Reklama

pondělí 4. března 2019

Jak vzniká sociální necitlivost

Jiří Vyleťal 
4. 3. 2019 E-republika
Tak, jak jsme se naučili, že nám nezáleží na čistotě prostředí, že se za bezohlednost za volantem a sprostotu nemusíme stydět, že druhým můžeme s klidem dělat to, co nechceme, aby oni dělali nám, tak zrovna tak je nám lhostejné, jak žijí druzí. A to je hlavní a poslední příčina sociální necitlivosti u nás.

Ta míra sociální necitlivosti až lhostejnosti, se kterou se stále znovu setkávám, mne nikdy nepřestane překvapovat. Ono uzavírání se do sebe spojené se sveřepým držením nabytého, ona cynismem čpící nevíra sytého ve výpověď hladového, ten nevědomky přijímaný mechanismus hrbení se nahoru a šlapání dolů, ta samozřejmá spokojenost s koexistencí chudoby a bohatství i panická hrůza před slovem „rovnost“, to vše přece musí mít své příčiny.


Stále ve stínu minulosti


U nás v Čechách rádi vedeme včerejší bitvy. Po první světové válce jsme bojovali proti Rakousku-Uhersku a strašili jeho obnovením. Kdo za Rakousko-Uherska něco znamenal, se po jeho rozpadu ocitl v nemilosti. Po roce 1948 jsme sáhli k témuž scénáři a celá čtyři desetiletí sami sobě vyhrožovali německým revanšismem a americkým imperialismem. No a nyní, už celých 30 let po pádu komunismu, se nepřestáváme strašit komunismem.

Antikomunismus je druh národní obsese. Vše, v čem by se dal najít náznak čehosi, co zde mohlo být i v éře komunismu, je podezřelé. Kritizuje-li někdo nešvary v soukromém podnikání, nepochybně má za lubem jediné: opětovné zavedení totality. Zazní-li odněkud hlas solidarity, jde nepochybně o rovnostářství ubíjející talenty a podnikatelského ducha. Dá-li se kdokoliv slyšet – což se tedy opravdu nestává – že za éry komunismu bylo u nás také něco dobrého, neřku-li lepšího než nyní, jako např. míra sociální spravedlnosti, jistota zaměstnání a dostupnost bydlení, rovná se to poplašné zprávě. Trestem za takové rouhání by mělo být vyhnanství do KLDR.

Ač je to opravdu k nevíře, 30 let po pádu komunismu nejsme schopni najít jiný vztažný bod, než někdejší režim – přesněji vyjádřeno - naše dnešní představy o něm. Nenamáháme se rozlišovat mezi dobrem a zlem, ale mezi komunistickým a antikomunistickým. Netvoříme dílo samo o sobě, ale jen díla, která jsou buď proti, anebo pro. S pravdami necelými a pohledy vícestrannými si starosti neděláme a soudit je nám bližší, než posuzovat.

A tak je pro nás bezdomovec přesycený půjčkami blbec, který si s radostí zvolil své neštěstí. Věřitel a výrobce reklam, kteří jej do toho jedu namočili, jsou kreativní podnikatelé. A stát, odhodlá-li se v této věci sjednat nápravu, to řeší výukou finanční gramotnosti na základkách, a nikoliv zákazem businesu s lidskou hloupostí. Zakazovat by přece bylo totalitní a komunistické.

O čem to svědčí? Patrně o čemsi na způsob nesamozřejmosti existence. Jako bychom existovali buď navzdory něčemu, někomu nebo v oddanosti něčemu a někomu. Pokud laskavého čtenáře v tuto chvíli napadnou dvě zkratky, SSSR a USA, bude k tomu zřejmě nějaký důvod.

A právě fakt, že v naší společnosti chybí pevný, vztažný bod a nahrazujeme jej jen body pohyblivými, relativními (pravidelně podle závanů aktuálních geopolitických větrů), nedělá nám větší potíže být sociálně necitliví. Vzhledem k oné relativitě se necítíme být za sebe odpovědní. Pravá lidská odpovědnost je totiž možná pouze tam, kde existuje povědomí o absolutním. O tom, co je na člověku, potažmo na lidstvu, nezávislé.


Sytý hladovému nevěří


Jako bychom u nás byli rozděleni na dvě skupiny obyvatel: na panstvo žijící v zahálce a služebnictvo žijící z ruky do úst. Právě tak působí názory mnoha lidí, kteří dosud byli ušetřeni vážných existenčních starostí, začnou-li posuzovat lidi z okraje společnosti. Všichni ti tzv. ztroskotanci – snad až na výjimky, jejichž příběhy ovšem nikdy nikdo nevypráví - jsou si prý vinni sami. To proto, že si nabrali půjčky - jak už jednou zmíněno - zatímco ti, kteří jim je poskytli, vinni nejsou ani co by se za nehet vešlo. Na státu prý neleží žádná vina, přestože dovoluje podnikatelům s půjčkami, aby půjčující ručili základními životními prostředky.

