Reklama

úterý 11. prosince 2018

Pod kouřovou clonou diskuse o "Globálním kompaktu pro bezpečnou, řízenou a legální migraci" má být přijat "Globální kompakt o uprchlících"


Tomáš Doležal
11. 12. 2018
V minulých dnech a týdnech deklarovala vláda premiéra Babiše odhodlání nepřipojit se ke Globálnímu kompaktu pro bezpečnou, řízenou a legální migraci. Tento dokument - Globální kompakt pro bezpečnou, řízenou a legální migraci, který bude finálně schvalován na speciálním migračním summitu OSN v Marrákeši ve dnech 10. – 11. 2018 - je však pouze jedním ze dvou dokumentů, k jejichž přípravě a přijetí vyzvala tzv. Newyorská deklarace OSN (Newyorská deklarace o migrantech a uprchlících), přijatá jednomyslně (tedy s aktivním souhlasem tehdejší české vlády ve složení ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL) na migračním summitu OSN 19. 9. 2016.


https://www.un.org/pga/70/wp-content/uploads/sites/10/2015/08/HLM-on-addressing-large-movements-of-refugees-and-migrants-Draft-Declaration-5-August-2016.pdf

Druhým, stejně nepřijatelným a nebezpečným, dokumentem, k jehož přijetí tato deklarace vyzývá, je tzv. Globální kompakt o uprchlících.

(Pro úplnost ještě dodejme, že politickým prazákladem všech těchto dokumentů a tendencí je tzv. Agenda 2030, kterou všech 193 členských států OSN - tedy včetně ČR - podepsalo v roce 2015 /též v době Sobotkovy vlády ČSSD, ANO, 2011, KDU-ČSL/ – a která mj. výslovně hovoří o „pozitivním přínosu migrantů pro růst a udržitelný rozvoj“ a která vytýčila jako svůj cíl “spolupráci na mezinárodní úrovni zajišťující bezpečnou, řádnou a legální migraci.“)

Konečný text návrhu onoho globálního kompaktu o uprchlících byl vydán 20. července 2018.
https://www.unhcr.org/events/conferences/5b3295167/official-version-final-draft-global-compact-refugees.html

Česká vláda k tomuto dokumentu doposud nikdy v průběhu jeho vyjednávání veřejně nevyjádřila negativní stanovisko, tudíž lze předpokládat, že s jeho přijetím, minimálně implicitně, souhlasí.

Proto minulé úterý, 4. 12. 2018, poslanec Jiří Kobza (SPD) navrhl Poslanecké sněmovně zařazení mimořádného bodu: „Informace vlády České republiky o jejím postoji ke globálnímu paktu OSN o uprchlících.“ Tento návrh byl, především hlasy poslanců ANO 2011, ČSSD, KSČM a Pirátů, zamítnut. Velmi signifikantní bylo i to, že zatímco pirátští poslanci se při tomto hlasování zdrželi, drtivá většina poslanců ANO 2011 hlasovala přímo proti.

http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=68563

Dle Stručného průvodce Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR)
ke Globálnímu paktu o uprchlících „…Newyorská deklarace předpokládá, že Valné shromáždění (OSN) projedná návrh globálního kompaktu vypracovaný Vysokým komisařem společně s výročním usnesením k činnosti Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Toto usnesení se obvykle přijímá každoročně v prosinci.“ Klíčový tedy bude opět postoj české vlády (vyjádřený skrze příslušné hlasování českého velvyslance při OSN).

Pro charakteristiku tohoto paktu je možná nejlepší použít také přímo tento materiál UNHCR,
http://www.osn.cz/wp-content/uploads/UNHCR-Glogal_Compact_on_Refugees-CZE.pdf

v němž stojí mj. i toto:
- Globální kompakt o uprchlících zavádí mechanismy pro účinnější, předvídatelnější
a spravedlivější mezinárodní reakci na situace vyznačující se velkým množstvím uprchlíků.

- Nabízí mezinárodnímu rozšiřování podpory anebo aktivace opatření pro spravedlivější
a předvídatelnější sdílení zátěže a odpovědnosti.

