Reklama

sobota 19. ledna 2019

Czexit ano a jak dál - Část II.


Jaroslav Tichý
19.1.2019     část I. ZDE
Lépe pozdě, než vůbec ne – avšak dále neodkládat
Dle příslibu bych se chtěl v této druhé části zabývat argumenty „pro Czexit“, v nichž se pokusím zohlednit a shrnout jednotlivé argumenty pro náš odchod z EU a poukázat i na jejich souvislosti. Často se totiž stává, že jsou posuzovány jednotlivé (či dokonce jen selektivně zvolené) pohledy na tuto problematiku, avšak bez přihlédnutí k jejich komplexnosti a vzájemné souvislosti, což jsou závažné chyby. Tyto chyby jsou často záměrné a manipulativní.
Jsem proto rád, že pohled na Czexit ve smyslu titulku tohoto článku začíná sdílet podle posledních vyjádření T. Okamury i SPD. Doufejme, že definitivně.


Czexit – důvody pro
Ještě než se začnu zabývat argumenty „pro Czexit“, je třeba připomenout, že:
A. dlouhodobým cílem světových globalistů je:
a/ dobýt Rusko, rozmělnit ho na řadu malých států, které připadnou poté členům koalice účastnících se na takovém aktu agrese;
   b/ získat nerostné zdroje, přírodní bohatství a půdu náležející Rusku. O lup se agresoři rozdělí.
To vše s využitím služeb konkrétních zemí za organizace, podpory a pod vedením globalistů, kteří sami mají bezstrukturní řízení a nemají ani vlastní armádu, logistiku či administrativu. Kdysi šlo především o Velkou Británii a Francii či Německo, v pozdějším období pak zejména o USA.

Světoví globalisté se o realizaci uvedených záměrů snaží dlouhodobě, používají k tomu pouze různé metody a nástroje.
Jak nám ukazuje historie, tak metla biče (resp. postupu na nejnižší, tj. 6. prioritě řízení lidstva formou války) vůči Rusku opakovaně selhala, což dokazuje i neúspěšné tažení Napoleona do Ruska, 1. světová válka, následné vojenské intervence ze zahraničí v Rusku či 2. světová válka a jejich důsledky. Přicházely i pokusy trockistů o rozložení Ruska zevnitř, kterým úspěšně čelil až do své smrti Stalin. Nastoupily tudíž metody cukru (resp. vyšších priorit řízení, kterými se světoví globalisté snaží rozložit jak Rusko, tak i zbytek Evropy zevnitř). Tyto metody jsou užívány i jinde ve světě. Jedná se zejména o uplácení politiků jednotlivých zemí ať již funkcemi či penězi, případně jejich vydírání nebo zastrašování. V krajním případě pak dochází opět k řešení na 6. prioritě aplikovaném i vůči jednotlivým málo vstřícným politikům těchto zemí. Zatímco ve většině evropských zemí se tyto metody (bohužel) osvědčují, v Rusku narazily nástupem Putina do prezidentského úřadu.

B. pozdějším, nicméně stále aktuálnějším cílem světových globalistů je proto jejich snaha:
a/ zabránit užší spolupráci Evropy (s vyspělými technologiemi) s Ruskem (s velkými surovinovými zdroji a přírodním bohatstvím), neboť takové hospodářské seskupení by se stalo bezkonkurenčním a představovalo významného konkurenta zejména pro USA. V tomto směru mají společný zájem s americkými neocony a s USA obecně;
b/ s ohledem tenčící se zdroje nerostných surovin ve světě snížit spotřebu na Zemi a v souvislosti s tím i životní úroveň v zemích s nejvyšší spotřebou, tedy zejména v Evropy. (V tomto bodě se globalisté rozcházejí s americkými neocony a jejich Pax americana – viz dále).

Globalisté proto usilují o ovládnutí a o následný rozvrat Evropy a jejích národů v podobě, v níž evropské státy a jejich národy známe. 
K tomu vedoucí projekt globalistů vznikl již koncem 2. světové války, kdy bylo jasné, že hitlerovské Německo a další země Osy svůj úkol od globalistů na ovládnutí značné části světa nesplní a kdy namísto tohoto řešení se tudíž pracovalo již na jiné formě ovládnutí podstatné části světa (tedy metodou cukru namísto metody biče). O tom svědčí i obsazení vedení předchůdkyně EU, kterou byla Montánní unie uhlí a oceli v polovině 50. let 20. století, jejímž prvním předsedou byl Walter Hallstein, jeden z význačných nacistů válečné a poválečné doby. Na heslo nacistů z té doby „Es kommt der Tag“ si pamětníci jistě ještě vzpomínají;
- celý projekt EU má tedy sloužit pouze jako prostředek k demontáži evropských států, k rozpuštění jejich národů jejich promícháním s masově navezenými migranty zejména z islámských zemí s cílem vytvořit novou světle hnědou rasu s průměrným IQ 90 podle návodu Coudenhove-Kalergiho. Jde o součást dlouhodobých plánů světových globalistů na „přestavbu“ Evropy. Cílovou stanicí pro EU je Evropský islámský chálifát s přestupní stanicí pod označením 4. Říše. (Přestavba Ruska proběhla v poslední dekádě minulého století, byť nástupem Putina do funkce prezidenta se vymkla poněkud kontrole. Přestavba USA probíhá v současnosti, a to rovněž nikoliv bez potíží, neboť ani prezident Trump nemůže být považován za „koně“ globalistů. Spíše se nachází mezi tlaky ze strany globalistů a neoconů, čemuž odpovídá i jeho politika pro mnohé tak nepochopitelná);
- z původního obrazu předchůdkyně EU zbyly pouze sliby a vyvolané plané naděje pro mnohé občany Evropy, které byly po prvních skutečně nadějných fázích – EHS a ES (kdy bylo třeba připravit a otevřít přístup do EU i pro tehdejší socialistické země a nalákat je), postupně likvidovány formou salámové metody;
- k realizaci tohoto plánu směřují i podepsané dokumenty počínaje Lisabonskou smlouvou a dokumenty následujícími;
- přitom již samotná Agenda 2030 obsahuje plán (a závazek smluvních stran – tedy evropských zemí) na dovoz 56 milionů migrantů do Evropy a jejich rozmístění do r. 2030. A ty země, které ji nepodepsaly přímo, se k ní podpisem Lisabonské smlouvy přihlásily.  To se týká i ČR;
- A. Merkelová nedostala za svoji rozvratnou činnost v Evropě při realizaci těchto plánů globalistů medaili Coudenhove-Kalergiho pro nic za nic;
- na povrch tak vystupuje postupně i to, kdo ze zákulisí fakticky řídí činnost celé EU přes její orgány. Globalisté využívají ve vedení EU k tomu vhodné lidi, a to s přihlédnutím k jejich minulosti, morálním vlastnostem a schopnostem. To se pochopitelně nemůže neodrazit i na celkových výsledcích EU, na jejím stavu a postavení ve světě, které upadá.
- na povrch vycházejí postupně i další skutečnosti, k nimž patří i studie zadaná bruselským vedením EU v r. 2005 ke zpracování počtu obyvatel, který se „vejde“ do jednotlivých členských zemích EU atd..
Mimochodem, v případě ČR došla tato studie k 64 milionům lidí, takže z tohoto pohledu se k nám údajně „vejde ještě 54 milionů lidí k našim stávajícím 10 mil. občanů. Kdo a z čeho je bude živit či vůbec jakoukoliv jejich využitelnost v době přicházející 4. průmys-
lové revoluce, studie neřeší, stejně tak ani jejich schopnost rychlého rozmnožování a z toho pramenících dalších problémů. Zcela pomíjeny jsou i problémy spojené s přílivem zločinnosti, problémy dávno v Evropě již vymýcených či dosud vůbec nepoznaných nemocí, negramotností většiny těchto lidí, neschopností a hlavně jejich nezájmem o asimilace v novém prostředí atd. Právě naopak. Organizované přísuny těchto migrantů jsou používány jako zbraň proti Evropě v souladu s výše uvedenými základními cíli globalistů.
- Je ale třeba konstatovat, že další záměry prosazované vedením EU na islamizaci Evropy jsou ještě daleko ambicióznější, než výše uvedené.

