Reklama

úterý 5. března 2019

O odcizení a jeho hrozbách

Mojmír Grygar
Mojmír Grygar
5. 3. 2019
1. Marx rozlišoval tři fáze ekonomické směny. V první fázi venkované prodávali výrobky, které jim přebývaly. V druhé fázi specialisté vyrábějí různé druhy zboží a svou produkci nabízejí na trhu. Ve třetí se již všechno stává zbožím – čest, společenské postavení, láska, vztah k vlasti – všechno. Dodejme, že dnes se prodává i to, co neexistuje, například předpokládané zisky v budoucnosti nebo jiné „zboží“ spekulativních hedge–fondů.


Inspirováni Marxem můžeme rozlišit různé stupně odcizení. Zatímco řemeslník má výrobek, který zhotovuje, plně ve své moci, dělník obsluhující stroj ztrácí již přehled o výrobku dílny nebo továrny jako celku – konečný výsledek práce se mu odcizuje jako něco, co nemá ve své moci. K vyššímu stupni odcizení dochází v automatizované továrně – technik ztrácí kontakt s výrobkem i s výrobním procesem jako celkem, on pouze slouží mechanismu, který je hnací silou výrobního procesu.

K ještě vyšší míře odcizení dochází ve hře na burze: zatímco v obchodní směně prodávající a kupující mají výrobky – reálné věci pod kontrolou, makléř nebo spekulant na burze se pohybuje ve světě symbolů a znaků – sleduje stoupající nebo klesající index cen, a podle těchto ukazatelů se odhodlá buď k prodeji nebo koupi akcií nebo čehokoli, co je předmětem burzovní směny. Ve vysokých patrech finančního podnikání již nejde o stroje, obilí, zlato a jiné komodity, ale o zisky dosahované burzovními spekulacemi. Zisk není spojen se pohybem věcí, ale s interními pravidly finanční směny.

Miliardář Karel Janeček je prototypem podnikatele, který bohatne ne snad prodejem deště, ale finančních derivátů. Co je désť, víme, ale kdo zná význam slova derivát? Jsou-li peníze pouhým znakem směny zboží, pak derivát je vedlejším, odvozeným produktem znaku. Kdybyste se snažili definovat hodnotu těchto prodejních jednotek, ztratíte se v houští nejrůznějších smluvních vztazích, v matematických šarádách, které jsou špičkovými produkty vysoce odcizeného finančního světa. Janeček vynalezl algoritmus, který umožňuje automaticky získávat z periferních zón finančního trhu pravidelný zisk. Zde se nacházíme na samém vrcholu dnešní kapitalistické směny, která s prací, svým protipólem, bez něhož nemůže v normálních podmínkách existovat, nemá vůbec nic společného.

Paul Samuelson, oceněný za zavádění matematických metod do ekonomie Nobelovou cenou, považoval tendence nových podnikatelů neprodyšně se uzavřít v oboru, jemuž oni sami nastavují pravidla, za šílenství a nezodpovědnost. Tím, že se Janeček kryje dobročinnými činnostmi, nemůže zahladit nemorálnost svého obohacování. Je-li jeho nadace potírající korupci financována z fondu šikovně odvozených, odkloněných peněžních zdrojů, jakou můžeme mít k takové charitě důvěru? Jak můžeme odlišit korupci, lovící v houštině reálných výrobních, obchodních a finančních procesů, od parazitismu přiživujícím se na lidskému oku nepostižitelných finančních machinacích? Náš superpodnikatel svou nadřazenost nad platnými normami společenského soužití dokazuje také tím, že v soukromí kombinuje normy křesťanské a buddhistické morálky. Právě tak, jak se jeho podnikání vznáší vysoko nad přehlednými obchodními a finančními procesy, tak i jeho dvojženství je derivátem dvou světových náboženství.

