Reklama

sobota 26. ledna 2019

Český jazyk v habsburské monarchii: Opravdu v Rakousko-Uhersku nikdo Čechy nenutil učit se německy?

Stanislava Kučerová
25. 1. 2019
Otázka postavení českého jazyka v naší vlasti za vlády Rakouska a Rakousko-Uherska se stala předmětem nového zájmu na základě podnětu pana ředitele BIS (Bezpečnostní informační služby). Pan Koudelka totiž prohlásil, že nikdo Čechy nenutil učit se německy. Je to pravda?


Nikdo také nenutil vládu a vládní úřady, zaměstnance veřejné správy, soudů a škol, aby se učili česky. Čech na veřejnosti musel mluvit německy, jinak se nedorozuměl. A tak to bylo od r. 1627, kdy vítězný pobělohorský panovník Ferdinand II. vydal „Obnovené zřízení zemské“ a v něm byl článek o ustavení německého jazyka jako rovnoprávného s dosavadním oficiálním státním jazykem českým. A protože český národ přišel o všechny pronásledované vedoucí vrstvy, které musely zemi opustit, a byly vystřídány preferovanými vrstvami cizími, zůstal český mateřský jazyk jako prostředek komunikace jen na venkově, nevolníkům, kteří nesměli opustit půdu. Města a městečka se rychle poněmčovala.

Roztrpčený hlas na obranu národa a jazyka českého zvedl tehdy Bohuslav Balbín. V letech 1672-3 napsal latinsky spis „O šťastném někdy, nyní však přežalostném stavu království českého, zvláště pak o vážnosti jazyka českého čili slovanského v Čechách, též o záhubných úmyslech na jeho vyhlazení a jiných věcech k tomu příslušejících rozprava krátká, ale pravdivá.“ Historik B. Balbín byl sice členem jezuitského řádu, ale pro své smýšlení upadl u svých představených v nemilost. Dílo, v kterém zdokumentoval pobělohorský úpadek naší vlasti pro odmítavou cenzuru za svého života zveřejnit nemohl. (Vyšlo až po 100 letech, vydal je F. M. Pelcl jako příspěvek pro oživení historické paměti v zájmu českého národního probuzení.)

Odnárodňovací proces za vlády Habsburků pokračoval. Dekret Marie Terezie z r.1763 konstatuje: “Čeština v království Českém a markrabství Moravském chýlí se k úpadku tolik, že největší díl starostů a úředníků jazyka toho je neznalý, ano že u zemských a vrchních soudních úřadů, jakož i při městských magistrátech velký nedostatek osob česky umějících se jeví...“ Školská reforma z r.1774, Schulordnung, zavádí povinnou školní docházku do škol s vyučovacím jazykem německým. Jen žáčci počátečních tříd triviálních škol na venkově a prvního ročníku škol hlavních ve městě se učí v mateřském jazyce. Poněmčovací stav je tím zpečetěn.

Teprve s příchodem osvobozených nevolníků do poněmčených měst se probouzí potřeba uznání a zrovnoprávnění českého jazyka, jedna z hlavních obrozenských idejí. Je zahrnuta i mezi požadavky revolučního programu r. 1848. Revoluční petice mimo jiné žádá zavést český jazyk ve školách a na soudech vedle němčiny. Žádost je ovšem porážkou revoluce a utužením absolutismu v bachovském režimu smetena. Policejně stíhaná obroda českého národa zase na čas ustrnula.

Mimořádně erudovaný jazykovědec Josef Dobrovský (1753-1829) psal základní díla pro bohemistiku a slavistiku německy nebo latinsky. Vzdělanci jeho generace nebyli ještě schopni číst a psát česky. A sám Dobrovský ani nedoufal, že se to změní.

Představitel mladší generace, Josef Jungmann (1773-1847), již horuje pro lásku k vlasti a pro šíření českého jazyka ve společnosti. Věří v obrodu národa, jazyka, literatury. Ale není to snadné. Města jsou spravována německy, kupecká administrativa se vede německy. Neexistuje český tisk, divadlo, neexistují české školy. (Krom těch malých venkovských triviálek, v nichž málo vzdělaní učitelé znají jen češtinu nevalné úrovně). Městské vrstvy jsou asimilované s německým prostředím. I příslušníci druhé generace buditelů vyrůstali v takovém prostředí, vzdělávali se, četli a psali německy. (Tyl (1808), Mácha (1810), Erben (1811), Němcová a Mánes (1820), Smetana (1824). Mácha psal své první verše německy. M.D.Rettigová (1785) radí mladičké Němcové, aby hodně četla české knihy a tak se zdokonalila v češtině. Ona sama prý také byla až do svých 34 let „spící Češka“, také uměla jen německy. A Havlíček, když pospíchá, píše své dopisy německy. Nemá čas myslet na český pravopis. Přitom Havlíček bojuje za právo národa na vlastní jazyk a žádá, abychom čelili němčině němčinou. Dokud si nevytvoříme vlastní vzdělanost, musíme používat němčinu. (Teprve r. 1850 se otvírá v Praze první české gymnázium – akademické.)

Obrození národa v době předbřeznové umožnilo nové generaci pomyslet i na obrození politické.

Představitelem generace této vrcholné fáze našeho obrození se stal František Palacký (1798-1876), vynikající historik. Stal se i politikem. On stál v čele politického a spolkového života národa. Vedl jej. A vedl jej se svou zásadou z let mladosti: „Já aspoň, kdybych byl třeba cikánského rodu a poslední jeho potomek, ještě za povinnost bych si pokládal, aby aspoň čestná památka po něm zůstala v dějinách člověčenstva.“

Po pádu bachovského absolutismu došlo v habsburské monarchii k určitému uvolnění. Po vyrovnání Rakouska s Maďary žádali i Češi o vyrovnání. Setkali se však s bouřlivým německým odporem proti „poslovanštění“ říše. Napětí českých politiků ve vztahu s vídeňskou vládou se tím vystupňovalo. Co znamenalo „vyrovnání“ s Maďary, co znamenalo soustátí Rakousko- Uherska? Bylo to popření práv a tradic Českého království i svébytnosti Slováků a dalších Slovanů, kteří všichni zůstali v područí a nadvládě Rakouských Němců a Maďarů.

Celé další půlstoletí obnoveného ústavního života (1860-1914) v habsburské monarchii je pak plné politických půtek, národnostních manifestací a demonstrací. Postižen je každý nesvéprávný národ, jeho identita, samostatnost, jazyk, vzdělávání. Škola a školství. Kultura. Tak je tomu i u nás.

Teprve r.1866 bylo v Čechách 10 gymnázií přeměněno na české ústavy. Na Moravě byla r.1867 otevřena 2 „slovanská“ gymnázia, jedno v Brně, jedno v Olomouci, Se stejnými potížemi jako při zřizování škol středních zápasili samosprávní činitelé při budování školství odborného. Všude byly favorizovány školy německé, český jazyk potlačován. Trvají zápasy o uznání českého jazyka ve školách a v úřadech, spory se vedou o zřízení každého jednotlivého českého gymnázia, každé odborné školy. R.1882 je rozdělena pražská universita na českou a německou. Ta česká byla jen velmi chudě vybavena a jen někteří profesoři tu byli schopni přednášet česky.

Postavení českého jazyka v české zemi nevyřešily ani „fundamentálky“, ani „punktace“, ani Badeniho návrhy. Vyřešila je až 1. světová válka a vznik samostatného Československa. Tam byl státním jazykem ustaven jazyk československý, ve znění českém nebo slovenském. „“Hle, jak úžasným tempem pracovaly dějiny – od skepse vlastenců, proucích se před staletím, ovšemže v jazyce německém, lze-li vůbec doufat, že by si český národ stvořil vlastní literaturu, od let, kdy nebylo jediné české vyšší třídy obecné školy a kde společenský, literární i úřední styk vzdělaných vrstev českého původu byl skoro naskrz německý, až k dnešku, kdy bohatstvím výchovných ústavů všeho druhu i kvantem produkce duševní můžeme se měřit čestně s nejpokročilejšími zeměmi světa, - od let všeobecného německého poddanství...kdy země naše byla nesvobodnou provincií státu nám cizího až k státu československému, až k plné samostatnosti...“ (Josef Pekař)

Panu Koudelkovi jsou k dispozici četné spisy historiků, historiků české školy a školství a historiků české kultury, v nichž nalezne bohatství dokladů o tom, že v našich zemích v době habsburské monarchie vládla němčina a mnozí Češi se museli z existenčních důvodů učit německy. Bude stále trvat na tom, že „nikdo Čechy nenutil učit se německy?“

Autorka je vysokoškolská profesorka historie

89 komentářů :

 1. Děkuji paní Kučerové za cennou historickou připomínku.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Neználků typu pana Koudelky, nebo dokonce vědomých lhářů, pro EK utěšeně narůstá. Jsem zvědavý, kdy budou vydávat za původní obyvatele slovanských zemí včetně české kotliny Cikány, Černochy a samovyvolené... nyní strašlivě utiskované jejich bývalými a budoucími otroky- bělochy evropskými tvořivými.

   Smazat
  2. Rovněž děkuji. (Problém je v tom, že dnes už stejně nikdo nic nečte, natož pan Koudelka).

   Smazat
  3. V českém národě byli vždy bohužel největšími škůdci servilní češi. Ti, co se vždy tlačili na vedoucí státní a politická místa za každou cenu.

