Reklama

středa 13. února 2019

Ultimativní požadavek A. Merkelové vůči členským zemím EU na úplné odevzdání jejich suverenity Bruselu – stále bez reakce našich představitelů

Jaroslav Tichý
13. 2. 2019 E-republika
Nedávno se mi dostal do rukou seriál 3 velmi obsáhlých článků na toto téma od slovenského autora Dušana Hirjaka, který se komplexně zabýval touto problematikou. Pokusím se proto celou problematiku poněkud zpřehlednit, zestručnit ale též doplnit a v této podobě ji předložit našim občanům (čtenářům).


Část I.
Ultimátum A. Merkelové a jeho dopady na politické scéně


Dne 21.11.2018 proběhla v Berlíně konference pořádaná nadací Konráda Adenaura na téma
„Parlamentarismus mezi globalizací a národní suverenitou", na které prohlásila A. Merkelová podle doslovného citátu německého deníku Die Welt, že "Národní státy dnes musí - říkám, měly by dnes být ochotny odevzdat suverenitu. Ale to přirozeně řádným postupem," jak připustila Merkelová. Toto prohlášení vzápětí podpořil i E. Macron jako představitel 2. nejsilnější země v EU po Brexitu.
Tento její výrok byl hodnocen ze strany některých politiků u nás, především pak z SPD jako nehorázné zasahování do našich vnitřních záležitostí, a to představitelkou země, která se významně zasloužila o rozpoutání 1. sv. války a rozpoutala pak 2. sv. válku. 

Když na projekt globalistů prosazovaný Bruselem na přeměnu EU na jedinou Euroříši jako přestupní stanice k Evropskému islámskému chálifátu upozorňovala s předstihem část alternativy u nás, byla mainstreamem označována za cizí agenty, informace za hoax atd. Když s realizací první etapy tohoto projektu (spolu se souběžnou podporou a organizací islamizace Evropy) přijde sama A. Merkelová, mainstream mlčí stejně tak i eurohujeři, sluníčkáři a další „eurovlastenci“.
Z hlediska dopadů tohoto ultimáta není pochyb o tom, že: 

na mezinárodní scéně toto ultimátum (spolu s následným podpisem Německo-francouzské smlouvy o užší vzájemné spolupráci) přispěje k rozdělení EU minimálně na 2 části, příp. pak přímo k odchodu části členských zemí z tohoto uskupení; 
na naší tuzemské scéně krom debat, zda máme usilovat o náš vstup do „tvrdého jádra“ EU s 1. rychlostním stupněm (a tedy se zrychleným odevzdáním zbytku naší státní suverenity, s likvidací našeho státu, s naší islamizací a likvidací našeho národa, jazyka a kultury) či zda máme zůstat v části EU s 2. rychlostním stupněm (se stejnými cíli, avšak s pomalejším postupem k jejich dosažení), přichází stále více našich občanů k poznání, že namísto toho je třeba z EU odejít.

Je třeba připomenout, že toto ultimátum A. Merkelové (spolu s pozdějším podpisem německo-francouzské smlouvy) přichází do již dříve vybudovaného prostředí v členských zemích EU, které je založeno na nezpochybňování:
 • členství jednotlivých zemí v EU a
 • činnosti této organizace.
V důsledku tohoto ultimáta a zmíněné německo-francouzské smlouvy dochází tak k opětovnému nastolení zásadních otázek, především pak:
 • zda chtějí žít naši občané v postupně islamizované euroříši či nadále v národním státě se svým jazykem, kulturou, náboženstvím, dějinami atd.;
 • zda máme jako stát i nadále automaticky přebírat různé (často nesmyslné či pro nás omezující) zákony, vyhlášky a předpisy EU a zařazovat je do naší legislativy či zda máme tuto praxi odmítnout;
 • zda máme být nadále montovnou Evropy či zda se máme vrátit k pro nás výhodnější vlastní produkci výrobků s vyšší přidanou hodnotou a k jejich exportu vlastními silami tak, jak tomu bylo do r. 1989;
 • zda chceme být i nadále krmelcem Evropy či zda se chceme znovu postavit na vlastní nohy a vrátit se z kategorie rozvojové země, kam nás přeřadila americká investiční banka J.P.Morgan na jaře 2017, zpět do kategorie středně rozvinuté průmyslové země, kde jsme byli v mezinárodních statistikách vedeni od vzniku Československé republiky v r. 1918;
 • zda chceme být nadále potravinově závislý (aktuálně cca ze 60 % na dovozech potravin často mizerné kvality a vysoké ceny ze zahraničí) či zda chceme obnovit naši potravinovou soběstačnost;
 • zda chceme pokračovat ve stávající praxi, v jejímž důsledku v naší zemi:

- jsou nízké mzdy a platy, nízké důchody;
- nejsme schopni dosáhnout ani vyrovnaného rozpočtu, natož rozpočtového přebytku,
- dochází k našemu neustálému zadlužování, ač se přitom holedbáme vysokým růstem HDP, které ovšem vzápětí necháme ve stamiliardové výši ročně odtékat do zahraničí či
 • zda chceme obnovit naši ekonomiku a zásadním způsobem omezit odliv zisku vytvořeného našimi pracovníky do zahraničí (a tedy srovnat nás hrubý národní důchod s vytvářením HDP), zvýšit mzdy a platy pracovníků, jakož i důchody našich seniorů na úroveň srovnatelných zemí EU a
 • zda chceme i nadále trpělivě snášet nespravedlivé rozdělování vytvářených výsledků naší práce či zda chceme provedení změn směrem k ekonomické demokratizaci a k vytvoření předpokladů pro hmotnou zainteresovanost zaměstnanců na výsledcích jejich práce (obnova družstev všeho druhu, vytváření podniků se zaměstnaneckými akciemi atd.);
 • zda chceme, aby někteří naši představitelé a podnikatelé se nadále zaměřovali na dotace a na následné dobývání renty z těchto dotací nebo zda se chceme vrátit zpět k vytváření zisku z výroby a služeb všeho druhu se snahou o jeho uchování doma a o jeho spravedlivější rozdělování. Jinými slovy, zda chceme i nadále setrvat v korupčním prostředí vytvářeném cíleně EU či zda se chceme vrátit a nadále spoléhat na naši vlastní práci a na naše schopnosti.
A tak by bylo možné dále pokračovat.

