Reklama

čtvrtek 28. února 2019

Kapitoly o českém národě - 1. Národ – výmysl, nebo skutečnost?

Profesor Mojmír Grygar
Mojmír Grygar
28. 2. 2019
Nesmějí se mluvit prázdná slova, nýbrž musí se pozorovat věc, která je slovy označena. (Platón)

1. Srovnáme-li definici národa, jakou prosazoval historik Dušan Třeštík v polistopadovém období, s pojetím této otázky, jak ji ve svých statích a zejména v knize Hledání dějin (rozhovory s Karlem Hvížďalou, 2018) vykládá právník Jiří Přibáň, můžeme rozdíl definovat pouze kvantitativně, nikoliv kvalitativně. Stručně řečeno, Třeštík zastává drsné pojetí (hard), Přibáň mírnější (soft). Přibáň, profesor práva, se nedopouští takových demagogických zkratů, jaké používá Třeštík, dostane-li se do polemické euforie.


V polemice s autorem Slovanských starožitností Luborem Niederlem, který předpokládal, že základními znaky Slovanstva jsou „znaky tělesné a znaky jazykové“, Třeštík neváhal spojit tuto charakteristiku starých Slovanů s výzkumy rasových příznaků osvětimských vězňů, jež prováděl doktor Mengele; ve světle takové argumentace může být každá zmínka o rasách prohlášena za nebezpečnou a nepřípustnou. Připomíná to incident, který vyvolala studie o rasách napsaná v roce 1995 pro OSN Claudem Lévi-Straussem. Proti světově uznávanému etnologovi vystoupili oponenti, kteří své názory nevyvozovali z vědeckých výzkumů, ale z ideologického stanoviska – vadilo jim, že vůbec připouštěl rozdílnost, tedy nerovnost ras. Odpověděl, že problém nerovnosti ras nelze vyřešit tím, že jej popřeme; základní otázkou je vysoká rozmanitost kultur, jež výrazně převyšuje počet ras.
Politologové, historici, filosofové vycházející z postmoderního matení pojmů (Třeštík, Bělohradský, Přibáň, Hvížďala) nebo ze starších konzervativních teorií katolické provenience (Patočka, Pithart, Halík, Putna) brojí proti národu jaké jednomu ze základních rozlišovacích společenských útvarů, který od dob, kdy se třetí stav začal dovolávat svých práv proti starému režimu korunovaných vládců a privilegované rasově definované aristokracii, začal hrát stále významnější roli. Skutečnost, že pojem národa zdiskreditovaly násilnické, selektivní, antihumanistické režimy, není důvod k tomu zaujmout k němu negativní vztah, prohlásit jej za nebezpečnou fatu morganu, která je v rozporu s moderní občanskou společností. Pokud se kritika pojmu národ vztahuje k tomu, že nejde o fenomén nadčasový, věčný, daný boží vůlí, ale o jev vznikající za určitých podmínek a měnící se v závislosti na nich, není důvod k polemice. Základní otázkou však je, zda je národ umělé, vymyšlené společenství, nebo zda má přirozený základ, bez něhož by jeho reprezentanti nemohli vytvářet národní ideologii, program, mýtus. Max Weber, který se mýlil, když záruku velkorysých společenskch reforem viděl v silných charismatických osobnostech, nepovažoval národ za společenství dané přírodním vývojem, ale byl přesvědčen o tom, že národ je objektivní skutečnost, kterou si jeho příslušníci uvědmují; představu, že přesvědčení vytváří národ, odmítal.

2. Pro Třeštíka a autory podobného typu národ nevniká přirozenou cestou, vývojem jazykových, rasových a dalších historicky a místně podmíněných prvků, nýbrž je vymýšlen vzdělanci, politiky, spisovateli, kněžími – není to tedy fenomén, věc poznatelná smysly, ale neumén, kategorie duchovního, intelektuálního nebo intutivního poznání. „Národ jako takový neexistuje, není totožný s obyvatelstvem, nesídlí v krvi a jazyku, ale v hlavách.“ Svět podle Třeštíka je nepoznatelný, nevidíme jej, jaký je, nýbrž jej vnímáme prizmatem kultury „obrovským a mnohotvárným souborem reprezentací světa... Společenská fakta jsou reprezentována kulturními symboly a zároveň jsou jimi vytvářena.“ (Třeštík, Češi a dějiny v postmoderním očistci, strana 195, 199–200) Převedeme-li tuto slovní konstrukci do jednoduché rovnice, dospějeme k závěru, že kultura (A) tím, že společenská fakta (B) reprezentuje, současně si je sama vytváří. Ve společenských vědách však neplatí, že společenská fakta (B) vytváří pozorovatel (A) tím, že do nich promítá své vlastní postoje a zájmy. Postmoderní ideolog se hrubě mýlí, přenáší-li zákonitosti kvantové fyziky do oblasti společenských věd. Kvantová teorie zkoumá smysly nepostižitelné projevy hmoty, tedy něco, co nemůžeme oddělit od pozorovatele, jenž svá pozorování vyjadřuje prostřednictvím jazyka matematiky. Naproti tomu předmět historikova výzkumu má objektivní základ: události, které se snažíme popsat, uvést do souvislostí a hodnotit, se skutečně staly, proto má badatel možnost kriticky posuzovat různé způsoby reprezentace a výkladu těchto faktů. Historikové inspirovaní víceznačností kvantové fyziky rozkolísali pojem dějin do té míry, že historická fakta považují za chaotické, nepostižitelné, nepředvídatelné chiméry. Postmodernisté mluví o mýtech, imaginárních představách, historikovým úkolem je nahrazování jednoho mýtu jiným, přizpůsobeným aktuálním požadavkům své doby a prostředí. 3. Pojetí dějin jako domény Fortuny, bohyně náhody, nepadá s nebe, je výrazem zájmu určité společenské poptávky. Vystavit pojem národnosti, jazyka a kulturních zvláštností pochybám a kritice vyhovuje mocenským skupinám prosazujícím globalizaci jako proces sjednocování, unifikaci národů podle jednoho závazného hospodářského a politického modelu. O tom, jak je tento program vratký a nesnadno uskutečnitelný, svědčí překvapivý obrat probíhající v samém ohnisku globalizačního úsilí: president Trump začíná chránit americké ekonomické zájmy před vyspělou zahraniční konkurencí; v jeho rétorice se dokonce objevuje pojem národní hospodářství, kterému Marx již před sto padesáti lety předvídal nevalný úspěch.

Poznávání dějinných událostí je složitý proces, má několik rovin. Na té nejnižší, ale také nejméně dotčenou reprezentacemi, jsou fakta, která objevují archeologové a odborníci v oblasti pohřebních kultů, numismatiky, materiální kultury, architektury. (Zachovala-li se v hrobě svaté Ludmily rouška orientálního původu nebo octla-li se v pokladnici katedrály v Remeši kniha staroslověnského původu, jež se stala součástí inauguračního ceremoniálu francouzských králů, jsou to fakta vyvolávající řadu otázek. Hledání souvislostí faktů a událostí a ruku v ruce s tím dešifrování a hodnocení orálních a písmených památek posouvá historikovo poznání do vyšší roviny poznání, jehož vyvrcholením je souhrný výklad událostí. Historikové jsou samozřejmě konfrontováni s potížemi svého řemesla, ale kdo dějiny prohlásí za nepoznatelné, předem si vystavuje právo zůstávat v rovině subjektivního výkladu. Kritériem osobních názorů je jejich aktuální potřeba a smysl. Tím se historie přesouvá z oblasti vědy do oblasti ideologie.

