Reklama

sobota 9. března 2019

Kauza Vitáskové: "Zneužití pravomoci nelze dovodit"Zdeněk Jemelík
9. 3. 2019      ZdenekJemelik a Chamurappi
Před pár dny rozeslal Nejvyšší soud ČR účastníkům řízení písemné vyhotovení usnesení, kterým senát předsedy Vladimíra Jurky vyřídil v neveřejném zasedání dne 11.prosince 2018 balík dovolání skupiny odsouzených z procesu Krajského soudu v Brně, veřejnosti známého jako „kauza Vitásková“ a k tomu dovolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana v neprospěch Aleny Vitáskové. Je to zvláštní úkaz: předseda senátu, podepsaný pod usnesením, odešel 31.prosince 2018 do důchodu, ale jeho podpis pod pečlivě vypracovaným textem přesto stále platí.


Soud se zachoval velkoryse k odsouzené Michaele Schneidrové i její bývalé nadřízené Aleně Vitáskové, které 22. února 2016 odsoudil senát Aleše Novotného ke krutým trestům 8,5 let zbavení svobody. Vrchní soud v Olomouci senátem Ivo Lajdy zprostil Alenu Vitáskovou obžaloby a Michaele Schneidrové aspoň snížil trest na 7 let. Nejvyšší soud ČR vrátil věc obou dam Krajskému soudu v Brně k novému projednání, v němž se musí řídit jeho pokyny.

Rozmetal rozsudky nad Michaelou Schneidrovou na padrť a paní odsouzenou propustil prozatím na svobodu. Ze 113 stran usnesení jí věnoval 7 ½ . Závěrečný odstavec stojí za citování: „Ve vztahu k obviněné Ing. Michaele Schneidrové proto nelze vzhledem ke skutkovým zjištěním popsaným v obou napadených rozhodnutích a při zohlednění požadavku zjištění skutkového stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti podle § 2 odst. 5 tr. ř. a mezí volného hodnocení důkazů ve smyslu § 2 odst. 6 tr. ř. dovozovat výkon pravomoci obviněnou vědomě v rozporu s právním předpisem, navíc v úmyslu opatřit jinému neoprávněný prospěch. Skutkové závěry učiněné soudy tak nelze podřadit pod skutkovou podstatu trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 tr. zákoníku nejméně pro absenci znaků jednání, úmyslu ve vztahu k jednání a pohnutky. Napadená rozhodnutí proto nemohla v dovolacím přezkumu obstát.“

Z precizního rozboru úvah obou senátů Nejvyšším soudem ČR jde hrůza: kvůli extrémně špatným rozhodnutím musela paní odsouzená strávit osm měsíců ve vězení. Platí zásada, že soudce nesmí být kárně trestán za mylné rozhodnutí. Jako laik si ale myslím, že nejméně v případě Aleše Novotného, proslulého sklonem k ukládání nepřiměřeně vysokých trestů, by bylo na místě přezkoumání jeho způsobilosti soudit. Samozřejmě se toho nikdo neodváží.

V případě Aleny Vitáskové Nejvyšší soud ČR sice na návrh Pavla Zemana rozhodl o zrušení zprošťujícího rozsudku, ale nevyhověl jeho požadavku na odsouzení za nedbalostní čin a přikázal nalézacímu soudu upřesnit důvody ke zproštění, s nimiž se v zásadě ztotožnil.

Všechna ostatní dovolání odmítl Nejvyšší soud ČR jako nedůvodná. Pokud se týká dovolání Alexandra a Zdenka Zemkových, připadá mi, že část usnesení, která se jich týká, napsal někdo jiný než autor úvah, týkajících se výše zmíněných dam.

