Reklama

sobota 9. března 2019

Tři fundamenty naší civilizace

Jan Kadubec
9. 3. 2019  Outsidermedia
Historik prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. uvádí, že dějepis se nemůže učit neutrálně, protože je hodnotově zakotven. Náš dějepis vychází z hodnot euroatlantické civilizace a kulturního dědictví. Z antické, křesťanské a částečně židovské tradice, která ovlivňuje naše každodenní postoje a pochopitelně i naši interpretaci dějin.


S tím zajisté souhlasím a považuji to za fakt, tedy za pravdivý a nezpochybnitelný úsudek. Ale ne všechny tradice a hodnoty jsou obyvatelům ku prospěchu, některé tradice a hodnoty jsou dokonce pro lidi škodlivé. Právě těm se budu v článku věnovat. O tradicích a hodnotách prospěšných lidem až někdy jindy. No a protože většina obyvatel EU se zabývá prací (či zabývala), tož nejdříve něco málo o té pracovní činnosti.

Docela často čtu úvahy o tom, že lidé, kteří manuálně pracují, budou v budoucnu čelit velkým problémům při zavádění robotů, kteří nahradí jejich pracovní činnosti a manuálové se stanou tudíž nepotřebnými. No a když je něco nepotřebné, tož se to přece zahodí, no ne? Vznikne prý obrovská nezaměstnanost. Skutečně robotizace průmyslu nahradí lidskou práci? Kéž by tomu tak bylo! Vznikne svět bez práce, nastane prostě ráj na zemi. Krásná představa, že? Přece svět nepracování, to je sen snad všech pracujících. Známá populární písnička to vyjadřuje docela výstižně: Ručičky nebojte se, vy makat nebudete, co byste z toho měly, akorát byste zdřevěněly, práce špiní, proto se jí vyhýbám…

Že práce šlechtí člověka, je vyložený nonsens. Kdyby totiž práce člověka zušlechťovala, tak by s nadšením pracoval přece každý už jenom proto, aby se zušlechtil. Je to mnohem prostší, člověk pracuje pouze proto, aby nepošel hlady. To nějaký slavný anglický filosof (Burke?) sepsal esej, kde zdůvodnil nutnost továrníků platit proletářům co nejnižší mzdy, pouze na holé přežití, protože kdyby platili mzdy vyšší, dělníci by přestali chodit do práce, a končí zvoláním: To pouze hlad je donutí pracovat. (To jsem vyčetl v Marxovi.) Dobrá rada, že? Platí podnes. Dokonce i v Bibli potrestal Jahve Adama za to, že snědl s Evou jablko slovy: A v potu tváře budeš si obstarávat chléb.- Tedy Bible jasně říká, že práce je trestem.

Takže jak to vůbec je s tou prací?


Podívejme se krátce do minulosti, vždyť onen svět bez práce byl přece už dávno pradávno realitou, akorát že se to týkalo nemnohých, kteří skutečně reálně žili v Ráji. Skočme na chviličku do kolébky demokracie a svobody, tedy do antického Řecka. Někdy kolem 13. století př. n. l. vpadly na území dnešního Řecka kmeny Achájů, Dórů, Aiolů a Iónů a staly se vládnoucí vrstvou. Podrobené původní obyvatelstvo bylo prohlášeno za barbary a stalo se podřadnými podlidmi. Říše dosáhla rozkvětu v městském státu Athény. I dnes mnozí tvrdí, že z athénské demokracie a svobody si máme brát vzor. V tehdejších Athénách totiž skutečně fungovala demokracie, tedy vláda lidu. Ovšem kdo tehdy tvořil lid? Lid, který měl právo volit, byl tvořen svobodnými občany. Svobodným občanem mohl být pouze ten, kdo nepracoval. Jakmile si třebas svobodný občan zařídil nějakou menší živnost, kde sám pracoval, automaticky ztrácel volební právo, stal se z něho tzv. „neobčan“. (A v současném Estonsku to přímo okopírovali, zavedli tzv. neobčany.) Svobodný občan samozřejmě mohl vlastnit spoustu podniků, ve kterých ale osobně nepracoval, k tomu měl přece manažery a makanty. Do svých podniků ani nevstoupil, pouze z nich pobíral zisk, jenom občas si zavolal k sobě vrchního manažera k dotazu kolikže to vynáší.

Takže ve staré antice věděli velice dobře, že pracující člověk nemůže být svobodný a vtělili to i do zákonů. Pracující člověk byl nazýván mluvícím nářadím. Zajisté životní standard otroků nemusel být vždy nutně špatný, neboť jejich vlastník jim mohl přiznat i právo vést vlastní živnost (za menší poplatek). Od svých otroků si někdy i vypůjčovali peníze. Dnešní mluvící nářadí, tedy pracující třída, může antickému mluvícímu nářadí na jejich životní úroveň se závistí pohlížet. Samozřejmě tehdy existovaly i trestanecké kolonie (pracovní tábory) v rudných dolech apod. pro vzpurné otroky a pro válečné zajatce – bojovali přece proti nám, zasluhují trest, no ne? Jsem přesvědčený o tom, že té polovině obyvatelstva nějak moc volební právo nescházelo, bylo jim to spíše lhostejné.

