Reklama

čtvrtek 31. ledna 2019

„Demytizační“ snahy orwellovských přepisovačů a oprávců dějin nejsou než chatrně maskované zničující útoky na naši národní identitu a nejlepší kulturní tradice.

Stanislava Kučerová
31. 1. 2019
V souvislosti s přeskupováním politických sil jsme po každém společenském převratu svědky přehodnocování našich národních dějin, významu klíčových historických událostí a vůdčích osobností té které doby. V Orwellově krutě pravdivé utopii „l984“ se dějiny přepisují nepřestajně, protože u moci se střídají různé skupiny vládců v rychlém sledu a výklad a hodnocení minulosti musí vždycky tu skupinu, která se chopila moci, legitimovat. Střídá-li se moc, střídají se i výklady dějin. Čím rychleji se střídají režimy, tím rychleji se přepisují a přehodnocují dějiny.


Polistopadová změna v r.l989 přinesla pád totalitarismu, ale otevřela prostor nejen demokratickým, ale i nedemokratickým silám. Právě ony u nás oživují staré spory o výklad našich národních dějin a popularizují nedemokratické postoje, což je při všeobecné ztrátě historického vědomí u mladších generací stejně snadné jako nebezpečné. Uměle se oživuje i starý spor o výklad našich dějin, do protikladu se kladou F. Palacký (a s ním i T.G.Masaryk a A.Jirásek) a J.Pekař. Přitom se zamlčuje, že v podstatných věcech je mezi nimi naprostá shoda. Uznávaný historik J.Pekař, ač katolík a ctitel baroka, napsal o husitství: „Hrdinný a vítězný zápas Čechů husitských za pravdu, tj. za prohloubení a zopravdovění náboženského života, zůstane největší slávou českých dějin.“ Jana Žižku označil za „božího bojovníka“, který v době náboženské exaltace a doznívající vlny chiliasmu hájil ohněm a mečem svatý zákon a trestal mravní zkázu a ničil „hříšná díla pýchy a marnosti světské.“

Byl to „milovaný vůdce božích bojovníků a hrdina revoluce – revoluce myšlenkového vznosu dosud nebývalého“. J.Pekař se tak shoduje nejen s F.Palackým, ale i s T.G.Masarykem v povýšení husitství na směrodatnou národní tradici. A.Jirásek se svými historickými romány nesmírně zasloužil o popularizaci tohoto pojetí národních dějin v nejširších vrstvách našeho národa. K.Čapek hovořil o Jiráskově díle s uznalou láskou a poukázal na to, že je ztělesněním obecně lidských hodnot, duchovního vlastenectví, na němž spočívá „milost lásky a humanity, snášenlivosti a kulturní osvícenosti.“ Literární vědec V.Černý viděl Jiráskovo dílo „přímo růst z přástkové podstaty lidového báječství“ a ocenil, že se propagací Klasického dědictví české kultury (vyhlásil K.Gottwald na popud Z.Nejedlého) dostalo nejširším vrstvám našeho národa „chleba umělecky i lidsky opravdu živného“ bez ohledu na to, že politikům skutečná ideová podstata Jiráskova díla unikala.

Je pozoruhodné, že naše současné kulturní a osvětové instituce Jiráskových výročí nevzpomínají, nebo jich zneužívají k „přehodnocování“. Nedovíme se nic podstatného o životě a díle klasika české historické prózy, zbaveného dřívějších ideologických pokřivenin. Bohužel, styl „kam vítr, tam plášť zůstává beze změny, jen ideologický záměr pokřivenin se změnil. Nedovíme se nic o mimořádném významu a obecně uznávané autoritě A.Jiráska v buditelském úsilí o samostatnost národa, nic o jeho úloze při koncipování Květnového manifestu čs. spisovatelů l9l7 (s Jar. Kvapilem), o přednesu Přísahy čs. Národa v dubnu l9l8 v Obecním domě, ani že vítal T.G. Masaryka na nádraží při jeho slavném návratu do vlasti 21.12.1918 a že jím byl veřejně oceněn, ani že byl členem Národního shromáždění a jeho senátu v letech l9l8-l925. A že se těšil nesmírné všeobecné úctě, lásce a vděčnosti celého národa. Místo toho jsme přísně napomínáni a varováni, že“ vnesl do vnímání české historie nepřesnosti a mýty“. Jaké? Uveďme pár příkladů těch „nepřesností a mýtů.“