   Smazat
  4. Připojuji se k Vašemu poděkování autorce a připojuji též poděkování redakci NR za jeho zveřejnění.
   Některé historické konotace článku bohužel znějí až nepříjemně aktuálně: podívejme se na pozvolné pronikání angličtiny do běžného jazyka (upřímně – kdy jste si naposledy ve zprávách přečetli, že nějaká zpráva je nepravdivá nebo dokonce „kachna“; dnes je to zásadně fake news). Poslechněme si i některé projevy našich předních politiků prošpikované angličtinou, aby to znělo „odborněji“. A do třetice, poslechněte si slang naší mládeže… ano, i my jsme mívali svůj slang poplatný době, ale užívali jsme jen při vzájemném styku, ale na rozdíl od dnešní mládeže (existuje ještě vůbec ještě nebo jsou jen „týnedžeři“?) jsme zvládali i přechodníky, zatímco oni zápasí i se shodou podmětu s přísudkem.
   Vezmeme-li v úvahu všudypřítomnou salámovou metodu – jak budou hovořit naši vnuci? (optimista: česko-anglickým new speakem; pesimista: arabsky).

   Smazat
  5. Stanislava Kučerová: První polistopadová děkanka Masarykovy univerzity
   https://www.youtube.com/watch?v=3WhHUhHShxA

   Smazat
  6. Krása! Pište dál, paní Kučerová!

   Smazat
  7. Koudelka je národní škůdce, jako všichni havlo-kavárníci. Šíří protiruskou propagandu, snaží se přepisovat českou historii a v cizím žoldu škodit naší zemi, jak to jen jde. V jedné věci však nesouhlasím, podle mého nás nikdo nenutil učit se německy. I z článku vyplývá, že Češi se mateřského jazyka vzdávali dobrovolně a stejně tak dobrovolně se učili pouze německy. Byl to přirozený proces vycházející ze slabého vlastenectví Čechů. Stejný proces můžeme pozorovat i dnes, dobrovolně se vzdáváme vlastní identity včetně jazyka. Tentokrát tento proces zasáhl i Němce a další státy západní Evropy, je jen otázkou času, kdy v Německu bude druhým úředním jazykem arabština a u nás cikánština.

   Smazat
 2. Co si zkopírovat tento text od paní profesorky a konfrontovat jej se znalostmi našich dětí, vnuků, pravnuků? Takový test, jsme-li svébytní nebo budou-li muset nastoupit noví buditelé! Osobně věřím ve svébytnost našich potomků, když s naší pomocí volební vyřadíme ze hry politiky s vícero pasy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Po přečtení článku jsem si řekl, text odpovídá výborné úrovni maturitní písemky před listopadem 1989. Dnes? Na jakékoliv téma se musím vyhýbat rozhovoru s vlastními zidiotizovanými dětmi.

   Smazat
  2. Škoda, že na NR nelze přidělovat PLUS a MÍNUS body (palec nahoru/dolů), bylo by méně rolování stránkou.
   Pro 09:52 – Vám jednoznačně ten palec vztyčený.
   Pro 01:25 – Dvojí, trojí… občanství by nemělo existovat VŮBEC, nejen u politiků.

   Smazat
  3. Čeká nás druhá doba temna!

   Smazat
  4. Bohužel nečeká,vážený pane,ta už zde 30let je!Druhá Bílá hora se všemi důsledky!!!

   Smazat
 3. Nechci se stavět nad profesorku historie, ale nedá mi abych neupozornil na některé nesrovnalosti, či zkratkovitost líčení událostí v tomto článku. Není zde místo pro podrobnější rozbor. V první řadě je třeba si uvědomit, že národy, tak jak je chápeme dnes se začaly formovat až koncem 18. století a plně pak v průběhu století 19. Celý proces dostal prudký spád po Velké francouzské revoluci, kdy "národ" se stal ústředním politickým pojmem. Takže o národním charakteru tzv. České války (1618 - 1620) lze pochybovat. Za další. Boj o vedení v Čechách byl rvačkou o moc mezi českými stavy a českou katolickou šlechtou. Rozhodně ne o jazykový či jiný charakter Čech. Ferdinand II. Štýrský byl zvolen českými protestantskými stavy! Ale protože představitelé protestantských stavů nedostali ten podíl na moci ve který doufali, zahájili povstání. Odkazuji na na práci Černého "Drama Bílé hory". Tam je vše podrobně popsáno i v souvislostech. Po Bílé hoře a zejména po r. 1621 majetek české protestatnské šlechty dostali v drtivé většině příslušníci ČESKÉ katolické šlechty, která stála za králem! Do čela politiky v Čechách se v průběhu války dostal Albrecht z Valdštejna. A ten postupně skoupil a dostal od císaře celá obrovská území. Ale i v jižních a západních Čechách i na Moravě. A s ním i jeho souputníci (Trčkové z Lípy apod.). Po jeho pádu cisař odměnil ty,jež se podíleli na Valdštějnově odstranění jeho statky. A to byli většinou důstojníci - představitelé cizí šlechty. A právě v této DRUHÉ konfiskaci se k statkům dostali v Čechách CIZÍ šlechtici. Tak přišel Colloredo k Opočnu, Buqvoy k Novým Hradům atd. atp. Podrobněji viz např. práce Josefa Pekaře. Co se češtiny týče, tak je jasné, že když byl konstituován unitární stát, musela být definována i jedna celostátní řeč. Jinak by se jaksi nedal řídit. A jelikož centrum bylo ve Vídni, byla tou řečí němčina. Budiž zde řečeno, že sám císař byl vychován na španělském dvoře a je známo, že německy uměl prabídně a do smrti se to pořádně nenaučil. Jak je správně uvedeno němčina byla zrovnoprávněna s češtinou. Proto úředníci museli umět německy, aby mohli komunikovat se sítí úředů. Všichni úředníci. Tedy nejen v Čechách, ale po celé říši. No a úředníci byli "lepší" lidé a komunikovali se šlechtou a svobodnými stavy (města). Tak mluvili především německy a česky jen když museli. To samozřejmě dělalo problémy s řízením, když většina lidí zejména na venkové německy neuměla. Tak proto to nařízení Marie Terezie. Úředníci se museli učit česky a lid obecný německy. V armádě byl "velící jazyk" - němčina. Ale k ní i "plukovní jazyk". A to byl ten, kerým mluvila většina mužstva podle doplňovacích území. A bylo v předpisech, že každý důstojník a poddůstojník z povolání byl povinen naučit se plukovní řeč do tří let od nástupu k regimentu. Jinak musel pluk opustit. Proto třeba císař Karel I. uměl česky (sloužil ve Staré Boleslavi). Jde o velmi rozsáhlou a komplikovanou oblast. Ale dlužno říci, že díky i této politice byl náš národ až do cca poloviny 50. let dvojjazyčný. Německy uměli nejen vzdělanci, ale i řemeslníci či dělníci (viz staré filmy ze studentského života). Nechci zde hájit staré mocnářství, ale jen upozornit, že věc s tím poněmčováním nebyla tak jednoduchá, jak by se mohla zdát. A to "poslovanštění říše" - v Rakousku byli nejenom Češi, ale i Poláci a Rusíni (Halič), Chorvaté a Slovinci, Slováci (Horní Uhry). Kdyby se všichni chtěli "vyrovnat", moc by z říše nezbylo. Proto ten odpor. Ale stojí za to si o tom něco přečíst (oblíbená hláška kardinála Špidlíka). Je to velmi zajimavá oblast našich dějin.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Danny, možná jste nepochopil, že teď nejde možná ani tak o zachová češtiny, jako o zachování "češství Koruny české". Moraváci, Slováci a spříznění Slezané prominou. Aspoň tak chápu úvodní článek, byť i Vy jste IN.

   Smazat
  2. 1:27

   Já se domnívám, že dění po Bílé hoře mělo na náš národ hluboce negativní dopad, takže hovořit o národu je zcela namístě, přestože v průběhu šarvátek možná nikoho ani nenapadlo, jak moc je v ohrožení národ a jeho kultura.
   To se tak někdy stává, že dopady jednání v přítomnosti dokážeme rozpoznat až v budoucnosti.

   Smazat
  3. Ad danny - dík za potřebné doplnění, také si myslím, že česká, resp. československá jazyková situace je, byla a vždy bude podmíněna socio-ekonomickým stavem společnosti. Viz např. dnešní úroveň našeho jazyka!

   Smazat
  4. Pro 1:27. Příčiny Bílé hory jsou vcelku jasné - stav české společnosti na konci 16. a začátku 17. století a vývoj v Evropě. Co se důsledků Bílé hory týče, tak je samozřejmě více pohledů a názorů. I mezi vědci historiky. Každý z hodnotitelů samozřejmě zdůrazní ty aspekty, které potvrdí jeho hypotézu. Kdyby Česká válka dopadla jinak a stavy na Bílé hoře zvítězily, stali bychom se součástí spolku malých protestantských státečků, věčně se hašteřících a mezi sebou bojujících. A z větší části německých. Je otázkou jak dlouho by tato samostatnost přetrvala vedle silných států jako Rakousko. Ale i katolické Bavorsko nebo Polsko. Ale pravděpodobně by se zde mluvilo pouze německy. A co se toho "nucení" učit se německy. Jak píše pan/paní 9:37. Jde o sociálně ekonomické podmínky naší společnosti. Kdo chce dneska získat lepší zaměstnání než řadového skladníka v Amazonu prostě musí se umět domluvit anglicky. A už vedoucí skladník musí znát angličtinu slovem i písmem. A hotovo. Například na FSS v Brně už se řadu let nedělají přijímací zkousky z angličtiny. Je v propozicích, že kdo neumí anglicky, ať se tam ani nehlásí, protože řada předmětů je pouze v angličtině. Co se kultury jazyka týče, tak používáme naprosto běžne řadu anglismů (zejména mládež). Tak jako naši dědové používali germanismy. A jako tenkrát tak i dnes se to češtinářům nelíbí. A pak - zkuste porovnat češtinu herců "staré školy" jako Högera, Štěpánka, Nového apod. s češtinou dnešních seriálových stars. A to nejenom na jevišti. Ale v běžných rohovorech. Na YT je dost materiálu. Takže je prostor pro obranu jazyka českého. Aby zase nezůstal jen pro plebs a propletený s cizími výrazy (nyní anglickými) taký byl na konci 18. století německými. Dneska bychom tehdejšímu sedlákovi polovinu věcí nerozuměli.

