Reklama

čtvrtek 28. února 2019

Čtěte! Cenzura nepohodlných sdělení pod záminkou, že jde o "desinformace". Co je desinformace chtějí rozhodovat ONI. Chtějí monopol na šíření svých desinformací. Vědí, že "Nevědomost je síla" (George Orwell, román "1984")


VYSOKÝ PŘEDSTAVITEL UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU

V Bruselu dne 5. prosince 2018, JOIN (2018) datová konference v San Francisku 36 v konečném znění

SPOLEČNÁ ZPRÁVA EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

Akční plán proti dezinformaci
Přeložila Mgr. Milena Míčová, místopředsedkyně ANS


ÚVOD


Svoboda projevu je základní hodnotou Evropské unie zakotvené v Listině základních práv Evropské unie a v ústavách členských států. Naše otevřené demokratické společnosti závisí na schopnosti občanů získat přístup k různým ověřitelným informacím, aby si mohli vytvořit názor na různé politické otázky. Tímto způsobem se občané mohou účastnit, informovaným způsobem, ve veřejných diskusích a vyjádřit svou vůli prostřednictvím svobodných a spravedlivých politických procesů. Tyto demokratické procesy jsou stále více zpochybňovány záměrným, rozsáhlým a systematickým šířením dezinformací.

Dezinformací se rozumí ověřitelně nepravdivé nebo zavádějící informace, které jsou vytvářeny, prezentovány a šířeny pro hospodářský zisk nebo s cílem úmyslně oklamat veřejnost a mohou způsobit poškození veřejnosti1. Poškození veřejnosti zahrnuje hrozby pro demokratické procesy jakož i pro veřejné statky, jako je zdraví občanů Unie, životní prostředí nebo bezpečnost. Dezinformace nezahrnuje neúmyslné chyby, satiru a parodii, nebo jasně identifikované stranické zprávy a komentáře. Činnosti obsažené v tomto Akčním plánu jsou zaměřeny pouze na obsah dezinformace, který je podle právních předpisů Unie nebo národních právních předpisů legální. Tím nejsou dotčeny zákony Unie nebo kteréhokoli členského státu, včetně pravidel týkajících se nezákonného obsahu2.

Po chemickém útoku v Salisbury a souvisejících závěrech Evropské rady3 předložila Komise a Vysoký představitel Společné sdělení o posílení odolnosti proti hybridním hrozbám4, které zdůraznilo strategickou komunikaci jako prioritní oblast pro další práci. Evropská rada poté vyzvala "Vysokého představitele a Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy a v souladu se závěry Evropské rady z března 2015 předložili Akční plán do prosince 2018 s konkrétními návrhy na koordinovanou reakci na problém s dezinformacemi, včetně vhodných mandátů a dostatečných zdrojů pro příslušné týmy strategických komunikací ESVČ (Evropská služba pro vnější činnost)"5. Tento Akční plán reaguje na výzvu Evropské rady k vytvoření opatření k "ochraně demokratických systémů Unie a boji proti dezinformacím, a to i v souvislosti s nadcházejícími Evropskými volbami"6. Vychází z existujících iniciativ Komise a z práce pracovní skupiny východních strategických komunikací Evropské služby pro vnější činnost. Stanoví opatření, která mají přijmout Komise a Vysoký představitel za pomoci Evropské služby pro vnější činnost ve spolupráci s členskými státy a Evropským parlamentem. Tento plán zahrnuje vstupní data získaná od členských států, včetně diskusí v Radě 7, ve Výborech stálých zástupců I a II, Výboru pro politickou bezpečnost, příslušných pracovních skupinách Rady a schůzích strategických komunikačních a politických ředitelů ministerstev zahraničních věcí. Bude také zohledňovat spolupráci s klíčovými partnery Unie, včetně Organizace Severoatlantické smlouvy a skupiny 7 (G7) 8.

1Zpráva o řešení online dezinformací, COM(2018) 2362Komise navrhla cílená opatření k řešení online šíření nezákonného obsahu, včetně doporučení o opatření k účinnému řešení nezákonného obsahu online (C(2018) 1177). Viz také Návrh nařízení o předcházení šíření teroristického obsahu na internetu COM (2018) 640 jakož i revidovaná směrnice o audiovizuálních mediálních službách, která byla schválena dne 6. listopadu 2018.
3 Závěry Evropské rady ze dne 22. března 2018.
4 JOIN (2018) Datová konference16.
5 závěry Evropské rady ze dne 28. června 2018.
6 Závěry Evropské rady ze dne 18. října 2018.7Viz Politická rozprava na téma Řešení šíření online dezinformace: výzvy pro mediální ekosystém a závěry rady ze dne 27. listopadu 2018


Zpráva o řešení online dezinformace (Dubnové sdělení) zdůraznila klíčovou úlohu občanské společnosti a soukromého sektoru (zejména platformy sociálních médií) při řešení problému dezinformace. Online platformy a reklamní průmysl se v návaznosti v září 2018 dohodly na Kodexu zásad pro zvýšení online transparentnosti a ochrany občanů, zejména s ohledem na volby do Evropského parlamentu 2019, ale také z dlouhodobější perspektivy. Nyní je nezbytné, aby tito aktéři plnili cíle, které Komise stanovila v dubnu, a plně dodržovali Kodex praxe9. Kromě toho se rozvíjí nezávislá síť ověřovatelů údajů, která zvyšuje schopnost odhalovat a odkrývat dezinformace, a na úrovni Unie i na národních úrovních se vyvíjí trvalé úsilí na podporu mediální gramotnosti.
Tento Akční plán je doprovázen zprávou o pokroku z Dubnového jednání10. Tato zpráva uvádí pokrok dosažený v různých opatřeních, zejména pokud jde o Kodex praxe, podporu bezpečného, důvěryhodného a odpovědného online ekosystému, činností spojených se zvyšováním povědomí a mediální gramotnosti, jakož i podporu nezávislých sdělovacích prostředků a kvalitní žurnalistiky.
Evropská rada poprvé připustila hrozbu online dezinformačních kampaní v roce 2015, kdy požádala Vysokého představitele o řešení dezinformačních kampaní Ruska. Východní strategická komunikační pracovní skupina byla zřízena s cílem řešit a zvyšovat povědomí o této problematice. Kromě toho se na společném jednání o boji proti hromadným hrozbám11 vytvořila Hybridní fúzní buňka v rámci Evropské služby pro vnější činnost, aby jednala s úzkým zaměřením na analýzu hybridních hrozeb. To také vedlo k založení Evropského střediska excelence pro boj proti hromadným hrozbám, které sdílí osvědčené postupy a podporuje činnosti Unie a Organizace Severoatlantické smlouvy v této oblasti.

S ohledem na volby do Evropského parlamentu 2019 a více než 50 prezidentských, národních nebo místních / regionálních voleb, které se budou konat v členských státech do roku 2020, je naléhavě nutné zvýšit úsilí o zajištění svobodných a spravedlivých demokratických procesů. Hrozby zasahující demokracii v jakémkoli členském státě mohou poškodit Unii jako celek. Navíc se dezinformace zaměřuje často na evropské instituce a jejich zástupce a má za cíl podkopat evropský projekt jako takový. Dne 12. září 2018 Komise přijala opatření12 k zajištění svobodných a spravedlivých Evropských voleb a v případě potřeby doporučila použití sankcí vůči nezákonnému používání osobních údajů k ovlivnění výsledku voleb13.

8 V Charlevoixově závazku k ochraně demokracie před zahraničními hrozbami se vedoucí představitelé zemí skupiny G7 zavázali, že budou společně reagovat na zahraniční aktéry, kteří se snaží podkopat naše demokratické společnosti a instituce, naše volební procesy, naši svrchovanost a naši bezpečnost.

9 Viz také závěry Rady ze dne 27. listopadu 2018.

10 COM (2018) 794.  Zpráva Komise

11 Zatímco se definice hybridních hrozeb liší a musí zůstat flexibilní, aby reagovaly na jejich vyvíjející se povahu, koncepce zachycuje kombinaci donucovací a podvratné činnosti, konvenční a nekonvenční metody (diplomatické, vojenské, ekonomické, technologické), které mohou být koordinovaně využity státními nebo nestátními subjekty k dosažení konkrétních cílů, přičemž zůstávají pod hranicí formálně vyhlášené války. Obvykle se klade důraz na využívání zranitelností cíle a na vytváření nejasností, které brání rozhodovacím procesům. Masivní dezinformační kampaně, které používají sociální média ke kontrole politického narativu nebo k radikalizaci, náboru a řízení zastupujících činitelů, mohou být prostředky pro hybridní hrozby. Viz JOIN (2016) 18.
12Úplný přehled opatření viz Sdělení o zajištění svobodných a spravedlivých evropských voleb, COM (2018) 637 v konečném znění.

Kromě toho je naléhavé, aby členské státy podnikly kroky nezbytné k zachování integrity svých volebních systémů a infrastruktury a aby je otestovaly před volbami do Evropského parlamentu.
Desinformační kampaně, zejména ze strany třetích zemí, jsou často součástí hybridní války14, zahrnující kybernetické útoky a nabourávání sítí (hacking).15 Důkazy ukazují, že zahraniční subjekty stále častěji využívají dezinformační strategie, aby ovlivnily společenské debaty, vytvořily rozdělení a zasáhly do demokratického rozhodování. Tyto strategie se zaměřují nejen na členské státy, ale i na partnerské země ve východním sousedství, jakož i v jižním sousedství, na Středním východě a v Africe.

Dezinformace vytvořená a / nebo šířená ruskými zdroji byla dosud zaznamenána v souvislosti s několika volbami a referendy v EU16. Dezinformační kampaně související s válkou v Sýrii17, sestřelení letadla MH-17 na východě Ukrajiny18 a použití chemických zbraní při útoku v Salisbury19 byly dobře zdokumentovány.
  


