Reklama

sobota 2. března 2019

O majetku nejen katolické církve

Stanislav A. Hošek
2. 3. 2019
Prvním protikomunistickým činem polistopadových mocnářů bylo vyvlastnění majetku Komunistické strany Československa. Postačoval k tomu jediný argument, který zněl. KSČ svůj majetek má neoprávněně, protože jej získala v době, kdy měla hospodářskou, politickou a všespolečenskou, alias totalitní moc. Z toho pohledu byly jen o málo pozdější restituce majetku šlechty a katolické církve nejabsurdnějším počinem stejné polistopadové, vládnoucí vrstvy. Jmenovaná církev a tím víc i šlechta totiž získaly svůj majetek v dobách, kdy měly celospolečenskou, politickou a ekonomickou moc, tedy absolutní moc. Jakýpak byl tedy rozdíl v nabývání majetku mezi KSČ, a na druhé straně šlechtou s církví? Jen ten, že na KSČ nemuseli poddaní povinně robotovat. Myslí si někdo, že jde jen o dvojí metr, tak běžný to přístup dnešních presstitutů, leč i politiků k realitě? Ani náhodou. Jde o učebnicový příklad celodějinného, dominantního, společnostního konfliktu, který nejen marxisté označovali slovy třídní boj. Dovolím si proto první závěr. Vyvlastnění majetku KSČ bylo z toho zorného úhlu prvkem všesvětového sociálního boje projeveného ve formě revanšistické pomsty nově zkonsolidované moci.

Převrat zahájený v listopadu 1989 nebyl, jak hlásali jeho viditelní aktivisté, návratem do Evropy. Byl především, ne-li naprosto úplně, návratem do široce strukturované minulosti. Především návratem do minulého kapitalistického hospodářství, čili systému, kdy výsledky práce všech si usurpuje ke svému prospěchu až mikroskopická menšina. Dále pak návratem do bývalého politického režimu zastupitelské demokracie, čti spolehlivého zajištění nadvlády tradičních mocenských vrstev. Byl ale také, ne-li nejvýznamněji, návratem do celé škály právních systémů různě vzdálené minulosti. O čemž si dovolím napsat trochu víc.

Návrat do nejvzdálenějšího právního řádu minulosti představují restituce majetku šlechty a katolické církve. Návrat majetku těmto společenským vrstvám a institucím totiž nejen akceptoval, ale do polistopadového právního systému de facto implantoval prvky dokonce dávného, ba až středověkého práva z dob absolutistických monarchií. Náš současný právní řád tím fakticky zlegalizoval dávné, minimálně nemravné, mnohdy dokonce zločinné, formy nabývání majetku feudální a klerikální vrchností.

Návrat majetku podnikatelům, a dalším byl zase uznáním způsobů nabývání majetku v celé dlouhé éře nadvlády kapitalistických forem nabývání bohatství a kapitálu, včetně zločinů v koloniích a zisků z dobyvačných válek, kterým obvykle neopomněl požehnat katolický klérus. Naše současné právo tím vším uznává za oprávněné nabývání majetku v dobách divokého kapitalismus Dickensovy éry. Náš současný právní řád zmíněnými restitucemi legitimizoval rovněž majetek získaný v období koloniálního vytěžování mimoevropských území, ba až korsárských loupeží a misijního šíření křesťanské víry.

Dovolím si tedy druhý závěr. Návrat majetku katolické církvi byl aktem, kterým se až zločinné formy nabývání majetku de jure zakomponovaly do právního řádu nově se konsolidující, tedy současné moci v naší, ale nejen v naší zemi. Řečeno bezohledně, a jadrněji. Současný právní řád České republiky uznává všechny metody porušování lidských práv, které se udály v minulosti. Kromě samozřejmě těch, kterých se dopustila KSČ. Takže všechny zločiny proti lidskosti za celou minulost, samozřejmě kromě éry reálného socialismu, jsou nejen podle současné moci akceptované, ale našim právem dokonce právoplatné.