   Smazat
  5. Danny by nám mohl osvětlil, jestli husité mluvili jen německy

   Smazat
  6. Pro 10:28 Nemluvili. Ale šlechta už ano. I husitská. Svědčí o tom i její názvy (páni ze Světlíku byli z Lichtenburga, Zajícové byli z Hasenbergu atd...). Ale i městský lid už do češtiny germanismy míchal. Viz kritiku M.J. Husa: ... někteří užívají slovo "knedlík" místo "šiška" a "mantlík" místo "pláštík"..." Asi jako my kdysi na vojně sjme mluvili směsí češtiny a slovenštiy. Typické to bylo pro ministra Václavíka. Mluvil tak i prezident Husák i když ten uměl česky exelentně (podle svých slov se to naučil na Pankráci). A ostatně dnes tak mluví náš premiér:))) Prostě to bylo účelné. Tak jako dnes ty anglismy. S tím nic nenaděláme.

   Smazat
  7. to Danny: Vaše doplnění k tématu je obohacující, nicméně nijak v rozporu s tím, co p. profesorka tvrdí. Hlavním smyslem zde nebyl historický rozbor, ale připomenutí autoru "dějeBISu" Koudelkovi, že nemá pravdu. Tento trend, kdy různí politicky motivovaní všeznalci "vrtí psem" je patologický. Jsou zde za německé peníze již od roku 89 otevírána "Overtonova okna", aby se sňala historická vina a usnadnila se opětovná nadvláda Německa pokud ne v Evropě, tak jistě u nás. Je to aktuální kampaň o "Odsunu", ještě do nedávna němci vlastněné hlavní vydavatelské domy, výchází neuvěřitelné množstvý "historicko-zábavných" publikací k tématu 2SV z pohledu němců s až téměř adorací německých vojenských činitelů atd. Krásným příkladem takového historicko-amatérského aktivisty píšícího pro "německo" je Kristlík. Dokonce jsem v nedávné době zaznamenal veřejně šířené názory, jak za Heydricha se ekonomicky dařilo, což považuji za neuvěřitelné. Pro osvěžení paměti všech nadšenců česko-německé integrace připojuji odkaz na Heydrichův nástupnický projev: http://klempera.tripod.com/heydrich.htm

   Smazat
  8. Pro Supman Souhlasím. Ale pan Kristlík není histori. A to ani amatér. Je to poskok Landsmančaftu na úrovni pisálků z Völkischer beobachter nebo Der Stürmmer. Ale jinak souhlasím.

   Smazat
  9. Šlechta byla poněkud kosmopolitní vždycky. Mnozí měli manželky z ciziny, ale do Bílé hory se česká šlechta česky se svými poddanými byla schopna domluvit. Německy většinou uměli, protože museli s Němci jednat, mnozí měli nějaké majetky i za hranicemi. Nebylo nic neobvyklého mít nějaké statky i v zemích rakouských či německých. Husiti byli Češi a byli si toho vědomi, Němce, kteří se většinou drželi katolictví, namnoze vyhnali z měst a majetky jim pobrali, jak bylo dobrým zvykem ve všech válkách. A jestli český národ je nějaký umělý konstrukt a vznikl až relativně nedávno, to nechám odborníkům, kteří nemají nic na práci a tak se pitvají v blbostech. Žili tady na tomto území již před více než tisíci lety lidé, hovořící českým (slovanským) jazykem? Žili. Vytvořili si vlastní stát? Mají vlastní, společnou historii, kulturu, písemnosti, tradice, národní zvyky? Tak jak se tomu má říkat, když ne národ? Svaz kmenů, které se náhodou spolu dovedou domluvit, protože řízením božím nazývají věci všichni stejně?

   Smazat
  10. 10:49 Děkuji Dannymu za překvapivou odpověď. Bylo by možné uvést nějaké zdroje, kde by se člověk leccos zajímavého dočetl ?

   Smazat
  11. 26.01.2019 01:27
   I k vašemu příspěvku by odborník měl nejspíš řadu výhrad, ale o to mi nejde.
   1. „Zkratkovitost“ (zjednodušení) není totéž co nepřesnost.
   2. Největší otazník se ale vznáší nad vaším pojetím slova NÁROD. Češi byli národem ve všech historických epochách, bez ohledu na to, v jakém státním útvaru se právě nacházeli a jaký byl úřední jazyk, a jsou jím dosud.

   Smazat
  12. "že národy, tak jak je chápeme dnes se začaly formovat až koncem 18. století"
   To je oblíbená mytologie určité sorty pseudo-historiků, většinou blízkých německému konečníku, kteří se nám snaží namluvit, že národy jsou nějaký umělý útvar z 19.století. Kravina na n-tou!
   Jak píše příspěvek nade mnou:
   "Češi byli národem ve všech historických epochách, bez ohledu na to, v jakém státním útvaru se právě nacházeli". Stačí si přečíst Balbína, ale i desítky dalších autorů napříč celou naší historií.
   Češi si sebe jako národ vždy dobře uvědomovali a chápali svojí situaci.

   Smazat
  13. danny26. ledna 2019 1:27 - je k neuvěření, jak a vůbec proč, se ocítáte zcela mimo mísu. Chápete vůbec co znamená zcela přirozený pojem "mateřský jazyk"? Že jde o jev existující od nepaměti? Mudrlante.

   Smazat
  14. Pro 16:24 Co rozumíte pod pojmy "přirozený pojem" a "od nepaměti"? S Čechem 9. století byste si moc nepokecal. To mi věřte. Pojem "český jazyk" můžeme použít až když ho máme čím doložit. Tedy nějakým dokumentem v něm napsaném a kterému porozumíme. Je na to celá věda. Bohemistka. A to není "od nepaměti", ale je to datováno a toto datum je upřesňováno, jak se vyvíjí vědecké poznání. A jsou někteří vykuci, kteří si chtějí vypomoci i lží. Jako ti dva knihovníci Hanka a Linda s jejich rukopisy. Takže jazyk není jen přirozený pojem, ale vyvíjí se. I my jsme obohatili jiné jazyky. Třaba "pistole" z čekého "píšťala" a "houfnice" (howitzer, gaubica,...), dolar (z tolar), robot... A teď mudrujte zase vy.

   Smazat
  15. danny27. ledna 2019 20:53 mluvíte z cesty, jde o pojem "mateřský jazyk". "Od nepaměti" zas každý s jazykovým citem rozumí vše obvyklé pro žijící generace. Hloupě machrujete, což je typické pro polovzdělance.

   Smazat
  16. Pro 12:24 Pane vzdělanče. "Mateřský jazyk" není jen věc citu. Jde o úřední termín. Viz Pokyny pro vyplnění formuláře sčítání lidu 2011: "Mateřský jazyk: Jako mateřský jazyk se uvede jazyk, kterým se sčítanou osobou v dětství hovořila matka nebo osoby, které ji vychovaly. Je přípustné uvést i více jazyků. Například romský jazyk a český jazyk." Za časů našich prababiček to často byl český jazyk a němčina. V pohraničí a zejména v moravských městech naprosto běžné ještě za I. republiky. S termínem "od nepaměti" je to stejné. Pohraničí patřilo k českému státu od počátku jeho konstituování a přece se tam od nepaměti mluvilo výhradně německy až do r. 1946 (odsun). Najděte si nějaki starou pohlednici z Karlových Varů, Mariánek ale i vesnic ze Sudet a hzkuste tam najít nějaký název české firmy na domech. Schválně. Polovzdělanec jste vy. A to jsem vám ještě přidal.

   Smazat
 4. BIS samozrejme chce strkat hlavu do Bahna dnesnich pseudosex activistu,vseho a niceho , kteri miluji nade vse ,vse potopit do bezednych bazin ideologickych zvracenosti a spatnosti a nenormalnosti. Aby to zakryl straslive povykuje. A poucuje /zrejme maji clenove BIS ty skoly , ktere produkovali RSDr. rozhodnutim strany doktor/, jako vcerejsi Strana co vsechno vedela uplne vse nejvic a Vedecky. Jestlize uz 15 let a vice probiha Kyberneticka Valka a tak priblizuje valecne minuty ke dvanacte , Nezajem z BIS primo vola aby je nekdo zrusil. A nebo urad aspon ODPARAZITOVAL .
  Ovsem tech uradu a organizaci na odhmyzeni je hodne, dokonce i casti vlad svymi skutky po tom volaji a hojne to vyzaduji......
  Dale Napr. Trump prohlasil ,ze na kazdy kyberneticky utok /nabourani se do jejich systemu, internetovych siti, ktere pred casem /ty utoky/zacali ovsem americane a Izrael a pokracuji terorizovanim jinych statu a jim nezbylo nez se zacit jen branit.....
  Snad to nekdy vysvetlim ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 1:40-pro mne ani nemusíte ale rád si to přečtu, pokud to na Netu vydrží, než se k tomu dostanu.Jinak zdravím a souhlasím.