DEZINFORMACE: POROZUMĚNÍ HROZBÁM A POSILOVÁNÍ EVROPSKÉ ODPOVĚDI
Dezinformace je vyvíjející se hrozbou, která vyžaduje trvalé úsilí o oslovení příslušných aktérů, nositelů, nástrojů, metod, prioritních cílů a dopadů. Některé formy, zejména státem-řízené dezinformace, jsou analyzovány Hybridní fúzní buňkou EU ve spolupráci se strategickou komunikační pracovní skupinou Evropské služby pro vnější činnost a s podporou útvarů členských států.

Subjekty, které jsou skryty za dezinformací, mohou být interní, uvnitř členských států nebo externí, včetně státních (vládou sponzorovaných) a nestátních subjektů. Podle zpráv20 více než 30 zemí využívá dezinformace a ovlivňující činnosti v různých formách, včetně jejich vlastních zemí. Využívání dezinformací ze strany aktérů v členských státech je stále více zdrojem obav v celé Unii. V Unii byly také hlášeny případy dezinformací vedené nestátními činiteli, například v souvislosti s očkováním21.

13Tyto sankce jsou dodatečné k těm, které stanoví Nařízení o obecné ochraně údajů (Nařízení 2016/679).

14Společný rámec pro boj proti hybridním hrozbám: Reakce Evropské unie, JOIN (2016) 18 v konečném znění.

15Tyto kybernetické útoky mohou zahrnovat cílené útoky vedoucí k shromažďování citlivých informací jako předzvěst úniků nebo závadných úniků, převzetí účtů sociálních médií, účtů sociálních médií řízených automatizovanými programy a narušení systémů informačních technologií např. vysílacích společností nebo volebních komisí.

16 Viz například zpráva pracovníků pro plánování politik a Institutu pro strategický výzkum Francie:  
17 Společné prohlášení 17 členských zemí Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) o chemických útocích v Douma, Sýrie:
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/manipulation-of -information / article / syria-chemicalattacks-in-douma-7-april-joint-statement-by-france-a-16-jiné.
18 Ve věci dezinformační kampaně o MH-17 viz východní pracovní skupina pro strategickou komunikaci: https://euvsdisinfo.eu/mh17-time-is-running-out-for-disinformation/ a https://euvsdisinfo.eu/flight -mh-17- na Ukrajině, stejně jako prohlášení Společného vyšetřovacího týmu: https://www.om.nl/onderwerpen/mh17- crash / @ 104053 / reakce-jit-to /.
19 https://euvsdisinfo.eu/timeline-how-russia-built-two-major-disinformation-campaigns/ O ruské kybernetické operaci zaměřené na OPCW v Haagu naleznete: https://www.government.nl/latest / news / 2018/10/04 / nizozemsko-obrany-zpravodajství-a-bezpečnost-servisuje-ruská-ruská-kyber-operace-cílení-opcw.
21 Viz COM (2018) 245 a COM (2018) 244.

Pokud jde o vnější aktéry, je zde silný důkaz v případě Ruské federace. Jiné třetí země však také nasazují dezinformační strategie, které se rychle učí z metod Ruské federace.

Podle Hybridní fúzní buňky EU představuje nejrozsáhlejší hrozbu pro EU dezinformace Ruské federace22. Je systematická, má dostatečné zdroje ve srovnání s ostatními zeměmi. Co se týče koordinace, míry zaměření a strategických důsledků, ruská dezinformace je součástí širší hybridní hrozby, která využívá řadu nástrojů, pák a také nestátních aktérů.

Neustálé cílené dezinformační kampaně proti Unii, jejím institucím a politikám se pravděpodobně zvýší před volbami do Evropského parlamentu 2019. To vyžaduje naléhavé a okamžité kroky na ochranu Unie, jejích institucí a občanů před dezinformací.

Sociální média se stala důležitým prostředkem pro šíření dezinformací, včetně několika případů, jako Cambridge Analytica, která se zaměřila na poskytování dezinformačních obsahů konkrétním uživatelům, kteří jsou identifikováni neoprávněným přístupem a používáním osobních údajů, s konečným cílem ovlivnit výsledky voleb. Nedávné důkazy ukazují, že soukromé služby zasílání zpráv jsou stále častěji využívány k šíření dezinformací23. Techniky zahrnují manipulaci s videi (falešné videomontáže) a padělání oficiálních dokumentů; používání internetového automatizovaného softwaru (počítačový program bot) k šíření a umocnění rozdělujícího obsahu a debat na sociálních médiích; útoky trolů na profily sociálních médií a krádež informací. Zároveň hrají důležitou roli v mnoha regionech tradiční metody, jako je televize, noviny, webové stránky a řetězové emaily. Použité nástroje a techniky se rychle mění - reakce se tedy musí vyvíjet stejně rychle.

Kromě toho, že Unie podniká kroky v rámci členských států a po celé Unii, má značný zájem o spolupráci s partnery ve třech prioritních regionech - východním sousedství Unie a jižním sousedství a na západním Balkáně. Odhalování dezinformace v zemích sousedících s Unií se doplňuje s řešením problému uvnitř Unie.

Evropská služba pro vnější činnost vytvořila specifické strategické komunikační pracovní skupiny sestávající z odborníků s příslušnými jazykovými a znalostními dovednostmi, které se budou zabývat touto otázkou a vypracují strategie reakce. Úzce spolupracují se službami Komise, aby zajistily koordinovaný a důsledný komunikační přístup v regionech.

Na základě Akčního plánu pro strategickou komunikaci, přijatého dne 22. června 2015, mandát pracovní skupiny východních strategických komunikací zahrnuje tři oblasti činnosti: i) účinná komunikace a podpora politik Unie vůči východnímu sousedství; ii) posílení celkového mediálního prostředí ve východních sousedstvích a členských státech, včetně podpory svobody sdělovacích prostředků a posílení nezávislých sdělovacích prostředků, a iii) zlepšení schopnosti Unie předpovídat, řešit a reagovat na dezinformační aktivity Ruské federace. V reakci na závěry Rady z prosince 2015 a června 2017 byly zřízeny další dvě pracovní skupiny Evropské služby pro vnější činnost: pracovní skupina západního Balkánu24 pro příslušný region a pracovní skupina Jih25 pro země Středního východu a severní Afriky a oblast zálivu.

22Ruská vojenská doktrína výslovně uznává informační válku jako jednu ze svých domén: https://www.rusemb.org.uk/press/2029.
23Podle Oxfordské univerzity, platformy přímo zasílající zprávy uskutečnily v letošním roce desinformační kampaně v nejméně 10 zemích.

Od svého založení pracovní skupina východní strategické komunikace účinně zprostředkovávala politiky Unie ve východním sousedství Unie, a to především prostřednictvím přístupu založeném na kampaních.

Kromě toho, pracovní skupina východní strategické komunikace katalogizovala, analyzovala a zaměřila pozornost na více než 4 500 příkladů dezinformace Ruské federace, odhalila řadu dezinformačních příběhů, zvyšovala povědomí o nástrojích, technikách a záměrech dezinformačních kampaní a odhalovala je. Její pozornost je zaměřena na země Východního partnerství a na ruská domácí a mezinárodní média, a záměrem pracovní skupiny je na základě shromážděných důkazů odhalit trendy, příběhy, metody a použité kanály a zvýšit povědomí o nich.

Mandát pracovní skupiny východních strategických komunikací by proto měl být zachován a mandát ostatních dvou strategických komunikačních pracovních skupin (Západní Balkánské a Jižní) by měl být posouzen s ohledem na rostoucí rozsah a důležitost dezinformačních činností v těchto regionech a musí zvýšit povědomí o nepříznivém dopadu dezinformace.


OPATŘENÍ KOORDINOVANÉ ODPOVĚDNOSTI UNIE NA DEZINFORMACI


Řešení dezinformací vyžaduje politické odhodlání a sjednocený postup, mobilizující všechny vládní systémy (včetně proti-hybridních, bezpečnosti na internetu, zpravodajských a strategických komunikačních komunit, ochrany údajů, voleb, orgánů činných v trestním řízení a médií). To by mělo být provedeno v úzké spolupráci s podobně smýšlejícími partnery po celém světě. To vyžaduje úzkou spolupráci mezi institucemi Unie, členskými státy, občanskou společností a soukromým sektorem, zejména online platformami.

Koordinovaná reakce na dezinformace uvedená v tomto Akčním plánu je založena na čtyřech pilířích:
(i)    zlepšení schopností orgánů Unie odhalovat, analyzovat a poukázat na dezinformace;
(ii)   posílení koordinovaných a společných reakcí na dezinformaci;
(iii)  mobilizace soukromého sektoru k řešení dezinformací;
(iv)  zvýšení povědomí a zlepšení odolnosti společnosti vůči dezinformacím.


PILÍŘ 1: 
ZLEPŠENÍ SCHOPNOSTÍ INSTITUCÍ UNIE ODHALOVAT, ANALYZOVAT A POUKÁZAT NA DEZINFORMACE


Aby bylo možné účinně řešit hrozbu dezinformace, je nezbytné posílit strategické komunikační pracovní skupiny Evropské služby pro vnější činnost, delegace Unie a Buňku hybridní fúze EU tím, že jim bude poskytnut další specializovaný personál, například odborníci na získávání dat a analýzu, aby zpracovali příslušná data. Je také důležité uzavřít smlouvy s dalšími službami monitorování médií, aby pokryly širší škálu zdrojů a jazyků, a další výzkum a studie o dosahu a dopadu dezinformací.

24 Závěry Rady o procesu rozšiřování, stabilizace a přidružení ze dne 15. prosince 2015.
25 Závěry Rady o boji proti terorismu přijatý dne 19. června 2017.