V této souvislosti je ale třeba uvědomit si, že EU se svými předpisy vytváří prostředí, kde naznačené změny realizovat nelze. A je na občanech, aby si řekli, co dále chtějí.
Není to tedy záležitostí A. Merkelové, ačkoliv ta usiluje o to, aby dále rozhodoval o nás a našich dalších osudech a životní úrovni pouze Brusel (či dokonce ona sama), fakticky ale loutkovodiči stojící za vedením EU.
 
Rozhodnutí v této věci zcela zásadního významu je výlučnou věcí našich občanů.
Ultimativní požadavek A. Merkelové, aby se národní státy vč. ČR vzdaly své (zbývající) suverenity tak opět otevřel otázku skutečných cílů EU, slibované leč nenaplněné prosperity pro občany ČR (či jejich převážnou většinu), nám předurčeného podřízeného postavení v této mezinárodní organizaci, způsobu fungování a nedemokratického rozhodování v EU a v jejích orgánech. A především nevratných důsledků takové rozhodnutí pro náš národ a jeho další existenci.

Pokud jde o zmíněný požadavek A. Merkelové na definitivní odevzdání suverenity národních států Bruselu, vyplývá z něj, že se s ním obrací na parlamenty členských států EU. 

Je proto nanejvýš vhodné připomenout jak poslancům, tak i občanům ČR, že poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (a podobně ani poslanci v jiných zemích) k tomu nejenže nejsou oprávněni, nýbrž že takový krok z jejich strany by byl vlastizradou (v ČR podle § 309 a násl. trestního zákoníku a tedy trestným činem rozvracení republiky podle § 310 téhož zákoníku, kdy již jeho příprava je trestná). 

Z uvedeného vyplývá, že jediným, kdo by mohl o odevzdání suverenity našeho státu do Bruselu rozhodnout, jsou občané-voliči, nikoliv sám parlament či dokonce jen vláda.

Je proto třeba, aby naši občané byli nejen informováni o celé záležitosti, nýbrž i o svých právech v daném případě a aby požadovali od našich poslanců a vlády jednoznačné vyjádření k dalšímu postupu, neboť nelze rozumně předpokládat, že tento problém „časem sám vyhnije“ a zmizí. Při dosavadní praxi v Poslanecké sněmovně nelze ale ani vyloučit, že poslanci navyklí kývat na cokoliv, co přijde z Bruselu, zamýšlejí postupovat obdobně i v tomto případě, aniž si uvědomují vážnost situace a následky z toho pro ně plynoucí. Jedná se totiž o požadavek na zrušení našeho státu a státní moci, jejichž důsledkem bude mimo jiné následná islamizace a zánik našeho národa. Nebude totiž již dále státní moci, která by ho chránila.

Je třeba si v této souvislosti též uvědomit, že EU sama žádnou faktickou suverenitu jako stát nemá. EU není dosud státem, je stále pouhou mezinárodní organizací, což jí dávají v poslední době najevo i v USA, kdy např. při pohřbu G. Bushe staršího byl upraven příslušný protokol tak, že představitel EU byl z dřívějšího čelného místa při podobných akcích přeřazen až na konec celého diplomatického sboru jako zástupce organizace či spolku, nikoliv tedy jako zástupce, resp. velvyslanec státu.
To je tedy i jeden z důvodů, proč EU usiluje o předání suverenity jednotlivých členských států, aby tímto aktem tu suverenitu jako stát nabyla sama. Věc je jednoduchá. Pokud se obyvatelé členských zemí EU suverenity svých zemí nevzdají, nemůže ji EU namísto těchto zemí nabýt a nemůže se tedy ani stát státem v pravém slova smyslu. I nadále zůstane pouze mezinárodní organizací.
 
Nebezpečí, na které je ale třeba upozornit, spočívá v tom, že EU a konkrétně A. Merkelová v současnosti očekává od parlamentů členských zemí, že odevzdání suverenity (a tím i faktické zrušení svých států) provedou samy, bez vědomí a souhlasu svých obyvatel.

To je věc nepřípustná a občané u nás musejí nejen vědět o tomto nebezpečí, nýbrž mu začít i čelit. Doba před volbami do Evropského parlamentu je k tomu mimořádně vhodná, krom toho nelze tuto záležitost odkládat i z důvodu, aby se naši poslanci nedopustili vlastizrady. Mlčení ze strany našich politiků v této věci nevěstí totiž nic dobrého…..

Pokračování...


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 400 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!

Související články:

84 komentářů :

 1. Některé věci máme natrénované z rozpadu Československa, taky se nás nikdo na nic neptal a všechno rozhodli v podstatě dva maníci, kteří se sešli pod švestkou. Takže to vidím tak, že se zase někdo najde kdo to zařídí. Hlavní jsou totiž prachy, ne budoucnost národa.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Osobně si myslím, že nerozhodli ale uskutečnili. Rozhodnuto bylo dávno před tím. M.R.

   Smazat
  2. Miliardář Soros přirovnal Evropskou unii k Sovětskému svazu před rozpadem

   https://www.novinky.cz/ekonomika/497262-miliardar-soros-prirovnal-evropskou-unii-k-sovetskemu-svazu-pred-rozpadem.html

   Smazat
  3. Nepřetržitě se na tomto webu popisují nechutné situace do kterých nás dostávaji naši prý zástupci

   nikdo však nedává návrhy na konkrétni řešeni "KDOSI" nikdo prý to má řešit.
   Poté co jsou voličům ukradeny hlasy zmanipulovaným tiskem a tv a za koblihu s propisovačkou to prý má řešit jakýsi prdlament a za jeho selháni jakýsi lid,ale ten je tu a všude poslán za obzor tak řikajic do prdele.
   Tzvů "yntelygenti" se zabarikádovali za svoje hliněné hradby ČASOPISU ARGUMENT,kde zakázali o jejich sračkách diskutovat vůbec,stejně jako naše politické subjekty,které se nestydi dát si od občanů zaplatit své weby a vymiškovat jim diskuzni rubriky,aby povýšeně dali najevo nám ukradenou moc a

   ZAMEZILI PŘIMOU OBČANSKOU DEMOKRACI ZDÁ SE NAVĚKY!

   Smazat
  4. NEPSANÝM ZÁKONEM JE,ŽE O STAV SVÉHO STÁTU SE MÁ STARAT I TZV INTELIGENCE

   no ale jak,když nedokáže ani sestavit vzor dopisu a zaslat ho s upozorněnim Parlamentu,že lid si přeje...na př NPV

   KDYŽ TI ZMRDI NÁS,JEJICH VOLIČE ODSTŘIHLI OD OBČANSKÉ PŘIMÉ DEMOKRACIIE A SMĚJI SE NÁM,

   že jsme bezmocná masa pitomých občanů,kteři si nechaji smolit na hlavy už TŘICET LET A a klidně nám to TI NEOMARXISTI naordinuji DONEKONEČNA,když jsme je zvolili tak si máme jejich sračky nechat téct po hřbetě a dostat ještě kopanec do zadku

   TYPU POŠLETE MI co chcete a to EMAJLEM!

