Reklama

neděle 3. února 2019

Hořekování nad rozdělenou společností v našem státě

Stanislav A. Hošek
2. 2. 2019
Již nějaký čas se ve vyjadřování politiků, mediálních profíků i ostatní politické veřejnosti vyskytuje, častěji než bylo před tím zvykem, tvrzení že je naše společnost příliš rozdělená. Jde o jeden z dalších mateníků, který tančí nejsnaživější sluhové reálné, leč pečlivě se skrývající moci v naší zemi, nad už vykopaným hrobem demokratismu. Hrobem, který signalizuje vznikání totalitní nadvlády hybných sil nové moci uvolněné před třicet lety. Každá lidská komunita je rozdělena. Podle pohlaví, generací, etnicity, náboženství. Ale též na chudé a bohaté, ba dokonce na superbohaté a bědné. Na vládnoucí a ovládané, ale též někdy na vrchnost a poddané. Na vzdělané a analfabety. Lid, alias masu a elitu, na jedince pracují a nepracující, na pracující hlavou a pracující tělem a…myslím, že je toho až příliš, ale určitě dost k tvrzení, že nebylo, není a nebude lidského společenství, které by nebylo mnohočetně rozděleno. Takže proč se nad tím pozastavovat a právě nyní.

Protože...

Občanská společnost v našem státě není jenom rozdělena, jako každá jiná. Ona je rozeštvána a nadále neustále rozeštvávána. A to je její zásadní odlišností od všeobecně existujícího rozdělení. Je rozeštvávána vědomě a záměrně a celá veřejnost může lehce identifikovat čas, kdy rozeštvávání bylo zahájeno. Dokonce obrazně řečeno, až na den přesně. Oním rozhodujícím mezníkem bylo vyhlášení výsledků prvních všeobčanských voleb prezidenta v roce 2013, které, nevím proč, jsou označovány za „přímé volby“. Jakoby nějaké volby byly nepřímé. I volby volitelů prezidenta USA jsou přece přímé a nikoliv zprostředkované.

Velká skupina politicky aktivních figur v nich prohrála. Což by nebylo nic divného, protože v každých volbách musí někdo prohrát. Jenže poražené skupiny do svého kandidáta investovaly příliš hodně nadějí a mnohé i financí, které jim propadly. Tehdejší volba mezi Schwarzenbergem a Zemanem byla navíc všem zřejmým bojem mezi politickou veřejností a třídou profesionálních politiků, mediálních harcovníků a dalších osob sloužících „skrytému státu“, tedy jakési elitě, kterou Trump v roce 2016 celkem trefně, ač nepřesně označil jako „deep state“, podle něj hrobaře svobody v USA.

Poražení v prezidentských volbách v ČR v roce 2013 bezprostředně po vyhlášení výsledku veřejně prohlašovali, že nepřijímají výsledek voleb a především ihned s tím veřejnosti zřetelně sdělili, že bylo největším omylem, že třída profesionálních politiků dovolila veřejnosti volit hlavu státu. Prý to je v rozporu s pravidly zastupitelské demokracie. Čímž jenom přiznali minimálně dvě věci. V prvé řadě, že zastupitelská demokracie od svého vzniku žádnou skutečnou demokracií, čili vládou lidu nikdy nikde nebyla, takže ani není, ani v budoucnu být nemůže. Je od samého počátku svého vznikání pouze velmi dobře propracovaným mechanismem, který zajišťuje nadvládu reálné, ač skryté moci. A za druhé, že oni, tedy nesmiřitelní odpůrci výsledku zmíněné konkrétní volby, se považují za jakousi elitu, která jediná má oprávnění volit hlavu státu a nejen to.

Samozvaná elita se prakticky okamžitě vrhla do všemožných aktivit, dehonostujících, skandalizujících a nevybíravě napadajících prakticky veškerou činnost prezidenta Zemana. Bylo to až groteskní, protože naprosto vždy, tedy i v těch nejpozitivnějších prezidentových činech našli antizemanovští snaživci nějakou možnost jej napadat. Odpůrci Zemana se pomalu z opozice transformovali na nesmiřitelné odpůrce, jejichž znakem byla až živočišná osobní nenávist, dokazovaná především obrovskou škálou pejorativně vyjadřovaných negativních emocí vůči hlavě státu, kterými se snažili ovlivňovat veřejnost. V žádném případě už nešlo o politický střet opozice s exekutivou, či reprezentantem politické moci. Šlo o nesmiřitelný konflikt, nehledající kompromis, ale žádající vše, nebo nic.

V takto vypjaté atmosféře pak proběhly volby prezidenta a o něco později i do sněmovny v roce 2018. Oboje dopadly pro zmíněnou elitu doslova katastrofálně. Proto i její odpověď byla tomu odpovídající. Dosavadní nesmiřitelnost s jedincem, s hlavou státu se změnila na nesmiřitelnost s celým politickým subjektem, s vítězem sněmovnách voleb. Okamžitě byl pasován na nedemokratického tím, že se z poslanců poražených minisubjektů zformoval blok, který sám sebe označil za demokratický. Samozvaná elita a samozvaní demokraté opět se nechovali a dodneška nechovají jako demokratická opozice, ale jako nesmiřitelní nepřátelé volebních vítězů, kterým se, k jejich smrtelné zlosti, dokonce podařilo sestavit koaliční vládu.