Kromě toho je třeba investovat do analytických nástrojů, jako je specializovaný software k získávání, uspořádání a shromažďování obrovského množství digitálních dat.

Posílení strategických komunikačních týmů Evropské služby pro vnější činnost se uskuteční ve dvou krocích.

V krátkodobém horizontu se očekává, že se rozpočet na strategickou komunikaci v roce 2019 více než zdvojnásobí26, což bude doprovázeno posílením nejméně 11 pozic před volbami do Evropského parlamentu. Ve střednědobém časovém horizontu27 budou požadovány další pozice stálých úředníků v strategických komunikačních týmech a EU hybridní fúzní buňce v ústředí, jakož i nová pracovní místa v delegacích v sousedních zemích, aby bylo dosaženo celkového nárůstu o 50 až 55 zaměstnanců během následujících dvou let.

Další součinnost se uskuteční mezi útvary Komise a Evropskou službou pro vnější činnost, například při sdílení nástrojů nebo při navrhování komunikačních kampaní.

Analýzy hrozeb a posuzování zpravodajských informací jsou základem práce na dezinformaci. Odborná expertíza Zpravodajského a situačního centra by měla být plně využita k analýze vyvíjející se povahy dezinformačních kampaní.

Pracovní skupiny pro strategické komunikace budou úzce spolupracovat s příslušnými delegacemi Unie a Komisí na řešení dezinformací. Zejména budou spolupracovat s interní Sítí proti dezinformacím Komise, která byla vytvořena na základě Dubnového jednání28.

Členské státy by měly doplňovat a podporovat činnosti orgánů Unie zvyšováním svých vnitrostátních schopností a podporou nezbytného zvýšení prostředků pro instituce Unie.

Opatření 1: Zejména s ohledem na volby do Evropského parlamentu 2019, ale také z dlouhodobější perspektivy, Vysoký představitel ve spolupráci s členskými státy posílí strategické komunikační pracovní skupiny a delegace Unie prostřednictvím dalších zaměstnanců a nových nástrojů, které jsou nezbytné k odhalení, analýze a poukázání na dezinformační činnosti. Členské státy by měly v případě potřeby rovněž zvýšit své národní kapacity v této oblasti a podpořit nezbytné navýšení prostředků pro pracovní skupiny pro strategické komunikace a delegace Unie.

Opatření 2: Vysoký představitel přezkoumá mandáty strategických komunikačních pracovních skupin pro západní Balkán a Jih, aby jim umožnil se účinně vypořádat s dezinformací v těchto regionech.


PILÍŘ 2: 
POSILOVÁNÍ KOORDINOVANÝCH A SPOLEČNÝCH ODPOVĚDÍ NA DEZINFORMACE

26 Současné diskuse o rozpočtu na rok 2019 předpokládají nárůst z 1,9 milionu EUR v roce 2018 na 5 milionů v roce 2019.  27 Prostřednictvím pozměňovacích návrhů k rozpočtu na rok 2019 a / nebo návrhu rozpočtu na rok 2020.
28Tato síť zahrnuje zástupce generálních ředitelství Komise a jejích zastoupení. Komise také nedávno zřídila pracovní skupinu s Evropskou službou pro vnější činnost a Evropským parlamentem k řešení dezinformace před volbami do Evropského parlamentu. 

První hodiny po vydání dezinformace jsou kritické pro odhalení, analýzu a reakci na ni. V důsledku toho bude zřízen Systém rychlého varování, který bude poskytovat upozornění na dezinformační kampaně v reálném čase prostřednictvím speciální technologické infrastruktury. To usnadní sdílení údajů a hodnocení, umožní společné situační povědomí, koordinované přiřazení, reakci a zajištění efektivity času a zdrojů.

Vzhledem k vytvoření Systému rychlého varování by každý členský stát měl v souladu se svým institucionálním uspořádáním určit kontaktní místo, které by bylo ideálně umístěno v rámci strategických komunikačních oddělení. Toto kontaktní místo by sdílelo varování a zajistilo by koordinaci se všemi ostatními příslušnými národními orgány, jakož i s Komisí a Evropskou službou pro vnější činnost. Tím nejsou dotčeny stávající pravomoci národních orgánů podle právních předpisů Unie a / nebo národních právních předpisů nebo podle jiných částí tohoto Akčního plánu. Pokud se týká dezinformací ohledně voleb nebo fungování demokratických institucí v členských státech, měly by národní kontaktní místa úzce spolupracovat s národními volebními sítěmi29. V takovém případě by měl být výsledek práce Systému rychlého varování sdílen s Evropskou sítí volební spolupráce30, zejména s cílem vyměňovat si informace o hrozbách týkajících se voleb a podporovat případné uplatnění sankcí. Online platformy by měly spolupracovat s kontaktními místy, která podporují Systém rychlého varování, zejména během volebních období, aby poskytovaly relevantní a včasné informace.

Systém rychlého varování by měl být úzce spjat se stávajícími kapacitami 24 hodin denně 7 dní v týdnu, jako je Koordinační středisko pro reakci na mimořádné situace31 a zpravodajské centrum řízení Evropské služby pro vnější činnost32. Jako kanály pro sdílení informací by mohla být rovněž použita EU hybridní fúzní buňka ze Zpravodajského a situačního centra, jakož i příslušné pracovní skupiny Rady. Komise a Vysoký představitel zajistí pravidelnou výměnu informací a osvědčených postupů s klíčovými partnery, i v rámci skupiny G7 a Organizace Severoatlantické smlouvy.

Okamžitá reakce prostřednictvím faktické a efektivní komunikace je nezbytná pro potírání a odstrašení od dezinformací, včetně případů dezinformace týkající se záležitostí a politik Unie. Je to důležité pro podporu otevřené, demokratické debaty bez manipulace, v souvislosti s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu. Instituce Unie33 a členské státy musí zlepšit svou schopnost účinně reagovat a komunikovat. Komise již zvýšila své finanční prostředky na lepší komunikační činnosti, které jsou realizovány prostřednictvím jejích regionálních komunikačních programů, včetně sousedství Unie, a delegací Unie. Unijní instituce jsou všechny činné v komunikaci o evropských činnostech a politikách v Unii, zejména zastoupení Komise

29 Viz doporučení C (2018) 5949 o sítích pro spolupráci při volbách, online transparentnosti, ochraně proti kybernetickým incidentům a boji proti dezinformacím v kontextu voleb do Evropského parlamentu. Tyto sítě budou spojovat národní volební orgány, audiovizuální mediální regulační orgány, orgány zabývající se ochranou počítačové bezpečnosti a ochrany údajů, jakož i příslušné skupiny odborníků, například v oblasti mediální gramotnosti. Tyto sítě tvoří spolu s orgány Unie Evropskou volební síť. Evropská volební síť bude svolána poprvé v lednu 2019.
30 Vytvořeno podle doporučení ze dne 12. září 2018.
31 Koordinační centrum pro reakci na mimořádné situace je zřízeno podle článku 7 rozhodnutí 1313/2013 / EU o Mechanismu civilní ochrany Unie32 Zpravodajské centrum řízení je stálým pohotovostním orgánem Evropské služby pro vnější činnost, která poskytuje celosvětové monitorování a povědomí o současné situaci. Je součástí zpravodajské služby a Situačního centra EU a působí jako situační informační středisko pro všechny příslušné zúčastněné strany z evropských institucí.33 V Komisi by členové sboru komisařů, útvaru mluvčího a zastoupení Komise udržovali svou klíčovou úlohu, tedy zakročit, aby zajistili vyvrácení dezinformací, kdykoli v médiích dojde k chybám.

a kontaktní úřady Evropského parlamentu v členských státech, které hrají klíčovou
úlohu při poskytování místně přizpůsobených zpráv, včetně konkrétních nástrojů
na potírání mýtů a šíření údajů34.

Spolupráce mezi členskými státy a Unijními institucemi by měla být nadále posilována, zejména co se týče sdílení informací, společného vzdělávání, zvyšování povědomí, proaktivního posílání zpráv a výzkumu. Je zapotřebí více sdílet informace mezi členskými státy a orgány Unie, aby se zlepšilo situační povědomí a jejich příslušné kapacity reakcí. Proaktivní a reálné komunikace o hodnotách a politikách Unie jsou obzvláště efektivní, když jsou prováděny přímo členskými státy. Za tímto účelem Komise a Vysoký představitel vyzývají členské státy, aby zintenzivnily svá komunikační úsilí a obhajovaly Unii a její instituce proti dezinformačním kampaním.

Opatření 3: Komise a vysoký představitel ve spolupráci s členskými státy zřídí Systém rychlého varování pro řešení dezinformačních kampaní, který bude úzce spolupracovat s existujícími sítěmi, Evropským parlamentem, Organizací Severoatlantické smlouvy a G7 Mechanismem rychlé reakce do března 2019

Opatření 4: S ohledem na nadcházející Evropské volby, Komise ve spolupráci s Evropským parlamentem posílí své komunikační úsilí o hodnotách a politikách Unie. Členské státy by měly významně posílit vlastní komunikační úsilí o hodnotách a politikách Unie.
Opatření 5: Komise a vysoký představitel ve spolupráci s členskými státy posílí strategickou komunikaci se sousedstvím Unie.PILÍŘ 3: 
MOBILIZACE SOUKROMÉHO SEKTORU V BOJI PROTI DEZINFORMACI

Online platformy, inzerenti a reklamní průmysl hrají klíčovou úlohu při řešení problému s dezinformací, protože její rozsah je přímo závislý na schopnosti platforem zesílit, zacílit a šířit zprávy o dezinformacích pocházejících od zákeřných subjektů. Vzhledem k tomu, že v minulosti nedokázali náležitě reagovat na tento problém, Komise je v dubnu 2018 pobídla, aby zvýšili svá úsilí. Na tomto základě byl zveřejněn Kodex zásad boje proti dezinformacím online dne 26. září 201835. Hlavní online platformy, které podepsaly Kodex zásad, se zavázaly ke konkrétním činnostem, které mají být provedeny před volbami do Evropského parlamentu 2019.