   Smazat
 2. Je obdivuhodne jak se opakuji dejiny,38-39,48-49,68-69,88-89,2018-19.Máme se na co "tesit".

  OdpovědětSmazat
 3. Jsem pro aby Tí kteří budou hlasovat pro předání moci Bruselu byli jednak vykopnuti a za druhé pověšeni pro výstrahu těm kteří by jejich čin chtěli následovat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je to s nimi jako s uhlím, sami se nenakopou. Na jejich vykopnutí je třeba organizované síly, plamenné výzvy anonymů asi nepostačí.

   Smazat
  2. PANE DOKTORE DAVIDE OSV JE PRO ZABEZPEČENI SIL

   zejména nás občanů voličů, ale zajimá nás kdo to povede a jak!
   Je totiž třeba zajistit ,jak se ukazuje výměnu CELÉ politické třidy,která si z voličů dělá prostřednictvim zmanipulovaného tisku a tv materiál,kterému jsou jednoduše ukradeny hlasy a pět minut po volbách jsou občané vystaveni posměchu,že musi bezmocně přihlížet co se s nimi děje a nemaji žádnou možnost to ovlivnit.
   Kdy začne diskuse o tom jak to napravit,prozatim k tomu nic neni videt?
   Dokonce u pana Putina už o tom začala diskuse,jaké jsou možnosti a způsoby zajistit tam opravdovou demokracii pro hluboký lid.

   Smazat
  3. Pan David strči vždy hlavu do písku a v té poloze se bude presentovat všem na svém webu tak dlouho,až mu zavřou a on váhavý střelec bude mit po vtákách!

   Smazat
  4. No pan doktor dělá co může,ale mohl by se aspon těm lidem OSV ozvat a aspon jim nadat,že nic nedělaji,třeba se jim vysmát!
   Za chvili stejně dostane rozkaz,že je jim třeba zakroutit krk.
   Lidi vydrželi Masaryka,Hitlera Kotfalda a ted brzo natáne bačkory Zeman,tak k čemu se máme namáhat?!

   Smazat
 4. POKUD
  si dobře vzpomínám,
  tak asi týden poté, kdy se Královna převaděčů A.Merkel
  (Schlepperkönigin),vyjádřila o odevzdání suverenity do Bruselu,byl JEDINOU REAKCÍ článek od V.Klause ml.

  Že toto prohlášení nevzbudilo u vlády, nebo poslanců žádnou reakci, svědčí pouze o tom,
  že ta chátra, která zastupuje své voliče, je si dobře vědoma toho, že ČR žádnou suverenitu nemá.
  Pro blbé voliče se pouze hraje divadélko, jehož režiséři sedí v Bruselu a pouze korigují výstupy svých loutek...
  ZDE je původní text Vůdkyně Německa :

  Zdroj : www.welt.de uveřejněno dne 22.11.2018
  Bundeskanzlerin Angela Merkel hat für die Abgabe nationaler Souveränitäten etwa an die Europäische Union geworben. „Nationalstaaten müssen heute – sollten heute, sage ich – bereit sein, Souveränität abzugeben“, sagte die scheidende CDU-Vorsitzende am Mittwoch bei einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung zum Thema „Parlamentarismus zwischen Globalisierung und nationaler Souveränität“ in Berlin.

  Tak jednoduché je to, pane Novák.
  OdpovědětSmazat
 5. Jak říká Merkelová: Vzdejte se řádným postupem jako Francie dědečkovi, a bude zase jenom přehlídka pod Vítězným obloukem a GESTAPO nastěhuje své poradce na Zlatnické nábřeží... nebo dojde na postup nadřádný... kdy vás nadnárodně kooptujeme, ale Praha a Brno, ... , budou vypadat jako svého času Magdeburg (za Třicetileté...), Nagasaki (za Druhé...), nebo Pásmo Gazy (za Židovské...). Nám je to volný, přesvědčíme vás o nutnosti světového Globálistánu, jako vymordované starozákonní národy... vaše Adolf Enklin!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. Bořivoji Pauku melete, zatímco Váš dům padá nájemníkům na hlavy, činorodý to pisateli 16:25, nordické rasy!

   Drolící se omítka, skládka ve dvoře zarostlém plevelí a mříží zatarasené obchody, které již dávno nikdo neprovozuje. Pavlačový dům v České ulici šest se slavnou historií, působí dnes ošuntěle a ponuře. Podle některých obyvatel o opravu domu nemá jeho majitel zájem. „Je to jeden z mála pavlačových domů v centru. Majitel nemá snahu jej opravit,“ uvedl jeden z nájemníků, který si přál zůstat v anonymitě.

   Do jeho sklepů denně lákají návštěvníky středověcí kati. Sídlí v nich totiž známá brněnská restaurace Středověká krčma. Do ostatních obchůdků v patře zabrousí lidé snad jen náhodou. Dvůr, kterým musí projít, vypadá totiž téměř strašidelně. Přesto jde o kulturní památku. Podle historiků by měl magistrát v postupu proti majitelům domů zanedbávajícím památkovou péči přitvrdit. „Magistrát by při prodeji domů měl stanovit podmínky, že do tří let je majitel opraví. Když to šlo s Městským dvorem na Šilingrově náměstí, ze kterého je teď hotel, proč to nejde s tímto domem? Asi se asi čeká na to, až spadne,“ zlobí se brněnská historička Milena Flodrová.


   Při telefonickém rozhovoru manželka majitele slavného domu v České 6 Bořivoje Pauka potvrdila, že dům dostal v restituci již v devadesátých letech. Na otázku, jestli má zájem dům opravit, Pauk při pozdějším hovoru odpověděl jednoslovně. „Mám,“ potvrdil bez upřesnění v jakém časovém horizontu by to mělo být. „Památkáři mají děravé kapsy a jsou úplatní. Proto se s nimi nabavím, tak jako s novináři,“ odvětil Pauk na poznámku redaktorky, že je dům kulturní památkou.

   https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/v-ceske-chatra-slavny-dum-zarusta-pleveli-20090828.html

   Smazat
  4. Pokud někdo zná debila jménem Bořivoj Pauk z Brna, tak mu dejte za mě přes držku. Mám to do Brna totiž daleko. Mám ale dojem, že se ani v Brně takový kretén nemůže vyskytovat.