Od té chvíle v naší zemi začala měkká občanská válka. Po volbě prezidenta v roce 2013 se společnost stala obětí nevybíravého štvaní proti Zemanovi, nyní už je ale v pasti nesmiřitelně vyhroceného střetu. Naštěstí zatím tento proces nezasáhl většinu společnosti, ale omezil se na politické aktivisty s privilegiem snadného vystupování v plošně až celostátně působících médií.

Považuji současný stupeň politické nevraživosti za měkkou občanskou válku, protože menšina, která roztáčí její kola má většinový vliv v médiích. Podle některých odborných zdrojů má také nevyčerpatelný zdroj financí, což je v současné dominanci nadvlády liberálního životního stylu doslova rozhodující pozice. Zatím nemá potřebnou reálnou sílu, kterou by tvořilo buďto vyzbrojení, nebo zmanipulování davů. To druhé se jí ovšem může, za pomoci nevysychajících financí, podařit. Menšinová vrstva samozvané elity, vydávající se za jedinou demokratickou politickou sílu v zemi, navíc s privilegovaným přístupem do celostátních médií, je nesporně největším rizikem pro naši zem. Elitářská menšina má mnohé předpoklady stát se zdánlivou občanskou většinou. Trik to v dějinách mnohokrát provedený a skoro stejně početně úspěšný. Dokonce jeden sám sebe pojmenoval bolševismem.

Neustálé rozeštvávání společnosti je výrazem zmutování politické soutěže, spíše pak její totální negaci, spočívající doslova v její nové kvalitě, kterou už lze směle označit za politicky nesmlouvavý boj. Ten se v naší zemi rozhořel v roce 2013. Bohužel se stále stupňoval, až loňskými volbami do sněmovny se už stal otevřeným střetem mezi masou veřejnosti a elitářskými, politicky aktivními skupinami všemožného druhu, čili měkkou formou občanské války. Intenzivně živenou a neustále rozviřovanou především intelektuály, oněmi dějinnými slouhy, kteří dokáží za sebemenší výhodu, neřku-li privilegium, sloužit kterékoliv moci. Současná měkká občanská válka je ze strany široké veřejnosti opravdovým bojem proti možnému útlaku, ba až totalitnímu ovládnutí veškerého veřejného života mikromenšinou skryté mocenské struktury. Rozpory, které se v naší společnosti nyní stále silněji rozhořívají, každému nutně kladou otázky. Kdy se tato doposud pouze kritická fáze stane nesmiřitelným konfliktem, který bude muset být vyřešen, třeba i násilím? Jak se to konkrétně projeví a hlavně jaké bude jeho vyřešení?

Viditelné metody měkké občanské války

Současná antizemanovská a antivládní aktivita není tedy v mých očích běžnou opoziční činností. Neustálé vyvolávání nových kauz vůči prezidentovi, premiérovi, vládě, ministrům a dokonce úřadům jednoznačně brzdí řádné spravování věcí veřejných. Což je záměrem, který má za cíl následně veřejně prohlašovat, že vláda a ostatní složky exekutivy nejsou schopné plnit své povinnosti správce státu.

Vyvolávání skandálů, afér a podobných jevů nejenže dál okrádá konkrétně napadené osoby exekutivy o drahocenný čas, ale viditelně je poškozuje v očích veřejnosti. Jednak podle lidové zkušeností, že „na každém šprochu je pravdy trochu“, ale hlavně jejich kupením, které má vytvořit ve veřejnosti atmosféru pochybování až jakýsi efekt o stokrát opakované lži, která se stává pravdou.

Neustálé osobní útoky, především oblíbených celebrit z jiných oborů než profesní politiky, nejčastěji pak z masové kultury a populárního umění, generují ve společnosti zákonitě atmosféru dominance emocí nad rozumem a tím formují podhoubí až po davovou hysterii.

Jasným důkazem přechodu z opozice do měkké občanské války jsou neustále organizované další a další protivládní pouliční aktivity. Demonstrace, manifestace, dokonce napadání fyzických projevů a symbolů reprezentantů státu, to už má příliš jednoznačný smysl. Jde o provokaci, která mí vybudit zásah represivních složek státu. Cíl takovýchto aktivit je naprosto nepochybný. Vytvořit šanci na reakci vůči represi, tuto neustále stupňovat až po tvrdou občanskou válku.

Konečným cílem je pak dostat celou veřejnost pod diktát „deep state“, přesněji pod nadvládu skrytých, ale o to víc reálných složek všestranné, až absolutní moci.

Poznávací znaky rozeštvávačů

Jen kratičce o „peří, podle kterého lze poznat ptáka“ rozeštváváka. Jednoznačná dominance emocí nad rozumem. Místo argumentů užívání pejorativních, expresivních a velmi často vulgárních výrazů tam, kde se jim nedostává argumentů. Viditelná snaha vybudit ve veřejnosti davovou psychózu nenávisti, šířit všestranné negativní pojímání a výklad současnosti.