Tak hned „Staré pověsti české“ ( 1895) prý Jirásek čerpal „z nevěrohodných pramenů“. Úžas. Je možné uvěřit, že posuzovatelé nevědí, co je pověst? Vždyť už ve škole nás učili, že pověst je vyprávění o něčem neobyčejném, plné divů a nadpřirozených sil. Pověst se šíří ústním podáním, vyprávěči si ji obměňují, obohacují a krášlí podle svého vkusu. Od pohádky se pověst liší jen tím, že se vztahuje buď k určité osobě nebo místu, někdy i času. Náš nejstarší kronikář Kosmas sepsal české pověsti v prvním oddíle své Kroniky jako „ficta“, „bájivé zkazky starců, smyšlenky a básnění“ (1125). O jaké „věrohodnosti“ se tu může mluvit?

Pověsti se sbíraly podobně jako pohádky nebo lidové písně, mají je všechny kulturní národy. Ale nikde na světě neposuzují vypravěče podle „přesnosti“ nebo „ věrohodnosti pramenů“, nikde, kde vědí, co je pověst, dílo fantazie, nikoli vědecké faktografie.

Častým terčem „demýtizační“ kritiky je také Jiráskův román Temno (l9l3). A.Novák (stoupenec J.Pekaře, nikoli Z.Nejedlého) ocenil toto dílo jako „úchvatnou malbu“. Je to obraz vítězné protireformace z pohledu tajných bratří a exulantů pro víru. Pronásledovaní nekatolíci prožívají těžké období, básnickým obrazem „temno“. Ale to kritika odmítá. Jirásek prý podal „jednostranný pohled na pochmurnou pobělohorskou dobu jako na dobu největšího úpadku českého národa.“ Mýlil se ve svém hodnocení? Hle, co říká J.Pekař, uznávaný historik, ač katolík a ctitel baroka: „Stín toho dne (8.11.1620) pokryl tři století lítostí nebo kletbou.

V úzkostech vězení, ve strádání vyhnanství, v zoufalství nad zkázou vlasti a ponížením národa nesly se mysli tisíců Čechů k tomu dni…Na Bílé hoře nezvítězila vyšší kultura. A jakkoli vysoko vznesly se potom kupole barokních kostelů a honosné fronty barokních paláců v pokatoličené Praze, vítězný postoj jejich nemohl nikdy zaplašit památku slz a krve, jimiž v letech hrůzy naplnil brutální vítěz znásilněnou zemi…Bílá hora, ztráta české samostatnosti, ponížení a úpadek, bylo neštěstí, neštěstí bez míry a hranic.“ Vítězná církev a pobělohorská šlechta vytvořily z ukořistěného bohatství skvělý svět barokní nádhery, okázalé marnotratnosti, požívačnosti i vybraného vkusu v architektuře, výtvarném umění i v hudbě.

To však nic nemění na skutečnosti, že národ, zbavený své elity, živořil na pokraji záhuby. Básnický obraz „temno“ je pro tento stav velmi výstižný, tím spíše, že nevylučuje opětný návrat „světla“. (A to přišlo dík obětavé a nadšené práci buditelů.)

Ani „Psohlavci“ (1886) nenašli milost v očích „nápravců dějin“. Jirásek pojal chodský odboj jako symbol národního emancipačního zápasu vůbec. Ale neprávem prý se Chodů svým dílem ujal. Jejich boj za staré královské majestáty, kterých se jim dostalo od dřívějších panovníků za odměnu jako strážcům zemských hranic (byli např. svobodní od roboty), byl vlastně nerozumný a nelegitimní. Jejich privilegia byla přece zrušena Novým zřízením zemským, které zavedl pověstný Ferdinand II. v pobělohorské pokořené zemi r.l627.

Chodové se tudíž marně o svá privilegia soudili, jejich odboj byl posléze sice tvrdě, ale právem potlačen, chodský vůdce Jan Sladký (Kozina) r.l695 veřejně v Plzni za povinné účasti všech Chodů popraven. Jirásek nepochopil, že vládce nad Chodskem,

Lamminger,(„Lomikar“), byl dobrý hospodář, který potřeboval lid robotný, nikoli svobodný. Jiráskovo dílo je s tím na štíru. .