2. Odcizení, které elektronika zavedla do ekonomie i jiných oborů, je mimořádně účinné a nebezpečné, protože proniká do každodenního života lidí – nejen dospělých, i dětí. Kontakt mezi lidmi je stále víc a víc závislý na přístrojích, komunikace se neodehrává tváří v tvář, lidé se nevidí, navazují nahodilé vztahy pomocí internetu napříč zeměmi a kontinenty, slyší nebo čtou texty, znaky, symboly, často velmi zjednodušené. Dívka oznamuje mládenci, že se s ním rozchází, pomocí krátkého sdělení v mobilu. Donald Trump, představitel nejmocnějšího státu planety, se domlouvá s politickými odpůrci, s tiskem a veřejností pomocí twitteru; svému ministru zahraničí Tillersonovi sdělil, že ho zbavuje úřadu, pomocí SMS.

Odcizení se netýká jen mezilidských vztahů – člověk se odcizuje i přírodě, pomocí vyspělé techniky se zapouzdřuje ve svém umělém prostředí a před přírodními produkty dává přednost umělé náhradě. Lidé se straní přírodě a pokud ji vyhledávají, přizpůsobují si ji svým požadavkům a zvyklostem. Luxusní cestovní kanceláře dovedou boháčům připravit přepychový pobyt na vysokohorských planinách, odlehlých ostrovech, na poušti, v divočině nebo v savanách, aniž by klienti museli slevit ze svých náročných požadavků na pohodlí a přepych.

Příznakem stupňovaného odcizení je i to, že ovládání komunikačních přístrojů nevyžaduje žádný přímý tělesný kontakt, stačí hlas nebo dokonce myšlenka. Vysoká míra odcizení se nemohla vyhnout ani vojenskému řemeslu. Voják nemusí být přítomen na bojišti, nestojí tváří v tvář nepříteli, obsluhuje dálkově řízený dron vybavený detektory – jedny dodávají obsluhujícímu subjektu (v budoucnosti to může být i speciální přístroj vybavený umělou inteligencí) všechna relevantní data o situaci v terénu, druhé uvedou na pokyn řídícího střediska do chodu ničící zbraň.

3. Odcizení podstatně a neblaze zasáhlo i paměť člověka. Jestliže pravěké společnosti uchovávaly nutné informace o sobě samé v kolektivní paměti, vynález písma oslabil úlohu paměti a zavedl zápisy důležitých informací. Ale ty první se týkaly přechodných dat nutných pro danou chvíli. Nejstarší zápisy klínovým písmem, pocházející z 3. tisíciletí před naším letopočtem, obsahovaly seznamy nezbytné pro ekonomické a správní účely. Sokrates právem hovořil o záporných důsledcích vynálezu písma – hrozí, že společenská paměť, která uchovává zásadní věci nutné k udržení a pokračování života, začne oslabovat, zatímco písmo umožní zaznamenávat podřadná data, jež mají lokální a časově omezenou platnost – soupis zboží, lidí, peněz.

Tento trend od dob Sokratových dík novým technickým komunikační prostředky několikrát zesílil: knihtisk, fonogram, fotoaparát, radio, telefon, magnetofon, televize, počítač, twitter, umělá inteligence a další technické hity mění život lidí k nepoznání, minulost se stále vzdaluje a ztrácí na významu, naproti tomu přítomnost se jakoby smršťuje a stále víc zaplňuje nás osobní i společenský obzor. Raketový rozvoj polovodičů umožnil nepřetržitý a detailní záznam každé vteřiny, efemérní data se uschovávají, osobní i kolektivní paměť se oslabuje, ztrácí na významu – kdo by se učil velkou násobilku nebo bifloval encyklopedická data nejrůznějších oborů?

Paměť zahlcuje tříšť neustále se měnících vjemů, záznamy zpravidla nedůležitých, okrajových faktů a události vytlačují z paměti podstatné společenské a existenciální věci, událostí, souvislostí. Lidé, zejména mladí a dospívající, překvapují znalostí špičkových sportovců, herců, zpěváků a všemožných hitů masové kultury; když se jich však zeptáte na významné osobnosti z politiky, vědy, literatury, malířství, hudby a dalších oborů, zjistíte neuvěřitelnou neznalost.