Obecně mě jako laika u této kauzy popouzí, že justice přehlíží skutečnost, že stát změnou podmínek poskytování podpory obnovitelným zdrojům v listopadu r. 2010 s účinností od 1.ledna 2011 ohrozil některé investory krachem a přiměl je tak k nouzovým krokům. Nejvyšší soud ČR vyslovil v této souvislosti názor, že přece obvinění mohli bez nekorektních kroků získat licence s platností od 1.ledna 2011, byť s nárokem na nižší výkupní cenu. To jsou ale „knížecí rady“: tak drastické omezení příjmů by zbavilo investory možnosti splácet úvěr a přivedlo by je ke krachu. Stát, který zahnal investory do úzkých, by pak neměl každý jejich krok, který lze vyložit pro ně příznivě nebo nepříznivě, vykládat důsledně nepříznivě. Například formální převzetí zařízení elektráren od dodavatele do vlastnictví investora před jeho úplným dokončením lze vykládat jako přípravu oklamání poskytovatele licence, nebo jako administrativní přípravu na podání žádosti o licenci, provedenou s předstihem. V této kauze se vykládá jako příprava podvodu, tedy ke škodě jednatelů společností, ohrožených krachem v důsledku opatření státu.

Ještě výraznější je šikanózní přístup k investorům ve věci předložení vadných revizních zpráv. Samozřejmě, padělání revizních zpráv, nebo vědomé vypracování revizní nepravdivé revizní zprávy je protiprávní jednání, které si zasluhuje potrestání. Ale investoři si objednali a zaplatili správné, řádně vypracované zprávy a ani oni, ani Energetický regulační úřad neměli oprávnění správnost zpráv prověřit. Pokud je předložení vadných revizních zpráv pro justici důvodem ke krimininalizaci investorů, ve skutečnosti je soudí za trestné jednání jiných osob. Domněnka soudce Ivo Lajdy, že bratři Zemkovi věděli o závadnosti licencí a jejich předložení akceptovali, je pouze domněnka, která nemá oporu v dokazování, stejně jako jeho přesvědčení, že Michaela Schneidrová jednala ve prospěch Zemků. Ovšem domněnka bývalého vojenského soudce je silnější než důkazy.

Zejména pak zúčastněné soudy vykazují neznalost rozhodovacího procesu, který předchází vydání licencí. Revizní zprávy, stejně jako protokoly o převodu vlastnictví zařízení z dodavatele na investora jsou povinné formální přílohy k žádosti o licenci. Rozhodující bylo posouzení stavu elektráren na místě samém jednak vyslanými pracovníky Energetického regulačního úřadu, ale s nimi i skupiny externích odborníků včetně experta úvěrující banky. Pokyn k vydání licencí nedali odpovědné úřednici Iloně Florianové bratři Zemkovi, ale oprávnění pracovníci Energetického regulačního úřadu, kteří posoudili stav elektráren na místě samém. Toto soud správně popsal v části usnesení, týkající se odsouzené Michaely Schneidrové, ale v části, týkající se bratří Zemků, již smýšlel úplně jinak. Licence nebyly v žádném případě vydány na základě vadných revizních zpráv.

Nejvyšší soud ČR si nevšiml, že celé řízení proběhlo v nenávistném duchu, vyjádřeném tvrzením, že obžalovaní se domohli vydání licencí k elektrárnám, které nebyly ani zčásti dokončeny. Takto formuloval žalobce Radek Mezlík výrokovou větu obžaloby a soudce Aleš Novotný převzal jeho formulaci do výrokové věty rozsudku, přestože v průběhu dokazování před soudem byla pravdivost tvrzení dostatečně zpochybněna. Obhajoba a také žalobce měli navíc k disposici fotografie, pořízené družicí NASA 26. prosince 2010, na nichž lze přímo počítat panely. Ani jedna strana je nenechala provést jako důkaz. Proč takto rozhodl obhájce Zemků, je mi nepochopitelné, pohnutky žalobce jsou jasné. K disposici byl znalecký posudek poradenské firmy PriceWaterhouse Coopers, která na základě vyhodnocení účetních dokladů prokázala, že k 31.prosinci 2010 na investici za 1,3 miliardy Kč byly nedodělky za pár desítek tisíc Kč. Také přítomní znalci konstatovali, že zjištěné nedodělky nepřekážejí plnohodnotnému provozu elektráren. Stojí za zmínku, že Vrchní soud v Olomouci vypustil z výrokové věty rozsudku slova „ani zčásti“. Tím ovšem dodal obžalobě a prvostupňovému rozsudku povahu křivého obvinění.