Výsledek dnes všichni známe, jen si ho někteří z nás stále ještě nechtějí přiznat, neboť někteří z nás spatřovali v EU naplňování humanitárních plánů krále Jiřího z Poděbrad na mírové uspořádání Evropy, jiní pak uvěřili pohádkám o prosperujícím řeckém kavárníkovi a portugalském rybáři. Nic z toho se neuskutečnilo, právě naopak. 
Další naši spoluobčané stále ještě nechtějí uvěřit či přiznat si, že naletěli, zatímco někteří budou tyto plány dokonce podporovat, neboť z jejich podpory osobně těží. Sice jen dočasně, což ne všichni z nich chápou, ovšem žijeme v době, kdy heslo „Carpe diem“ (Užij dne) tak frekventované na sklonku starého Říma je pro některé občany EU (naše nevyjímaje) heslem zásadní priority.  

Pokud jde o záměry uvedené pod body A. a/, b/ a B. a/, jsou společné se záměry amerických neoconů. 
Pokud jde ale o záměr uvedený v bodě B. b/, v něm se světoví globalisté rozcházejí s neocony kvůli zarputilému setrvávání neoconů na kořistnické politice Pax americana, která je naprosto nešetrná k surovinovým zdrojům a k šetření životního prostředí (při 5%ním podílu obyvatel USA na celkovém množství obyvatel Země jde o 50%ní podíl na světové spotřebě nerostného bohatství, o 40%ní podíl na produkci odpadů ve světě, o ničení spodních vod a hrozby zemětřesení z titulu dobývání ropy z břidlic atd. ani nemluvě). 
To je i jeden z důvodů „rozkolísání EU“, neboť dříve jednotné požadavky globalistů a USA na EU, plnící současně roli vazala vůči USA po skončení 2. sv. války, se začaly od obou zadavatelů různit.