4. Třeštíkův sloh charakterizují razantní výroky, které přebírá z jazyka sarkastické polemiky a propagace, ale které se v odborné diskuzi vyjímají jako pěst na oko. Například:

„Slovo národ je poněkud neslušné, nevhodné do dobré společnosti.“ (172) „Obhájce národních zájmů je primitivní východní nacionalista, čecháček, český knedlík a bůhvíco ještě horšího. (176) „Moderní myšlení podléhalo do velké míry zvláštní a zhoubné iluzi tatíčka Platóna, že pojmy, které si vytvořilo jakožto berličky, nutně falešné,... reálně existují.“ (201) „Sotva kde jinde napsal někdo tak bezostyšně, přímočaře a prostoduše nacionalistický spis jako malý český zeman (Dalimil) z počátku14. století.“ (209) „Dalimil je prototypem 'věrného Čecha', místo aby byl prototypem čecháčkovství.“ (213) „Jungmann nebo Palacký by sice byli Vodičkovou vulgaritou (jde o sapéra, Švejkova přítele, zavilého napřítele Maďarů) zhnuseni, a odmítali by byť jen pomyslet na to, že toto je jeden z důsledků vznešené ideje, jíž obětovali své životy.“ (215) V těchto i mnoha dalších výrocích autor provádí aktualizaci historických motivů a témat, která je v rozporu s elementárním smyslem pro dějinná fakta a jejich souvislosti. Je to ostatně zcela v duchu jeho pojetí dějin jako vytváření mýtů, kdy jednu smyšlenku nahrazuje druhá, třetí, pátá. Například fakt, že kníže Václav odmítl nabídku krále Jindřicha I., který chtěl české země začlenit do svazku německých knížectví, Třeštík pohotově promítnul do daleké budoucnosti: „Nabídka samozřejmě znamenala, že by se Čechy staly součástí pozdější německé říše, domyšleno dál, mluvili bychom dnes německy (!), byli bychom táhli s Hitlerem naMoskvu...“ Autor nebere v úvahu, že jazyk není něco vnějšího, povrchního, co lidé snadno odhodí, proto výměnu češtiny za němčinu vysvětluje jako logický důsledek změny státního postavení Čechů. K takové výměně jazyka může docházet jen v panských kruzích, v omezeném okruhu knížecí družiny, ale ne v lidových vrstvách, které jazyk vnímají jako nejdůležitější a přirozený příznak své existence. Představa německých Čechů, jak pochodují na Moskvu, je již zcela mimo zdravý rozum.

5. Přibáň jako právník a historik, podobně jako vzdělanci uhranutí postmoderním idealismem, popírá existenci a poznatelnost skutečnosti. Projevuje se to tím, že od dějin oddělen jakoby matným sklem; vystačí si zjišťováním představ lidí o minulých i přítomných událostí a zručnými kombinacemi písemných reprezentací historických jevů a procesů, které se odehrávají zcela mimo obzor sečtělého právníka–historika. Za základní kameny dějin považuje právní akty, listiny, buly. Neklade si otázku, jak tyto značně odtažité a formálně co nejdůsledněji uspořádané normy odpovídají životní praxi lidí, jak vyjadřují vzájemné vztahy konkrétních lidských vztahů a jaká míra vůle, a především čí vůle, se v nich projevuje. Oprávněně vyzvedává význam středověkého dokumentu Magna Charta libertatum (1215), ale nevěnuje pozornost tomu, do jaké míry se převratné myšlenky Charty uplatňovaly v praxi. Sledujeme-li anglické dějiny, nemůžeme tvrdit, že se pozitivně liší od politických poměrů na evropském kontinentu. O tom, jak radikálně královská moc Chartu porušovala, svědčí Cromwellovo povstání, které vypuklo po čtyřech stech letech od jejího vzniku. Existence Charty ani v nejmenšm neoslabila agresivitu Angličanů při dobývání světa, kdy se dopouštěli zvěrstev, o nichž se už dnes raději nemluví. V domě oběšencově o provaze mlč.

Přibáňovu představu o zásadním významu právních listin a myšlenek, jimiž si různé společenské třídy zdůvodňovaly své mocenské a materiální zájmy, snad nejpregnantněji vyjadřuje následující výrok: „Radikalismus a fanatismus nejsou ani tak důsledkem rostoucích společenských nerovností, ale mnohem víc neschopností mocných vládnout tak, aby vyrovnávali různé a často protichůdné a konfliktní zájmy jednotlivých skupin obyvatelsta, a tím si zajistili schopnost reprezentovat celek společnosti jako první podmínku legitimního vládnutí.“ (Hledání dějin, 66) Z těchto slov vyplývá, že příčinou třídních bojů, revolucí a válek nejsou ani tak reálné společenské rozpory, protikladné zájmy vládnoucích a ovládaných, jako neschopnosti vládců najít správná opatření, především zákony, které by odstranily příčiny nepokojenosti. Těžko říct, zda je tento názor víc ukázkou sebeklamu, který společenskou realitu činí závislou na tom, jak si ji lidé vykládají a snaží se ovládnout, nebo zda nejde o neschopnost brát ji vůbec v úvahu. Není to jen bonmot, řekneme-li, že myšlenky Marxova Komunistického manifestu lépe pochopíme (nezávisle na tom, zda s nimi souhlasíme, nebo ne), přečteme-li si Engelsovu knihu Postavení dělnické třídy v Anglii. Jedním ze základních klíčů k pochopení dějin je otázka moci. Kdo nebere v úvahu vztah mezi vládnoucími a ovládanými, vztah, který průběhem času nabývá nejrůznějších forem, projevuje se na nejrůznějších úrovních společenských seskupení a vyznačuje se různou mírou napětí, může právě tyto hybné síly dějin přehlížet, považovat je za nahodilé, nepoznatelné, chaotické. Mínění, kterými si lidé uvědomují svou situaci, bývá určováno zájmy a vůli vládnoucí vrstvy propadnout iluzi, že jde o druhořadé aspekty dějin. Není nesnadné pochopit, že privilegovaní se svých majetků a výhod nikdy nevzdávají dobrovolně. Důležitou okolností je také to, že tou měrou, jakou je většina zbavena možnosti se domáhat svých práv, má vládnoucí vrstva větší nebo menší monopol předkládat své vlastní zájmy za zájmy obecné, přirozené nebo posvěcené vyšší mocí.
81 komentářů :

 1. Třeštík. NOMEN OMEN.

  OdpovědětSmazat
 2. Dějiny, jazyk, území, kultura - jasné poznávací znaky národa.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Spíš jenom svrchovaný stát, jak o tom ostatně napsal Karel Marx v New York Herald Tribune 24. dubna 1852:

   „Nyní skončily, a to asi navždy, snahy Slovanů v Německu o znovuzískání nezávislé národní existence. Roztříštěné zbytky četných národnostních skupin, jejichž národní a politické oprávnění k životu již dávno zmizelo a které již téměř tisíc let jsou přinuceny se plavit za lodí jednoho silného národa a jejich podmanitele ... Tyto umírající národnosti se pokusily využít všeobecných zmatků r. 1848 k vybudování dávno ztraceného politického stavu z r. 1800. Dějiny tisíce let jim ukazují, že tento vývoj zpět není možný. Skutečnost, že celý prostor východně od Labe a Sály byl kdysi obsazen podobnými Slovany. Ukazuje na historickou expanzi a současně na materiální a intelektuální moc národa německého, která podmanila své staré východní sousedy, vsála je a absorbovala. Tento sklon k "absorbci" byl vždy jedním z nejmocnějších prostředků, kterým byla Němci na východě tohoto kontinentu rozšiřována západní kultura. Jak mohou Slované očekávat, že se dějiny vrátí zpět o tisíc let, aby uspokojily několik souchotinářů obývajících Němci ovládané a obklopené prostory, kteří neměli od nepaměti pro kulturní záležitosti jiný jazyk než němčinu a kterým chybí základní předpoklad národní nezávislosti: samostatnost, počet a uzavřená země?"

   Smazat
  2. Má recht, genosse Marx! Musíme si uvědomiti, že součet jen obyvatel Vídně a Berlína, hlavních to měst německy hovořících zemí jež nás obklopují, dnes počtem obyvatel dosahují na počet obyvatel Čech (bez Moravy)!

   Smazat
  3. Anonymní1. března 2019 9:18
   Měli bychom přijmout rady našeho nepřítele Marxe. Tady nesmířit se s německou expanzí na historická slovanská území a zachovat si samostatnost, porodnost a uzavřenou bráněnou zem.
   Společně s vlastní ekonomikou a vlastními historickými studiemi (nepřebírat otrocky ty německé), se možná staneme zajímavým partnerem i pro etnicky blízké dederóny. Pokud by nám ekonomika šlapala, tak by v sobě jistě začali objevovat slovanské kořeny. P.K.