Jistě bude zajímavé sledovat, jak se Krajský soud v Brně vypořádá s výhradami Nejvyššího soudu ČR k jeho rozhodování ve věci obviněných dam.

Je možné, že za touto kauzou se skrývá nepřístojnost daleko rozsáhlejší. Energetický regulační úřad v průběhu tohoto trestního řízení zjistil, že bez ohledu na ně obchodní společnost Actherm neprávněně vyplácela společnostem Saša Sun a Zdenek Sun, jejichž jednateli byli odsouzení bratři Zemkové, zvýhodněnou cenu za elektřinu až do poloviny r. 2015. Energetický regulační úřad podal kvůli tomu trestní oznámení. Zabývala se jím severočeská policie, která věc odložila a úřad neprotestoval. Později podal trestní oznámení spolek Šalamoun. Severočeská policie oznámení opět odložila se zdůvodněním, prokazujícím její nekompetentnost. Po zásahu Vrchního státního zastupitelství v Praze se musela věcí znova zabývat, ale dospěla opět k odložení. Oznamovatele pro jistotu neinformovala, takže žádné další opravné opatření neprovedl a o odložení se dověděl až po letech. Později jsem celkem náhodou zjistil důvody, proč Actherm vyplácel neoprávněně zvýhodněnou cenu. Řídil se „výkladovým stanoviskem“ z října r. 2010 Energetického regulačního úřadu k cenovému výměru z r. 2009, jež změkčovalo podmínky pro získání zvýhodněné ceny. Tímto způsobem mohlo patrně ze státního rozpočtu odtéci až několik set milionů neoprávněně vyplacených korun. Rozhodl ústřední orgán se sídlem v obvodu Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, příjemci neoprávněně vyplácených peněz mohou být kdekoli po celém území ČR a vzniklá škoda může dosáhnout i několika set milionů Kč. Prověřováním podezření na spáchání závažného trestného činu by se měl zabývat policejní útvar s celostátní působností, dozorovaný Vrchním státním zastupitelstvím v Olomouci. Věcí se zde zabývá státní zástupce Radek Mezlík, žalobce v kauze „Vitásková“. Ten svěřil prověřování „osvědčené“ severočeské policii (odložila to kdysi, jistě to odloží zase). Trvá na svém, i když Krajské státní zastupitelství v Ústí n.L. se pokusilo zbavit se případu jeho vrácením na Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Nejvyšší státní zastupitelství uskutečnilo instanční dohled nad jeho činností. Vykonal jej státní zástupce Rudolf Misák. V postupu Radka Mezlíka neshledal závady. Vyzval jsem nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana k vykonání dohledu nad činností státního zástupce Rudolfa Misáka. Podnět byl vyřízen záporně, neb jednání státního zástupce Rudolfa Misáka bylo bezchybné. Podepsal je – kdo jiný než sám státní zástupce Rudolf Misák. Osobní integrita státních zástupců NSZ je zřejmě tak vysoká, že se smí kontrolovat sami. K tomu není co dodat. Snad jen to, že daný postup Vrchního státního zastupitelství v Olomouci a Nejvyššího státního zastupitelství slouží lidem, kteří umožnili neoprávněné výplaty podpor fotovoltaickým elektrárnám možná až ve stovkách milionů Kč. Proti tomu má škoda, domněle způsobená v kauze elektráren bratří Zemků, váhu „trochy drobných“ (trochu přeháním).

35 komentářů :

 1. Na doživotí by měli být odsouzeni ti, kteří celou akci s fotovoltaikou připravili a provedli. Že bylo narušeno "právo podnikatelů" dobývat rentu, tedy okrádat nás, všechny ostatní, to mi opravdu nevadí. Předpokládám, že byli na celý zločin od počátku napojeni.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je určitě šokující, ale ještě děsivější je fakt, že se to všechno ví, ale nikomu to v zásadě nevadí. J.