Komise vyzývá všechny signatáře Kodexu zásad, aby prováděli kroky a postupy stanovené v tomto Kodexu rychle a efektivně na úrovni celé EU a zaměřili se na kroky, které jsou naléhavé a důležité pro zajištění integrity voleb do Evropského parlamentu 2019. Zejména velké online platformy by měly okamžitě (i) ​​zajistit kontrolu reklamy,

34 Několik zástupců Komise vyvinulo lokálně přizpůsobené nástroje na odhalování skutečné podstaty dezinformace, jako Les Décodeurs de l'Europe ve Francii, UE Vero Falso v Itálii, Euromyty.sk na Slovensku, soutěž karikatur EU v Rakousku a série komiksů v Rumunsku.
35 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation. Dne 16. října původní signatáři Kodexu poskytli své formální úpisy Kodexu, v němž uvedli závazky, které budou dodržovat všichni signatáři, a seznam s uvedením osvědčených postupů společnosti, jakož i mezníky pro celkové začlenění Kodexu v EU. Prvotní signatáři zahrnují hlavní online platformy (Facebook, Google, Youtube, Twitter), poskytovatele softwaru (Mozilla), inzerenty a také řadu obchodních sdružení zastupujících online platformy a reklamní průmysl. Kodex zásad by měl vytvořit transparentnější, důvěryhodnější a odpovědnější online ekosystém a chránit uživatele před dezinformací.

umisťování a transparentnosti politické reklamy, založené na účinných a náležitých kontrolách totožnosti sponzorů, ii) uzavřít falešné účty aktivní na jejich sítích a iii) identifikovat automatizované programy a patřičně je označit. Online platformy by měly také spolupracovat s národními audiovizuálními regulačními orgány a s nezávislými ověřovateli údajů a výzkumnými pracovníky, aby zjistily a označily dezinformační kampaně zejména během volebních období a aby byly zkontrolované obsahy viditelnější a rozšířenější.

Komise bude s pomocí Skupiny evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby (ERGA)36 sledovat plnění závazků signatářů Kodexu zásad a bude pravidelně informovat o tom, zda a do jaké míry plní jednotlivé platformy tyto závazky. Aby bylo možné účinné a komplexní monitorování, měly by platformy do konce tohoto roku poskytnout Komisi aktuální a úplné informace o krocích, které přijaly k plnění těchto závazků. Komise tyto informace zveřejní v lednu roku 2019. Tyto platformy by měly rovněž poskytovat úplné informace, včetně odpovědí na konkrétní žádosti Komise, o tom, jak pravidelně plní závazky od ledna 2019, aby bylo možné cíleně sledovat dodržování Kodexu před volbami do Evropského parlamentu. Tyto informace budou také zveřejněny.

Navíc, Kodex zásad předpokládá, že signatáři poskytnou úplnou zprávu po uplynutí dvanácti měsíců. Tyto zprávy by měly obsahovat úplné údaje a informace umožňující důkladné posouzení Komisí. Na tomto základě Komise posoudí za pomoci nezávislých odborných expertíz a za pomoci ERGA celkovou účinnost Kodexu zásad. Komise může rovněž požádat o pomoc evropské audiovizuální observatoře (pozorovatelny).

Komise poznamenává, že celková účinnost Kodexu závisí na co nejširší možné účasti online platforem a online odvětví reklamy. Vyzývá proto další příslušné zúčastněné strany, aby dodržovaly Kodex.

Opatření 6: Komise zajistí úzkou a nepřetržitou kontrolu provádění Kodexu zásad. V případě potřeby, a zejména s ohledem na Evropské volby, bude Komise prosazovat rychlé a účinné dodržování. Komise provede komplexní posouzení na konci počátečního 12-ti měsíčního období platnosti Kodexu. Pokud by se provádění a dopad Kodexu zásad ukázalo jako neuspokojivé, může Komise navrhnout další opatření, včetně opatření regulativního charakteru.


PILÍŘ 4: 
ZVYŠOVÁNÍ POVĚDOMÍ A ZLEPŠOVÁNÍ SOCIÁLNÍ ODOLNOSTI

Větší informovanost veřejnosti je nezbytná pro zlepšení odolnosti společnosti vůči hrozbě, kterou představuje dezinformace. Výchozím bodem je lepší porozumění zdrojům dezinformace a záměrům, nástrojům a cílům skrytých za dezinformací, ale i porozumění naší vlastní zranitelnosti. Správná vědecká metodika by mohla pomoci identifikovat klíčové zranitelnosti
36Skupina evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby zahrnuje všechny příslušné regulační orgány všech členských států. Poskytuje Komisi technické poradenství v řadě oblastí souvisejících s uplatňováním Směrnice, usnadňuje spolupráci mezi národními regulačními orgány a / nebo subjekty a mezi národními regulačními orgány a / nebo subjekty a Komisí. Revidovaná Směrnice o audiovizuálních mediálních službách dále posílila úlohu této skupiny zejména ve vztahu k platformám pro sdílení videa.
v členských státech37. Je nezbytné pochopit, jak a proč jsou občané, a někdy i celé komunity, přitahováni k dezinformačním příběhům a definovat komplexní odpověď na tento jev.

Budování odolnosti zahrnuje také odborné školení, veřejné konference a diskuse, jakož i další formy společného vzdělávání médií. Zahrnuje také posílení všech oblastí společnosti a zejména zlepšení mediální gramotnosti občanů s cílem porozumět tomu, jak vysledovat a odstranit dezinformace.
Komplexní reakce na dezinformaci vyžaduje aktivní účast občanské společnosti. Sdělení a doporučení38, která jsou součástí souboru opatření pro zajištění svobodných a spravedlivých Evropských voleb (volební balíček), vyzvala členské státy, aby se zapojily do médií, online platforem, poskytovatelů informačních technologií a dalších, v aktivitách zvyšujících uvědomění, aby byla zvýšena transparentnost voleb a budována důvěra ve volební procesy. Aktivní účast členských států a následná opatření jsou v této souvislosti zapotřebí při přípravě Evropských voleb.

Nezávislí ověřovatelé údajů a výzkumní pracovníci hrají klíčovou úlohu při prosazování pochopení struktur, které podporují dezinformaci na internetu a pochopení mechanismů, které ovlivňují její šíření. Navíc díky své činnosti zvyšují povědomí o různých typech dezinformačních hrozeb a mohou přispět ke zmírnění negativního dopadu dezinformace. Je nezbytné posílit jejich schopnost identifikovat a odhalovat hrozby dezinformace a usnadnit přeshraniční spolupráci. Na základě kroků uvedených v Dubnovém sdělení je nezbytné rozšířit národní multidisciplinární týmy nezávislých ověřovatelů údajů (disciplinární = udělující tresty, pozn. překladatele) a akademických vědců se specifickými znalostmi o místních informačních prostředích. To vyžaduje podporu a spolupráci členských států, aby se usnadnilo fungování Evropské sítě ověřovatelů údajů, při plném respektování nezávislosti těchto kontrolních a výzkumných činností. V rámci programu CEF – Nástroj pro propojení Evropy39 bude Komise financovat digitální platformu, která bude propojovat nezávislé národní multidisciplinární týmy.

Za účelem zvýšení povědomí a odolnosti veřejnosti Komise dále zintenzívní svůj závazek a své současné kroky v oblasti mediální gramotnosti, aby občanům Unie zajistila lepší rozpoznání a vypořádání se s dezinformací40. Členské státy by měly rychle zavést ustanovení Revidované směrnice o audiovizuálních mediálních službách, které od nich vyžaduje, aby podporovaly a rozvíjely dovednosti v oblasti mediální gramotnosti41.

Komise navrhla vyčlenění finančních prostředků na vývoj nových nástrojů pro lepší porozumění a potírání online dezinformace ve svém návrhu Rámcového programu Horizont Europa 42

37To by mohlo být dále prozkoumáno v rámci činnosti Monitorovacího nástroje pro pluralismus médií (MPM), projektu spolufinancovaného Evropskou unií, který je prováděn Centrem pro mediální pluralismus a svobodu ve Florencii.          ( http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/czech-republic/ pozn. překl.)38 Viz Doporučení Komise o sítích pro spolupráci při volbách, online transparentnosti, ochraně proti incidentům proti kybernetické bezpečnosti a boji proti dezinformačním kampaním v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu, C (2018) 5949.
39 Nařízení EU č. 1316/2013 Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. prosince 2013 o zřízení nástroje pro propojení Evropy, kterým se pozměňuje nařízení (EU) č. 913/2010 a kterým se ruší nařízení (EC) č. 680/2007 a (EC) č. 67/2010.40 Tyto činnosti budou zahrnovat online knihovnu mediální gramotnosti Unie a vzdělávací centrum, jakož i další nástroje pro mediální gramotnost.
41 Článek 33a Revidované směrnice o audiovizuálních mediálních službách.
42 COM (2018) 435.

Komise bude rovněž případně podporovat informační kampaně s cílem zvýšit informovanost uživatelů o nejnovějších technologiích (např. deep fakes).

Práce nezávislých médií je nezbytná pro fungování demokratické společnosti. Komise43 bude proto nadále podporovat nezávislá média a investigativní novináře, protože přispívají k odhalení dezinformací. Kromě toho, Komise bude pokračovat se speciálními programy, které se vztahují k podpoře médií, včetně finanční podpory a profesionalizací ve svém sousedství44.