Silným indikátorem zmíněného typu politických aktivistů je povyšování se nad většinovou společnost, třeba nad důchodce. U novinářů je to jednak zneužívání svého profesního postavení a jakoukoliv kritiku za strany exekutivy halasně odsuzovat coby ohrožování svobody slova. U kulturní inteligence zase zřetelné znaky zneužívání své popularity na šíření laických názorů samolibě povyšovaných za nebetyčně odborné, ba jedině pravdivé. Ještě horší je, že si často představují svobodu projevu jako nárok na zvrácené šíření nactiutrhačných invektiv a pomluv. Vůči žádnému řadovému občanu by si nemohli beztrestně dovolit taková hulvátství, jaká si dovolují i vůči těm nejvyšším představitelům politické moci. Jde v mých očích nejen o zpustlý exhibicionismus, ale rovněž o dosti značně rozšířený charakterový rys těchto osob, jímž je zbabělost. Do očí by si totiž své sprostoty představitelům státu a nejen jim, nikdy neodvážili vyslovit.

Velmi rozšířeným znakem zmíněných aktivistů je i jejich pyšná sebejistota, nad pravdivostí svého názoru. U nejednoho hypertrofující do odmítání jakékoliv debaty jako zbytečné, uboze se tím povyšující div ne na představitele božské pravdy. Neméně odpuzujícím je pak elitářské povyšování se nad jakýsi venkov, či staré voliče.

A co druhé strana?

Lidová moudrost prý říká, cituji: „moudřejší ustoupí“, což je v mých očích důkazem, že i kardinální pitomost se dá říci krátce. Opravdová moudrost lidu totiž k tomuto rádoby bonmotu dodává, opět cituji „… a drzejší mu všechno sebere“. Do určité míry, bohužel těžce definovatelné, lze jak házení klacků pod nohy, či provokace skutečně velkoryse ignorovat. Ovšem ve společnosti musí být nastaveny limity, jejichž přestoupení se trestá a čím tvrději na počátku, tím později se dosáhne toho, že trestů není skoro vůbec zapotřebí. Demokracie, alespoň ta skutečná vláda lidu, musí mít své obranné mechanismy. Přesně definované a účinné.

Každý veřejně činný člověk musí si zvyknout na kritiku svých slov a činů. Profesionální politik tím více. Žádný člověk však není povinován strpět urážky, nactiutrhačné nadávky až vulgarismy vůči své osobě, ba i rodině, dehonostaci až dokonce podlé výmysly. To není přípustné ani v hospodě, kde se taková situace řeší okamžitou fackou či ránou pěstí.

Známý klasik řekl, že s blbostí se nevyhraje, ale je nutné s ní neustále bojovat. Nemám rád předmět onoho nekonečného boje, protože evokuje především pyšný pocit vlastní nadřazenosti, čili povýšeneckého přesvědčení, že onen „věčný bojovník“ blbcem není. Ovšem myšlenka mne inspiruje k tvrzení, že se zlovůlí je nutné neustále bojovat. A současné chování osob popisovaných v tomto textu jsou skutečně nositelé zlé vůle.

Přiznám se, že by mne velice zajímalo, kolik je mezi nimi těch, kdo iniciativně vyzývali davy na přelomu systémů ke zvonění klíči, kolik je mezi nimi těch, co se podíleli na moci bezprostředně následující po nadvládě KSČ a nejvíc by mne zajímalo, kolik si až dosud usurpovali majetku, privilegií a skryté moci, že se najednou nesmířili s prohrou v posledních volbách. Což se týká i „družstevních vlastníků“ ČT.

V roce třicátého výročí politické změny aktivita popisovaná tímto textem je jednoznačným rizikovým faktorem dalšího vývoje u nás. Je tragedií, kam až dospěla pýcha představitelů v posledních volbách poražených politiků a jejich obslužné vrstvy. Samolibost snoubící se s přesvědčením vlajkonošů pravdy a lásky, se zvrhla na pýchu elitářů spojenou s nenávistí zombií.

Jak tedy na provokatéry, nactiutrhače, sabotéry vládnutí a ostatní aktivisty nedemokratického odporu vůči zvoleným vykonavatelům politické moci? Řekl bych to naplno. Jsou to prokazatelně nepřátelé státu, který je reprezentován vůli občanské většiny. A na to by měl být paragraf, jak se lidově říká. Demokracie přece musí mít mechanismy na svou obranu proti všem, kdo si představují svobodu mimo jiné i jako ničím neomezené bránění vítězům voleb ve výkonu jejich funkcí.

Je symptomatické už to, že v naší zemi kdokoliv může kupříkladu zaútočit dokonce na osobu či sídlo představitelů nejvyšší politické moci. Řeknu to opět velice tvrdě. Fakt, že drzoun s dětskou pistolkou se dostal do blízkosti prezidenta, či že parta recesí zpitých vandalů pronikla do sídla prezidenta, se nikdy neměl udát, nadtož zůstat exemplárně nepotrestán. Zvláště ve srovnání s tvrdým trestem pro občana, který pouze dokresloval předvolební portréty kandidátů ODS. V současné atmosféře, ba dokonce v době oficiálně vyhlášené války s terorismem, měl ten první být ochrankou prezidenta na místě zastřelen a ti druzí měli být už při přiblížení se k sídlu hlavy státu zatčeni a obviněni z terorismu.