   Smazat
  2. Naprosstý soulas pane Davide. Je ale vůbec zázrak, že nějaký soud si dovolil osvobodit tyto kvalitní pracovnice a statečné ženy které se nedaly zlomit soudní zvůlí.

   Smazat
  3. Proč je nepojmenovat adresně? Za dnešní problémy můžeme poděkovat hlavně panu Bursíkovi a panu Topolánkovi, který to mohl zastavit. Asi to všimné stálo i za ten vyhazov z politiky.

   Smazat
  4. Celý podvod organizoval Milan Urban v součinnosti s Janem Mládkem a dalšími Bursík a spol.

   Iva Šedivá
   Někdejší poslankyně ČSSD prosazovala úpravu, která už v roce 2005 omezila pravomoci ERÚ snížit výrazně výkupní cenu elektřiny.
   "Počítala jsem s tím, že zákon lze kdykoli novelizovat. K tomu bohužel Topolánkova vláda nepřikročila."
   2. Martin Bursík
   Výrazně se podílel na přípravě zákona o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů, který stanovil štědrou státní podporu.
   "Ještě počátkem roku 2009 nebylo možné prudký nárůst počtu slunečních elektráren předvídat. Dostupná data to nesignalizovala."
   3. Martin Říman
   Jako ministr průmyslu nepředložil žádné opatření, které by dopředu mohlo zastavit prudký nárůst výroby elektřiny ve slunečních elektrárnách.
   "Problém to byl až v polovině roku 2009, a to už jsem ministr nebyl."
   4. Josef Fiřt
   Jeho Energetický regulační úřad nedokázal politiky v roce 2008 a 2009 přesvědčit, aby včas zasáhli a změnili zákon.
   "Přišel jsem mezi poslance s takovou žádostí už před dvěma roky, ale nebylo to nic platné."
   5. Mirek Topolánek
   Byl premiérem v době, kdy ve Španělsku v roce 2008 úřady přijímaly razantní opatření, která brzdila ohromný nárůst žádostí tamních producentů solární elektřiny o dotace.

   Smazat
  5. Jsem pro plné využití Paroubkováýchy husito-bolševických větrůůů! Ovšem zdejší pilní a zapšklí, na sockovských dávkách závislí a neproduktivní blbci, kteří by moc rádi škodili, avšak pouze smrdí, to nepochopí! Ruské přísloví: Psí/čubčí (a tedy i parazitický čecháčkovský, ovaroidní, pitomiovský, fálmerovský a burešovský) hlas do nebe nevolá. Jsou ti umanutí, lúzrovití, sprejerovití, ovaroví a zaprdění diskutéři s falešnými jmény, tituly a institucemi (včetně těch burešovsko-čobolovských) opravdu tak blbí a ubozí, komunizmem zdegenerovaní, na bezplatných médiích chorobně závislí, potrefené husy, nebo jen placení provokatéři, členové KSČ, ROH, SČSP, khakimozky, lidoví milicionáři, pomocníci VB, politruci, případně důchodci agenti StB a KGB ??? Jak málo stačí ubohým, neschopným, nezaměstnatelným, samolibým a líným sockám ke štěstí: Vyblít se namísto produktivní práce na kapitalistickém internetu a vylízat si socialistickou p….l. Obyvatelé králíkáren ani na internetu nevyprodukují víc – než bobky. Zamindrákovaná lůza metá svá lejna na ty výše stojící - ta však bez zásahu cíle dopadnou zpět na její hlavu. Lůza zůstává lůzou i když je v početní většině. Čím ubožejší a pitomější podvraťáček na řetězu u boudy - tím víc poštěkává a zasírá své okolí. A ještě by chtěl bez vlastní osobní odpovědnosti zasahovat anonymně referendem do osudů spoluobčanů. Geniální politický trik, prosazovaný postkomunistickou tripartitou: internetové diskuze.
   Nabuzené lemplovské, dluhy neplatící a neproduktivní socky vypustí nahromaděnou žluč a střevní plyny (přímá demosrácie) a neřádí pak už na náměstích:-)))

   Smazat
  6. oprava: Paroubkových ...