   Smazat
  5. Bořivoj Pauk - nestojíš ani za uplivnutí. Q.

   Smazat
  6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  7. Satan nikdy nespi a pripravuje neco jako u nas Lidice a dalsi jeste horsi vzdy a to se porad opakuje...
   I vyvoj se opakuje.. A neni temer nikdo kdo by si jednotlive vyskyty situaci, propagandy zurivejsi Hitlere a ideologie cisteho zniceni a masakru...
   Tak Mengele ,Macrona a spol./s dalsimi/je zavily nepritel lidstva jako Hitler /to neni vubec prehnane/ ale jde to o neco pomaleji nez Nacistum.
   Mezitim bestialni zvireci ,pudova nenavist , kterou maji v sobe a stale musi ukazovat, ale neuvedomuji si ze je take nici.
   Videli jsme Hillary ,co to s ni delalo a ta nenavist z ni tekla a nedala se zamaskovat. Proto prohrala , prohrala fyzicke a "dusevni" /tady jsou samozrejme pochyby asi nic takoveho nema ani nemuze mit soude dle chovani/, zdravi , kazdodenni nenavist ji stravovala muz podekovat jen sobe ,ze prohrala pres miliardu zaplacene volby ,se vsemi medii na sve strane , vlastnene zidy , justici, urady a temer vse mimo Trumpa a neco volicu v mensine !!!, na kterem se ted neuveritelne a bez rozumu msti pomoci infatilnich akci, ubohe neuvedomele, infantilni a nekonecne nenavisti..
   Niceho jineho pak nejsou schopni...

   Smazat
  8. Ať tak či onak, Čecháčci pracují a bojují leda hubou! Němci přijímají muslimské uprchlíky nejen jako pokání za zahubené či vypuzené židy a aby se vhodně rasově promísili, ale hlavně proto, aby se k nim nehrnula postkomunistická zlodějská východní lůza. My jsme vypuzením a oloupením Němců získali volnou kapacitu 3 milionů osob, kterou jsme zaplnili slovenskými cikány, azbuckými a českými lemply. A vyjeme pokrytecky kvůli stovkám. Švejkové - do zbraně !!! A na stráž !!! Parazitičtí čecháčkové se bojí další parazitické konkurence? Podle sebe soudí jiné. Rodilých Němců se bojí a škodolibě a krátkozrace se těší na islamizaci Německa. Ubožáci. Kdo stojí o vás čecháčkové ??? Češi, nekrást tady !!! Historie lenivého, příživnického pronároda se stále dokola opakuje: etapu lžidemokracie vystřídá diktatura lapkovské lůzy, která se následně připojí k zacinkání klíči – až zase všechno nakradené prožere. A každých dvacet let plive na tu lůzu předchozí a nostalgicky vzpomíná na tu lůzu předpředchozí.
   Zneuznaný, c. a k. Univ. Prof. TGM upletl bič z rakouského dezertérského lejna - avšak zapráskat s ním už nedokázal - ani ve své mnohonárodnostní, uměle vytvořené jepičí pidiříši. Proti literárním padělkům se sice postavil - avšak politický padělek a zmetek vytvořil. Ani děti se mu moc nevydařily. Pravda vyděsí !!! Mnichovská dohoda: Čecháčkové si svůj stát nevybojovali ale vysomrovali na západních velmocech a stejným způsobem o něj přišli. Kdo se ani nepokusí ubránit sám, musí po zbytek života platit výpalné "osvoboditelům". A tak jako se Kosovci odtrhli od azbuckého Srbska aby se připojili k ještě primitivnější Albánii, Čecháčkové se odtrhli od civilizovaného Rakousko-Uherska aby se připojili k putinovskému Rusku! Patří za Ural ...

   Smazat
  9. To jste vstal nějak brzo pane inženýre,v 8.45,to vás vzbudila žíža,nebo stará.Že jste taková moudra nekázal na té Vysoké škole v roce 1968?

   Smazat
  10. „Státy se udržují principy, na kterých vznikly“ (ješitný vůdce a korupčník rakouských dezertérů a tvůrce falešně vyhandlované a neživotné mnohonárodnostní pidiříše - separatistické ČSR: zneuznaný CaK prof.TGM). Pravda vyděsí !!! Byli jsme před Rakouskem (hnojem) - budeme i po něm !!!
   Mnichov: Dezertérští Čecháčkové si svůj stát nevybojovali ale vysomrovali na vítězných velmocech a stejným způsobem také o něj přišli. Kdo se ani nepokusí ubránit sám, musí po zbytek života platit výpalné "osvoboditelům". Čecháčkové patří za Ural.

   https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Borivoj-Pauk-PRAVNI-STAT-jako-predmet-spoluvlastnictvi-obcanu-a-ne-jako-korist-politiku-279758

   Smazat
  11. 8:45 co dodat.Jste duševní mrzák.

   Smazat
  12. Tedy přesněji: zmrzačený pravdomluvností! Aby mi bylo správně rozuměno, pardon... zdejší užgryndaní čechomužici, kteří se na ulici či v socce navzájem poznají podle neupřímného žlučovitého úšklebu, vyb(p)itého mozku, kozí bradky, křivé huby, krhavých očí, převislého pupku, kosého pohledu a odulých xichtů od toho jak blízko je strkaj k pšoukolíhni svého škaredého fýrera! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   jsou zvyklí spíše být "duševně zdraví" podle pravidel LŽIDvořáka s LŽIDavidem!

   Smazat
 6. Ale no tak, němce TO přece nikdy nepustilo. ONI jsou panský národ a někdo si vypěstoval novou generaci, která jinými prostředky realizuje sny Adolfa Hitlera. Nebo snad má někdo dojem, že si nechají do něčeho mluvit. To je fűhrerprincip.

  OdpovědětSmazat
 7. Tak kdopak bude tím novým Háchou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Háchů bylo vždy dost, koho si cizí moc vybere, do toho nám přece nic není, námi zvolení zástupci to prohlasují.
   V roce 1968 se vykládal vtip:
   Jaký je rozdíl mezi Ludvíkem Svobodou a Emilem Háchoch?
   Svoboda je mnohem hezčí.

