Reklama

neděle 3. února 2019

Romancovová se evropsky rozhlíží a vysvětluje jak je to "správně"

Ladislav Petráš
30. 1. 2019
Dne 26. 1. 2019 vyšel na webových stránkách „Evropský rozhled“ článek „Zápisky z panelové diskuse – Jak by měla vypadat armáda ČR. Autorkou článku je Ingrid Romancová ZDE. Hned z úvodu článku jsem nabyl přesvědčení, že paní Romancová je důsledná žena. Prolustrovala si mě a zjistila, že jsem vystudoval Vojenskou akademii OS SSSR v Moskvě a také referovala o mých dalších aktivitách. Pokud někoho zarazí mé vzdělání na prestižní vojenské škole v tehdejším (ještě) SSSR, mohu vás ubezpečit, že do ročníku po mém ukončení školy nastupovali příslušníci francouzské armády a pokud si pomatuji i příslušníci armády USA a některých dalších členských zemí NATO. Byla to prostě prestižní vojenská škola.


Pustil jsem se do čtení uvedeného článku a postupně jsem zjišťoval, že s důsledností této dámy, autorky článku, to zase nebude tak “žhavé“. Zjistil jsem řadu nepřesností, ba i manipulativních interpretací toho, co jsem na besedě s občany řekl. Ostatně, můžete se o tom přesvědčit na ZDE, kde je záznam celého mého vystoupení. Přesto bych chtěl upozornit na některá závažná zkreslení toho, co jsem přednášel.


V úvodu jsem větší část svého vystoupení věnoval některým otázkám, které by podle mého názoru měly limitovat přístup těch, co řeší problematiku rozvoje naší armády (její poslání, úkoly, velikost, strukturu, výzbroj, atd.). Pokud se chceme považovat za právní stát, všechny úvahy o Armádě ČR (AČR) by se měly odehrávat v rámci platné legislativy. Zde jsem citoval především z ústavního zákona č. 110/1998 Sb. O bezpečnosti České republiky. Za podstatný považuji právě článek č. 1, který jasně definuje povinnost státu: „Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochrana jejích demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je základní povinnosti státu“. Dále se v tomto zákonu řeší již jen způsoby realizace tohoto článku. Další zákon, který řeší realizaci Zákona č. 110/1998 Sb. je zákon č. 219/1999 Sb. O ozbrojených silách České republiky. Pro nás důležité je ustanovení Hlavy III. Úkoly ozbrojených sil. Tato hlava začíná §9 (1): „Základním úkolem ozbrojených sil je připravovat se k obraně České republiky a bránit ji proti vnějšímu napadení.“ Dále je důležitý článek č. (2): „Ozbrojené síly plní též úkoly, které vyplývají z mezinárodních smluvních závazků ČR o společné obraně proti napadení.“

Je zásadní rozdíl mezi článkem (1) a čl. (2). Základní úkol je podstatný, jedinečný a zavazující! Zatímco „plní též úkoly …“, tak, jak je formulován čl. (2) je úkolem doplňujícím. Přesto v dalším svém vystoupení hovořím o naší základní spojenecké smlouvě - Severoatlantické smlouvě. Ta sice není zákonem, ale je mezinárodní smlouvou, tudíž závazkem, která není primární (tou je Ústavní zákon č. 110/1998 Sb a dále je této smlouvě nadřazen také Zákon č. 219/1999 Sb. O ozbrojených silách České republiky.

Co se týká Severoatlantické smlouvy ze 4. dubna 1949, ke které jsme přistoupili v roce 1999, tak i zde jsou obsažena ustanovení závazná a články pouze deklarativní. Závazný je pouze článek č. 1, kde se výslovně praví: „Smluvní strany se zavazují…“. Kdežto často citovaný článek č. 5 této smlouvy hovoří o tom, že: „Smluvní strany se dohodly … smluvní strana podnikne sama a v souladu s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou …“. To vše je ale podmíněno dodržováním ustanovení Charty Spojených národů.

Jsem toho názoru, že občan, i bez právnického vzdělání z uvedených zákonů a spojenecké smlouvy pochopí, co je závazné pro všechny účastníky smlouvy a co je jen na posouzení každého členského státu NATO. Z uvedených důvodů jsem přesvědčen o tom, že konstatování p. I. Romancové: „Následně namátkou vybral tři základní právní normy, přičemž je nutné předem upozornit, že zcela ignoroval ustanovení, která například AČR přikazují plnit mezinárodní závazky, o některých ustanoveních mluvil zkresleně jako o nezávazných.“, je zavádějící a navozuje mylný výklad. Zda to je záměr autorky, či její neznalost je věc jejího svědomí a schopnosti čtenáře udělat si svůj vlastní závěr. Originál mého vystoupení k této části najdete na výše uvedené adrese ve stopáži 1:18 až 2:28.