Opatření 7: S ohledem zejména na Evropské volby 2019, ale také z dlouhodobého hlediska, Komise a Vysoký představitel ve spolupráci s členskými státy budou organizovat cílené kampaně pro veřejnost a školení pro tvůrce médií a tvůrce veřejného mínění v Unii a jejím sousedství, aby se zvýšilo povědomí o negativních účincích dezinformace. Budou pokračovat snahy o podporu práce nezávislých sdělovacích prostředků a kvalitní žurnalistiky, jakož i výzkumu v oblasti dezinformace s cílem poskytnout komplexní reakci na tento jev.

Opatření 8: Členské státy by ve spolupráci s Komisí měly podporovat vytváření týmů multidisciplinárních nezávislých ověřovatelů faktů a výzkumných pracovníků se specifickými znalostmi o místních informačních prostředích s cílem odhalit a poukázat na dezinformační kampaně napříč různými sociálními sítěmi a v digitálních médiích.

Opatření 9: V rámci týdne mediální gramotnosti v březnu 2019 Komise ve spolupráci s členskými státy podpoří přeshraniční spolupráci mezi odborníky v oblasti mediální gramotnosti, jakož i zahájení praktických nástrojů pro podporu mediální gramotnosti veřejnosti. Členské státy by rovněž měly rychle začlenit ustanovení Směrnice o audiovizuálních mediálních službách, která se zabývá mediální gramotností.

Opatření 10: Vzhledem k nadcházejícím Evropským volbám 2019 by členské státy měly zajistit účinné sledování volebního Balíčku opatření proti dezinformacím, zejména Doporučení. Komise bude pečlivě sledovat, jak je Balíček prováděn a kde je to vhodné, poskytovat příslušnou podporu a poradenství.


ZÁVĚRY

Dezinformace je zásadní výzvou pro evropské demokracie a společnosti, a Unie je musí řešit, přičemž je věrna evropským hodnotám a svobodám. Dezinformace podkopává důvěru občanů v demokracii a demokratické instituce. Dezinformace také přispívá k polarizaci názorů veřejnosti a zasahuje do demokratických rozhodovacích procesů. Může být také použita k podkopání Evropského projektu. To může mít za následek

43 Program Kreativní Evropa, pokud bude přijat, pomůže posílit evropský sektor zpravodajských médií, rozmanitost a pluralitu novinářského obsahu, jakož i kritický přístup k mediálnímu obsahu prostřednictvím mediální gramotnosti, COM (2018) 438.44 Komise financuje projekt "open media hub" (Otevřené centrum médií): (i) poskytovat novinářům v sousedství potřebné dovednosti pro nezávislé a objektivní podávání zpráv; (ii) zlepšit dovednosti redakčních pracovníků a (iii) posílit síť mediálních odborníků a novinářů v sousedství. Pokud jde o západní Balkán, Komise poskytuje finanční podporu na vytvoření sítě žurnalistických sdružení, na vybudování důvěry v média a posilování soudních systémů na ochranu svobody projevu. V této oblasti Komise rovněž podporuje média veřejných služeb, nové nezávislé sdělovací prostředky a zlepšuje kvalitu a profesionalitu žurnalistiky.

značně nepříznivé dopady na společnost v celé Unii, zejména v době před volbami do Evropského parlamentu 2019.

Silné odhodlání a rychlá opatření jsou zapotřebí k zachování demokratického procesu a důvěry občanů ve veřejné instituce na národní úrovni i na úrovni Unie. V tomto Akčním plánu jsou stanoveny klíčové kroky k řešení dezinformací v rámci koordinovaného přístupu orgánů Unie a členských států. Plán také zdůrazňuje opatření, která by měla být přednostně přijata různými aktéry před volbami do Evropského parlamentu 2019. Členské státy by měly zvýšit svou solidaritu a bránit Unii před hybridními útoky, včetně útoků využívajících dezinformace.

Současně v dlouhodobém horizontu je cílem Unie a jejích sousedství, aby se staly odolnější vůči dezinformacím. To vyžaduje trvalé a udržitelné úsilí o podporu vzdělávání a mediální gramotnosti, žurnalistiky, ověřovatelů faktů, výzkumných pracovníků a občanské společnosti jako celku.


Komise a Vysoký představitel proto:

· připomínají, že jsou vyžadovány společné kroky všech příslušných institucionálních aktérů, jakož i soukromého sektoru, zejména online platforem, a občanské společnosti jako celku, aby účinně řešili všechny různé aspekty hrozby dezinformace;

· vyzývá Evropskou radu, aby schválila tento Akční plán;

· vyzývá členské státy, aby spolupracovaly při provádění opatření stanovených v tomto Akčním plánu;

· přednostně vyzývá všechny příslušné subjekty, aby zavedly tato opatření, která jsou naléhavá a relevantní v návaznosti na nadcházející Evropské volby v květnu roku 2019.97 komentářů :

 1. Perpetuum mobile existuje!!! Vynalezli ho Babiš, Schillerová a Vojtěch!

  "Jsou tam zakódovany opravdové hrůzy – primárně rozpad financování zdravotního systému.ů

  https://vlkovobloguje.wordpress.com/2019/02/27/perpetuum-mobile-existuje-vynalezli-ho-babis-schillerova-a-vojtech/?fbclid=IwAR1-5X1xSpQ7oNFj5GfAUT3JzyWuzpITPB07ClCGd22Ni65MQoqRRBqR9cQ

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Buďte trpělivý, Mira Kalousek to napraví.

   Smazat
  2. 8:53 jako vtip "dobré"...

   Smazat
  3. Schillerová a Vojtěch!...Plán velké daňové reformy zahrnuje menší daně, ale vyšší zdravotní pojištění

   https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/2744450-plan-velke-danove-reformy-zahrnuje-mensi-dane-ale-vyssi-zdravotni-pojisteni#utm_content=freshnews&utm_term=platby%20za%20st%C3%A1tn%C3%AD%20poji%C5%A1t%C4%9Bnce&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz

   https://aeronet.cz/news/duchodci-a-nezamestnani-pozor-babisuv-ministr-zdravotnictvi-v-tichosti-planuje-reformu-ze-stat-prestane-platit-za-penzisty-deti-skolaky-studenty-a-nezamestnane-zdravotni-pojisteni/

   Smazat
  4. noviczech
   ... :-) , tak teď vážení také jedna pozitivní zpráva: Karel Novák ze závodu Škoda trafo, splnil svůj osobní závazek a překročil výrobní normu, kterou doposud plnil na 120%, o celých 15% a plní dnes na 135%. Tím pomohl závodu a trafo se mohlo vyexpedovat do konce měsíce podle harmonogramu do ...Sovětského svazu?, nebo do Činy..?, (což dnes dělá ve velkém firma Siemens)!!! Ale ruku na srdce, kdy jste byli naposledy na podnikové zábavě, kde hrála kapela a zatančili jste si polku a vypili pár piv a popovídali i s ředitelem vašeho závodu? To byly zlé časy, že. :-)
   ...nemá se nakonec ta pražská kavárna lépe, která si žije v imaginárním ráji??? Přeji hezký den!!!

   Smazat
  5. Pokud by lidé nebyli manipulováni a obelháváni, mohli by špatné politiky ve volbách vyměnit.

   http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=217466

   Smazat
  6. Dezinformační síly i teroristy už nazývají " demokratickými " sílami.

   Smazat
  7. Pochopil jsem,že jedině Společnost voličů tj nás všech

   OSV MÁ ZÁJEM O NÁPRAVU.nikdo jiný!

   V důsledku ignorance a totálniho selháni těch,kterí se považuji dodnes za elity budeme dále vykrádáni
   tentokrát přes zdravotnictvi.
   Dnes se plánuje přes Vojtěcha figurku zlodějské chátry z ANO BUDE HŮŘ vykradáni našich kapes amerikanizaci našeho zdravotnictvi jakýmsi Kajzerovým modelem,který má rozbit posledni zbytečky sociálniho státu ,který už dnes nesmi neexistovat .
   Věřim,že je to důsledek ignorováni Národniho programu voličů v tomto okamžiku zvláště nepochopeni jeho článku č.1.kde se žáda odstraněni kapitalismu bez přivlastků a je tam napsáno i jak.
   Nedostatečná nebo žádná podpora OSV přinese už brzy hrůzy DALŠIHO mamutiho vykrádáni našich kapes.p


   UKRADENIM SVOBODY SLOVA A NAŠICH HLASŮ BRZY POZNÁTE KDO JE TO TEN KOBLIHÁŘ VÁMI ZVOLENÝ MAJITEL VELKÝCH PENĚZ DOOPRAVDY,

   on vás bude bit pendrekem policejniho státu po shrnených hřbetech a vy nechápajic od koho to jde budete tomu tleskat a olizovat jen jeho koblihu která vám nakonec jako jediná zbude!

   Smazat
  8. TEXT JE DALŠIM DŮKAZEM PODVODŮ A PODLÉHO JEDNÁNI DNEŠNICH PŘEDSTAVITELŮ EU

   Jakýsi dalši podvodnik tu přicházi s plánem na pokračováni rozvratu a rozbijeni EU.

   TENTO ROZVRAT VEDE DOPOSUD KANCLÉŘKA NĚMECKA A PŘIDAL SE I PRÝ PRESIDENT FRANCIE.

   Pokryteckymi a podvodnými formulacemi je tu pošlapávána naše svoboda a Frankoněmecko má prý odhlasovat SVOU VĚTŠINOU PODVODNĚ přes naše hlavy ukradeni suverenity nejenom ČR,ale všech států Fvropy a tim i vznik UNIE ZLA jako státu,který ještě dnes sice neexistuje,ale kancléřka Německa ji chce mit za každou cenu a to i s podporou NECHUTNÉ diktatury falešného humanismu stále vice známé pod neomarxismus.