Život člověka se v minulosti opíral o pevnou základnu kolektivní paměti, o živé vědomí dějin a historických souvislostí. České dějiny přinášejí řadu dokladů o tom, že paměť lidí nelze potlačit byrokratickým ani vojenským násilím. V raném středověku věřící v kostelích po staletí zpívali staroslověnské liturgické písně, i když východní obřad byl v důsledku rozštěpení křesťanské víry v polovině 11. století zakázán a jako kacířství všemi prostředky potírán. V pobělohorské době se katolická církev ve svazku s habsburskou monarchií snažila násilným způsobem vykořenit všechny projevy husitské, bratrské, protestantské víry zakořeněné v českém národě. Když Karel VI. vyhlašuje roku 1725 nová drakonická opatření proti kacířům, je to důkaz toho, že se rekatolizace země, nastolená před sto lety, nepodařila. Toleranční patent Josefa II. z roku 1781 se nevztahoval na husity a České bratry, ale přesto se během dvou let k víře svých předků přihlásilo 80 000 lidí soustředěných v 73 sborech.

Po druhé světové válce se ke komunismu hlásilo mnoho lidí přesvědčených, že demokracie politická se důsledně prosadí také v hospodářské sféře, avšak utužení režimu po roce 1948 ukázalo, že představy o spojení politické a ekonomické demokracie jsou nereálné, utopické. A přece vývoj v 60. letech ukázal, že myšlenka svobodného socialismu není ještě zcela vyřazena ze hry – během Pražského jara se znovu vynořila možnost spojit občanské svobody s tržním hospodářstvím, a nikdo nemůže vyloučit, že se jednou znovu objeví ve hře, neohrožena bratrskými ani jinými tanky.

Postavením jednotlivce v proudu času se zabýval Karel Čapek v románu Obyčejný život. Vyjádřil v něm úlohu osobní paměti, která vyjevuje i zakrývá skryté souvislosti existence člověka v proudu času, sepětí proměnlivých faktů individuální každodennosti s podmínkami a událostmi společenského života, spojení přítomnosti s minulostí i budoucností. Čapek ukázal, jak život – můj, tvůj, každého z nás – je součástí společenského bytí, nepřetržitého dějinného společenství.

Sepětí člověka se společenskými poměry je dnes větší, než bychom si byli s to přiznat. Závislost obyčejného života na nadosobních silách je dnes zesilována mimořádnou rychlostí společenských změn; generace před námi nikdy nebyly vystaveny tak rychlým proměnám v technice, politice, ekonomii, demografii, ekologii, jaké postihují nás na prahu 21. století.

Zatímco dnes se člověk snaží do krajnosti využít svůj čas ke kumulování všechno, co ho podle jeho mínění obohacuje a co mu dává radost – mnozí to ztotožňují s příjemnými počitky, s nečinností a s všemi možnými výhodami – jeho existence se stává, podle Kunderova paradoxu, nesnesitelně lehkou.

Zdá se, že jednotlivci i celé skupiny podléhají této lehkosti mnohem snáze, než kdykoli dřív. Ponecháme-li stranou muslimským fanatismem diktované teroristické činy, šokuje nás lehkost, s jakou mladý chlapec, muž v nejlepších letech a někdy i starý člověk náhle popadne zbraň a jde zabíjet. Můžeme-li někdy odhalit sebevražedný záměr tohoto jednání, pak nám rozum zůstává stát nad patologickou snahou zoufalců vzít s sebou na druhý svět co nejvíc náhodných lidí.

Opakem hédonismu – carpe diem, užij si dne – je rozkoš ze zabíjení. Přitom však dnes již skoro nikoho nepohoršuje záliba v krvavých hrůzách, jež se stala zábavu, kterou nám denně do zvracení připomínají desítky televizních kanálů. Co může být horší než odcizení člověka od sebe samého, projevující se nahodilým, nepředvídatelným, perverzním zabíjením?