- Kompakt bude umožňovat i rozšířený přístup k přesídlení a dalším řešením v třetích zemích

Hlavním smyslem Globálního kompaktu je v podstatě další rozvíjení takového mezinárodního režimu uprchlíků, který by vytvořil prostor pro „spravedlivější a předvídatelnější sdílení břemene a odpovědnosti“ - přeloženo, jde o relokaci uprchlíků a žadatelů o azyl do třetích zemí, o novou podobu tzv. uprchlických kvót, tentokrát v „globálních“ rozměrech.

Jaké další návrhy, záměry a cíle tento globální kompakt např. dále obsahuje?

Akční program, který podporuje opatření za účelem lepšího sdílení odpovědnosti
a efektivnější spolupráce v reakci na rozsáhlé pohyby uprchlíků a řešení dlouhodobé uprchlické situace.

Zmírnění tlaku na země, které poskytují útočiště velkému počtu uprchlíků

Rozšíření přístupu k řešením v třetích zemích (tj. přesídlení a doplňkové způsoby přijetí)

Poskytnutí míst k přesídlení a doplňkové způsoby přijetí v třetích zemích

Zřízení Podpůrné skupiny pro azylové kapacity, která bude poskytovat pomoc národním orgánům s cílem posílit jednotlivé aspekty jejich azylových systémů, aby byla zajištěna jejich spravedlivost, účinnost, adaptabilita a integrita (tedy opět harmonizace azylové politiky
na nadnárodní úrovni)

Vypracování tříleté strategie rozšiřování přístupu k přesídlení a zlepšení dostupnosti
a předvídatelnosti doplňkových způsobů přijímání v třetích zemích

Globální pakt o uprchlících navíc staví návratovou politiku pouze na bázi dobrovolných repatriací, a to i pro země původu uprchlíků.

A, v neposlední řadě, tento kompakt má ambici usilovat o to, aby „reakce na pohyby uprchlíků po celou dobu zohledňovaly otázky genderu, věku a různorodosti“ – což je jakási globální politická mantra, která v posledním období prostupuje všemi široce diskutovanými kontroverzními mezinárodněpolitickými dokumenty (tyto pakty, Istanbulská úmluva aj.)

Z výše uvedených informací tak vyplývá, že text kompaktu (o uprchlících) je v mnoha ohledech v rozporu s národními zájmy ČR, v rozporu s migrační a azylovou politikou ČR, s verbálně deklarovanou vládní politikou v těchto oblastech, a také v rozporu s několika platnými usneseními Poslanecké sněmovny, zvláště pak těmito:

17. 1. (zejména body III. A V.)
"Poslanecká sněmovna
I. důrazně odmítá návrh Komise na zavedení takzvaného korekčního přidělovacího mechanismu a na něj navázané finanční sankce, jež považuje za rozporný se zásadou subsidiarity;
II. s odkazem na výše uvedené vyzývá vládu ČR, aby při projednávání reformy Dublinského nařízení na úrovni EU usilovala o vypuštění korekčního přidělovacího mechanismu z textu návrhu a v krajním případě blokovala jeho celkové přijetí;
III. zdůrazňuje, že odpovědnost za rozhodování v otázce azylu by nadále měly nést výhradně členské státy, které si v souladu se závazky plynoucími pro ně z mezinárodního a evropského práva samy stanovují podmínky pro poskytnutí mezinárodní ochrany na svém území;
IV. apeluje na vládu ČR, aby při vyjednávání v orgánech EU politicky prosazovala aplikaci jednomyslného rozhodování na úrovni Evropské rady v případě návrhu zásadních změn v oblasti azylové politiky;
V. vyjadřuje podporu navrhovaným pozitivním změnám, které budou do budoucna zabraňovat zneužívání azylových systémů členských států Evropské unie, zejména pokud jde o zabránění druhotným pohybům a o rychlejší a akceschopnější realizaci návratové politiky v případě neúspěšných žadatelů o azyl. "