Řecká demokracie plynule přešla do říše římské a trvala až do zavraždění Gaia Julia Caesara. Od něho se datuje konec demokracie a začíná vláda těch nejbohatších, tedy oligarchů a plutokratů. Mým nejoblíbenějším císařem je Vespasiánus, původem sedlák takové robustní postavy. Stal se časem slavným vojevůdcem, který měl za úkol potlačit židovskou vzpouru. Legionáři ho prohlásili císařem, a tak dokončení potlačení vzpoury zůstalo na jeho synovci Titovi. Ten v roce 70 povstání rozdrtil a nechal srovnat jeruzalémský chrám se zemí. V druhém židovském povstání v letech 132 až 135 císař Hadrián definitivně ukončil existenci židovského státu, Judeu přejmenoval na původní Palestinu (Pelištejci), zakázal židovské náboženství a obřízku a zákonem zakázal Židům vstup do země.

Císař Vespasiánus měl sympatický smysl pro humor. To od něho se traduje rčení, že peníze nesmrdí. Jednou vydal nařízení, že za použití veřejných záchodků se bude platit. Titus pronesl, že to není důstojné pro císaře. I Vespasián strčil Titovi pod nos denár a zeptal se: „Smrdí?“ Jindy zase sledoval vystoupení umělce, který se strefoval zrnkem čočky do malého otvoru v desce vzdálené na pět metrů. Pochválil ten obdivuhodný výkon a nařídil, aby umělci za to mistrovství darovali jako odměnu pytel čočky. Dokonce i při umírání si zachoval svůj sarkasmus a těsně před skonem pronesl: „Ó běda, zdá se, že se stávám bohem.“ (Každý císař byl po smrti prohlášen oficiálně za boha.) Měl také sociální cítění. Nějaký vynálezce mu předvedl funkční model přístavního jeřábu, který by v praktickém použití vykládal z lodí na břeh pytle obilí či jakýkoliv jiný náklad. Císař nešetřil obdivem a pochvalami, ale pronesl, že nedovolí stavět v přístavech jeřáby, neboť co by bylo s nosiči, když budou bez práce? Vynálezci daroval slušnou finanční odměnu a model si ponechal na hraní.

Ze zachovaných záznamů řečnění v tehdejším Senátu zjišťujeme, že od té doby se ty senátorské projevy moc nezměnily. Někdy by bylo docela obtížné rozeznat, zda ty řeči byly pronášeny před dvěma tisící lety či dnes v současnosti. Třeba jeden senátor si stěžoval před vznešenými senátory, že nastává konec demokracie, neboť kráčel po ulici a proti němu šel otrok a neuhnul mu z cesty. To je znevážení senátorského stavu a je potřeba s tím něco udělat. Asi se dohodli, že s ustanoví nějakou senátorskou komisi, která to bude řešit. Dnešní senátoři to mají jednodušší, zapnou na autě majáček a mohou projet i na červenou, úplně všichni jim musí dát přednost. Holt už jsme v pokročilejší demokracii, že? (Vzpomeňme na senátora Železného a jeho projev o důstojnosti senátorského stavu, já byl z toho jeho projevu docela v šoku.)

Další senátor se zabýval ekonomickými problémy a uvedl jméno jednoho známého oligarchy, který zaměstnával v cínových dolech na pět set otroků, svoji řeč prokládal čísly o jeho obrovských ziscích. Pak navrhl, aby stát zakoupil uvedených pět stovek otroků a ty obrovské zisky by připadly státní pokladně. No úplný komunista, co? Jestli to senátoři schválili, to jsem se nedočetl. Ale asi neschválili, neboť už i tehdy bylo soukromé vlastnictví posvátné.

Ale i někteří císařové se občas chovali velmi originálně. Takový císař Commodus měl v chrámu na počest nějakého boha obětovat býčka. Držel v ruce železnou palici, rozmáchl se – a roztříštil lebku knězi. Doprovodil to slovy, že přece oběť kněze bude bohu mnohem milejší než oběť býčka. No, neměl pravdu?

Císař Caligula zmírnil daňové zatížení a získal tak mimořádnou přízeň u římského lidu. To pouze tehdejší intoši-historikové mu nemohli přijít na jméno a pomlouvali ho podobně, jako to činí dnešní s naším presidentem. Caligula v roce 40 jmenoval senátorem svého oblíbeného koně. „Když může být senátorem kdejaký římský hlupák, tak proč ne můj kůň?“ A tak přivedl do zasedacího sálu Senátu svého koně: „Incitatus je novým senátorem. Když můžete být senátory vy, může jím být i můj kůň. Provolejte mu slávu,“ poroučí císař. Senátoři odměnili nápad svého císaře po začátečních rozpacích mohutným potleskem. Jmenovat koně senátorem nebo konzulem? Inu, proč ne, rozhodně s přehledem trumfne inteligenci některých politiků. I naši senátoři přece zasedají v upravené konírně! Otázkou je, zda původní obyvatelé tam přece jen nebyli svému majiteli užitečnější, píší blogeři pod článkem o Caligulovi. Náš president Zeman by si mohl vzít příklad a jmenovat ty dva profesory a přidat jako třetího profesora třeba svého psa, no ne?