4. Končím poznámkou o nebezpečí, které s sebou přináší rozvoj umělé inteligence.

Je to nová kapitola odcizení, které se stává tím nebezpečnější, čím méně si uvědomujeme jeho negativní důsledky. Budeme-li mít jednou neustále k dispozici výkonné aparátky, které budou s to vypočítat všechny výhody a nevýhody našeho počínání – od koupi bytu, auta, prázdninové cesty až po volbu povolání, životního partnera, politické angažovanosti –, co zůstane naší pomalé inteligenci, kam se podějí naše citové a instinktivní vlohy? Co si počneme s naší pamětí, osobní zkušeností, schopností riskovat a mít dobrý pocit z životních nahodilostí? Kdo bude počítat s úradkem Fortuny, bohyně osudu, a s nepředvídatelnými záměry Tyché, nositelky šťastných i nešťastných věcí?

Nedojde k tomu, že umělá inteligence vytuneluje jednu z největších hodnot člověka – svobodnou volbu?
37 komentářů :

 1. Nazveme-li současnou politiku umělou inteligencí, pak už nám byla svoboda dávno odňata. Takzvaná demokracie nám otlouká o hlavy, že můžeme (pod na to máme) jezdit po světě, případně chodit do kina či parku.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nemel blbosti prosimtě. Zhasuješ tím jen sám sebe.

   Smazat
  2. 17:21..svým vyjádřením se shazuješ především ty

   Smazat
  3. CHCE PAN GRYGAR PATŘIT MEZI PRÝ TY INTELEKTUÁLY

   kteři dopaluji občany nekonečnými popisy situace,kterou tu už návštěvnici znaji shora dolů a kdosi ,kdo je neznámý zubožovaným domorodcům, to má řešit?

   KDO TO MÁ BÝT?NEBYL BY TAM NÁVRH ŘEŠENI PANE GRYGAR?

   Smazat
  4. 22:11, krom toho, že pátým pádem voláme vám uniká, že nemůžete oprávněně tvrdit, zda občané znají, nebo neznají situaci, zda je jejími popisy dopalují, když existuje nespočet možných popisů běhu věcí i jejich vysvětlení. A bez toho, co nejsprávnějšího vysvětlení, neexistuje oprávněné řešení. Že byste namáhal mozeček?

   Smazat
  5. Nedřistej tu 22.55 okolo horké kaše.
   Ten kdo píše nekonečně články by měl vědět taky nějaký návrh řešeni a dát ho k svému článku,chápeš?
   Pořád se tu kdosi obraci na občany,kteři jsou deptáni kde to jde a maji cosi vymýšlet?
   Proč tu nedáš řešeni k věci sám,pokud všichni to tady sleduji tak se tu píše pořád o Národnim programu občanů a pan Grygar by měl k němu umět něco napsat a co my tu máne s tim jeho popisem dělat to taky nenapíše!

   Smazat
  6. Logicky, páč NIC jako DEMOKRACIE nikde není! Existuje pouze kasta pánů a kasta otroků! Ta první dnes předstírá vládu té druhé, neb jakákoliv demokracie je levicová idea a levice byla vždy nepřítelem velkých mužů, kteří místo toho, aby jim druzí s radostí sloužili a nacházeli nejvyšší uspokojení v tom, že mají tu čest podílet se na jejich dějinném poslání, musejí strpět, že se jim tito pletou do cesty. Zatímco v nerovné společnosti může průměrný muž velkému muži dobře sloužit nejen k vzájemnému prospěchu, v bolševickém rovnostářství jsou průměrní muži pro ty velké břemenem. Rovnostářství je triumfem nízkých mužů s nízkými ambicemi - podlidí typu místních užgryndaných čechomužiků! Neboť, i levičák se ochotně staví do pozoru, jakmile se začne točit ve hře zajímavá finanční odměna, případně když mu nějaký darebák slibuje dosažení více rovnosti nebo svobody po níž jeho duše tolik pase. Levičáctví (ve všech jeho podobách) se projevuje jako duševní společenská choroba, která vede k jejímu postupnému úpadku, kdy všemu nemocnému, slabému, patologickému a dokonce kriminálnímu je věnována dojemná starost a péče, která daleko přesahuje péči o zdravé, a to proto, aby se opět zařadilo do stáda obecné uniformity. Skutečná pravice, která jediná může zajistit zdravou společnost, musí v první řadě odmítnout rovnoprávnost! Neb jak klasik napsal: "Nadčlověk je smyslem Země ... a právo nutně znovu povstane z násilí a moci. Protože jen malý počet lidí je natolik vynikajících, aby mohl vládnout, zatímco sloužit musí vždy nesčetné zástupy."

