásí samo.“

   Smazat
  11. 15:15 Ten tvůj "pan Hitler" byl výplodem poměrů své doby a zanechal za sebou pouze zkázu, zmar a utrpení milionů lidí. Obdivovat dnes Hitlera může jen naprostý blb. Máš v hlavě nasráno a bude ti to zdůrazněno vždy, když budeš tapetovat své bludy. Tak praví syn válečného veterána v boji proti hitlerovcům, ty hnědá sračko !

   Smazat
  12. 17:02 Marxistický rudožvásty! Kdopak asi ty "poměry" nastavil než podlidi tvýho typu? Tací si nic než to aby byli semleti žlutými a negerskými opicemi nezaslouží a stane se tak! Na počátku 20. století ovládali lidé evropské krve celý svět: tvořili třetinu jeho obyvatel, přímo vládli polovině jeho rozlohy a kontrolovali Afriku, Indii, jihovýchodní Asii i části čínského pobřeží; jejich technika, průmysl, filozofie, věda a umění neměly sobě rovné; svět patřil jim a pouze jim. O století později je však všechno jinak: lidé evropského původu nejsou ani 9% světové populace a jejich země zaplavují neběloši; svůj průmysl i technologie ochotně přepustili svým potenciálním nepřátelům; jejich státy, sociální systém i média ovládají parazitičtí cizáci a nemilosrdnou řečí demografie hledí do očí nepříliš vzdálenému biologickému zániku a vyhynutí. Dík zkurveným komoušským rasozrádcům, jejichž sebeobviňující dogmata svědčí o ničem více než o upadající a své již tak dost omezené území nebránící rase a nikoliv o rase dobyvatelů, průkopníků a objevitelů kterou jsme donedávna bývali!

   Smazat
  13. Takže rudej xindle ze 17:02, hnědý budou tak maximálně tvý zdegenerovaný poloopičí potomci, pokud vůbec nějací kdy budou křepčit po Evropě!:)))

   Smazat
  14. 17:22 Ty se hlásíš k nějaké rase, ubožáku ? Nesaháš ani po kotníky těm, kterými rasisticky pohrdáš. Jsi odpad, nula, a zneužíváš toho, že tvé bláboly zde nejsou mazány. Táhni i se svým Hitlerem mezi sobě rovné, tady jen smrdíš. A jestli "boj tříbí", tak máš možnosti - banderovci, Azov či jiné žoldácké zrůdy ještě žijí. Ale ty jsi jen přes ty kecy, na víc nemáš !

   Smazat
  15. 17:46 Pohrdáme pouze těmi slovanskými podlidmi, kteří sou mužickou leností a otupělostí přispěli k vlastní zasloužené zkáze! Původním Rusem je nordicko-slovanský árijec, který je disciplinovaný, svobodomilovný a spíše faustovský než fatalistický - stejně jako Švédové, Dánové či Němci. Fatalistická "slovanská duše" je reakcí ruského lidu na otroctví, které jim pomohla vydržet, aniž by riskovali své životy při vzpouře. Tato idea byla povzbuzována, ochraňována a zneužívaná mongolsko-byzantsko-židovsko-komunistickými vládci euroasijské říše. "Slovanská duše" je ve skutečnosti "otrocká duše." (V angličtině: slavic soul - slavish soul.) Je to sen árijského muže uvrženého do otroctví, ochromující práce a života v ponižujících podmínkách, jehož předkové byli vyhlazeni etnicky cizími elitami, a který nemá vůli čelit realitě a postavit se svým pánům - https://www.youtube.com/watch?v=SvenB1N3WJY