Jestliže v předchozích pasážích můžeme u p. I. Romancové hovořit o neznalosti, nebo o mylném výkladu, další konstatování p. I. Romancové nemohu nazvat jinak, než lží. Na závěr této prvé části svého vystoupení jsem totiž položil dvě otázky. Ty jsem komentoval jedinou větou: „Jestli tyto své závazky plníme nebo ne, to už je otázka, … na kterou si musí každý odpovědět sám.“ (stopáž záznamu 3:27 – 3:45). Paní Romancová však měla zřejmě nějakou svoji utkvělou myšlenku, a proto prezentovala moji větu poněkud jinak: „A pokládá dvě základní otázky, na nichž si čtenář má odpovědět NE.“ Zde, i když jsem se snažil sebevíc, jsem nemohl dojít k jinému závěru, než to co jsem konstatoval na začátku tohoto odstavce. Jedná se o úmyslnou lež a pokus o manipulaci se čtenáři. Ti, podle p. I. Romancové musí mít zřejmě jednotný názor (shodný s názorem p. Romancové) a ne přemýšlet o mnou nastoleném problému. Prostě, čtenář zřejmě potřebuje „cizí mozek“.

V druhé části svého vystoupení jsem se zabýval riziky, které jsou jedním ze základních problémů a musíme je brát v úvahu, pokud chceme fundovaně rozhodovat o velikosti, struktuře, výzbroji AČR, o spojeneckých smlouvách, ekonomických aspektech obrany ČR atd.

Paní Romancová opět moje vystoupení hodnotí svým osobitým pohledem: nehodnotí to, co jsem řekl, ale zabývá se tím, kdo promítal moji prezentaci (přitom já tohoto pána vůbec neznám a viděl jsem ho poprvé). Pro p. I. Romancovou to byl člověk údajně spojen s iniciativou „Ne základnám“, zatímco pro mě to by jediný člověk v sále, který měl PC a mohl ho napojit na dataprojektor a tím promítat moji prezentaci. Ale to uvádím jen pro ilustraci toho, jakým způsobem lze také uvažovat a hodnotit ne, obsah ale věci absolutně nepodstatné. Asi tak, jako když v přeplněné „šalině“ vstanu a uvolním starší ženě místo k sezení a ona by se mě zeptala: „Vážený pane, jaké politické strany jste členem? Jaké máte názory na …? Pokud neodpovíte podle mých představ, tak si nesednu a vy jste padouch, protože já, žena, musím stát, zatímco vy si klidně budete sedět!!“

Podstatou mého vystoupení v této části však bylo něco úplně jiného. Snažil jsem se, na základě všeobecně známých a ověřených skutečností ukázat, kde se střetávají zejména ekonomické zájmy světových, ale i regionálních mocností. Jak kriminalisté, tak zpravodajci říkají: sleduj tok peněz a dojdeš k podstatě problému. To samé platí pro politiku: sleduj, kde jsou surovinové a další strategické zdroje. Sleduj, odkud a kam tečou peníze a zjistíš, kde je problém a jsou přijímána různá opatření (samozřejmě v zájmu světových, či regionálních mocností). Jako jeden ze současných zdrojů rizik jsem uvedl EU, potažmo Evropu. To není můj výmysl, ale je to suché konstatování, které již delší dobu rozebírají všichni seriózní novináři (nehovořím o takzvaných „pisálcích“), politologové i politici. Je to problém, který vnímají občané nejen ČR, ale i občané okolních států, včetně SRN, Francie, V. Británie a tak bych mohl vyjmenovat drtivou část evropských zemí. Jen p. Romancová v tom vidí něco jiného. Ta totiž konstatuje: „… a popis těchto rizik jde v ruku v ruce se směřováním proruské aktivistické scény.“

Dále p. Romancová pokračuje: „V souvislosti s Ruskou federací naznačuje, že není pro nás hrozbou a není třeba se jí bránit … Pokládá řečnickou otázku: „Má Ruská federace šanci zaútočit na členské státy NATO, aniž by riskovala vlastní katastrofu v prvních dnech konfliktu?“

Ano, toto jsem skutečně pronesl, ale p. Romancová tak trochu pozapomněla, že jsem to konstatoval na základě mapky (z amerických zdrojů) která ukazuje vojenské základny USA rozmístěných na západních, jižních i východních hranicích RF (a to jsem tam nezanesl prvky kosmických vojenských prostředků). Já, se svým vojenským vzděláním, si dovedu vyhodnotit, co to znamená na straně jedné soustředit síly a prostředky k útoku a na straně druhé, co to znamená ohrožení boků a týlu, ohrožení zázemí, cest pro manévr atd. Paní Romancová má zřejmě jiné znalosti z oblasti vojenského umění a strategie, než mám já. Doporučuji p. Romancové, aby si přečetla útlou knížečku čínského (a sakra, tak to asi číst nebudete, i když žil v letech 544 – 496 př. našim letopočtem) filosofa, vojevůdce a vládce Sun-ć: O umění válečném.

Jednoduše a prostě, podle černobílého vidění p. I. Romancové je to jako na poště. Pic, a je to tam! Razítko, začlenění do skupiny „proruské aktivistické scény“ (proč ne „proamerické aktivistické scény?). Prostě nádherná ukázka černobílého vidění problému pohledem p. Romancové.