   Smazat
  7. PODIVEJTE SE VŠICHNI CO NÁM TU SERVIRUJE PATOLÍZAL ELITY

   prý,"Jen skutečná pravice může zajistit zdravý vývoj společnosti"
   No a kde je ta pravice,dyt to jsou mrtvoly,že ano?
   Kde jsou ty elity,které totálně selhávaji. Vypadá to,že nejen selhávaji,ale ony se krči kdesi v pozici vlezdoprdelistů režimu,kterému chtěji jen patolízalsky sloužit a oni to dělaji NYNI POROKAZATELNĚ, aniž by se styděly už TŘICET LET!

   No dále"PRÁVO POVSTANE Z NÁSILI" no tady ti patolízalové chtěji podporovat všeni svými podlými plány cenzuru a prý z té pojde jejich "PRÁVO".
   Nakonec to ohlupováni davů nemá obdoby a dávaji mu korunu!

   "Malý počet lidi je vynikajici,aby mohl vládnout,sloužit maji vždy nesčetné zástupy!"

   TAK PODIVEJME SE NA TY TERORISTY,KAM TO DOVEDLI,AŽ K NEOMARXISMU A OTROCTVI!
   Menšina má vládnout většině!

   Jen tak dál vy tzv "elity" klidně dávejte dále tady svoje sračky a můžete si je dnes i strčit do svých prdeli at odtamtud maji dobrý rozhled!

   Smazat
  8. Nevím nic o Národním programu občanů krom toho, že si připisuje přídomek „nepolitický“. Což je nesmysl, takže dál nehledám.
   Tato vlastně mimořádně svobodná diskuze, kterou umožňuje „Nová republika“ je přínosem především v tom, jak ukazuje jinak až neuvěřitelnou míru neznalosti nejen diskutujících, ale co do k popisů reálií komunistického režimu i autorů článků, jako jsou např. pánové P. Žantovský a Větvička.
   Tedy řešení, kterého se dovoláváte, jsou možná dvě. Utopické, kdy většina společnosti pochopí nemravnost současného systému, každý jeden přijmeme mravné chování, systém se zhroutí a společnost bude fungovat na novém principu, tedy se dopracuje rozumné spotřeby, rozumného rozvoje, když smyslem života jedince se stane společenský prospěch bez toho, že by k takovému jednání byl nucen. Nesmysl, že?
   Reálné je to, co ukazuje historie. Francouzská revoluce zlikvidovala šlechtu, když bída s nouzí vyvolaly krvavé události, střídání monarchie s republikou, majetkové změny, pád vlivu církve, Napoleonské války a, stabilizaci kapitalismu, samozřejmě s jeho sebezničujícími trendy.
   Otázkou je jedno. Žádná z předchozích krizí lidské společnosti nemohla mít tak globální charakter, neměla tolik nahromaděných ničivých prostředků..., aby mohla předznamenat úplný pád kulturní společnosti až po zánik živočišných druhů, především lidí samotných.
   Takže i vy, proberte se natolik, že bez poznávání skutečnosti nikam se svými názory nedojdete. Nečekejte, že vám tu správnou stranu a orientaci vybere někdo jiný. Je to jen a jen na vás.