Přehodnotitelé nám také namlouvají, že byl Jirásek předpojatě protikatolický. Z kladného hodnocení husitství a odsouzení protireformačního násilí to však nevyplývá. Podobné stanovisko měli leckteří buditelští kněží, např. V.Beneš Třebízský, ba i citovaný historik J.Pekař. Sám Jirásek uvádí řadu pozitivních postav katolických kněží v pětidílné románové kronice „F.L. Věk“. V čtyřdílé kronice „U nás“ činí sympatického faráře Havlovického dokonce hlavním hrdinou. Jirásek byl věrný historické skutečnosti, pravdě, byl spravedlivý, tolerantní, černobílé vidění mu bylo cizí.

Sama Stálá rada České biskupské komise svého času potvrdila pravdivost Jiráskových historických obrazů, když sebekriticky uznala, že „Negativní vlivy, k nimž se musí církev hlásit, sahají až do 14.století, možná až k samotnému přijetí a způsobu života víry u nás. Pokušení světské moci, později v kombinaci s podřízením křesťanství germanizačním hlediskům v tehdejším Rakousku-Uhersku mělo za následek odcizení obyvatelstva převládajícímu katolicismu…Církve se soustředily nezřídka i na cíle mocensko-politické…nevěnovaly pozornost úsilí o pozemskou spravedlnost…Motivy ústily do pochybné politiky podřizování církve státním strukturám rakouského císařství. Sociální cítění nižšího duchovenstva kontrastovalo s přezíravým postojem velké části hierarchie namnoze privilegovaného rakouského původu.“ Tak to stojí v listu českých biskupů „Pokoj a dobro“ z r.l998. Podobně to líčil A.Jirásek ve svých historických románech. Pravda je jen jedna.

43 komentářů :

 1. Klobouk dolů, vskutku krásné a pravdivé zhodnocení.Toto by se mněli učit ve školách.
  Václav

  OdpovědětSmazat
 2. Mne-li?
  Jemně mě ho mni?
  Rád byste svými gramatickými výkony blog zkompromitoval?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já osobně to tak neberu, zde nejde o formu ale o obsah. Každý občas šlápne vedle. Mnohdy je kdekterý analfabet inteligentnější než nějaký gramatik. Osobně se považuji za génia a víte co gramatických chyb tu udělám?

   Smazat
  2. 15:11-zkuste si vzpomenout na "Škrholu" od Suchého, pokud Vám to něco říká!

   Smazat
  3. 16:28 Gramatickou chybu neuděláte žádnou. To mi věřte. Pravopisnou možná...��

   Smazat
  4. 16:28
   To já taky.
   Ale nepíšu u toho "vskutku krásné a pravdivé".
   Zní to dutě a vzpupně.

   Škrhóla mi opravdu něco říká, gde ste s tú sukovicú?

   Smazat
  5. 17:09-Jedna sukovica nestačí.

   Smazat
  6. 17:03
   Co, gramatickou!
   Pcha.
   I synkopickou, syntaktickou, synoptickou a skladebnou.
   Přinejmenším.
   Nie jestem orzezawatkiem niczym.

   Smazat
  7. 17:17-I s těmi chybami není domluva možná?

   Smazat
  8. Domluva možná kdykoli.
   Zaplaťte dvě rundy a zazpíváme si.

   Smazat
  9. Pán je asi učitel českého jazyka. Kéž by byl tak dobrým učitelm dějin.

   Smazat
  10. 15:11
   opravdu to potřebujete. Zajděte si k Jandovi.

   Smazat
  11. Pokud ho chceš jemně mnout, zajdi si za Jandou na ministerstvo propagandy.
   Václav

   Smazat
  12. 17:26-co jednu Vy, druhou já, další též na střídačku a zpěv až do ochraptění?

   Smazat
 3. Perfektní argumentace! Přeji vám, paní Kučerová pevné zdraví a hodně sil pro boj s manipulanty. Kéž by vaše argumenty rozsvítily světlo poznání i u mladších generací. Snad nejsou ještě ztraceny .

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. S dovolením se připojuji k tomuto vyjádření, 15:43. Jen se přiznávám, že nehýřím optimismem ve věci mladších generací. Pozoruji je s velkým zděšení...