Také gambleři a sázející si za své ztroskotání prý mohou výhradně sami. Slabosti pro hazard si určitě vypěstovali o své vůli. Žádná reklama, žádné E-mailové pobídky, žádná nefunkční rodina, žádné falešné vzory a charakter ničící filmová produkce. Jen a jen oni sami mohou za všechno. Kdepak provozovatelé businesu s lidskými slabostmi a s házením špeků naivkám. Plní přece skulinu na trhu a uspokojují požadavky klientů a zákazníků. Jen nám tu probůh nekriminalizujte podnikání! Nebo takoví „feťáci“, opilci, „netáhla“ a „bezdomáci“ vůbec. Je to přece jejich životní styl, není-liž pravda? Jako nemluvňata přišli do děcáku patrně sami. Pendlování mezi rodiči a jejich věčně se střídajícími partnery a kdoví kým dalším, si nepochybně naplánovali ještě v peřinkách (měli-li kdy nějaké), tak jaképak copak. Že sáhli po „fetu“, flašce a do bazaru přitáhli kradené autorádio, když nevěděli kudy kam a nic lepšího jim nikdo nenabídl? Měli si přece pěstovat pevnou vůli a držet se přirozeného dobra jak Dickensovi dětští hrdinové. Tak co teď s nimi? Nakonec s Nadějí od Bulhara, rybí polévkou a kaprem o Vánocích a přespáním v nejkrutějších mrazech na noclehárně, kam ostatně prý ani nechtějí – jaký to nevděk!!! – to mají úplný nadstandard. Vždyť nic nedělají, tak co by po nás sedřených burzovních makléřích ještě chtěli?

Nevím, zdali bych, kdyby mne neoslovilo křesťanství, neviděl příčiny lidského ztroskotání podobně. Leč právě proto, že křesťanství se mi vrylo pod kůži, vím, že nikdo si nemůže být jist, zda to, co se mu povedlo, je jen a jen plodem schopností, které si sám v sobě vypěstoval. Stejně tak nikdo neví, jestli nezdar, jehož následky nese, je výhradně jeho vlastním dílem. Dokonce bych si dovolil tvrdit, že nikdy není pouze jeho dílem.

Vždyť kdo si sám vysloužil talent, narození se odpovědným rodičům, genetické vlohy, charakterové vlastnosti, zdraví a šťastnou souhru okolností? Cožpak nejsme všichni závislí na spoustě jevů, na něž nemáme nejnepatrnější vliv?

Jistěže člověk už jenom proto, že je mu dána možnost žít, ji má užívat k dobru všech, a tedy i k dobru svému. Avšak i tehdy, kdy se mu po všech stránkách daří, si nemá být příliš jistý v kramflecích. Vždyť ve zlomku vteřiny se může vše obrátit v opak. Jako u biblického Jóba. Stejně tak i ten, koho život skřípl, se má ptát, co udělal špatně a mohl udělat dobře. A konat nápravu. Jenom tehdy bude sytý hladovému věřit, jenom tehdy se zastaví mašinérie využívání lidských slabostí ve prospěch obchodníků s nimi.


Naši cyklisté


Švýcaři vždycky platili za výborné cyklisty. A také za ty, kteří si chtějí dobře žít. Ostatně jako všichni lidé na této planetě. Možná je to vůči Švýcarsku nespravedlivé, leč právě tam vzniklo přísloví o hrbení se směrem nahoru a šlapání směrem dolů. Strategie i idea je to nepěkná a pokoušen je jí bezmála každý. Provází nás od pradávna a nejspíše se zrodila zároveň s mocí. Poprvé přišla ke slovu, když člověk zjistil, že se o své přežití musí postarat stůj co stůj a že druzí mají za úkol totéž. A protože od těch dob se v tomto nic podstatného nezměnilo, paradigma cyklisty putuje dějinami s lidskou existencí dál. Jistá míra hrbení je omluvitelná. Už jenom proto, že člověk je zavázán vůči svým nejbližším, mu nezbývá než opakovaně zvažovat, kam až v upozadění své osobní cti může zajít. Co však omluvitelné není, je ono šlapání dolů.

Cožpak je z nějakých vyšších pohnutek nutné nakládat nesnesitelná břemena na ty, vůči nimž mohu uplatnit moc? Cožpak může náš svět udělat dobrým, když na druhé kladu nároky, které nekladu na sebe? Když nepřeji každému totéž co sobě? Ba dokonce, mohu-li, usiluji o privilegia pro sebe? Bude snad náš svět dobrý tehdy, až každý bude mít to, co by tolik chtěl? Anebo bude dobrý tehdy, až všichni budou mít to, co potřebují?

Je mi pokaždé smutno, když lidé kolem mne spílají našim Romům do nemakačenků a flákačů zneužívajících sociální dávky, a přitom se nepozastavují nad bohatnutím kdejakých kupčíků. Není to přímo vzorové šlapání dolů po bezbranných? Podobně oblíbeným cyklistickým „sportem“ je také tykání Vietnamcům.

Česká „cyklistika“ se vyznačuje opravdovou pestrostí. Od „za všechno může Putin“, přes televizní soutěžní pořady dotazující se na kdeco ze západu a na téměř nic z východu, až po anglikanismy, co se jich do nás vejde. Úsměvným vrcholem naší cyklistiky, byť vrcholem dětsky nevinným, je, když se našinci namísto domácích citoslovců překvapení „jé“, „aha“ či „ejhle“ podivují ryze po americku: „Wow!“. V USA mají jistě z oddanosti tohoto druhu nelíčenou radost…


Jen proboha žádnou rovnost


Také máte takovou zkušenost? Já tedy ano. Bez asi dvou lidí, které znám, si nikdo nepřeje rovnost. Zmíním-li se kdekoliv o tom, že všichni by měli mít stejně, pokaždé to způsobí šok. V mžiku jsem zasypán vedle několika nadávek nekonečným množstvím argumentů, proč to nejde, proč by nic nefungovalo a jak by to bylo nespravedlivé. Jako by nerovností gigantických rozměrů, které vidíme, kam dohlédneme, bylo dosahováno spravedlivě. Potřeby prý má každý jiné a zásluhy také. A pak, co motivace, kde ji nabrat?