   Domnivám se ,že toto nechutné rozbíjeni EU je třeba zastavit a zajistit hlubokou reformu Evropského parlanentu,který si představuje vznik státu EU jako tyranii nařizováni EU komisnich směrnic pomoci jakýchsi komisařů s podporou této menšiny terorem cizi vraždici středověké doktriny snad jakéhosiho afrikacorpsu,který použije návodu na vražděni všech občanů označených jim za nevěřici!.

   Proto navrhněme do naši vize ČR Národniho programu voličů článek č.7 v tomto zněni.

   NE DALŠIMU ROZVRATU EU,ALE JE TŘEBA INICIALIZOVAT HLUBOKÉ REFORMY SMĚŘUJICICH KE SVAZKU NEZÁVISLÝCH SVOBODNÝCH A SAMOSTATNÝCH STÁTŮ EU.

   Pokud bude podvodniké jednáni EP pokračovat budene pro jeho rozpuštěni do r 2024 včetně JEHO KOMISE.která prý už dnes jedná za stát EU,který neexistuje!
   V tomto směru je podle špičky Společnosti voličů OSV možné vést i diskusi!

   Smazat
  9. ANO,já jsem též pro rozpuštěni toho Parlamentu EU pro neschopnost a nepotřebnost,když nepohnou zadkem pro nás voliče!
   To si přeci nezasloužime když nám tu ty okurky dokola dávaji furt směrnice jak je máme narovnawatt!

   FUJ,FUJ, FUJ na nic je ten kůň!

   Smazat
 2. My nepotřebujeme další "podržtašky" v Bruselu, kteří nám budou "sdělovat", co "máme či nemáme"...
  My potřebujeme z EU odejít a vytvořit, spolu s dalšími státy, Středoevropskou konfederaci, mj. schopnou nás ochránit před islamizací Evropy a zaručující naše národní zájmy...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bohužel to je nereálné ANO ani neuvažuje o referendu s eu až do hořkého konce. Snad se diktatura eu změní po volbách.

   My slovo czexit vůbec nepoužíváme:

   https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201902269317390-chyby-politika-eu-czexit-charanzova/

   Smazat
  2. 8:27 Neviděl bych to tak černě...
   Doporučuji si poslechnout https://www.youtube.com/watch?v=FxtJY1p_t44&feature=youtu.be nebo si počkat na český překlad.

   Smazat
  3. Ježíííš, přitroublý Pjakin s jeho Globálními predktory :-D

   Smazat
  4. 9:54 Zato, že si trúba a nič nechápeš, nemôže Pjakin.

   Smazat
  5. Tajná dohoda mezi SEREŠem a EU: http://pravdive.eu/page/190/b-nigel-farage-odhalil-tajnu-dohodu-medzi-sorosom-a-eu-b

   Smazat
  6. Škoda,že voliči nechápou,že budou muset chtě nechtě podporovat svoji Společnost voličů OSV a jeji Národni program a to dřive nebo později.

   Za ignoranci a nepochopeni BUDOU PLATIT sumy jako mamuti a ne že ne a stejně tak i vymřou!

   ANO BUDE HŮŘ,VÁM PŘEJI NENAŽRANI MAJITELÉ VELKÝCH PENĚZ KAPITALISMU BEZ PŘIVLASTKŮ VYCHÁZEJICIHO Z GANGSTERISMU!

   Smazat
 3. Můj názor je,... že tzv. boj proti dezinformacím je součástí nastupující ekonomické krize...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Germáni považují Evropskou unii za svoji říši. Vznik EU považují za majstrštych, v podstatě zázrak, Fénixe který vstal z Hitlerova popela. Cokoli co bude říši ohrožovat, budou tvrdě likvidovat.
   Taková je situace.

   Smazat
  2. Bohužel, s velkou pravděpodobností máte pravdu.

   Smazat
  3. https://www.youtube.com/watch?v=zaanByjrukI

   Smazat
 4. Největším šokem pro všechny je, že soudruzi měli pravdu a vše co nám říkali o kapitalismu, je dnešní realita, kterou jsme my nechtěli vidět a vzhlíželi jsme k tomu západnímu pozlátkovému ráji. Dnes nám říkají, že nejhorší byla okupace vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 a nejlepší je okupace, kterou my provádíme s naší armádou v Afganistanu. To, že se podílíme na zvěrstvech, které provádí zločinecká organizace NATO po celém světě, pří kterých jsou zabíjení po desítkách tisících nevinní lidé, to je dle dnešních demokratických principů, vrchol demokracie.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ne po desítkách tisíc, ale po milionech. A hlavně těhotné ženy a děti.
   Ach, ti tvoji milovaní, pravdomluvní soudruzi... Škoda, že je dnes už nikdo nevolí.

   Smazat
  2. Dnes už víme, že Američani si odstřelili Kenedyho sami, protože chtěl zastavit válku ve Vietnamu. 11. září si řízeně odstřelili "Dvojčata" protože potřebovali si udělat záminku k zaˇutočení na Irák a Afganistan. Nyní se jim zachtělo si vzít největší zásoby ropy na světě, které má Venezuela a proto se starají o demokracii ve Venezuele, kterou chtějí zavézt tak jak to udělali na Ukrajině. USA pokračuje v politice Hitlera. Rozdíl je jenom v tom, že Američani všechny zločiny, které provádějí zdůvodní demokratickými principy a to Hitler nedělal. Jinak mezi Hitlerem a Američany není žádný rozdíl.

   Smazat
  3. 9:01 Liberální sluhy kapitalismu opravdu nebudu volit.

   Smazat
  4. a demokratická pendreková masáž v Katalánsku a Francii - na rozdíl od Václaváku 1989 - měli jím naložit víc

   Smazat
  5. A prozraď koho budeš volit zase Kobliháře?

   Budou muset vzniknout nové strany a hnuti s jediným programem,který je od nás Společnosti voličů a nikoliv od neomarxistických liberálnich gangsterských podvodniků,kteři nám tu přicházeji zavřit pusu policejnim státem granátů a gumáků cenzurnich spratků udavačů a usmrkanců!

   Smazat
 5. EU se stává Orwelovskou dystopií. Doufejme, že se co nejdřív rozpadne, jinak je s námi Amen.
  https://www.epshark.cz/clanek/1697/eu-orwell-na-plny-plyn

  OdpovědětSmazat
 6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. P. Radosta Ty bys potřeboval dostat facku až by se ti kousavý otočilo dozadu nýmande hloupý.

   Smazat
  2. p.Radosta převzal zřejmě svůj nick ze jména hlavní postavy známého filmu - advokáta Radosty, který po realizaci velmi komplikované dvanácteré výměny bytů v Praze, se dle páně Svěrákova scénáře se chystá na výměnu bytů čtyřiadvacetisměny. Protože zřejmě očekává od pana Svěráka žalobu na neoprávněné použití jména ze scénáře filmu, pro své zištné záměry, tak už není plně ve své bývalé formě. Politujme ho a přejme mu, aby u soudu, coby obžalovaný, měl pevný krok a jasný pohled.

   Smazat
 7. Já nevím proč toliko povyku pro nic.
  No tak se holt ty proti systémové elementi budou scházet po bytech či chatách a tamo rozmlouvat v relativní svobodě, když omezí ty internety.

  Také je dobré se v menším počtu scházet na sportovních utkáních v halách, kde řev fanoušků udělá zvukovou clonu proti odposlechu. Nevýhoda je cena vstupenek, holt svoboda se platí a pár tisícovek na víc měsíčně za několik vstupů na ryčný stadion bude nutné obětovat.

  OdpovědětSmazat
 8. Za protektorátu za Hitlera byl za poslech cizího rozhlasu trest smrti!
  Můj děda vyprávěl, jak se tenkrát nějakej chlap v práci prokec, že poslouchá zahraniční rozhlas. Za dva dny prý zmizel a už ho nikdo nikdy neviděl.
  Vypadá to, že i současný protektorát má nakročeno stejným směrem.

  OdpovědětSmazat
 9. Skvěle Okamura:

  http://svobodnenoviny.eu/islam-ma-charakter-mocenske-ideologie/

  OdpovědětSmazat
 10. Radosto, nedonutíš číst tvoje žvásty nikoho rozumného. Čtou to jenom stejní pomatenci, jako jsi ty sám. Dík, že na sebe upozorňuješ tučnopísmem, a že se podepisuješ ;-)

  OdpovědětSmazat
 11. Na stávající eurohajzle-europosrance se patří vysrat a při volbách je nutno všechny eurohujery nevolit,jiné řešení bez zbraní není reálné.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jestli podobně (ne)řešíš všechny životní problémy tak není divu, že jsi zoufalec s holým zadkem.

   Smazat
  2. Blbeček trolíček 9:41 panikáriš, že nebudeš zvolený do Eurohujerova?

   Smazat
 12. Důchodci slavili tisícovku od Babiše, teď budou muset naopak řešit, kde sehnat dalších 6 stovek navrch pro Babišova ministra zdravotnictví.

  https://aeronet.cz/news/duchodci-a-nezamestnani-pozor-babisuv-ministr-zdravotnictvi-v-tichosti-planuje-reformu-ze-stat-prestane-platit-za-penzisty-deti-skolaky-studenty-a-nezamestnane-zdravotni-pojisteni/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tyhle zoufalé lži tady byly už mockrát, zatím Babiš dělá opak. To víš, kdyby ANO dostalo s komunisty a Okamurou ústavní většinu, to by byl mazec, tak se šmejdi brání.

   Smazat
  2. No tak tento blábol z Aeronetu je dokonalou ukázkou dezinformace.

   Smazat
  3. Ach jo, věříš každýmu blábolu z AE.

   Smazat
  4. Blbeček trolíček 9:49 je zrejmé, že si článok ani nečítal, inak by si vedel, že s tým vyšla "pravdomluvná" ČT! Začo ťa soroš platí?