Majetek, bohatství, a hlavně jeho transformace v kapitál jsou samou podstatou veškeré moci. Lze proto definitivně konstatovat, že restituce a samozřejmě pak privatizace, byly úhelným kamenem pro reálné vytvoření vrstvy disponující jedinou skutečnou mocí. Všichni politici, novináři a další, pro systém se angažující aktivisté, jsou pak jen a jenom poslušní sluhové oné mocenské vrstvy, kterou svým „převratovým“ právem zlegalizovali. Důkazem pseudorevolučnosti uvedeného práva je fakt, že výkonná a zákonodárná moc zakázala soudní moci právo na přezkoumání svých rozhodnutí, čti machinací. Úplným závěrem k celému procesu lze tvrdit, že nešlo o žádnou nápravu některých minulých křivd, jak tvrdili reprezentanti polistopadové politické moci. Šlo o prodloužení životnosti privilegií tradičních, až celodějinných mocenských struktur.

Co dál s majetkem církve
Tvrdím-li, že levicová politika je zásadní alternativou k současné mocenské struktuře, pak z tohoto hlediska si dovolím prezentovat názor na poněkud jinou nápravu majetkových křivd, než jakou provedli polistopadoví mocipáni.

I ti, kdo neuznají můj poněkud zkrácený exkurs do právní problematiky týkající se církevního majetku, nemohou popřít, že církevní hodnostáři, ba ani ti všichni snaživí mniši a mnišky, nejsou tvůrci všeho současného majetku katolické církve. Dokonce ani přičiněním všech věřících minulosti by nebylo vytvořeno to nesmírné, lidským představám unikající bohatství Vatikánské majetkové říše jíž, pode kanonického práva, veškerý majetek církevních obcí de jure patří. Bohatství katolické církve bylo minimálně podle vyššího principu mravního získáno nucenou prací všech poddaných, nejen věřících. Na jeho velikosti se dále nemalou měrou podílel i manipulační vliv víry, která byla poměrně často zneužívána k závětím, jimiž si mnozí majetní v minulosti zajišťovali očistu svého svědomí. Absurdní mnohdy bylo, že z různých osobních příčin odkázali raději svůj majetek církvi, než vlastním dětem. Obrovskou část bohatství církve představuje především donátorství panovníků a vysokých šlechticů, kteří prostředky na takové velkorysé dary získali z daní, často i loupeživým způsobem vybíraných, z roboty, povinných „desátků“, další práce a plateb poddaných a později dokonce i z církevních daní. Shrnuto. V žádném případě nebyla církev tvůrkyní všeho svého bohatství, což nikdo nikdy a nikde nemůže popřít. Proto onen závratný majetek, nejen podle vyššího principu mravního církvi nepatřil, nepatří a nikdy patřit nemá.

Když církev přišla o svou světskou moc, měla zákonitě přijít i o část svého majetku. Vždyť byl prokazatelně vytvořen všemi obyvateli. Pokud se tak dosud nestalo, stojí před společností opravdová, jedině historicky oprávněná, náprava majetkových křivd. Což je jeden z úkolů skutečně levicové moci. Když bude levicová moc budoucnosti jednat s velkorysou spravedlností, pak majetek katolické církve rozdělí mezi věřící a nevěřící v poměru jejich počtu v období nápravy nespravedlivého stavu. Věřícím ponechá budovy a další předměty k provádění jejich rituálů a ostatní majetek předá do všeobčanského vlastnictví. Umělecké předměty muzeím, obrazy a sochy galeriím, unikátní písemnosti knihovnám a archivům a konečně zbytné budovy, půdu, rybníky, lesy a ostatní produkční majetek obcím. Církev nepotřebuje ke svému duchovnímu poslání nic víc, než jsem vyjmenoval. Co nad to jest, od ďábla jest, řečeno biblicky. Není žádný důvod podivovat se nad prezentovaným řešením. Ve Francii byl veškerý majetek církve zestátněn a církev se nezhroutila. Takže mnou navrhované řešení je vůči církvi opravdu velkorysé.