Každá politická moc se musí umět bránit adekvátně síle na ni páchaných útoků, jinak se fakticky projevuje jako neschopná správy státu, a co je nejhoršího, jako neschopná ochrany a bezpečnosti svých občanů .

48 komentářů :

 1. Zvrácené moresy byly k nám přitaženy z gangsterského ameru

  Nezkušeni občané už začinaji chápat,že jsme oběti kapitalismu bez jakýchkoli skrupulí a mantinelů.
  Ono prý se poté když budou občané oškubáváni jako slepice se nikdo nebude ptát jakými svinstvy postupuje menšina proti většině,ale ovčané budou dokonce snad i obdivně hledět a tleskat nebot ukradené penize nesmrdi!
  Teprve když na ně přijde exekutor přivolaný vadnými zákony těch,které zvolili začnou nařikat,ale budou stejně oholeni na plech.
  Objevila se tady Společnost voličů,která se jako prvni stavi těm špinavcům do cesty.
  Tady je na čase ji podporovat.
  Pokud se tak nestane ,CR domorodci se mohou připravit,že budou aktéři v hezké největši komunitě naháčů,které se ještě jimi zvoleni zmrdi budou smát!
  Autor by měl dát návrh co dělat a ne se jen zabývat popisem situavce,která je domnivám se už na alternativě známá!
  Články bez návrhů nápravy co dělat má režim rád a blahosklonně je vítá ,nebot ukazuji bezmocnost voličů a to se režimu hodí!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já myslím že lidi není nutné vést za ručičku tak důsledně a říkat jim, že ty aktivisty protinárodních zájmů nemají podporovat, nevolit je a vyloučit je z okruhu lidí, s nimiž se dá vést debata.
   Ani sebevětší peníze jim nebudou nic platné, když je lidé budou ignorovat.

   Smazat
  2. Je tragédii dnešní doby, že lhář a strůjce zatažení naší země do teroristické organizace NATO pan Zeman už zaníceným americkým lokajům nevyhovuje ! I když proměna pana Zemana je vnitřně zajímavá, ale ti další kandidáti byli úplné americké onuce !!

   Smazat
  3. NEMÁ ŽÁDNÝ SMYSL LOMIT RUCE NAD ROZLITÝM MLÉKEM

   co tak myslet dopředu a všimnout si článku č.8.Národniho programu VOLIČŮ NPV,kde je návrh udělat NATO pro ČR zbytečným a ušetřit tolik miliard,že budeme jako ve Švýcarsku!

   Smazat
  4. to 12:28 : Jakým postupem tak chcete učinit? Sočasná vláda to neudělá, referendum o vystoupení nevypíše a vaše OSV volby nevyhraje Tak jak?

   Smazat
 2. Bohužel, mladí voliči už budou napojeni jedovatou slinou nového školství. V Brně vzniká Americká akademie v pasáži Jalta na Dominikánském náměstí, jak nám hrdě zvěstovaly obrovské bilboardy i v okolních městech. /Kdo je asi platil?/ Prý se veřejný vzdělávací systém lidem odcizil a čím dál více lidí zjišťuje, že ŠKOLSTVÍ NA ZÁPADĚ má úplně jinou úroveň, říká zakladatel mladík Ondřej Kania. Absolventi nebudou skládat maturitu, zato ale získají americký diplom. Jak dojemné! Co jim tam budou cpát do hlavy? To si hravě domyslíte.

  OdpovědětSmazat
 3. Zeman rozdelil společnost tahánim Chechije do Ruska a znemožnení přijmout 60000 Syrskich sirotkú,četl sem to v BLESKU a mluvili o tom na dnech Palachovkého tídne na Čt a NOVA.