   Smazat
  2. Mne psat uz nebavi /casto se to ani nedari/, ale sou provokace a pomaha to vysvetlit moje vlastni myslenky, ktere jsou anonymni , kdyz uvnitr a usporadat informace do antichaosu....
   Neuveritelnosti se mnozi az do te miry,ze neni mozne je sledovat s vaznym ksichtem ,tak vyraz idiota tady ,je povinny.
   USA the First. Ve Venezuele. To mne ani ve snu nenapadlo.
   Nektere feministky se nechaly slyset /s ceskym jmenem jedna/ ,ze utok na Venezuelu je proto, ze rusky spojenci utlacuji homosexualy..
   Korunu vsemu nasadila zprava ,ze nekteri progresivisti ,se ODMITAJI VUBEC MNOZIT. Rozplozovat a dobrovolne. Hitler , Mao , Pol Pot , Japonci atd. to taky chteli.
   Napadna souhra a harmonie sfer a souzneni blizencu a svet ma nadeji ze prospeje od skudcu a zaniku...
   Zrejme jim zhnusili sex a ted budou ex.

   Smazat
  3. 4:49 Musíte se smířit s tím, že globalisté umí vytvářet informační pole, navíc mají neomezené finanční zdroje, proto slaboduché jedince ovládají jen mediálními trendy - feminismus, metoo, lgbt. Celý samet 1989. Pokud nezvýšíte obecnou úroveň vzdělanosti, musíte to akceptovat.

   Smazat
  4. Boze odpust jim , kdyz nevedi co cini /posedli nemoci tuposti/,a kdyz my uz davno jim odpustit nehodlame.
   Proc EU nezavedlo cenzuru? Kdo to vi.
   Inu protoze se mnozstvi populace muze dosyta na internet vykecat, vystebetat , vylit si sve problemy a pak spokojene, ukojeni , poveceret nudlovou polivcicku a jit spat dobre , az do rana..
   A to se hodi elite , velmi hodi, neni-liz Pravda ??

   Smazat
  5. A tedy, kazdy z nich , prestane reptanim obtezovat Vrchnost a zneprijemnovat ji zivot...
   Akorat ty Vesty jsou jeste spatnej priklad, ale to Pomine...

   Smazat
 5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zdravim te bratre opet na nasich slajtach jak sam moudre pises bratre. Nejaky barbar jmenem Pivonka se zde roztahuje se svymi blaboly zakryvajicimi jeho neznalost a sprostotu nejhorsiho zrna Je to jen troska lidska a bylo by dobre jej vychytat kde jako ze bydli a co cini a tak a DOMLUVIT mu saskovi Plne souhlasime s Tvym nazorem bratre a potrerbujes li nasi podporu klidne bez ostychu pozadej a my Ti bratre vyhovime . Jiste rozumis naznakum ze ?

   Smazat
  2. Dvořak jest pilným abonentem jandova konečníku, jak pozorujeme nejpozději od posledních voleb.
   Nakonec se rozsypaná mozaika poskládává.
   Otevřel jsem si některé Haškovy povídkové sbírky, o redakčním životě pod dozorem fízlů tajné policie a povznášejících aktivitách kakánských poslanců.
   To je další vrstva k tomu, co říká danny.
   Reálý život.
   Vícejazyčnost není, dokud neslouží k politické manipulaci ke škodě.
   Zato čeština je krásná.
   Natři ho!

   Smazat
  3. 8:51 Tak Janda je aspoň na chlapy! To tvůj fýra - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC301.jpg

   je na chlapečky! Na oko se sice i voženil, ale když manželka zjistila co je zač tak vod něj utekla a totéž poradila svým dcerám! Co nejdál! Proto žijou na Západě a vnuky mu zásadně nepučujou! Proto je Olivřík Stounů nemoh vidět! Furt - "tak kdy už přijdou, chci si je natočit" a ten žůžovák kremelskej se jen uculoval, jako vždycinky když začne bejt vilnej, až mu lícní kosti trčely z tý jeho ugrofinský dršky jak sáně - a prej "až večer v soukromí" !!!!!:-))))))))))

   Smazat
 6. Vůl,řekl kdysi ve filmu Pan herec Karel Höger a opravil tento výrok na Výzkumný ústav lékařský.
  Váš příspěvek je však spíše patologický...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Milý kolego, naučte se prosím odpovídat na adekvátní příspěvek. Stačí kliknout na "Odpovědět" u příspěvku, který je na základní úrovni. Takhle to vypadá, že reagujete na článek.

   Smazat
 7. No, fakt je, že učit se německy mě, kromě mého otce (a tenkrát nebyly fyzické tresty zakázány), nikdo nenutil. Ovšem, když jsem v roce 1943 dělal zkoušky na gymnázium, které tenkrát trvaly tři dny (což by asi dnešní žáci bez antidepresiv nezvládli), tak jeden den zkoušky probíhaly pouze v němčině. Díky otci a jeho přesvědčovacím metodám jsem to zvládl. Maturoval jsem s ruštiny, na vysoké a v zaměstnání se neobešel bez angličtiny. Jo, časy se mění.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ad Václav - bezvadný a případný komentář. S Vaším názorem zcela souhlasím.

   Smazat
  2. Děkuji za doplnění informací. Nevěděl jsem, že zkoušky na gymnázium byly tak obtížné.

   Smazat
 8. Přesně tak celou dobu se nás snažili poněmčit a kdyby se stvořil ten jejich superstát tak bychom mluvili arabsky.

  OdpovědětSmazat
 9. 9;10
  Bohužel,díky vstupu do EU jsme tu tragédii jen oddálili...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9.22 Spíše jsme ji pojistili... Čtvrtá říše je nástupnicí té Třetí - tentokráte "Národa Frankoněmeckého"... než se zase Kohouti s Werwolfy pokokrhají a poštěkají.

   Smazat
 10. 9:51
  Musíme doufat,že to nebude dlouho trvat a vjedou si do vlasů,ovšem ta banda ARABÁŠŮ se nikam nevypaří,ta VERBEŽ se MUSI VYHNAT!!!!!

  OdpovědětSmazat
 11. Děkuji paní profesorce Kučerové za skvělý článek odkazující lokajské čučkaře do patřičných mezí.

  Kde je možné se podívat na spis Bohuslav Balbín o úpadku v Čechách a na Moravě ? Existuje český překlad z latiny ?

  OdpovědětSmazat
 12. Podívejte se na životopis pana Koudelky. Je to stavební inženýr. Takže žádná historie, žádné hluboké znalosti českého jazyka a literatury, avšak - a to mu dává /dle jeho hlavy/ právo mluvit do všeho, absolvoval ty správné kurzy pro špicly v Británii a v Kanadě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ... kurzy pro čučkaře ...

   Smazat
  2. Snad nemyslíte,že ten blábol psal Koudelka ?To napsal nějaký podržtaška pologramotný absolvent Vysoké školy z Plzně

   Smazat
  3. Typuji, že jako stavební inženýr stál asi taky za starou bačkoru … Jinak by se tím živil a nevymýšlel bláboly. No, to potvrzuje názor mého kolegy, nyní již pedagoga ve výslužbě: blbci nikdy nemají mindráky z toho, že by něco nevěděli. Ti jsou vždycky sebejistí. Jen inteligentní lidé o sobě občas pochybují, protože jsou si vědomi toho, kolik znalostí jim ještě chybí ...

   Smazat
 13. Tento prostor byl konec konců vždy německý a čech zde nemá co pohledávat. Pan Koudelka zřejmě pracuje pro BND, proto brigádnicky mele proněmecky. Ještě by mohl vysvětlit, proč naši předkové z rakousko uherska vystoupili, když v něm bylo tak hezky.

  OdpovědětSmazat
 14. Tady nejde o žádnou debatu o historii. Jde o to jasně říct, že poněmčování Čechů probíhalo ( ať už z jakýchkoliv důvodů )a Češi byli nuceni systémem používat jako úřední jazyk Němčinu. Jakékoliv tvrzení, že tomu tak nebylo a mohli si svobodně vystačit s Češtinou je LŽIVÉ.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pro vojtu: co rozumíte pod pojmem "poněmčování"? Byli jsme součástí státu (soustátí), kde úředním jazykem byla němčina + národní jazyk na územních celcích (u nás čeština, v Haliči polština, v Uhrách, tedy i na Slovensku maďarština...). Císař František Josef I. se nenechal korunovat českým králem právě pod tlakem rakouských úředníků, kteří uměli jen německy a tedy nemohli na území Království českého zastávat vyšší posty. Ty zaujímali úředníci české národnosti, kteří znali jazyky oba.Jednojazyční se cítili ohroženi a odstrčeni. Jestliže tovaryš chtěl pracovat mimo území Čech, musel se domluvit. Proto se učil německy. Ne proto, aby se odnaučil česky. Ano. Systém to vyžadoval. Tak jako dnešní systém vyžaduje pro běžného člověka znalost angličtiny. Minimálně. A nejlépe i němčiny nebo jiného jazyka. Taky to není poangličťování a vůbec odnárodňování. A častá jsou zase smíšená manželství. Jiná věc je, co s češtinou děláme.