   Smazat
 3. PANE PODRACKÝ,PÍŠETE ŽE POLITICI TVRDI,ŽE JSOU DEMOKRATÉ,

  zapomněl jste dodat, že oni tvrdi specialitu,že jsou to prý LIBERÁLNI demokraté a to je k demokracii nebetyčný rozdíl.
  Demokracie je už sama o sobě demokracii a nepotřebuje přivěšky,ty totiž vždy budou vždy znamenat diktaturu!
  V našem připadě tito politici,kteři se dostali k moci manipulovánim tisku a tv ,tak,aby ohlupovanim voličů ukradli jejich hlasy ve svůj prospěch, toho opravdu dosáhli a nyni rostouci tyranie této jakési politické třidy liberálni demokracie je samotné začiná ohrožovat!
  Vzpomináte si,že jsme žili v lidové demokracii,což nebyla taky žádná demokracie no a nyni tu nastoupili dalši diktátoři,kteři si chtěji ve svůj prospěch osedlat diktaturu falešného humanismu a islamismu,která má udržovat jejich moc doposud nevidaným terorem!
  Je pravděpodobné,že takové fanatiky bude muset i když to jaksi doposud nepochopila, udržet v mezich cirkev věřicich.
  Co tak zeptat se zda by třeba opravdoví křesťané neměli zájem založit KŘESŤANSKO SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ HNUTI,které by v celém rozsahu ty podivné neoliberálni satanisty ČSSD,KDU,PIRÁTY A DALŠI SEKTY neoliberalismu nahradilo.
  Společnost voličů OSV jejimž jste členem dokonce už má i Národni program,který už ti podivni demokraté svou zoufalou cenzurou udělali podpultový.

  KDO PROTI TOMU NĚCO MÁ AŤ TO TU NAPÍŠE AŤ ZDŮVODNI PROČ!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jakákoliv demokracie je levicová a levice byla vždy nepřítelem velkých mužů, kteří místo toho, aby jim druzí s radostí sloužili a nacházeli nejvyšší uspokojení v tom, že mají tu čest podílet se na jejich dějinném poslání, musejí strpět, že se jim tito pletou do cesty. Však si vemte, kolik toho může veliký muž vykonat, má-li moc udílet rozkazy, namísto toho, aby s každou rudou onucí musel jednat jako se sobě rovným a vyčerpávajícím způsobem přesvědčoval nějaký kooptovaný komunistický podlidi, aby se uráčili se podřídit vůli génia! Zatímco v nerovné společnosti může průměrný muž velkému muži dobře sloužit nejen k vzájemnému prospěchu, v bolševickém rovnostářství jsou průměrní muži pro ty velké břemenem. Rovnostářství je triumfem nízkých mužů s nízkými ambicemi. Neboť, i levičák se ochotně staví do pozoru, jakmile se začne točit ve hře zajímavá finanční odměna, případně když mu nějaký darebák slibuje dosažení více rovnosti nebo svobody po níž jeho duše tolik pase. Levičáctví (ve všech jeho podobách) se projevuje jako duševní společenská choroba, která vede k jejímu postupnému úpadku, kdy všemu nemocnému, slabému, patologickému a dokonce kriminálnímu je věnována dojemná starost a péče, která daleko přesahuje péči o zdravé, a to proto, aby se opět zařadilo do stáda obecné uniformity. Skutečná pravice, která jediná může zajistit zdravou společnost, musí v první řadě odmítnout rovnoprávnost! Neb jak klasik napsal: "Nadčlověk je smyslem Země ... a právo nutně znovu povstane z násilí a moci. Protože jen malý počet lidí je natolik vynikajících, aby mohl vládnout, zatímco sloužit musí vždy nesčetné zástupy."

   Smazat
  2. 16:55 zase tapetuje bludy o nadlidech, velikánech s dějinným posláním a zástupech s radostí sloužících, o právu vzešlého z násilí a moci. Krucinál, proč tenhle fašoun dostává prostor na NR, tohle už přece není o svobodě slova.

   Smazat
  3. Ad 16:55 Tak to jsme si zase něco početli od "lepšolida". Mohl snad ještě uvést literaturu, ze které čerpal : A.Hitler: Mein Kampf. Tedy plagiátor, žádný originál.

   Smazat
  4. 18:51 To se mýlíš. Pan Hitler plagioval onu ideu "podčlověka" (kterou ostatně ve svém díle použil toliko dvakrát-sic!) od amerického novináře a filosofa Lothropa Stoddarda, který napsal že podčlověk je podřadný člověk, jehož existence je pod kritérii způsobilosti a adaptability zavedenými nerovnostářským společenským řádem, ve kterém žije. Stoddardova kniha ve kterém pojem poprvé formuloval - "Revolta proti civilizaci" (1922) se zabývá tehdy nedávným převzetím moci v Rusku bolševiky a jejím cílem bylo prokázat, že ta země byla spravována nejvíce degenerovanými lidmi co kdy chodili po Zemi ...

