Reklama

středa 27. března 2019

Lze za terorismus soudit někoho, kdo se zbraní v ruce pomáhal obětem teroristů s obranou?


Ivan David
27. 3. 2019
U Krajského soudu v Pardubicích je pro terorismus souzen českých výsadkář, který se před vstupem do Armády ČR údajně zapojil na straně Opolčenů do obrany Donbasu proti útokům ukrajinské armády. Terorismus je Trestním zákonem definován jako soubor násilných činů, jejichž cílem je rozvrácení ústavního pořádku ČR. Státní zástupce buď neumí zeměpis, a neví, že Donbas není součástí ČR. Nebo jde o účelovou šikanu, kdy trestem má být už samotné stíhání. 
Případ má dvě roviny – právní a morální. Obecně platí, že spravedlnost a právo nemusí být vždy totožné. V ČR je to nejkřiklavěji vidět na statisících případů exekucí. Z nezplacené pokuty ve výši 500 Kč za překročení maximální povolené rychlosti třeba jen 3 km/h, k níž přestupce ztratil výzvu od úřadu, mu může být exekutorem zabaveno i 12 tisíc. Děje se to dnes a denně. A i když exekutor postupuje podle zákona – Exekučního řádu, je to nespravedlivé.

Případ vojáka Erika Eštu je však z jiného ranku. Podle článku 8 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku, nemůže být nikdo stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon. V tomto případě trestní zákoník.

Terorismus lze právně zařadit pod 3 skutkové podstaty definované v § 311, § 312 a § 312a. Teroristickým útokem je podle § 311 čin, kterým pachatel v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky, narušit nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo sociální strukturu České republiky nebo mezinárodní organizace, závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula nebo trpěla,

a) zničí nebo poškodí ve větší míře veřejné prostranství, majetek nebo veřejné zařízení, dopravní nebo telekomunikační systém, pevnou plošinu na pevninské mělčině, energetické, vodárenské, zdravotnické nebo jiné důležité zařízení, včetně počítačového systému, na jehož fungování takové zařízení, systém nebo plošina závisejí, s cílem vydat majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu,

b) naruší nebo přeruší dodávku vody, elektrické energie nebo jiného základního přírodního zdroje s cílem vydat majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu,

c) zmocní se letadla, lodi, jiného prostředku osobní či nákladní dopravy nebo pevné plošiny na pevninské mělčině nebo nad takovým dopravním prostředkem nebo pevnou plošinou vykonává kontrolu anebo zničí nebo vážně poškodí navigační zařízení nebo ve větším rozsahu zasahuje do jeho provozu anebo sdělí důležitou nepravdivou informaci, čímž vydá majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu,

d) vydá cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že způsobí požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo takové nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, nebo

e) vložením dat do počítačového systému nebo na nosič informací anebo vymazáním nebo jiným zničením, poškozením, změněním nebo potlačením dat uložených v počítačovém systému nebo na nosiči informací, snížením jejich kvality nebo učiněním jich neupotřebitelnými provede útok proti počítačovému systému, jehož narušení by mělo závažný dopad na fungování státu, zdraví osob, bezpečnost, hospodářství nebo zajištění základních životních potřeb obyvatel, útok s dopadem na větší počet počítačových systémů s využitím počítačového programu vytvořeného nebo přizpůsobeného pro takový útok anebo útok, kterým způsobí značnou škodu.

Teroristického útoku se podle § 311 odst. 2 pachatel dopustí i tím, pokud:

a) provede útok ohrožující život nebo zdraví člověka s cílem způsobit smrt nebo těžkou újmu na zdraví,

b) zmocní se rukojmí nebo provede únos,

c) zničí nebo poškodí ve větší míře veřejné prostranství, majetek nebo veřejné zařízení, dopravní nebo telekomunikační systém, pevnou plošinu na pevninské mělčině, energetické, vodárenské, zdravotnické nebo jiné důležité zařízení, včetně počítačového systému, na jehož fungování takové zařízení, systém nebo plošina závisejí, s cílem ohrozit tím lidské životy nebo bezpečnost takového prostranství, zařízení, systému nebo plošiny,

d) naruší nebo přeruší dodávku vody, elektrické energie nebo jiného základního přírodního zdroje s cílem ohrozit tím lidské životy,

e) zmocní se letadla, lodi, jiného prostředku osobní či nákladní dopravy nebo pevné plošiny na pevninské mělčině nebo nad takovým dopravním prostředkem nebo pevnou plošinou vykonává kontrolu anebo zničí nebo vážně poškodí navigační zařízení nebo ve větším rozsahu zasahuje do jeho provozu anebo sdělí důležitou nepravdivou informaci, čímž ohrozí život nebo zdraví lidí nebo bezpečnost takového dopravního prostředku,

f) vyrábí nebo jinak získá, přechovává, dováží, přepravuje, vyváží či jinak dodává nebo užije výbušninu, jaderný materiál, jadernou, biologickou, chemickou nebo jinou zbraň, bojový prostředek nebo materiál obdobné povahy, anebo provádí výzkum a vývoj jaderné, biologické, chemické nebo jiné zbraně nebo bojového prostředku nebo výbušniny, nebo

g) vydá lidi v obecné nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví tím, že způsobí požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo takové obecné nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění,


Ovšem pouze pokud tak učiní s úmyslem „poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky, narušit nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo sociální strukturu České republiky nebo mezinárodní organizace, závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula nebo trpěla.“

Bez toho, že by státní zástupce pachateli prokázal úmysl poškodit Českou republiku by šlo jiné trestné činy. Například poškození cizí věci (§228), nedovolené ozbrojování (§ 279) a podobně.