Není argumentem pro církev ani to, že majetek potřebuje ke své charitativní a vzdělávací činnosti. Levicová praxe charitu odmítá, protože obce, a stát jsou povinny se postarat o své obyvatele. A pokud přechodně charitu neruší, pak církev o prostředky k ní může získávat v soutěži s jinými institucemi. Totéž v ještě větší míře platí o školství jak všeobecném, tak čistě náboženském.

32 komentářů :

 1. Komanči versus katolíci. Komanči měli "moc" cca 40 let.
  Bratrstvo viselce 1000 let.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A teď vyskoč a zameč Pepku.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. pro 19:37- mně to připadá,že si vylez z žumpy a tam si lebedíš! S lidskou společností máš sotva něco společného. Tak se tam vrať ,tam ti to bude "slušet".

   Smazat
  4. Už není co znárodňovat, arizovat, vyhnancům zabavovat, ani rozkulačovat, privatizovat, vyvlastňovat, tunelovat, zpronevěřit či jinak uloupit. Budou už jenom zaslouženě „rýt držkou v zemi“, leniví, nepoučitelní a stádovití lumpenproletáři, státní zaměstnanci, parazitičtí komunističtí a postkomunističtí korytáři, estébáci, odboráři, grantoví politologové, sociologové, psychologové i psychiatři a další lemplovští kleptopracující, jakož i stejně parazitičtí, zamindrákovaní, práce neschopní eurobijci, exhibicionističtí neschopní, závistiví i zhulení pisálkové, buranští a lůze se podbízející režiséři, neschopní si ani společný kibuc či firmu založit, kde by se vlastníma rukama uživili, natož aby někoho dalšího zaměstnali. Ani Putin je živit nebude, ani čeští soudruzi ze svého.
   Komunistický manifest marxových, škromachů, ransdorfů, skálů, paroubků, falmerů, doubravů, žantovských, pitomiů, mamulů, středulů, humlů, zhovadilů a jiných žvanilů: Stát ať všechno poskytne, včetně alimentů, na úkor těch produktivních občanů a důvěřivých věřitelů státu. Dluhy se neplatí ! Souložit, kouřit a chlastat budeme už sami. Natisknout peníze a rozdat mávátka !!! Se Sovětským Svazem na věčné časy !!! Vyloudit z EU co se dá - a pak z ní hrdě vystoupit !!! Jako azbucké lenivé lůzokratické Řecko - náš vzor.
   Čecháčkovští komouši se nezmohou ani na vlastní puč - potřebují k tomu čobolovského Bureše - nástupce Husáka ???
   Teprve teď přináší komunizmus své Kainovsky zvrhlé a prznitelské plody na přírodě i na lidech - a ještě pár generací bude. Diskuze malomocných, neschopných, žlučovitých, klauzemanovských i putinovských socek v pracovní době to jenom potvrzují. Nostalgicky opěvují loupeživý komunizmus či jiný „většinový“ systém a zamlčují, že tehdy ještě dožívala předkomunistická výchova a morálka – komunisty nazývaná „přežitky kapitalizmu“ a že se žilo z naloupených bilionů. Dnes nemáme žádný civilizovaný kapitalizmus – ale trojbarevnou bolševickou otevřenou kleptokracii a partajokracii – bez „přežitků kapitalizmu“. Současný konzumizmus není nic jiného, než převlečený a přebujelý komunistický materializmus. Levicoví lemplové jen žvaní – ale ani jediný kibuc si dosud nezaložili, aby tam předvedli, co umějí vlastní prací, bez olupování a parazitování na těch úspěšnějších. Kydají na cikány, ale sami klesají na jejich úroveň, ba i pod ni.