V antické společnosti, kde prý máme hledat kořeny, byly běžné politické intriky, na prodej byly nejen senátorské hodnosti ale i velitelská místa v armádě, korupce byla naprosto běžná. Římské legie brutálně dobývaly a připojovaly k říši další a další území, která tvrdě exploatovaly. O nějaké humánnosti nemůže být řeč. Copak my neděláme totéž už po staletí? No a gladiátorské zápasy pouze pro pobavení plebsu nikomu nepřipadaly protilidské stejně jako upalování kacířů u nás ve středověku. Takové Guantánamo (mučírnu) měl snad každý trošku významnější šlechtic ve svých sklepeních. Takže vlastně ano, vzali jsme si příklady z oné doby, kořeny naší demokracie jsou fakt z antiky.

Římská antická říše měla dle odhadů kolem 60 milionů obyvatel, tedy méně než dnešní Německo a více než dnešní Polsko, ovšem říše to byla obrovská – od Španělska po Afghánistán. V centru, tedy v dnešní Itálii, se přestalo pěstovat obilí, neboť výhodnější a lacinější bylo dovézt to z Egypta a severu Afriky. Dnes praktikujeme vlastně totéž, no ne? Spousta svobodných občanů bylo závislých na státní měsíční podpoře (ve městě Řím to někdy dosahovalo až půl milionu), dostávali příděly obilí a oleje. Něco jako dnes nezaměstnaní. Přece je nemůžeme nechat hladovět, to by mohli vyvolávat nepokoje. Jeden senátor si zase stěžoval, že úředníků přidělujících onu podporu je více, než samotných příjemců dávek, na jednoho příjemce jsou dva úředníci. Taky podobnost s naší současností.

Podobnosti antické společnosti se společností po-antickou, tedy evropskou (i dnešní), jsou nepopíratelné a logické. Evropa přece pouze pokračovala v už dříve zavedených tradicích, nic moc nového a originálního nevymyslela. Jaké formy vlády existovaly tehdy? Byla to výše popsaná demokracie, potom aristokracie, tedy vláda nejlepších, kdy moc má v rukou elita či skupina urozených občanů. Zvrhlou formou aristokracie je podle Aristotela oligarchie, tedy vláda skupiny bohatých, kteří se žádnou jinou předností nevyznačují. Můžeme to nazvat plutokracií (vládou zlata). No a obrovská většina obyvatel byla obyčejný plebs. Příslušník plebsu byl prostý, běžný, ničím nevýznamný, bezvýznamný člověk. Plebs (lat. lid) znamená v hovorové češtině chátru, spodinu, obyvatelstvo nižší kategorie. Plebs se do vládnutí nijak nemohl montovat a jeho pokusy o změnu byly vždy neúspěšné a brutálně krvavě potlačené.

Ať se to komu líbí nebo nelíbí, ani trošku se nerozpakuji použít pojmy jako nadlidé a podlidé, i když to snad každému připomene německý nacismus. Němečtí nacisté se svými nadlidmi a podlidmi ale nebyli nějak originální, vlastně to v podstatě přebrali z antické demokracie. Už jenom pojmenování pracujících mluvícím nářadím přece jasně formuluje fakt rozdělení obyvatel na nadlidi a podlidi. Němečtí nacisté tuto realitu pouze hovadsky krutě praktikovali. Ostatně toto dělení se táhne celými evropskými dějinami.

Podívejme se na další dva fundamenty naší civilizace, je to prý křesťanství a judaismus. O judaismu jenom krátce. Židé mají ve své svaté knize věty jakože ze všech národů si právě pouze židovský národ vyvolil samotný Bůh, Židé jsou ostatním národům nadřazení, ostatní lidé gojimové jsou podřadnou rasou určenou ke službě národu vyvolenému. Izraelský rabín Ovadia Josef říká: Gójové se narodili jedině proto, aby sloužili nám. Jiné poslání kromě služby národu Izraele na světě nemají. K čemu jsou pohani potřební? Budou pracovat, orat a žnout. My budeme sedět jako páni a jíst. Je docela zajímavé, že úplně stejnou rétoriku – vyvolený národ, jedinečný a nepostradatelný národ na Zemi, nejlepší a nejmorálnější národ… – používá vládnoucí elita státu USA. Ani se nijak netají tím, že jsou horlivými čtenáři Bible a biblické návody pečlivě uvádějí do praktického života. No a velkým židovským přínosem byl jejich vynález úroků, v podstatě lichvy, což jsme s radostí a nadšením přejali.

O křesťanství snad jenom to, že dějepisci používají rozdělení obyvatelstva feudální společnosti na tři skupiny či kasty a ne pouze na nadlidi a podlidi. Trojí lid ve středověku – první vládnou, druzí se modlí a třetí pracují. Pokud tu obskurní kastu modlících zařadíme jako služební vrstvu, tak zůstává stejné dělení jako v antice a v judaismu – prostě malá vrstva nadřazených (nadlidí) a většina podřízeného mluvícího nářadí (podlidí). No a za kapitalismu proletáři museli a musí i dnes prodávat sílu svých svalů, tedy zase pouhé mluvící nářadí.