   Smazat
  2. 9:17
   Pane Davide, naprosto s Vámi nesouhlasím. Pan Hácha
   dle mého názoru bohužel byl tím, kdo je osočován. Byl zvolen v době, kdy pokud by nepřijal volbu byl by dosazen někdo daleko horší. Snažil se i při svém chatrném zdraví o nemožné a nakonec byl pomalu souzen jako zdrádce (samozřejmně ho soudili ti co "bojovali jako lvy" proti germánům).
   Václav Vodrážka

   Smazat
  3. Hácha porušil dohodu s Londýnskou vládou a nepokrytě kolaboroval. Nebyl ale takové prase, jako ten slovenský farář.

   Smazat
 8. Německo jako postfašistická země se nevzdává svých historických myšlenek a cílů...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Můj německý kamarád to vždycky upřesňuje, že nejde o Německo, ale o Německou Pravici!!!

   Smazat
  2. Ano válku nezavinili Němci ale nacisté. A nebyli ti nacisté Němci? Nebylo tehdy devadesát devět procent občanů Německa podporovateli tehdejšího režimu? Kolik Sudeťáků se proti tomuto nelidskému režimu postavilo? Ti stateční(několik málo tisíc)skončilo umučeno v koncentrácích. Kolik občanů pozvedlo zbraň proti tomuto režimu a šli na Západ proti nacistům bojovat? Naši západní piloti a vojáci na východě byli považováni za vlastizrádce, protože jsme byli součástí Německa. Při zajetí byli okamžitě fyzicky likvidováni jako vlastizrádci. Angličané doporučovali našim pilotům aby si nedávali na uniformu nášivku Czechoslovakia protože v případě zajetí to pro ně znamenalo okamžitou smrt! Přes to si to tam dávali. P.S. Doporučuji si přečíst knihu gen.Faitla Sestřelen, která vyšla za komunistů! M.R.

   Smazat
  3. Myslíte ty dva, sourozence Schollovy.
   O žádných tisících nevím.
   Občas někdo zanadával v hospodě, když si vylil pivo do klína.

   Smazat
 9. "Jsme v situaci, kdy o našem postoji a o našem dalším usilování může rozhodnout jen hlavní historické kritérium: "Evropská unie má smysl jen tehdy, když není samoúčelným cílem, ale prostředkem, který vede k vyššímu stupni lidskosti, humanity a kultivace lidského světa a života ve všech evropských státech, a nejen v nich.""
  (prof.Kučerová "Evropská unie není cíl, ale prostředek")

  OdpovědětSmazat
 10. Z historie víme, že všechny velké říše se dříve či později rozpadly. Politikou západu je ovládnout rozsáhlá území, v tomto případě Evropu, bez použití vojenských prostředků, manipulací s občany, koupením si politických elit a podmaněním si politických procesů jednotlivých států.
  Ve spojení s technologickými vymoženostmi budou možnosti pro udržování pořádku doposud nevídané. Od kontroly rozsáhlých prostorů kamerovými systémy, až po očipování občanů za účelem kontroly jejich pohybu. Předpokládám, že v budoucnu možné pomocí čipu zabránit či omezit hybnost člověka. Kam až se kamery dostanou a v jakém rozsahu bude prováděno monitorování je otázkou pouze fantazie a přenosových možností komunikačních sítí. Stále častěji se objevují informace o aplikování pokročilých technologií na kontrolu a zvýšení bezpečnosti obyvatel, jak u nás tak ve světě. Pomalu se dostáváme k hranici, po jejímž překročení už nebude cesty zpět.
  To je globalizace a globalizace je i proces vytváření EU a s tím spojené předání části, postupem času veškerých důležitých pravomocí někam do centra moci. To je cíl, předat moc mimo dosah obyvatel, voličů a tím jim odebrat možnost rozhodovat o tom, kdo na našem území bude, či nebude žít, o daních, zákonech, vlastnických vztazích, školství .. prostě o všem podstatném. Pokud nahlédnu do minulosti, Němci došli tak daleko, že rozhodovali i o tom, kdo žít bude a kdo ne a vytvořili systém likvidace nepohodlných obyvatel do té doby nevídaných rozměrů. Máte pocit, že tato historie se nemůže opakovat? Může ... za sebe říkám, že může. Už jen s toho důvodu, o jakých nesmyslech se dnes vede diskuze veřejná a dokonce i parlamentní. V mnoha případech by se normální člověk daným tématem ani nezabýval a nebo by řešení našel do hodiny ...
  Která cesta je pro nás ta vysněná? Cesta samostatnosti a suverenity a nebo podřízenosti?
  Jak bylo zmíněno výše, hudrováním u piva a na internetu se toho moc nenapraví, na druhou stranu je potřeba informace a alternativní pohledy šířit mezi veřejnost. Někdy stačí k velmi málo ke změně pohledu na okolní svět.
  ABC

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. PANE ABC VÁŠ PŘISPĚVEK JE JEDNIM Z PODKLADŮ DISKUSE

   o tom jak zajistit možnosti občanů ovlivnovat rozhodováni a kontrolu zvolených politiků
   Bohužel i kdybychom tu měli jako občané okamžité návrhy co je třeba, zapadnou za obzor lhostejnosti.
   Pokud se tim nikdo zabývat nebude ještě včas dojde k úplnému odstřiženi už dnes zmenšujicich se možnosti občanů,což pokračuje salámovou metodou každým dnem!

   CHTĚJI TI,KTEŘI VEDOU TENTO WEB O TOM UVAŽOVAT JAK DISKUSI VČAS ZAČIT NEBO I TA ZAJDE ZA OBZOR?

   Smazat
  2. Možná,že by bylo zajimavé,kdyby sami scopnějši občané zkusili rozebiat jednotlivé body Národniho programu,když o ně zdejši vedeni webu nemá žádný zájem a očividně nikdy žádný zájem mit nebude?

   Smazat
 11. EU je fašistická organizace řízená posthitlerovským Německem. Kdo si to nechce přiznat bude nemile překvapen. USA připravuje válku proti Rusko s cílem pozabíjet největší možné množství obyvatel východní Evropy s nálepkou boje proti největšímu zlu na světě, kterým podle USA je Rusko, které, jak říká USA se nebezpečně přibližuje k hranicím států NATO. Západní státy se nepoučili z dob Napoleona, první a druhé světové války a západní demokracie sjednocují státy Evropy pod zločineckou organizaci NATO s cílem vtrhnout do Ruska a zabíjet a zabíjet, tak jak to činil Hitler. Změnila se jenom rétorika v tom, že se bude bojovat za demokracii po vzoru demokratických států západu, které mají na svědomí po druhé světové válce miliony mrtvých v Jugoslávii, Iráku, Libyi, Sýrii, v Afrických státech.Američané provádí jednu barevnou revolucí za druhou ve všech státech, kde jsou zásoby ropy, rozvracejí státy zabíjejí lidi. My jako Česká republika jsme součásti NATO a podílíme se na tomto zabíjení.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Potomek člena Wermachtu promluvil.Nebo byl deda v SS?