   Smazat
  4. 19.29 Zapomněl jste na to hlavní. NA GENETICKOU PŘÍBUZNOST. Jak uvnitř národa, tak i mezi spřízněnými/rozhádanými národy.

   Smazat
 3. Velice dobrý článek! Myslím, že tímto směrem by se měl ubírat současný diskurz. Dá ještě obrovský kus práce, než se podaří prorazit krustu zaschlých hoven, která za ta léta nakadili Třeštíkové, Pithartové a spol.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Třeštíkové a Pithartové, to byla generace roztleskávačů. Teď jsou tady Krystlíci, generace cvoků, která za sudeťácké prachy zcela otevřeně propaguje svojí nenávist k českému národu.

   Smazat
  2. Fantasmagoricke tresteni Akademiku...
   Jako kdyz tonouci se dozaduje bible, abycsi mohl prostudovAt problemy viry..

   Smazat
 4. Co mám řítc ja,ve škole nás učili že je jeden národ a to je národ multykultúrni celosviětoví a to sme že prí mi nová degenerace a že pocházime a kolébka Europske civilizace pocházi z Afriki a Blízkeho víchodu a že Europany zkultúrnila Africká civylizace a že Slovieni máme barbarské kořeny.To nás učili na dejepysu a co mám nato řits.Oponujem a mám to za piět,řekl sem na hodině dejepysu že nás osvobodilo NATO a Prahu 1945 dosal sem jedničku a co mám delat?A paní učítelka nám říkala že co se učíme ve škole je pravda a né Ruská prpaganda a máme za úkol referovat co blilo na Čt-24 a že je to pravda a každí ráno zme se před viučovaním modleli ke svatímu Václavovi Havlovi patronovi naší vlasti Europské Uniji a spívali zme státni hymnu od Beetovena úd na radost.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Alespoň jste mě dnes rozesmál :-)

   Smazat
  2. Anonymní1. března 2019 9:31
   „Čecháčkové se odtrhli od civilizovaného Rakousko-Uherska aby se připojili k putinovskému Rusku! Patří za Ural ...“
   Kdy jste přestal sledovat politiku? Dneska čecháčkové plivou na Rusko a snaží se být Němci. Tito jsou zhoubou našeho národa. P.K.

   Smazat
  3. Máte pravdu. I pobavilo mi, že Němců ve Vídni a Berlíně ,je jako Čechů. Odečetli si ty musulmany a černoušky?

   Smazat
  4. 11:29 Protože to má svý jasný výhody a historickou logiku! - https://g.cz/17-plus-6-duvodu-proc-by-cesko-melo-byt-soucasti-nemecka/

   Smazat
  5. 14:46 To je mýthus! Černochů bys tam víc jak v Práglu nepotkal a muslimové jsou pro naši civilizaci přínosem! Oč je levnější a prost všelijakých předražených symbolů je právě islám a čeho všeho neblahého by se nejen náš národ zbavil jeho přijetím! Stačí srovnat ropné státy typu polokomunistické Venezuely či polokatolické Nigérie s prosperujícími monarchiemi Perského zálivu kde mají čistý islám a vidíme že to on je zdrojem prosperity a nikoliv ropa! Nebo vlastenecké Turky či Araby se zdegenerovanými Evropany (krom Albánců a Turků) a Severoameričany! I pan Hitler měl přátelské styky s muslimskými zeměmi, které, stejně jako on, pohrdali slovanskou komoušsko-pravoslavnou pakáží. Měl je poslechnout a dnes by svět vypadal mnohem lépe!

   Smazat
  6. Anonymní1. března 2019 17:03
   Jistě to myslíte dobře, ale asi by to neklapalo. Češi jsou historicky hrdí demokraté, kdežto Němci jsou stádní živočichové. Vizte, jak je definuje jeden z nich, Heinrich Mann: „Němec je roven otroku, který svého pána poslouchá, aniž je spoután, bez biče, jenom slovem, ano stačí i pohled. Nevolnictví je mu vlastní, je v jeho duši, je to horší než materiální otroctví, je to spiritualizované. Němci musí být osvobozeni zevnitř, z vnějšku to nepomůže.“ P.K.

   Smazat
  7. 17:59 Díky - H.Mann, mi dal nadějí, že naši prodejní "vlastenci" nejsou úplně beznadějní.

   Smazat
  8. 17:59 Tato země byla součástí Svaté římské říše a jejího nástupce - Rakouského císařství, od kterých obou jste dostali šanci stát se z divochů lidma, ale tu jste nevyužili! A tak jako se Kosovo odtrhlo od azbuckého Titova Srbska, aby skončilo v náručí ještě primitivnější Albánie, tak se Čecháčkovo odtrhnulo od demokratického Rakousko-Uherska, aby skončilo přesunem do ruských stepí! Rakovinový nádor husitsko-bolševické loupeživé, rusofilské, protievropské, zamindrákované, pomlouvačné a lumpenproletářské lůzy a zhoubného, kainovsky loupeživého kolektivizmu se sama od sebe nevyléčí a vnější zásah může přijít paradoxně jedině z Ruska - přesunem tupého a kolaborantského čecháčkostánu za Ural, kam dávno patří, a osídlením kotliny. Novými Rusy nebo z Ruska a Německa vypuzenými muslimy! A přitom i Švajc nám moh koukat na záda, kdyby došlo k odsunu čechomužiků do Bosny podle původního plánu Všeněmců, kteří v tom směru tlačili na jejich císařské Výsosti Franze Josefa I. a Wilhelma II.! Viz slova pana říšského kancléře Bethmanna-Hollwega: "Tato válka (rozuměj WWI.) jest vedena aby byl zničen živel slovanský v Rakousku!" Za První republiky u nás tvořilo německy hovořící obyvatelstvo 1/4 z celkového počtu, ale tvořili téměř 2/3 HDP!! A to jsme nepatřili k žádným premiantům jak nám dlouhodobě lžou!! Cituju: "Mýtem je, že ČSR patřila mezi deset nejvyspělejších států světa. Nepatřila, v národním důchodu na hlavu byla na 17. místě, před ní byly všechny západoevropské vyjma Itálie a skandinávské státy kromě Finska, dokonce i poražené Německo a Rakousko." - http://nassmer.blogspot.cz/2014/03/jak-na-tom-byla-prvni-republika-ve.html
   Čili je logický, že když vyženeš tu 1/4 obyvatel, která se podílí na tvorbě 60% HDP, tak nemůžeš nespadnout mezi státy jako je Polsko, Pobaltí nebo Maďarsko! To dá rozum! Páč oni drželi ekonomiku království Českého už od Přemyslovců nad vodou a nemuseli nikomu nic závidět a někomu se furt klanět! Slovanští čecháčkové si svůj stát nevybojovali ale vysomrovali na západních velmocech a stejným způsobem o něj přišli. Kdo se ani nepokusí ubránit sám, musí po zbytek života platit výpalné "osvoboditelům". Čecháčkové se musí na někoho vymluvit!

   Smazat
  9. Anonymní2. března 2019 17:53
   „Slovanští čecháčkové si svůj stát nevybojovali ale vysomrovali na západních velmocech a stejným způsobem o něj přišli.“

   Češi obnovili svoji státnost, kterou jim sebrali Habsburkové. Jejich vztah vůči nám, jste dobře vystihnul citátem: "Tato válka (rozuměj WWI.) jest vedena aby byl zničen živel slovanský v Rakousku!"
   Při našem obnovení státnosti, byl samozřejmě, důležitý názor mocností a v tomto směru se naší diplomacii (Beneš, Masaryk, Štefánik) podařilo mocnosti přesvědčit, že existence našeho státu je i v jejich zájmu.
   O svůj stát jsme přišli podobně, jako celá oblast SSSR a RVHP. Rusko nás pustilo ze své oblasti vlivu a západní kolonialisté, již byli připraveni se zmocnit naší ekonomiky, suverenity, státnosti. Tomu jsme nemohli zabránit.
   Ale zvyšuje se informovat, zeslabuje se pozice USA, oslabuje se pevnost EU. Je na nás, jak se v měnící situaci zachováme. Zda včas odstraníme vlastizrádce z vedení země a zda se mezi námi najde přirozená autorita, která nám navrátí státnost, uznanou mocnostmi. P.K.