   Smazat
  5. 19:34 To ty putlerpšouku snad dokonce ani nevycházej z kremelský zengruny, ať v tom mokvajícím vředu, kterej ti vyrašil mezi rachitickými ramníky místo hlavy, nezaneseš sem ten russáckej smrad ...

   Smazat
  6. Pilní a zapšklí, na sockovských dávkách závislí a neproduktivní blbci by moc rádi škodili, avšak pouze smrdí. Ruské přísloví: Psí/čubčí (a tedy i parazitický čecháčkovský, ovaroidní, pitomiovský, fálmerovský a burešovský) hlas do nebe nevolá. Jsou ti umanutí, lúzrovití, sprejerovití, ovaroví a zaprdění diskutéři s falešnými jmény, tituly a institucemi (včetně těch burešovsko-čobolovských) opravdu tak blbí a ubozí, komunizmem zdegenerovaní, na bezplatných médiích chorobně závislí, potrefené husy, nebo jen placení provokatéři, členové KSČ, ROH, SČSP, khakimozky, lidoví milicionáři, pomocníci VB, politruci, případně důchodci agenti StB a KGB ??? Jak málo stačí ubohým, neschopným, nezaměstnatelným, samolibým a líným sockám ke štěstí: Vyblít se namísto produktivní práce na kapitalistickém internetu a vylízat si socialistickou p….l. Obyvatelé králíkáren ani na internetu nevyprodukují víc – než bobky. Zamindrákovaná lůza metá svá lejna na ty výše stojící - ta však bez zásahu cíle dopadnou zpět na její hlavu. Lůza zůstává lůzou i když je v početní většině. Čím ubožejší a pitomější podvraťáček na řetězu u boudy - tím víc poštěkává a zasírá své okolí. A ještě by chtěl bez vlastní osobní odpovědnosti zasahovat anonymně referendem do osudů spoluobčanů. Geniální politický trik, prosazovaný postkomunistickou tripartitou: internetové diskuze.
   Nabuzené lemplovské, dluhy neplatící a neproduktivní socky vypustí nahromaděnou žluč a střevní plyny (přímá demosrácie) a neřádí pak už na náměstích:-)))

   *) putleroffci se na ulici či v socce navzájem poznají podle neupřímného žlučovitého úšklebu, vyb(p)itého mozku, kozí bradky, křivé huby, krhavých očí, převislého pupku, kosého pohledu a špatného trávení. A mnozí maj navíc odulé tváře, jak blízko strkaj tlamu k pšoukolíhni svého škaredého fýrera tu! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
 2. Jasné a srozumitelné pro všechny. Co ale s tím, když vládnou koupení novináři a jejich sponzoři? Když si přečtete knihu od Udo Olfkotta: Koupení novináři, je jasné, že spravedlnost je jen pro hodně majetné. Naděje je snad, že to bude každého majetného stát stále více.

  OdpovědětSmazat
 3. Dětská oběť vatikánu byla narušena, děti zachráněny, papež Francis byl odvezen od moci. https://beforeitsnews.com/v3/crime-all-stars/2019/2469695.html Kde je desatero nepokradeš,nesesmilníž, nezabiješ...!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 4. Pan Hošek jako kdysi také komunista zapomněl, že KSČ získávala finanční prostředky z členských příspěvků svých členů. Dobře vydělávající platili 3 procenta výplaty, nízkopříjmoví členové jen jedno procento. Komunisté vlastnili jen budovy sekretariátů a nějaká rekreační zařízení. Málo se ví, že se na stavby těchto budov chodilo bezplatně brigádničit. Je nemyslitelné, že by nějaké stavební práce dodával Okresní stavební podnik. Komunisté neukládali majetek do polí, luk, lesů a fabrik.