   Smazat
  3. 11:18 A na čem jiném chceš postavit Ideu evropanství, když ne na uvědomění si společného zájmu, tak jako si jej uvědomili dobrovolníci 22. června 1941! Ti když překračovali hranice SSSR, byli ještě většinou horoucími nacionalisty a jakkoli si na sebe zvykli, zde mezi nimi existovaly dělící zákopy, jež nebylo tak snadné překonat. Neboť Nizozemci byli přesvědčenými nizozemskými vlastenci, jako Dáni dánskými a Norové norskými. Také Němci se ve svém národním cítění nenechali předstihnout. Tu a tam z toho vyplynuly rozepře a konflikty. Jen v nepřátelství vůči bolševismu se shodli všichni. Když ale dobrovolníci na Ukrajině a na Kavkazu – tedy ve velké části evropského Ruska – vlastníma očima spatřili celou nuznost života lidí, jejich sociální primitivitu a niternou nesvobodu, když sami zažili, že rolníci bojácně skrývali poslední zbytky své dřívější kultury a náboženství v nejtemnějším rohu chalupy, tehdy je všechny společně zachvátila vděčnost, že jejich vlastní krajané tohoto osudu doposud zůstali ušetřeni. Všechny problémy, jež zaměstnávaly jejich národy ve vlasti a je samé tížily, se jim oproti tomu zdály nepatrné. V hlubokém Rusku najednou dobrovolník pochopil, že Nizozemci, Dánové, Norové a Němci tu bojují za svoji společnou vlast. V kamarádovi vedle sebe poznal člověka stejného životního stylu a stejného historického původu a tváří v tvář obrovským masám protivníka pochopil naléhavou nutnost společné fronty. Tváří v tvář monotónnosti nesmírných žlutých kukuřičných polí na Ukrajině, dálných stepí na Donu i v kubáňské oblasti, lysých šedivých hor Kavkazu, nad nimiž na něj shlížely tmavé masivy Elbrusu a Kasbeku, prožíval dobrovolník s velkou intenzitou mnohotvárnost a kvetoucí tvůrčí život svého vlastního rodného světa, velkolepost své kultury a pospolitost všech evropských tvořivých lidí jako nové zjevení. V ruské krajině a její otupělé lidské mase naopak rozpoznal význam svých rodných zemí pro historii evropského lidstva. Co člověk v Evropě za jeden a půl staletí rozluky zapomněl, to se v něm jako velký prožitek války opět probudilo. Uprostřed bratrovražedného boje evropských národů se na frontě proti Evropě nepřátelskému, svoji vlastní národní kulturu nenávidějícímu a svobodu likvidujícímu bolševismu, zrodila evropská osudová myšlenka, duchovně pojatá a uskutečňovaná v boji. A dnes se rodí nová generace bojovníků za skutečnou Evropu, která vznikla, když neo-bolševické Rusko zahájilo nevyhlášenou válku na Ukrajině, zatímco multikulturní EU, plná opovržení pro evropskou identitu, udělala totéž v Evropě. Rozbřesk Nové Evropy je na vzestupu v Kyjevě! - https://www.youtube.com/watch?v=44PlgE1h1c4

   Smazat
  4. 8:50 to co jste sesmolil a tapetujete stále dokola je doopravdy výblitek idiota.

   Smazat
  5. Napište dobrovolniku SS nějaký krvák, jak jste zmasakrovali tisice ruských domorodců, poláků, židů a a podpálili co se dalo.
   To co píšete je podlá lež a je štěsti,že vás dobrovolniky SS rozjezdili ruské tanky na sračku a ted hnijete v zemi co jste chtěli,s opaskem GOTT UND BODEN!

   Smazat
  6. 23:07 Zaplaťpánbu za ty dary! Při představě, že by těhletěch, naštěstí podlidí - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   bylo přes 200 milionů! Ti hnijí i na povrchu a to je daleko horší! A pokud někoho z evropských reků přejela ruská krabice, řízena nějakým podobným podřadným hovnem, pak věz, čechomužyku, že byl pomstěn stonásobně! - https://www.reflex.cz/clanek/historie/91409/100-milionu-padlych-nemcu-aneb-jak-se-prehanely-pocty-valecnych-ztrat-od-staroveku-az-po-20-stoleti.html

   Smazat
  7. Jo, Reflex, to může číst jen blbec a to vy jste.

   Smazat
  8. 8:57 Co to s faktama má co dělat? Jo tak! Už rozumím Jsi jeden z těch v tom videjku!:))

   V tom článku sami ruský autoři píšou o poměru ztrát 18 - 12:1! A to jsou vojenský ztráty. Kromě nich se podařilo eliminovat dalších 20 milionů podlidí a ti by se k dnešnímu dni pomnožili až 4x! A že se to nestalo, tak za to vděčíme také právě autorům těch vzpomínek z 8:50!

   Smazat
  9. Co je to podčlověk? Jak vypadá a čím se živí?

   Smazat
  10. 13:36 To jak vypadaj je tu všude popsáno x-krát. A čím se živí? Na to se zeptej Davida s Dvořákem a jeho party čechomužyků, kterou tak děsně trápí bejt součástí civilizovanýho světa a cejtěj nutkání stůj co stůj zapadnout mezi tuhle sortu odulých podlidí (tu jsou i vidět!) v pochcaných teplákách! - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   Smazat
 12. Žádné "ultimátum" nepadlo, NR jako obvykle lže, vymýšlí si, snaží se za každou cenu rozesírat. Což je ostatně jediným smyslem její činnosti.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:39 Pravda, nejedná se o ultimátum, ale o befehl.

   Smazat
  2. 11:39 vy na vnitru nemáte svoje fórum???

   Smazat
  3. 11:39 Máte pravdu. Pojem "ultimátum" novodobá diplomacie 20.a 21.století nezná, ta vždy mluví o "dohodě". Stačí, když se dva dohodnou, bez účasti dotčeného a tomu většinou nezbude nic jiného, než dohodu přijmout.
   V září 1938 se Mnichově takto o nás se dohodly čtyři státy. Shodou "náhod" bylo mezi nimi Německo a Francie, tak jako při "dohodě" v současnosti.
   Náhoda ??