24. 5. 2018 (přijato PS na návrh VEZ) – body 2, 3 i 4
„Poslanecká sněmovna
2. trvá na tom, že v oblasti legální ekonomické migrace musí být zachován status quo, tedy aby pravomoci včetně rozhodování o výběru zdrojových zemí, počtu migrantů, jejich odborné kvalifikace, možnosti odmítnutí žadatelů atd. zůstaly v kompetenci příslušných orgánů České republiky;
3. trvá na důsledném rozlišování legální ekonomické migrace, nelegální ekonomické migrace a poskytování mezinárodněprávní ochrany ohroženým osobám;
4. podporuje zahrnutí nových závazků afrických států v Marrákešské deklaraci, jež se týkají boje proti nelegální migraci, organizovanému převaděčství a pašování lidí i posilování spolupráce v oblasti návratové politiky, tj. lepší ochrana hranic, posílení policejní a soudní spolupráce, intenzivnější výměna informací, identifikace nelegálních migrantů, rychlejší vydávání náhradních cestovních dokladů atd., a podtrhuje význam brzké realizace těchto opatření;
19. 9. 2018
„Poslanecká sněmovna
připomíná potřebu efektivního řešení nelegální migrace, zejména otázky návratu uprchlíků do země původu, boje proti pašerákům a problémům, které k nelegální migraci vedou."

Ústřední myšlenkou „uprchlického“ kompaktu je tedy – řečeno jeho newspeakem -  tzv. „sdílení odpovědnosti“ za umístění (relokaci) uprchlíků, kteří se nacházejí mimo Evropskou Unii, signatářskými státy tohoto mezinárodního dokumentu.

K tomu lze dodat snad jediné: Současná ústavní a zákonná úprava azylové
a migrační politiky je v ČR zcela dostatečná, vyhovující a funkční.

Postavení tzv. uprchlíků (což jsou výhradně osoby v zemi původu individuálně pronásledované z politických, náboženských, rasových apod. důvodů) navíc dlouhodobě – a též zcela jasně
a dostatečně upravuje tzv. Ženevská konvence - Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951

USA a Maďarsko již dříve odstoupily od obou výše zmíněných Globálních paktů (o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících – přičemž USA tak učinily formou přímého odstoupení od Newyorské deklarace). Pokud nechceme, aby tyto Pakty jakýmkoli způsobem generovaly riziko závaznosti a jejich právní vymahatelnosti v (a vůči) ČR, je nutné učinit na vládní úrovni totéž. Distancovat se pouze o Kompaktu o migraci a mobilitě je naprosto nedostatečné.

Nejvhodnější způsob, jak toho dosáhnout,   je odstoupení od samotné Newyorské deklarace -  jak již ostatně (prostřednictvím poslance Kobzy) navrhovala  SPD na půdě Poslanecké  sněmovny v září letošního roku.

Pokud toto česká vláda neučiní, budou její řeči o boji za národní zájmy a zachování suverenity rozhodování v oblasti migrační a azylové politiky pouze falešnými a prázdnými frázemi.

15 komentářů :

 1. Koukám, že demonstranti se ani nenaučili jazyk země, ve které demonstrují. Možná ani nejsou gramotní,takže nevědí,co nápisy znamenají. Prostě obohacují.

  OdpovědětSmazat
 2. Západní země se vbrzku díky masívní, řízené migraci stanou islámskými kalifáty.Také díky zatím vládnoucím neomarxistům razící heslo:Přestěhujeme Afriku a Asii do Evropy!Bránící se národní státy a jejich politici jsou nazýváni zrádci, vlastenecký lid fašisty a xenofoby.Mimo jiné, kdo chtěl zlikvidovat Čechy a český národ a poslat jej za Ural?Kdo chce v současné době,abychom předali svou národní identitu jinému státu?Globální kompakt a Istanbulská úmluva vypustí do EU a jejich států Krakena, jinak se to kvalifikovat nedá.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Doplněk: první variantou Vertriebungu pro Čechy byla Bosna (ještě za Rakouska).

   Smazat
  2. Ještě budeme za ten Ural rádi prchat.