A nyní tedy již k samotným argumentům „pro Czexit“:
1/ Evropská unie je nástroj globalistů k ovládnutí Evropy, k její následné islamizaci, k vytvoření Evropského islámského chálifátu, a to s přestupní stanicí ve 4. Říši;
3/ EU se proto po podpisu Lisabonské smlouvy stále více odchyluje od své předchozí podoby, jejímž účelem bylo nalákat ke vstupu další členské země;
4/ EU postupně odebírá členským zemím i zbytky jejich suverenity. Prosazuje přitom různé (často i zcela nesmyslné) zákony stále více do legislativy členských zemí, v nichž tato eurounijní legislativa již výrazně převažuje nad zbytkem původní legislativy členských zemí;
5/ Vedení EU tak prosazuje v členských zemích stále více agendu zcela neslučitelnou s dosavadními křesťanskými principy Evropy a se způsobem života a zájmy jejích obyvatel;
6/ Stále více se ukazuje, že EU je koncipována od samého počátku především k realizaci politických cílů globalistů, přičemž nebere v úvahu rozdíly v hospodářské úrovni jednotlivých členských zemí, což má značně negativní dopad na ekonomiky eurozóny a na její hospodářské výsledky. K tomu nemalou měrou přispělo i zavedení EURa jako platidla ve většině členských zemí EU, které svojí úrovní bylo nastaveno na ekonomickou úroveň Německa,
nikoliv dalších zemí EU, které na to v různé míře doplácejí;
7/ Vedení EU se krom toho dosud profilovalo jako vazal USA. To se odráželo i v politice a chování jak jejího vedení, tak i jejích členských zemí. Po odklonu cílů světových globalistů od zájmů amerických neoconů a jejich politiky Pax americana došlo k rozkolísání EU, které chybí kompetentní vedení a dostatečná schopnost a vůle postavit se konečně na vlastní nohy a začít konečně realizovat vlastní proevropskou politiku oproštěnou od jakýchkoliv vnějších vlivů, tedy i od vlivů světových globalistů. Vedení EU proto i nadále pokračuje v protievropské politice, totéž provádějí i představitelé jednotlivých členských zemí. Prosazují tedy cizí zájmy na úkor národních zájmů ve svých zemích.
8/ Postavení jednotlivých členských zemí v EU není rovnoprávné, demokracie je stále více potlačována (otázky podléhající souhlasu všech členských zemí jsou převáděny do kategorie, kde postačuje většina hlasů a kde jsou menší země vždy přehlasovány, Evropský parlament je často stavěn vedoucí orgány EU „před hotovou věc“, jeho činnost je pak jen formální).
9/ Prostřednictvím naší účasti v EU se upevnilo a zakonzervovalo postavení ČR jako kolonie západních zemí, které bylo nastartováno již v 90. letech přechodem bývalých socialistických zemí na instrukce obsažené ve washingtonském konsenzu;
10/EU je v současnosti smluvně propojena s vojenskou organizací NATO, čímž jsou její členské země vtahovány do politiky neslučitelné s principy mírové spolupráce s dalšími zeměmi a často i s Chartou OSN.
11/Pod dojmem vlastní bezpečnosti, zajištěných koryt a v některých případech i beztrestnosti někteří naši poslanci a vládní činitelé se pouštějí do zahraniční politiky ve stylu „Myš, která řvala“, aniž k tomu mají často sebemenší odborné a morální předpoklady a znalosti. Postačuje jim pocit sounáležitosti se stádečkem politiků EU v Bruselu a v jejich členských zemích hlídaných smluvně zajištěným ovčáckým psem. To byly dosud postačující předpoklady k výkonu prakticky jakékoliv funkce v tomto systému. Větší odbornost a znalosti byly a jsou zatím spíše na překážku. Jak v Bruselu, tak i v jednotlivých členských zemích.
12/Je stále více zřejmé, že tento systém dále pokračovat nemůže. Je to viditelné nejen v USA, které jsou dnes rekordně zadluženy a které již prezident Trump převzal za těžko řešitelné situace „bez ztráty kytičky“ a které přinejmenším z ekonomických důvodů nebudou moci (a doufejme, že již ani nechtějí) hrát dále roli „světového četníka“.
Je to stále více zřejmé i z vývoje v samotné EU a z narůstajících problémů a rozporů v jednotlivých členských zemích.
Evropa se tedy bude muset začít starat sama o sebe a je otázkou, zda nejlepší řešení přitom je svěřit i nadále osud jednotlivých členských zemí této unie do rukou těch, kteří již „dokázali, že to dokáží“. Tedy zničit tuto původně dobrou myšlenku.
Při takové úvaze je ale nutné vzít v potaz i to, že skutečný zakladatel a „vlastník“ EU je stále v zákulisí a ten na nějaké snahy o reorganizaci EU nebude slyšet, pokud nepůjde pouze o nic neřešící přemalování jejího štítu. Případné pokusy o „reorganizaci EU“ budou proto nutně pod jeho patronátem a kontrolou a kýženou změnu nepřinesou. Ani nemohou.

Pokusme se proto v poslední třetí části zamyslet nad co nejlepším řešením pro naši zem a naše občany (či jejich zcela převažující většinu). Nezapomínejme přitom na zřejmě již nevratnou islamizaci podstatné části EU a na její plánované rozšíření i do ČR. Dalším odkladem řešení z naší strany se sami vmanévrujeme do stejné situace, v niž jsou státy západní Evropy.

69 komentářů :

 1. Skutečným vlastníkem je hitlerovské Německo.Nynější prý "demokraté" pokračují v plánu,který byl vyhlášen v třicátých letech německým führerem A.Hitlerem o nadřazenosti německého národa nad ostatními.S tím také souviselo postupné rozšiřování německé moci a po porážce hitlerovců se plán na čas založil.Postupem doby se znovu objevil a byl pojmenován integrací evropských národů.Ve skutečnosti se opět jedná o nadřazenosti Německa nad druhými.A protože v každé zemi se najdou Hitlerovi pohrobci,tak se plán daří úspěšně naplňovat.
  Petr Majevský

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rád se téměř denně
   pobavím s Vašimi radikálními názory, které zveřejňujete hlavně u Olšera na Rukojmích, pane MAJEVSKÝ.

   I tentokrát jste nezklamal - máte 100 % pravdu.
   Mohu jen konstatovat, že Německo a Němce znám dokonale, nejen proto, že jsem byl přes dvacet let zaměstnán u firmy s německým majitelem.

   Vím proto, jak se na nás dívají a jak o nás hovoří, když jsou mezi svými. Jsme pro ně stejná lokajská chátra, jako třeba Ukrajinci.

   Němci se považují za nadřazení vůči Východu, do kterého samozřejmě patříme, ačkoliv se naši kolaboranti plazí o jejich přízeň.
   Za celou existenci našeho státu k nám nepřišlo z Německa nic dobrého, NIC,
   pokud zrovna někdo nemá na mysli banány bez fronty, že ano...

   Smazat
  2. 18:58
   Souhlasím s Vámi až na ty banány. Opravdu jsem nevěděl, že v Germánii pěstují banany na vývoz.
   Pro Vaši představu Vám sděluji, že ČSSR byla jedním z nějvětších vývozců bananů protože nám bylo placeno za zboží a služby např. těmito banány a my jsme je rexportovali.
   Ale to jste asi ještě počůrával plenky v jeslích.

   Smazat
  3. 20:07 Pochopit, že autor názoru 18:58 neměl na mysli import banánů z Německa,ale jinou situaci v zásobování tehdy nedostatkového ovoce, je evidentně mimo obzor tvého vnímání, chytrolíne.

   Smazat
  4. 20:07
   Zatímco v Německu odlévají banány v Leuně ve velkém a nám je draho prodávají.
   My jsme z nich pak velmistry v rakovině konečníku.