   Smazat
  4. Nová Republika vyplńuje informační díru, kterou vytváří monstrem spolu s ukradenými "veřejnoprávními" médii svým lhaním, překrucováním a cenzurou.
   Duševní zabedněnec tomu říká "rozesírání". Nezlobte se za to na něj. Slabší duševní výbava není jeho vinou, za to mohou napŕ. okolnosti početí apod.

   Smazat
  5. 6:30 Hýkáš jak přepasená koza, rudej Venco! Už brzy tě s celou tvou sektou rasozrádných užgryndaných čechomužiků vypakujem mezi tuhle smradlavou hromadu odulých podlidí válejících se ve škarpách za bílýho dne v pochcaných teplákách!- https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   Tedy mezi své!:-))))))))

   Smazat
  6. Detailní informace k příspěvek:

   Anonymní fórum
   Fórum uživatelů
   Tiskové zprávy

   Informace o prohřešcích
   Vloženo Příspěvek Hodnocení
   18.12.2018
   Pan inženýr Pauk *1945 je chudák a dlužník úplně mimo "mísu", s ohledem na to, co publikuje na stránkách Reflexu.

   http://www.reflex.cz/clanek/veda/76565/je-udavacstvi-opravdu-ceskym-narodnim-sportem.html

   Je to duševně nemocný člověk.
   Vloženo z: XA.QE.DVU.GWB (1 příspěvek z této IP)
   Reagovat (prozatím bez reakcí)

   Reklamovat příspěvek

   https://www.centralniregistrdluzniku.cz/hodnoceni-firmy-Borivoj-Pauk-Ing-,908717.htm

   Smazat
  7. 8:55,ale jdi ty užgryndaný blbe.A vrať se mezi své ,do klecového lůžka.

   Smazat
  8. oprava času: 6:30 ... pardon!

   Smazat
 13. Naši kretenismem postižené elity politické i tzv.intelerktuální se těch pravomocí rádi zbaví a to za předpokladu, že se jim zachovají jejich dobře placené funkce a to proto, že jednak nemají pocit zodpovědnosti a jednak proto, že samy už cítí svým lemplovstvím absolutní neschopnost odbornou i morální jakékoli funkce zvládat... to předání pravomocí do Brusele by nebylo ani tak špatný nápad, kdyby ovšem na tom v tom Bruseli nebyli zrovna tak špatně morálně i odborně, jako ty naše elity..Stačí se na ně podívat a je z nich člověku na blití!!!

  OdpovědětSmazat
 14. Jednou jsem slyšel, že jakákoli zásadní změna může nastat jen změnou vlastnictví výrobních prostředků a peněz. Všechno ostatní nemá význam a je to jen hra. Co když je to pravda?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Po roce 1948 došlo u nás ke změně vlastnictví výrobních prostředků a peněz. V r.1989 a následujích letech se ukázalo, že to byla také jen "hra". "Protagonisté socialismu" jen změnili "páníčka" a "namastili si kapsy"... A občané ? "Zírali" tenkrát, "zírají" i nyní...

   Smazat
  2. Okolo vlastnictví výrobních prostředků a nejen jich se opravdu točí veškerá politika a všechny ideologie. Jde o hledání hranice, co vše může jedinec(skupina) vlastnit v prostředí okolo nás. Jeden extrém = nic, druhý extrém = vše (míněno opravdu vše, včetně vzduchu).
   A v těchto hranicích se pohybujeme a dumáme, co má vlastnit stát a co můžeme pustit do rukou soukromníka. Teze po roce 1989 hovořili jasně, stát nesmí vlastnit nic, protože to neumí spravovat, zato umí moc dobře hospodařit s daněmi obyvatel.
   A tak si stát najímá stavební firmy na stavby dálnic, což by dobrý hospodář neudělal.
   Myslím, že ideálním příkladem je soukromá armáda. Vlastník soukromé armády se jednou ráno probudí a obsadí zemi, která platí za jeho služby ... tedy za svou ochranu.
   Vím, soukromou armádu zatím nemáme, my máme pouze ozbrojený oddíl, ale stejné platí v energetickém průmyslu, zdravotnictví, produkci potravin, těžebním průmyslu, strojírenském průmyslu atd.
   Ne vždy lze prospěšnost měřit ziskem a idealizované představy o soukromém sektoru se rozpadají se vznikem nadnárodních koncernů .... že by hra směřovala k jednomu vlastníku, jemuž budou všichni podřízení? Kdo to bude? Snad ten, co tiskne ty zelené papírky kryté v tuto chvíli pouze strachem z pušek?
   Bude zajímavé, až se začnou vymáhat dluhy jednotlivých států. Silní řeknou "zapomeňte" a slabí přijdou i o sandály ....
   ABC

   Smazat
  3. Soukromé vlastnictví výr.prostředků=kapitalismus.Společné vlastnictví výr.prostředků=socialismus.Jelikož je kapitalismus kontraproduktivním systémem pro cca 80%obyvatel této planety,zbýva pouze další pokus o zavedení sociálně spravedlivé společnosti.První tzv."protosocialismus"sovětského typu se neosvědčil.Nebyla prohrána válka.pouze jedna bitva!Je to jediná možnost,jinak globální kapitalismus nás zničí a spolu s námi celou tuto modrou planetu!!

   Smazat
  4. 12:51 prosil bych o přesnější popis a hodnotové vyjádření, jak si ti poúnoroví komunisté, co každý jednotlivec, znárodněním výrobních prostředků a kolektivizací zemědělství, namastili kapsy. Rád bych se zeptal, zda např. ředitel národního podniku měl možnosti a oprávnění vlastníka, zda měl tuto funkci doživotně a zda jeho potomci toto postavení právem dědili. Těším se, za totáče jsem v průmyslu odpracoval 37 let, o postavení a možnostech nomenklaturních kádrů v řídících funkcích toho dost vím.