   Smazat
  5. K teoriím o nadlidech se obvykle modlí slaboši v papučkách, kteří doma vynášejí odpadky do popelnic, pravidelně luxují, chybí-li myčka myjí nádobí. Je to realizace jakéhosi alterega, které nutí impotenta ke koupi pornočasopisu. Zdravé soma a psycho, nemá potřebu jakési snové pseudorealizace, žije ve zdravé rodině, má svou hrdost a ctí svého partnera. Vzájemné porozumění založené na lásce upevňuje integritu osobnosti u obou partnerů a zvyšuje jejich imunitu proti kolizím s realitou světa, často skrytými za různými ... -izmi. Jsem normální chlap a rád doma pomáhám a papuče nosit nemusím.

   Smazat
  6. Anoným 20.23
   "Revolta proti civilizaci" (1922) se zabývá tehdy nedávným převzetím moci v Rusku bolševiky a jejím cílem bylo prokázat, že ta země byla spravována nejvíce degenerovanými lidmi co kdy chodili po Zemi ...".
   Pane Anonýme. Myslím, že tady kydáte hnůj již dlouho a tak pro začátek přísloví:
   Pomluvy vymýšlí závistivec, blbci je roznášejí a idioti jim věří". Nyní dál. Sežeňte si knihu Velké zrady světa od Václava Junka a na stranách 136 až 144 se dočtete, že Uljanov - Lenin žil v luxusním exilu v Bernu, kde ho Němci získali pro spolupráci, převezli ho pak v zatemněném vagonu do baltského Sassnitzu, pak do Švédska a Norska a odsud do Petrohradu. Jeho úkol zněl - zničit cara a jeho rodinu. Proto již před koncem 1. SV byla uskutečněna VŘSR a to proto, že Němci a Angličané měli strach z Ruska, že Rusko bude ve válce pokračovat na jejich územích. Rusové VŘSR přijali, zbavili se cara a vznikla nová politická síla. Nyní jen náznak: neproběhlo to samé i u nás v roce 1989?

   Smazat
  7. 5:48 Zederblum vypadá na podčlověka už od pohledu - http://risovach.ru/upload/2012/09/comics_Lenin_orig_1347032282.jpg

   Nicméně ti dám k tvýmu překvapení za pravdu, on byl šlechtic a krom podřadné mongolské a chaarské krve měl i ušlechtilou krev německou! Ovšem tím spíš byl geniálním zločincem, když svou moc opřel o masu Stoddardem přesně popsaných podlidí! Vyrábět kožené rukavice, který se nedaj použít - to nikdo jinej nemůže:)) - https://www.bejvavalo.cz/clanky.php?detail=416

   Smazat
 4. A na zaver kdo za tim bordelem stoji. Kalergi plan je realizovan Sionisty jako Soros=Schwartz a jinyma. Ti parazite kteri jsou za skoro kazdou valkou poslednich aspon 200 let a hladomory v Rusku a Ukrajine diky Bolsevikum kde bylo pres 75% zidu se diky velkemu kapitalu ktere ziskali z prace a krve obycejnych lidi snazi udelat presne to co je v clanku. Otroky a ovce kteri jsou pomoci dluhu a lichvy udrzovane tak aby Sion-parazit vladnul a kontroloval. Zadny Hitler nebo Trump to neotoci ale jenom Zidi mezi sebou to muzou zmenit.Je zatim hodne lidi a politiku kteri za sekely plni rozkazy psychopatni elitky.

  OdpovědětSmazat
 5. Neomarxismus, kulturní marxismus. Takové bláboly a zdá se , že tomu ten člověk věří.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tím, že těmto pojmům nerozumíte neznamená, že se jedná o bláboly. Asi rád čtete analýzy rádoby seriózních sociologů kavárny.

   Smazat
  2. Neomarxismus s Karlem Marxem nemá nic společného. Možná s Marx a Spencerem, ale i o tom bych pochyboval.