Trestní zákoník požaduje při posuzování trestnosti činu prokázání konkrétního úmyslu pachatele a konkrétní naplnění skutkové podstaty, která je definována v některém z paragrafů. Z divokých 90. let minulého století jsou známé případy hospodářských trestných činů, kdy pachatel zjevně způsobil velkou škodu, ale v důsledku nekvalitního znění zákona nespáchal trestný čin. Řada obchodníků s lehkými topnými oleji vyvázla bez trestu za krácení daně, i když stát poškodili o miliardy. Bývalý ředitel odboru spotřebních daní Ministerstva financí Martin Denkstein jejich konání pro televizi Nova komentoval slovy, že „jde o legální formu daňového úniku“.

Klíčové je v trestním řízení prokázání úmyslu. V některých případech Trestní zákoník kodifikuje i nedbalostní trestné činy. Například lékař, který zanedbáním léčby způsobí smrt pacienta nebude souzen pro vraždu, ale pro usmrcení z nedbalosti. Za to mu podle § 143 hrozí trest vězení na 1 až 6 let. V případě, pokud by mu byl prokázán úmysl zemřelého usmrtit, tak by šlo o vraždu. A za ni by podle § 140 mohl být odsouzen k pobytu za mřížemi až na 20 let.

I kdyby se státnímu zástupci podařilo prokázat, že obžalovaný voják se před nástupem do Armády ČR účastnil bojů na Ukrajině v řadách Opolčenů, a dokonce i v případě, pokud by mu prokázali, že střílel na ukrajinské vojáky nebo některé z nich i zabil, tak je zcela nemyslitelné, že by mu bylo možné dokázat, že se tím dopustil teroristického útoku. Obžaloba by mu totiž musela prokázat, že to provedl s úmyslem poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky, narušit nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo sociální strukturu České republiky. Z právního hlediska jde o nesmysl. Donbas není součástí ČR. Orgány české veřejné moci nemají na Donbase žádné pravomoci. Tudíž je tam nelze k ničemu nutit – a to ani ozbrojeným bojem.

Totéž platí i pro případ trestného činu teroru, který je definován v § 312. Jeho spáchání se lze dopustit usmrcením člověka s úmyslem poškodit ústavní zřízení České republiky.

Z čistě právního hlediska by bylo velmi obtížné „napasovat“ konání obžalovaného i na trestný čin účasti v teroristické skupině. Podle § 312a se ho dopustí pachatel tím, že založí teroristickou skupinu nebo se účastní její činnosti. V tomto případě je nutné dovodit co je a co není teroristická skupina. V zásadě k tomu jsou dvě cesty. První z nich je usvědčení skupiny lidí, že jako organizovaná skupina páchali nebo připravovali teroristické činy. Pak je lze ovšem soudit i za jednotlivé skutky – včetně přípravy, která je rovněž trestná.

Speciální § 312a byl do Trestního zákoníku vložen proto, aby jej bylo možno užít k postihování členů organizací, které jsou zařazeny do seznamu teroristických skupin vyhlášeného Radou bezpečnosti OSN. Na tomto seznamu jsou uvedeny organizace jako Islámský stát (ISIL), Al-Kaida nebo Fronta An-nursá. Její členové se na mnoha místech světa dopustily teroristických skutků. Ne sice s úmyslem rozvrátit ústavní zřízení ČR. Nicméně podle mezinárodního práva lze pachatele trestat i za členství v organizaci, která se dopustila vraždění civilistů nebo ničení majetku a byla Radou bezpečnosti OSN prohlášena za teroristickou organizaci. To však není případ Opolčenců. Jejich domobrana není na seznamu OSN. Existují i jiné seznamy teroristických organizací, které však pro české soudu nejsou právně závazné. Svoje seznamy teroristický organizaci si vydávají i některé země. Např. Turecko má svůj seznam teroristických organizací, kam je řazena i Kurdská strana pracujících (PKK). Což je bývalá parlamentní politická strana. Ovšem v Turecku může být člověk souzen za terorismus i když jako zpěvák vystoupí na mítinku opoziční, ale stále ještě legální a parlamentní strany HDP. A zpívá v Kurdštině a nikoli texty vybízející k násilí.

Své seznamy teroristický skupin má i Irán, který za teroristy považuje všechny odpůrce režimu ajatoláhů. I když nikdy nebojovali se zbraní v ruce. Ani iránský seznam není pro české soudy závazný. České orgány naopak udělují azyl politickým uprchlíkům z Iránu, kteří jsou tam považováni za teroristy. I kdyby Ukrajina měla nějaký svůj seznam teroristů – a na něm byla organizace v jejichž řadách obžalovaný pobýval, tak to samo o sobě není důvod k jeho stíhání v ČR. Ukrajinský seznam má z hlediska našeho práva stejnou hodnotu jako ten iránský. Tedy nulovou.

Celý problém má však ještě rovinu morální. Ukrajinská armáda se na Donbasu dopouští válečných zločinů. Ostřelování civilních čtvrtí těžkým dělostřelectvem a raketovými zbraněmi, kdy je palba vedena bez rozlišení vojenských a civilních cílů, je válečným zločinem podle mezinárodního práva. Záměrné ničení elektráren a vodáren, které poškozuje primárně civilní obyvatelstvo a ztěžuje až znemožňuje jeho podmínky přežití je podle mezinárodního práva zločinem genocidy. Jejich pachatelé za řad Ukrajinské armády, dobrovolnických praporů jako Azov a politického velení státu by za ně měli být souzeni před Mezinárodním trestním soudem v Haagu. Možná že na to časem i dojde.