  OdpovědětSmazat
 4. Zajimavy situace vypukavaji casto v Tramtarii. Kdyz se slavi nejaky vyroci uz sou nejmin 3 vlajky vyvesovany a nekdy ctyry. Vypukl jekot , ze objeveni TR. byla hrozna okupace. Jo.
  Ted vylez jeden z domorodcu a ma anglicky okupacni jmeno. Ten kandiduje a nejvyssi misto ho nemine..
  Do vlady okupantu nejhorsiho Kalibru. Divny.Ale kupodivu nepodezrely.
  Procez je nejchytrejsi. Napsal velkej clanek do novin jak a proc je to spatny Venezuelou %^&^&&!!
  Vi vsecko a jeste vic, nejvic.
  Protoze tam ve V. zestatnili a neco socialism pridali , pise se v tom clanku, tak jsou chudy a zebraji...Protoze obrovsky zasoby ropy jsou,v zemi ALE TA ROPA NECHCE VYLEZT. Jo ropa odmita bejt pumpovana na povrch a nechce mit nic s nima. Jo.
  Ale jakmile zavedou kapitalisty tak maji ropu jistou a hodne...Udajne taky prestanou zebrat a casto vubec prestanou...Tim se vodstrani ta chudoba...
  Soutez je velka v tom , kdo vlastne bude vlastnit Tramtarii.
  Jsou tu asiati, pracujou jako vcelicky a kseftujou s Cinou a nedelaj zadny zlociny a masakry. Pak sou tady indove , ty mlady pracujou na podradnych pracich ve sluzbach, ale ti starsi jedine v urade jinak ne...
  Dalsi velkej vzrustajici rychle je dav afroarabu, kteri nehledaji praci. Dostavaji zamestnani pouze /kde se nic nesmi delat ,jinak by to rychle vzdali/ a stedry platy. Pro ty ktery ani nechtej zamestnani se to pak nejak udela. Soudy pracujou na odmenach za rasismus , diskriminace a tech veci je hodne ,aby pak dostali compensation, nahradu za zlociny na nich v milionech..
  Obeti z rad australanu pak nedostanou nic. Pac ty jsou vedeny k zaniku...Tak by to byla hola zbytecnost podporovat je...
  Vsude jsou feministky a co rikaji maji napsany a nauceny. Ale beda , kdyz reknou neco ze svyho..Jsou vetsinou strasne vzdelany a JETO VIDET. A slyset.
  Tak napriklad krici,ze muzi jsou kracejici vibratory apod. A maji se za to jako prasata v zite a dostavaiji velky funkce ve vlade a vsude kde jsou velky penize !!
  Zkratka to nese...Ale ,
  Vlasta Burian , nebo J. Plachta by se tim neuzivili...
  Prvni parasiti v Tr. pak byli taky turkove , ale uz tady nejsou skoro. Jelo v noci maly auto a narazilo trochu na sloup, jo a z toho a odevsad /po tme/ se vynorilo spoustu Turku a ti kriceli strasnou bolesti. Dalsi tam byli uz pripraveny aby svedcili. Advokat soudy a miliony v odmenach. Ovsem jeste navic invalidni penze. Pak vsichni odjeli do Turecka , kde je levne ,zakoupili si palace se sluzebnictvem a dostavaji tydne penze od A.vlady. I jejich zeny dostavaji ty pense , vice zen vice pensi a tak se to vyplati vic/,I jejich deti..A rodice ?
  Proc ne...To se pak rozvinulo a zlepsilo a stale zlepsuje... Co vas ceka a nemine, jemine.

  OdpovědětSmazat
 5. Souhlasím s tím, že každá společnost je rozdělena (atomizována), nicméně se pozná snadno levicové myšlení autora, ten staví dům z pojmů, které považuje za betonové.
  Problém je v tom, že právě pojmy mají v různých vrsrtvách společnosti různé výklady a platnost a více, či méně společnost rozdělují.
  Některá rozdělení jsou zcela jasná, v parlamentu, v zaměstnání, v majetkových poměrech, v sociálním postavení a tak dále. Ovšem to vždy bylo a bude. Hlavní rozdělení je však v myšlení. Samozřejmě, že nemám namysli, že je někdo blbý a někdo chytrý, to je obvykle dáno genetickou výbavou a s tím se moc dělat nedá.
  Já osobně upřednostňuji Hegelovu dialektiku, onen zatracovaný marxismus. Přiznám se, že jsem nikdy nešel moc do hloubky jiným odvozeným izmům, přečetl jsem jen pár knih od Lenina a pár projevů Stalina, postádaly právě dialektiku a byly pouhým prováděcím návodem na udržení moci.
  Když si vzpomenu na hesla na fabrikách typu se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak, kladu si otázku, kam se poděli oni lidé, kteří to psali a proč ČSR nikdy nepřijala sovětský model. No, protože vedoucí komunisti nepovažovali za svůj ani ten marxismus, jen plytce papouškovali zavedený Hitlerův nacismus a jen přemalovali hesla. Nebylo divu, že v roce 1989 Adamec s radostí se zbavil svých poviností a nechal stát Havlovi a spol, který vůbec nevěděl, co ten stát vlasně je, snad divadelní kus, či co.
  Ta negace negace stále přetrvává, přitom je jasné, že Hegel měl na mysli něco úplně jiného, když se zrodí myšlenka, je nutno pracovat na její negaci a negaci oné negace, to je podstat myšlení. Prostě ta sebejistota autora se mi nelíbí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 5:11 Může se vám líbit nebo ne, autor trefil hřebík na hlavičku a Hegel neHegel, každý normálně uvažující čkověk to pochopí, možná to jen tak přesně nedokáže definovat. Že tady zuří měkká občanská válka je jasné, nejasné je jen to, kdy propukne ve tvrdou, což se klidně může stát, pokud budou různí Kalouskové, Němcové a Farští dál přilévat benzín do ohně. Našemu národu to vždycky trvalo trochu dýl než se naštval, ale pak to bylo rychlé a důsledné. Na to by neměla naše samozvaná elita zapomínat.

   Smazat
  2. Normální člověk? Co to je ? Nějaký průměr a čeho? I blázni se považují za normální.

   Smazat
  3. 15:16 No když se na to musíš zeptat, tak ty to asi nebudeš.:-) Normální rozumí.

   Smazat
 6. 5:11 dolehnout to k Hegelovi, v hrobě se obrátí. A jak ti komunisté "...plytce papouškovali zavedený(!) Hitlerův nacizmus...", to snad už je parodie. Vy jeden čtenáři Lenina se Stalinem. Tušíte vy vůbec, jak se ten sovětský systém vlastně vyvíjel? Kdyby hloupost nadnášela ...

  OdpovědětSmazat
 7. Váš příspěvek je ilustrativní k článku autora. Problém je skutečně ve výkladu a smyslu pojmů. Vaše negace negace je až zábavná, jako kdyby přišla napovel.