Také v dalším textu p. I. Romancové je řada nepřesností v interpretaci toho co jsem řekl, i v souvislostech, ve kterých jsem to řekl. Nejsou to však už věci podstatné, a proto se jimi nebudu dále zabývat. Jen krátce se zdržím u svého konstatování o výběru nevěrohodných spojenců. Pokládám si otázku, zda je věrohodným spojencem ten, kdo nejenže nedodržuje smlouvy, ale přímo se podílí na jejich porušování? Je věrohodným spojencem ten, kdo za peníze je schopen z černého udělat bílé a z bílého černé (například absolutně rozporuplné posouzení neobjasněného útoku na p. Skripala a jeho dceru ve V. Británii a následné sankce proti RF a prokázaná vražda novináře na velvyslanectví Saudské Arábie v Turecku – žádné sankce – SA nakoupila od USA zbraně za miliardy dolarů. Takových příkladů dvojího metru bych mohl uvádět celou řadu.). Vždyť našich historických zkušeností se „spojenci“ máme dostatek. Už bychom se snad konečně mohli poučit ze své vlastní historie a přistupovat k posuzování těchto událostí alespoň trochu objektivně a ne černobíle, ba přímo v podmínkách ideologické slepoty. Slepota, sama o sobě je tragédií pro toho, kdo ztratil zrak. Ale ideologická slepota je tragédií nejen pro jejího nositele, ale i pro jeho okolí a mnohdy i pro celou společnost.

Na úplný závěr uvádím jen několik „zářných příkladů“ nezákonných válek vedených členskými státy NATO po roce 1949 (založení NATO). Ty jsem ve své argumentaci také použil k objasnění věrohodnosti, či nevěrohodnosti spojenců.

Nezákonné války vedené některými členskými státy NATO

1953 – Írán: britská tajná služba MI6 a americká tajná služba CIA zosnovaly svržení demokraticky zvoleného premiéra M. Masadeka. Cílem této operace bylo dostat pod britskou a americkou kontrolu íránskou ropu.

1954 – Guatemala: na základě operace americké CIA byl svržen demokraticky zvolený prezident J. Arbenz. Důvodem byla pozemková reforma, která ro USA byla nepřijatelná.

1956 – Egypt: Francie, V. Británie a Izrael zaútočily s cílem získat kontrolu nad Suezským průplavem. Tento pokus nebyl úspěšný.

1961 – Kuba: USA zosnovaly pokus o svržení vlády F. Castra. Masivní výsadek podporovaný letectvem se vylodil v Zátoce sviní. Invaze byla neúspěšná.

1964 – Vietnam: pod falešnou záminkou incidentu v Tonkinském zálivu zahájily USA válku.

1986 – Nicaragua: USA byly Mezinárodním soudním dvorem v Haagu odsouzeny za vedení tajné války proti Nicaragui.

1986 – Libye: USA bombardovaly Libyi .

1989 – Panama: vojenská intervence USA s cílem svrhnout a zatknout prezidenta M. Noriegu.

1991 – Jugoslávie: bombardování letectvem členských států NATO.

1999 – Srbsko: bombardováno letectvem USA, SRN a některými dalšími státy NATO. Výsledkem bylo nezákonné odtržení Kosova.

2001 – Afghánistán: USA, V. Británie, Francie, SRN a některé další členské země NATO nezákonně napadly Afghánistán.

2003 – Irák: USA a V. Británie pod falešnou záminkou, že Irák vlastní zbraně hromadného ničení (ZHN) zahájily útok na Irák.

2011 – Sýrie: USA, V. Británie, Francie, později i SRN, spolu s Katarem a Saúdskou Arábií zahájily válku v Sýrii.

2011 – Libye: USA, Francie a V. Británie zahájily bombardování Libye s cílem svrhnout prezidenta M. Kaddáfího.

2015 – Jemen: byl napaden Saudskou Arábií. Tuto nezákonnou agresi podporují USA, Francie a V. Británie.

Zdroj: D. Ganser. Nezákonné války. Jak země NATO sabotují OSN. Kronika doby od Kuby po Sýrii. (vydala Grada Publishing, a.s., rok vydání 2017)

50 komentářů :

 1. Přesně tak armáda by měla obnovit povinnou základní službu a cvičit obranu ČR a neúčasnit se cizích válek.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Historické zkušenost a poučení ČR velí – nespoléhejme na Francii, Anglii ani na USA – hájí v samé podstatě jen výhradně své vlastní mocenské zájmy a to platí již několik staletí. Nikdy se uvedené státy nijak v historii ČR nezastaly. O Německu raději neuvažujme, tomuto nás předhodily jako plánované předpolí při útoku na SSSR před 2. sv. válkou a za účelem jeho postupu přes jakoby jeho „vlastní“ území...
   Situace je i nyní stále stejná; NATO je v podstatě USA, něco málo Anglie a to se stejnými cíli jako dříve; ČR je tam pouze jako „křoví“ a aby spolufinancovala západní zbrojaře – no prostě za šašky.
   Poláci pravděpodobně mohou doplatit na patolízalství USA stejně, jak doplatili slibům Anglie, že je ochrání před Německem.
   Cíle USA, Anglie … jsou po staletí stále stejné, rozdělit si Rusko ( plány jak pravděpodobně již dávno mají ) a s námi si pak udělají co uznají za vhodné.
   Armáda ČR stávající velikosti a současným vybavením by měla zajišťovat bezpečnost uvnitř republiky, pomáhat při živelných pohromách či podobných událostech a chránit hranice Česka v době míru.
   V případě současného válečného konfliktu v Evropě stejně nikdo z „pomazaných“ neví, jak by vše proběhlo, jen předpokládají...
   Ke Švýcarskému obrannému systému se nepřibližujeme ani náhodou.
   Tak si prosím nehrajme na spasitele a věnujme se sami sobě, neraďme druhým, vycházejme se sousedy a se všemi na světě, buďme skromní a mírně sebevědomí – bude nám tak všem v naší zemičce lépe.