Takže jaký závěr si máme udělat z přebíraných hodnot a kulturního dědictví z antických, křesťanských a judaistických tradic? Že rozdělení obyvatelstva na nadlidi a podlidi je trvalé a nezměnitelné? Ano, to je ten skutečný reálný odkaz a to jsou ty nesporné konkrétní kořeny naší civilizace. Je proto k divení, že ta naše euro-atlantická (EU a USA) civilizace je odsouzena k zániku?

Pouze málokteří se zmiňují o tom, že základním fundamentem naší euroatlantické civilizace by mělo být ratio (výslovnost ráció), tedy rozum a logika, neboť pouze rozum je jediným zdrojem poznání. Racionalismus zakládá na rozumových schopnostech člověka a všechno má být rozumem odůvodněné; účelné a hospodárné. A kterépak asijské mocnosti podle toho fungují?

U nás ale raději praktikujeme mimosmyslové vnímání a informace získáváme telepaticky z jiných světů a dimenzí, spiritismus se obejde bez racionálního myšlení a bez použití paměti, homeopatie vyléčí všechny nemoci, zázračné schopnosti krystalů uklidňují duši i ve spánku, zabodnuté jehličky správně usměrní barevné proudy energií, máš svobodu vybrat si ze sedmdesáti druhů pohlaví a můžeš si jich vyzkoušet dle nálady a chuti snad co týden, bují astrologie a alchymie… To vše ale také patří k našim tradicím. Lukáši Balabánovi říká kamarád: „Já už kašlu na rácio, jedu jenom metafyziku, vole.“

V jiných civilizačních okruzích samozřejmě postrádají antické, křesťanské a judaistické tradice a řídí se svými naprosto odlišnými tradicemi a tudíž ani neznají naši demokracii, jejímž charakteristickým rysem je dělení obyvatelstva na aristokracii (i aristokracii ducha) a plebs. Naše blábolení o svobodě a lidských právech jim je pouze k posměchu a výsměchu protože v nás vidí obrovské pokrytce a gangstery.

PS: V první dvacítce nejpočetnějších států světa je z naší euroatlantické civilizace pouze USA s 316 milióny a Německo s 82 milióny. Zaujímají třetí a patnácté místo. První dvě místa v tabulce patří Číně s 1,35 miliardami a Indii s 1,21 miliardami. Čtvrté a další místa obsadila Indonésie-240 miliónů, Brazílie-198, Pákistán-183, Nigérie-171, Bangladéš-153, Rusko-143, Japonsko-127, Mexiko-112, Filipíny-92, Vietnam-89, Etiopie-85, Egypt-84, Írán-77, Turecko-76, Kongo-71, Thajsko-67… Docela depresivní tabulka, že?
35 komentářů :

 1. Ty tabulky to je syrová pravda ale proč nás jako Slovany furt cpou do nějaké euroatlantické civilizace?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rozdělené Slovany můžete poštvat proti sobě, resp. proti Rusku. Vzpomeňte na průběh 2. světové války.

   Smazat
  2. Pane Šmídl to samozřejmě jo to jsou známá fakta ale objektivně k nim nepatříme.

   Smazat
  3. Skvělej a pravdivej článek! Jako by to napsal americký novinář a filosof Lothrop Stoddard, když popisoval situaci v Rusku po svržení cara, kdy definoval tamní obyvatele jako spodinu, kterou označil za nejvíce zdegenerované lidi na Zemi, a to v knize "Revolta proti civilizaci: hrozba podčlověka" (1922) - https://cdn.counter-currents.com/wp-content/uploads/2011/11/revolt_against_civilization.jpg

   Označil tamní typ podřadného člověka, jehož existence nedosahuje na kritéria adaptability zavedená nerovnostářským společenským řádem jako Podčlověka!

   Smazat
  4. Ten Šmídl má pravdu, je potřeba poslat Slovany proti sobě, aby se vzájemně vyničili. Jejich stávající státy se následně samozřejmě rozpadnou a pak budou připravené pro nové kolonisty. O tom přeci hovořili a psali všichni proroci včetně Marxe*) už celé věky, že je třeba vyměnit zdegenerovanou populaci primitivní východní Evropy a když se tento prostor uvolní pro kvalitnější genofond, nastane i tam prosperita! - https://blisty.cz/art/93823-vychodoevropane-povazuji-svou-kulturu-za-nadrazenejsi-jinym.html

   Radili stále to samé: zbavte se zbabělé a domýšlivé chátry na východě, která odjakživa rozvracela a zaplevelovala kontinent svým poškozeným genofondem a nastane zlatý věk pro Západní civilizaci!

   *) „Nyní skončily, a to asi navždy, snahy Slovanů v Německu o znovuzískání nezávislé národní existence. Roztříštěné zbytky četných národnostních skupin, jejichž národní a politické oprávnění k životu již dávno zmizelo a které již téměř tisíc let jsou přinuceny se plavit za lodí jednoho silného národa a jejich podmanitele ... Tyto umírající národnosti se pokusily využít všeobecných zmatků r. 1848 k vybudování dávno ztraceného politického stavu z r. 1800. Dějiny tisíce let jim ukazují, že tento vývoj zpět není možný. Skutečnost, že celý prostor východně od Labe a Sály byl kdysi obsazen podobnými Slovany. Ukazuje na historickou expanzi a současně na materiální a intelektuální moc národa německého, která podmanila své staré východní sousedy, vsála je a absorbovala. Tento sklon k "absorbci" byl vždy jedním z nejmocnějších prostředků, kterým byla Němci na východě tohoto kontinentu rozšiřována západní kultura. Jak mohou Slované očekávat, že se dějiny vrátí zpět o tisíc let, aby uspokojily několik souchotinářů obývajících Němci ovládané a obklopené prostory, kteří neměli od nepaměti pro kulturní záležitosti jiný jazyk než němčinu a kterým chybí základní předpoklad národní nezávislosti: samostatnost, počet a uzavřená země?"
   New York Herald Tribune, 24. dubna 1852