   Smazat
  10. 14:51 Jediná smysluplná budoucnost této země je obsažena je v těchto slovech:
   „Zatímco velcí Němci a Evropané pracovali na sjednocení Říše, František Palacký potichu konal opak: pracoval na vyloučení Čech z Říše… V tomto zásadně mylném duchu byl později zřízen i veden stát Masarykův a Benešův.“ K. H. Frank
   Víc zde - https://g.cz/17-plus-6-duvodu-proc-by-cesko-melo-byt-soucasti-nemecka/

   Smazat
  11. Anonymní3. března 2019 16:54
   Jo, vypadá to na názor K.H. Franka. Koho z Čechů zajímá? P.K.

   Smazat
  12. 18:46 A koho kdy zajímali nějací Češi?

   Smazat
 5. Oprava,spívali sme státni hymnu od Beetovena óda na radost.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 20:07
   Jako pokus je do průměrné. Češtinu jsi zvládl na 5
   a jinak je pravděpodobné, že jsi kavárník
   Václav

   Smazat
 6. Intelektuální úpadek "českých elit" je vskutku děsivý. Je výborným počinem autora článku, že na konkrétních příkladech na tento úpadek poukázal. Opravdu člověk až propadá beznaději, když čte nebo slyší ty naprosto povrchní žvásty, které produkují mnozí významní představitelé vzdělávacích institucí, vědy, kulturního života atd. Přiznávám však, že neznám cestu, jak tomuto úpadku účinně čelit...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přesně tak - GAME OVER, chlapci. Ještě si tu chvilku pohrajte a pokecejte ty vaše nesmysly a bude se zhasínat.

   Smazat
  2. 20:57 - další pablb. A ještě se svou hloupostí pyšní.

   Smazat
  3. Jak to pise ty dlouhy nekonecny state , je videt, jak maji zapatlany vrchovate hlavy a neschopnost z toho pramenici se vyjadrit neakademicky ,jednoduse a vystizne..
   Proste mit myslenku /nikoliv prazdno zadajici si zaplneni od pedagogu/ , napad , je videt ze nema ani napad , ten napad, , prijit na nejake vlastni tema a to proste vysvetlit . V tom neni ani nemuze byt zadne verbalni prujmotoky ,vlastne tsunami jich.....
   Kdyz to chybi , talk se vozi a rajtuji na tom co lita kolem...Show inteligence musi byt na nas a na vlastni ukajeni ...Intelektualn, sterilni masturbace na place...

   Smazat
  4. 3:07 je exhibujïcí hlupák. Že by Honolulu?

   Smazat
  5. 6:13 Zaplaťpánbu za jeho návrat - konečně někdo normální tu! A ne jak cenzor lŽIDvořák se svou bandou prolhanejch odulejch komoušskejch kretenů, co se zuby nehty bráněj, aby u nás proběhla stejně důsledná dekomunizace jako na Ukrajině a pro které nakonec stejně zbude jen tohle jediné řešení! - https://ibb.co/Nr84RNg

   Smazat
 7. Ještě teď se řechtám. Zadám do Googla Dušan Třeštík, nikdy jsem toho pána neviděl, obrázky a je jasno o co tu jde:))))

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jako když ho zrovna vytáhnou ze sudeťácký zadnice, co?
   Podle jeho ksichtu vybírali záškodníky z NSR do seriálu 30 případů majora Zemana.

   Smazat
 8. Oprávněná a inspirující úvaha. Beru to tak, že se v současnosti těm skutečně mocným každé to zpochybnění „objektivně daného" chodu dějin skutečně hodí. Tak jak čtu např. pana Přibáně, jsem stále víc utvrzován v názoru, že vychází jen a jen z celkem jednostranných vyčteninek. Nejspíš proto, aby se mohl zařadit do jakéhosi hlavního proudu se snahou o nějakou tu originalitu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přibáň je pouhá tlachal, kterého potkalo to štěstí, že ho majitel Práva obdivuje.

   Smazat
  2. Sudeťáckej dějepis má největší problém s Dalimilem, protože ten jim ne hapruje, to je nonsens, v tý jejich teorii, že český národ vymyslel Palacký.
   I přes naprosté lži a sprostotu slaví germánské bludy a propaganda úspěchy. V 19.století se jim podařilo zpochybnit pravost rukopisů a to i přes to, že v ruce držíš originál z nějakého 14.století. Tak se rači ze strachu před germánama politicky rozhodlo, že jsou falešné. Ve druhé polovině 20.století to je populace krys, která začala nahlodávat samotnou konstrukci lodi českého národa. Zatímco komunisté na palubě budovali socialismus, v podpalubí už se tvrdě pracovalo na potopení celé národní lodi. Nebyli to jenom Třeštíci, mělo to přesah do celé společnosti, v kultuře např. Svěrák.
   Celá současná protičeská kulturní fronta má kořeny hluboko v komunismu, který s tím ale nemá až zas tak moc společného. Jedná se primárně o protičeskou historicky zakořeněnou nenávistnou ideologii, která tady byla vždy, pouze 20. století ji dokázalo poměrně účinně odstínit. Teď je to tady znova a pokud chceme přežít, musíme s tím bojovat.

   Smazat
  3. 9:32 Stálo by za studii a hlubokou analýzu, co vlastně se v těch padesátých, šedesátých a sedmdesátých letech dělo. Kde má kořeny ta nenávist k národu? Nic podobného z první republiky neznáme. Z čeho pramení tyto sebevražedné tendence, do kterých velice dobře zapadají i upalovači Palach a spol.? Proč taková nepřiměřená reakce na příjezd vojsk východního bloku, když přece každý věděl, že nás Rusové o pouhých dvacet let nazpět nejenom osvobodili, ale doslova zachránili naši holou existenci? Podařilo se tehdejší mladé generaci vymýt mozky? Starší generace měla prý jiný postoj. Z dnešního pohledu to vypadá, jako kdyby ti lidé byli na drogách.


   Smazat
  4. Jo, není okupace jako okupace. Ta fašistická, která se již mnoho let nepřipomíná - 360 000 zavražděných. A ta "sovětská" - již třicet let vyhrabávají mrtvé aby jich bylo alespoň 400. Příčiny smrti na naší i ruské straně neznámé. Chtěl bych vidět ten masakr, jak za Protentokrátu hází studenti na německé tanky Molotovovy koktejly.

   Smazat
  5. 9.32 Je zajímavé že Havel, Forman, Svěrák a další kulturní úderníci, kteří ve svých dílech zesměšňovali čechy, jsou uctíváni tupým davem jako celebrity.

   Smazat
  6. 11.30 Jsou ve správné společnosti.
   Celebrita = cvičená opice, pokřížená s šaškem

   Smazat
  7. 9.32 Německý národ zase vymyslel Bismarck...

   Smazat
  8. 13:55 Hovno Bismarck, ale Gaius Július! Caesar.