   Smazat
 2. Anonymní19. ledna 2019 17:38
  Evropa prožívala nejlepší léta, když bylo Německo rozděleno. Pouze rozdělení Německa, dovolí Evropě dýchat. Ekonomicky ji povznese a mocensky neudusí. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Konečně to někdo řekl nahlas.
   Čtyři zóny, spravované vítězi války (místo zrádných Britů, kteří ji plánovali a Ádu použili jako beranidlo MY, kteří jsme ji vyhráli vlastní silou) a v Berlíně ZEĎ.
   Od jejíhož zbourání je Berlín nudný.

   Smazat
  2. Podle mě byla berlínská zeď největší úchylárna své doby v Evropě.

   Smazat
 3. Autor zmínil hned na začátku
  hnutí SPD s tím, že ....sdílí pohled na CZEXIT..."

  NIC není vzdálenější realitě, než tento údajný pohled.

  Hnutí SPD s jeho podlézavými poslanci se připojilo
  ke štvanici na Huawei, neboť prý tato firma představuje pro ČR bezpečnostní riziko.
  Řekli to američtí páníčkové a ti to přece musí vědět, že ano...
  A to není vše, R.KOTEN, okouzlený svou funkcí a domnívajíce se, že se kolem něj točí zeměkoule, docela nedávno prohlásil, že BIS je důkazem a zárukou toho, že nám žádný terorismus nehrozí.
  Hnutí SPD je pro mě naprosto nedůvěryhodné a vůbec se nedivím, že by se dle posledního průzkumu veřejného mínění do Parlamentu nedostalo... I přesto, že jsou mnozí voliči úplně blbí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní19. ledna 2019 18:07
   Ale co má Huawei společného s Czexitem?
   Vy dáte za Huawei ruku do ohně? P.K.

   Smazat
  2. Žádný Czexit nebude.
   Ani teď,ani v dohledné době, aby jej dnešní šedesátníci ještě zažili.
   Autor může na toto téma blouznit ještě na další pokračování, ale to podstatné mu uniká :
   Stav a vývoj politické situace v sousedním Německu.
   Tam to totiž musí začít a to se od disciplinovaných
   německých ovcí nedá očekávat.
   Autor nechce vidět, (pokud neovládá německý jazyk, tak se nedivím),
   jakým mocenským aparátem disponuje Německo a jakými metodami likviduje jakékoliv snahy o změnu.
   Osamělý pokus pidistátu, zamořeného klikou kolaborantů a přizdisráčů, vyvolá u mocenských elit Západu jen pobavený úsměv.

   To je realita z mého pohledu.

   Smazat
  3. 18:07
   Jste pooho poouhý blbec, nás kteří podporují SPD nemůžete absolutně nasrat. Zkuste to u Soukupa. Nebo raději u Kalouska.
   Václav

   Smazat
  4. Anonymní19. ledna 2019 19:15
   Žádný Czexit nebude.
   Nemusí být Czexit, může být Evropa suverénních států a svobod, místo EU. Důležité je vzít si zpět svou suverenitu a dobrovolně spolupracovat s ostatními. Největší překážku tohoto vývoje u nás, jste uvedl: „klika kolaborantů a přizdisráčů“ v politických funkcích. Ty musíme nahradit pronárodně smýšlejícími politiky, jinak nám není pomoci. P.K.

   Smazat
  5. Největší chybou Evropské unie bylo, že se rozšířila o postkomunistické, chlastoslovanské (i hunské), zaostalé, neproduktivní avšak domýšlivé a drzé burany a neponechala schengenskou hranici na původní železné oponě. Čecháčkostán je nabubřelé rusofilské smetiště Evropy, které těží ze své ubohosti, která odpuzuje i uprchlíky? Parazitičtí čecháčkové (k radosti Putina) EU jen vyžírají (jako kdysi RVHP) a když mají něco sami obětovat, tak z ní hrdě vystoupí dříve, než budou ostatními vykopnuti? Pokrytecká, somrácká, opovrženíhodná lůza ! Válčí a pracuje leda tak hubou. Jakékoli její naředění migranty je jenom prospěšné. Britové už čecháčky a další postkomunistické nevděčné vyžírky nechtěli živit, proto z EU vystoupili. Nebýt Německa, mohli jsme mít uprchlíky na krku my, švejkovští postkomunisté. Čecháčkostán patří do EU ještě méně, než Řecko. Nedrží krok už ani s Rumunskem a Bulharskem. Integraci EU Češi neustále sabotují a současně jí licoměrně vyčítají neakceschopnost. Češi - nekrást tady !!! O bolševizmem zavšivenou, žlučovitou a zlodějskou kotlinu už nejen solidní investoři, ale ani uprchlíci nestojí. Vyhnány byly 3 miliony Němců - takže místa je tu dost. Uprchlíci vypadají civilizovaněji než čecháčkovská řvoucí chátra. Závistivá, neschopná a ubohá (zato však revolučně uvědomělá) husitsko-bolševická čecháčkovská lůza se kojí nadějí, že se nažere papírových majetkových přiznání nebo registračních pokladen a pokut prodejním řetězcům. A nechce se s nikým dělit o žvanec a vrátit cokoli z nakradeného církvím, židům, Němcům. Píseň Práce: Ručičky nebojte se - vy makat nebudete !!! Poctivým českým metanolem proti cizí marihuaně! Se Sovětským Svazem na věčné časy !!! Vyloudit z EU co se dá - a pak z ní hrdě vystoupit !!! Jako azbucké lůzokratické Řecko - náš vzor. Čecháčkovští komouši se nezmohou ani na vlastní puč - potřebují k tomu bačovského Bureše - nástupce Husáka ??? Lůza zůstává lůzou i když je v početní většině.

   Smazat
  6. Ano je to tak, 18:58 a 19:15 píše o nadřazenosti Němců. Mám podobné zkušenosti a mohu jen dodat že opovrhují i s méně schopnými spoluobčany. Rozpoznáte je i podle značek aut ve kterých jezdí. Jen výjmečně si Němec vezme za ženu příslušnici podle nich nižší třídy a i tím se stává méněcenným.