   Smazat
  2. 17:02 Paní profesorka hovoří jasně, že byl tlak proti zakládání českých gymnázií a vysokých škol. To se dá podle mého názoru chápat jako poněmčování, když nejsou školy, jazyk zanikne. Viz. lužičtí Srbové.

   Smazat
  3. 17:02
   Po mně dnešní systém angličtinu zatím příliš nevyžaduje(vyjma znalosti pár podivných názvů jako třeba "Czechpoint") a zatím se domluvím česky u všech státních institucí a dokonce i na většině veřejných míst. Taktéž studovat lze snad každý obor v češtině. Myslím že se to nedá v tomto ohledu srovnávat s dobou temna, i když co není, může být.

   Smazat
  4. danny26. ledna 2019 17:02
   Pro vojtu: co rozumíte pod pojmem "poněmčování"? Byli jsme součástí státu (soustátí), kde úředním jazykem byla němčina...

   Jenže jsme součástí toho "státu" nebyli dobrovolně, že? Indiány v USA také nikdo nenutí učit se anglicky, nebo snad ano?

   Smazat
  5. Němci použijí němčinu jen doma, v Rakousku a Švýcarsku. Imigranti z Afriky a blízkého východu budou mluvit jen anglicky kromě své mateřštiny.

   Mluvte s Němci anglicky. Mladí to bez reptání přijmou. Starší si zvyknou.

   Smazat
  6. Pro Pro 21:03 a 21:21 Omlouvám se, nestíhám:))). 21:03 Velmi se mýlíte, že jsme nebyli v rakouském soustátí dobrovolně. V r. 1526 po nešťastné bitvě u Moháče a smrti Ladislava Jagelonského (i když ten se cítil spíš králem Uherským a v Praze se moc nezdržoval) jsme přijali za krále Ferdinanda I Habsburského. To byl první krok. Ale ten rozhodující byla volba Ferdinanda Štýrského za českého krále! Císařem byl Matyáš a Ferdinand jeho synovec ze španělské větve. Tohoto Ferdinanda (který se stal císařem toho jména II. až po smrti Matyáše v r. 1619) DOBROVOLNĚ zvolili ČEŠTÍ PROTESTANTŠTÍ stavové, kteří měli v české politice rozhodující většinu a tedy i slovo v r. 1617. A následně proti němu povstali. A právě tato skutečnost byla jednou z rozhodujících překážek podpory evropských protestantských panovníků z Protestantské unie a zároveň hlavním argumentem Katolické ligy v tažení do Čech. Musíte vzít v úvahu myšlení té doby. Panovník byl z vůle Boží a navíc zde i ta volba. Příčin porážky byla jinak celá řada (viz Černý Drama Bílé hory). Ale tato byla zásadní. Proto i třeba Jiří Saský (hlava protestantů) nejen že nepodpořil stavy, ale i vydal Václava Budovce Ferdinandovi k potrestání (dostal do "pronájmu" obě Lužiće a už je jaksi zapoměl vrátit). A Budovec byl 21.6.1621 na Staroměstském rynku sťat. Tedy byli jsme součástí tohoto státu dobrovolně. Jako nyní EU.
   21:21 Mladí mezi sebou mluví nejvíce anglicky. Zejména Němci, Rakušani i Rusové a naši (jak jinak). Prostě to přinesla doba. My staří nadáváme. Ale to je asi tak všechno co zmůžeme :)))

   Smazat
  7. 1:05
   Neomlouvejte se, všichni jistě chápou že vám hledání ve wikipedii zabere spoustu času a nemůžete tudíž dostatečně svižně reagovat. A tak nezaskočí vaše plytké vypisování určitých skutečností bez náznaku pochopení souvislostí a příčin. Oceňuji vaši snahu zapůsobit znale.

   21:21
   Nevím jak v jiných spolkových zemích, ale v Bavorsku, s kterým mám osobní zkušenost, angličtina rozhodně není zárukou, že se domluvíte. A to ani mezi mladými. Pokud dotyčný Bavor ovládá angličtinu a vy neumíte německy, tak se samozřejmě přizpůsobí, ale preferovaným jazykem je všude němčina, resp. ideálně bavorština. Jistě to bude mít souvislost i s tím, že Bavoři, staří jako mladí, jsou vesměs vlastenci a to i ve vztahu k ostatním spolkovým zemím. To se mi na nich líbí.

   Smazat
  8. Dobré ráno. Pro 5:40 Neargumentoval jsem Wilipedií, ale konkrétními pracemi českých historiků. A to renomovaných. A čím vy? Co má co znalost a používání cizích jazyků společného s vlastenectvím? Ve vetšině nadnárodních firem (a to je u nás drtivá většina velkých a středních) se používá angličtina. A je jedno, jestli majitelé jsou Němci, Belgičani, Francouzi či jiní. Stejně tak na univerzitách. Svezte se někdy autobusem v Praze Suchdole, kde je zemědělská univerzite. A už podle vzhledu poznáte, že Angličanů je tam pomálu, jestli vůbec nějaký. A plný autobus štěbetá anglicky. Pletete si vlastenectví s vlastenčením.

   Smazat
  9. 9:17
   Chápu že se nechlubíte odkud čerpáte své informace, ale jejich uvádění mimo souvislost s příčinami a následky vypovídá, že jsou velice povrchní. Prostě wikipedické, narozdíl od paní Kučerové. Krkolomně se tak snažíte zpochybňovat naprosto nezpochybnitelné skutečnosti, jako byla úspěšná germanizace(v níž je kulturní převýchova jen prostředek, cílem je trvalé hospodářské ovládnutí) a téměř vymizení češtiny. Ostatně už zamyšlením se nad příčinnou souvislostí lze snadno vysvětlit reálný vznik národního obrození. Věřte tomu nebo ne, náhody neexistují, vše má své příčiny.

   Nechápu proč by měla mít znalost a používání cizích jazyků něco společného s vlastenectvím. Proč se takhle hloupě ptáte? S vlastenectvím může mít souvislost spíše preferování vlastního jazyka. Ale to přeci nijak nebrání ovládání i jiných jazyků, které je však v Bavorsku stejně slabé jako u nás. Myslím skutečné ovládání jazyka, ne schopnost vypravit ze sebe pár anglických frází a vět s chybnou gramatikou a pro rodilého angličana nesrozumitelnou výslovností. Vnitřní politika nadnárodních firem v tom nehraje žádnou roli a je naprosto nesmyslné poukazovat na dorozumívací jazyk cizinců studujících třeba u nás. Dá rozum že tito lidé z různých koutů světa se budou dorozumívat spíše jazykem který má největší zastoupení, než třeba některým z papuánských dialektů, když ve skupině je jeden student z indonésie. Jak myslíte že mezi sebou komunikují třeba ti imigranti v Německu? Ne, angličtina to opravdu není, s tou si s nimi moc nepopovídáte. Chyba, ani francouzština většinou ne. Němčina? Ta už vůbec ne. Arabština je slyšet nejčastěji.
   U Bavorů si určitě nic s ničí nepletu. Oni si velice považují své kultury i svého zvláštního jazyka, ale také své země, předků, historie, specifických návyků a mentality, i toho vztahu k pivu(helles a weissbier je jediné skutečné pivo hodné pití). Je to jejich kultura, lpějí na ní, ale necítí potřebu ji vnucovat. Ale to je vztah obyčejných lidí k ní. V politice to může bý prostředek k zajištění trvalého ovládnutí. Ostatně nacistická éra není tak dávná a ti se tím ani moc netajili.

   Smazat
  10. Pro 11:43 Já jsem zdroje uvedl: Černý "Drama Bílé hory" a Josef Pekař: "Albrect z Valdštejna". Žádný zdroj jste neuvedl vy. A ani nemohl. Protože vše co uvádíte jsou vaše bláboly. Národní obrození bylo dáno především úlohou, jakou hrály země Koruny české v ekonomickém životě Rakouska. Staly se totiž centrem rodícího se průmyslu. A to jaksi bez vzdělání lidí, zejména městského obyvatelstva nejde.Vzdělání šlechty, duchovenstva a úzké vrstvy úředníků nestačí. Proto k obrození začalo na přelomu 18. a 19. století u nás a ne třeba na Slovensku nebo ve Slovinsku či jinde. Tam začalo o 50 a více let později. Až tam ten průmysl od nás doskákal. Vy chytrolíne. A s průmyslem začíná přesun obyvatelstva z venkova do měst, jak je vidět na příkladu rozvoje Prahy (ale i jných měst - třeba Brna, Liberce atd.). A stím i rozvoj vzdělanosti a tedy i národního uvědomění. Ale to vše je popsáno v řadě dobových děl i současných vedeckých prací (Čornej, Rak, Černý, z vojenské sféry Stehlík...). Vy si vzpomenete pouze na Wikipedii. Nedivím se pak vašim "odborným" blábolům a melete páté přes deváté. Komunikaci s vlastenectvím apod. nesmysly. KJak píšu výše. Dejte na doporučení kardinála Špidlíka: "Je dobré si o tomněco přečíst." Materiálů je plný internet (tím nemyslím jen Wikipedii) a u knihkupců je toho taky dost.