Nevadí mi ta kritika a s některými argumenty mohu do určité míry souhlasit – byť si stejně myslím, že nastolením rovnosti se dopustíme menší nespravedlnosti než pěstováním nerovnosti – ale co mi nejvíce vadí, je skutečnost, že si tu rovnost lidé ani nepřejí. Proč vlastně?

Asi proto, že si myslí, že právě oni by měli mít více. To je ale podivuhodný omyl. Když všichni anebo skoro všichni chtějí víc, kde najdeme dostatek těch, kteří chtějí míň? Je-li podle oponentů rovnosti nerovnost správná, pak s ní přece musí souhlasit nejen ti, kteří chtějí mít více, ale i ti, kteří budou mít méně. Je to vlastně totéž, jako když pokládáme za správný svět, v němž vedle bohatství existuje chudoba. V takovém případě by nám měli odsouhlasit bohatí, že chtějí být bohatí a chudí, že chtějí být chudí. Jenže já neznám nikoho, kdo by chtěl být chudý, a neznám ani nikoho, kdo by toužil mít méně či žít v nedostatku. A právě to je pádný a venkoncem oprávněný důvod pro rovnost a rovnoměrné rozdělování statků.

Snad by se požadavku nerovnosti dalo ještě rozumět, kdyby ti, kteří nerovnost obhajují, zároveň chtěli být na tom hůře. Odpovídalo by to křesťanskému „kázat víno a pít vodu“. Jenže takhle to není ani trochu. A to ani mezi námi křesťany - katolíky, s nimiž na toto téma často mluvím.


Poslední příčina sociální necitlivosti


Vyjdu-li na ulici, do parku, na kraj lesa i všude, kde se nechá parkovat, připadám si jako na skládce netříděného odpadu. Nemohu se ubránit myšlence, že nám pramálo záleží na tom, kde žijeme. Jedu-li autem po Praze i mimo ní, setkávám se s takovou mírou bezohlednosti, pohrdáním pravidly a zupáckou vychytralostí, že si musím přiznat smutnou pravdu: je nás mnoho, jimž je lhostejné, co si o nás druzí myslí.

Když mimoděk vyslechnu pár rozhovorů v autobuse, když chvíli vydržím u privátního rádia, když mé uši zaslechnou květomluvu filmové tvorby a úryvky povedených divadelní kousků, ztrácím iluze o tom, že jsme schopni se domluvit, že si sebe dovedeme vážit. V sobotu odpoledne, v neděli a o svátcích, když si vyndáváme lehátko na dvorek a soused za plotem spustí sekačku a ten druhý od naproti křovinořez, když si v paneláku sedneme s kafem na balkon a kdosi zavrtá příklepovkou, už si ani nevzpomeneme na zákon lidského soužití: „Nečiň druhému to, co nechceš, aby on činil tobě.“

A přesně z těchto pocitů marnosti se rodí sociální necitlivost. Tak, jak jsme se naučili, že nám nezáleží na čistotě prostředí, že se za bezohlednost za volantem a sprostotu nemusíme stydět, že druhým můžeme s klidem dělat to, co nechceme, aby oni dělali nám, tak zrovna tak je nám lhostejné, jak žijí druzí. A to je hlavní a poslední příčina sociální necitlivosti u nás.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 500 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!

56 komentářů :

 1. Žijeme v kapitalismu a proto to tak je za socialismu byly lidské vztahy skvělé.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nepovídejte nesmysly, za socializmu mezilidské vztahy opravdu skvělé nebyly, prožil jsem v té době nezanedbatelnou část života.

   Bohužel, člověk je daleko víc krutým zvířetem než si sám připouští. článek je zbytečně složitý, a napadá problematiku lidské přirozenosti (nikoliv špatnosti kapitalizmu) zbytečně ze široka. Ano, návrat ke kapitalizmu byl ve vývoji lidské společnosti krokem zpět, avšak co nabídnout většinové lidské společnosti jiného co by byla sto pochopit? Člověk prostě musí ke svým cílům dospět, nebojte se, už to takdlouho trvat nebude.

   Smazat
  2. "Autor" si plete pate a pres devate a nejmene jeste taky devatenacte...
   Necitlivost si plete ,o beda , kdyby se aspon zamyslel , nebo spon rozhledl kolem sebe, ale to pedagogika a jine dlouho studovane vedy ,
   uz davno jemu zakazaly..
   Tedy jde samozrejme a na prvni POHLED S DEMONIZACI
   PREDEM URCENYCH OBETI...Obeti nemuzou jeste byt rovnou zmasakrovani /cas jeste neuzral na hromadne masakry, jen se zacalo/, a tak se pripravuji falesne a lzive VYMYSLY , divoka obvineni o jeich /obeti/ vrozene zlocinnosti sahajici az do doby Kamene nebo jeste drivejsi...
   Ledove treba, kam smerujeme rychle a neomylne..
   Author pak s prazdnym zvanenim prinasi jeste ubozejsi
   priklady....A dulezite ma bezpecne zacloneno..
   Policie v mnoha statech a verejne to dnes prohlasuje
   musi verit predem urcenym vyvolencum A ZASE NAOPAK NESMI VERIT tem nevybranym...
   Jejich , s kterymi prisli do EU a nasli zde hojne do nich zamilovanych ministru,, tedy zamilovanych do lzi a do vyvolencu zaroven, jejich spolecne a mediove lzi jsou posvatne a NEVYVRATITELNE a tak zajisteni nepohodlnych Zaruceno...Kdykoliv se to hodi.
   A hodi se to casto, stale casteji ...
   Kdo to naridil ovsem nikdo do nerekne a co v pripade kdyz dva Nejpravdivejsi se dostanou do konfliktu ale kolem jsou tucty tech kterym se nesmi verit....
   Oba zlocinci se jednoduse pusti jako nevinni...
   Aby mohli pokracovat...
   Hesla, uvedena v clanku ,jako za vse muze Putin pak nejsou ani trochu Necitlivosti, to jiste s vaznym ksichtem nelze tvrdit , to jiste ne ,ze ??