   Smazat
  9. 9:32 Ale Sudety, (podobně Horní Uhry, polské Slezsko), nikdy nechtěly být dobrovolně součástí umělého, podvodně vzniklého, separatistického husitsko-bolševického čecháčkostánu. Výsledkem mstivého a loupeživého odsunu původního obyvatelstva - namísto předtím mu odepřeného plebiscitu - je jejich současný žalostný a vydrancovaný stav, plný putinovské či čecháčkovské lůzy. Zplundrovaného parazitického čecháčkostánu, zamořeného jaderným a těžebním uhelným odpadem nebude žádná škoda. Je to boží trest za zlovolné a podlé vyhnání původních obyvatel, kteří nedostali ani autonomii. Jakékoli naředění bolševické lůzy neruskými a nečínskými cizinci je jenom prospěšné.
   Rakovina zhoubného, kainovsky loupeživého kolektivizmu se sama od sebe nevyléčí a vnější zásah může přijít paradoxně jedině z Ruska - přesunem tupého a kolaborantského čecháčkostánu za Ural, kam dávno patří, a osídlením kotliny Novými Rusy nebo z Ruska a Německa vypuzenými muslimy. Tedy z deště pod okap. Tak jako se Kosovo odtrhlo od azbuckého Titova Srbska aby skončilo v náručí ještě primitivnější Albánie - tak se čecháčkostán a slovenskostán odtrhly od civilizovaného Rakousko-Uherska, aby skončili přesunem do ruských stepí nebo až za Ural a budou rádi, až jim Putler stanoví dostatečné uprchlické kvóty do jimi samoobslužně zbudovaných gulagů v Akci Z.
   Prolhaní, sebechvalní a sebeklamní Čecháčci jsou mistři světa v obrazoborectví, strhávání soch a symbolů, přejmenovávání ulic i vlastního státu a falšování vlastní historie, založené na bratrovraždách a zákeřných záludnostech. Podobně jako Rusové. Jenom více kradou. Viz huhňavý Václav Klaus Perokrad.
   Nedorostli pro vlastní samostatný stát, nezaložený na literárních a politických padělcích a intrikách, jakož i na uplacených rakouských dezertérech. Bohužel o zpustlou Kotlinu už nikdo z vyspělejších sousedů nestojí (aby si vlastní stát nezamořil).
   Historie lenivého, příživnického pronároda se stále dokola opakuje: etapu lžidemokracie vystřídá diktatura lapkovské lůzy, která se následně připojí k zacinkání klíči – až zase všechno nakradené prožere. A každých dvacet let plive na tu lůzu předchozí a nostalgicky vzpomíná na tu lůzu předpředchozí.
   Zneuznaný, c. a k. Univ. Prof. TGM upletl bič z rakouského dezertérského lejna - avšak zapráskat s ním už nedokázal - ani ve své mnohonárodnostní, uměle vytvořené jepičí pidiříši. Proti literárním padělkům se sice postavil - avšak politický padělek a zmetek vytvořil. Ani děti se mu moc nevydařily. Pravda vyděsí !!! Mnichovská dohoda: Čecháčkové si svůj stát nevybojovali ale vysomrovali na západních velmocech a stejným způsobem o něj přišli. Kdo se ani nepokusí ubránit sám, musí po zbytek života platit výpalné "osvoboditelům". Čecháčkové se musí na někoho vymluvit. Patří za Ural.
   Čecháčkové budou spokojeni - až zase všichni budou mít stejné lejno - jen zasloužilí soudruzi (falmer) ho budou mít navoněné z Tuzexu nebo z ruské Berjozky.

   Smazat
 9. Mně, v této otázce by spíše zajímalo. jak je to s tou PAMĚTI
  národa.
  Zda tu PAMĚŤ může mít jen určitá část národa, pro určitou
  část historické doby.
  Také, zda je vyhrazena jen intelektuální části národa, aspoň
  si to mnozí z nich o sobě myslí, nebo to bude tím, že ti jiní, s jinou paměti, jsou už na pravdě "booži", protože
  patřili k "méně" inteligentním, většinou těžce pracujícím lidem. Jak si možná laskavý čtenář všiml, tak ta intelektuální a inteligentnější část národa je mnohdy stále na tomto světě a přes to že byli mnohdy politicky perzekvováni, vězněni a mučeni. I když je jim mnohdy hodně
  přes devadesát, jsou neustále vláčení po televizi a po školách, aby vyprávěli své životní příběhy. Mnohdy samozřejmě pod tlakem zpovědníků ze sekce "paměti národa",
  co by pobočky známého ÚSTRu.

  OdpovědětSmazat
 10. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co to meleš za kraviny?

   Smazat
  2. 21:34 není jasné, co vlastně je ta nebo ten Bagoun. Ale ukazuje se, že rozumu to nepobralo. Leda by spolehlivými citacemi prokázalo, že MUDr. David je nenávistný rasista, jak napsalo. Problém bude v tom, že to nejen prokázat nelze, ale i v tom, že ono Bagoun, obsah pojmu "rasista" nechápe a rozlišit nesouhlas od nenávisti nedovede.

   Smazat
  3. 0:25 Bagouna neznám, ale o tobě je známý, že jsi rasozrádný xenofil a čichač prdů této ugrofinské židočekistické poloopice! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   Takové zločince jako ty, co brání zuby nehty, aby i u nás proběhla důsledná rasizace a dekomunizace je v nejvyšším zájmu této země potřeba zlikvidovat i s tvou sortou odporných čechomužyků, který tak děsně trápí bejt součástí civilizovanýho světa a cejtěj nutkání nás stůj co stůj zatáhnout mezi tuhle smradlavou hordu odulých podlidí v pochcaných teplákách! - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   Smazat
  4. 17:17..tebe také nikdo nezná a přesto víme,že jsi kretén

   Smazat
  5. 21:47 Tomu se říká "mimikry", vždy je třeba splynut s okolním prostředím, to si zapamatuj rudoprde! Ne jako s. s. Radosta, který svou obsahovou i stylistickou brilancí čněl nad výblitkama čichačů prdů lŽIDavida s lŽIdvořákem jak vrchol K2 nad hromádkou jačího trusu! Pak se snadno stal terčem jejich cenzůry!

   Smazat
 11. Hodnoty našich národních dějin nejsou ani prázdné fetiše ani falešná simulacra či ikony

  Stanislava Kučerová

  Po všech historických peripetiích, ke kterým po vzniku Československé republiky v r.1918 došlo, čelíme posledních již (neuvěřitelných) 30 let systematickému projektu přehodnotit nevybíravým způsobem naše národní dějiny. Cizí útočníci, nájezdníci a uchvatitelé minulých dob stejně jako hamižní mocipáni, kořistníci a rozkrádači si zasluhují uznání ba obdiv, protože „něco dokázali“. Kdo si však zaslouží nejdříve kritiku a pak zapomnění, to jsou naši buditelé a obrozenci. Proč vydupávali ze země národ, který již byl z větší části asimilován?

  K čemu obnovovali český jazyk a vraceli tak český národ mezi ostatní národy Evropy? K čemu kladli české základy věd, umění, hudby, techniky, architektury, školství, průmyslu, všech oborů a oblastí kultury, které patří k životu v moderní civilizaci? Jen vytvořili podmínky k tomu, aby r.1918 mohlo vzniknout Československo, nepřáteli odmítané jako umělý, neorganický útvar. Prý nedovedlo najít modus vivendi se svými menšinami a vlastní vinou se prý rozpadlo. A nebýt Československa, nebylo by Mnichova, nebylo by odsunu, nebylo by Února 1948, srpna 1968… Obrozenci to zavinili. Mezi disidenty se objevil i názor, že nebýt Jungmanna a Šafárika, mohli jsme mluvit německy, tedy velkým, ne-li světovým jazykem, a mohli jsme žít v klidu a blahobytu. Mohli jsme žít v lůně velmoci bez vlastních nesnází. Zapomíná se ovšem, že velmoci mají nesnáze zase jiného druhu a typu, že např. vedou války, přepadají, ničí, plení, podmaňují. Ale říká se jim, tak jako nám, že se mají vyrovnat se svou minulostí? Nebo to je úkol jen pro malý národ? Jen na jeho svědomí je dovoleno útočit? Jen na to, že se odvážil bránit se?

  T. G. Masaryk zdůrazňoval význam věrnosti tradici, ideálním hodnotám, které v minulosti vytvořili naši vynikající předkové: Husův boj za pravdu a pravdivost přesvědčení, Žižkovu neohroženost v spravedlivém boji, Chelčického usilování o pravou lásku k bližnímu bez konfliktů a násilí, lásku k míru a práci pro mír Jiřího Poděbradského, Komenského celoevropské snahy vzdělávací a všenápravné. Těmito humanitními ideály nás (každého osobně) zavazoval. V duchu uvedených idejí a ideálů vychovávala prvorepubliková škola. Dochované čítanky jsou toho výmluvným dokladem.

  Avšak v současné době kolem nás řádí nevyhlášená psychologická válka s cílem zbavit nás historické paměti, tradic, smyslu hodnot, které nás po staletí integrovaly, povzbuzovaly, oduševňovaly. Zbavit nás morální jistoty a sil.