   Smazat
  11. 12:15
   Ty "bláboly" se učily v dějepise, přičemž učivo vycházelo z dochovaného poznání. Ovšem zřejmě to bylo tím, že tenkrát dějepis nepřipravovala rozvědka. Holt "pokrok" se nedá zastavit. Příčin si může najít každý jednotlivec kolik chce, podle svého založení, temperamentu nebo třeba momentální nálady. Důsledky jsou však srozumitelné, nezpochybnitelné a ty jsou určující.
   Proč tedy, podle vás, došlo k národnímu obrození i v jiných zemích? Podle vás by přeci nemělo mít smysl. Nebo chcete říct, že na Slovensku byl na počátku 19. století rozvinutý průmysl? Proč nedošlo k dostatečně výraznému národnímu obrození třeba v Lužici a dalších oblastech světa, které byly pohlceny jinou kulturou? Tam nikde nebyl průmysl? To vypadá, že vaše domnělé svázání národních obrození s průmyslem poněkud kulhá. Proč myslíte, že národní uvědomění se váže na vzdělanost? Jak je potom možné, že nejdále se germanizace podařila dotáhnout právě ve městech, kde byla vzdělanost nejvyšší? Netkví impulz k národnímu uvědomění spíše v tom, že germanizace dosáhla kritického bodu, v němž už lidé začali vnímat ztrátu identity? Vykladačů dějin je nespočet a teoreticky jich může být nekonečné množství, přičemž můžou být jakkoli protichůdné. Shoda se najde na podstatně užším vymezení a to je (zatím?) typicky v knihách dějepisu.
   Jaké "bláboly" v mém textu máte na mysli a co vám připadá jako mletí "pátého přes deváté"? Můžete upřesnit?

   Smazat
  12. danny26. ledna 2019 17:02 - vy jste neuvěřitelný pitomec, pravděpodobně vědomý škůdce. Chcete tvrdit, že za trvání habsburské monarchie, byla v Českých zemích, tedy na území Českého království úředním jazykem čeština? Račte mi to laskavě blíž osvětlit. Ono je to zcela v rozporu s mnohagenerační zkušeností mé rodiny.

   Smazat
  13. Koukám, že diskuse jede! To rád vidím:))) Pro 12:44 Ve škole se učí ledacos. A za "socialismu" si čistotu pohlídali zase soudruzi. To je normální. Tak se nečilte. Co se národního obrození týče, tak je spojeno se vzděláním prostě proto, že jazyk a kultura se ukládají především v psané podobě. A proto obrozenci mezi prvními díly začali slovníkem (Jungmann), tiskem (Kramérius), sbírkami lidových vyprávění a písní (Němcová, Erben, Kulda,....). Proto bylo mezi obrozenci mnoho kněží. A když už to chtěli popohnat, tak si vypomohli lží (Hanka a Linda s jejich rukopisy). K renesanci jazyka a přes něj národa nestačí mít pár vzdělanců. Musí se rozšířit do širokých vrstev obyvatel. A jinak než přes tisk (knihy, časopisy) to prostě nejde. Další formy-jako je divadlo (hrané nebo loutkové - Tyl, Thám, Kopecký...) nebo hudba (Smetana) jsou doplňkové a vědomí utvrzují a rozšiřují. Protože vlivem rozvíjejícího se průmyslu rostla v Čechách vzdělanost dříve a rychleji než v ostatních částech říše, začalo obrození u nás dříve než jinde. A proč byla germanizace, jak tomu říkáte nejvíce ve městech? Protože ve městech byly soustředěny úřady a "lepší" lidé. Takže tam daleko více lidí mluvilo a rozumělo německy. Nebyli to nevolníci, se kterými nemluvil nikdo, kdo nemusel. Těm čeština stačila. Ale to se po průmyslové revoluci (v Rakousku velmi opatrné), zesílil český prvek ve městech (rodící se buržoazie a urbanizace - stěhování venkova do měst) a karta se obrátila. Ale to by bylo na dlouho.
   Pro pána 17:00 - stačí, když si někdo z těch generací vaší rodiny otevře svůj křestní list nebo vysvědčení z doby monarchie. Uvisí, že byly dvojjazyčné. Německy a česky. Nazdar!

   Smazat
  14. 20:20
   Ještě že vy a každý z tisíců vykladačů máte nějaký alternativní výklad dějin. Vždyť by to byla nuda, kdyby nahoře bylo pořád nahoře a vlevo pořád jen vlevo.
   Obávám se, že v době temna by těch pár přeživších knížek jazyk nezachránilo, udržel se naštěstí v mluvené podobě mezi "nevzdělanci" na vesnicích. Kdepak asi obrozenci slova pro ten slovník vzali? A proč museli vymýšlet slova nová pro věci spojené zejména s technickým pokrokem, s kterými se vesničané nemohli setkat? Mimochodem, mnozí obrozenci a spisovatelé zpočátku moc dobře česky neuměli a někteří dokonce nemluvili česky vůbec a češtinu se museli naučit, např. Dobrovský nebo Němcová.
   Jinak samozřejmě asi nikdo nezpochybňuje, že aktivní obnova jazyka by bez vzdělanců asi ani nezapočala a ústním předáváním na vesnicích by jazyk postupně zchátral a možná zanikl.
   Já se nedivím že němčina byla ve městech, funguje to i naopak a pokud chce někdo prosadit svou kulturu, musí začít u vzdělávání. To není nic překvapivého a funguje to tak celá staletí.

   Smazat
 15. !!! POZOR - CENZURA !!!

  !*!*!*!*! ВНИМАНИЕ - ЦЕНЗУРА !*!*!*!*!

  Soudruzi a soukmenovci, POZOR: Na sajtách naší milované Nové Republiky opět řádí kavárníci, placení agenti CIA a Mossadu!
  Opět se ztrácejí příspěvky, dobré internacionálně-vlastenecké, 100% levicové příspěvky nás komunistů a putinistů!!

  TO JE CENZURA, ODPORNÝ NÁSTROJ EUROAMERIKY A KAVÁRNÍKŮ-LEPŠOLIDÍ !!!!!

  Proto žádám soudruhy a soukmenovce z redakce NR, aby NEPRODLENĚ posílili svou revoluční bdělost a ostražitost!!!
  Vzkřikněme kolektivně do tváří těch pravičáckých zakuklenců z pražské 5. kolony své revoluční NO PASARÁN!
  A to IHNED!!
  Jinak nepřátelští agenti zesílí, časem převezmou vládu nad naší milovanou Novou Republikou, a udělají z tohoto dosud 200% spolehlivého orgánu KSČM a Velvyslanectví Ruské federace pravý opak: hlásnou troubu kapitalismu a demokracie!!!

  Snad vám nemusím vysvětlovat, soudruzi a soukmenovci, jaký JEDINÝ trest je za takové trestuhodné selhání v boji proti kapitalismu, demokracii, Euroamerice a kavárníkům-lepšolidem.
  Myslete proto hlavou, ano?
  A NIKDY nepouštějte ze zřetele naše heslo: Se soudruhem a soukmenovcem Davidem v čele VPŘED, za svobodu slova pro každého roduvěrného Čecha a Rusa, čili každého komunistu, putinistu, zemanistu a babišistu!

  Děkuji Vám předem, drazí soudruzi a soukmenovci, a nyní vložím zpět svůj příspěvek z 26. ledna 2:39.


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 16. Rakušáci nás chtěli POEVROPŠTIT !!!

  Ano, nás Čechy, bytostné a hrdé Západoasiaty, chtěli ti brutální Evropani poevropštit, doslova!!
  Naštěstí se jim to VŮBEC nepovedlo – důkazem jsou výsledky posledních prezidentských i parlamentních voleb, Lenin zaplať.

  Připomeňme si: Rakušáci usilovali o naše poevropštění, čili BRUTÁLNÍ poničení našeho národního charakteru, celá dlouhá staletí.
  Právě výuka zcela cizích jazyků (nám ZCELA CIZÍCH jazyků) byla jedním z nejhorších nástrojů poevropšťování nás Západoasiatů.
  Ano, místo NÁDHERNÉ & DOKONALÉ ruštiny nás Rakušáci nutili studovat:
  • němčinu
  • latinu
  • řečtinu
  • francouzštinu
  • ba dokonce tu ODPORNOU angličtinu museli studovat naši předci, na rakousko-českých školách!

  Prostě HNUS, pravý evropský.
  Přitom co dobrého nám dala ta „slavná“ Evropa?
  Dobrého nic, prostě NIC, samozřejmě.
  Zato zlého SPOUSTU.
  Evropští cizáci nám vnutili například:
  • latinku
  • křesťanství (+ podobné evropské hodnoty, např. tzv. lidská práva)
  • víno
  • vodovod
  • kanalizaci
  • silnice
  • kamenné a pak i zděné domy
  • splachovací záchod
  • parní stroj
  • elektřinu
  • počítače
  • internet
  • mobily
  • kapitalismus a demokracii
  • a spoustu jiného podobného neřádstva.

  Srovnejme si tento evropský hnus s hodnotami, jež nám dal Východ, naše kolébka i věčný maják a vzor:
  • hlaholice a později azbuka
  • vodka
  • knuta
  • ruský záchod (tzv. turecký), 1000x hygieničtější než záchod evropský, kde si musíme SEDNOUT na děsivě špinavé prkénko
  • POGROM, náš typicky slovanský způsob obrany národa proti zhoubnému sionismu
  • a především VĚDA VĚD, čili marxismus-leninismus-stalinismus-putinismus, jedinečný nástroj na poznávání a přetváření celého Vesmíru!

  Prostě, naše drahá soudružka a soukmenovkyně profesorka Kučerová má Leninsko-putinskou pravdu: Němce a ostatní Evropany musíme zdravě nenávidět a Rusy VROUCNĚ milovat, na věčné časy a nikdy jinak.