   Smazat
 2. Tedy mně ta poslední věc také nevadí, ale zas taková sláva to není, pokud se vezme v úvahu, kdo všechno ze solárního byznysu chodí po svobodě, chřestě dobytými miliardami. To je jak konejšit se tím, že cvakli ausgerechnet Ratha s krabicí, ve které taky přece nemohy být čisté peníze.

  Procesní stránka věci by mně osobně tedy s dovolením stále ještě poněkud vadila. No, to, jak se pořád přednáší na naší staré fakultě, o demokratickém právním státě, o spravedlivém procesu, a vůbec takový ty věci z diplomek a disertací. Naštěstí zde mohu - a věřte, poslední dobou je to tak nějak pořád častěji - účinně oponovat svému profesnímu školení, natož svědomí, kdysi s velikou nechutí zapamatovanou maximou o tom, že právo jest vůle vládnoucí třídy povýšená na zákon.

  OdpovědětSmazat
 3. Vitásková, sekretářka, která práskala na svého šéfa, jako agentka Eva, spolupracovnice STB, se za pomoci svého řídícího důstojníka STB dostala na důležitá místa v plynárenském průmyslu.Se svým přítelem, agentem KGB, po roce 1989 byli u privatizace Transgassu.Dostala medaili od Zemana, který byl v té době předsedou vlády. A tak dále.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Milý vykastrovaný skote.Nechtělo by to navštívit patřičného lékaře, ktryý by vás léčil z vaší STB a KGB mánie. Ale u vás je to asi již nemožné!

   Smazat
  2. 11:23- já Lukáši Fišerovi věřím. Kdyby nebyl on nebo jeho otec jejich řídícím důstojníkem,jak by to mohl vědět?

   Smazat
  3. PS.kohopak asi řídí v nových podmínkách?

   Smazat
  4. PPS. abych byl korektní gendrově, mohla být řídící důstojnice sekretářky matka Lukáše.

   Smazat
  5. 10:20 Asi budeš fakt taky patologický státem uznaný blb.

   Smazat
  6. Internet máš za dobré chování, Lukáši, ne za rozšiřování svých bludů na veřejnost.

   Smazat
  7. lukas fiser9. března 2019 10:20 vychází ze seznamu přístupného na www.mvcr.cz a to mnohé vysvětluje Eva souhlasí a zablokování zveřejnění jmen včetně Zemana,který o tom také musí vědět své.Vše tomu nasvědčuje,že mafie má příliš dlouhé prsty.Termín úvazku je 1984 Ostrava další viz seznam.

   Smazat
 4. nechapu jak tradični podvod na vovčanech muže někdo soudit když se všeobecně vi že mafiie doji na plne pecky nejen v tehle nicotne kausičce co to je nějakych 40 miliard ze statniho když to neni z jejich a když koneckoncu tohle řidi a rozkazuji přeci z brusele abychom byli rychleji v brusseli a že nejen na tomto genialnim tunilku se podili většinou byvali bolševici agenti z estebe s agenty vekaer jakoby to někdo vymyslel jen pro ně

  OdpovědětSmazat
 5. Jsem vlastníkem malé FVE od07.2012.Všechny náležitosti připojení jsem mlěl koncem května.ČEZ mě připojil až po 6ti týdnech! Je naprosto jasné,že připojování nedokončených elektráren bylo pod politicko-lobistickým tlakem! Všichni zúčastnění se dopustili trestného-úplatkářského jednání velkého rozsahu.Pokud by fungovala neúplatná justice,bylo by vše dávno vyřešeno.Účastníci zbaveni majetku a ve "státním zaopatření".Na miliardových škodách se dále dobře živí prohnilí právní systém.Danoví poplatníci unesou FŠECKO!