   Smazat
 4. Pane Tichý, shozením okovů ANS, se z Vás stal element, který by byl přínosem i pro SPD. Mohl byste tam zavést i tu KOB, která má něco do sebe. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No pan Tichý neshodil okovy ANS, ale ANS ukradla ta paní co tam dnes vládne. Něco jako když pana Okamuru okradli jeho dřívěší partneři kterým pomohl ke královským platům. Jenom paní Vítová byla tak nedočkavá že se pohřbila dříve než se narodila.
   Václav

   Smazat
  2. Pane Václave, vy s těmi svými hloupými a lživými kecy o ANS jste zdejší opravdový blbeček.

   Smazat
  3. 0:29
   Nadávat umíte dobře tak se ještě podepište a zdůvodněte tvrzení.
   Václav

   Smazat
 5. Anonymní19. ledna 2019 18:27
  Vaše návrhy zní slibně, ale s tou RVHP asi bude potíž. Chybí její záruka, SSSR. P.K.

  OdpovědětSmazat
 6. Pane Tichy, chapu spravne, ze to neni tak uplne o exitu, ale ze to je proruska propaganda? Jen by me zajimalo, jestli to fakt myslite vazne nebo do delate pro neci prospech.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ad 20:02 - Nebuď směšný! Když chceš opravdu diskutovat, tak Tichému věcně oponuj, měj argumenty a ne jen skřek.

   Smazat
 7. No Petře asi pro Tvůj úspěch to nenělá. Někdy opravdu plácáš nesmysly.
  Václav

  OdpovědětSmazat
 8. 20:18 oprava: to nedělá
  Václav

  OdpovědětSmazat
 9. Jsem zvědav, jestli se tu objeví ještě pár dalších diskutujících (kromě p. Majevského a P.K.), kteří budou schopni se nad článkem zamyslet, pochopit jej a případně diskutovat o vystoupení z EU a NATO na úrovni, kterou autor očekává. Ostatní plácání je ztrátou času a energie. J.B.

  OdpovědětSmazat
 10. A jak se da diskutovat na urovni o takovych nesmyslech?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:16
   Hlavně že Ty víš co je smysl a co je nesmysl!
   Václav

   Smazat
  2. Vystoupit ye svayku spojitých nádob NATO-EU je v našem bytostném národním zájmu. Jinak se vystavujeme nebezpečí zničení národa (EU), zničení demokracie a zničení země jadernou válkou (NATO).
   To přece není nesmysl, ale smysl!!!

   Mm

   Smazat
 11. Vážený J.B pokud jste např. v mých příspěvcích neobjevil to, že jsem pro vystoupení z EU a NATO tak je mi Vás líto, asi neumíte číst. A pokud jste čekal sáhodlouhý článek o tom jak si to představejeme a jaké to bude nebo nebude mít dobpady - no to musíte úplně jinam. Jen tak abych Vás upokojil SOUHLASÍM s panem Tichým
  Václav

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A že tvé milované SPD
   nemá vůbec na programu nějaké vystoupení z NATO ti jako podporovateli tohoto předem ztraceného hnutí nevadí, že ano...
   A že nadšeně aplaudovali Ryanovi ve stoje v PS,když si přijel pro hackera Nikulina také ne, že ano.
   Jsi příliš tolerantní, já tu podlézavou chátru,která má zastupovat voliče nesnáším.

   Smazat
  2. Anonymní19. ledna 2019 21:38
   Vaše nesnášenlivost, Vám zatemňuje mozek, že blábolíte hovadiny. Která pro vás perspektivní politická síla, Vás vyvede z NATO? Nebude k tomu náhodou také potřebovat referendum, o které SPD již léta bojuje jako lev? P.K.

   Smazat
  3. Nemusíme odcházet z NATO. Stačí, když budeme jako člena Aliance trvat na přísném dodržování čl. 1. zakládací listiny Alienace a je to.

   Smazat
  4. Anonymní19. ledna 2019 23:42
   Přesně tak.
   Článek 1: Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN. P.K.

   Smazat
  5. Jste padlí na hlavu? Udělat NATO zbytečným?! Vždyť šlapeme, jak nám NATO diktuje, a všechno platíme. NATO je majetek USA. Takže takové kecy si můžete strčit za klobouk, když nemáte odvahu prostě z NATO vystoupit.

   Smazat
 12. No podle mě pan Tichý svými články jen dokazuje, proč ho voliči nikdy nikam nezvolili a velmi pravděpodobně už ani nezvolí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zato duté hlavy a zemské škůdce typu Heršla, Fišera či Drahouše zvolí opakovaně a vždy. Čím to asi je?

   Smazat
  2. Proč byl zvolen ten či onen, to netuším. Proč nebyl zvolen pan Tichý vidí všichni.

   Smazat
 13. Pokud v USA budou mít vliv neoconi ,tak se u nás nic dít nebude.Všechny politické strany u nás a jejich představitele řídí příslušná ambasáda /snad bez komunistů/.A tak volby neovlivní prakticky nic ,protože jak vládní strany,tak opoziční strany mají jedny "noty".Veřejnosti se pak předhazují jen pseudoproblémy /např.zákaz kouření....atd./,které lidi mají "zaměstnat" a dát jim pocit demokratična a pocit souboje politických stran.Za to si mohou všichni političtí a hospodářští šmejdi "přilepšovat" za příslib beztrestnosti a za odvedení "podílu".Proto se u nás žádná velká kauza nikdy nedotáhla do konce a nikdy se nevyšetří /Kožený,Bakala……/Všichni totiž mají od "strýčka slušné krytí". Do toho jim ale hodil vidle Babiš,který s nimi ty hry nehrál.Proto je dobrá jakáko li jeho dehonestace.Ani Zeman není pro ně to pravé ořechové.
  Naši politici nemají a nebudou mít nikdy zájem na jakéko li změně.Jim to vyhovuje.A školství již stačilo vychovat generaci,která je naopak ve své omezenosti podporuje.Tak že nejsem optimista v možnosti změn volbama.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:37 Tomu nerozumím. Všechny partaje jsou řízeny z nějaké ambasády, proč komunisti ne, když právě oni drží vládu u moci? Jak to? A to jsou všichni řízeni z jedné ambasády, nebo každá partaj dostává noty z nějaké své ambasády? A která ambasáda řídí Babišovo hnutí? A která řídila Stranu přátel Miloše Zemana?