   Smazat
  9. PODĚKUJTE ZDEMOLOVANÉMU TISKU A TV ŽE SE NEMŮŽETE NIC DOVĚDĚT

   o Národnim programu voličů NPV,který nesmi být dnem i noci propagován a zveřejnován.
   Pokud by jste chtěl o jednotlivých článcich NPV vést diskusi pak se podivejte vlevo pod plakátek SPD BUDOUCNOST ČR VIZE,tam najdete prvni články NPV a prvni diskusi o nich.
   Nemůžeme proto za to,že považujete NPV za nepolitický.
   Ve skutečnosti se jedná,že nepolitická je ČSV tj vznikajici Česká Společnost Voličů,která návrh NPV PRÁVĚ VYTVÁŘI, jejiž jste i vy sám členem,tedy to děělá i pro a za vás.
   Samozřejmě,že si můžete na NR psát co chcete,ale zkuste pochopit vizi pro ČR ve formě NPV a napište jak prvnim článkům rozumite pokud to dokážete.

   PŘEJEME VÁM PŘITOM MNOHO ÚSPĚCHŮ!

   Pokud by jste chtěl odstranit kapitalismis bez přivlastků,vycházejici z gangsterismu,ve kterém musime žit, pak si najděte hned prvni článek NPV kde je na to návod!

   Smazat
  10. 11:26 Já jsem pro Říši a když budeš dost dobrej, uznám tě za Vladaře či Vůdce! Ale ty na to nejsi dost dobrej. A vůbec, jsi nejspíš jen další čechomužyk, jeden z těch podlidí co nás hodlají zatáhnout mezi tyhle za bílého dne v pochcaných teplákách se válející "bílé negry" (jak je předčasně předpověděl Bronstein)! - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   které bude tak či onak nutné zlikvidovat ani ne pro nějaký rozvoj, ale samotnou záchranu civilizace!

   Smazat
  11. Dej tu adres 18.45 přijdu ti ufiknout koule a můžeš tu pak propagovat svou Řiši fistulkou jako pravý neomarxistický zástupce vykastrovaných pyjátů a budeš tak fujerem těch thermoboys!

   Smazat
  12. 23:01 Neprošel bys přes mou sukovici zde - https://www.youtube.com/watch?v=LB9lObWclFQ

   a nakonec by si se z toho pomátl a zapadl mezi tuhle sortu pochcaných, zesraných a zabílýho dne se ve škarpě válejících podlidí tu - https://www.youtube.com/watch?v=9B1M3IPVcXs

   které tak či onak bude nutné zlikvidovat v zájmu civilizace!:-)))

   Smazat
  13. 23:01 Radši, rudoprde, příští nevolníku, zanech sebevražedných pokusů, a začni studovat Ústavu Říše! - http://www.vontartarus.cz/rise

   Smazat
 2. Umělá inteligence není a nikdy nebude Bůh a nedokáže spočítat celý lidský život od začátku až do konce. Bude to přinejlepším dobrý rádce, konečná volby bude vždy na jednotlivém člověku. I odpovědnost za rozhodnutí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Clanek a jeho autor a nejake prispevky primo Krici zadosti o zavedeni Umele Ynteligence...

   Smazat
 3. noviczech
  ..."Muž z prvního století ", film a tam bytost co umí vše vypočítat, ...a pan Kopecký říká: tak ono to nevymizelo, to máš mně rád?, mám miluji... tedy láska. Toto se snad ze světa neztratí, jsem přesvědčen!!!
  ... zdravim. :-)))

  OdpovědětSmazat
 4. A čo Vy si pán autor představujetě pod takými slovami "ekonomická demokracie" ????

  OdpovědětSmazat
 5. Smysluplná práce polidštila opici, dnes "nesmyslná práce" a zahálka s hedonismem poopičuje člověka ..
  I takto lze definovat dnešní odcizení člověka od skutečného smysluplného života.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Takové hodnocení si opice nezaslouží.