  OdpovědětSmazat
 8. Jen pro ilustraci: Mladí - slyšela jsem to - Zemanovi vyčítají vulgarismus ! ony .undy, jak přeložil, správně název Pussy Riot. Ale - a v tom je to hlupství strašlivé, on pouze přeložil, jak se ony / samy sebe / pojmenovaly. Řev vypukl kolem PŘEKLADU a původkyně a autorky toho názvu byly oslavovány a bylo jim podstrojováno v médiích. Toto je vrchol hlupáctví a demagogie. Mladí lidé neumí myslet. Jakoukoliv pravdu označí za negativismus. Třepou se vnitřním strachem /hypotéky/ a nenávidí starší lidi, poněvadž ti už svá doupata mají. Vzhlížejí k Pirátům, nomen omen, kteří pro ně nedělají nic a jen vyjí o digitalizaci...Přitom spravedlivé zákony by se daly dělat i na břidlicových tabulkách nebo březové kůře !!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 8:24 Souhlas, sprosté slovo zůstává sprostým slovem, i když člověk není znalý jazyka. Není třeba vinit překladatele.

   Smazat
 9. Základem jsou pojmy, vyjadřování, diskuse a ochota naslouchat a učit se. Špinění, zesměšň́ování vede k rozdělování. Musí být ale ochota naslouchat a snaha pochopit, ovšem i to má své hranice a Sisyfos by mohl vyprávět.
  Dříve to bylo u zkoušení ve školách tak. Neznáš termíny, tak jak se chceš vyjádřit, jak to chceš vysvětlit popsat? Douč se! Tak se "Neználek" málokdy dostal až k Akademikovi, a ten neřešil základní neznalosti. Mělo by být před diskuzí přezkoušení? Ve školství bylo memorování vyhodnoceno jako nepotřebné a tak vznikli mluvkové a okecávači.

  OdpovědětSmazat
 10. No, v podstatě bych mohl souhlasit, jenže v dnešní rychlé době, co platilo dříve, neplatí. Evidentní je to v technických oborech. Jiné materiály, jiné normy a digitalizace bývalým akademikům moc nesvědčí. No a akademikům v humanitních oborech nesvědčí vůbec. Jistě sám cítíte, že vystudovaný v bývalém režimu a dnes, natož kdesi za mořem, nebude akademik stejný. Dnes i ten akademik se musí přeorientovat, protože ani ten kámen nezůstal na kameni a vzala ho voda.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:54 Nesouhlasím s vámi, protože skutečně chytrý člověk nikdy neustrne na tom co se kdysi naučil ve škole, ale stále a celý život se průběžně sám vzdělává. Podle vás by tedy například nemocnice musely nít na místech primářů samé mladé a "kdesi za mořem" vystudované génie a špičky našeho zdravotnictví by už nesměli na operační sál. Díky za takovou představu. Já se raději nechám operovat těmi "hloupými" staršími.

   Smazat
  2. Neděláte dobře. V medicíně jde pokrok právě mílovými kroky a starší lékař nemusí být ten nejlepší. Většinou je na tom tak, že to pořebuje doklepat, ti mladší se ohlížejí za lepším.

   Smazat
  3. Jasně. Takže třeba kardiolog Pirk je podle vás blbec, který by měl pověsit medicínu na hřebík?

   Smazat
  4. Vidím, že diskuse asi bude s Vámi dále obtížná, nic takového jsem nenapsal. Pan primář Pirk operuje jen vybrané případy a na běžné operace jen dohlíží a má na to lidi. Pokud Vás opravdu operoval, buďte mu vděčný. Jiní takové štěstí nemají.

   Smazat
  5. Se mnou obtížná???Já nepsal nic o tom, že starší lidé nezvládají svoji práci...ale máte pravdu, s někým se diskutovat nedá. Vy se patrně ohlížíte "za mořem" za lepším. Tak hodně štěstí.

   Smazat
 11. Nikdy po roce 89, nebyla společnost rozdělena tak, jako dnes. Z obrovské většiny, za tuhle skutečnost muže Zeman. On má rád neustále konfrontace s jinými názory, a vyslovuje tu svojí " pravdu" i za cenu pomluv a lží. Nechápu jak tohle mohl někdo volit a už nechápu, že má dnes nějakého podporovatele a sympatizanta. A to se nezmiňuji o těch jeho kumpánech na hradě, to je žalostná komedie sama.Díky pane Havle, že na vaše období na hradě mohu s láskou a pokorou vzpomínat. Tnhleten nynější proruskočínský zoufalec vám nesahá ani po ty vaše krátké kalhoty.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10:22 takže Zeman, který byl řádně zvolen nemá právo uplatňovat svoje názory? Nebo jen potud, aby nevyrušoval ty, kteří proti němu stojí? Zajímavá představa o demokracii. Nijak vás neomlouvá, že to nemáte z vlastní hlavy ...

   Smazat
  2. 10:22
   To by byla paráda, kdyby jediný střet v naší zemi byl ten mezi Zemanem a jeho odpůrci. Byli bysme doslova enklávou pohody.