  OdpovědětSmazat
 6. Velice zajímavé by bylo zveřejnění vlastníků velkých fotoelektráren. Kdo z nich je zaměstnán ve třech pilířích státní moci, zcela zaručeně bychom se velice, velice a velice, divili a hodně věcí by se objasnilo. Proto to zatím, říkám zatím, asi nehrozí, takže defenestrace zatím nebude, chcetel-li. Rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vlastníky není problém sehnat, ten seznam jsem dokonce viděl. Ano, když si dáte trochu práce budete se dost divit, kdo fotovoltaiku vlastní,a kdo na nás všech parazituje. I ti nejčistší z nejčistších a nejférovějších politiků. Chtělo by to povolenku na odstřel jednoho ročně za dobrou práci jako benefit.

   Smazat
  2. Kdo povolenky k odstřelu hajzlů vydává ?

   Smazat
 7. Mám panickou hrůzu dostat se takovému soudnictví do spárů, 8,5 let na tvrdo a pak zproštění obžaloby, hrůza. Kdo ten soudní zmetek zaolatí? Já jsem měl v práci zaplaceno pojištění proti blbosti. Soudci se bát nemusí, protože eventuelně všechno zaplatí stát, vlastně občané. V.J.Horák

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. SPD chce prosadit přezkumy kvalifikace soudců po určité době a jejich finanční odpovědnost za rozsudky. Takže můžete volit SPD, pokud chcete nápravu.

   Smazat
 8. " předseda senátu, podepsaný pod usnesením, odešel 31.prosince 2019 do důchodu"???

  OdpovědětSmazat
 9. Na Parlamentních listech jsem četl, že Vitásková se svými spolupracovníky dává dohromady seznam politiků, státních úředníků, soudců a státních zástupců, kteří rýžují na fotovoltaických byznysu. V článku nadhodila, že už teď tam je plno známých jmen z justice, co měly co do činění v rozhodování v četných kauzách týkajících se solární mafie Ještě se budeme divit, jak rozsáhlá chapadla má solární mafie.

  OdpovědětSmazat
 10. Jsem zvědav zda bude seznam těch co brali,berou a budou brát prachy z FV tunelu ZVEŘEJNĚN.
  Nebo to celé skončí vydáním několika knih a lidé blbci si tyto knihy ještě koupí a dále budou platit hajzlům z FV mafie.
  Mafie má takovou moc,že hajzl Topolánek si dovolil kandidovat na presidenta a ještě k tomu má televizní pořad v televizi.Bursík ten je určitě někdy zašitý a užívá si milionů.

  OdpovědětSmazat
 11. Soudci a policisté (jedná se o stav ze začátku r.2018)

  90% tohoto článku budou tvořit osoby z ČR, které tento americký vládní program International visitors leadership absolvovaly. 

  U nás Lenka Bradáčová současná vrchní státní zástupkyně v Praze. Lenka Bradáčová absolvovala stáž v roce 2008 spolu s dalšími dvěma státními zástupci (Ivo Ištvánem a Igorem Střížem), dvěma policisty, a dvěma zástupci nevládního sektoru. Program nese název Program of the United States Department of State Transparency and Ethics in Democracy (Program Spojených států, odbor transparentnosti státu a etiky demokracie). 

  Lenka Bradáčová udržuje nadstandardní vztahy s americkou ambasádou, a podle materiálů z amerických diplomatických depeší prezentovaných na Wikileaks měla poskytovat informace o vysoce interních záležitostech justice americké ambasádě tehdy pod velvyslancem Cabanisem. 

  Bývalým náměstkem Lenky Bradáčové z Ústí nad Labem od roku 2012 je Adam Bašný, který udržoval kontakty s Transparency International, a který stejně jako Lenka Bradáčová, Ivo Ištván či Igor Stříž, a další státní zástupci, k nimž se vzápětí dostaneme, absolvoval stáž amerického ministerstva zahraničí v USA. 

  Adam Bašný Přednášel na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy předmět Korupce a veřejná moc. 

  Transparency International čerpá dotace a granty z norských fondů resp. EEAgrants např. 

  Název programu: Fond pro nestátní neziskové organizace
  Název projektu: PAKT I Protikorupční akademický klub transparentnosti
  Částka: 156,046 KČ. 