   Smazat
 6. Upřímně, většinová společnost chce žít tak, jak je jí diktováno. Stačí jí tvrdit, že to je jediný možný a správný vývoj, který zajistí její prosperitu a přežití. Potom se ztráta empatie vůči ostatním stane ctností. Současnost už je pouhé čekání, až to tady někdo silnější dorazí. Chaos, neexistující pravidla, vydírání a právo silnějšího, to je vizitka současných elit. Že by evoluce...?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud se dají jisté znaky evoluce vysledovat v přírodě, neznamená to, že se s ní dá vysvětlit vše ve světě kolem nás. Zobecněním a zjednodušením dějů můžeme dojít k podstatě a nebo zabloudit hodně daleko od skutečnosti.
   Otázkou je, co chaos skutečně způsobuje a zda jeho příčina nesouvisí se snahou mocenských struktur výrazně omezit rozvoj jednotlivce ve společnosti a tím i společnosti jako celku. V tom případě by spíše šlo o degradaci lidského druhu jako celku, s tím spojenou degradaci a ztrátu svých schopností rozvíjet se.
   Se zvětšujícím se počtem obyvatel planety budou sílit snahy o zaškatulkování jednotlivce podle potřeb systému a blokování jeho možností rozvoje nad potřebnou mez (omezením dostupnosti relevantních informací o prostředí okolo nás). Aby skupina znalých nemusela šířit příliš mnoho znalostí mezi prvky řízení společnosti, pokusí se nahradit lidský faktor strojem. K tomu potřebuje vybudovat infrastrukturu pro přenos informací v reálném čase a přesvědčit většinu o prospěšnosti neustálého dohledu systému nad konáním jednotlivce. A odcizení? Na základě bodového systému prosazovaného v Číně, bude jednotlivec sblížen se systémem a odcizen jiným svého druhu na základě vnucených algoritmů chování.
   ABC

   Smazat
  2. Bodový systém vyhovuje asijské mentalitě. Jinde by musel být vnucen násilím.

   Smazat
  3. 20:54
   Vám by taky vyhovoval. Jen jste tak hloupý, že o tom nevíte. Proto bych vám ho jménem moudré strany vnutil násilím.

   Smazat
  4. 20:15. Souhlas. Metodika ovládání mas se zdokonaluje souběžně s rozvojem technologií. Jednotlivec ztrácí v této situaci to, co ho má držet"nad vodou", tedy konzistenci vědomí jako atribut jeho zakotvení ve vnějším světě a zároveň prostředek pro uchování si své individuality navzdory vnějším vlivům, které po něm vyžadují bezmezné přizpůsobení se systému. Čínské pokusy mi byly vždy proti srsti, stačí si jen připomenout důsledky politiky jednoho dítěte a tisíce novorozenců vyhozených na skládky, když neměli to správné pohlaví. "Social credit system" vytvoří paralelní svět těch bez bodů a tudíž bez "možnosti".

   Smazat
  5. 20:54
   V každém národě či skupině jsou rebelové, kterým se nové metody dohledu nebudou zamlouvat a také ti, které je budou podporovat. Obávám se, že Čína je pouze laboratoř, kde je systém testován. Otázkou je, kde a kdy vznikla první myšlenka na zavedení systému dohledu. Bodový systém řidičů není příliš vzdálen od zmiňovaného a jeho přínos pro bezpečnost je více než rozporuplný. Zato se mu celkem úspěšně daří rozhýbat úspory a výdělky. :-) A své podporovatele jistě našel, stejně jako odpůrce. Ne vždy je dnes nutné použít násilí, stačí vhodným způsobem rozdělit společnost a připravit si pozici pro generování potřebných zákonů. Zbytek je otázkou času. V hloubi duše doufám, že se nenajde dostatek podporovatelů ..... ale jako realista to vidím černě. :-) Nakonec .. čas ukáže. Je spousta negativních jevů, které jsem si kdysi nedokázal představit a dnes jsou realitou. Odpor proti jejich realizaci byl slabý, až příliš slabý s ohledem na význam pro naši budoucnost.
   ABC

   Smazat
  6. Anonymní 5. března 2019 20:15
   Na základě bodového systému prosazovaného v Číně, bude jednotlivec sblížen se systémem a odcizen jiným svého druhu na základě vnucených algoritmů chování. ABC
   Touto svojí myšlenkou jste odhalil co je v podstatě algoritmizovaná "umělá inteligence".
   Umělá inteligence je záměrně vymyšlené označení pro algoritmizovanou "strojovost" a s lidskou tvůrčí nealgoritmizovanou inteligencí tato strojová "neinteligence" nemá nic společného.