   Smazat
  2. 21:37
   Super krádeže, nafty a jiné které byly i odposlechy objasněny ale st. zastupitelstvím a soudy smeteny se stolu.

   Smazat
  3. 21:54 zkuste přemýšlet,třeba se vám povede si odpovědět.I když podle vámi pokládaných otázek tomu nevěřím.

   Smazat
  4. 22:54 Považujte mě klidně za blbce a pokuste se mi odpovědět. Tedy pokud znáte odpovědi na mé otázky a jen nemlžíte.

   Smazat
  5. Anonymní19. ledna 2019 21:37
   Babiš toho má na triku tolik, že by nebyl problém (pro neocony), ho odstavit. Ale lepší je ho tam držet, aby sloužil. Proto se od Babiše nedá očekávat nějaké hájení národních zájmů. Ale je dost inteligentní, aby dokázal vinu házet na své okolí. P.K.

   Smazat
  6. Ad 22:59: ambasáda jedné severoamerické země u nás vyvíjí následující činnost:
   jsou volby a nová strana se dostává do parlamentu - pracovníci ambasády oslovují funkcionáře nové strany od okresních lídr výše - zjišťují o jaké osoby se jedná, jakou mají minulost a Achilovy paty - kontaktují funkcionáře nové parlamentní strany a nabízejí jim exkurze do oné severoamerické země stipendia a různé benefity - proč si myslíte, že např. Bělobrádek či Babiš byli na exkurzi v jisté nejmenované severoamerické zemi, místo aby v tu samou dobou pracovali na sestavení vlády?

   Existují motivace pozitivní - peníze, stipendia, sponzoring, placené výlety po světě, stipendium pro děti na prestižní univerzitě, sex s podstrčenou ženštinou atd. atd.

   a negativní motivace: vydírání, pomluvy, mediální tlak, výhrůžky rodině atd. atd.

   Politika je zkrátka povznášející povolání a slouží lidu země.

   Leo

   Smazat
  7. Leo, měl byste svou fantazii krapátko držet na uzdě. Petr

   Smazat
 14. Vystoupení z toho spolku evropských sebevrahů je 30 lety podepřená "poznaná nutnost". Samotným plánem na vystoupení to ale nemůže končit, je třeba v první řadě naplánovat rychlou resuscitaci zemědělství, a to jak rostlinné výroby, to znamená konec řepky a návrat např brambor a obilí, ale i živočišné výroby, tedy obnova kravínů a vepřínů. S nějakými dovozy, po zkušenosti s Brexitem , můžeme asi jen těžko počítat. Podobně se musí naplánovat, pro někoho asi to slovo bude znít divně, resuscitace průmyslu. Když tohle ČSR dokázala po válce, i když to jsme nebyli v takovém srabu, jako dnes, tak to snad dokážeme znovu. Pokud ne, pak tedy jen zbývá učit se arabsky a smířit se se vším, co tahle nekultura přinese. Otázkou je, za co umírali naši vojáci v bitvách , jak známe z historie.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Resuscitace průmyslu? Jak byste si to jako představoval? Nařídíte soukromníkům, co mají vyrábět? A za kolik? A ostatním firmám zas nařídíte, co si mají od koho kupovat?
   To se snad raději fakt začněte učit arabsky.

   Smazat
  2. 22:16
   Celkem Tě lituji, asi Ti zatím a já myslím že Ti to nikdy nedojde, že dnes se již takto nepostupuje. Jsou naprosto jiné prostředky. Podívej se jenom na to jak se zakazjí diesly. Jak se zakazují vlastně postupně i beninové motory. Náhrada dnes za ně není. A není ani taková kapacita která by dokázala vyrobit tolik el. energie pro domácnosti, zásobování, a soukromou dopravu. Jenom se stačí podívat na plné silnice kamionů a plnou oblolhu letadel a plné moře lodí.
   Jenom naprotý debil může v této době ktrá nemá alternativu chtít takové blbosti. A uvědomme si, že dnes u nás naprosto není veřejná doprava jako za bývalého režimu. Takže bez valastního vozidla si nemůžete na venkově zajistit ani potraviny a další potřebné věci. Asi budeme muset jako naši předkové chodit do měst pěšky a vyměňovat některé potraviny které si vypěstujeme na zahrádkách za jiné potřebné věci. No prostě návrat do středověku.

   Smazat
  3. 22:32 Litovat mě nemusíš, já na vesnici bydlím, takže já v autě sedím téměř denně.
   Mně by jenom stačilo vysvětlení toho pojmu "resuscitace průmyslu" u nás.

   Smazat
  4. Anonymní19. ledna 2019 22:38
   Daňovými úlevami, pro začínající malé a střední podnikatele, sídlící v Česku. Zdaněním doposud se danění vyhýbající, nadnárodní korporace. Státní spoluúčastí ve strategických odvětvích, atd., atd…
   Ovšem podstatné je zvolit politiky, kteří si chtějí vytyčit takovýto cíl a ne jenom sloužit cizím, za výhody pro svou rodinu. P.K.

   Smazat
 15. Moc pěkný článek pane Tichý ty důvody jsou jasné proč z toho spolku odejít.

  OdpovědětSmazat
 16. ,,Světový globalisté,,
  Každý pokus rozdrtit Rusko, má církevní podtext.
  Než se naučíme zlo pojmenovat pravým jménem, zlo nás dožene.*

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nejbohatší florentské rodiny jsou na vrcholu už 600 let
   Rodiny, které byly v italské Florencii nejbohatší v roce 1427, jsou nejbohatší i dnes.