V evropské kultuře se v průběhu staletí prosadila idea, že nepřekážení zločinu a odmítnutí pomoci oběti je rovněž považováno za zločinné. Pokud bychom vzali jako fakt, že obžalovaný Erik Eštu skutečně pomáhal Opolčencům bojovat proti ukrajinské armádě a dobrovolnickým plukům, což zdaleka není prokuraturou dostatečně doloženo důkazy, tak z morálního hlediska nejde o odsouzeníhodný čin. Pomoc oběti může mít různé formy. Od humanitárních dodávek, přes diplomatický tlak na agresora. Nebo uvalení sankcí s cílem jej přimět, aby upustil od svého zločinného jednání. Až po pomoc ve formě fyzického boje, kdy se pomocník snaží třebas i střelbou na útočníka jej odehnat od oběti. Dostat jej mimo dostřel civilistů, které zločinec ohrožuje.

Představitelé našeho státu – zejména současná a minulá vláda, a parlamentní strany, který ji podporovaly – by se měli stydět za to, že se nesnažili nijak pomoci obyvatelům Donbasu na nichž ukrajinský režim páchal válečné zločiny. České vlády se nepokusily ani náznakem přimět Porošenkův režim k dodržování lidských práv. Natož aby na něj uvalily embargo. Moc soudní by tedy neměla stíhat jednoho z našich občanů, který se postiženým snažil pomoci svými silami.

Autor je lídrem kandidátky SPD ve volbách do Evropského parlamentu

78 komentářů :

 1. Ano, naše justice a armáda to dopracovaly tak daleko, že oficiálně fandí teroristům a banderovským náckům a jsou ochotny soudit a odsoudit mladého Čecha za správný občanský postoj! Fuj, nad tou situací se žaludek obrací.

  Leo

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co to žvatláš? Vždyť on se omluvil s tím, že má rád uniformy jako fanda historie a mundur putleroffských teráčů na sebe voblík jen kvůli fotce!

   Smazat
 2. Naše ústava definuje právní stát s nejvyšší autoritou nezávislé justice, a justici tvoří největší blbci.
  To číní z právního státu ... musí si doplnit každý sám, pravdivé pojmenování situace by bylo trestným činem proti ústavnímu pořádku.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Teroriste vladni jiz dnes porusuji sve vlastni zakony a schvaluji dalsi 100 tisic jiz po zbourani berlinske zdi 1990-2000 /to je nahodicka z toho Osvobozeni ,ze ?/,a stale schvaluji dalsi represivni zakony teroru na nas. Nekdy potrebuji provokaci na dalsi jejich zakony schvalujici zlociny na nas !!!
   Zacali se trast,zoufale panickym strachem vedomi svych zlocinu. A ze spravedlivych trestu , ktere je dostihnou.. Potrebuji okupanty,silene islamske teroristy /drive SS a Gestapo/,na svoji obranu proti nam...A udrzet se za kazdou cenu u moci..Ale ta se hrouti navzdory vsemu !! To je nevyhnutelny beh dejin a tak musi pachat zlociny dalsi a horsi a kryt se fasisticko-komunistickymi zlocinnymi zakony..
   A terorem..Predevsim.
   Kde je komise pro Lidska prava a OSN komise ,kdyz jde o zlociny proti nam ?? francie a cela Evropa.
   Ale ten jekot ,ohlusujici rev medii hysterickych hyen , kdyz se ublizi teoristovi.. Ti dostavaji obrovske castky jako nahrazeni skody kdyz jim udajne nekdo "ublizi", a dokonce i kdyz pachaji teroristicke utoky..
   Jako odmeny za spinavou praci proti nam..
   Advokati chodi za nima dokonce do vezeni a vedou soudy v islamistu zajmech , kdyz udajne soudni proces nedodrzel lidska prava..atd. Nic takoveho pro nas...Ovsem. terorista odchazi casto z vezeni jako milionar..

   Smazat
  2. Musím dát souhlas. Co předvádí justice je ten největší humus. Jeden soud rozhodne tak a ten druhý přesně naopak. Jedna "partička" potřebuje vyhodit z funkce.

   Smazat
  3. Odveďte odsouzeného, ledvinky se musí jíst teplé...

   Smazat
 3. Zvláštní, že jste se, Davide, podobně mocně nepral za Jana Silovského, který dostal 6 let jen za to, že chtěl vstoupit do IS. A ani se tam nedostal, ani jednou si nevystřelil.

  Doněcká lidová republika funguje na vojensky okupovaných částech území Ukrajiny a z pohledu českých zákonů jsou proto násilné akce proti Ukrajině teroristickým útokem.

  Nechte kauzu, vy "právníku", posoudit nezávislým soudem. A rozhodněte se jestli vlastně vůbec chcete respektovat české zákony, soudní a zákonodárnou moc, jestli jste vůbec Čech nebo Rus.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21.15 Více pokory, voni Ukrajinec...