   Smazat
  2. Dneska by se Kosmas , Dalimil a Jirasek neuzivili. Realita predbehne kazdou fikcovanou a nefixlovanou kroniku jak chce...
   Jeden psal taky vo tom jak zidi cile obchodovali s votrokama v roce 9 naseho letopoctu a radi pocitali hojny zisk..!!! u nas pod Vysehradem. Reseni pak basa , za antisemitismus , dnes...
   Bez pardonu.
   Jirasek pak delal vyjimky , ktery jsou dnes uz uplne a docista ,prisne zakazany. Hlavne ta VYJIMECNA vetsina evropanu a rovnou usalasena a v Evrope.. Dalsi skutecnost plati navzdy ,ze kdyz Okupant a skudce dela neco dobre , nikdy to nemuze bejt dobry. Dobrej okupant je jenom ten 3 sahy pod drnem..Tim je to zabezpeceny.
   Na vyssi moc verim jako na to ze zejtra pudu zase na pivo. Chodim do kostela dekovat /opravdu/, protoze z prisernych trablu do kterych jsem se dostal jen z mensi casti svou cinnosti, byl jsem nahle obrovskou tlapou vytazen a zachranen...
   Je mi jasny ,ze proto se tady vyskytuju a oxiduju furt...A se mnou celej svet...
   Cirkve se napriklad vetsinou zabyvali vyzvedacstvim /zpoved sla rovnou do Vatikanu, hlavne tech mocnych a bohatych/ a s prominutim ,fizlove se rozmnozili neumerne sve dulezitosti a prospesnosti a vse je stale pri starem /ten dela to a ten zas tohle/, akorat je mezi lidma moc penez tak je toho vice nez zdravo..

   Smazat
  3. Tim prej je to zabezpeceny, pisu. Tri sahy pod zemi...Jo. To jsem vypisk..
   KDYZ JE UPLNE JASNY KAZDYMU ZE , Z O M B I E Hitler ,je zase davno zpatky z hrobu..A neni sam...

   Smazat
 4. Zásahy z vyšší moci, nikdy nedělají dobrotu, naštěstí když nám dali K.Čapka na index, celá třída přečetla vše, co se od něj dalo sehnat. Opačně dopadla povinná četba od A.Jiráska (říkali jsme mu Žirasko), Vztah k němu, jsme získali až na gymplu a to díky poznání historických souvislostí. Doufám, že stejnou blbuvzdorností je vybavena i dnešní mládež.

  OdpovědětSmazat
 5. Jen malý dodatek. V Anglii ani neví zda Robin Hood vůbec existoval ale pověsti o jeho činech respektují. Na Slovensku(ale spíše v Čechách) se lustruje Jánošík, zřejmě gauner. No Nikola Šuhaj to nemá taky moc dobré. Ve Švýcarsku Vilém Tell sestřeloval jabka z hlavy a nikdo tam nezkoumá jeho životopis, co kdyby. Současní hrdinové naší historie z pohledu dnešních elit: Koniáš, Boblig, král Zikmund, který m.j. kromě Husa vypálil i Kutnou Horu. Časem přibudou K.H Frank, Heidrich i samotný Hitler, který už tenkrát nás chtěl ochránit před vlivem Ruska. Bohužel zůstal nepochopen i západními spojenci(účelově). A současní ti praví hrdinové, kteří vstoupí do našich dějin? Kalousek, Němcová již jmenovaný Hřebejk, Hrušínský a samozřejmě Havel! Ti všichni vstoupí do naší historie jako kladní hrdinové. M.R.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. MR-poledně jmenovaní měli "jepičí" život, končí i v historii dvou generací.

   Smazat
  2. Naopak.
   Pod vedením státního sekretáře ("vraha", jak se zpívá ve zlidovělé písni) Franka vstoupí jejich kroužek s "chrobákem" v závěsu do Českého nebe.
   Der pemische Himmel, řekl by zahnívající poslt.

   Smazat
  3. Zkuste poplivat Němcům Nibelungy. Pro neznalé: Staré pověsti německé. A zhudebnil je Wagner. Jeďte tam a zkuste to. Jirásek je sice poněkud těžší čtení, náročné na předchozí znalost historie, ale to co je v článku, jsou skvělé postřehy podložené fakty. Takové přemýšlení nahlas.