  Na shledanou v lepších časech, po opětovném osvobození naší vlasti nepřemožitelnou Armádou Ruské federace!


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Radosto, jste tak jednoduchý nebo navedený?

   Smazat
  2. Pro 0.28 poznámka v tom, že ironická vsuvka k článku ve smyslu Západ se rovná ráj a východ je to nejhorší, může být napsaná jenom člověkem, který dokonale propadl Západnímu idealismu, který není nic jiného než pozlátko. První a druhá světová válka začala ze západu a byla vedená západem a v první bylo zabito 30 milionů lidí a v druhé světové válce 80 milionů lidí. Před těmito válkami byly nesčetné války vedené západem proti východu a naše země byly vždy na cestě dobývání východu západem. Barevné revoluce a převraty vedené západem rovněž v méně západní demokracie jsou samé humanitární výdobytky západu. Západ vždy žil a bude žít z vykořisťování kolonii, které měl v Africe a Asii a když vyčerpal tamní zdroje podařilo se mu přeměnit na svoje kolonie Střední a Východní
   Evropu, která mu ale teď už nestačí a musí napadnout Rusko a postupuje úplně stejně jako Hitler, který celou Evropu okupoval a až takto porobená Evropa vyráběla zbraně pro Hitlera, napadl Rusko. Nyní všechny státy Evropy budou v NATO a EU a až se tak stane dojde opět k napadení Rusko samozřejmě pod nějakou smysluplnou příčinou.

   Smazat
  3. 9:10 To je všechno hezký a je na tom i mnoho pravdivýho - zejména to o rozpoutání těch válek západními Židy, jenže! Žít tam z nás nikdo nechce a ani tu pod nima! Protože tak jako byl Ivan IV. po matce potomkem mongolských vládců Zlaté hordy, byla Moskovie sama jen ulusem oné říše Mongolů! Jak řekl již markýz de Custin: „Grattez le Russe, et vous verrez un Tartare“ (podrbej Rusa a najdeš Tatara)! Rudožvásty místních užgryndanců vycházej z neopodstatěný propagandy že kdosi civilizovaný usiluje nechat si vomrznout prdel v nějakým zapadákově kde lišky dávaj dobrou noc. Realita je opačná - to právě ten ruskej Mongol se tlačil k nezamrzajícím mořím, hlavně k tehdy Baltu! A tlačí furt už celejch 500 let - https://cs.wikipedia.org/wiki/Livonsk%C3%A1_v%C3%A1lka

   Tehdy ho zastavil Livonskej Řád! Dnes NATO ... byli zatlačený zpět od Baltu, tam co byli za Ivana IV.! A buďme za to rádi. Takhle by nikdo z nás dopadnout přeci nechtěl! - https://www.google.cz/search?q=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwig0ubU6dTeAhUQDOwKHbRHDx4Q_AUIDygC

   Smazat
 17. Ostatně pana ředitele BIS Koudelku také nikdo nenutí, aby tak drze překrucoval či dokonce lhal, a cos jej stále pudí.
  Že by jen ten dobře známý lokajský instinkt, který mu vnitřně napovídá, co a kdy do médií vypustit, aby si o chvíli podržel své koryto a svůj "dolce vita" při něm?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. danny vypadá že je nastudovaný jezuita - po vzoru Koniáše, .... pan Radosta od radosti z otroctví západu si chce nechat předělat geny aby náhodou germánci nebo anglo-sasové o něm nemohli říct, že je slovan....

   Co se týká mě, JÁ JSEM SLOVAN, ČECH A JSEM NA TO HRDÝ. Nějaký ten titul mám na to aby mě Koudelka co dělá vše proto aby Česko skončilo na hnojišti dějin, vyprávěl něco o historii. Paní profesorko, klobouk dolů.

   Co se týká protestantismu - tzn. Husa, Chelčiského, Blahoslvava, Komenským konče....všechny státy západní Evropy včetně USA dokázaly svůj vývoj na protestantských kořenech. Hus s Chelčickým předběhli dobu o 100-200 let. Byli hvězdami hvězd na nebi historie. To co dokázali čeští protestanté svět do té doby nezažil. Danny jakožto věrný jezuita Koniášův potomek v životě nepochopí že německý jazyk se dostal do Čech a na Moravu po intrikách Říma a falši Habsburgů. Dvě velké vlny vyhnanství českých pánů a nakonec vraždy na Staromáku a předání jejich majetkům Rakušanům a Němcům vedlo k tomu, že němčina se dostala přes hranice do Čech a na Moravu....Včechny ta jména Lichtenštějn, Schwarzenberg atd....Trautenberg, byli zloději a jejich majetky dnes by měli být navráceny těm co katolíci zavraždili a dali majetky germánům....

   Jednota bratrská vybudovala systém gymnázií a školství jaký v Evropě do té doby NEEXISTOVAL.....

   Zeman opěvuje SKANDINÁVII - Skandinávie je vybudovaná na kořenech protestatismu....manželka je švédka a vím o čem mluvím.....

   Smazat
  2. Jo v případě, že danny není jezuita tak bych ho tipoval na sionistu. Otázkou co je horší? Sionista nebo jezuita? Z bláta do louže.

   Smazat
  3. Děkuji panu Vlastimilovi za dojemnou péči o mmně. Ale musím ho zklamat. Jsem studovaný, ale ateista. Mám dokomce více škol a navíc se snažím vzdělávat soustavně. A vy pane Vlastmile jste hlavně mluvka. Takový rádoby moudrý a bodrý hospodský plácal, který rozumí všemu nač zrovna příjde řeč ale když příjde na lámáni chleba, ukáže se že ví kulové. Tak například: tvrdíte, že všechny státy západní Evropy a USA na kořenech protestantismu. Omyl. Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Švýcarsko, Polsko... Tyto státy byly a jsou vesměs katolické víry! To, čemu dnes říkáme Německo nebylo nikdy nábožensky jednotné. Nejsilnější stát Bavorsko bylo v čele Katolické ligy a Maxmiliín I. je vítěz od Bílé Hory. Zápas mezi protestantismem a katolicismem byl pouze krycím pláštíme boje o moc v Evropě. Nakonec to vyřešil Vestfálský mír, kdy si prostě každý nechal svoji víru, ale za vítěze byli považováni Habsburkové. Skandinávie to projela na celé čáře. Jak válku Dánskou a následně válku Švédskou a pak i tu v Polsku (Potopu jse mohl vidět) a konečnou ránu Švédsku zasadilo Rusko pod vedením Petra I. v bitvách u Poltavy (1709) a následně v námořních bitvách (Gangut). Tím skončilo Švédsko jako mocnost a sám Karel XII. skončil u Turků a do Švédska už se živý nevrátil.
   Co se němčiny týče, tak ta se do Čech dostávala od začátku psané historie, vy hospodský Palacký už jen proto, že Čechy až do založení pražského arcibiskupství a jmenování Arnošta z Pardubic patřili pod arcibiskupa Pasovského. A to bylo za vlády Karla IV. Česká knížata a králové byli říšskými kurfiřty a s právem volit římského krále a císaře Svaté říše římské. Také sňatková politika byla velmi čilá. Takže naši panovníci byli většinou v dětství vychováváni na cizích dvorech a měli s češtinou značné problémy. A to i Přemysl I. nebo Karel IV. o Janu Lucemburském nebo Jagelloncích ani nemluvě. V pohraničí i ve městech žilo mnoho obyvatel, které do země naši panovnícj zvali. Zejména poslední Přemyslovci a Lucemburkové. A nějak se domluvit museli, že. Proto ta hatmatilka a germanismy v češtině, na které nadává i Hus. Polovina "českých pánů" popravených 21.6.1621 na Staroměstském rynku byli echt Němci. Drtivá většina stavovského vojska na Bílé hoře byli cizinci (zejména Uhři). A podle toho to i vypadalo. Hrdinní Moravané u letohrádku Hvězda by Moravu nenašli na mapě a kdo ví, jestli vůbec věděli ža existuje. Byli to žoldnéři najatí za peníze Moravských stavů. Jejich velitel se zbytkem se vzdal, nebyl zabit ani on ani zbylí vojáci. Naopak. Byli zařazeni do císařského vojska a sám velitel to dotáhl až na přwedsedu vojenské kanceláře císaře. Dneska bychom ho titulovali "ministr obrany". Síť nejlepších škol, vybudovali Jezujté a některé řády (piaristé). Po tereziánské a jozefínské reformě to převzal stát a úroveň velmi upadla. Ale zase se vzdělanost velmi rozšířila. Inu něci za něco. A tak bych mohl pokračovat. A co se vašeho titulu týče, tak ten se dnes na Karlově univerzitě rozdává jako houska na krámě. Třeba za genderový rozbor knižky Ondřeje Sekory Ferda Mravenec (to je opravdu magisterská práce!). To já si musel máknout víc. Jo Žid nejsem, ale mezi nimi mám řadu přátel. A mám je rád. Tak místo hspodského plácání se dejte do studia. Nic není ztraceno. Vše se dá dohnat.

   Smazat
 18. No jo, někdo si přečte něco na wikipedii a hraje hru jako hráč. Otázkou byla zprvu němčina v čechách. Já ti vysvětlil, že Hus a pak po něm Jednota bratrská dali základ moderní společnosti a vzdělanosti úrovně jaké nebylo v Evropě. Nemvluvě o politickém seskupení, kdy stavové respektovali svobodu vyznání a našinec si mohl žít kde chtěl. Lutheráni nebyli s to v Německu dosáhnout těchto výšin společnosti, kterou čeští protestanti vytvořili a byli na výšině. Proč to říkám. Z jednoho důvodu. Češi jakožto slované byli s to udávat směr pro celý svět. Ať již politicky, či v otázce vzdělání, tak i nábožensky, kdy se rozhodli jít vlastní cestou a spoléhat se na svůj intelekt a ne být dirigován z Říma. A to byli osamoceni uprostřed národů co prostě na to neměli být na naší úrovni. Pokud ti to něco říká.