   Smazat
  3. 10:22 Vzpomínat jakéhosi kulisáka může opravdu jen imbecil

   Smazat
  4. Kam čert nemůže nastrčí Havloida.:-(

   Smazat
  5. 3.05 Čeho jsi ty rudá špíno dosáhl ve svém životě? NULA naprostá NULA Na tebe, až chcípneš si do druhého dne nikdo nevzpomene, ale na pana Havla se budou psát oslavné články ještě za sto let.To ale bezduchý soudruh jako ty nikdy nemuže pochopit.Asi tě sere, že vám rudé verbeži uťal tipec, chápu, prohra je zdrcující.

   Smazat
  6. A čeho dosáhl ten tvůj oslavovaný pan Havel? Byl to normální kašpárek, vedený na provázcích jako marioneta. To asi budou psát ty články za sto let. Já se dodnes stydím, že se něco takového mohlo stát prezidentem.

   Smazat
  7. Budou taky psát, jak říkal, že nás budou strrrašit nezaměstnaností a jak některý z nás vyžene Bakala a jiní z těch krrrálíkárrren, jak se pohrdlivě vyjadřoval k bytům v panelácích. A taky sliboval, že prezidentem nechce být skoro navždycky, ale jako ty jeskyňky-"jen dva prstíčky tam strčíme.." A o žádný majetky mu taky nešlo, to žádnýmu z jeho kámošů, ale lepší je život s majetkem, než bez něj, to ví i Dášenka.

   Smazat
  8. Pro 15:17 Vaše úroveň diskuse prozrazuje vskutku třeskutého intelektuála. Hlavně byste nám měl ještě povyprávět něco o tom, jak je Zeman primitivní, nekulturní, ba přímo sprostý. Od Vás by to bylo vskutku stylové. Vyděláte si se svou inteligencí alespoň na suchý chleba, Vy jeden zneuznaný velikáne?

   Smazat
  9. 16.01 Třeba dosáhl toho, že tady mužeš zvracet ty tvoje slinty. Proč jsi nepsál stejně před rokem 89 POSERO.Odpovím, šel by sis sednout na 5let blbe.

   Smazat
  10. 21:50 Vaše " chytrost" je nad mé chápání, a o tom vašem smrdutém dědkovi z hradu máte pravdu. To je primitivní, nekulturní hovado, tak jako vy, tady na té žumpě je to samej " velikán " včetně vás CHCICHCCI.

   Smazat
  11. 21:50 Dodatek, vy jste přesně ta rudá svi.. o které jsem psal,pouze nemužete uznat tu drtivou prohru vás hloupejch soudruhu.Děkuji pane Havle.

   Smazat
 12. Naše společnost je rozdělena na vládce a ovládané už od přijetí ústavy ČR. Vládci jsou v ní jasně určeni. Jsou jimi politické strany - zájmové skupiny. Ovládanými jsou ti ostatní - lid. Je to velmi prosté, demokracie u nás je nesmysl!!!

  OdpovědětSmazat
 13. 10:51 Plácáte hlouposti. Vždy a ve všem musí někdo v lidské společnosti velet,i ty zvířata si vyberou svého vudce, jinak by nastal chaos. Já se necítím někým ovládán,pouze respektuji zákony. Jinak, pokud by tady nebyla demokracie, tak 99% přísp. by bylo nemyslitelné napsat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. I ta zvířata si vyberou svého vůdce, který však musí mít autoritu, zvířata musí mít důvod mu věřit, zodpovídá za celé stádo a pokud svou funkci nezvládá, tak končí. Zpravidla ne moc dobře.
   To jsme ovšem u zvířat, člověk je prý výše. Proto nehledá vůdce, ale zaměstnance - vykonavatele starajícího se o chod společnosti. Když nevyhovuje, tak ho nezabije ani nevyžene, ale zbaví ho mandátu.

   Chápu že lidé jsou na různém stupni vývoje a měli by mít i ty primitivnější typy, jako jste vy, možnost žít po svém. Vyhradit vám kontinent, kde si můžete žít pod bičem svých vůdců.

   Mohl byste se prosím ve své oduševnělosti rozepsat o tom, jakou má existence zde napsaných příspěvků vazbu k demokracii?

   Smazat
  2. 12:40 Jakou má vazbu k demokracii? Vážně to nechápete? Máte pocit že by za totality mohlo vzniknout vůbec nějaké diskuzní fórum? Asi jste dost mladý a tu dobu nezažil, jinak byste se tak blbě skutečně nemohl zeptat.

   Smazat
  3. 12.40 Vám vyhradit ostrov a nasadit několik blbu jako jste vy, koho by jste uznával za svého zaměstnavatele pane nechytrý. Asi vy sám by jste tomu velel co. Bez zákonu a podřízenosti asi dlouho ne.

   Smazat
 14. Tak tak jen se divím že se Zeman+Babiš nebrání a nedají havloidy k soudu pár let v chládku bych jim přál.