   Smazat
  2. Ty nezávislej právní idiote asi neumíš číst, to nesmyslné stíhání podle neexistujících zákonných ustanovení a za domnělou činnost obžalovaného je popsáno a zdůvodněno v článku.
   Ty si v jakém zákoně nastudoval ty bludy, co nám tu vnucuješ ... "právníku"

   Smazat
  3. 21:32

   Jak už jsem psal, naštěstí u nás soudí nezávislí a kompetentní soudcové a ne brouci Pytlíci jako je David nebo ty. Ať už Eštu odsoudí či zprostí viny, tak svůj rozsudek řádně zdůvodní a budou ho mít odborně podepřený. Pokud se Eštu nebude rozsudek líbit, může se odvolat.
   Tak s čím máš kurva problém? Pokud nechceš respektovat soudní moc, náš právní systém, tak táhni z naší země někam kde ti bude líp.

   Smazat
  4. 22.18 Jdi si vyprávět ty pohádky o nezávislých a kompetentních soudcích někam jinam a neprovokuj.
   Nebuď blbej nebo navedenej ..., a neztrapňuj se ..

   Smazat
  5. 22:38

   Neuznáváš soudní, zákonodárnou ani výkonnou moc, z toho plyne že neuznáváte Ústavu ČR. A z toho plyne, že nejste češi ale jakési mrdky ve službách kohosi. A takové vlastizrádné mrdky, neuznávající ani náš nejzákladnější zákon, naši Ústavu, se ještě ke všemu drze nazývají "vlastenci". Neuvěřitelné.

   Smazat
  6. 22.49 Neztrapňuj se z tou hloupou logikou, uznáváme tu tvojí ústavu i ty tvoje nemocné moci, ale neuznáváme debily, kteří se tím vším zaštiťují, překrucují a zneužívají to.
   Už toho nech, o logice, degenerovaném právu a právním státě víš akorát velké hovno ..
   A nepiš o vlastenectví, nevíš co to je ...

   Smazat
  7. Já neuznávám žádnou ústavu! Prožil jsem komunistickou a současnou liberální, prý demokratickou. Zajímavé, ani jedna z nich nebyla předložena k souhlasu lidu. Plyne z toho poučení, že obě tvořili právníci vítězné strany ku prospěchu členstva. Až bude někdy ústava svěřena ne právníkům ale filantropům ve spolupráci s nacionalisty, bude líp!

   Smazat
  8. Pane Povolný, máte pravdu, že ani jedna ústava nebyla schválená referendem. Ta první dávala výsadní postavení komunistům, což nebylo zrovna férové. Nicméně ve straně byla desetina obyvatel ČR a těm nešlo vnutit cokoliv.

   Druhou ústavu si psali právníci, o jejichž legitimitě lze velmi velmi pochybovat. Koho vůbec zastupovali? Do ústavy se dostal senát s pochybným složením. Jeho členy volilo jen 15% voličů a tato skupinka vnucuje naprosto nedemokratickým způsobem svou vůli ostatním. Ještě, že nemají silné pravomoci. To komunisté se svými rodinami zastupovali o něco více občanů.

   Smazat
  9. 22:49 přispěl objevně do diskuze, odsoudil ke ztrátě národnosti.

   Smazat
  10. Vagíne 27. března 2019 22:49

   Za prvé nikomu netykej! A za druhé náš právní systém stojí za ho√no, jednou jím určitě také projdete v roli poškozeného, Vás na místo pomoci odkopne, jak smradlavou bačkoru! (nejedna má zkušenost). Manželce a stovkám, jiných poškozených dluží majitel polozkrachovalých cestovek (Kratochvíl Ú/L) nemalé peníze, hromadné trestní oznámení sepsané na policii, předané do Ú/L další poškození, neustálá urgence dva roky pryč a Kratochvíl si na Primě vytrubuje, nikomu nic nedam, nikomu nic nedlužím a policie vejrá. Heleďte, nejste vy ten Kratochvíl s tím velebením právního státu?

   A pokud feťákům, kteří dělají bordel, pohrozíte před ksichtem zaťatou pěstí, natož abyste ho pořádně natáhl přes tu zhulenou, vychrtlou tlamu! Máte své svědky, že jste se ho nedotkl! Smažka volá policii pro ublížení na zdraví, ty konstatují nic se nestalo! Smažka utíká na pohotovost, doktor dá nález, bez známek zranění! A po měsíci mi přišlo rozhodnutí zaplatit 1.500-Kč za ukazování zaťaté pěsti, bez jakékoliv újmy?!

   Smažka myslela, že je vítězem a bude dělat bordel nadále? Tak jsem šel do sklepa z roštů od válendy jsem si vytáhl pružné laminátové latě a jako za Maszáryka. Feťák začal nepoučen, tudíž vypl jsem mu proud a on rychle s nůžkami, že si ho znovu nahodí. Počkal jsem si na něj a tak jsem mu seřezal prdel, že se málem připosral. Mimochodem doma měl ženu rovněž feťačku i s miminem, avšak napsaným na její mámu! Na večer zmizeli, jak pára nad hrncem.

   Smazat
  11. Ad 21.15 Když nevidíte rozdíl mezi islámským státem a "Doněckou republikou", tak vám asi není pomoci. Kdyby něktéré soudy nebyly nezávislé na zákonech, nedělal bych si o výsledky žádné starosti.