   Smazat
  3. Každej kdo má rozum! Páč tam patří:) Němci přijímají neevropské uprchlíky možná navíc i pokáním za rasisticky zahubené a vypuzené židy a aby se rasově promísili. Také proto, aby se k nim nehrnula postkomunistická zlodějská východní lůza. My jsme vypuzením a oloupením Němců získali volnou kapacitu 3 milionů osob, kterou jsme zaplnili slovenskými cikány, azbuckými a českými lemply. A vyjeme pokrytecky kvůli stovkám. Švejkové - do zbraně !!! A na stráž !!! Parazitičtí čecháčkové se bojí další parazitické konkurence? Podle sebe soudí jiné. Rodilých Němců se bojí a škodolibě a krátkozrace se těší na islamizaci Německa. Ubožáci. Kdo stojí o vás čecháčkové ??? Češi, nekrást tady !!! Řešení na konci příspěvku. Zavilý Klaus chce z čecháčků nadělat stejné mrzáčky, jako je jeho inkludovaný syn a jeho hájkovští poskoci. Podobně jeho spoluagent buran Zeman.

   Smazat
  4. Tím slíbeným řešením na konci, které jsem ve spěchu zapomněl ve 12:34 dopsat je toto! - https://g.cz/17-plus-6-duvodu-proc-by-cesko-melo-byt-soucasti-nemecka/

   Smazat
 3. Tak jsem zvědav jestli to nepodepíší to by byla likvidace Českého národa.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. U A. Babiše si nejsem jistý . Ale Hamáček s Petříčkem ? Za 30 stříbrných podepíšou cokoliv . A že by se potom až zjistí co vlastně provedli šli oběsit jako ten Jidáš ? To ani náhodou .

   Smazat
  2. Jenom jestli tomu JIDÁŠI nějaký heretický ŽID nepomohl (křesťanství je dualistická hereze Judaismu!)... Slušní Židé si nejspíš oddechli, že vzpoura končící MASABOU, A ZBOURÁNÍM HERODOVA JERUZALÉMSKÉHO CHRÁMU, BYLA (DOČASNĚ) ODVRÁCENA.

   Smazat
  3. Určitě by to podepsala ta vyceněná zubatá Richterová od Pirátů. Kdo tyhle šmejdy volil,by potřeboval přes držku.

   Smazat
 4. Já AB moc nevěřím, natož ČSSD. B mluví kam vítr, tam plášť, podle toho, co mu zrovna nahoní body u potenc. voličů. Budou-li mu to lidi dál baštit a volit je do EP, můžeme se opět nadát nepříjemných překvapení, jako třeba u Teličky a spol. Češi bděte! J.

  OdpovědětSmazat
 5. Ten "globální kompakt" se dost přeceňuje. Toto neobvyklé slovo je jen jiný výraz pro deklaraci. Není to žádná mezinárodní smlouva, která vyžaduje podpis a ratifikaci členských států, není ani univerzální, když USA a řada dalších zemí, včetně ČR jej odmítá. Deklarací přijata OSN více, někdy i jednomyslně, a pak už si na ně nikdo nevzpomněl. Je třeba ale protestovat proti snaze, udělat z migrace jakési lidské právo, nic takového neexistuje, bylo by v rozporu s mezinárodním právem, není to ani obyčejové právo, když s ním všichni nesouhlasí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Na migraci má právo každý, nikoho nemůžete držet někde, kde nechce. Naštěstí už nemáme otrokářství nebo feudalismus. Nikdo ale nemůže být nucen někoho přijmout. Právo migrovat není svázáno s žádnou povinností migranta přijmout, jen s povinností výchozího státu odchod umožnit.
   Právo migrovat není jako třeba volební právo, kdy po dovršení zákonného věku je stát povinen voličům umožnit volit.
   KR