   MM

   Smazat
 6. Díky za kvalitní článek

  OdpovědětSmazat
 7. Už konečně někdo vysvětli, co se míní neomarxismem? To je antimarxismus? Nevidím nic společného mezi tím, co je nálepkováno jako neomarxismus a marxismem. Neonacismus, to víme dobře, co znamená, to jsou jen kopie např. v bruselské byrokracii a politice.

  OdpovědětSmazat
 8. Pane 18:57, vždyť to máte velmi dobře vysvětleno v tom článku, který je celý o neomarxismu. Je vidět, že čtete jen nadpisy. Je jedno, jestli antropologický univerzalismus nazvete neomarxismem, kulturním marxismem či frankfurtskou školou. Důležitý je obsah této zrůdné ideologie. Různí rádoby odborníci z četných kavárenských webů se snaží celou problematiku zúžit pouze na dle nich nevhodný název "neomarxismus", přičemž podstatě se vyhýbají. Musíme doufat, že se Bruselu nepodaří tuto zvrácenou ideologii v Evropě implementovat ani s pomocí užitečných idiotů z řad pomatených umělců a absolventů humanitních fakult.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Re (22:08):
   Domnívám se, že spojování všech těch nových ideologických přístupů cílených k podřízení světa jednomu promile vládců světa a Vesmíru, co se raději zdržují za oponou polit. divadla, s autentickým marxismem je buď hloupost nebo špatný záměr.
   Marxismus je ideologickým základem emancipace lidí práce, zatímco to, co autor zve "kulturním marxismem" (a podobně), je pravým opakem. Ideologií určenou k ovládání širokých mas úzkou vrstvou sebe-vyvolených.
   Kterým pak s vidinou svého "dolce vita" ochotně posluhuje množství politiků (z kartelu zavedených polit. partají), mediálních a uměleckých prostitutů.
   Takovým spojováním je skutečný marxismus šikovně kanalizován či v očích lidí diskreditován.

   Smazat
  2. 22:42 - velmi dobře napsáno. Souhlas!

   Smazat
  3. Ad 22:08 To bude tím, že pojem neomarxismus je snad úmyslné zavádění mysli občanů k pojmu marxismus, se kterým ovšem nemá neomarxismus nic společného. Tedy daleko vhodnější pro charakteristiku současné ideologie EU a NATO je neonacismus - v pojetí nadlidí
   zemí severoatlantického válečného paktu. Ano, jde jen o oprašování ideologie Velkoněmecké říše a napodobování jejich vůdců. Tedy pojem neomarxismus má jen zastírat, že jde o neonacismus a i já souhlasím s tím, aby byla vláda této ideologie smetena.

   Smazat
 9. To je jen přání autora nelze se smířit s vlastizrádci a popírači lidských hodnot národ, vlast, rodina. Naštěstí je jich menšina a je je třeba dostat ze všech veřejných funkcí.

  OdpovědětSmazat
 10. Z Ruska přišla zpráva o tom, že dlouholetý kritik Putinova režimu Alexij Novičok dnes odpoledne tragicky zahynul pod silničním válcem. Podle očitých svědků Novičok zakopl a spadl přímo pod kola rozjetého silničního válce. Řidič čtyřtunového kolosu, který se na sinici řítil rychlostí 4 km/h, už bohužel nestačil zareagovat.
  „Celé jsem to viděl. Novičok šel po staveništi, očividně byl opilý a zfetovaný, ostatně jako všichni kritici pana Putina. Najednou zakopl a spadl přímo do čerstvě zasfaltované silnice, kde několik metrů od něj zrovna válcoval silniční válec. Řidič už nestačil válec zabrzdit a Novičoka naprosto rozválcoval, bylo to strašné,“ tvrdí jeden z očitých svědků.
  A zatímco západní média tradičně spekulují o tom, že byl Novičok odstraněn na rozkaz Vladimira Putina, ruská tajná služba vydala prohlášení, že tomu rozhodně tak není.
  „Všechny vás ujišťujeme, že s nehodou Alexije Novičoka nemáme nic společného. Ani s těmi 17 bodnými ranami, které obdržel těsně před nehodou. Jde o tragickou událost, nad kterou bychom chtěli vyjádřit lítost,“ stojí v tiskové zprávě ruské tajné služby.
  Policie ještě během dnešního dne ukončila vyšetřování s tím, že „není co řešit“ a ujistila veřejnost, že šlo skutečně pouze o nehodu bez cizího zavinění.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Acho jo, voe, voe, že tě to baví?! Chytré to není, vtipné to není, proč to píšeš?