   Smazat
  3. 23::40
   Pane Kozino, ve článku se neříká, že vztahy byly nejlepší. Ale srovnáním s dneškem byly vskudku nadstandartní. A kde a kolik života jste prožil?
   Ono se srovnává často nesrovnatelné. Ano nebyl internet, nebylo tolik aut a pod. Ale to nebylo ani na západě. Nakonec do každé vesnice jezdil autobus cca 4x denně. Dnes bez auta se nedostanete ani na nákup. Protože zmizeli prodejny a pojízdné prodejny zanikli též. A pokud by byly tak ceny jsou neregulované a neúměrné. Ale díky za Váš objektivní pohled.
   Václav

   Smazat
  4. 23:12 Musím s Vámi souhlasit. Za socialismu byly vztahy opravdu diametrálně lepší. Vychází to přímo z ideologických základů obou systémů.
   V socialismu platilo heslo Člověk člověku bratrem.
   V kapitalismu platí Člověk člověku vlkem.

   Smazat
  5. Jan Kozina Tak já si nemůžu stěžovat silvestr jsme slavili celý vchod v jednom bytě. Teď ani člověk neví kdo v tom vchodu bydlí. Hospody jsou prázdné protože lidé na to nemají a ještě je odradí nesmyslný zákaz kouření.

   Smazat
  6. I když na socialismu vidím spoustu dobrých věcí, myslím si, že vztahy mezi lidmi závisely na těch konkrétních osobách. I dnes se občas setkávám s úžasnými lidmi a i za socíku byli občas s prominutím někteří lidé svině. Dovolil bych si mít ještě jednu výhradu k tomu tykání s Vietnamci. Myslím si totiž, že s tím tykáním si to zavinili sami tak, že v době, kdy ještě neuměli pořádně česky (mnozí neumí dodnes), tykali všem bez rozdílu sami, protože vykání byla komplikace navíc. A když mi někdo tyká, tykám mu také. Nevidím v tom špatný úmysl a už vůbec ne nějakou xenofobii apod. Jinak s autorem vesměs souhlasím...

   Smazat
  7. Nic zvláštního, důchod naší babičky byl nic moc, ale na nájem ji vystačil a na při lepšenou ji moji rodiče automaticky posílali 200 kč / měsíčně. Problém vidím jinde, neexistovali šmejdi s předraženým nádobím,biolampami,dekami i vnucovači pojištění či lanaři prodeje energii a určitě i lichváři. Nikdo důchodce nechrání, v tomto systému neprožili život a jsou bezbranní. Mávnout rukou a problém hodit jen na ně s odsudkem,že jsou finančně negramotní, mi připadá jako hloupý alibizmus.

   Smazat
  8. 23:12
   Mezilidské vztahy za socialismu stály celkem za prd. Z tehdejšího pohledu. Ale to jsme ještě netušili, v jakou arénu šelem lze proměnit český národ. Člověk člověku vlkem, už i na vesnicích.
   Jako by Kubišová tenkrát z balkónu snesla na čechoslováky kletbu "zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať zavládnou!"

   Smazat
  9. Kecy! To byla přetvářka. A takhle to dopadá všude, kde se uskuteční vzpoura podlidí*) proti nerovnostářské přirozené společnosti, neboť se přirozeně nerodíme rovní téměř v ničem! Pud boje je zakódován v genech každého člověka, jen se ho u každého jedince nepodařilo stejně potlačit. Samotné lidstvo existuje jen jako materiál pro šlechtění vynikajících jedinců, kteří píší dějiny! Ostatní z nich jsou pak beze stopy odejiti v podobně kolaterálních ztrát ... neb jak praví klasik: „Slabí a nezdaření mají zahynout: první věta naší lásky k člověku. A má se jim k tomu ještě pomáhat.“ (Friedrich Nietzche). Jinými slovy co je nemocné má zemřít a to, co je vynikající nesmí být snižováno na průměr! No a válkou je i konkurenční a třídní boj! Není to sice to pravý ořechový, ale má to shodné znaky, tedy vítěze a poražené! Nepřipouští degeneraci, smír a z něho plynoucí průměrnost.

   *) Americký novinář a filosof Lothrop Stoddard když popisoval situaci v Rusku po svržení cara, definoval tamní obyvatele jako spodinu, kterou označil za nejvíce zdegenerované lidi na Zemi, a to v knize "Revolta proti civilizaci: hrozba podčlověka" (1922) - https://cdn.counter-currents.com/wp-content/uploads/2011/11/revolt_against_civilization.jpg

   Označil tamní typ podřadného člověka, jehož existence nedosahuje na kritéria adaptability zavedená nerovnostářským společenským řádem jako Podčlověka.

   Smazat
  10. Anonymní5. března 2019 17:33
   Je to k nesnesení, když takoví podlidé vypráskají čistokrevného strejdu Sama ze Sýrie. P.K.