   Smazat
  12. 9:20 To je velkej rozdíl! Daeš je legitimním nástupcem Ummajovskýho a následných chalífátů, který byl pouze vůli arabského lidu obnoven na území okupovaném masonskými patvary nakreslenými v kanclech Sykese a Picota typu "Lebán", "Iraq", "Jordania" či "Syria" navzdory slibům Lawrwnce že ho obnoví na jeho historickém území od Adenu po Kirkúk! Kdežto postkomoušský pašalíky putlerského režimu - tzv. DLR a LLR, jsou jen Kremlem řízenými a vyzborjenými teroristy okupovaná území Vojska donského! Jeho právoplatní majitelí byli putlerskou svoločí zaražeděni! Od Mozgového po Batmana a Belzera! Kozák Babaj se radši vrátil na Kubáň, aby touto putlerskou vrahounskou soldateskou nebyl rovněž zamordován! Místo cara Bátušky maj ty svině mizerný na rynku v Juzovce furt vystavenou skulpturu ohavného vraha Zederbluma! Je to svoloč ničemná, chce to na nich vyzkoušet tuhlenctu Anču! - https://www.youtube.com/watch?v=46GBjlUOROY

   Smazat
  13. 19:25 Jsi úplný debil, škoda že tě naučili číst a psát, mohl bejt klid.

   Smazat
  14. 10:50 A tebe putlerprde nenaučili dodneska nic, a protos blbej jak troky, jen trolíš a zkoušíš smrdět! Leč marně:-)))

   Smazat
 4. Na fotkach dva "sympataci" nackove:-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To nejsou nácková, ale dva občané bránící svobodu a demokracii.
   Zato ty jsi jisto jistě obyčejný idiot!

   Smazat
  2. 21:21 To nejsou žádní bílí nacionalisté, ale jen dva čichači prdů téhle škaredé židočekistické poloopice! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   co se marmomocí snaží zabránit tomu, aby i u nás tak jako v Kyjevě proběhla důsledná dekomunizace a který tak děsně trápí bejt součástí civilizovanýho světa, protože touží zapadnout mezi tuhle smradlavou hordu odulých podlidí v pochcaných teplákách!_))) - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   Smazat
 5. LZPS dovoluje občanům,aby se obřím nezákonnostem
  (cílevědomé střílení střílení do neozbrojeného civilního obyvatelstva, žena a dětí) postavili na odpor.
  Na tyto nezákonnosti existuje stovky svědků.
  Děkuji I. Davidovi za tento článek a volám české i mimočeské organizace na ochranu lidských práv do boje za
  obžalovaného českého občana.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak tam jeď taky stavět se na odpor, ruský užitečný idiote. Ale už se nevracej.

   Smazat
  2. 22;23 skoda,ze vy nejste alespon uzitecny...To druhe jste podle reakci urcite

   Smazat
  3. TO jelito 22:23 zamíchá Rusko úplně do všeho. Americký čípek co se hřeje a kňučí v cizácké zadnici.

   Smazat
 6. Byl tam měsíc a to si asi moc "nezaterorizoval"! Tak trochu jako Švejk, ten se také převlékl do ruské uniformy, aby viděl jak mu šikne a málem ho pověsili,či zastřelili!

  OdpovědětSmazat
 7. Cin stihaneho vojaka v Donbasu si zaslouzi pochvalu !!! Pomahal lidem, ktere vrazdi Porosenko s Banderovci!!!
  Proti Banderovcum bojovali i moji predkove. Banderovci jsou horsi nez naciste!!! Ja budu proti Banderovcum a jejich velitelovi Porosenkovi bojovat vsude kde je potkam. Nase zrizeni je fasisticke, vlada, parlament podporuji vrazdeni silama NATO !!! Smrt fasistum at dostanou to co oni cini jinym!!!
  dustojnik-valecny veteran

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty bys měl zkončit ne psychiatrii a ještě za mřížemi, vykřičníkový pošuku.

   Smazat
  2. Mládenče, píše se "skončit"! Tvoje čeština je na úrovni ostatních chovanců vašeho pavilonu. O logice a dobrém vychování ani nemluvě.

   Smazat
  3. 22:30 Zkončí s kulí v tom oslizlým mozolu co mu mezi jeho rachitickými ramínky tlačí na povrch! Asi bych na místě pana Stěpana taky neměl s rudochy moc slitování! Já teda neviděl zrovna o jeho životě nic moc, ale zato jsem na youtube (ostuda, proč sakra tyto celovečeráky nedává v hlavním vysílacím čase naše ČT!) biografický film o Romkoj Šuchševyčoj a věru to nebyl lehký život! Nejdřív polskej hulán na koni s vytasenou šavlí honil partu kluků na železniční vlečce a Romek ho nakonec sundal šutrem a tím sebe a svý kámoše spasil! A pozdějc když vypukla válka, přepadli je bolševici. Po osvobození panem Hitlerem našel svého umučeného bratra ve věznici NKVD, kam ho Němci zavedli k identifikaci se spoustou dalších! Tehdy hrdě nosil mundúr OUN a vyvěsil v první osvobozené vsi ukrajinskou vlajku, jenže pak se cosi zvrtlo a že prej to nesmí a kdesi cosi, že tam bude "Komissariat" řízený Němci!A tak přímo z vlaku utek ke svým do lesů a začal boj proti všem! Velice odvážný člověk. Po válce ho celá léta honil jeden major KGB a nemoh ho furt dopadnout, až zradou kamaráda byl obklíčen v jednom domě když navštívil svou bývalou ženu. I tak v boji ještě složil jednoho rudocha - asi oficíra KGB! Skvělý bojovník! Kam se sere udavač Julda Fulda, kerýho tuná komouši vynášeli do nebe a točili o něm všelijaký gerojský škváry - tu s Iljou Rackem, tu dokonce s Filípkem Renčem! Škoda filmovýho materiálu ...

   Smazat
 8. Byli, jsou a budou pokrytci.