   Smazat
 15. Podle banky Goldman Sachs jsme rozvojová země, měřeno výší příjmů obyvatel a podle paní Švihlíkové kolonie. Těžko tedy můžeme ztratit něco, co nevlatníme. Zdejší politická třída podporuje lichvu, zahraniční korporace a stát Izrael. Rozhodující část hospodářství je ve vlastnictví zahraničí. Musím se ptát soudruha Tichého, co může ztratit občan ploužící se mezi domovem, zaměstnáním a autobusem, žijícím tak říkajíc z ruky do úst?
  Jen s. Tichému připomínám, že Německo začalo 2WW ruku v ruce se CCCP.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale hovno. Podle Indexu lidského rozvoje, který každoročně sestavuje OSN, 27. nejvyspělejších zemí ze 190.
   Pro srovnání, Rusko je na 49. místě, Čína na 86.

   https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index

   Smazat
  2. Vuk Blaha se v historii minulého století buď vůbec neorientuje, nebo lže. Což beru podle jeho předchozích textů za pravděpodobnější. Německo vypovědělo Polsku pakt o neútočení z roku 1934, Polsko v roce 1939 napadlo, Británie a Francie vypověděla Německu válku. Takže kdo ji zahájil, pokud pomineme okupaci zbytku ČSR Německem, ánšlus Rakouska atd.? CCCP po pádu Varšavy s rozpadem polského státu postoupil vojensky na tzv. Curzonovu linii, což vlastně byla původní západní hranice carského Ruska, kdy se tohoto území po první světové válce, v součinnosti s Německem zmocnil obnovený polský stát (západní Ukrajina a západní Bělorusko) a kde byly ustaveny Litva, Lotyšsko a Estonsko. CCCP byl věrolomně Německem napaden v roce 1941. Takže kdo zahájil druhou světovou válku?

   Smazat
  3. Souhlas.Bohužel se za 30let přepisování historie podařilo současným ideologům řadě lidí vymýt mozky a oni papouškují a plácají historické lži a nesmysly!

   Smazat
  4. 18:18
   Nikdy nevíte dost.
   Přemýšlejte o motivacích takového Slánského, kterému nebylo stydno ukrást Švermovi boty.
   Nebo Zápotockých, kteří si jeli prohlédnout povlečení a prostírání po Slánských (Josefa zůstala naživu a vedla nezřízený život v Kolodějích se svými vězniteli, jednoho jsem později měl za kolegu, opravdu nechutný chlap), mí vrstevníci se prostě báli, že jim to nějací dělničtí kádři zas seberou, proto připravili hadrák.

   Smazat
  5. Exkrement jako argument podložený jakousi statistikou srovnatelnou s výplody ratingové agentury. Jen člověk s exkrementem místo mozku může popřít zdejší chudobu, nízké příjmy a koloniální závislost "naší" země.
   Že Polsko bylo napadeno Německem a CCCP je fakt. Je až dojemné, jak levičáci brání CCCP, který se od státu německých soudruhů příliš nelišil.

   Smazat
  6. 8:14 Válku vyvolali Poláci štvaní londýnskými kramáři! Pan Hitler četl svodky Gestapa! Nemohl si dovolit nekonečnou trpělivost s vražednou bekovskou mašinerií! A to prsotí stěžující si Němci neměli ani tucha o tom, jak se už v březnu 39 nechal namalovat Rydzláček-Śmygláček! - http://nassmer.blogspot.com/2015/05/zacatek-2-svetove-valky.html

   To by bylo teprv halo! Válka by bývala byla už na jaře!

   Smazat
 16. Pokud vlada nebo parlament by nas podvedli, tak kdo je ochotny se branit a vsechny vlastizradce zavirat-trestat???
  Je cas o tom premyslet a pripravovat se. Vzdyt Petricek, Babis a spol. to postupne zkouseji, postupne, postupne,..!!!..a porad porusuji ustavu !!! Ustava: veskerou moc maji obcani CR prostrednictvim svych poslancu prosazuji svuj zajem. Vlada je ta ktera to zpracuje...ne rozhodne!!!!
  Kdy rekneme "uz dost" kdy zvolime "lidove soudy" (vojenske) a ve zrychlenem jednani odsoudime vastizradce (soudy si nevsimaji porusovani Ustavy, soudy pracuji pro "vrchnost"). Porad jen mluvime, musime se pripravit!!!
  dustojnil-val.veteran

  OdpovědětSmazat
 17. fakt - ste na 27 mieste, ale nedokážete už postaviť ani elektráreň, kedysi áno, a vaše električky sa za nova rozpadajú, a kde to sídli Huawei ? v Česku ???? a z ktorého roku je to postavenie ???

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dokážeme postavit co je potřeba, naše tramvaje jsou špičkové a vyvážíme je na nejnáročnější trhy do celého světa. Hujahej sem motáš proč?

   Smazat
  2. Myslíte naše električky z roku 1953, v kterých vy jezdíte?
   Atomovú elektráreň bysme vám v Blátisravě postavili, že byste letěli až na Mars a zpátky.
   Kdybysme věděli, že je to pro vás, uděláme cokoli.
   Jinak se spíš držíme zpátky.

   Smazat
  3. Čobole 15.28.Od roku 1918 cpali Česi prachy a vzdelani na Slovensko.Česi vas ucili belakat slovensky.Bez nich byste byli dnes maďarsti otroci.Toth nem ember .ci tak nejak podobne.

   Smazat
  4. Anonymní13. února 2019 15:28

   Fakt Fero jsme 27. a je to z lońska.
   Není nic jednoduššího než ctrl+c ctrl+v :-)))
   PS. Mrkni kde jste vy, ynžynýre :-))

   Smazat
 18. Až se bude v Evropě znovu stavět železná opona, chci, aby stála na naší západní hranici !!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A taky musí stát kolem komplet obezděné samo soběstačné Prahy, co kraj to pouze jeho samospráva. Konec s odklonem peněz, směr chalífát Praha. Rozprášit pražské ústřední orgány darmožroutů můžou se navzájem rabovat vně okolo pražské zdi, za zdí začne být konečně blaze.
   Václav

   Smazat
 19. Na takovou drzost se nedá slušně reagovat skopčáci mizerný po staletí furt to samé.

  OdpovědětSmazat
 20. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 21. Tohle Merkelové neprojde. Rozpad EU je na obzoru. Státy se mezi sebou hádají. Populisté jsou na vzestupu. Macron a merkelová na ústupu. Už to nebude trvat dlouho.
  https://www.epshark.cz/clanek/1486/rozpad-eu-na-obzoru

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dobrý základ pro rozpad tohoto mnohonárodního slepence v čele se 4.říší, nastane po vystoupení VB z Eurosojúzu a po volbách do Evropského probruselského Europarlamentu, kdy protibruselské, pronárodní strany a hnutí ovládnou minimálně třetinu křesel a tím i blokovací jednotu tohoto fašistického probruselského, multikulturního a proamerického spolku.Rok 2018-19 bude tímto historicky velmi zlomový!!!

   Smazat
 22. Na slabomyslné nápady a akce inteligentní člověk nereaguje. Je ovšem otázky, zda politici pochopili to, co bylo řečeno z tribuny hlásnou troubou na odchodu.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.