  Tak se vám těším, jak bude Transparency plošně poukazovat na Barnevernet, na případ Evy Michalákové, a celkově na problém únosu dětí v Norsku touto soukromou organizací. 

  Jenomže Američané si instalují další osoby, kterými obsazují klíčové vlivné pozice v ČR, osoby, které samozřejmě absolvovaly americký vládní program International Visitors Leadership. 

  Tento program absolvoval třeba Tomáš Martinec, bývalý ředitel útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality, dále International Visitors Leadershipabsolvovala Iveta Jordánová, ředitelka protikorupční nevládní organizace Růžový panter, dále tento americký vládní program absolvoval Petr Šereda olomoucký státní zástupce, a Daniela Zemanová, soudkyně Nejvyššího správního soudu z Brna. 

  To ale zdaleka není všechno. 

  Další osobou, která dostala stipendium na stáž v USA byl Ivo Ištván, vrchní státní zástupce na olomouckém vrchním zastupitelství, a to v období, kdy byl Ivo Ištván za prvního funkčního období Jiřího Čunka odvolán právě kvůli kauze Čunek. 

  Poté Ivo Ištván dostal stipendium, absolvoval americký vládní program spolu s jeho náměstkem Igorem Střížem, který se později stal náměstkem nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. 

  Podle uniklých depeší z Wikileaks donášel na americkou ambasádu interní materiály Jaroslav Fenyk. Jaroslav Fenyk byl státním žalobcem, zástupce tehdejší Nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešové, a je také členem ústavního soudu. 

  OdpovědětSmazat
 12. 2.část


  Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman udržuje s americkou ambasádou rovněž nadstandardní vztahy. 

  Jeho mluvčí a tiskovou tajemnicí v jedné osobě byla Helena Markusová, dříve zaměstnankyně politického odboru ambasády USA, ke které právě Jaroslav Fenyk docházel. 

  Tedy nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, jeho náměstek Igor Stříž, jeho mluvčí a tisková tajemnice Helena Markusová. Pavel Zeman navrhl Lenku Bradáčovou, další absolventku International Visitors Leadership na post vrchní státní zástupkyně v Praze. Klika se navzájem podporuje. Do toho přimíchejme schůzku Lenky Bradáčové, Pavla Zemana, Roberta Šlachty a Ivo Ištvána v brněnské restauraci Rialto spolu s americkým ex-velvyslancem Andrew Shapiro těsně po jeho nástupu. 

  Justice, vrchní soud, státní zastupitelství, ministerstvo vnitra, ředitelé sekcí policejních odborů atd. 

  Američané mají jednoduše zájem o osoby zabývající se závažnou hospodářskou kriminalitou. 

  Touto optikou můžeme pozorovat krásně nasvícené vazby a vrůstání vlivu americké vlády prostřednictvím prokádrovaných osob na klíčová místa zmíněných rezortů.
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  s tímto vědomím vnímejte všechny kauzy, které potřebují neoconi (havloidi) - i tu současnou s Kapschem.

  OdpovědětSmazat
 13. Nejhorší,že těchto hajzlů NSZ a dalších mafiánů se bojí i stávající vládnoucí garnitura.
  A všichni mlčí a jsou zticha.
  Jako za socialismu.

  OdpovědětSmazat
 14. Státní podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie zavedl speciální zákon č. 180/2005 Sb., ve kterém byly také vyhlášeny dotační podmínky a garantované výkupní ceny pro solární elektrárny. Do tohoto zákona se dostal také pozměňovací návrh, který zavedl limit maximálně pětiprocentního meziročního poklesu výkupních cen. Tento „přílepek“ navrhla poslankyně za ČSSD Hana Šedivá – přišla s tím, že výkupní cena elektřiny z obnovitelného zdroje nesmí klesnout pod 95, resp. 98 procent ceny za rok předchozí. A prošla varianta s 95 procenty.
  Tento „přílepek“ navrhla poslankyně za ČSSD Hana Šedivá – přišla s tím, že výkupní cena elektřiny z obnovitelného zdroje nesmí klesnout pod 95, resp. 98 procent ceny za rok předchozí. A prošla varianta s 95 procenty.
  Hana Šedivá
  Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
  JUDr. Hana Šedivá

  OdpovědětSmazat
 15. Až budete přátelé volit,tak dejte znovu hlas těmto hajzlům a oni se vám budou vysmívat přesně tak jako tito.