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  6. A děti v dětských domovech si na své léčení vydělají jak? To je chujovina.

   Smazat
  7. 10:18 Kdyby jste to přečetl tak odpověď je v článku a chujovina to opravdu je. Tak pracující dál volte kapitalisty a budete se mít „lépe".

   Smazat
  8. Nevím jak kdo, ale já kvůli kdejaké volovině v novinách bolševika volit nezačnu.

   Smazat
  9. Tak konečně se blížíme Rakousku. Naši mladí žili 5 let ve Vídni. Když dcera (která byla v domácnosti) nebo její malá potřebovali lékaře, tak se to vždy hradilo ze zdravotního pojištění jejího muže.

   Smazat
  10. Kazdy nepribehly obcan EU je automaticky desinformovan a Dezinformuje dalsi vsude kolem , tim , ze pouze existuje !!
   Nesmi byt tak rozptylovan cimkoliv do ceho mu nic ,vubec neni.
   Drzet huby a krok a pracovat a pracovat na zvysujici se pocet parasitu..
   JInak bude zle a bude nezvolen a odstranen ve prospech nahradnich jiz pripravenych novych obcanu EU..A se starymi vladami ovsem , ty se na rozdil statu a narodu nebudou Rusit...

   Smazat
  11. Kazdy pak veri ,ze udalosti na Ukrajine jsou problemy Ukrajiny. Ale kdepak , jde predevsim o zalidneni EU take ukrajinci /okolo 70 milionu dnes jiz mene/, ..
   Proc myslite ,ze se tam umyslne zhorsuji podminky k zivotu a nacisti masakruji...

   Smazat
  12. 3:20 Zalidnění EU? Co to je za argument? Když pominu ten fakt, že Ukrajina neměla a nemá 70 milionů obyvatel.

   Smazat
  13. Nema , voni prchaji a prchaji pryc a potom se nedopocitate..
   A Pomin, ten fakt.

   Smazat
  14. I vy by jste prch. Hlad a zima to zapricini i vlky z lesu vyhani...

   Smazat
 13. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 14. No tak Nová republika zcela svobodně vesele publikuje své hovadiny už 6 let. Celou tu dobu tu žvaní o údajné přicházející cenzuře. A jediný kdo tu zuřivě cenzuruje je soudruh Dvořák.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Blbeček trolíček 9:52 Serie ťa, Radosto, že nikto nečíta tvoje žvásty?

   Smazat
  2. Ja nie som Radosta, hlupaňa z Horných Uhier :-D

   Smazat
  3. 10:14 Ty jsi liberální poskok hozený přes Dunaj.

   Smazat
  4. Však i lŽIDvořák už přestal předstírat, že NR je cokoliv jiného, než běžný, tu dobře, častěji ale mizerně z ruštiny přeložený putleroffský hoax! Součást to hybridní války vedené a financované tímto gangem obřezaných kremlovorů? - https://img.opentown.org/store/news/180407/te-url-9f0e394ab55deec1225656a563db0bf8.jpg

   Smazat
 15. Ukazuje to, jak jsou byrokrati EU zcela vzdáleni reálnému životu obyvatelstva. Oni si myslí, že jsme skutečně jen monolitní tupé stádo, které si neumí dát dohromady dvě a dvě, že u lidí zcela absentuje logika. Podle nich stačí zamezit veřejnému publikování informací, které jen formulují a upřesňují to co většina lidí přinejmenším tuší, a rázem zde bude plně konformní obyvatelstvo, nadšeně kývající jejich sebevětším nesmyslům.
  Vedení EU je zdegenerovaný soubor kretenů, podle sebe posuzující ostatní.

  OdpovědětSmazat
 16. Tyhle voloviny ANS k úspěchu ve volbách nepomůžou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale je to od nich záslužná práce, že nás hned informují. Díky, Aliance Národních Sil.

   Smazat
 17. Smiřme se s tím, že v naší zemi žije cca 15% antidemokratických extremistů, obdivovatelů diktátorů a totalitních zřízení po celém světě, od Kuby až po KLDR, které strašně štve, že před 30 lety padl jejich milovaný totalitní režim, ve kterém jim bylo tak dobře a ještě stále to nerozdýchali.

  Slézají se na různých protisystémových, rudohnědých stránkách kde nacházejí potravu v podobě lživých "zpráv", výmyslů a absurdních konspiračních teorií, pro své hořekování a nadávání.
  Já bych to nijak neomezoval.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V každé společnosti je určité procento členů s extrémně odlišnými názory. Ale nemyslím si, že by tohle procento znamenalo pro celou společnost nějaké výrazné nebezpečí.

   Smazat
  2. 10:23- v naší zemi žije také cca 15% antidemokratických extrémistů, obdivovatelů diktátu a totalitního zřízení EU. Dalších 15% podobných, vyznávají vedoucí úlohu USA. Zbylých 55% v tom má guláš, kde tedy ta demokracie je! |Není náhodou v nich a jejich schopnosti vymést extrémisty všeho druhu a vrátit stát národu?

   Smazat
  3. Pane Povolný, to je právě ta demokracie. Že v jednom státě můžou žít lidi s různými názory. Extrémisty ze státu nikdy nevymýtíte, vždycky bude ve státě malá část lidí s extrémními názory, někdy až krajně extrémními. Ale tyto malé skupinky nemohou ovlivnit chod státu.

   Smazat
  4. Ale mohou.
   Např. "církevní restituce" čili krádež společného majetku v hodnotě přes 135 Mld. prostřednictví členů sekt - extremistů.

   Nebo prosazení "nepolitické politiky" extremisty ze sekty kolem Václava Havla.

   Nebo nahnání Čechů do extremistické a yločinné organizace NATO extremistickou sektou, která si říká "pravice".

   To jsou akty extremistické menšiny, která diktuje celému národu, aniž ho nechá vyslovit. Ovlivnily na mnoho desetiletí chod státu a naši společnost.

   Smazat
  5. Demokrat je ten, kdo stojí na straně USA. Žádné jiné kritérium pro demokracii neexistuje.

   Smazat
  6. 19:05
   To je kritérium otrocké imbecility. Nebo korporátního fašismu vydávaného za demokracii.

   Smazat
 18. 10:23..před 30lety padl systém, kterej měl proti dnešku spoustu předností ale pohořel na idiotské propagandě..
  váš slovník "lživé zprávy a pod." je identický se slovníkem komunistických politruků, často totožných s dnešními...krize kapitalismu nastupuje a vy poskoci mocných se jí snažíte, dnes bránit zakazováním alternativních informací a obávám se, že zítra převýchovnými koncentráky...a pozítří možná i válkou...

  OdpovědětSmazat
 19. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 20. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 21. Gang pornojandy podpisem RADOSTA řádí jak Černá ruka...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak Janda je aspoň na chlapy! To tvůj fýra - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC301.jpg

   je na chlapečky! Na oko se sice i voženil, ale když manželka zjistila co je zač tak vod něj utekla a totéž poradila svým dcerám! Co nejdál! Proto žijou na Západě a vnuky mu zásadně nepučujou! Proto je Olivřík Stounů nemoh vidět! Furt - "tak kdy už přijdou, chci si je natočit" a ten žůžovák kremelskej se jen uculoval, jako vždycinky když začne bejt vilnej, až mu lícní kosti trčely z tý jeho ugrofinský dršky jak sáně - a prej "až večer v soukromí" !!!!!:-))))))))))

   Smazat
 22. Citát:
  „Schopnost národa a civilizace klást odpor destrukci pocházející zvenčí i rozkladu klíčícímu zevnitř klíčovým způsobem určuje dění uvnitř civilizace . Civilizace a národy rostou, protože disponují „ nástrojem expanze“, tj. vojenskou, náboženskou, politickou nebo ekonomickou organizací, která akumuluje přebytek a investuje jej do produktivních inovací.
  Upadá tehdy, když společenské skupiny kontrolující přebytek mají nezadatelný zájem využít jej „ pro neproduktivní, leč individuálně uspokojivé účely…, a přebytek je tak proměňován ve spotřebu, aniž by vznikaly nové, účinnější metody produkce“.
  Vnějším projevem tohoto dění je akutní ekonomická deprese, úpadek životní úrovně, rozrůzněné zájmy vyvolávající občanské války a nepokoje, vzrůst negramotnosti a stálé oslabování společnosti. Dochází k marným pokusům zastavit ztráty legislativou, nicméně úpadek pokračuje dál. Náboženské, intelektuální, společenské a politické roviny společnosti začínají ve velkém měřítku ztrácet loajalitu lidových mas. Ve společnosti se šíří nová společenská a náboženská hnutí. Narůstá neochota bojovat za společnost nebo ji jen podporovat odváděním daní.“

  Caroll Quigley profesor Univerzity of Geogetown 1961
  Převzato z knihy „ Střet civilizací.“ 1996

  OdpovědětSmazat
 23. 15.dubna 1945 v posledním projevu k obyvatelstvu III. říše Hitler řekl:
  "Vojáci východní fronty. Berlín zůstane Německým, Vídeň bude opět Německá a Evropa nebude nikdy Rusizována. Vytvořte jednotné Evropské společenství jež bude bránit váš domov, vaše ženy, vaše děti a s nimi i vaši budoucnost"
  Velký odkaz, pro Němce velkého nadmuže. Žena ví že je žena. Každý cyklus měsíce jí to příroda připomíná a říká jí, ty jediná můžeš zrodit nový život.(Dámy, kterým to příroda odepřela mi to jistě prominou) Kancléřka Merkelová není obyčejná žena. Nese na svých zádech trauma Německých zvěrstev ve jménu ideologie pangermanismu a ve své hlavě odkaz pangermanismu. Trochu schizofrenní. Ona je víc. Je vůdkyní Evropy. Je nadžena, tedy nadčlověk :))))) Pro jejich životní prostor (východní zdroje) je třeba vytvořit sjednocenou Evropu - jednotný Evropský stát - jednotnou zdrojovou základnu - jednotnou Euroarmádu - a posunout linii nástupního prostoru co nejblíž Moskvě. Pak už nemá generál zima šanci. Do třetice už to přeci musí vyjít.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hloupá stračeno, až na jednu "drobnost". Německo nemá skoro žádnou armádu a Evropa už vůbec ne. Ale blouzni dál. Užitečné idioty Rusko dnes potřebuje jako sůl.