  K publicistickému bontonu dnes patří stěžovat si na historická traumata, která národ utrpěl a která mu prý bolestně připomínají nesamozřejmost vlastní existence a vyvolávají pocit neklidu, nejistoty, permanentního ohrožení. Dovoláváme se prý svých mýtů, kýčů, fetišů a nedokážeme se zbavit svého nacionalismu. Mytologizujeme si prý neprávem své dějiny, uchováváme trvale falešné historické vědomí, nevyrovnáváme se řádně s minulostí. A neprávem nadřazujeme kulturu nad politikou.

  Avšak co takové vyrovnání má podle nich znamenat? Opustit vlastní verzi, abychom mohli převzít hodnocení minulých dějů od svých odpůrců, přijmout verzi politického protivníka, který má (nejen) mediální propagandistickou sílu nás k tomu přimět? Proč renomovaní tvůrci veřejného mínění (a jsou dnes nejen v médiích, ale i ve vládě a v BIS) kopírují hodnotící soudy protičeských historiografů? Proč nevyhlásí jednou provždy, že dost bylo nezdarů a traumat a že je třeba vydat se znovu na cestu, znovu a lépe a neohrožovat přitom svou těžce nabytou identitu?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Místo toho přepisují dějiny, osobnosti a ideje problematizují, ironizují, všemožně dehonestují. Jeden stálý moderátor v ČT velmi frekventovaného debatního pořadu o české historii mi připomíná natěšeného kuželkáře, který u stolu se svými besedníky, nad něž se svou předpojatostí výrazně povyšuje, poráží vítězoslavně jednu historickou osobnost či událost za druhou. Padají pod jeho nespravedlivými zničujícími soudy - jak ty kuželky, jedna za druhou.
   On se za všech politických okolností a ve všech historických situacích honosí převahou nad všemi diskutéry a tváří se jako veleinformovaný, neomylný a nezpochybnitelný nejvyšší soudce. A přitom často hlásá dávno vyvrácené nepravdy.

   Příklady: - Není pravda, že si československý národ vymyslel Masaryk r.1918, a to zcela účelově, aby mohl zdůvodnit požadavek na vznik Československé republiky. Idea byla živá od samých společných počátků národního obrození a sílila spolu s ním. O vyvedení Slováků z maďarského područí uvažoval Čech Havlíček, stejně jako Slováci Kollár a Šafárik a mnozí jiní buditelé před ním a poloviční Slovák T.G. Masaryk po něm, ještě dlouho před první světovou válkou. Československo r. 1918 bylo výsledkem mnohaletého společného úsilí a posléze i ozbrojeného boje Čechů a Slováků, kteří se pokládali za dvě větve společného národa.

   - A není pravda, že národní obrození bylo nacionalistické. Bylo humanitní, všelidské. Od Kollára až po Masaryka, přes Palackého a všechny ostatní buditele, všichni kladli na první místo lidství, všelidské bratrství, jemu podřizovali národ. Dokonce i neurvalému napadání Slovanů z úst pověstného T.Mommsena chtěl Masaryk čelit nenásilně, demokraticky a lidsky (humanitou).

   - Tvrzení, že jsme nadřazovali kulturu nad politiku, čímž se nás také „nápravci našich výkladů dějin“ pokoušejí deklasovat, svědčí jen o jejich nepochopení prosté skutečnosti, že v nesvobodném režimu přejímá funkci veřejné výměny názorů kultura, především literatura. Jako by nevěděli, že politika byla vždy doménou vládnoucích držitelů moci, zatímco umění a zvláště literatura poskytovala jisté možnosti jako útočiště ovládaným. Tím, že přinášela, byť i jen skrytě, obraz doby a politických úvah, duševního stavu společnosti, individuálního hledání a prožívání společenských problémů.

   Literatura má ovšem hodnototvornou povahu. Ukazuje to, čeho si vážíme, co ctíme, co milujeme. Předkládá hodnotící soudy o hodnotách v umělecké (také hodnotové) podobě. Ale hodnoty naší národní literatury a kultury vůbec (ideje, normy, příklady, vzory, ideály, vize) nejsou nepřáteli vysmívané a odsouzeníhodné mýty, fikce, falešná a lživá simulákra
   (přetvářky), jak se nám snaží namluvit dnešní renomovaní kritici dějin našeho národa (Podivenovi pokračovatelé) a tvůrci veřejného mínění. Je to duchovní bohatství společnosti i jedince, národního kolektivu i občana. Bez ideálních hodnot chybí jedinci i kolektivu něco velmi podstatného: uvědomělé lidství, smysl pro pravdu a spravedlnost, dobro a čest, krásu a lásku.

   Pociťujeme všeobecný úpadek, není na co být dnes hrdý. Předchozí prezident popisoval vnější projevy demoralizace národa, mluvil o ztrátě respektu k poctivé práci, o hluboké degradaci úcty a sebeúcty, kulturnosti chování, vztahů k lidem i věcem, o nekritickém obdivu povrchnosti, okázalosti, líbivých gest….Není se co divit, je to přirozený následek komplexního působení médií s cílem zbavit občany vztahu k tradicím a úcty ke kulturnímu odkazu předků. Bylo řečeno, že bez demokratů není demokracie. Bez morálky není demokratů, můžeme dodat. Sebeúcta a národní sebeuvědomění k morálce neoddělitelně patří.

   Smazat
  2. Bez výchovy hodnotami a k hodnotám v rodině i ve škole a na veřejnosti všeobecný společenský úpadek nepřekonáme. Na neobhajitelném scestí jsou i dnešní směrnice BIS pro výuku dějepisu ve školách. Jak dál?

   Integrace Evropy, jak se zdá, přestala být tabuizovaným, nedotknutelným božstvem. Velká Británie vystoupila. Islámská invaze se jeví jako hrozivá a neřešitelná. Federalismus se dostává do odstředivky dějinného vývoje.

   Potlačovaná národní perspektiva představuje užitečný model lepšího budoucího řešení. Národ má a může plnit nezanedbatelné funkce. Uspokojuje potřebu lidí najít pevný bod v chaotickém světě. Poskytuje jistoty v čase zmatků. Národ je řeč, historická paměť a tradice, znalost sociálních reálií. Důvěrně známé sociální a materiální prostředí. Odlišnost a přece vzájemnost, uznávaná svébytnost a přece solidarita a respekt mezi národy, to jsou důležité hodnoty, které federalismus svou necitlivou unifikací a nedemokratickou mocenskou hegemonizací neposkytuje. .

   Ukazuje se, že vlastenectví, láskyplný prožitek a trvalý pocit domova, lásky a úcty k mateřskému jazyku a k národní kultuře podrží svůj význam i v procesech integrace v celoevropském a světovém měřítku. Bránit svůj národ a svou příslušnost k němu má smysl i v době postupující globalizace.

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. Těmito slátaninami se hlupákům zatemňuje mozek.
   Československo nebylo rozbito dohodou šmejdů a nebylo okupováno .. hmm hmm ..
   Po německé anexi Sudet v září 1938 se Československo rozpadlo podle etnických hranic a velké části území s množstvím obyvatelstva se připojilo k okolním zemím.

   Smazat
  5. 9:28 Zase nějaká "mourá hlava", která se bez té "trubky" neobejde.

   Smazat
  6. Pane, či paní L.S., pan Táborský nám to v pořadu ČT2 "Národní klenoty" pravdivě vylíčil, jak husitské hordy ničily a bořily ty nádherné stavby římskokatolické církve - paměti českého národa.

   Smazat
  7. 11.17 Dobrý humor ....
   nádherné stavby římskokatolické církve - paměti českého národa.

   Smazat
  8. Anonymní1. března 2019 11:17
   Ty nádherné stavby, stavěli celá staletí naši vladaři z daní, které vyždímali na našem lidu. A naši současní zaprodanci, je předali vatikánskému státu. A navrch přidali pár desítek miliard korun, aby Vatikán netratil na výdajích, spojených s jejich vlastnictvím. Samozřejmě, že údržba těchto budov zůstává naší povinností.
   Nechápu, jak je možné, že toto tak protinárodní rozhodnutí, ještě nebylo revokováno. Předání takových majetků, nemůže proběhnout bez referenda. P.K.

   Smazat
  9. 9.28 Zapomněl jste na Cikány, na Poláky a Šlonzáky,...