   Smazat
 2. Žádám autora o doplnění přesného zdroje všech nesmyslů, které napsal, a tvrdí o nich, že jsou ve "svaté knize". Osobní plky nějakého rabína nepovažuju za relevantní.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ten "nějaký" rabín Ovadja Josef, jehož "osobní plky" pro vás nejsou relevantní, byl izraelský vrchní rabín, duchovní vůdce strany Šas a uznávaná halachická autorita. Byl nositelem státní Izraelské ceny z roku 1970. Působil též jako předseda Nejvyššího rabínského soudu. V roce 2005 byl v internetové soutěži 200 největších Izraelců deníku Ynet zvolen 23. největším Izraelcem všech dob.
   Jeho pohřeb 7. října 2013 večer byl s účastí přibližně 800 tisíc lidí největším pohřbem v dějinách Izraele a zřejmě i v židovských dějinách vůbec.

   O jaké další přesné zdroje čeho konkrétně žádáte autora a nejste schopen si je dohledat sám? Co mu za to nabízíte?

   Smazat
  2. Tak existuje nebo neexistuje ověřitelnost autorem uváděného zdroje? Není rychlejší tu napsat odkaz než takhle mlžit? ;-)

   Smazat
  3. https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/gojove-jsou-na-svete-proto-aby-slouzili-zidum-tvrdi-izraelsky-rabin.A101020_145802_zahranicni_aha

   Smazat
  4. Takže magazín Aha jako zdroj historika.... A opět místo svaté knihy jen plky jednoho rabína. Ono, katoličtí duchovní někdy taky plesknou pěkné hovadiny, ale věrouka to není...

   Smazat
 3. tak vlastne je tu polopate povedané čo je vlastne demokracia -a k dejinám - dejiny sú to, na čom sa ľudia dohodnú - Napoleon

  OdpovědětSmazat
 4. trojuholník moci, nastavený Sumermi, funguje do dnešných dní, ale u Slovanov do roku cca 700 nefungoval

  OdpovědětSmazat
 5. Pokud jsou zakladem "civilizace" svate knihy tak se o civilizaci nejedna.Rozhodne ne o tu,ktera je zadouci.Nabozenstvi znamena vzdy utlak a nerovnost.Netoleranci a nadvladu.Proto jsou likvidovany sekularni staty.I USA se staly z puvodne sekularniho statu bigotnim utvarem kde zada prezident obcany ,aby se za zdar cehokoli modlili.Ve 21.stoleti.

  OdpovědětSmazat
 6. Autor si zaslouží pochvalu, jeho historickou exkurzi do římských dob bych doplnil poznámkou, že později otrokář nesměl otroka zabít a dokonce jej musel živit i když už byl starý a nemocný !! Dnes je přece jen "pokrok" kdy fabrikant může zaměstnance ( otroka v montovně) vyhodit na ulici ať se postará sám !!

  OdpovědětSmazat
 7. noviczech
  ...Pane Kadlubec, vynikající článek. Výborný! Jen o robotech 4.0 vám povím, humbuk, jako v sedmdesátých letech psal pan Däniken, že po roce 2000 budou studenti sedět v učebnách na Měsíci a studovat! V roce 2005 se jim na emailu všem veřejně omluvil! A s tou DEMOKRACIÍ, ano, já dělím svět na "poctivé hlupáky", kam se i sám zařazuji, ..a na "ty chytré", tedy nadlidi, oni si život zařídili. Jejich ale prokazatelná vlastnost, peníze jsou více jak člověk!!! Ale myslím občas na filmy o Pompejích, lidský život je omezený, i když to nevezme člověk do vědomí. Myslí si, že tu bude pořád! A co když tam na druhém břehu je ten soudce, ..a co když jednou i jemu dojde trpělivost? Má matka by vám vyprávěla, co si od Židů zažila před válkou, vyvoleného národa, odměnu dostali! Ale je opravdu záruka změny k "neco jako socialismus" nebo "pravému Kristovu učení"..?
  ...no čas ukáže! :-))

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nový Čechu, život je relativní.
   Člověk si myslí, že tu je POŘÁD zcela oprávněně.
   Je to jeho pořád, když skončí tak už tu není nikdo, kdo by to vnímal.
   Z jeho strany.
   Angličtí subjektivní idealisti na to měli historku se stromem ve dvoře. Když ve dvoře nikdo není a nekouká ani z okna, je tam ten strom?
   Nevěřící subjektivissta odpoví NENÍ.
   Strom má kliku jen u věřícího, který řekne, že je tam všude rozprostraněný Bůh, který o stromu ví a strom tefy JE.
   Nechtěl bych být všude rozprostraněný, to už je jak po kremaci.