  OdpovědětSmazat
 15. Společnost většinou spojují diktátoři. Hitler. Četl jsem kdesi, že za vše zlo mohli nacisti, nikoli všichni Němci. Za prvé nacisti byli Němci z 80% podporováni svými německými spoluobčany. Chce mi snad někdo říci, že Sudeťáci byli ti hodní a ti ,,nepřízpůsobví"? Co dělali ti druzí proto aby jimi nenáviděný režim byl odstraněn, co dělali proti válce? Museli držet hubu a krok a jít z davem, jinak by je spoluobčané poslali do koncentráku k likvidaci. Obdobně to bylo v carském Rusku. To sice bylo rozděleno na chudé a bohaté ale i ti nejchudší nevolníci byli ochotni položit život za báťušku Cara. Stalin to samé, jak ten terorem sjednotil společnost! A přesto byl národy CCCP milován. Zkuste na něj dodnes sáhnout třeba ve spřátelené Gruzii! Mnohdy lidem nevadí žít v diktátorském režimu. Jak psáno výše, lidem žít pod rukou silného vůdce a být jím sjednoceni až tak nevadí.V postsovětských asijských republikách byli lidem voleni kandidáti na prezideta lidé, kteří se netajili svými diktátorskými sklony. Jakýsi dostal dokonce 80% hlasů. Poslední případ: Krymané si 90% hlasů v referendu odhlasovali připojení k diktátorskému Putinovskému Rusku, než by zůstali v demokratické proevropské Ukrajině. No a komunisté u nás? Kdo nejde s námi jde proti nám! Všichni jsme šli sborem za tím prvním...A ti co proti nim kladli nějaký odpor? Kolik jich bylo? Pár, několik! akorát po sameťáku najednou všichni vyrostli ti stateční odpůrci jako houby po dešti. M.R.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jenomže to je účet bez hostinskýho! Sudety, (podobně Horní Uhry, polské Slezsko), nikdy nechtěly být dobrovolně součástí umělého, podvodně vzniklého, separatistického husitsko-bolševického čecháčkostánu. Výsledkem mstivého a loupeživého odsunu původního obyvatelstva - namísto předtím mu odepřeného plebiscitu - je jejich současný žalostný a vydrancovaný stav, plný putinovské či čecháčkovské lůzy. Zplundrovaného parazitického čecháčkostánu, zamořeného jaderným a těžebním uhelným odpadem nebude žádná škoda. Je to boží trest za zlovolné a podlé vyhnání původních obyvatel, kteří nedostali ani autonomii. Jakékoli naředění bolševické lůzy neruskými a nečínskými cizinci je jenom prospěšné.
   Rakovina zhoubného, kainovsky loupeživého kolektivizmu se sama od sebe nevyléčí a vnější zásah může přijít paradoxně jedině z Ruska - přesunem tupého a kolaborantského čecháčkostánu za Ural, kam dávno patří, a osídlením kotliny Novými Rusy nebo z Ruska a Německa vypuzenými muslimy. Tedy z deště pod okap. Tak jako se Kosovo odtrhlo od azbuckého Titova Srbska aby skončilo v náručí ještě primitivnější Albánie - tak se čecháčkostán a slovenskostán odtrhly od civilizovaného Rakousko-Uherska, aby skončili přesunem do ruských stepí nebo až za Ural a budou rádi, až jim Putler stanoví dostatečné uprchlické kvóty do jimi samoobslužně zbudovaných gulagů v Akci Z.

   Smazat
 16. Největší nynější odpůrce socialismu pozoruji na jednom malém městě v Čechách.Dříve lednice a špajzy praskaly nabité klobásami, šunkovým salámem, konzervami a salámy ještě visícími, rolády, zákusky dělané ve velkém na každou rodinnou oslavu. Břicha se dmula. Vedro v bytě se řešilo dlouhým otevíráním oken a domácím oblečkem trencle+tílko.Byt postaven svépomocí 3+1 ve volném čase, kterého bylo dost. Postavena rovněž chata s terasou.
  Ovšem dnes???? Jaký byl ten socialismus hnusný!!
  Zato dnes! Lednice praská narvána salámy, párky, paštikami. Ve špajzu visí salám trvanlivý. Na rodinné oslavy se vyrábí zákusky ve velkém.Oslavy svateb v americkém stylu venku a doplněnz karaoke.
  Jenom se už nic nestaví. Všechno je postaveno. Bohužel jsou to ty odporné byty ze socialismu. Vedro v bytech se již ale nekoná.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak logicky, když tam maj klimatizaci! A nemusí se chladit v pochcaných teplákách jako tam, kam by nás chtěli dotlačit Vena Dvořák s Davidovic Ivánkem, tedy mezi tuhle hromadu bojaryšnikem ožralých a prdama škaredýho Ugrofina z Kremlu odulých sraček! - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   Smazat
 17. Ty, 8:54: Pozor, praskne ti cévka, láčkovče..nebo měňavko?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Měňavky a láčkovci nemaj cévky, blbe! Je poznat že si pouhý plyn ze smrduté pšoukolíhně téhle zrůdičky A56 - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   na který je škoda brát mou oblíbenou sukovici co mám tady v ruce! - https://www.youtube.com/watch?v=LB9lObWclFQ

   Postačí sprej, ale i toho je na takovej smrad škoda, nejlepší proto bude prostě jen otevřít okno!:-))))

   Smazat
 18. Panu S.A.Hoškovi díky za v mnoha ohledech poučný, protože současnou realitu odrážející článek. NR díky za jeho publikaci. Že to za současné cenzury už není tak docela samozřejmé, o tom se dnes a denně můžeme přesvědčit, třeba při komunikaci na FB, Gmailu, tiscali.cz a pod.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.