   A co takhle Evropská Unie? Není to mnohem větší katastrofa? Její národnostní složení nic z vašeho seznamu neubírá, ale přibývají národnosti Beneluxu, Francie, Bretovni,... , Španělska - Baskové, Katalánci bití jako dobytek,... do toho zcela nekompatibilní muslimský černodav, kterého se Afrika s ulehčením radostně zbavuje...

   Není podle vás i EU umělý nestabilní útvar plný rozporů a protichůdných zájmů?

   Smazat
  10. Český lid se nepřeje žádný putleroffštiny tady! Je proevropský! - https://www.novinky.cz/domaci/498733-cesi-referendum-o-vystoupeni-z-eu-nechteji-vetsina-si-preje-zustat.html

   a bude volit jasně proevropsky profilované hnutí ANO! - https://www.novinky.cz/domaci/498690-favoritem-eurovoleb-zustava-ano.html

   Smazat
  11. 14:10 Největší chybou Evropské unie bylo, že se rozšířila o postkomunistické, chlastoslovanské (i hunské), zaostalé avšak domýšlivé burany a neponechala schengenskou hranici na původní železné oponě. Čecháčkostán je nabubřelé rusofilské smetiště Evropy, které těží ze své ubohosti, která odpuzuje i uprchlíky?
   Parazitičtí čecháčkové (k radosti Putina) EU jen vyžírají (jako kdysi RVHP) a když mají něco sami obětovat, tak z ní hrdě vystoupí dříve, než budou ostatními vykopnuti? Pokrytecká, somrácká, opovrženíhodná lůza ! Válčí a pracuje leda tak hubou. Jakékoli její naředění migranty je jenom prospěšné. Britové už čecháčky a další postkomunistické nevděčné vyžírky nechtěli živit, proto z EU vystoupili. Nebýt Německa, mohli jsme mít uprchlíky na krku my, švejkovští postkomunisté.
   Čecháčkostán patří do EU ještě méně, než Řecko. Nedrží krok už ani s Rumunskem a Bulharskem. Integraci EU Češi neustále sabotují a současně jí licoměrně vyčítají neakceschopnost. Češi - nekrást tady !!! O bolševizmem zavšivenou, žlučovitou a zlodějskou kotlinu už nejen solidní investoři, ale ani uprchlíci nestojí.
   Vyhnány byly 3 miliony Němců - takže místa je tu dost. Uprchlíci vypadají civilizovaněji než čecháčkovská řvoucí chátra. Řešení na konci příspěvku.
   Závistivá, neschopná a ubohá (zato však revolučně uvědomělá) husitsko-bolševická čecháčkovská lůza se kojí nadějí, že se nažere papírových majetkových přiznání nebo registračních pokladen a pokut prodejním řetězcům. A nechce se s nikým dělit o žvanec a vrátit cokoli z nakradeného církvím, židům, Němcům. Píseň Práce: Ručičky nebojte se - vy makat nebudete !!! Poctivým českým metanolem proti cizí marihuaně! Se Sovětským Svazem na věčné časy !!! Vyloudit z EU co se dá - a pak z ní hrdě vystoupit !!! Jako azbucké lůzokratické Řecko - náš vzor!

   Smazat
 12. Lidé dělají jednu základní chybu, a to, že si neuvědomují, jakou mají moc, že jsou doslova jako bohové a že mohou a budou, řečeno ústy boha samotného, činit ještě větší skutky než činil on sám...Lidé se sebou ale nechají raději orat a vláčet, manipulovat sebou, svou moc předávají někomu jinému v naivní víře, že on za ně učiní, co si přejí, prostě naletí, namísto toho, aby svou vlastní moc drželi sami pevně ve svých vlastních rukou. To se ale postupně mění a bude měnit, a v čím větší míře se tak bude dít, tím nepříčetnější moc mocichtivých se stane a také tím bezmocnější budou. Píšete na závěr před odchodem do šatny, že "důležitou okolností je také to, že tou měrou, jakou je většina zbavena možnosti se domáhat svých práv, má vládnoucí vrstva větší nebo menší monopol předkládat své vlastní zájmy za zájmy obecné, přirozené nebo posvěcené vyšší mocí." - ale to asi spíš ne - proč by lidé měli být zbaveni možnosti domáhat se svých práv? Když svou moc nikomu nepředají, nemůže je nikdo jejich práv zbavit, to je jen hra se slovíčky. To co je třeba nyní udělat, abychom se hnuli vpřed, je přestat hrát tu hru na dejte mi svou moc a já vás zastoupím a budu jednat ve vašem zájmu. To je základní omyl. Moc je nezbytné co možná nejvíce decentralizovat a až na úroveň jednotlivce. Od globalizace ke komunitě, rodině a svému vlastnímu zmocnění. Je to jiné pojetí moci, tyto mocné, kteří si hrají na globální demokracii a přitom to s demokracií dnes již nemá vůbec nic společného, to je jen tahání lidí za nos a prosazování zájmů úplně někoho jiného na základě předpokladu, že lidi jsou blbí a nechají se věčně ohlupovat, a než na to přijdou, tak budou stejně pod drnem. Takže se na ně vyprdněte na tyhle všechny třeštíky pomatence, národu jsou stejně dnes jako kdykoliv předtím ukradení, čehož dobrým důkazem je to, že tu stále ještě jsme, protože kdybychom si mysleli a konali podle jejich choré mysli, tak bychom tu už dávno i se svým nádherným starobylým jazykem a přesvědčením dávno nebyli.

  OdpovědětSmazat
 13. Na Slováky se chystá past. Kandiduje tam na prezidentku žena. Je hloupá, protože šla na rozhovor ke Krausovi

  https://www.youtube.com/watch?v=DJ6XLr49KYk

  V Česku by se odepsala. Vypadá lidsky, ale nikdo neví, co vyvede. Třeba kývne pro protiraketovou základnu k útoku na Rusy nebo pošle Slováky někde nesmyslně válčit za Žilinu. S Kiskou zrovna moudrost nedali najevo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní1. března 2019 1:06
   Ta dáma má s Krausem hodně podobný nos. Asi to bude nějaká přízeň.

   Smazat
  2. Je to dívčina fešná, pravděpodobně tabula raza a ovladatelná. Je mi ji líto, v aréně ji čekají vlci.

   Smazat
 14. na
  www.slobodnyvysielac.sk
  existuje pořad TRIKOLORA.Dnešní bude v archivu a za 2 týdny ve 20,30 pokračuje - téma presidentské volby Slovensko.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zcela zbytečné poslouchat. Už teď vím, že se celý pořad ponese v duchu pomlouvání a očerňování Čaputové.

   Smazat
  2. 1:32 proč se s tím píšete? Vždyť je zcela samozřejmé, že poslouchat budou pouze ti, kteří zájem mají? Jedno proč? Vy samotný, i s tím zbytečným výrokem, těžko koho zajímáte.

   Smazat
 15. V roce 1918 naši předci vyhlásili samostatnost ČR. Po 100 letech jsme tam, kde jsme byli a ještě si poprdáváme. Jediný rozdíl je v tom, že Vídeň nahradil Brusel.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 7:29 Přesně tak a proto se nesmíme dát zotročit.

   Smazat
  2. Vídeň stále více podléhala Německu a hrozila nám germanizace, Evropě podmanění a nastolení vojenské diktatury pod vedením císaře Viléma.

   Pod vedením Bruselu hrozí nejen nám, ale celé Evropě islamizace a následné občanské a náboženské války. V současné době probíhá u nás příprava na islamizaci kebabizací - otvíráním stále většího množství prodejen kebabu, poboček majitelů usazených v sousedních zemích.