   Smazat
  2. UDĚLAL BY ŠVÝCASKÝ OBRANNÝ SYSTÉM PRO ČR NATO ZBYTEČNÝM?

   proč nám tady přislušni činitelé taji organizaci a vybavováni Švýcarské armády?
   Proč nejsou o tom články v našem tisku a filmy v tv.
   Boji se námi zvoleni činitelé,že by se ušetřily miliardy ,nebo ten beton řopíků na hranici je už zvětralý,kdo je proti tomu dozvědět se jak je to možné a napíše tu proč se nesmime dozvědět jak je to ve Švýcarsku?
   Jsou penize na obranu prý rozkradány v nákupu válečného šrotu a přitom snad prý provizi do polit.subjektů?
   Pište svůj názor občané včas než vám vnitro dnes ČSSD nasadi náhubek 100% cenzury!

   HzNR možná začátečnici

   Smazat
  3. Žoldák má povolání a za svou práci je placený, nepleťte do tohoto systému pojmy vlast a národ. Mimochodem, ty pojmy už nic neříkají řadě občanů.

   Smazat
  4. Ta Ingridová je vyzvědačka,byla na výzvědy u toho plukovnika co přednášel,tak ať tu napíše ta žába něco o ŠWAJCARMY jaké značky maji tamni domorodci zamaskované děla a patrony a zda už ona má ten zbroják a doma kulomet,když je prý ten kandidát na námořni zločince či co vlastně chce být? !

   Smazat
  5. Rozbiječka EU kancléřka Deutschlandu taji v Cáchách,že se rve k makaronovým atomovým bombám a ta dvojka prý hodlá převálcovat ostatni domorodce Evropy hordami Frankogermanského afrikacorpsu,tak bacha náš nepřitel v žádném připadě neni

   strejda PUTIN,TEN VI,ŽE JE U NÁS VŠECHNO ROZKRADENO A NA CO BY NIČIL SVÉ PLYNOVÉ ZÁKAZNIKY?

   To by musel být blbec kdyby nás chtěl a to na kvadrát!

   Smazat
  6. Kdovi zda by pana doktora Davida zavřeli,

   kdyby z ničeho nic se začal ptát těch plukovnich Nebojsů zda maji informace o té Švýcarské armádě,dal tu sám pár filmů o jejich pevnostech maskovaných zahradnimi domečky značky BISON a taky napsal,že kdyby se stal našim presidentem tak by tu armádu a la Švýcarsko uvelel levou zadni.

   ROVNĚŽ BY MOHL POVOLAT K LÉČENI TY,KTEŘI BY OBRANU VLASTI NECHTĚLI A BYLO BY HOTOVO!

   To by byl potřebny profil vlastence jak byk,bo fčil žadnu army nemame a tak by nás všechny zachranil!

   Smazat
  7. pro 15.20

   Jenom tu proboha nevolejte ještě pana KOLLERA,je dobré,že na těch přednaškach chyběl!
   Panovalo by tu hned boži dopuštěni,kdyby po svém vojenském stylu začal dávat info o izraelské armádě,jak vzdoruje v kruhové obraně,no ne, že bychom s nimi v tom směru sympatizovali,ale odkoukat něco by vůbec neškodilo.
   A také by mohl by i poradit jak zase vyrábet válečný materiál zn Tatra,patrony Celer a Belkot a prodávat je všem,kteři mezi sebou rádi válči!
   Určitě by to možná před námi izraelci všecko tajili,ale je tam mezitim už tolik Rusáků,že by se to všechno vyzradilo!

   Smazat
 2. Tu paní neznám, ale pokud je manželkou známého putinobijce a rodilého Rusa Romancova, měla by se jmenovat Romancovová. Tahle samozvaná intelektuální elita ani neví, jak se správně jmenuje.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rodina Romancovů se živí PR agentáží pro USA a jejích servisní organizace NATO. Tím je řečeno vše.

   Smazat
  2. Rodilého? Snad odrodilého.

   Smazat
  3. K tomu jménu: už jsme měli poslankyni z Biomasákovy strany Zubovou a z jejího manžela se pak vyklubal Zubov.

   Smazat
 3. Tuto rětoriku má famílie Romancevových jako živnost . S Vaším vzděláním bych byl a myslím že i jste o dost výše.
  PS Ještě že nekápla na to že to PC ze kterého byla Vaše presentace bylo od fa.Huawei a že Sun-C' je čínský hacker placený Moskvou venezuelským zlatem . Uf Bredy

  OdpovědětSmazat
 4. Oceněný botanik pan RNDr. Václav Větvička pronesl krutou pravdu ...