   Smazat
 8. Zajímavý, poučný a místy i vtipný text. Děkuji za něj.

  OdpovědětSmazat
 9. Psát o fundamentech civilizace je jistě ZAJÍMAVÉ. Týká se nás to bezprostředně. Je to antika, Řecko a Řím,
  judaismus a křesťanství. Ale když čtu toho pana K., žasnu, co je možno z toho odkazu převzít.

  Ne myšlenky, hodnoty a ideály důležité pro celá následující staletí, ale - jak on to činí - zajímavé extravagance
  mocných a vládců. Uvědomila jsem si, že když já hovořím o základech civilizace (kultury), mám na mysli spíše ten plebs, který od nejstarších počátků pracuje a tvoří než aristokracii, která užívá, případně bojuje a dobývá. Způsob vlády? Rozdělení moci? Jistě, důležité, ale v tom přece ty kořeny civilizace nespočívají. To v práci ano.

  Výsledky někdejší práce nás obklopují dodnes. Je to kus historie. Ale i každodennosti. Od rána do večera je plno práce v domácnosti, okolo lůžek, plotny, nákupu, odpadků - to za nás udělají roboti? A kdo bude ty roboty dělat, udržovat a opravovat? A pak půjdeme na zahradu, do sadu -
  co je tu práce s hlínou, setbou, zaléváním, okopáváním, pletím, štěpováním, prořezáváním! Také to udělají roboti?
  Ale to i o tyhle roboty se bude muset starat kupa údržbářů. A přece už nebude práce? Na chodnících, na trávnících, v sadech, na silnicích? A nikdo už si nebude zakládat na tom, co udělá jako kutil, dřevař a řezbář, kožař a nebo švadlena, pletařka, vyšívačka? Žádná práce? Žádná radost z práce?
  Z překonávání překážek i lenosti? Že se nám něco podařilo? Takový nás čeká životní způsob? Vůbec tomu nevěřím. Ráj.

  Jistě, o ráji je možno snít. Bez práce má člověk v ráji všechno, co k životu potřebuje. A v rajské pohodě ho obklopují i zvířata, predátoři i jejich oběti, protože
  v ráji neplatí "POTRAVNÍ ŘETĚZEC", který platí všude mimo ráj.

  Na závěr uvedu jeden zajímavý obraz kulturní evoluce ze sbírky římského básníka Ovidia.
  V básni "Čtvero věků" čteme: "Na počátku byl zlatý věk. Člověk žil v podnebí věčného jara a země mu dávala veškerou obživu sama od sebe - nemusel pracovat. Žil v rajské nevinnosti, bez viny a strachu, svobodně, bez vládní s soudní moci nad sebou. Se stříbrným věkem přišlo čtvero ročních období, nutnost rozdělávat oheň, stavět obydlí, krotit zvířata a vzdělávat pole. Bronzový věk přinesl zpracování kovů, zbraně a tvrdost mravů. Život byl drsný, ne však zločinný. Zločin přišel až ve věku železném, nejhorším ze všech. Na místo pravdy, poctivosti a studu za hřích nastoupil klam a podvod a šalba, násilí, úklady, lest a
  "zločinná k majetku láska." Nikdo si není jist, ani mezi nejbližšími.

  Žije se z loupeže, kvete zámořská plavba a obchod, těží se rudy, hledá se nejen ocel, ale i zlato, dráždidlo hříchu, a z touhy po něm vzchází i zločinná válka. "Řinčící zbraň má v krvavých rukou a prudce jí mává", praví básník doby Augustovy.

  Všechno se mění, i ty ideály demokracie. Ani antická nebyla dokonalá, odsoudila Sokrata vypít číši bolehlavu. V tom bych základy civilizace nehledala.

  prof. Stanislava Kučerová

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Antická demokracie nebyla to samé, jako ta naše. Znamenala spíš to, že nebyl ustanoven post nějakého dědičného svrchovaného vládce. V Novgorodě také existovala id 13.stol. cca 300 let republika, ale to neznamená, že se jednalo o zřízení současného typu.

   Smazat
  2. Dobrý den.
   Děkuji paní profesorce S. Kučerové za skvělou odpověď. Po přečtení článku jsem uvažovala podobně i o těch robotech a práci jako takové. Jenže bych to tak, jako ona, neuměla napsat. Děkuji a přeji hezký den.

   Smazat
  3. Ještě douška.
   "Jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum".
   Motto knihy
   Manfred Spitzer "Digitální demence"
   Doporučuji k přečtení.
   Hezký den.

   Smazat
  4. 15:06- paní Věro, digitální demence je jen vyšší forma bytí člověka. Jsme na počátku, 4.0 to urychlí, nás to mine, škoda, rád bych byl při tom. Proč to říkám? Je to generační posun natolik zrychlený, že již mezi sourozenci jsou rozdíly. Je zajímavé to pozorovat. Mám děti ve velkém rozpětí, já sourozence též, tak mohu soudit.

   Smazat
 10. Jo to je ta demokracie a nejvíc o tom ví Honolulu alias Světlonoš alias Hurvínek ze Smíchova. Má celou antickou knihovnu a mnoho dalších knih a ví hovno co je v nich.