   Smazat
 6. Zná prosím někdo definici, co je to migrant, uprchlík, gastarbeiter, stěhující se národ...? Jsou Češi, kteří pracují v Německu, Anglii, Švédsku uprchlíci, migranti, gastarbeitři nebo předvoj stěhování Čechů do Němec.... Kdo vyrábí uprchlíky? Kdo a proč jim rozvrací domovy, vesnice, města, bourá školy, nemocnice, vraždí členy rodiny. A v čí zájmu tak činí tam či onde, třeba dnes v Jemenu. Kdo a proč vyrábí svým velkým terorem malé teroristy, kteří pak jako pomstu třeba za vyvražděnou vlastní rodinu vraždí na evropských ulicích... Nemohli bychom si odpustit války proti cizím státům a národů, nemohli bychom zastavit export naší moci a okupace cizích zemí? Myslím, že by občané a nejen Češi docela rádi žili v míru a stále nám vnucované válečné mise rozhodně k tomu nemohou vést, tak jako spiknutí Západu s Hitlerem vedlo a nikoliv zabránilo 2. světové válce.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Uprchlík je označení pro člověka prchajícího z územím postiženého přírodní či společenskou katastrofou - zemětřesení, tsunami, výbuch sopky, sucho, hladomor, válka, genocida, diktatura.
   Gastarbeiter se původně používalo pro pracovníky, kteří dlouhodobě dojížděli do SRN za prací, zejména Turci a Jugoslávci, kteří se ve volném čase (dovolená, víkend) vraceli do vlasti k rodině. V průběhu 60. let se však charakter pozměnil, když gastarbeitři se začali v Německu usazovat natrvalo - přistěhovali se za nimi jejich rodiny, našli si v SRN partnerku (ať již Němku či cizinku/rodačku). Za gastarbeitry lze považovat nemálo našich spoluobčanů, kteří dojíždějí za prací do zahraničí, ať denně, na "týždňovky" nebo na delší období, ale odcházeli s tím, že se v největší pravděpodobností vrátí.
   Posun reálných osudů gastarbeitrů trochu rozostřuje hranice gastarbeitr-ekonomický migrant. Zatímco v termínu gastarbeitr jasně zní označení pro hosta, tedy člověka, který se po čase zvedne pryč, patrně aby se vrátil do vlasti, označení ekonomický migrant od počátku ukazuje na člověka, který odchází z vlasti s představou, že se již nemusí vrátit, že začne jinde nový život, že nemíní pendlovat mezi zemí své práce a svého původu a návrat sice není vyloučen, ale není první volbou. Kupř. asi 4/5 posrpnové emigrace z ČSSR odpovídá kritériím ekonomických migrantů, nikoli politickým.
   Rozdíl mezi gastarbeitrem a ekonomickým migrantem se ale dost smývá, jednak masívní přeměnou gastarbeitrů v ekonomické migranty, kteří v zemi svého zaměstnání nakonec zapouštějí kořeny na trvalo, takže se to obtížně rozlišuje, jednak z neznalosti lidí píšících do novin (těžko je lze nazvat novináři), kteří se v terminologii neorientují a používají označení naprosto nesprávně, pro jiné obsahy (klasický/tradiční), nebo dokonce v opačném významu (korektní, což znamená přesný a bylo to dříve synonymum pro seriózní, leč mediální žumpa to zcela obrátila).
   Na Váš druhý balík otázek (velmi správných, trefných) by byla odpověď ještě mnohem obšírnější. Tu by ovšem měli odpovědět politici, vojáci, tajné služby, zbrojaři, finančníci, další kapitalističtí podnikatelé (těžba, zpracování kovů, textil, oděvy, chemie, elektrotechnika, strojírenství, zemědělství), novináři, politologové, ideologičtí činitelé (náboženští, konzervativní, liberální, nacionalističtí, šovinističtí, "demokratičtí" atd.), kteří tak činí buď s pokryteckou cílevědomou chamtivostí nebo z ideové hlouposti.
   Jinak nežijte v iluzi o míře rozšíření mírumilovnosti v národě. Valná část lidí se nechá zblbnout žvásty o zajišťování bezpečnosti, předcházení rizikům, šíření civilizace a demokracie, obrany lidských práv, ekonomické prospěšnosti, partnerských závazcích, přátelské spolupráci atd. Část lidí otázku války vůbec neřeší, politika je nezajímá a dokud jim nelítají kulky okolo hlavy, tak vlastně neví, o čem je řeč, nepociťuje žádnou nutnost se tím zabývat. Takovýto kanónenfutr si mocní a bohatí mohou poměrně snadno a výhodně vychovat, stačí jen patřičné informace, cinknutá školní výchova s pobídkou ke konzumerismu, individualismu, povrchnosti, nezodpovědnosti, fachidiotismu atd.
   KR

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.