  OdpovědětSmazat
 9. Souhlas, měli by se stydět, ale oni dělaj to, za co je platěj.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ad 22:42, Jak může někdo platit nezávislý soud aby dělal na politickou zakázku, tj. soudil někoho dle neexistujících zákonů. To nedává logiku... A nebo snad... tomu se snad ani nedá věřit, to přece není možné

   Smazat
 10. Zase tady provokují naši známí korektní vypatlanci, jediná reakce na jejich korektní debilní a sprosté příspěvky je mazat a mazat.
  Takoví provokující debilové nemají mezi normálními lidmi co pohledávat a mají být izolováni v patřičných zařízeních.
  Asi si je bude muset někdo najít a domluvit jim, když jejich výchovu rodiče nezvládli.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Myslim,ze uz jste mohl davno pochopit,ze je to povinna "kulturni vlozka"...Jsou na vsech alternativnich strankach,takze nahoda to nebude

   Smazat
 11. sice v článku je to vse pěkné popsáno,ale realita je jiná a spíše platí,že na chudý lid musí být přísnost jinak by si začal delat podle sveho a to nemohou mocipani nikdy připustit a když se to lidem nebude líbit budou bití jako ve francii.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jo to je taky ze Švejka. Nejkouzelnější jsou ti fanatici co věří našemu právnímu systému, protože to slyšeli v české televizi. Naši soudci jsou skutečně nezávislí, až tak nezávislí, že i na platných zákonech, chcete-li, tuším že Babiš řekl, že lze u nás soudní stíhání objednat. Proboha například kauza Vitásková která odhalovala zloděje a chtějí ji zničit, možná měli strach aby se náhodou nedostalo na veřejnost před plebs, kdo třeba ze soudců je solární baron. Závidím těm fanatikum tu pitomost, s takovou blbostí a debilitou se musí krásně žít. Hej hou. Rudý dědeček

   Smazat
  2. Co se našeho právního systému týká, bylo jasně naznačeno v jakém stavu je, vyznamenáním p. Vitáskové prezidentem republiky. Buď se zbláznil prezident a nebo je právní aparát nefunkční z důvodu jeho obsazení částečně korumpovatelnými personami, částečně vytvořením džungle v zákonech a parlamentem (zákonodárným sborem), prolezlým podvodníky, zloději a korupčníky.
   ABC

   Smazat
  3. O tom, jak v Čechách funguje právo, píše velmi zasvěceně pan Zdeněk Jemelík (Chamurappi.cz). Hodně jeho článků je i tady, na Nové republice.

   Smazat
 12. Jsem zvědavý, zda si u soudu položí otázku legitimity stávajícího režimu na Ukrajině. Zda vyšťourají zákon, dle kterého je možné v zemi provést změnu na základě převratu, dovolím si říci, násilného. Kdo je ve stávajícím čase vlastně nástupcem a představitelem Ukrajinské státnosti? Teroristi v Kyjevě a nebo DLR?
  Otázkou je, zda legitimitu stanovuje zákon dané země a nebo USA a jeho přívěšky. Jak je to vlastně ve Venezuele? Má dva prezidenty a nebo nemá? Je zvolený prezident pučista a nebo je pučista ten, co se za prezidenta prohlásí sám s posvěcením "white hovel"?
  Já se v tom právu trochu motám, ale asi platí, že nasmlouvat si na mezinárodní scéně můžete co chcete, ale musíte mít dost silnou armádu na prosazení smluvních závazků, jinak se jedná o cár papíru.
  Z tohoto pohledu je asi třeba uznat vinu pana Ešta, pokud převrat podpořila naše vláda v Bruselu ....
  Proti zájmu mocných se lid vzpírat nemá ....
  ABC

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jednou je člověk hrdina, interbrigadista, podruhé terorista, kdo se v tom má vyznat.

   Smazat
  2. 2:37, dobrý postřeh, chtěl jsem napsat něco podobného.

   Ešta měl jít sloužit do Azova a zabíjet ukrajinské babičky. Dostal by medaili. Takhle dostane za jejich ochranu basu.

   Smazat
 13. Ono to může mít i trochu jiný průběh. Pokud onomu vojákovi dokáží účast na vojenských operacích na východě Ukrajiny, nemusí ho soudit česká justice. Nepochybuji, že by o něj zažádala vláda Ukrajiny a už vůbec nepochybuji, že by ho ta naše vláda Kyjevu vydala. A pak by vše probíhalo podle ukrajinských zákonů.
  Na druhou stranu by tím ukrajinské story o ruské invazi dostala trhlinu, protože od samého počátku je světu předkládána verze, že je Ukrajina ve válce s Ruskem. A Rusové, pokud vím, zahraniční žoldáky do své armády nenabírají.
  Ale komu na tom záleží. Tady přece platí to, co vládnoucí věrchuška řekne. Naši novodobí soudruzi se s nějakým právem nemažou. Zákony se ohýbají podle zájmu mocných s nulovým ohledem na bezmocné. Musím se útrpně usmívat při každé zmínce o naší "nezávislé" justici. Pokud mocní budou chtít, a já myslím, že budou, tak Eštu skončí za katrem.

  OdpovědětSmazat
 14. 1) opolčenci ne opolčeni
  2) u nás se tomu říká povstalci a rozumíme i anglickému rebels

  OdpovědětSmazat
 15. Opolčenci jsou členové milice, čili ozbrojených občanů-civilistů, kteří brání svou společnost proti nepříteli, v tomto případě proti banderovským náckům. Ono hnutí se pak jmenuje opolčení.