  Pan Hošek přesně popisuje, co se stalo. Jen mi vrtá hlavou, že ho to nenapadlo hned po hadrákovém převratu. Tehdy měl autoritu a vlivnou funkci v odborech aspoň podle jeho vzpomínek na to, s kým jednal. Jsem zvědav, co se smutnou přítomností teď udělá?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To by zaujímalo aj mňa, lebo si láme hlavu nad majetkem církve a nie majetkom satanistické církve Česských komunistů. Skôr to ale nepôjde asi, iba ak po ďalšom prevrate žiadať v restitučnom konaní zpäť majetok Komunistickej strany. Pokial aj na nich nespustia diskreditačnú kampaň o sexuálnom zneužívaní mladistvých:-). Zatial riešia "iba" násilné vyvlastňovanie, monsterprocesy s odporcami ich satanistického učenia, znužívanie zatial "iba" absolútnej moci na manipuláciu so svojimi spoluobčanmi.... Môj profil Ukrofil.

   Smazat
 5. 17:22 Chce se mi říci: "Bohužel, h...o". V.J.Horák

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17;34 a budete mit pravdu...Ted uz se proslycha, proc se vyplatily Lety...takze to svinstvo dal pokracuje

   Smazat
 6. no - desiatok vyberala cirkev nie pre seba, ale mala za úlohu živiť sa tým a viesť pastoračnú činnosť, len za doby kráľa Matyáša sa desiatok nevyberal, a za Jozefa II platil cirkev on, t.j. c.k.

  OdpovědětSmazat
 7. Někdo moudrý řekl, v demokracii a svobodě se vláda musí tak trochu bát občanů. Pokud vím komunisté se lidí docela báli, jenže to co si dovolí dnešní šlechta, o tom se komančům ani nesnilo. Dnešní vrchnost lže, krade, zavírá nevinné, žere a mlaská u toho až naprosto nestydatě a beztrestně, že je to až k nevíře, jakou z nás mají pr.el. No hlavně když máme banány, svobodu a demokracii. Hej hou. Rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je to tak :(

   Smazat
  2. 10:22 máme i klosetpapír! Parfémovaný, namnoze i s kytičkami. Sice stále menšího formátu, stále tenčí, ze stále řídčejšího papíru. Pokud si nepřiplatíme nad inflaci. Takže takovéto obyčejné vyprázdnění, při dnešních cenách vody a odkanalizování se stává luxusním úkonem. Takže i prostý průjem může hrozit zadlužením.

   Smazat
 8. Ono by se to mělo nazvat ne vyvlastnění ale rozkradeni státního majetku. A flanďáci vždy stáli s pány v jednom šiku proti lidu.

  OdpovědětSmazat
 9. Byť katolík, nesouhlasím s církevními restitucemi, neboť je to svinstvo, páchané na nevinné většině nevěřících, kteří do této kauzy byli vlákáni demagogy... Netřeba dalších slov,...

  OdpovědětSmazat
 10. Ty politicko mocenské síly, které prosadili "návrat" majetku církvím (církvi Řk.!) si pořídili jistou podporu části věřících, ale především posílení mechanismu oblbování, který slibuje beznákladovou spravedlnost a blaženost kdesi v nebi. Za křesťanskou pokoru a odevzdanost. Dobře vymyšleno, staletími ověřeno. Gott mit uns.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bingo trefil jste do černého a zároveň to vypovídá jak snadno je hodně občanů ČR možné oblbnout.

   Smazat
 11. Restituce církevního majetku po roce 1989 v Polsku v přepočtu na jednoho obyvatele činí 1000 korun, v Maďarsku 900 korun a v České republice v přepočtu na jednoho obyvatele činí přes 11000 korun. Církev u nás přesto, že se zavázala, že nebude vznášet žaloby na majetek obcí, který jí nikdy nepatřil porušila své slovo a dnes u soudů leží několik tisícovek žalob na majetek, který je církvím vyplácen v restitucích. V restitucích naší občani platí církvím, které nikdy před rokem 1989 ani neexistovaly a vznikly až po roce 1990. Celý zákon o tzv restitucích církvím byl schválen v poslanecké sněmovně podvodem a v rámci tohoto zákona se vrací církvím majetek, který jim nikdy nepatřil. Český národ moc dobře ví, že je to zlodějna a tento zákon, podvodně schválený v poslanecké sněmovně je zločinný, namířený proti lidu této země.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nelze sloužit dvěma pánům - mamonu, a bohu. Peklo se na ní těší.