  Jeden z nejzajímavějších článků poslední doby :
  Vyznamenaný botanik RNDr. Václav Větvička:

  V historii Země neexistuje žádný jiný velký obratlovec, jehož populace by
  se rozšířila tak rychle a s devastujícími následky pro další obyvatele
  planety. Jen v letech 1800 – 1930 vzrostl počet lidí z jedné miliardy na
  dvě, a za dalších 90 let pak dokonce na dnešních víc než sedm miliard. To s
  sebou samozřejmě nese spoustu problémů.
  Přečerpáváním zdrojů počínaje a ekologickou devastací konče.
  Kupodivu, naše tzv. „elity“ svůj požadavek na udržitelný způsob života neadresují
  těm, kteří ho prokazatelně nežijí ani trochu. Pojďme si říct pár fakt:
  Evropa nejhustěji zalidněný kontinent na světě (tolik k představě, že je to
  Evropa, která by měla pojmout všechny potřebné světa) V roce 1970 ji obývalo
  cca 680 milionů lidí. Nyní je to asi 718 milionů lidí. Přírůstek 38 milionů
  za půlstoletí. A většina z toho nejde na vrub Evropanů.

  Turecko
  1927 – 13.6 milionů obyvatel
  2011 – 75 milionů obyvatel
  Turci se tedy zpětinásobili za 80 let!

  Afghánistán
  1979 – 15.5 milionů obyvatel
  2015 – 32.5 milionů obyvatel
  Afghánců je tedy dvojnásobek za 35 let a to tam jede celou dobu válka!

  Niger
  1960 – 1.7 milionů obyvatel
  2011 – 16 milionů obyvatel
  Nigeřanů je tedy více než osminásobek za 50 let. Chlapíci!

  Nigérie
  1950 – 33 milionů obyvatel
  1991 – 88 milionů obyvatel
  2006 – 140 milionů obyvatel
  2014 – 177 milionů obyvatel
  Co dodat?

  Egypt
  1945 – 18.5 milionů obyvatel
  2004 – 73.5 milionů obyvatel
  Odhad pro rok 2025 – 103 milionů obyvatel
  Z jednoho Egypťana po druhé světové válce jsou dnes čtyři.


  Při stejném chování by dnes na území ČR žilo 40 milionů Čechů To už by nám
  bylo dost těsně v naší kotlince, není-liž pravda? A zapomeňte na nějaké
  přírodní rezervace a parky, vše by muselo být zastavěné.

  Tak to bylo několik států jako vzorek. Celkově žilo v roce 1990 v Africe 642
  milionů obyvatel a v roce 2004 již téměř miliarda. Organizace zabývající se
  demografií odhadují, že do roku 2050 (za 35 let) to bude dvojnásobek. Tedy
  prakticky 2 miliardy. Celá Afrika má přírůstek 50 milionů lidí za rok. To je
  jedna Francie ročně!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nevěřím proto Zeleným stranám a ekologickým organizacím, že myslí svůj boj
   za trvale udržitelný stav světa vážně. Kdyby ano, museli by ho především
   cílit na ty, kteří se replikují jako vačice. Ale to ne, to je lid jimi
   chráněný, zdá se. Tam míří neustálá potravinová a lékařská pomoc a na této
   explozi se tito dobráci přímo podílí. Ne, nemohou to myslet vážně. Domnívám
   se tedy, že celé to ekologické běsnění je jen snaha o vytvoření jakéhosi
   nového náboženství, pod jehož praporem se snaží sjednotit globalizovaný lid.

   Ano, my Evropané se většinou budeme chovat ekologicky i bez poučování.
   Budeme snižovat svoji spotřebu pokud to bude nutné, budeme vyvíjet
   sofistikované, prostředí nezatěžující technologie, budeme se nejspíš vracet
   k šetrnému zemědělství, které nebude vyčerpávat půdu způsobem, aby se za pár
   let změnila v mrtvou hmotu. Ale bude nám to houby platné, pokud ta větší
   část světa bude stále větší. Protože i nejekologičtěji se chovající lidé (a
   já mám silné pochybnosti, že v přítomném okamžiku ukotvení lidé se tím
   vůbec budou ochotni trápit), potřebují jídlo, vodu a prostor. Pokud jich
   bude příliš, nakonec tu planetu sežerou.

   V těchto souvislostech se mi jeví jako zajímavé, jak nyní všichni řeší
   klimatické změny, jak bude v Africe nedostatek a jak se tedy máme připravit
   na migrační vlny. A nikdo z těchto futurologů zatím nezmínil, že existuje
   daleko bezpečnější řešení problému, než je přesun mas lidí na nejhustěji
   zalidněný kontinent. Prostě změnit reprodukční chování. Afrika má dost
   zdrojů na to uživit takové počty lidí jaké v ní žily například v roce 1950.
   A naopak, žádný kontinent nemá dostatek zdrojů, aby uživil masu lidí, která
   se každých 50 let zdvojnásobí.

   Já bych ještě dodal:
   Kromě růstu populace rostou extrémně nároky na zdroje a množství odpadů na
   jednotlivce. A to je náš příspěvek k sebezničení. Naše vynalézavost a
   pracovitost, touha po pohodlí a luxusu. Zmíněné národy či etnika přebírají
   náš neskromný způsob života - aniž by se přičinily vynalézavostí a
   pracovitostí a ještě mají dojem, že mají právo na stejnou úroveň jako my a
   že my jim to musíme zajistit. My se s tím budeme těžko potýkat, kvůli
   hamižnosti a neskromnosti. Od výše zmíněných to ani nelze očekávat.
   Zejména nás, chudší bělochy, ohrožuje ještě výprodej naší půdy, zdrojů,
   podniků těmi bohatšími. Jak třeba Němci, tak Číňany, nebo Araby.
   Takže jde o boj o životní prostředí, zdroje a o vlastní existenci. Ten boj
   už začal, ale někteří z nás stojí na straně protivníků pod debilními hesly a
   ostatní jako by si to neuvědomovali.