   Smazat
 7. Janeček není žádný miliardář. Je to hoštapler a kdo ví komu dělá křoví.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Šöröš, Janeček - političtí aktivisté nadnárodních korporací - bůh ví, jak ke "svým" penězům přišli.

   Smazat
 8. Pravda je, že obchodu na burze, málokdo rozumí. Ještě méně je těch, kteří jsou schopni konkurovat robotům, které v mžiku oka vyhodnotí tisíce možností burzovní spekulace. Ale jsou takoví, neboť mají neveřejné informace, které ani ten robot nemá. Vše to vypadá dost děsivě, ale vrátí se to do reálu, pokud budou tyto spekulace vhodně zdaněny, např. nastřelme 60%. Potom se vrátí úcta k reálným hodnotám. Vše je v rukou politiků. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. P.K. tak se mě zdá že to je v rukou lidu voličů a jaké zástupce si zvolí. Pokud nebude většina vědět kam patří tak to bude stát furt za nic.

   Smazat
  2. 22:25
   Já si dokonce myslím, že vím kam patřím, ale ten secondhand co mi budou nabízet na volebních listinách je pro mne nevolitelný. Několikrát jsem volil menší zlo a nestálo to za nic. Volební programy jsou jen nezávazné sliby, které si strany navzájem opisuji.Inventura jejich splnění se nekoná a vše se svede na partnery koalice, či předchozí vládu. Tak mi poraďte co mám hrát s cinknutymi lupeny.

   Smazat
 9. Tady je něco, co zesměšňuje Zemana v názorech na Venezuelu
  https://www.youtube.com/watch?v=VRnWQuVKjdw

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nač poslouchat nějaký nudný kecy a ještě navíc ve slovenštině? Prostě je tak že nevolnická lumpenproletářská čecholůza si dokoulela žvanila Miloše na lumpenhrad a opičáka Bureše do strakovlády, jako hovnivál svou hladovou, smrdutou avšak prázdnou a prolhanou estébáckou kuličku, naštěstí ale na oba ty lotry postačila parta anglickejch děcek! - https://www.youtube.com/watch?v=qGrJtGM6MDo

   Smazat
 10. Něco s lidstvem není v pořádku, když např. miliardář Janeček může legálně vydělat miliardy s použitím robotického nástroje pro burzovní spekulace. A přitom nikdy nic skutečného nenakoupit, jen šíbrovat s částkami na počitačových účtech, aby jako parazit ze systému odsával finance, pro jejich skutečnou hodnotu nikdy nic neudělal a nemíní udělat ...
  Již o tom psal i autor Vyleťal, že .. je mu pokaždé smutno, když lidé kolem něj spílají sociálně vyloučeným do nemakačenků a flákačů zneužívajících sociální dávky, a přitom se nepozastavují nad bohatnutím kdejakých kupčíků. Kupčíci již totiž nejenže ztratili svůj stud a obecnou morálku, ale ještě nám budou kázat tu svou za jedinou správnou, a svou amorálnost drze přikrývat pokryteckou charitou.

  OdpovědětSmazat
 11. Kdo spotřebovává víc, než užitečného vytvoří, krade. Vyjma těch, kteří z objektivních důvodů přínos tvořit nemohou. Samozřejmě.

  OdpovědětSmazat
 12. Vyčerpávající analýzu odcizení najdete v Ekonomicko-filozofických rukopisech z roku 1844 od K. Marxe. L.Z.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.