   VTB 13.01.19
   Foto Luca Giordano, Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
   Sdílej
   Zajímavý poznatek přinesla nedávná studie dvou italských ekonomů Guglielma Baroneho a Saura Mocettiho. Porovnávali daňová přiznání z roku 1427 s těmi z roku 2011. Když srovnali rodinná jmění dle příjmení, přišli na to, že nejbohatší rodiny ve Florencii jsou stejné jako na sklonku středověku. „Vypadá to tak, že mezi dnešními daňovými poplatníky jsou nejvýdělečnější rodiny ty, které byly nejvýdělečnějšími už před 600 lety,“ uvedli Barone a Mocetti pro VoxEU. Studie dovedla využít naprosto jedinečnou sadu dat – daňová přiznání z roku 1427 byla totiž nedávno digitalizována a zveřejněna na internetu za účelem zkoumat z dlouhodobého hlediska ekonomickou mobilitu.

   Studie dosvědčuje, jak účinně si nejbohatší rody dokáží předávat bohatství z pokolení na pokolení a držet se stále na ekonomickém vrcholu společnosti.
   Ačkoliv výzkumníci přiznávají nedokonalost metody, která porovnává rodinná bohatství pouze na základě uvedeného příjmení, tvrdí, že italská příjmení jsou velmi často regionální a přecházejí lineárně z pokolení na pokolení. Rodiny, které byly na vrcholu socioekonomického žebříčku před šesti sty lety, jsou těmi nejvýdělečnějšími i dnes. Ačkoliv není nijak překvapivé, že rodiny své bohatství odkazují dále svým dětem, je přeci jen dosti neuvěřitelné, že tyto rodiny dovedly své jmění udržet i v dobách obléhání Florencie, napoleonského tažení v Itálii, vlády diktátora Mussoliniho či za dvou světových válek.

   Smazat
  2. Nejbohatší florentské rodiny jsou na vrcholu už 600 let.
   600 let, přibližně uplynulo od upálení mistra Jana.
   Jiným přepočtem, je to asi tak deset našich dědů a pradědů.
   Kolik znáte vašich předchůdců ?
   Co dělali, kde žili a jak se jmenovali ?
   Všechny nepohodlné, nepřizpůsobivé, katolíci vyvraždili a kroniky a dobové písemnosti o naší historii spálili.
   Dneska církev, ruku v ruce se zlodějskými politiky
   dokonávají naší záhubu *

   Smazat
  3. 6:25
   Bože jdi k šípku na neser sem pořád tu církev.
   Bůh ty co drancujou a vraždí ani náhodou nezajímá. Už by ti to mnělo dojít. I germáni mněli na opacích Bůh je s námi. Každý blbec se ohání při drancování bohem. Jenom dnešní papež je nějak ujetý a meje nohy ne bezvěrcům ale těm dle výkladu bible nevěřícům.

   Smazat
 17. Unknown to že kapitál řídí svět je známé z nejstarších písemných památek. Být vůdcem je vrozená snaha a je to i mezi bezdomovci. Jenom ty rozdíly by neměly být tak propastné. Přirozený vůdce by měl zároveň být ochráncem svého stáda.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kapitál, jak tomu říkáte,
   a lup z křížových výprav, je rozdíl...*

   Smazat
  2. 11:25
   Ve válkách se vždy loupí. Křížové výpravy byla drobnost proti loupení a vraždění obyvatel Jižní a Sevevní Ameriky. Indie a Číny.
   Václav
   a odvážení otroků z Afriky také nebyla nějaká idila a sociální pomoc.

   Smazat
  3. Jižní a severní Ameriku kolonizovala církev...*

   Smazat
  4. 12:55
   Kolonizovali ji vládci zemí kde byla silná pozice církve. Ale už to nebyla válka ve jmenu kříže a ochrany Kristova hrobu. Trochu si prostuduj dějiny.

   Smazat
  5. Anonymní20. ledna 2019 23:10
   „Kolonizovali ji vládci zemí kde byla silná pozice církve.“
   To znamená, že oltář a trůn jednali v dojemné shodě na likvidaci původních kultur a pokřesťanšťování dobytých a vyloupených území.

   „Ale už to nebyla válka ve jmenu kříže a ochrany Kristova hrobu.“
   Zde souhlasí pouze ten hrob.

   „ Trochu si prostuduj dějiny.“
   To potřebujeme všichni. P.K.

   Smazat
 18. !!! POZOR - CENZURA !!!

  !*!*!*!*! ВНИМАНИЕ - ЦЕНЗУРА !*!*!*!*!

  Soudruzi a soukmenovci, POZOR: Na sajtách naší milované Nové Republiky opět řádí kavárníci, placení agenti CIA a Mossadu!
  Opět se ztrácejí příspěvky, dobré internacionálně-vlastenecké, 100% levicové příspěvky nás komunistů a putinistů!!

  TO JE CENZURA, ODPORNÝ NÁSTROJ EUROAMERIKY A KAVÁRNÍKŮ-LEPŠOLIDÍ !!!!!

  Proto žádám soudruhy a soukmenovce z redakce NR, aby NEPRODLENĚ posílili svou revoluční bdělost a ostražitost!!!
  Vzkřikněme kolektivně do tváří těch pravičáckých zakuklenců z pražské 5. kolony své revoluční NO PASARÁN!
  A to IHNED!!
  Jinak nepřátelští agenti zesílí, časem převezmou vládu nad naší milovanou Novou Republikou, a udělají z tohoto dosud 200% spolehlivého orgánu KSČM a Velvyslanectví Ruské federace pravý opak: hlásnou troubu kapitalismu a demokracie!!!

  Snad vám nemusím vysvětlovat, soudruzi a soukmenovci, jaký JEDINÝ trest je za takové trestuhodné selhání v boji proti kapitalismu, demokracii, Euroamerice a kavárníkům-lepšolidem.
  Myslete proto hlavou, ano?
  A NIKDY nepouštějte ze zřetele naše heslo: Se soudruhem a soukmenovcem Davidem v čele VPŘED, za svobodu slova pro každého roduvěrného Čecha a Rusa, čili každého komunistu, putinistu, zemanistu a babišistu!

  Děkuji Vám předem, drazí soudruzi a soukmenovci, a nyní vložím zpět svůj příspěvek z 19. ledna 18:27.