  OdpovědětSmazat
 16. Kohopak paní Hanička asi zastupuje ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. JUDr. Hana Šedivá

   Poslankyně Poslanecké sněmovny
   Ve funkci:
   2002 – 2006
   Ve funkci:
   2006 – 2010
   Stranická příslušnost
   Členství KSČ
   ČSSD

   Narození 25. srpna 1956 (62 let)
   Praha
   Československo Československo
   Profese advokátka, soudkyně
   Některá data mohou pocházet z datové položky.
   Chybí svobodný obrázek.

   Hana Šedivá (* 25. srpna 1956 Praha) je česká soudkyně a bývalá politička, počátkem 21. století poslankyně Poslanecké sněmovny za ČSSD.
   Obsah

   1 Biografie
   2 Odkazy
   2.1 Reference
   2.2 Externí odkazy

   Biografie

   Narodila se v Praze, ale od roku 1959 žije v Příboře. V období let 1979–1985 pracovala na ONV Nový Jičín na odboru vnitřních věcí a přestupkové agendy a na finančním odboru (majetkoprávní oddělení). Od roku 1986 do počátku 90. let působila v JZD Rozvoj Sedlnice a JZD Moravan Petřvald, později v podniku Pozemní stavby, Nový Jičín. Je vdaná, má syna a dceru.[1]

   Před rokem 1989 byla členkou KSČ. Od roku 1991 provozovala soukromou advokátní praxi.[2] Členkou ČSSD se stala roku 1998. K roku 2006 se zmiňuje jako předsedkyně MO ČSSD Příbor. Předtím v období 1998–2002 zastávala post místopředsedkyně OVV ČSSD Nový Jičín a v letech 1999–2002 i místopředsedkyně KVV ČSSD Ostrava. V letech 2003–2005 byla členkou KVV ČSSD Ostrava.[1]

   V komunálních volbách roku 1994 byla zvolena do zastupitelstva města Příbor jako bezpartijní za Sdružení KSČM, SDL, NK. Neúspěšně do tamního zastupitelstva kandidovala (nyní již za ČSSD) v komunálních volbách roku 1998 a opětovně sem byla zvolena v komunálních volbách roku 2002 a komunálních volbách roku 2006. Profesně se uv&aa cute;dí jako advokátka.[3][4]

   Ve volbách v roce 2002 byla zvolena do poslanecké sněmovny za ČSSD (volební obvod Moravskoslezský kraj).[5] Během svého poslaneckého působení čelila kritice za to, že si nechávala proplácet letenky z Ostravy do Prahy, třebaže v rámci poslaneckých náhrad měla měsíční příspěvek 34 200 Kč na dopravu. Na kritiku reagovala s tím, že „samozřejmě že létám, když mi to zákon umožňuje a je to pro mě pohodlnější a rychlejší.“[2] Byla členkou sněmovního ústavněprávního výboru. V letech 2002–2004 zasedala i ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a potom v letech 2004–2006 ve výboru mandátovém a imunitním. Poslanecký mandát obhájila ve volbách v roce 2006. Byla opět členkou ústavněprávního výboru a mandátového a imunitního výboru (v něm v letech 2006–2009 zastávala post místopředsedkyně a v letech 2009–2010 předsedkyně). Ve sněmovně setrvala do května 2010, kdy krátce před koncem funkčního období rezignovala na mandát, protože byla jmenována soudkyní.[6][7] Do sněmovny pak místo ní ještě krátce zasedl jako náhradník Jozef Kubinyi.[8]

   V květnu 2010 byla jmenována soudkyní Obvodního soudu pro Prahu 6.

   Smazat
 17. A hovada u poslaneckých koryt zamlaskala.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.