   Smazat
  4. COŽE, PROSÍM? Neohistorici tvrdí, že je správné, když Lomikar - Lamminger zpacifikoval Chody, protože potřeboval lid robotný, nikoliv svobodný? FAIN, TAK POTOM STOUPENCI KONFEDERACE V USA BYLI TAKÉ V PRÁVU, COBY DOBŘÍ HOSPODÁŘI, KDYŽ POTŘEBOVALI NEGRY NA ROBOTU NA PLANTÁŽÍCH A NE SVOBODNÉ AFROAMERIČANY...? Opravdu si za tím budou USA a EU stát? Nebo to jenom vyčuhuje z nacistických hlav placených Sorosovými a podobnými západními neziskovkami?

   Smazat
 6. Zbytečně dlouhý článek.V kostce řečeno,český národ je asi jediný,který v zájmu cizích mocností označuje své dřívější hrdiny,např.husity,za loupežníky.Tito hlasateké nových výkladů dějin odkazují na jejich výpady za hranice a z toho usuzují,že jsou to lupiči.Jen už zapomínají,za jakým účelem se do Čech vydávaly výpravy katolických států.Pokud je známo,tak se jen zúčastňovaly vraždění obyvatel a loupežnictvím nejhoršího ražení.O tom však novodobí vykladači snů- pardon-dějin zarytě mlčí.Stejně,jako český národ ke novodobým lžím o svých dějiních.
  Petr Majevský

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zde dosazenou koloniální správu s podpůrným aparátem bych nepovažoval za český národ.

   Smazat
  2. Vyzradili jsme naše špiony. Co si o nás pomyslí ti, kteří pro nás pracovali a riskovali? Příště se na nás vykašlou. Žádnou pomoc si nezasloužíme.

   Smazat
  3. 19:04 "My", občané Československa, jsme nikoho nevyzradili. Naše špiony vyzradili konkrétní lidé, zřejmě jejich "kolegové", kterým nastřihané zelené papírky od jejich "páníčků" vůbec nesmrděly a nesmrdí...

   Smazat
  4. Je treba ocenit snahu a zasluhy o narod , jeho vznik a existence. Jen tenhle jediny fakt , svedci o vyssi moci a jeji moci. Jo.
   Nikdy jsme nemeli na preziti. Ani silu, zivotaschopnost ,pocty , obranu proti Kolosalnim imperialistum vsude kolem nas a vnitrnim zrudnym skudcum vseho druhu ...Ani nejsme presprilis solidarni a obranyschopni. Nechavame se rozvracet do posledni chvile na rozdil treba vod tech Zlutejch vobnosenejch vest..
   Uz jsem davno vzdal , rozlusteni, ze stale porad existujeme a zazracne jako jeden a suverenni a nezavislej narod..A neda se zaprit diky pracovitosti a chytrosti ze se mame dobre.
   Ve srovnani s jinejma ,taky schopnejma narodama...A jeste jsme stacili chytre az temer genialne v prubehu "odpadnout" od Slovaku. Higledy pigledy.
   Proc chodit pro priklady jinam. Byli vosvobozeny a ubraneny /vod madaru/,v 1918-21 , vykrmovany , vybudovany, zkulturneny, zpokrokovany , vzdelany , kdyz ve zmatku nevedeli vo co de, vod nas dostali zakladni misto odkud vykrocit a kam , ,ale ty inferiority komplexy a zavisti , mit za kazdou cenu to co ma ten druhej /dneska afroarabove a feministky/ a nedat pokoj si ,az se to provede a vseho se zmocni a znici... A kam , ze vas tyhle slepy vasne ze zavedou...
   Kdyz se vas zmocni... Udajne Tiso nedostal nejakej cirkevni urad a besneni vypuklo.
   Nenavist vuci nam se stupnovala a zpusobila zamilovani se do Hitlera spol. I divizi poslali do Ruska. Zidy zase jinam !!!
   Zmateni ,chaosy vypukly a nikdo nevedel co by chtel a proc... a potom kdyz rusak vyhraval se zase vymrstilo na ne povstani..Herky jerky to je na azylum...Po valce byli chvilku zticha, nez si volizali rany a pak uz zase na Cechy. Zacinalo vsechno fungovat normalne a tak s velkym pokrikem vytah Husak, Dubcek na Hrad. Hrad dobyli sirenim velky zavisti a pak nas dobyli i rusaci. Slovaci si vybesnili vetsinu vsude !! Federaci. 4miliony Slovaku z nich hodne v Cechach , si vynutilo vice vseho nez smelo dostat 11 milionu cechu.....
   Husak to dodelal , dokoncil, , hodne se toho nastehovalo , budovalo prednostne do mensinoveho Slovenska ,/sam sem to videl/
   a pripravil vse pro Havla..
   Jsem si jist ,ze to byla jen mensina, ale velmi agresivne a nepricetne zavistiva , ostatne , pokracovani muzem cekat a nas nemine , v pristim "cisle"....dejin.