   RNDr. Václav Větvička
   https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_V%C4%9Btvi%C4%8Dka_(botanik)
   (13.1. 1938) - botanik, spisovatel a popularizátor vědy
   Vyznamenán za zásluhy o stát v oblasti vědy!
   Janakuta5@gmail.com

   Smazat
  2. Až na detaily(např. Evropa není nejzalidněnější kontinent, ale "až" druhý nejzalidněnější), bych s textem souhlasil. RNDr. Václav Větvička jej však nenapsal.
   https://jurnecka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=520968

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. 8:29
   Vy jste od přírody tak vtipný, že byste měl vždy sdělit, kdy je vhodný okamžik začít se smát.

   Smazat
  5. Genetická lopata 4. února 2019 8:29

   Ty svazáku jsi v jaké věkové kategorii, sám by ses těžko típnul? Jaktože ty 8:25 nefachčíš, jsi přeci vyvolený genetický zlatý fond! Koukej makat, ať se my 55+ máme jako "Prasata v žitě" a můžem se jenom válet a kochat, pohledem na tvou rychlou, velkou lopatu v akci!

   Smazat
  6. Máte na mysli "konečné řešení", vzácný příteli?

   Smazat
  7. "Vzácný přítel" - sociopat byl redakcí NR za rasistické a ahumánní výkřiky smazán.

   Smazat
  8. Situace je opravdu vážná! Když se zamyslíte nad dějinami 20. století a budete hledat bod obratu od naší vlády nad světem k bezmoci a úpadku naší rasy, dojdete ke stejnému závěru jako já - pokud budete pečlivý a bez antirasistických předsudků ovšem! Kdy došlo k průseru a proč? Byl to okamžik, kdy komodor Perry nenašel pokračovatele! Totiž přijetí japonských skrčenců mezi spolek výhradně bílých imperialistů byla zásadní bota! Šlo sice bezesporu o nejvyspělejší ne-bílou entitu, ale sotva schopnou sdílet árijské hodnoty západní, germánsko-románské civilizace. Japonsko se mělo stát řádnou kolonií USA stejně, jako Indie byla britskou, Indočína francouzskou a Indonésie nizozemskou! Čínu by si poté rozdělili Rusko a anglo-francouzští kolonialisté bez problémů. Jenže účast Japonska na dělení sfér vlivu ve východní Asii vedla ke konfliktu s Ruskem, který využili britští nosatí čachráři k oslabení konkurence. Porážka Ruska Japonskem, která by bez britské podpory Japonska byla nemyslitelná, se stala počátkem krize naší rasy a její světové hegemonie! Máme v tom směru ještě co napravovat! A USA se o to aspoň snaží ... Navíc dnes ale máme hluboko v podzemí luxusní města, solárka, skvělý vybavení! Do 20-ti let bude Země v pořádku, obrozená a bez hladem pochcípané rusácké a čínské sloty! Civilizace má právo na restart! - http://veda-a-technika.eurozpravy.cz/veda/210211-zkazu-zeme-by-lidstvo-prezilo-svet-po-jaderne-valce-by-ale-nikdy-nebyl-stejny/

   Smazat
 5. Romancovová bude novodobý nomenklaturní kádr. Jsem zvědavý, jestli ta ochechule má povolení šířit osobní údaje cizích lidí. Ja bych tu kanálii žaloval.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Re: Fórum ČPS napadla "hackerka" Ingrid Romancová
   Příspěvek od Jiri.Kaderavek » 16 lis 2010, 09:59

   Tohle je poškození jména strany a žádám, aby byl Ingrid odebrán status RegP. Jak dlouho jí ještě chcete nechat dělat tyhle blbosti, obviňování TO, vykřikovat, že dokáže nahackovat fórum ČPS (přitom dokáže kulový) atd. To je fakt neuvěřitelný, jak nedokážeme před jednou pitomou žábou bouchnout do stolu. Nebo to mám fakt udělat?

   Tito uživatelé poděkovali autorovi Jiri.Kaderavek za příspěvky (celkem 5):
   Vlastimil.Efraim, Zdenek.Brejsa, Jiri.Rezek, Karel.Fuzik, Martin.Svadlenka

   Smazat
  2. Oto Jurnečka jurnecka.blog.idnes.cz (rss).

   Proč Zelení taktně pomíjí neudržitelné reprodukční chování Afriky? 16. 05. 2016 13:48:23 Počítají nám uhlíkovou stopu, zakazují igelitky, nutí třídit odpad ....

   Smazat
 6. Mám známého podplukovníka v zál.. Za totality mu přitěžovalo, že jeho otec byl prý kulak a za demokracie mu vyčítali, že byl ve straně. Člověk si nevybere.