  OdpovědětSmazat
 11. Za největší vynález té "euroatlanticokřesťanskožidovské"
  civilizace považuji -lichvu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Lichva není vynález vámi uváděné civilizace, písemné zmínky o jejím provozování jsou už v období starověkého Babylonu. V římském období se k ní přidalo kšeftování se směnou střibrných a zlatých mincí mezi ekonomikami s rozdílnými valutami Říma, Judey a Egypta. Viz. Kristovo vyhnání kupčíků z chrámu, kteří směňovali stříbrné a zlaté mince pro oběť Jahvemu v chrámu.

   Smazat
  2. 14:50 Jenže tam ještě nebyla ta nejpokrokovější, "euroatlantická". Až tady se dostala lichva na vysokou
   úroveň. Babylon, Řím a Egypt jsou už mimo, ale ta Judea ... Přežila věky, byť ani tak ne moc doma. Ale třeba v euročesku.

   Smazat
 12. Já děkuji za výlet do historie, maje starší diplom VŠ přiznám, že mám stále mezery ve vzdělání. Vztah ke křesťanství,judaismu a ostatním církvím mám na bázi tolerance, protože neměl jsem čas na jejich studium. Přečetl jsem si pouze Bibli už na gymplu ( Starý zákon mne poněkud vyčerpal rodovými podrobnostmí generací, Nový zákon mi byl srozumitelnější ), na VŠ jsem se setkal s Koránem (zde jsem obdivoval formu čtyřerší), nevynechal jsem ani Mahabharátu a Bhagahavitu. Přesto nejsem znalec, promiňte, ale všude jsem se setkal s násilím, které mi někteří znalci vysvětlovali špatným překladem. Patřím do Evropy a i když nejsem katolík, tak je mi blízké křesťanské Desatero. Ostátní náboženství nesoudim a vůbec nechápu,že by měly být záminkou k válkám Trochu mi mrzí vztah k práci i manuální. Má-li někdo štěstí, jako já, že jeho práce je i jeho koníčkem, tak práce není trestem. Nehledě k tomu, že mám mnoho duševně pracujících kamarádů, kteří manuálně dobrovolně pracují na zahrádkách, nebo mají hobby s kladívkem a kleštěmi opravovat něco i sousedům, zedníčí na svých chalupách a berou to jako relaxaci. Jestli tu opravdu ošklivou práci (v kanálech, v rizikovém prostředí) necháme robotům, tak potom spolu s Králíky z klobouku Bohem a Bobkem tvrdím, že práce šlechtí.

  OdpovědětSmazat
 13. Mám dojem, že v textu je mnoho omylů, zjednodušování a zkreslování:

  „.. lidé, kteří manuálně pracují, budou v budoucnu čelit velkým problémům při zavádění robotů, kteří nahradí jejich pracovní činnosti a manuálové se stanou tudíž nepotřebnými.“
  Zde nejde pouze o manuálně pracující. Výpočetní technika a různé expertní systémy, je schopna nahradit armády administrativních pracovníků, právníků, ekonomů, bankéřů, daňových poradců a dalších nemanuálních pracovníků.

  „Přece svět nepracování, to je sen snad všech pracujících.“
  To zdaleka není tak jisté. Jedná se o typ práce. Tvůrčí práce člověka naplňuje, může realizovat nějaké svoje představy. Čím lepším by to nahradil, když by přišel o tuto možnost?

  „Je to mnohem prostší, člověk pracuje pouze proto, aby nepošel hlady.“
  „..kdyby platili mzdy vyšší, dělníci by přestali chodit do práce, a končí zvoláním: To pouze hlad je donutí pracovat.“
  Zde bych řekl, že to platí pouze pro takovým způsobem zorganizovanou společnost, kdy pracovat je možno pouze na někoho. proto bych ten citát doplnil „To pouze hlad je donutí pracovat pro nás a na nás.“

  „V tehdejších Athénách totiž skutečně fungovala demokracie, tedy vláda lidu. Ovšem kdo tehdy tvořil lid?“
  Ano, v tom je zásadní problém. V tom, co všechno je předkládáno, jako demokracie. Nejspíš v těch velikostně omezených městských státech, vznikaly nějaké zárodky něčeho, čemu dnes říkáme demokracie. Ale současně tam panovaly otrokářské vztahy, takže to zřejmě nelze srovnávat s dnešním chápáním demokracie.

  Dále to jsou takové perličky z antické knihovny, které nic nedokazují.

  „Takže jaký závěr si máme udělat z přebíraných hodnot a kulturního dědictví z antických, křesťanských a judaistických tradic? Že rozdělení obyvatelstva na nadlidi a podlidi je trvalé a nezměnitelné? Ano, to je ten skutečný reálný odkaz a to jsou ty nesporné konkrétní kořeny naší civilizace.“
  Toto bych opravdu považoval k zamyšlení - co máme vědomě přijmout za svoji tradici. Já bych za naší tradici považoval husitství, tedy odbojnost, proti zavedeným zlým pořádkům. P.K.