   Smazat
  11. 17:39 Omyl, to byl jen souboj podlidí různého ranku! Američané tam stále jsou, ostatně jako kdekoliv na Zemi, kde se jim umane, a pokud pan prezident nevydá příslušný příkaz, tak tam i zůstanou a poloopice uprchlý dočasně ze ZOO*), jako jsou Erdogan či (pr)Assad se s tím halt musej smířit!:-)))

   *) http://extrastory.cz/lidske-zoologicke-zahrady-evropane-tam-umistovali-domorodce-jak-exotickou-zver.html

   Smazat
 2. Pravda pravdoucí do podrobna rozvedená. Jenže, ti kteří by to měli číst,číst to nebudou. A kdyby, nepochopí.

  OdpovědětSmazat
 3. Kapitalizmus je ve své podstatě parazitický. Dosáhl svého maxima a teď už pracuje na své záhubě. Pomni člověče že prach jseš a v prach se obrátíš.

  OdpovědětSmazat
 4. Ano. Je 30 let po změně režimu a stále se tzv.veřejný prostor KONFRONTUJE s poměry za socialismu. Pro srovnání: Jako bych dejme tomu v roce 1973 stále poslouchala co detailně se dělalo v roce 1943. Tato zatuhlost je intelektuálně zmrazující.Stagnující společnost. A lživá k tomu. Olga

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Také je to příznakem vědomí, že nastolený režim neodpovídá očekáváním, překypuje svými vlastními problémy a lze u valné části občanů jen stěží očekávat loajalitu.
   Proto se režimní propaganda snaží o to zuřivěji házet špínu na režim minulý, aby zakryla svou vlastní. Ani po 30 letech nedokážou současní vládci tento režim suverénně obhájit jako všeobecně dobrý, pořád se musí, často hloupě, uchylovat k plivní síry na adresu minulého. To samo je znakem selhání a neschopnosti.

   Smazat
  2. Dnes není žádný (někým) "nastolený" režim, jak naznačujete. Dnešní režim si lidé sami zvolili a neustále volí.
   Pokud režim neodpovídá VAŠIM očekáváním, tak je to proto, že VY jste měl očekávání nereálná, nebo že jste VY SÁM neschopen tato očekávání naplnit.
   Což je ale jen a jen VAŠE selhání, nikoho jiného.

   Smazat
  3. 9.20 Společnost s většinou médii indoktrinovaných neználků si volí a nastoluje režim odpovídající jejich propagandou implantovanému světonázoru.
   Blbý si neuvědomuje že je blbý, je přesvědčen že je chytrý, a fanaticky obhajuje názory které mu někdo nalil do hlavy, a v důsledku jsou proti lidským zájmům celé společnosti.

   Smazat
  4. Parazitický systém nám byl vnucen plíživě a to salámovou metodou. Od začátku lhali (Havel, církve atd.)

   Smazat
  5. 9:20
   Ať už byl tento režim instalován kýmkoli(na vaší úrovni vědomostí je zjevně zbytečné se o tom bavit), vynakládá nemalé úsilí na zuřivou a často zcela vylhanou propagandu, z čehož lze logicky vyvodit výše uvedené. Čemu nerozumíte?
   Mimochodem, minulý režim si lidé sami zvolili a neustále jej volili. To jste také nevěděl?

   Smazat
 5. Mnoho lidí i diskutujících žije v omylu, že Svět a společnost se neustále vyvíjí k lepšímu. Zapomínají, že existuje také degenerace, jejíž cestou se lidé postupně vydali před xx roky.

  OdpovědětSmazat
 6. Skvely clanek, presna analyza. Dekuji.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ad 8:41 - naprostý souhlas! Bohužel je vidět, že řada komentátorů nedostatečně chápe socioekonomická reálie západní společnosti.

   Smazat
 7. Tak na té virtuální, zvrácené planetě, na které pobývá autor, bych žít věru nechtěl.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tím jste chtěl sdělit, že žijete v nějaké virtuální bublině? Pomáháte si k tomu chemicky, nebo vděčíte svým vrozeným kognitivním (ne)schopnostem?

   Smazat
 8. Tady xindl jan hrušinský tvrdí že má vaginu:

  http://svobodnenoviny.eu/principal-hrusinsky-tvrdi-ze-mu-putin-brani-pouzivat-damske-prirozeni-stal-se-hlavni-tvari-spolecne-kampane-provagina-pi-a-pulseofvagina-pi/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To bude asi tréning na apríl. P.K.

   Smazat
  2. Správně, drahý anonymní soudruhu a soukmenovče, autore Leninsko-putinsky pravdivého příspěvku z 5. března 9:16: Jen tak do nich, do těch drzých „kumštýřů“, do těch „chytrých“ lepšolidí, kteří by se chtěli vyvyšovat nad nás horšolidi, nás opravdové proletáře s IQ<100!

   Ano, Veliký Putin, Budiž Jeho Jméno Pochváleno, má PLNÉ REVOLUČNĚ-RUSKÉ právo zakázat komukoli používat vagínu či jiný tělesný orgán!
   Jinými slovy: Kdyby Veliký Putin, BJJP, zakázal J. Hrušínskému používat řitní otvor, Hrušínský by mohl jen v pozoru odpovědět „Provedu!“ – a od té doby by prostě řitní otvor nepoužíval.
   Tečka.

   Na shledanou v lepších časech, po opětovném osvobození naší vlasti nepřemožitelnou Armádou Ruské federace!