  OdpovědětSmazat
 7. Tady není co žalovat. Ona (ta ochechule) jen lže, pomlouvá, manipuluje, přesně podle mustru dalších rusobijců, putionbijců, zemanobijců - zkrátka všech nepřátel samostatné a svobodné České republiky, všech těch amerických čípků!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Slovo "BIJCŮ" bych změnil na "okopávači kotníků". To první by z nich dělalo rovnocenné soupeře, to druhé vyjádřuje jejich skutečnou podstatu. Jinak souhlas
   ST

   Smazat
 8. Pekny clanek, souhlasim.
  Pozn.: vsiml jsem si, ze vsechny "krasky" vedi o sve "krase" a z toho jsou tezce zakomplexovane. Potom se uchyluji na stranu "zlych" lidi (lepsolide) v ruznych zbytecnych neziskovek, protoze jinde je nezamestnaji. Tydle zeny nerozumi moc zenskym vecem a misto boxinu si doma pod kuzi vpichuji praseci sadlo.
  dustojnik-val.veteran

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Na článku autora
   je zajímavé pouze to, že začíná líčit svou kariéru
   v armádě až studiem v Moskvě, což omlouvá tím, že tam studovali i jiní z agresivního paktu NATO.

   Správně by měl autor ke svému životopisu uvést :

   Jako mladý chlapec jsem si hrál většinou na vojáky,nebo partyzány. Zabíjeli jsme německé nacisty, ale těch bylo málo, protože je nechtěl nikdo hrát...
   Když jsem dorostl, byla má dráha jasná :

   Šel jsem sloužit do tehdejší ČSLA,chránit pracující lid a socialismus,k tomu jsem složil přísahu.

   Když se zločinci ze Západu rozhodli odzbrojit státy bývalé Varšavské smlouvy zrušením povinné vojenské služby, pod zástěrkou "profesionalizace",nechtěl jsem být mezi těmi, kteří museli armádu opustit kvůli
   redukci stavů.
   Hned jsem se přidal na stranu silnějších okupantů a přátelství se SSSR na věčné časy a má přísaha mně byla šumafuck.

   I dnes, kdy jsem v důchodu a nikoho už nezajímám,
   tak podporuji naše chlapce v okupaci Afghanistánu,
   i když jsou tam jen jako dobře placení poskoci amerických okupantů.
   Jako starého psa už se novým kouskům nenaučím,
   ale snažím se...

   #wolf
   I po 45 letech po ukončení povinné základní služby si ještě pamatuji číslo mé osobní zbraně a nejen to. Proto si mohu před takovými důchodci, jako je autor, pouze odplivnout...   Smazat
  2. Jsem 9:33 a od malička jsem byl hloupý, závistiví a zbabělý. Hrál jsme si s děvčaty a jejich panenkami, měl jsme doma "malou kuchyňku", ale vařit jsem se nenaučil. Od puberty se mi líbí hoši, ale nemám odvahu to přiznat. Kdybych se narodil dřív, měl bych modrou knížku, ale protože jsem se narodil do naší "reálné demokracie", nemusím u odvodové komise simulovat a shánět za drahé peníze lékařská dobrozdání.
   Bojím se bránit vlast, kterou nepovažuji za svůj domov. Nejlépe se cítím mezi sraby, kteří pomlouvají kohokoli v uniformě. I když mne urostlí hoši stále přitahují.

   Smazat
  3. 10:39
   Nějak ti ušlo, hlupáčku,že autor komentáře 9:33 absolvoval tehdy povinnou vojenskou službu a dodnes považuje bývalé lampasáky ve službách okupantů za kolaboranty, před kterými si může pouze odplivnout,jak píše.
   Víš zřejmě o bývalé ČSLA úplné hovno, tak prudíš.

   Smazat
  4. Ale milý příteli anonyme 11:24
   - vždyť to o sobě napsal "..od malička jsem byl hloupý, závistiví a zbabělý...". Co chceš víc?
   Tvůj kamarád 10:39

   Smazat
 9. Zajímavé v několika ohledech.
  V prvé řadě ministerstvo obrany se nedrží povinnosti zákona.
  Za další, vstupem do agresivního spolku Nato,
  naši politici mají na rukách krev.
  No a v poslední řadě, konstatovaní o opozičních praktikách našich vlastizrádců,
  jen naznačuje, co naší zemi čeká v budoucnosti.
  Podobně povedená opozice a církev, se právě starají o Venezuelu..-.nemáme tolik ropy, ovšem jsme srdcem Evropy*

  OdpovědětSmazat
 10. Paní Romancovová měla především svůj úkol. Tím bylo, je a zůstává přesvědčování všech "malověrných" o nutnosti naší role vazalů a užitečných idiotů západních mocností, především USA, a znevěrohodňování všech, kteří se tuto roli kdy pokusí zpochybnit.
  Jestli je za to placená, nebo tak činí z vlastní hlouposti, ví nejlépe ona sama.
  Po třiceti letech jsme se vrátili tam, odkud jsme vyšli. Do područí mocných. Jenom se nemůžu zbavit pocitu, že ten moskevský řetěz, který máme opět uvázaný kolem krku, byl o poznání delší, než ten waschingtonský.

  OdpovědětSmazat
 11. Romancovova nestoji ani za namahu.Kolaborantska svazácka prorezimni slepice.Ukrajina-náš vzor.S Ukrajinou na véčne casy,nikdy jinak.Demokracie a blahobyt jako na Ukrajine.Takhle lže cela rodina Romancevovych.