   Smazat
  5. Historie lenivého, příživnického pronároda se stále dokola opakuje: etapu lžidemokracie vystřídá diktatura lapkovské lůzy, která se následně připojí k zacinkání klíči – až zase všechno nakradené prožere. A každých dvacet let plive na tu lůzu předchozí a nostalgicky vzpomíná na tu lůzu předpředchozí.
   Zneuznaný, c. a k. Univ. Prof. TGM upletl bič z rakouského dezertérského lejna - avšak zapráskat s ním už nedokázal - ani ve své mnohonárodnostní, uměle vytvořené jepičí pidiříši. Proti literárním padělkům se sice postavil - avšak politický padělek a zmetek vytvořil. Ani děti se mu moc nevydařily. Pravda vyděsí !!! Mnichovská dohoda: Čecháčkové si svůj stát nevybojovali ale vysomrovali na západních velmocech a stejným způsobem o něj přišli. Kdo se ani nepokusí ubránit sám, musí po zbytek života platit výpalné "osvoboditelům". Čecháčkové se musí na někoho vymluvit. Patří za Ural ...

   Smazat
 7. Snaží se v nás vyvolat pocit méněcennosti, aby nám mohli lépe tlačit do hlav své genderové a jiné bludy,nad nimiž obyčejný smrtelník jenom žasne.

  OdpovědětSmazat
 8. To je překvapení. Už se kádruje po komunistech i Jirásek. Kdo by si pomyslel ve slavných listopadových dnech, kam to až dojde? Co si myslela tehdy paní profesorka?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:59 Otázkou je, zda lze považovat ještě v současnosti listopadové dny za slavné ? Nebyl to spíše "podraz" ?!

   Smazat
  2. 19.34 Inu, slavná je pohádka "jak dědeček měnil, až vyměnil".

   Dnešní pohádkáři vykradou pár pohádek a napíší z nich svoji.

   dělá to i život. TŘEBA SLAVNÝ PŘÍBĚH "JAK ČESKÝ NÁROD V ROCE 1989 MĚNIL, AŽ VYMĚNIL". Kde je ta rajská doba, kdy jsme zalezli s Občanským Fórem jenom z deštíčku pod okap... a s Havlovským absurdistánem kráčeli, smáčely nás proudy špinavé vody, ke "spravedlivým čistým" do EU, se kterou spějeme do Apokalypsy.

   Smazat
  3. 19:34
   Kdo nebyl blbý, mohl něco tušit.

   Smazat
 9. 17:17 Hezkyyy... :-)

  OdpovědětSmazat
 10. Klobouk dolů paní Kučerová. Vynikající a argumentačně perfektní hodnocení sporu o výklad českých dějin nejen v díle A.Jiráska.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdyz budes 20 a vic let studovat tak napises to same..

   Smazat
 11. Jo souhlas moc pěkný článek pro mě je Žižka největší Čech a na husitství jsem nejvíc hrdý.

  OdpovědětSmazat
 12. O Žiškovi sme se učili že bil separatista.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ti sy debyl

   Smazat
  2. Zizka , kteryho dejiny zapiraji , protoze neprohral ani jednu bitvu nebo valku a navic vyhraval predtim s GERMMANA TEUTONAMA a nebyl dobyvacnej jako parasit Alexandr , nebo ten Chralemagne atd.
   Navic byl uskocnej na parasity. To je dycky velkej a tezkej hrich /na cirkev a na pany/.
   Tak treba si vyhlid nejakyho , kterej svidral kolem, ceho by se zmocnil, a Zizka na nej s usmevem a nechces bratre neco zlata. Bratr nadsene ,ze chce, a tak nechal Zizka zlato roztavit a TIM ZLATEM pak stedre parasita naplnil. To se neda nikdy vodpustit..
   To da rozum...

   Smazat
 13. Vždyť přece církevním darem začala 2. vlna rekatolizace, že ?

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.