   P. Radosta

   Smazat
  3. Radosto, jakéIQ může mít tento "umělec" a celá ta parta kolem, když z našich peněz krade honorář za vyprávění o tom, jak si při lezení do vany natrhl prdel? Pro nevěřící :
   https://www.email.cz/download/k/cUbfGHihSodLez5t_8QtPqvuflqbiZQ3R2JSS4Sz0n6FEBtZNTkcsvXI_5KB1IuePOAXqrE/Telev&%23xed;zia%20JOJ.mp4

   A tomuhle se říká performance :

   https://www.email.cz/download/k/a8qp700oapcOoXEtjgWkkeL1Zw0z6tDfJGLFKNSUqwvSBEtZfNKb_yzj9mU4bwLxdfsOfXg/Performance.mp4

   - jen přeposílám_Moderní umění, DIVADLO MLADÉHO HRUŠÍNSKÉHO, vrchol kultury v Praze.

   Smazat
 9. Prý je to způsobeno hektickým způsobem života. Sice nevím jak to souvisí s tím, že lidi mluví jako dobytci, ale budiž.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Radosto, a kde je podle tebe západní hranice západní Asie? V Chebu? Nebo až na pobřeží Atlantiku?
   Ruská armáda nás bude osvobozovat? Od čeho, proboha?
   Hele, já mám jen jednoho bratra a i on je Čech jak poleno. Oba jsme se narodili v Polabské nížině a celý život tady žijeme. Žádný Rus mým bratrem fakt není.

   Smazat
  2. Anonymní5. března 2019 12:33
   Spíš u toho Chebu. Dále následuje afroarabský chalifát. P.K.

   Smazat
  3. Žvaníš, hlupče, pachateli příserku z 5. března 10:11!

   Nemluvíme jako dobytci, nýbrž se vyjadřujeme SVOBODNĚ, dle zářného vzoru našeho národního Vůdce Miloše.

   PROSTĚ: My roduvěrní Češi a Rusové, jako správní Západoasiati, odmítáme – přímo BYTOSTNĚ – tzv. politickou korektnost, jednu ze zkurvených evropských hodnot.
   Jasné?!


   P. Radosta

   ----------------------------------------------------------------------------------
   Pro úplně hloupé lepšolidi-pravičáky, kavárníky-havlisty a sluníčkáře: Pro otevření sajty stačí kliknout (LEVÝM tlačítkem myši) na barevně zvýrazněný text.

   Smazat
 10. Klidně budu třebas východoasiat, užgrndaný čechomužik, hlavně abych nebyl spojován s takovým zmrdstsvem jako je to v 11:26 nebo to sudeťácký hovado co v každém článku propaguje genocidu slovanských podlidí (možná je to jeden a trentýž, možná jedno oddělení jejich "služeb", je mi to jedno, ať jdou třebas do té jejich západní atlantické prdele).

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty budeš vždy spojován leda se svým fotrem, hovnere komoušovyči! Dobře si ho pamatuju, toho udavače v tesilovým saku s nevkusným hadrem místo kravaty a smradlavejma haxnama v trapnejch východoněmeckejch mokasínách, co se tolik hřál přízní velkejch rudejch soudruhů! Vím jak si se taky těšil na teplý místečko co po něm zdědíš a pak přikvačil odkudsi ten chrchlavej vandrák ve vytahaným svetru a ošuntělejch džínách s lahváčem v ruce a udělal tobě a podobnejm rudejm čůrákům pořádnej rejhanec přes plány! Atak se dneska snažíš do toho házet rudý vidle a zabránit aby i u nás proběhla důsledná dekomunizace aby pohledal! Proto je nejvyšším zájmem této země zlikvidovat tě a tvou sortu čechomužyků, který tak děsně trápí bejt součástí civilizovanýho světa a cejtěj nutkání stůj co stůj zapadnout mezi tuhle smradlavou hordu odulých podlidí v pochcaných teplákách!:-))) - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   Smazat
 11. Nevím, proč bychom se měli stále zaobírat srovnáváním socialismu s kapitalismem. Dnes jde o něco jiného a ty zastydlé diskuze odvádějí od současné reality. Dnes je hlavním problémem liberalismus, který zbožňuje peníze a kdo je má, či kdo si dokonce již koupil právo je tisknout, má mít také právo, si za ně koupit cokoliv. Včetně politiků a vlád, národních zdrojů a vůbec celý zbytek populace.
  Proti tomu nelze stavět ten nomenklaturní socialismus osmdesátých let, ale demokracii. Demokracii, která uznává národní zájmy, suverénnost států, jejich bezpečnost a obranyschopnost. Demokracii, která dává politickou moc občanům, nad jejich zastupiteli. Tím by měla být zajištěna i sociální spravedlnost. Myslím, že i dost myšlenek z doby socialismu, by tím opět přišlo ke cti. Například školní předmět Občanská výchova, by se měl v nové formě vrátit do škol a seznamovat všechny děti se zásadami správy obce, či státu. Jen poučený občan, je schopen využít demokracie k prosazování svých zájmů a nenechá se připravit o svá práva. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Diskuze o minulosti je analýzou toho co stvořilo současnou realitu. Bez poznání minulosti nelze správně směřovat do budoucnosti. Kdo se nepoučíl z minulosti, je nucen si ji zopakovat.

   Smazat
  2. Anonymní5. března 2019 13:04
   Řekl bych, že současnou realitu nestvořil ten nomenklaturní socialismus, ale spíš Washingtonský konsensus, předání národní banky do soukromých rukou a další liberalistické kroky.
   Ale přiznávám, že ten nemilovaný socialismus připravil lidi na to, aby se neodporovali těm tragickým krokům, které nás dostaly do současného stavu. P.K.