   Smazat
 12. Vše se dá změnit jen u moci nesmí být stávající sebranka a jejich sluhové.
  Ve Francii a i v jiných zemí Evropy a světa nemá KC v podstatě žádný majetek a její moc je tomu odpovídající.

  OdpovědětSmazat
 13. prosím vás ,hlava to nebere.Církvím někdy patřil majetek ? Leda ten co násilím konfiskovali exkomunikacemi.To jim nestačí, ještě dodnes platná bula sicilská vydaná Karlem IV,další buly a stále na nás hází bulíky.Pokud vím,tak cirkev vlastní naše duše a dostává málo peněz??? proto je taky nejbohatší organizací na světě.Takže pánbičkáři,nejen naše duše ale i majetek se vám zachtělo.Boha jeho,to nevidíš.Jeden papež prohlásil"pánbů je na dovolené a teď to tady řídím já,já,já jenom já.Taky to tak vypadá.DĚJINY CIRKVE!!!!! Pozor ,ne ty které káže,kdejaký páterník.

  OdpovědětSmazat
 14. Kupte si od Grebeníčka, nikoli komunisty, ale renomovaného historika, legálně prodávanou a dost žádanou knihu : Ve znamení kříže.
  Je toho tam dost, abyste si o círvi udělali názor.

  OdpovědětSmazat
 15. Tady je něco, co by mohlo pomoci vytvořit si názor na aktuálnější majetkovou problematiku kapitalismu a i poučit, kam směřuje dnešní demokracie.

  Anonymní 2. března 2019 22:34
  Jelikož máme výroči hladomoru na Ukrajině, prohledněte si, spíše vyslechněte video, které vyrobil rovněž Igor Jurečka. Dozvíte se z něho mimo jiné, že od hladu zemřelo v USA v krizových létech l932,33 7 milionů lidí - neuvěřitelné - na první pohled /první dojmy jsou obvykle klamné/: https://www.youtube.com/watch?v=_kir_XHAjzM
  Jsou tam rovněž údaje rozsvěcující temnoty předsudečného myšlení týkající se poslední doby - od roku 2006. Předsudečné myšlení je myšlení plné předsudků. USA země demokracie, kyženého blahobytu - asi tak jak bílený hrob /Christus, Nový zákon/. Někdo namítne. Jak to souvisí s článkem? Odpovím - vše souvisí se všim a ta Emerika s tou EU souvislost určitě má.
  Odpovědět

  Anonymní 3. března 2019 10:09
  Dvacátá a třicátá léta 20. století z historického nadhledu jsou "budovatelským" obdobím socialismu a kapitalismu.
  V SSSR došlo po dělnické revoluci k vyvlastnění velkých majetků a k jejich předání do celospolečenského vlastnictví.
  V USA došlo po vyvolání finanční a výrobní krize k vyvlastnění malých majetků a k jejich zabrání velkými soukromo akciovými korporacemi.
  V současné době západ (včetně nás) čeká opakování tohoto období s vyvolanou finanční a výrobní krizí.

  OdpovědětSmazat
 16. Otázka pro diskutující .. Kdo je větší zloděj a mamonář ?
  1. Katolická církev
  2. Komunistické strany
  3. Velcí soukromo kapitalisté - kteří si církev a komunistické strany koupili a ovládli.
  A kdo jsou ti velcí soukromo kapitalisté ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Znáte nějakého komunistu, který by měl v listopadu 1989 nějaké extrémně velké bohatství?

   Smazat
 17. Velmi dobrý článek! Komunisté měli dobrou možnost, kterou nevyužili: zatočit s katolíky a šlechtou po bolševicku a zlikvidovat je. Škoda, tak snad někdy...

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.