  Dále, co se týká Španělska, Itálie, Portugalska .... jakožto bašty katolicismu tak dokázali velké věci. Španělé dali dohromady inkvizici, Italové jezuity a Portugalci hráli druhé housle. Věcí bylo to kdo dostal privilegium mít RESERVÍ MEZINÁRODNÍ MĚNU. Francie s hugenoty což byli protestanté a taky s originálními templáři vytvořili skutečný bankovní systém, což byl pak trn v oku Římu proto je taky nakonec v intrikách vyhladili z Francie. Francie je paradoxní. Od doby kdy na Pyrenejském ostrově zmizela RESERVNÍ MĚNA se tam nic seriozního neodhrálo, šli jenom ve vleku.

  Samo sebou aby byl vytvořena určitá rovnováha tak jih Evropy byl držen Římem - míněno katolicko-jezuitckou mocí až doposud. Důvod proč padlo Řecko and Jugoška byl, že nebyli pasáci Vatikánu. Španělé, Italé a Portugalci na tom byli hůře než Řekové ..., ale Řekové co by Orthodoxní nezávislí museli být obětováni. Stejné se Srby. Chorvati věrní Hitlerovi a Vatikánu mají nad sebou ochranou ruku.

  Skandinávie, poněvadž tam taky žiji již nějaký ten pátek má za sebou fakt, že První centrální banka byla ustanovena ve Švédsku (pokud ti to něco říká) a národy ve Skandinávii jsou tradičně protestanté. Jakožto protestanti byli vždy vedeni ke svobodě myšlení, osobné svobodě a zodpovědnosti. Toto katolíci nikdy nedovolili per se. Charakter národa se rodí po generace a generace...stoletý projekt, vybudovat charakter národa. Vybudovat charakter jedince je monumentální projekt na celý život, a to nemluvím jej pak předát dalším pokolením.

  Švédsko nikdy neskončilo jako mocnost, protože mají nejstarší centrální banku a vlajku v barvách co jsou nezávislé na anglo-saxonech či evroasiji, tím netvrdím, že s nimi nespolupracují jako ruka v ruce. Nezávislost Švýcarska a Švédska je fenomén k pochopení tak jako jejich role na dějinách světa.

  Co se týká Karla IV a Lucemburgů ... Jagelonci bezvýznamní...
  Karel IV byl Římský císař, král český. Proč římský? Řím padl v 476, či snad ne?

  Já jsem hrdý na to, že jsem Čech a na předky kteří byli hrdí že jsou Češi. Pokud Českem pohrdáš, je to tvůj problém. Pokud Česko prodáváš cizákům je jenom tvůj morální úpadek a je mi tě líto.

  OdpovědětSmazat
 19. Jezuité vybudovali české školství? Máš asi na mysli ty co pálili české knihy. Dej si to dohromady prosim tě. Jenom jezuita může říct takový nesmysl. A nebo pak nějaký habsburgský kašpar.

  Víc k tomu nemám co dodat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nemluvě o tom jak si říkáš hrdý Čechu, nebo ti mám říkat DANNY...

   Smazat
  2. Tedy Vlastimile, to musí být sakra silný matroš co hulíte! Motat dohromady templáře s hugenoty, to je síla! A jezujty (Tovaryšstvo Ježíšovo) založil Ignác z Loyoly. Takto španělský důstojník v polovině 16. století a potvrdil ho Tridentský koncil, Inkvizici zase římský papež, Řecko a celý Balkán byl pod Osmanskou nadvládou od r. 1399 (bitva na Kosově poli) atd. atp. Přestaňte chlastat vy skandinávský slovanský věrozvěste:))))

   Smazat
 20. Danny si zvolil příznačný nick, obdobně i autority, kterými argumentuje. Zcela ignoruje historickou zkušenost národa. Pravděpodobně směřuje k podpoře pragmatického řešení další existence obyvatel dosud národního prostoru. Nehodlá ctít a rozvíjet celé to velkolepé dílo našich předků v obnově jazyka i rozvoji vlastní kultury. Hnusné. Pravda, nechybělo mnoho a mohli jsme se, tak jako většina "východních" Němců naučit německy, zapomenout původní jazyk a stát se příslušníky velkého národa. Vyvolat a prohrát dvě světové války, ovšem být "velikými". Jako by bylo znamením méněcennosti, že naší domovinou je místo, kde se usadili a převládli naši předkové, jako by bylo k nepochopení, že všechen ten vývoj lidstva není otázkou geniality nebo omezenosti národů a ras, ale prostou výslednicí geografických, přírodních a vposled i mocensko politických poměrů tak, jak kde, současně s lidským poznáním, existují. Dannyho považuji za machrujícího pitomce, plujícího v současně žádoucím proudu. JiH

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nikoliv pane anonyme. Já odmítám mávat pouťovými fangličkami rádoby "hrdých Čechů" jako pan Vlastimil a kteří ani neznají základy vlastní historie. Ani ty skutečnosti, které by měl znát každá jen trochu vzdělaný člověk. Celé to velkolepé dílo naši předci dokázali vytvořit a uhájit protože se mu věnovali a pro něj se obětovali. A nevymýšleli si doslova hovadiny, které tady někde čtu. Historické události můžete zamlčovat nebo různě vykládat. Ale nemůžete je změnit! Já jsem hrdý na to, že patřím k národu Přemyslovců, Karla IV. Husitů, vojáků front I. i II SV, národa Heyrovského i Čáslavské a Navrátilové, Tatry, ČKD, Aera, Škodovky...A jejich činy proslavili moji vlast natolik, že si nemusím vymýšlet fantasmagorie, kterými bych zaujal. To dělají pitomci, kteří si neváží práce svých předků. Machtujete tady akorát vy se svým planým lkaním! My máme být na co hrdí, protože historii svého národa známe a kdykoliv jeho velikost obhájíme aniž by nás nachytali při lžích. Takže s těmi pitomci opatrně.

   Smazat
  2. Ještě snad na okraj: když mně máte za machrujícího pitomce (je to vaše právo), za co máte pana Vlastimila? Všiml jste si jakou roli přisoudil Portugalcům? Druhé housle? Národu, který otevřel zámořský obchod objevitelskými plavbami! Vasco da Gamma, který jako první obeplul Afriku a dostal se po moři do Indie! Magalhaes jako první obeplul svět a potvdil, že je Země kulatá! Španělé osvobodili Evropu od muslimů a objevili Ameriku a tím odstartovali oficiálmně novověk. Italové (k nimž s dovolením počítám i Janovany a Benátčany) založili bankovnictví (Templáři ho rozvinuli). Marco Polo došel až do Číny a byl to Benátčan. Ale toto je látka, která se probírá ve vlastivědě na obecné škole!!! I to, že až do r. 1781 nemohla drtivá většina našeho národa žít kde chtěla, protože tady bylo nevolnictví. Ale i to se učí na základních školách. Co se vzdělanosti týče, tak Univerzita, které říkáme Karlova byla založena r. 1346. Ale to už dvestě a více let stály koleje v Cambridge, Pise, Sorboně, Boloni...A dlužno říci, že stojí dodnes. Takže s tou nebetyčnou světovostí v podání pana Vlastimila to nebylo tak horké. UK je první ve střední Evropě. To ano. Atd. atp. Když tyto "argumenty" vytáhne takovýto "vlastenec" před jen trochu znalým cizincem, tak co si ten asi o nás pomyslí? No pokud bude trochu taktní, tak se usměje, pokýve hlavou, ale pomyslí si něco o primitivech. To si pište.

   Smazat
 21. danny27. ledna 2019 22:58 a 23:42 - pozoruhodný obrat. Už chybí jen vaše odpověď na otázku, zda "za trvání habsburské monarchie, byla v Českých zemích, tedy na území Českého království úředním jazykem čeština". Vzpomínáte? Při svém mnohostranném formálním a trvale prakticky doplňovaném vzdělání to zajisté spolehlivě víte. Třeba i s odkazem na Pekaře či Černého.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Byla. Jak píše paní profesorka, němčina byla zrovnoprávněna s češtinou. Nenahrazovala ji. A dokladmůžete najít třeba v křestním listu nebo "školní zprávě" (vysvědčení) vaší prababičky (pokud se narodila "za císaře pána"). Byly dvojjazyčné. A protože na to úředníci kašlali, a mluvili pouze německy a o češtinu se nikdo ze vzdělancú nestaral, tak jazyk upadal. To sebou neslo řadu problémů při řízení státu, když si obecenstvo, zejménana venkově s úřady nerozumělo. Proto to nařízení Marie Terezie. A jak se stěhovalo venkovské obyvatelstvo do měst, bylo to ještě důležitejší. Např. při sčítání lidu v 80. letech 19. stol. se v Praze hlásilo k českému jazyku cca 80 % obyvatel. Zbytek k německému (důstojníci posádky, část podnikatelů a obchodníků, ale taky Židé). Pro zajímavost: k říšským Němcům se hlásilo 1000 lidí. Praha měla už přes půl mil. obyvatel. Viz "Zmizelá Praha".

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.