   Smazat
  3. Jak 100 ho ven ?

   Smazat
  4. Zadržet dech a hrabat se ven, umělče.

   Smazat
 12. Přátelé Slováci?

  Prezidentkou Zuzana Čaputová (Kiska v sukních!), to je Havel, Vašáryová, Radičová, Hilšer a celá jejich ČT a Čro dohromady. Z louže do bláta? U nás má v těchto bordelech, permanentní reklamu a to už o něčem vypovídá. Byla transatlanticky vyznamenána, to hovoří za vše.

  Tak, sejdeme se ve starých, stejných časech ...

  HUAWE®

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní5. března 2019 13:54
   Ta Vaše charakteristika Čaputové je dost výstižná. Ale je možná, že ona to ještě tak úplně neví. Havel nejspíš zpočátku také nevěděl, kam se „vyvine“. P.K.

   Smazat
 13. Pan Chesterton by řekl, že dědičný hřích se dá snadno dokázat vědecky i běžnou zkušeností. Sobectví je totiž přirozeným důsledkem vědomé existence. Jestliže si uvědomuji, že žiji, vyplývá z toho, že bych si měl životní podmínky zajistit. Že by to zajištění mělo mít pravidla - to už je boj proti hříchu. Jinými slovy: Pohrdli jsme křesťanstvím, tak se vracíme dva tisíce let zpátky.
  J. Hruška

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní5. března 2019 13:59
   Jestli ona nepohrdla křesťanstvím samotná všeobecná katolická církev, již od svého vzniku? Potom by ten návrat o nějakých 1600-1700 let, mohl být prospěšný. P.K.

   Smazat
 14. Že prej je všechno poangličtěný (poameričtěný)? Náhodou, já jsem se posledně zaradoval, že jsem viděl na Václaváku jeden český nápis "SALE". Akorát jsem si říkal, že jim tam vypadlo "v" a čárka nad Á.

  A ptám se někoho, v kterým že to sále a co jako tam bude?

  Vy vole, spad ste snad z měsíce? Vy nevíte, co je to SALE?

  (to i v tom Německu a světovém Švýcarsku maj radši "AKTION"...)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jako když tam nemaj "SALE", tak se to neprodává? (americká logika...)

   Smazat
  2. Honolulu, opět trolíš a odvádíš svými nablblými žvásty od tématu článku. Prosím redakci, aby tě opět začala mazat.

   Smazat
  3. 15:51
   Problém je, že ten, kdo se takto vyjadřuje, neumí česky. Cizí výrazy po staletí přicházely z řečtiny, latiny, francouzštiny a nejčastěji z němčiny. Vrostly do jazyka (obrozenci některé vytlačili), ale z angličtiny přicházely výrazy až když se hospodářsky USA dostaly na úroveň Evropy, to je po roce 1945. A z neznalosti češtiny došlo k opětnému převzetí například techniky a technologie, která tu sice měla dávno ustálené významy, ale naše absolventky Univerzity vědeckého feminismu o tom nemají tušení. Zároven dostávají tolik prostoru ve sdělovacích prostředcích, že upadá jejich sledovanost. Podobně je to s řízením, kontrolou, ovládáním , jejichž význam se zaměňuje. Naproti tomu úspěšně se začlenily do jazyka pojmy jako ,,striptease" , který se bez problémů počeštil na striptýz , nebo ,,fair play" , který ovšem zůstal co do pravopisu Čechům málo srozumitelným anglicismem. Nejen co do pravopisu...

   Smazat
  4. Senk you za obšírné vysvětlení, pane Šmídl. Musim si tedy tu češtinu trochu víc našprtat, abych rozuměl ty nečeské názvy a pokyny...

   Smazat
 15. Skvely clanek, presna analyza. Dekuji.

  OdpovědětSmazat
 16. Skvely clanek, presna analyza. Dekuji.

  OdpovědětSmazat
 17. noviczech
  ...víte, oni se všude poměry mezi lidmi zhoršily! Totiž spokojenost života, představovaná po 89 roce se rozplynula, i v bývalém DDR, i v západním Německu, o Francii, Řecku, Itálii či Španělsku ani nemluvě. A kdo je na vině? Ano, politický systém, který vám utahuje šňůru kolem krku! Buď budete s ďáblem hrát (korupce) a nebo žijete na finanční periferii. Což za socialismu vlastně nebylo! A v tom vidím dost velký problém přetékající do životní sféry probouzející emoce!

  OdpovědětSmazat
 18. Výborný článek,
  podobně to vidím i já, a těším se, že to napsal katolík, kterých na Moravě jsem potkal dost, ale jen o málo z nich mohu říci, že mají sociální cítění. Ještě tak nacpat farářovi za odpuštění jejich hříchů a to je jen byznys. Ale to: "Cokoliv jste udělali nejmenšímu z nás, mne jste udělali." Jsem téměŕ neviděl.
  Morave

  OdpovědětSmazat
 19. !!! POZOR - CENZURA !!!

  !*!*!*!*! ВНИМАНИЕ - ЦЕНЗУРА !*!*!*!*!

  Soudruzi a soukmenovci, POZOR: Na sajtách naší milované Nové Republiky opět řádí kavárníci, placení agenti CIA a Mossadu!
  Opět se ztrácejí příspěvky, dobré internacionálně-vlastenecké, 100% levicové příspěvky nás komunistů a putinistů!!

  TO JE CENZURA, ODPORNÝ NÁSTROJ EUROAMERIKY A KAVÁRNÍKŮ-LEPŠOLIDÍ !!!!!