   Smazat
  2. 00.03 Vlhký sen stoupence NWO?

   Smazat
 11. ROK NENÁVISTI. Kdyby jenom rok. A kolem toho plno jakéhos balastu.
  Jedná se o normální třídní nenávist, která ke kapitalismu bytostně patří.
  Nějaké církevní záležitosti v tom nehrají podstatnou roli.
  Pro panbíčkáře možná, protože mnozí, byť chudí, patřící
  realně k oněm dolním milionům, se stanou sluhy a poskoky
  lepšolidí, jak je tento pojen dnes pop.
  Také to hloupé matení pojmu, jako výraz neomarxismus,
  je nástroj ohlupovačů, ve službách velkoburžujů.
  Ale velkoburžuj není přímým protivníkem těch dole. Má na tu
  NENÁVIST své sluhy, poskoky, patolízaly, profesionální
  lháře a překručovače historie. Také a samozřejmě tak zvané
  politiky, kteří pak tu NENÁVIST, zlobu a faleš realizují
  a rozsévají mezi lidi. Ti, kteří tu jejich NENÁVIST umí
  rozšifrovat, většinou lidé starší, či inteligentnější,
  rapidně ubývají. Mladí a nejmladší jsou už téměř ztraceni,
  připraveni k jakémukoliv použití, v zájmu velkoburžujů.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Admirál Duka je sluha nenávisti.
   Církev je zdrojem*

   Smazat
 12. Pan Podracký, tentokrát, promyšleně, přesně, nad věcí. Dík. JiH

  OdpovědětSmazat
 13. Rok nenávisti má číslo 100.
  Rok nenávisti ve stoleté republikové společnosti.
  Za sto let budování bychom na tom byli stoprocentně.
  Musí se však odečíst roky tyranie našich nepřátel.
  Kolik zbylo ze sta let ?
  Nemáme vlastní hranice republiky,
  nemáme poctivé politiky,
  nemáme pravdivé informace,
  nemáme státní svrchovanou ústavu,
  nemáme státní zlaté rezervy,
  nemáme budoucnost bez boje !!!
  Za to máme Vatikánského zemana a jeho tak milovanou katolickou církev,
  která krájí naší krásnou vlast a přivlastňuje si ji.
  Také máme poslední den v tomto roce sto.
  Jak hanebná a ponižující doba pro suverenitu státu a společenské mentality.
  Z ostudy kabát přízemní oslavou stoleté státnosti.
  Buď s Bohem ostudo národa a těš se po vzoru dějinném,
  rodí se sto a první rok naší vlasti*

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Do nového roku 2019, přeji pohodu, jde-li to, tak méně nenávisti, méně závisti, ubrat emoce a v klidu si přečíst dopis od Karla Čapka - Proč nejsem komunistou. Garantují vám, že to nikoho neurazí.

   Smazat
 14. .."Politici, kteří prohráli volby, nepřijali s pokorou tento stav. Stále štvou proti těm zvoleným."
  Co je na tom špatně? Když vyhrál volby Topolánek a chtěl tu americký radar, také jsem protestoval!
  Když vítězný politik vymyslí, že všem usekne palec, tak se musíme všichni ukázněně postavit do fronty???
  Pokud by lidé v Německu protestovali proti Hitlerovi, také by to bylo špatně?
  Prostě ABSOLUTNÍ BLÁBOL!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Od toho jsou volby, aby zvolení měli právní legitimitu.
   Opodstatněná kritika, není zpochybňování zákona.
   Kdyby jste protestoval že Hitler byl zvolený kancléřem, zabili by vás v té době*

   Smazat
 15. !!! POZOR - CENZURA !!!

  !*!*!*!*! ВНИМАНИЕ - ЦЕНЗУРА !*!*!*!*!

  Soudruzi a soukmenovci, POZOR: Na sajtách naší milované Nové Republiky opět řádí kavárníci, placení agenti CIA a Mossadu!
  Opět se ztrácejí příspěvky, dobré internacionálně-vlastenecké, 100% levicové příspěvky nás komunistů a putinistů!!