  OdpovědětSmazat
 16. Smutné je už to, že některý ze spolubojovníků z řad AČR měl potřebu žvanit a zadat tím podnět k trestnímu stíhání. Inu bratři ve zbrani. Jistě se na sebe tedy budou moci spolehnout i v bojové situaci......

  OdpovědětSmazat
 17. Pokud je soudce terorista, tak ano.

  OdpovědětSmazat
 18. 7:41
  Soudce nemusí být rovnou terorista, ale stačí příposraný blbec. Pokud výše jmenovaný voják navštívil Donbas před vstupem do armády, tak nemůže byt ani trestán za porušení nějakých zvrácených přísah tohoto zkorumpovaného státu a armády. To je můj soukromý názor.
  Václav

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Chtěl bych vás vidět na místě soudce. Neodvolatelný, vysoký plat a související prebendy z vás udělají "nového" člověka :-)

   Smazat
  2. 9:29 Já bych pana Václava také rád viděl na místě soudce. Je to zřejmý slušný člověk.

   Smazat
 19. Parazité a jejich vazalské struktury běsní. Kdo si troufne se jim nebo jejich fašistickým pohůnkům a ordnerům postavit, nedej bože se zbraní v ruce, ten se se zlou potáže. Z konkrétního případu vyplývá definice: KDO SE POSTAVÍ PROTI FAŠISTŮM, JE TERORISTA. Tato na první pohled nesmyslná a snad nemožná úvaha je ve skutečnosti záležitost, která je pravdivá a má svou hlubokou logiku a v plné nahotě prstem ukazuje na ty, kdo ve skutečnosti stáli a stále stojí za všemi fašistickými a nacistickými zvěrstvy, kdo tato zvěrstva organizuje, podněcuje, financuje a kdo z nich po staletí profituje. A jako vedlejší produkt odhaluje, v jaké pozici a na které straně stojí a komu a čemu slouží "naše", respektive námi placená, justice a orgány činné v trestním řízení.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Historie se přece opakuje. Před druhou světovou válkou přece také evropští politici fandili Hitlerovi a fašismu. Dnes je to jako přes kopírák. Měl byste se učit u soudruhů Schwarzenberka a Štětiny, ti už v roce 2014 pochopili, že musejí podporovat banderovce ze všech sil. Stejným směrem mašíruje dokonce i válkou nejpostiženější Polsko (ne nadarmo má přezdívku "hyena Evropy"). Rozmach fašizmu a rozsáhlé překrucování výsledků války zcela jasně prokazuje, že se Evropa vehementně připravuje na další světovou válku!!!

   Smazat
  2. A kdo má jiný názor než redaktoři ČT je nacista ,xenofob,rasista atd.To tvrdí "evropané" jinak vlastizrádci ,kteří chtějí zničit náš domov

   Smazat
 20. Článek i diskuse ilustrují, jak jste krásně skočili na špek masmediálním manipulátorům. Ti vám zčista jasna předhodili jako zástupnou umělou infobombu teroristu Erika Ešta, t.č. výsadkáře z Chrudimi, který si dovolil na měsíc navštívit Doněck a pomáhat tam v r. 2015. To má být infobomba verze 2019? To je ale přece "infobomba" na odvedení pozornosti od té podstatnější, obsažnější, nesrovnatelně závažnější infobomby, kterou odpálil ukrajinský ex-zpravodajec SBU: http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/exsbu-sestreleni-boeingu-tajne-veznice-v-donbasu-a-falsovani-voleb/

  OdpovědětSmazat
 21. 9:18 mýlíte se, souzení onoho vojáka neodvádí pozornost, ale celou věc krásně dokresluje...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A naprosto jasně musí zaznít ve veřejném prostoru jaká je to nespravedlivá blbost..

   Smazat
 22. To jako chtějí říci že lidé co brání svoje domovy a nechtějí fašistickou vládu jsou teroristé?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Podle výkladu českých státních zástupců tomu tak je. Velebnosti, chce se mi blejt!

   Smazat
  2. Podstata celé záležitosti spočívá v tom, že justice je orgánem, který chrání daný společenský systém stejně jako všechny jeho orgány určené k upevňování jeho moci. Je-li systém nakloněn fašismu, bude soudit bez milosti každého, kdo se opováží narušit jeho moc. Je to způsob jak zastrašit obyvatelstvo před odporem proti "teroru" při obraně svých životů a životů svých bližních. Podle logiky této justice jsou i čeští parašutisté, kteří odstranili Heidrycha rovněž teroristé.

   Smazat
 23. 9:25 Pražáci, k urnám, musíte dostat komunistu, t.č. banderovce Štětinu znova do Europarlamentu :-)

  OdpovědětSmazat
 24. Áaáá, a je to tady :
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Soud-si-s-vami-poradi-Advokat-Sokol-k-tem-kteri-se-raduji-z-vrazdy-muslimu-575616
  Degenerovaný hovado (které se proslavilo tím, že chtělo postavit 15% občanů mimo zákon) vyhrožuje.
  Jeden z řady popisovaných blbů, jehož úspěšnost v soudních řízeních je dána protřelostí v justici a znalostí ceny jednotlivých aktérů.
  Čistý obchod, ocenění kdo za co a předání patřičným aktérům co je dohodnuto, úspěch zaručen.