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 19. Nebojme se obnovené Varšavské smlouvy a RVHP !

  Náš drahý soudruh a soukmenovec Tichý má pravdu: Evropa, Euroamerika je hlavní garant kapitalismu a demokracie. Proto musíme z Euroameriky uprchnout CO NEJDŘÍVE.
  Jinak se kapitalismu a demokracie zbavíme až díky přímému vstupu Armády Ruské federace do naší vlasti!
  A to by byla ostuda – vždyť my Češi jsme RODUVĚRNÍ Západoasiati, takže se kapitalismu a demokracie dokážeme zbavit sami. Viz období 1945 až 1948, kdy jsme kapitalismus a demokracii vymetli železným koštětem na smetiště dějin, sami od sebe.

  Co dělat po Czexitu?
  No to je jasné: Šlápnout na krk Pražákům a lepšolidem, jako obvykle po vítězství nás horšolidí nad kapitalismem a demokracií.
  Pak vstoupit do obnovené Varšavské smlouvy a RVHP.
  A bude nám zase dobře, jako před tragickým Prohraným listopadem.

  Ruská federace – záruka našeho návratu mezi nejvyspělejší národy Západní Asie!


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 20. Cílem České Republiky by měl bít nezávislí politický a ekonomický stát.To samé platí i pro Českou armádu.EU a
  NATO není zárukou,je nutné opustit jmenované.Czexit i
  za cenu krátkodobých problémů je nutností pro budoucí
  generaci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To by bývalo bylo teoreticky šlo. Ale pouze a jen v případě odsunu čechomužiků do Bosny podle původního plánu Všeněmců, kteří v tom směru tlačili na jejich císařské Výsosti Franze Josefa I. a Wilhelma II.! Viz slova pana říšského kancléře Bethmanna-Hollwega: "Tato válka (rozuměj WWI.) jest vedena aby byl zničen živel slovanský v Rakousku!" Za První republiky u nás tvořilo německy hovořící obyvatelstvo 1/4 z celkového počtu, ale tvořili téměř 2/3 HDP!! A to jsme nepatřili k žádným premiantům jak nám dlouhodobě lžou!! Cituju: "Mýtem je, že ČSR patřila mezi deset nejvyspělejších států světa. Nepatřila, v národním důchodu na hlavu byla na 17. místě, před ní byly všechny západoevropské vyjma Itálie a skandinávské státy kromě Finska, dokonce i poražené Německo a Rakousko." - http://nassmer.blogspot.cz/2014/03/jak-na-tom-byla-prvni-republika-ve.html
   Čili je logický, že když vyženeš tu 1/4 obyvatel, která se podílí na tvorbě 60% HDP, tak nemůžeš nespadnout mezi státy jako je Polsko, Pobaltí nebo Maďarsko! To dá rozum!Jen idioti v tom furt hledaj nějaký výmluvy a omluvy vlastního idiotismu! Kdybysme je nevyhnali, mohli jsem na tom bejt jako Švajc, páč voni drželi ekonomiku království Českého už od Přemyslovců nad vodou a nemuseli jsme nikomu nic závidět a někomu se furt klanět! Čecháčkové si svůj stát nevybojovali ale vysomrovali na západních velmocech a stejným způsobem o něj přišli. Kdo se ani nepokusí ubránit sám, musí po zbytek života platit výpalné "osvoboditelům". Čecháčkové se musí na někoho vymluvit. Patří za Ural ...

   Smazat
  2. Pro 16:15 : Bože, do čeho jsi to dal duši? Můžu ji píchnout?

   Smazat
  3. 16:49 Ještě věříš na duši, svíčkovej dědku? Nic takového není - je pouze Rasa pánů a Rasa otroků! Ta první dnes předstírá vládu té druhé, neb jakákoliv demokracie je levicová a levice byla vždy nepřítelem velkých mužů, kteří místo toho, aby jim druzí s radostí sloužili a nacházeli nejvyšší uspokojení v tom, že mají tu čest podílet se na jejich dějinném poslání, musejí strpět, že se jim tito pletou do cesty. Však si vemte, kolik toho může veliký muž vykonat, má-li moc udílet rozkazy, namísto toho, aby s každou rudou onucí musel jednat jako se sobě rovným a vyčerpávajícím způsobem přesvědčoval nějaký kooptovaný komunistický podlidi, aby se uráčili se podřídit vůli génia! Zatímco v nerovné společnosti může průměrný muž velkému muži dobře sloužit nejen k vzájemnému prospěchu, v bolševickém rovnostářství jsou průměrní muži pro ty velké břemenem. Rovnostářství je triumfem nízkých mužů s nízkými ambicemi. Neboť, i levičák se ochotně staví do pozoru, jakmile se začne točit ve hře zajímavá finanční odměna, případně když mu nějaký darebák slibuje dosažení více rovnosti nebo svobody po níž jeho duše tolik pase. Levičáctví (ve všech jeho podobách) se projevuje jako duševní společenská choroba, která vede k jejímu postupnému úpadku, kdy všemu nemocnému, slabému, patologickému a dokonce kriminálnímu je věnována dojemná starost a péče, která daleko přesahuje péči o zdravé, a to proto, aby se opět zařadilo do stáda obecné uniformity. Skutečná pravice, která jediná může zajistit zdravou společnost, musí v první řadě odmítnout rovnoprávnost! Neb jak klasik napsal: "Nadčlověk je smyslem Země ... a právo nutně znovu povstane z násilí a moci. Protože jen malý počet lidí je natolik vynikajících, aby mohl vládnout, zatímco sloužit musí vždy nesčetné zástupy."

   Smazat
 21. 8:07
  Tolik blbosti na mnoha řádkách. Vlastně jedna blbost hodně rozepsaná. Pane Bože do koho si to duši vložl?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 0:16 Jééé, to je moc písmenek najednou, viď čechomužyku? Patříš jistě k sortě těch druhých
   a proto si místo zbytečnýho cancání na slídu běž radši zazpívat a zatančit se svýma! :))) - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.