   Smazat
  3. 10:15 Naše země z toho mohla jedině profitovat! Dokonce i Švajc nám moh koukat na záda, kdyby došlo k odsunu čechomužiků do Bosny podle původního plánu Všeněmců, kteří v tom směru tlačili na jejich císařské Výsosti Franze Josefa I. a Wilhelma II.! Viz slova pana říšského kancléře Bethmanna-Hollwega: "Tato válka (rozuměj WWI.) jest vedena aby byl zničen živel slovanský v Rakousku!" Za První republiky u nás tvořilo německy hovořící obyvatelstvo 1/4 z celkového počtu, ale tvořili téměř 2/3 HDP!! A to jsme nepatřili k žádným premiantům jak nám dlouhodobě lžou!! Cituju: "Mýtem je, že ČSR patřila mezi deset nejvyspělejších států světa. Nepatřila, v národním důchodu na hlavu byla na 17. místě, před ní byly všechny západoevropské vyjma Itálie a skandinávské státy kromě Finska, dokonce i poražené Německo a Rakousko." - http://nassmer.blogspot.cz/2014/03/jak-na-tom-byla-prvni-republika-ve.html
   Čili je logický, že když vyženeš tu 1/4 obyvatel, která se podílí na tvorbě 60% HDP, tak nemůžeš nespadnout mezi státy jako je Polsko, Pobaltí nebo Maďarsko! To dá rozum! Páč oni drželi ekonomiku království Českého už od Přemyslovců nad vodou a nemuseli nikomu nic závidět a někomu se furt klanět! Slovanští čecháčkové si svůj stát nevybojovali ale vysomrovali na západních velmocech a stejným způsobem o něj přišli. Kdo se ani nepokusí ubránit sám, musí po zbytek života platit výpalné "osvoboditelům". Čecháčkové se musí na někoho vymluvit!

   Smazat
  4. 17:14 prostě jsi blb

   Smazat
  5. 21:51 ááá, jeden z Putlerových přískočů, kteří se na ulici či v socce navzájem poznají podle neupřímného žlučovitého úšklebu, vyb(p)itého mozku, kozí bradky, křivé huby, krhavých očí, převislého pupku, kosého pohledu a špatného trávení. Mnozí maj navíc odulé tváře, jak blízko strkaj tlamu k pšoukolíhni svého škaredého fýrera! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   Smazat
  6. Československo bylo uměle vytvořeným státem na Pařížské mírové konferenci po první světové válce. Obyvatelstvo se skládalo z několika vzájemně nekompatibilních a rozhašterených národností, včetně Čechů, Němců, Maďarů, Slováků, Rusínů a Židů. Díky tomu bylo od začátku nestabilní. Hlavní město Praha bylo domovem pro 118 000 Židů, z nichž byla většina komunistů nebo jejich sympatizantů. Pražští Židé byli dobře organizováni a otevřeně sympatizovali se SSSR. Komunistická strana Československa byla součást komunistické internacionály (Kominterny) a byla připravena spustit v Československu komunistickou revoluci při první příležitosti. Po německé anexi Sudet v září 1938 se Československo rozpadlo podle etnických hranic a velké části území s množstvím obyvatelstva se připojilo k okolním zemím. Zbytek bývalého Československa - Čechy a Morava - s hlavním městem Prahou, se stal zcela bezbranným a náchylným k převzetí moci komunisty. I proto, aby zabránil takové pohromě, Hitler udělal z Čech a Moravy německý protektorát. A tak ČSR - tato jepičí pidiříše upletená zednářem TGM z dezertérského lejna po zásluze zanikla dříve než s ní on sám či jeho nástupce dokázali zapráskat! - https://www.youtube.com/watch?v=B-oTS2XulNU

   „Zatímco velcí Němci a Evropané pracovali na sjednocení Říše, František Palacký potichu konal opak: pracoval na vyloučení Čech z Říše… V tomto zásadně mylném duchu byl později zřízen i veden stát Masarykův a Benešův.“ K. H. Frank

   Smazat
 16. Evropská komise na ČR: Přestaňte kontrolovat polské maso, nebo přijdou sankce!

  https://aeronet.cz/news/evropska-komise-na-cr-prestante-kontrolovat-polske-maso-nebo-prijdou-sankce-ceska-veterinarni-inspekce-pritom-dnes-objevila-dalsi-dodavku-kureciho-masa-z-polska-ktere-je-napadeno-salmonelou/

  OdpovědětSmazat
 17. Když si přečtu myšlenky některých jedinců, snažících se vypadat jako vrchol duševního bohatství společnosti, napadá mě spousta myšlenek, ale jedna stojí za zmínku. Zeptal bych se, zda se tato myšlenková elita pokusila něco vybudovat spojením svého intelektu a šikovnosti svých rukou. Jejich myšlenky mi jednoduše přijdou jako stav duše odtržený od reality. Tj. stav kdy se zabýváte duševní prací, která co se týká hodnocení prospěšnosti, je místy nehmatatelná. Pokřivená myšlenka může napáchat velkou škodu hlavně proto, že skutečný účel jejího šíření bývá často zahalen mlhou.
  Kdo zpochybňuje funkci státu, bude časem zpochybňovat i označení jiných územních celků? Napadá mě třeba město, okres, kraj, Evropa, Asie, Austrálie .. atd. tak dlouho, až zůstane .. sluneční soustava? Jsem tedy příslušníkem etnika ve sluneční soustavě xx mléčné dráhy? Za mě blbost .....
  Ať bude jakékoliv rozdělení světa, vždy bude muset existovat územní dělení a k němu jeho řídící struktura. Za cíl zpochybňování úlohy státu vidím prosazení odevzdání základních prvků řízení společnosti mimo dosah občanů, do rukou novodobé šlechty, diktatuře atd. .. nazvěte si to každý podle svého. Název na skutečnosti, že se jedná o snahy nekalé a většině neprospěšné, nic nezmění. Jedno je jisté, dosud se všechny celky dříve či později rozpadly.
  ABC

  OdpovědětSmazat
 18. A není skutečně národ umělým konstruktem? Nejdříve přeci byly kmeny, vlastně často dříve než rodiny, byť to záleží na historickém vývoji. Potom byly protostáty a postupně říše. Někdy se vyvinul společný jazyk, jinde historie vedla ke změně hranic a jazyk původních obyvatel se změnil. Třeba Slovensko bylo součástí Uher, mnohem déle nežli Československa a nejkratší dobu bylo samostatné, je to národ? Co třeba sudetští Němci, kteří se nikdy necítili být Čechoslováky? Nebo naopak postupná arabizace a islamizace berberů, hovořících berbersky na území dnešního Maroka. Co sjednocení Německa? Bylo Německo národem vždy nebo až po sjednocení O. Bismarckem? Co Polsko s jeho posunutými hranicemi? Texas, který USA koupily od Mexika...a takto bychom mohli pokračovat do nekonečna. Národy jsou spřízněny vnímáním sama sebe jako národ a jazykem a sdílenou kulturou a historií. Jenomže to vnímání je často podníceno intelektuální vrstvou, která jej "vytvoří" skrze literaturu nebo politickou agitaci. Kdo patří do kterého národa se určovalo mocenskou politikou (viz třeba ztráta většiny Slezska po Válkách o rakouské dědictví), která nebrala na národy ohled. Později došlo k socializaci obyvatel s tím národem, v němž se ocitli. Mnohdy ne úplná a mnohdy vynucená, ale přesto reálná. Národ je tedy do určité míry opravdu intelektuální konstruk...ale podle mne správný :)

  K-L-M

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. K Vašemu příspěvku je v článku prof Grygara k fenomenu národa následující :
   Pokud se kritika pojmu národ vztahuje k tomu, že nejde o fenomén nadčasový, věčný, daný boží vůlí, ale o jev vznikající za určitých podmínek a měnící se v závislosti na nich, není důvod k polemice.

   Smazat
  2. Mylsím si, ryze subjektivně, že povědomí sdíleného společenství ohraničeného určitými hranicemi, jazykem a především mentalitou je přirozené. Přesto se v důsledku společenských, politických a jiných změn může měnit. Určité společenství je např. pohlceno jiným státem a postupně se s ním ztotožní, jako např. Wales nebo větší část skotských obyvatel s Velkou Británií. Někdy se zase stane, že se původní národ necítí již vázán tak silnými pouty a převáží jiné identity (např. rozpadající se francouzsko-vlámské spojení v Belgii). Přesto považuji za přínosné a přirozené pro společnost, pokud je stát tvořený obyvatelstvem, které spolu cítí sounáležitost a má pocit společené identity.

   Smazat
 19. 15:20
  Máme demokracii, vyberte si. Pro mne je národ,stejně jako rodina, fenomén nadčasový.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.