  Proto žádám soudruhy a soukmenovce z redakce NR, aby NEPRODLENĚ posílili svou revoluční bdělost a ostražitost!!!
  Vzkřikněme kolektivně do tváří těch pravičáckých zakuklenců z pražské 5. kolony své revoluční NO PASARÁN!
  A to IHNED!!
  Jinak nepřátelští agenti zesílí, časem převezmou vládu nad naší milovanou Novou Republikou, a udělají z tohoto dosud 200% spolehlivého orgánu KSČM a Velvyslanectví Ruské federace pravý opak: hlásnou troubu kapitalismu a demokracie!!!

  Snad vám nemusím vysvětlovat, soudruzi a soukmenovci, jaký JEDINÝ trest je za takové trestuhodné selhání v boji proti kapitalismu, demokracii, Euroamerice a kavárníkům-lepšolidem.
  Myslete proto hlavou, ano?
  A NIKDY nepouštějte ze zřetele naše heslo: Se soudruhem a soukmenovcem Davidem v čele VPŘED, za svobodu slova pro každého roduvěrného Čecha a Rusa, čili každého komunistu, putinistu, zemanistu a babišistu!

  Děkuji Vám předem, drazí soudruzi a soukmenovci, a nyní vložím zpět svůj příspěvek z 5. března 3:03.


  P. Radosta

  OdpovědětSmazat
 20. To jsou zase kecy!

  Proč takové blbé textíky vůbec naše milovaná Nová Republika uveřejňuje?!

  Vezměme si ty hlouposti z textíku občana Vyleťala popořadě:

  Tzv. bezohlednost za volantem u nás žádná neexistuje – to se jen snažíme chovat mužně, po vzoru našich starších ruských bratří.
  Ano, tzv. ohleduplnost (nejen za volantem) je ZŽENŠTILOST, vhodná tak akorát pro Evropany.
  My Západoasiati jsme prostě CHLAPI, proto víme, že silnější vítězí a slabší kusy chcípnou bez potomstva.

  I z tohoto zdánlivě podružného důvodu se moc těším na opětovné osvobození naší vlasti nepřemožitelnou Armádou Ruské federace: Až po zdejších silnicích bude jezdit ještě více našich starších ruských bratří než dnes, tak budeme POŘÁD zažívat pořádná chlapská dobrodružství!
  Třeba jen pokus o přechod na druhou stranu ulice bude POŘÁDNÁ adrenalinová záležitost, jako ve Velikém Rusku!

  A tzv. sprostota? Co to má být? To se mám jako na ulici uhýbat někomu viditelně slabšímu?
  To mám zdravit někoho jiného než velitele nebo nadřízený orgán?
  To mám říkat „Prosím“ a Děkuji“??
  To mám v MHD pustit sednout nějakého přestárlého starobního důchodce??

  NESMYSL !!
  My Češi a Rusové jsme hrdí a tvrdí Západoasiati, takže se nebudeme chovat jako nějací srabáčtí Evropani!!!
  A komu se to nelíbí, tak dostane přes hubu, kdybychom si na něho měli pozvat celý kolektiv!

  A co je nám potom, jak žijí druzí, pokud to tedy nejsou lepšolidi, jejichž majetek vbrzku humánně znárodníme?
  Jestli je někdo chudý, tak ať táhne žebrat jinam!
  Viz správný levicový (nikoli levičácký!) názor našeho národního Vůdce Miloše: Za exekuce si můžete sami, chátro blbá!

  Ano, my jsme komunisti, putinisti, zemanisti a babišisti, ne nějací podělaní křesťani!
  Takže nedáváme almužny, ale děláme proletářské revoluce, odsuny a znárodnění!
  A z toho možná i pro ty blbé chudé něco kápne, pokud budou chytří, rychlí a tvrdí, že.

  A tzv. čistota prostředí - to je taky pěkná blbost!
  Vždyť jde o jeden ze ZÁKLADNÍCH rozlišujících znaků mezi naší rodnou Západní Asií a Evropou: My milujeme naše
  • zarostlé příkopy podél cest,
  • skládky v rokli za naší rodnou vesničkou
  • české bláto na návsi, v němž se CELÉ GENERACE rozkošnicky čvachtáme v holínkách
  • česko-ruskou vůni nás cestujících horšolidí v tramvaji či vlaku, v horkém letním odpoledni
  • vůni hořících holínek v kotlích ústředního topení v našich vesničkách, za dlouhých zimních večerů
  • naše NÁDHERNĚ kouřící škodověnky, Tatry, Kamazy, Žigulíky, Volhy atd.
  • atd. apod.

  Prostě: To jen směšní Evropani
  • třídí odpad, a ještě za to platí
  • zalévají trávníky (a pak po nich šlapou, idioti)
  • čistí si boty a zuby
  • používají deodoranty
  • atd. apod.

  Zkrátka a dobře: Špatný občan Vyleťal měl svůj hloupý textík nabídnout k publikování nějakému pravicovému, proevropskému webu – ne naší milované Nové Republice, spolehlivému agitačnímu orgánu KSČM a Velvyslanectví Ruské federace.

  Ruská federace – záruka našeho návratu mezi nejvyspělejší národy Západní Asie!


  P. Radosta

  ----------------------------------------------------------------------------------
  Pro úplně hloupé lepšolidi-pravičáky, kavárníky-havlisty a sluníčkáře: Pro otevření sajty stačí kliknout (LEVÝM tlačítkem myši) na barevně zvýrazněný text.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.