  TO JE CENZURA, ODPORNÝ NÁSTROJ EUROAMERIKY A BURŽOASIE !!!!!

  Proto žádám soudruhy a soukmenovce z redakce NR, aby NEPRODLENĚ posílili svou revoluční bdělost a ostražitost!!!
  Vzkřikněme kolektivně do tváří těch pravičáckých zakuklenců z pražské 5. kolony své revoluční NO PASARÁN!
  A to IHNED!!
  Jinak nepřátelští agenti zesílí, časem převezmou vládu nad naší milovanou Novou Republikou, a udělají z tohoto dosud 200% SPOLEHLIVÉHO orgánu KSČM a Velvyslanectví Ruské federace pravý opak: hlásnou troubu kapitalismu a demokracie!!!

  Snad vám nemusím vysvětlovat, soudruzi a soukmenovci, jaký JEDINÝ trest je za takové trestuhodné selhání v boji proti kapitalismu, demokracii a Euroamerice.
  Myslete proto hlavou, ano?
  A NIKDY nepouštějte ze zřetele naše heslo: Se soudruhem a soukmenovcem Davidem v čele VPŘED, za svobodu slova pro každého roduvěrného Čecha a Rusa, čili každého komunistu a putinistu!

  Děkuji Vám předem, drazí soudruzi a soukmenovci, a nyní vložím zpět svůj příspěvek z 30. prosince 15:19.


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 16. Nenávist – jedna z našich nejmilovanějších západoasijských hodnot!

  Co nejvíc nenávidíme, my roduvěrní Češi a Rusové, my hrdí Západoasiati?
  No přece Pravdolásku, ve všech jejích podobách a odstínech!
  A co nejvíc milujeme, mimo našich národních Vůdců?
  No přece naši zdravou nenávist, nenávist třídní a národní!

  Je to právě ta směšná Pravdoláska, co Euroameričany nutí zachraňovat běžence z moře a zakládat neziskovky.

  Je to právě naše zdravá nenávist vůči jinakosti, co nás Západoasiatům velí:
  • běžence likvidovat
  • menšiny odsouvat z naší země resp. rovnou pod naši zeminu
  • majetek lepšolidí znárodňovat
  • lepšolidi odsouvat do uranových dolů


  Je to právě Pravdoláska, založená na – DĚSIVĚ SMĚŠNÉ – víře v tzv. Boha, jež Euroameričany nutí rozšiřovat kapitalismus a demokracii do celého světa.

  Je to právě naše zdravá nenávist a víra v Nesmrtelného Lenina a Velikého Putina, BJJP, co nám Čechům a Rusům dává JEDINEČNOU sílu vzdorovat všem pokusům Euroameričanů
  • udělat z nás Evropany
  • zavést na území našich západoasijských vlastí kapitalismus a demokracii

  Proto milujeme naši nenávist, pěstujeme naši nenávist, bráníme ji až do smrti!

  Jinými slovy: Rok nenávisti je rokem NAŠÍM, bytostně slovanským.
  Další roky budou jistě JEŠTĚ NENÁVISTNĚJŠÍ, až do konečného vítězství naší nenávisti a naší Leninské pravdy:

  Proto:
  Díky našim národním Vůdcům Milošovi a Babišovi za rozsévání a posilování nenávisti!
  Díky Velikému Putinu, Budiž Jeho Jméno Pochváleno, že NESMÍRNĚ ÚSPĚŠNÉ šíření nenávisti do celého světa!
  Díky rovněž Velikému Vůdci Čínské lidové republiky a (o něco menšímu) Vůdci Korejské lidově-demokratické republiky, za úspěšné šíření původně jen naší nenávisti.

  Prostě: Pravdoláskaři půjdou pro Lásku a Pravdu až na světa kraj, ale stejně nám neutečou, stejně je doženeme a šlápneme jim na krk!

  Bratrská internacionální pomoc z 21. srpna 1968 zachránila naši vlast před euroamerickou okupací, před hrůzami EU, NATO, kapitalismu a demokracie!


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 17. Grafomane, grafomane do roka a do dne na božím sůdě.

  OdpovědětSmazat
 18. Pane Vlastimile Podracký díky za skvělý text
  Jarda

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.