  OdpovědětSmazat
 14. Skvělý článek. Je smutné, že vlastně za celá tisíciletí se nic v lidech nezměnilo. Pořád stejná loupeživá, násilnická, poměrně hloupá a prospěchářská sebestředná opice. Základy naší civilizace jsou schnilé jako ona celá. Rozhodně neni nad čím být pyšný. Je to v lidech. Jestliže se za celá tisíciletí po všech těch utrpeních a válkách nic nezměnilo, kromě technických prostředků, pak je to triskní pohled. Žádná 4.0 revoluce nás nezmění a ani nezlepší. Možná ani žádná 4.0 nebude. O humanoidních robotech v běžné společnosti se mluví více jak 50 let. A nikde nic. A robot má jen nahradit dosavadní mluvící nástroj k blahobytu nadlidí? Co pak s podlidma? Takže jen změněné technické otrokářství. Prostě zase někdo "vyvolený" potřebuje otroka. Jedno zda podčlověka, mluvící nástroj nebo stroj. Principiálně jde opět o snahu určitých geneticky vadných jedinců být někomu a něčemu nadřezeni. Co se týká nadřazenosti, vyvolenosti židovského národa, tak pěkně děkuji za takovou vyvolenost. Celá tisíciletí pronásledování, vraždění, mučení a utíkání bez domova. Myslím, že takovou vyvolenost jim milerádi necháme, protože vyvolený národ by měl být dle mého chráněným, obdařený štěstím a úctou, láskou a spokojeností s poznáním. Nevidím, že by něco z toho židé měli. Že by trest za podléhání Mamonu a pozlátku zlatého telete?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní11. března 2019 15:41
   Jedno se pomalu mění. Je to informovanost o stavu věcí. Ta kasta elitních je realitou, ale mezi nimi také existuje hierarchie. A vrchol se zužuje, takže jejich bratrovražedné spory sílí. V tom bych také viděl původ toho Vámi uváděného „pronásledování, vraždění, mučení a utíkání bez domova“.
   Někde jsem četl přirovnání, že oni jsou jako lišky a my jako slepice. Takže k tomu Vašemu nesmyslnému termínu „podlidé“, bych oponoval, že slepice nejsou podlišky. Jsou to slepice a mají své vlastní hodnoty a pravidla. Ta se od těch liščích liší, ale odpovídají jejich způsobu života a morálce (abych se vrátil k lidem). Rovnoprávné soužití není možné. P.K.

   Smazat
  2. 15.41 16.04
   Není "elita" -nadlidé a podlidé, jsou jenom zdegenerovaní mamonem lidští paraziti a obyčejní lidé.
   Tak nějak to vysvětloval Marx před 150 lety, když psal o emancipaci člověka -osvobození se od degenerace a otroctví mamonu.
   Téměř nikdo z lidí to nepochopil a Marxovo učení je hloupě v dnešní době překrucováno degeneráty (neomarxismus).

   Smazat
  3. 21:06 Tak Chaimyk Mordechajů (Karlík Marx) psal hlavně o svých lakotných příbuzných, že? - https://www.marxists.org/cestina/marx-engels/1843/101843.htm

   Sám ale nebyl o nic lepší, svý vlastní služce do smrti dlužil vejplatu i alimenty! - https://eurozpravy.cz/magazin/223209-kdo-byl-otec-komunismu-karl-marx-s-delniky-do-kontaktu-neprisel-sam-zil-jako-kapitalista/

   Smazat
 15. 15.41
  Národ vyvolený falešným bohem mamonu ..
  Skutečný Bůh je jiný, je to Bůh Otec, otec lidí, kteří mají v hloubi své duše to dobré, pod vlivem deformované společnosti mamonem to ale v sobě potlačili a zavrhli ..
  Lidé od prvopočátku svých dějin byli původně nastaveni na vzájemnou spolupráci v rodině, rodu, kmenu, jinak by nepřežili ...
  Mamon spojený s loupením a později s používáním peněz lichva a penězi oceňovaná směna zboží je to, co dělá z lidí parazity a dává jim při úspěšném parazitování na druhých lidech falešné přesvědčení, že jsou nadřazeni druhým lidem ...
  Největšího zdeformování lidí a společnosti ve svých počátcích až do dnešní doby docílil velebený kapitalismus, kdy finanční kapitál poskytovaný jako úvěr s úrokem, nebo akciový kapitál s dividendou pro kapitalistické podnikání a výrobu nutí pod hrozbou krachu při nesplnění závazků k poskytovatelům kapitálu podnikající otroky k dosažení zisku a odírání a zotročování druhých ..
  Je to uzavřený kruh vzájemného parazitování, kde hnacím motorem je úrok a dividenda, nikoli jak se všeobecně prohlašuje nastavení lidí k ziskuchtivosti ..
  Mamonářství a ziskuchtivost je až důsledkem popsaného, v ekonomické pavědě definice člověka jako "homo ekonomicus" je blbost, jedná se jenom o další formu otroka mamonu ..

  OdpovědětSmazat
 16. Lidi je mi vás líto, za okny je už jaro, v Praze Matějská pouť.

  OdpovědětSmazat
 17. Thanks for sharing, nice post! Post really provice useful information!

  Giaonhan247 chuyên dịch vụ ship hàng mỹ uy tín từ dịch vụ mua hàng ebay việt nam với giải đáp thắc mắc vận chuyển hàng đi mỹ giá bao nhiêu cùng với hướng dẫn mua hàng trên amazon ship về VN uy tín.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.