  OdpovědětSmazat
 25. Tedy terorismem je především již samotná diktatura kapitálu, která nám vládne. No a protože součástí vládních struktur je mocenský aparát včetně tzv. "sloupů" států, tak pochopitelně pro kapitál i propagátoři třeba světového míru jsou teroristé. Neb kapitál stojí na válkách proti jiným národům a státům, na rasismu, štvanicím proti lidem s jiným vyznáním, barvou pleti či jazyka. Nacistický antisemitismus, to byla jen malá předehra k soudobým potřebám vlády kapitálu. A jak pravil někdo jiný, války bohatých jsou sice teroristické, ale kapitálu libé, zatím co terorismus je válkou chudých a pro kapitál nelibý. A MÍR je pro kapitalismus smrtící!

  OdpovědětSmazat
 26. Žijeme si líp, než na co ekonomika má. Bude to bolet, říká renomovaný ekonom HindlsProtože zhruba do roku 2030 si ekonomika vystačí s tím, co máme nyní uzákoněno. Poté ale půjdou do penze tzv. Husákovy děti, to znamená populační vlna lidí, kteří se narodili v polovině 70. let minulého století. Nastane zlom. A pokud do té doby nenajdeme shodu na nějaké reformě, stát mít prostě na důchody nebude. Ekonomika nebude schopná utáhnout měnící se poměr lidí v postproduktivním a produktivním věku. K takovému závěru dospěla nejen Rozpočtová rada.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je zrovna ten jeden z těch pokryteckých idiotů co by chtěl 130% průměrného platu ze státní kasy. To je ten který je v Rozpočtové radě která je státu platná jako mrtvému zimník a za hodně ale hodně nadstandardní státní plat. Tento člověk si snad ani nevidí do huby.

   Smazat
 27. Bez odvolatelnosti soudců nemá vůbec cenu diskutovat o právním státu. Odvolatelnost soudců je to první co by mělo být uzákoněno v našem právním systému. Není přeci možné aby soudci soudili jen podle ksichtu viz kauza Nečesaný a mnoho a mnoho jiných, viz Kvitová která si to poranění způsobila bezesporu sama. Jestli že soud rozhodl takto v případě Kvitové potom by měli být všichni ti co svědčili ve prospěch Žondry že ho viděli na té stavbě stovky kilometrů od místa činu souzeni za křivé svědectví že. Jen se podívejte kdo byl ze stovek darebáků z devadesátek odsouzen, nedali by se spočítat snad na prstech jedné ruky, zato za tři ukradené rohlíky v řadě vás šoupnou do basy ani nemrknete že.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Promiňte, jsou soudci a také soudci. Ty první bych neodvolával, ti druzí se tam neměli vůbec dostat. Nemají na to morální vlastnosti. Morálku považuji za nadřízenou i zákonu, který může být chybný. Někdy může být nesprávné použití zákona amorální a stejně tak i rozsudek. Také jsem měl jistou zkušenost, na odvolání mi "soudce" ani neodpověděl a to jsem to poslal doporučeně.
   U daného vojáka, z vyššího principu mravního bych ho spíše pochválil. Také VV

   Smazat
  2. No a právě proto aby se oddělilo to zrno od plev je tak potřebný zákon o odvolatelnosti, o ničen jiném to není.

   Smazat
  3. Nutno si uvědomit, že za vlády kapitalismu je vše k mání - ovšem za peníze. I člověk je zboží, i soudce, politik, policista... jsou zboží. Vy, co to čtete, také, je to vždy jen otázka, na kolik se ceníte a na kolik vás cení kupující. A pravda či právo, nakonec to se také vyrobí za peníze. Vnímáte, jak třeba za vaše povinně vydávané peníze čistokrevně lže čété? Kdyby si peníze měla na svoji činnost vydělat poctivou prací, dávno by byla pravdomluvná - aspoň někdy.

   Smazat
 28. Odtušili to již V+W, když psali svůj Svět na ruby.
  ---
  Celou noc a celý den
  jako bych měl těžký sen
  Jako bych snil
  Jako bych nežil
  Jako bych sem nepatřil ...
  ---
  A tak i dnes se stalo, že toho, který se na východě Ukrajiny postavil proti státnímu teroru karatelů vyslaných tam kyjevskou pučistickou sebrankou, aby umlčeli legitimní občanský vzdor, je u nás souzen pro terorismus!
  Absurdistán je příliš slabým pojmenováním pojetí práva a spravedlnosti, jak jej dokáže praktikovat naše "justice".

  OdpovědětSmazat
 29. Nečesaný nevinen. Jiný by byl ale podle soudce vinen. Verdikt mimo chápání. Buď měl pražský vrchní soud říct, že je Nečesaný zproštěn viny pro nedostatek důkazů, nebo ho neměl viny zprostit. Takhle z něj dělá nevinného viníka. https://nazory.aktualne.cz/komentare/necesany-nevinen-jiny-by-byl-ale-podle-soudce-vinen/r~b86c5408514211e9ae850cc47ab5f122/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

  OdpovědětSmazat
 30. Zde to vidíte názorně, ten soudce by měl být zbaven okamžitě taláru že. Takový rozsudek pozbývá veškerou logiku, zde nejde o logiku zde jde o uznání své zaujatosti, podjatosti proti souzenému a to je nepřípustné že. Vyražte s tím člověkem soudní dveře.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:58 Vašnosti, k čemu zbavit taláru ? Takovej přijde soudit klidně v montérkách, toho soudit prostě baví. Pokud někoho něco baví, tak v dané věci neví, co to je stud.

   Smazat
 31. Koukám, že tu řádí liška v kurníku - nějaký sluníčkový trol...

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.