  OdpovědětSmazat
 12. Mne vždy dostane ,jak nějaká snoplana začne kazat o evropské politice nebo zbrojeni,ale takových je víc co udělá bezvyznamnou školu politruka a pak dělá nejchytřejší na světě..

  OdpovědětSmazat
 13. Vojenská akademie v Hranicích, od roku 1950 v Brně, byla také prestižní vojenskou školou a kde je jí konec...
  Po současné univerzitě "ani pes neštěkne"...

  OdpovědětSmazat
 14. Reagovat na takovéto zakomplexované, hloupé, multikulti euroleghornky, nevyspělé, bez životních znalostí a zkušeností, které ví a umí akorát velké ho.no o politice, historii, atd. je naprosto zbytečná ztráta času. Navíc si tato "aktivistka" (česky parazit) a práskačka - kámoška sráče Jandy z Evropských hodnot myslí o sobě, že je snad nějaká hvězda.

  https://www.ivcrn.cz/tag/ingrid-romancova/
  http://www.stop-multikulti.cz/kategorie/ingrid-romancova/

  OdpovědětSmazat
 15. Vždyť to je Romancova z Chovancem založeného "ministerstva pravdy", tedy momentálně spadá pod Al Hamajdu. Myslím, že žvásty této slepice, která spolupracuje s takovými "velikány" jakými je třeba pornoprostitut Janda nemůžou nikoho normálního rozhodit. Už jen to, že si tato sebranka někoho vezme do huby musí být pro pomlouvaného pocta. Horší by bylo, kdyby vás tyto šmírácké špíny chválily....

  OdpovědětSmazat
 16. Ingrid Romancová udávala Čechy Elektronické intifádě, nyní spolupracuje s Jakubem Jandou z EH !
  Říjen 2, 2017

  Konec sdružení Evropské hodnoty, jak ho známe? Jakub Janda z Evropských hodnot začal spolupracovat s pološílenou Ingrid Romancovou.

  Osamocená a levicová Ingrid se dlouhodobě pohybuje na hraně příčetnosti i zákona a je známou postavičkou českého internetu. Proslula mimořádně agresivním vystupováním vůči odpůrcům islámu a prokázala, že pri svém jednání nemá žádné hranice:

  „Dnes dopoledne jsem vypracovala o té demonstraci tučnou zprávu v angličtině, kterou jsem předala zaměstnancům Organizace spojených národů a zakladatelům Electronic intifáda.“

  Dále ji prý hledala jakási tajemná odbojová skupina „Vzdor Kysuce“:

  https://www.ivcrn.cz/wp-content/uploads/2017/10/img_59d1d7482a1ef.png

  https://www.ivcrn.cz/wp-content/uploads/2014/01/2014-01-11-electronic-inti.png

  https://www.ivcrn.cz/wp-content/uploads/2014/01/2014-01-20.png

  https://www.ivcrn.cz/wp-content/uploads/2015/01/2015-01-12_17-02-37.png

  „Ingrid Romancová: udávám české občany Elektronické Intifádě a jdou po mne kysučtí ultras!“?

  https://www.ivcrn.cz/udavala-cechy-elektronicke-intifade-jakub-janda-evropske-hodnoty/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. tak už se nedivím jejímu manželovi, proč je tak depresivní a unavený, kdykoliv se objeví na TV obrazovce a přehrává tam tu svou stále stejnou písničku

   Smazat
  2. 12:25 Proč tady podstkujete faléšné profily? Pouze samá lež ničím nepodložená. Hnus co někteří demagogové dokáží podvrhnout.A několik hlupáku tomu věří.

   Smazat
 17. pro 9:33
  Takovejch blbečků, jako ty jsou plné hospody. V podroušeném stavu tam "vzpomínaj", jaký byli na vojně borci, jak nic nedělali a kašlali na lampasáky. Já si před nima odplivuju pořád.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:11 Asi vlastní lampasácká zkušenost co ,zelená gumo.

   Smazat
 18. Petráši, kdo jednou studoval v Rusku bude vždy k Rusku inklinovat. Je to vidět na tom co píšeš To je Rusko. Pouze se zmíním o jadné vaší hlouposti. Válku v Jugo vyvolalo Srbsko, Miloševiš. Srbsko dostalo ultimátum od spojencu, ať stáhno svá vojska, soudruh na tohle kašlal, proto dostal od spojencu zcela po právu po držce. Tímto se ušetřilo desítky tisíc mrtvejch civilistu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Člověče vy jste exemplární případ zaprodanosti anglosaskému světu. Škoda slov. Přes všechny všeobecně dostupné fakta se nestydíte hlásat lži a být spokojený sám se sebou, jaký jste pašák. Jen tak dále...

   Smazat
  2. 15:25 Přečti si nějakou knihu od Rajko Dolečka ty imbecile.

   Smazat
  3. 2023 Myslíte toho fanatického Srba??? Tak takovou pravdu si strčte do PRD....!!! 18:39 Něco tak třeba vyvrátit co.Vlastně vaši lež ani nepotřebuji číst!

   Smazat
 19. 15:25 ultimáta, hrozba silou, Charta OSN. Nic vám to neříká?

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.