   Smazat
  2. 12:02- Dost hloupá replika, nehodna i Vašeho nízkého IQ. Že jste nereagoval na 11:42 chápu.

   Smazat
  3. 12;02 Nevyjadrujte se ke vsemu co nechapete

   Smazat
  4. 12:02
   Hloupá stračeno, až na jednu "drobnost".
   ............................................
   Dobrý protimluv :)))

   Smazat
 24. Jestliže se existující režim cítí natolik ohrožen informacemi z jiných, než vlastních zdrojů, cítí se slabým vlastními nedostatky. Uznává tedy, že není natolik funkční, aby nepostrádal zásahy proti svobodnému počínání kteréhokoli občana nebo občanské instituce, ať už je mylné, pravdivé nebo ne dost souhlasné s mainstreamovou politikou. Ve stejné situaci byly a stejně reagovaly komunistické režimy, které padly. Napovídá to, že současný politický režim se ocítá v krizi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:O7...souhlas... nejen současný politický režim ale hlavně ekonomický a současní vládci se obávají, aby lidé nechtěli něco jiného...!..

   Smazat
 25. Vypadá to, že se blíží doba, kdy se budou ztrácet "mlíkaři"- viz. film Skřivánci na niti. Dobré knížky z knihovny se také už asi dávají do trezoru nebo se rovnou skartují???? Je to moje osobní zkušenost z menšího města. Před dvěma lety jsem si půjčila knihu Henry Makow Nemilosrdná lež, ale nyní už v katalogu není.....Trezory a gulagy už se chystají.......nový světový řád si rozvracet nedají......armáda neziskovek to jistí....hlavně nevyměknout.....

  OdpovědětSmazat
 26. Dezinformace, co to je ?
  Vymyšlené slovo, newspeak, hovadina, kterému dává význam choré myšlení debilů, kteří to slovo neustále omílají a lejou lidem do hlav.
  Jsou jenom informace, které musí člověk hodnotit svým rozumem a moudrostí a sám by měl dojít k závěru jestli informace je důvěryhodná nebo lživá a nesmyslná.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vážený Anonyme 14:49, máte svým způsobem pravdu. To, čemu vyhlašuje EU boj, jsou nikoliv dezinformace ve smyslu Vaší definice,s těmi si sám neporadí jen blb, nýbrž informace, které jsou pravdivé, ale nemají být v EU poskytovány z politických důvodů veřejnosti. Třeba některé informace z WikiLeaks. V EU jsou za dezinformace prostě pokládány všechny informace, které nejsou v souladu s informacemi oficiálně uznanými za správné a veřejně ofciálně šířené. Za Protektorátu to bylo jednoduché,byla válka, stačilo zakázat poslech zahraničního rozhlasu a nedodržení drakonicky trestat. Komunisté to už měli složitější, museli dodržovat alespoň zdání demokracie a rušičky nemohly poslechu rozhlasu zcela zabránit. V současné době, při masivním rozšíření internetu a sociálních sítí,je téměř nemožné významně odříznout veřejnost od různých zdrojů informací, pokud nemá být zpochybněna vrcholná forma demokracie a svobody jako základních hodnot EU.

   Smazat
 27. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Radosto. Radši nám sděl kde v tom Mostě bydlí ta Dáša. :-)

   Smazat
  2. 20:17 To nikdo neví! Ale blíží se nám 80. výročí německé okupace Československa a je třeba si tu událost nějak vhodně připomenout, ne? Pamětníci vzpomínali jak 15. března 1939 projížděl Hitler Mostem. Na ulicích prej stály houfy lidí a hajlovaly jak pominutý. Ale když se z davu ozvalo "Dycky Brüx!" tak se Hitler otočil, nechal zastavit a pak vylez z limuzíny aby se šel zeptal co to znamená. Ale Dežo ho předešel s otázkami a prej "Kampak, kampak, pane Hitler? Na výlet?" A Hitler povídá: "Ále jedu na Hrad. Hácha si zapomněl v Berlíně pero, jak jsme tam podepisovali ten Protektorát, a tak mu to pero vezu zpátky. On by si jinak myslel že já jako kradu pera nebo co, ale to já nemám zapotřebí - já si jich můžu koupit kolik chci. A že ty seš takovej opálenej?" A Dežo povídá, "Já mám tetu v jižní Itálii co k ní jezdím na prázdniny a tam furt svítí sluníčko." Hitler pokývnul, zvednul pravou ruku a s pozdravem Heil Brüx! vlez do tý svý káry a odjel směrem na Prahu.

   Smazat
 28. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. RADOSTO,

   napiš jak tvoji komunisti se boji voličů a jejich Společnosti a jsou úplně vykleštěni jako ty.
   Napiš jak obdivuješ Národni program voličů a popiš nám jak tu přismyčil na hřbetě president ODS ten KAPITALISMUS BEZ PŘIVLASTKŮ vycházejici z gangsterismu a co to je když to tady nikdo nechce vědět a rád bude dále nadšeně platit panu Koblihářovi,který bude ještě nenažranějši majitel velkých peněz a pověři svou ĎOUROVOU dalšich pět let rozsiřovat cenzuru po celé EU, za něho našeho Bureše,kterého budeme za to volit,aby nás svou ANO BUDE HŮŘ okradl!

   Smazat
  2. No, nevím proč se ptát Radosty jako 20:09, vždyť víte co odpoví. Já se ho zeptám jinak, ať mi odpoví, není-li srab, kolik je mu let. Nevím, kam ho zařadit, je-li v pubertě, nebo senilní.

   Smazat
 29. 17:30...souhlas...ale obávám se, že současným mocným je úplně jedno, co si lidé myslí...příklad: ve Španělsku řezali lidi hůř než dobytek, jako trest, že chtěli jít k volbám a nikdo v Evropě ani nepíp...a bude hůř..!

  OdpovědětSmazat
 30. !!! POZOR - CENZURA !!!

  !*!*!*!*! ВНИМАНИЕ - ЦЕНЗУРА !*!*!*!*!

  Soudruzi a soukmenovci, POZOR: Na sajtách naší milované Nové Republiky opět řádí kavárníci, placení agenti CIA a Mossadu!
  Opět se ztrácejí příspěvky, dobré internacionálně-vlastenecké, 100% levicové příspěvky nás komunistů a putinistů!!

  TO JE CENZURA, ODPORNÝ NÁSTROJ EUROAMERIKY A KAVÁRNÍKŮ-LEPŠOLIDÍ !!!!!

  Proto žádám soudruhy a soukmenovce z redakce NR, aby NEPRODLENĚ posílili svou revoluční bdělost a ostražitost!!!
  Vzkřikněme kolektivně do tváří těch pravičáckých zakuklenců z pražské 5. kolony své revoluční NO PASARÁN!
  A to IHNED!!
  Jinak nepřátelští agenti zesílí, časem převezmou vládu nad naší milovanou Novou Republikou, a udělají z tohoto dosud 200% spolehlivého orgánu KSČM a Velvyslanectví Ruské federace pravý opak: hlásnou troubu kapitalismu a demokracie!!!

  Snad vám nemusím vysvětlovat, soudruzi a soukmenovci, jaký JEDINÝ trest je za takové trestuhodné selhání v boji proti kapitalismu, demokracii, Euroamerice a kavárníkům-lepšolidem.
  Myslete proto hlavou, ano?
  A NIKDY nepouštějte ze zřetele naše heslo: Se soudruhem a soukmenovcem Davidem v čele VPŘED, za svobodu slova pro každého roduvěrného Čecha a Rusa, čili každého komunistu, putinistu, zemanistu a babišistu!

  Děkuji Vám předem, drazí soudruzi a soukmenovci, a nyní vložím zpět svůj příspěvek z 28. února 9:04.


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 31. ČTĚTE: Prašivá euroamerická pravičácká cenzura řádí PŘÍMO ZDE !!!

  Ano, přímo zde, na sajtách naší milované Nové Republiky řádí kavárníci, placení agenti CIA a Mossadu!
  Ano, KAŽDODENNĚ se ze stránek NR ztrácejí příspěvky, dobré internacionálně-vlastenecké, 100% levicové příspěvky nás komunistů, putinistů, zemanistů a babišistů!!

  A soudruzi a soukmenovci z redakce naší milované Nové Republiky jsou TAK DĚSIVĚ NESCHOPNÍ, že dlouhodobě nedokážou odhalit a zlikvidovat to hnusné pravičácké cenzorské hovado!!!

  Prostě, jak svorně konstatovali Nesmrtelný Lenin, Veliký Stalin a Veliký Putin, BJJP: Naše lenost a neschopnost je největší spojenec našich třídních a národních nepřátel!

  Takže, drazí soudruzi a soukmenovci z redakce naší milované NR, koukejte se vzpamatovat!
  Je sice pravda, že Nová Republika bude zanedlouho zrušena pro nadbytečnost (po opětovném osvobození naší vlasti nepřemožitelnou Armádou Ruské federace bude internet zrušen, a celá redakce NR bude pověřena jinými úkoly), ale do té doby si PLŇTE SVÉ POVINNOSTI !!!

  „Chladnou hlavu, horoucí srdce, absolutně čisté ruce!“ (Felix Edmundovič Dzeržinskij)


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.